Iesniedz Tautsaimniecības komisija

3.07.2008.

          9/8-

 

 

          Saeimas Prezidijam

 

 

          Tautsaimniecības komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā otrajam lasījumam sagatavoto likumprojektu   „Grozījumi Komerclikumā” (Nr.461/Lp9).

                  

 

         

                    Pielikumā:  apkopoto priekšlikumu tabula likumprojekta                                           otrajam lasījumam uz .... lpp.

                                    

                                   

 

Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētājs

 

Guntis Blumbergs


Iesniedz Tautsaimniecības komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

 

Grozījumi Komerclikumā

( Nr. 461 / Lp 9 )

 

Spēkā esošā redakcija

 

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

 

Priekšlikumi

( 41 )

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

Komerclikums

Grozījumi Komerclikumā

 

 

 

Grozījumi Komerclikumā

 

Izdarīt Komerclikumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 11.nr.; 2001, 3., 8., 15.nr.; 2002, 6.nr.; 2004, 10.nr.; 2005, 14.nr.; 2006, 8.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Komerclikumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 11.nr.; 2001, 3., 8., 15.nr.; 2002, 6.nr.; 2004, 10.nr.; 2005, 14.nr.; 2006, 8.nr.) šādus grozījumus:

7.pants. Komercreģistra atklātība

 

 

 

 

 

(1) Ikvienam ir tiesības iepazīties ar komercreģistra ierakstiem un komercreģistra iestādei iesniegtajiem dokumentiem.

 

 

 

 

 

(2) Ikvienam pēc rakstveida pieprasījuma iesniegšanas un valsts nodevas samaksas ir tiesības saņemt ziņas par komercreģistra ierakstiem un komersanta reģistrācijas lietā esošo dokumentu izrakstus un kopijas papīra vai elektroniskā formā. Dokumenta izraksta vai kopijas pareizība apliecināma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ja vien tā saņēmējs neatsakās no šāda apliecinājuma. Izsniedzot papīra dokumenta kopiju elektroniskā formā, tā pareizību apliecina Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā. Elektroniskā dokumenta kopija papīra formā apliecināma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tajā gadījumā, ja tā saņēmējs nepārprotami pieprasījis šādu apliecinājumu.”

1. Izteikt 7.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ikvienam pēc rakstveida pieprasījuma iesniegšanas un valsts nodevas samaksas ir tiesības saņemt ziņas par komercreģistra ierakstiem un komersanta reģistrācijas lietā esošo dokumentu atvasinājumus papīra vai elektroniskā formā. Dokumenta atvasinājuma pareizība apliecināma normatīvajos aktos dokumentu izstrādāšanas jomā noteiktajā kārtībā, ja vien šo dokumentu pieprasītājs neatsakās no šāda apliecinājuma. Izsniedzot papīra dokumentu atvasinājumus elektroniskā formā, to pareizību apliecina Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā. Izsniegtās elektroniskās kopijas neapliecina ar vārdiem "kopija pareiza", ja vien pieprasītājs nav nepārprotami pieprasījis šāda apstiprinājuma sniegšanu."

1

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 1.- 20.pantu

Atbalstīts

 

(3) Pēc saņēmēja pieprasījuma komercreģistra iestādes amatpersona izsniedz izziņu par to, ka noteikts komercreģistra ieraksts nav grozīts, vai arī par to, ka komercreģistrā nav izdarīts noteikts ieraksts.

 

 

 

 

 

8.pants. Komercreģistra ierakstu saturs

 

 

 

 

 

(1) Par individuālo komersantu komercreģistrā ierakstāmas šādas ziņas:

 

 

 

 

 

1) firma;

 

 

 

 

 

2) komersanta vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvieta;

 

 

 

 

 

3) juridiskā adrese;

 

 

 

 

 

4) filiāles firma, ja tā atšķiras no komersanta firmas, un tās juridiskā adrese.

 

 

 

 

 

(2) Par personālsabiedrību komercreģistrā ierakstāmas šādas ziņas:

 

 

 

 

 

1) firma;

 

 

 

 

 

2) personālsabiedrības veids;

 

 

 

 

 

3) katra komandīta ieguldījuma summa un komandītu ieguldījumu kopsumma;

 

 

 

 

 

4) personālsabiedrības personiski atbildīgo biedru un komandītu vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvieta, bet juridiskajai personai – nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;

 

 

 

 

 

5) personālsabiedrības biedru tiesības pārstāvēt personālsabiedrību atsevišķi vai kopīgi, norādot katra pārstāvēttiesīgā personālsabiedrības biedra vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietu, bet juridiskajai personai — firmu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi;

 

 

 

 

 

6) juridiskā adrese;

 

 

 

 

 

7) ja personālsabiedrība nodibināta uz noteiktu laiku vai noteikta mērķa sasniegšanai, — laiks, uz kādu tā nodibināta, vai mērķis;

 

 

 

 

 

8) filiāles firma, ja tā atšķiras no personālsabiedrības firmas, un tās juridiskā adrese.

 

 

 

 

 

(3) Par kapitālsabiedrību komercreģistrā ierakstāmas šādas ziņas:

 

 

 

 

 

1) firma;

 

 

 

 

 

2) kapitālsabiedrības veids;

 

 

 

 

 

3) kapitālsabiedrības valdes locekļu, padomes locekļu (ja kapitālsabiedrībai ir izveidota padome) vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta un ieņemamais amats;

 

 

 

 

 

4) valdes locekļu tiesības pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi vai kopīgi;

 

 

 

 

 

5) pamatkapitāla lielums, atsevišķi norādot parakstītā un apmaksātā pamatkapitāla lielumu;

 

 

 

 

 

6) (izslēgts ar 14.02.2002. likumu);

 

 

 

 

 

7) juridiskā adrese;

 

 

 

 

 

8) ja kapitālsabiedrība nodibināta uz noteiktu laiku, – laiks, uz kādu tā nodibināta;

 

 

 

 

 

9) filiāles firma, ja tā atšķiras no kapitālsabiedrības firmas, un tās juridiskā adrese.

 

 

 

 

 

(4) Par ārvalsts komersanta filiāli komercreģistrā ierakstāmas šādas ziņas:

 

 

 

 

 

1) filiāles firma, ja tā atšķiras no ārvalsts komersanta firmas, un ārvalsts komersanta firma;

 

 

 

 

 

2) filiāles juridiskā adrese un ārvalsts komersanta atrašanās vieta (juridiskā adrese);

 

 

 

 

 

3) reģistrs, kurā ārvalsts komersants ir ierakstīts, un reģistrācijas numurs, ja komersanta atrašanās vietas valsts likums paredz komersanta ierakstīšanu reģistrā;

 

 

 

 

 

4) ārvalsts komersanta veids;

 

 

 

 

 

5) ārvalsts komersanta pamatkapitāla lielums, atsevišķi norādot parakstītā un apmaksātā pamatkapitāla lielumu, ja ārvalsts komersants ir kapitālsabiedrība un šīs ziņas ir ierakstītas tās valsts reģistrā, kurā ierakstīts ārvalsts komersants.

 

 

 

 

 

(5) Papildus šā panta pirmajā, otrajā, trešajā un ceturtajā daļā minētajām ziņām komercreģistrā ierakstāmas šādas ziņas:

 

 

 

 

 

1) prokūrista vārds, uzvārds un personas kods, kā arī norāde uz kopprokūru vai filiāles prokūru, ja tāda izdota, norāde uz šā likuma 34.panta otrajā daļā minēto tiesību piešķiršanu, ja tādas piešķirtas, kā arī prokūrista tiesības pārstāvēt komercsabiedrību atsevišķi vai kopīgi ar vienu vai vairākiem valdes locekļiem vai personālsabiedrības biedriem;

 

 

 

 

 

2) to personu vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta un pilnvarojuma apjoms, kuras pilnvarotas pārstāvēt komersantu (ārvalsts komersantu) darbībās, kas saistītas ar filiāli;

 

 

 

 

 

3) ziņas par komersanta (ārvalsts komersanta) reorganizāciju;

 

 

 

 

 

4) ziņas par maksātnespējas procesa administratora (turpmāk — administrators) iecelšanu, norādot viņa vārdu, uzvārdu, personas kodu, prakses vietu, ziņas par komersanta (ārvalsts komersanta) tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanu un izbeigšanu, ziņas par komersanta (ārvalsts komersanta) maksātnespējas procesa pasludināšanu un izbeigšanu, ziņas par komersanta (ārvalsts komersanta) bankrota procedūras pabeigšanu.

 

 

 

 

 

41) ziņas par komersanta saimnieciskās darbības apturēšanu vai atjaunošanu;”.

2. Papildināt 8.panta piekto daļu ar 4.1 punktu šādā redakcijā:

"41) ziņas par komersanta saimnieciskās darbības apturēšanu vai atjaunošanu;".

 

 

 

 

5) ziņas par komersanta (ārvalsts komersanta) darbības izbeigšanu un likvidāciju, kā arī par likvidatora iecelšanu, norādot likvidatora vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietu, bet, ja ārvalsts komersanta likvidators ir juridiskā persona, — firmu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi;

 

 

 

 

 

6) ziņas par koncerna līguma noslēgšanu, grozīšanu vai izbeigšanu, norādot valdošo un atkarīgo firmu, reģistrācijas numuru un līguma noslēgšanas datumu;

 

 

 

 

 

7) individuālā komersanta aizbildņa vai aizgādņa vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta;

 

 

 

 

 

8) katra ieraksta izdarīšanas datums.

 

 

 

 

 

(6) Komercreģistrā ieraksta citas ziņas, ja to tieši paredz likums.

 

 

 

 

 

(7) Ierakstot komercreģistrā komersantu, tam piešķir individuālu reģistrācijas numuru.

 

 

 

 

 

9.pants. Komercreģistra iestādei iesniedzamie dokumenti un to glabāšana

 

 

 

 

 

(1) Komercreģistra iestādei iesniedzami dokumenti, kas pamato ieraksta izdarīšanu komercreģistrā, un citi likumā noteiktie dokumenti. Šie dokumenti iesniedzami papīra vai elektroniskā formā. Komercreģistra iestādei iesniedz attiecīgā dokumenta oriģinālu vai tā attiecīgi apliecinātu kopiju. Ja pieteikums tiek iesniegts elektroniskā formā, izmantojama komercreģistra iestādes interneta mājaslapā pieejamā speciālā tiešsaistes forma. Ārvalstīs izdotus publiskus dokumentus legalizē starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā, un tiem pievieno notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. Privātiem dokumentiem svešvalodā pievieno apliecinātu tulkojumu latviešu valodā atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā.

3.  9.pantā:

papildināt pirmo daļu ar ceturto, piekto un sesto teikumu šādā redakcijā:

"Svešvalodā sastādītiem privātiem dokumentiem pievieno apliecinātu tulkojumu latviešu valodā atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā. Visi ieraksta izdarīšanai nepieciešamie dokumenti un citi likumā noteiktie dokumenti komercreģistra iestādei iesniedzami vienā formā – papīra vai elektroniskā. Ja pieteikums tiek iesniegts elektroniski, izmantojama komercreģistra iestādes pārziņā esošā speciālā tiešsaistes forma.";

 

 

 

 

(11) Komercreģistra iestādei iesniedzamajiem dokumentiem latviešu valodā var pievienot to tulkojumu svešvalodā. Ja konstatēta pretruna starp latviešu valodā iesniegtu dokumentu un tā tulkojumu svešvalodā, komersants vai persona, kuras interesēs šis tulkojums iesniegts, nevar to izmantot pret trešo personu. Trešā persona attiecībā uz komersantu vai personu, kuras interesēs tulkojums iesniegts, var atsaukties uz šo tulkojumu, izņemot gadījumu, kad trešā persona zināja dokumenta saturu latviešu valodā.

 

 

 

 

 

(2) Pēc grozījumu izdarīšanas kapitālsabiedrības dibināšanas dokumentos (dibināšanas līgumā, statūtos) komercreģistra iestādei iesniedzams grozījumu teksts, kā arī pilns šo dokumentu teksts jaunajā redakcijā.

 

 

 

 

 

(3) Komercreģistra iestādei iesniegtie dokumenti glabājas attiecīgā komersanta reģistrācijas lietā. Ja reģistrācijas lietā jau ir personas apliecināts paraksta paraugs, tas nav jāiesniedz atkārtoti attiecīgajā reģistrācijas lietā. Gada pārskats un tam pievienojamie dokumenti lietā glabājas tikai elektroniskā formā.

papildināt trešo daļu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

"Gada pārskats un tam pievienojamie dokumenti lietā glabājas tikai elektroniskā formā."

 

 

 

 

10.pants. Ieraksta izdarīšana komercreģistrā

(1) Ieraksts komercreģistrā tiek izdarīts uz ieinteresētās personas pieteikuma vai tiesas nolēmuma pamata. Pieteikumu veidlapas apstiprina Ministru kabinets.

4.  10.pantā:

papildināt pirmo daļu aiz vārdiem "ieinteresētās personas pieteikuma" ar vārdiem "valsts pārvaldes iestādes lēmuma, publiska reģistra informācijas";

 

 

 

 

(2) Personas paraksts uz pieteikuma par komersanta ierakstīšanu komercreģistrā, kā arī šīs personas rīcībspēja apliecināma notariāli. Ja pieteikums iesniegts elektroniskā formā un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, personas rīcībspēju pārbauda komercreģistra iestādes amatpersona. Individuālā komersanta parakstu vai tādas kapitālsabiedrības, kurā ir viens dibinātājs, dibinātāja parakstu uz pieteikuma par komersanta ierakstīšanu komercreģistrā, kā arī šīs personas rīcībspēju var apliecināt komercreģistra iestādes amatpersona. Speciāls pilnvarojums citai personai parakstīt pieteikumu par komersanta ierakstīšanu komercreģistrā apliecināms notariāli.

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Personas paraksts uz pieteikuma par komersanta ierakstīšanu komerc­reģistrā, kā arī šīs personas rīcībspēja apliecināma notariāli. Ja pieteikums iesniegts elektroniski un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, personas rīcībspēju pārbauda komercreģistra iestādes amatpersona. Individuālā komersanta parakstu vai tādas kapitālsabiedrības, kurā ir viens dibinātājs, dibinātāja parakstu uz pieteikuma par komersanta ierakstīšanu komercreģistrā, kā arī šīs personas rīcībspēju var apliecināt komercreģistra iestādes amatpersona. Speciāls pilnvarojums citai personai parakstīt pieteikumu par komersanta ierakstīšanu komercreģistrā apliecināms notariāli."

 

 

 

 

(3) Lēmumu par ieraksta izdarīšanu komercreģistrā, atteikumu izdarīt ierakstu vai ieraksta izdarīšanas atlikšanu komercreģistra iestādes amatpersona pieņem triju dienu laikā (neieskaitot brīvdienas un svētku dienas) no pieteikuma saņemšanas dienas. Tādā pašā termiņā komercreģistra iestādes amatpersona pieņem lēmumu par ieraksta izdarīšanu komercreģistrā uz tiesas nolēmuma pamata.

 

 

 

 

 

(4) Lēmumu par atteikumu izdarīt ierakstu komercreģistrā vai ieraksta izdarīšanas atlikšanu var pieņemt vienīgi tajā gadījumā, ja pieteikums vai tam pievienotie dokumenti neatbilst likuma noteikumiem. Lēmumam jābūt motivētam. Lēmumā par ieraksta izdarīšanas atlikšanu norādāms termiņš trūkumu novēršanai.

 

 

 

 

 

(5) Komercreģistra iestādes amatpersona šā panta trešajā daļā minēto lēmumu nosūta pieteikuma iesniedzējam triju dienu laikā (neieskaitot brīvdienas un svētku dienas) no lēmuma pieņemšanas dienas.

 

 

 

 

 

(6) Pieteikuma iesniedzējam ir tiesības pārsūdzēt komercreģistra iestādes amatpersonas lēmumu likumā noteiktajā kārtībā.

 

 

 

 

 

(7) Ieraksts komercreģistrā izdarāms tajā pašā dienā, kad pieņemts lēmums par ieraksta izdarīšanu.

 

 

 

 

 

12.pants. Komercreģistra publicitāte

 

 

 

 

 

(1) Ieraksti komercreģistrā ir spēkā attiecībā uz trešajām personām ar to izsludināšanas dienu. Šis noteikums nav piemērojams tiesiskajām darbībām, kas veiktas 15 dienu laikā pēc ieraksta izsludināšanas, ciktāl trešā persona pierāda, ka tā nezināja un nevarēja zināt attiecīgās ziņas.

 

 

 

 

 

(2) Ja komercreģistrā ierakstāmās ziņas nav ierakstītas vai arī ir ierakstītas, bet nav izsludinātas, persona, kuras interesēs šīs ziņas bija jāieraksta, nevar tās izmantot pret trešo personu, izņemot gadījumu, kad trešā persona zināja minētās ziņas.

 

 

 

 

 

(3) Ja komercreģistrā ierakstāmās ziņas ir ierakstītas vai izsludinātas nepareizi, trešā persona attiecībā uz personu, kuras interesēs šīs ziņas bija jāieraksta, var atsaukties uz izsludinātajām ziņām, izņemot gadījumu, kad trešā persona zināja, ka izsludinātās ziņas neatbilst patiesajam tiesiskajam stāvoklim vai komercreģistrā ierakstītajām ziņām.

 

 

 

 

 

 

5. Papildināt 12.pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

"(31) Ja konstatēta pretruna starp latviešu valodā un ārvalsts valodā iesniegtajiem dokumentiem, trešā persona var atsaukties arī uz ārvalsts valodā iesnieg tajiem dokumentiem, izņemot gadījumu, kad komersants pierāda, ka trešā persona ir zinājusi dokumentu saturu latviešu valodā."

 

 

 

 

(4) Ja komersantam tiek nosūtītas ziņas, dokumenti vai cita korespondence uz komercreģistrā ierakstīto tā juridisko adresi, uzskatāms, ka komersants šos dokumentus, ziņas vai citu korespondenci ir saņēmis, ja nosūtītājs dokumentāri pierādījis, ka šāda nosūtīšana ir veikta.

 

 

 

 

 

13.pants. Reģistrācijas apliecība

(1) Pēc komersanta ierakstīšanas komercreģistrā tam izsniedz reģistrācijas apliecību, ko paraksta un ar zīmogu apliecina komercreģistra iestādes amatpersona.

 

 

 

 

 

(2) Reģistrācijas apliecībā norāda komersanta:

 

 

 

 

 

1) firmu;

 

 

 

 

 

2) veidu;

 

 

 

 

 

3) reģistrācijas numuru;

 

 

 

 

 

4) reģistrācijas vietu;

 

 

 

 

 

5) reģistrācijas datumu.

 

 

 

 

 

(3) Pēc komersanta filiāles ierakstīšanas komercreģistrā tai izsniedz reģistrācijas apliecību. Reģistrācijas apliecībā norāda filiāles:

1) firmu;

2) komersanta (izņemot ārvalsts komersantu) reģistrācijas numuru;

3) reģistrācijas numuru;

4) reģistrācijas vietu;

5) reģistrācijas datumu.

6. Papildināt 13.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Pēc komersanta filiāles ierakstīšanas komercreģistrā tai izsniedz reģistrācijas apliecību. Reģistrācijas apliecībā norāda filiāles:

1) firmu;

2) komersanta (izņemot ārvalsts komersanta) reģistrācijas numuru;

3) reģistrācijas numuru;

4) reģistrācijas vietu;

5) reģistrācijas datumu."

 

 

 

 

17.pants. Komersanta rekvizīti

(1) Komersanta darījumu vēstulēs, rēķinos un citos dokumentos papīra vai elektroniskā formā, kā arī komersanta mājaslapā norāda:

7.  17.pantā:

papildināt pirmo daļu aiz vārdiem "citos dokumentos" ar vārdiem "papīra vai elektroniskā formā, kā arī komersanta mājaslapā";

 

 

 

 

1) komersanta firmu;

 

 

 

 

 

2) komersanta reģistrācijas numuru komercreģistrā;

 

 

 

 

 

3) komersanta juridisko adresi;

 

 

 

 

 

4) attiecīgos gadījumos – ziņas par to, ka komersants ir likvidācijas vai maksātnespējas procesā.

 

 

 

 

 

(2) Ja komersants atvēris filiāli, tās dokumentos papīra vai elektroniskā formā papildus šā panta pirmajā daļā minētajām ziņām norāda:

papildināt otro daļu aiz vārdiem "tās dokumentos" ar vārdiem "papīra vai elektroniskā formā".

 

 

 

 

1) filiāles firmu, ja tā atšķiras no komersanta firmas;

 

 

 

 

 

2) filiāles reģistrācijas numuru komercreģistrā;

 

 

 

 

 

3) filiāles juridisko adresi.

 

 

 

 

 

(3) Ja kapitālsabiedrības rekvizītos norādīts pamatkapitāla lielums, jāmin arī apmaksātā pamatkapitāla lielums.

 

 

 

 

 

144.pants. Statūti

 

 

 

 

 

(1) Sabiedrības statūtos norāda:

 

 

 

 

 

1) sabiedrības firmu; 

 

 

 

 

 

 

8. Papildināt 144.panta pirmo daļu ar 1.1 punktu šādā redakcijā:

"11) sabiedrības galvenās komercdarbības jomas;".

 

 

 

 

2)  (izslēgts ar 22.04.2004. likumu); 

 

 

 

 

 

3) sabiedrības darbības termiņu vai mērķi (ja sabiedrība tiek dibināta uz noteiktu laiku vai noteikta mērķa sasniegšanai); 

 

 

 

 

 

4) pamatkapitāla lielumu, daļu skaitu un nominālvērtību; 

 

 

 

 

 

5) (izslēgts ar 14.02.2002. likumu); 

 

 

 

 

 

6) sabiedrības valdes skaitlisko sastāvu, nosakot valdes locekļu tiesības pārstāvēt sabiedrību atsevišķi vai kopīgi; 

 

 

 

 

 

7) sabiedrības padomes skaitlisko sastāvu (ja sabiedrībai paredzēta padome); 

 

 

 

 

 

8) īpašus daļu atsavināšanas noteikumus (ja tādi paredzēti); 

 

 

 

 

 

9) citus noteikumus, ko dibinātāji uzskata par būtiskiem un kas nav pretrunā ar likumu.

 

 

 

 

 

(2) Akciju sabiedrības statūtos papildus šā panta pirmajā daļā minētajām ziņām norāda:

 

 

 

 

 

1) ja sabiedrībai ir dažādas akciju kategorijas, – akciju kategorijas (norādot tiesības, kuras izriet no katras akciju kategorijas) un katras kategorijas akciju skaitu un nominālvērtību; 

 

 

 

 

 

2) vai akcijas ir vārda vai uzrādītāja akcijas un, ja statūti paredz vārda akciju konversiju par uzrādītāja akcijām un otrādi, – konversijas noteikumus; 

 

 

 

 

 

3) vai akcijas ir papīra formā vai dematerializētas un, ja statūti paredz papīra formas akciju konversiju par dematerializētām akcijām un otrādi, – konversijas noteikumus.

 

 

 

 

 

4) sabiedrības galvenos komercdarbības veidus.

 

 

 

 

 

(3) Dibinot sabiedrību, statūtus paraksta visi dibinātāji, norādot parakstīšanas datumu.

 

 

 

 

 

154.pants Mantiskā ieguldījuma novērtēšanas kārtība

(1) Mantisko ieguldījumu novērtē un atzinumu par to sniedz eksperts, kurš iekļauts komercreģistra iestādes apstiprinātajā sarakstā. Par ekspertu nevar būt novērtējamās mantas īpašnieka radinieks līdz trešajai radniecības pakāpei, laulātais un svainis līdz otrajai svainības pakāpei, kā arī persona, kura citādi ieinteresēta mantas novērtējumā.”;

 

9. Izteikt 154.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Mantisko ieguldījumu novērtē un atzinumu par to sniedz eksperts, kurš iekļauts komercreģistra iestādes apstiprinātajā sarakstā. Par ekspertu nedrīkst būt novērtējamās mantas īpašnieka radinieks līdz trešajai radniecības pakāpei, laulātais un svainis līdz otrajai svainības pakāpei, kā arī persona, kura citādi ieinteresēta mantas novērtējumā. Dalībnieki paši mantisko ieguldījumu drīkst novērtēt tikai šā panta otrajā daļā minētajos gadījumos."

 

 

 

 

(2) Ja, dibinot sabiedrību ar ierobežotu atbildību, mantisko ieguldījumu kopējā vērtība nepārsniedz 4000 latu un mantiskie ieguldījumi kopā ir mazāk par pusi no sabiedrības pamatkapitāla, mantisko ieguldījumu novērtēt un atzinumu sniegt var dibinātāji. Šādā gadījumā atzinumu paraksta visi dibinātāji.

 

 

 

 

 

(21) Ja pamatkapitālu apmaksā ar pārvedamiem vērtspapīriem un naudas tirgus instrumentiem, kas iekļauti Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrētā (licencētā) regulētajā tirgū vismaz divus gadus pirms dibināšanas līguma parakstīšanas vai lēmuma par pamatkapitāla palielināšanu pieņemšanas brīža, atzinumu par mantiskā ieguldījuma novērtēšanu var sniegt tie dibinātāji vai dalībnieki, kuri izdara attiecīgo mantisko ieguldījumu.

 

 

 

 

 

(3) Mantiskais ieguldījums novērtējams pēc attiecīgās lietas vai tiesības parastās vērtības.

 

 

 

 

 

(31) Ja pamatkapitālu novērtē šā panta 2.daļā noteiktajā kārtībā, pārvedamo vērtspapīru un naudas tirgus instrumentu vērtību nosaka pēc vidējās svērtās cenas regulētajā tirgū sešu mēnešu periodā pirms novērtējuma.

 

 

 

 

 

(32) Atzinums par mantiskā ieguldījuma novērtēšanu ir spēkā sešus mēnešus no tā sastādīšanas dienas. Atzinumam par mantiskā ieguldījuma novērtēšanu ir jābūt spēkā arī dienā, kad tiek parakstīts dibināšanas līgums vai pieņemts lēmums par pamatkapitāla palielināšanu.

 

 

 

 

 

(33) Valdei ir pienākums nodrošināt mantiskā ieguldījuma pārvērtēšanu saskaņā ar šā panta pirmās daļas noteikumiem, ja atklājas apstākļi, kas samazinātu mantiskā ieguldījuma vērtību līdz brīdim, kad pieteikums par sabiedrības ierakstīšanu komercreģistrā vai pieteikums par pamatkapitāla palielināšanu tiks iesniegts komercreģistra iestādei.

 

 

 

 

 

(34) Ja valde nenodrošina mantiskā ieguldījuma pārvērtēšanu šā panta 3.3  daļā minētajā gadījumā, dalībniekiem, kuri dienā, kad tiek pieņemts lēmums par pamatkapitāla palielināšanu, pārstāv vismaz vienu divdesmito daļu no pamatkapitāla, līdz dienai, kad komercreģistra iestādei tiks iesniegts pieteikums par pamatkapitāla palielināšanu, ir tiesības prasīt mantiskā ieguldījuma pārvērtēšanu saskaņā ar šā panta pirmās daļas noteikumiem.

 

 

 

 

 

(4) Atzinumā par mantiskā ieguldījuma novērtēšanu ietver katra ieguldījuma priekšmeta aprakstu, vērtību, norāda mantas piederību un katra ieguldījuma novērtēšanā izmantotās metodes un ietver atzinumu par mantiskā ieguldījuma priekšmeta atbilstību sabiedrības komercdarbības veidiem. Ja vērtēšanu izdara dibinātāji vai dalībnieki, mantiskā ieguldījuma novērtēšanas metodes nav jānorāda. Dibinātāju vai dalībnieku sastādītajā atzinumā par šā panta 2.daļā minētā mantiskā ieguldījuma novērtēšanu papildus norāda informāciju, kas izmantota par pamatu mantiskā ieguldījuma vērtības noteikšanai.

 

 

 

 

 

(5) Akciju sabiedrība komercreģistra iestādei iesniegto atzinumu par mantiskā ieguldījuma novērtēšanu publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

 

 

 

 

(6) Par zaudējumiem, kas nodarīti ar nepareizu mantiskā ieguldījuma novērtējumu, atbild solidāri personas, kuras veikušas novērtēšanu.

 

 

 

 

 

169.pants. Valdes un padomes locekļu atbildība

 

 

 

 

 

(1) Valdes un padomes loceklim savi pienākumi jāpilda kā krietnam un rūpīgam saimniekam.

 

 

 

 

 

 

10. Papildināt 169.pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Valdes un padomes pieņemtie lēmumi, kā arī valdes un padomes locekļu rīcība ir saistoša sabiedrībai arī gadījumos, kuri neatbilst sabiedrības komercdarbības jomām, ja vien ir ievērots normatīvajos aktos noteiktais pilnvarojums un prasības."

 

 

 

 

(2) Valdes un padomes locekļi solidāri atbild par zaudējumiem, ko tie nodarījuši sabiedrībai.

 

 

 

 

 

(3) Valdes un padomes loceklis neatbild saskaņā ar šā panta otro daļu, ja pierāda, ka rīkojies kā krietns un rūpīgs saimnieks.

 

 

 

 

 

(4) Valdes un padomes loceklis neatbild par sabiedrībai nodarīto zaudējumu, ja viņš rīkojies labā ticībā dalībnieku sapulces likumīga lēmuma ietvaros. Tas, ka padome apstiprinājusi valdes rīcību, neizslēdz valdes locekļu atbildību sabiedrības priekšā.

 

 

 

 

 

181.pants. Gada pārskata iesniegšana komercreģistra iestādei

 

 

 

 

 

(1) Valde gada pārskatu iesniedz komercreģistra iestādei.

 

 

 

 

 

(2) Gada pārskatam pievieno:

 

 

 

 

 

1) revidenta atzinumu par gada pārskatu, bet, ja sabiedrībai ir pieaicināts revidents šā likuma 176.panta piektajā daļā noteiktajā kārtībā, pievienojams arī šā revidenta atzinums; 

 

 

 

 

 

2) dalībnieku sapulces protokola izrakstu ar lēmumu par gada pārskata apstiprināšanu.

 

 

 

 

 

(3) Vienlaikus ar gada pārskatu iesniedzams paziņojums par sabiedrības pamatkapitāla stāvokli, norādot parakstīto pamatkapitālu un apmaksāto pamatkapitālu gada pārskata apstiprināšanas dienā.

11. Papildināt 181.panta trešo daļu aiz vārda "norādot" ar vārdiem "akciju skaitu, kā arī".

 

 

 

 

Izslēgts

 

 

 

 

 

187.pants. Daļu uzskaite

 

 

 

 

 

(1) Daļu uzskaitei sabiedrība ved dalībnieku reģistru.

 

 

 

 

 

(2) Sabiedrības dalībnieku reģistrā ieraksta šādas ziņas:

 

 

 

 

 

1) fiziskajām personām – dalībnieka vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietu, bet juridiskajām personām – nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi; 

 

 

 

 

 

2) daļas nominālvērtību; 

 

 

 

 

 

3) katram dalībniekam piederošo daļu skaitu; 

 

 

 

 

 

4) datumu, kad dalībnieks veicis daļu apmaksu pilnā apmērā, vai, ja notikusi pamatkapitāla palielināšana, – arī daļu apmaksas termiņu.

 

 

 

 

 

(3) Sākotnējie ieraksti sabiedrības dalībnieku reģistrā izdarāmi saskaņā ar ziņām, kuras norādītas dibināšanas līgumā.

 

 

 

 

 

(4) Turpmākie ieraksti sabiedrības dalībnieku reģistrā izdarāmi ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc tam, kad valde saņēmusi informāciju par notikušajām izmaiņām šā panta otrajā daļā minētajās ziņās.

 

 

 

 

 

(5) Ierakstu sabiedrības dalībnieku reģistrā ar savu parakstu apliecina valdes priekšsēdētājs vai valdes pilnvarots valdes loceklis.

 

 

 

 

 

(6) Par izmaiņām sabiedrības dalībnieku reģistra ierakstos valde iesniedz komercreģistra iestādei precizētu dalībnieku reģistra eksemplāru. Ja daļas tiek atsavinātas, dalībnieku reģistra eksemplāru paraksta arī daļu atsavinātājs un daļu ieguvējs vai arī tam pievieno citus pierādījumus, kas apliecina daļu pāreju.

12. Izteikt 187.panta sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Par izmaiņām sabiedrības dalībnieku reģistra ierakstos valde iesniedz komercreģistra iestādei precizētu dalībnieku reģistra eksemplāru. Ja daļas tiek atsavinātas, dalībnieku reģistra eksemplāru paraksta arī daļu atsavinātājs un daļu ieguvējs vai arī tam pievieno citus pierādījumus, kas apliecina daļu pāreju."

 

 

 

 

(7) Ar sabiedrības dalībnieku reģistru ir tiesīgi iepazīties dalībnieki, valdes un padomes locekļi, revidents, kā arī kompetentas publiskas iestādes.

 

 

 

 

 

(8) Dalībniekam ir tiesības saņemt valdes priekšsēdētāja vai valdes pilnvarota valdes locekļa apliecinātu sabiedrības dalībnieku reģistra izrakstu par sev piederošām daļām sabiedrībā.

 

 

 

 

 

202.pants. Pieteikums komercreģistra iestādei par pamatkapitāla palielināšanu

(1) Pēc jauno ziņu ierakstīšanas dalībnieku reģistrā valde iesniedz komercreģistra iestādei pieteikumu par pamatkapitāla palielināšanu.

 

 

 

 

 

(2) Pieteikumam pievieno:

 

 

 

 

 

1) dalībnieku sapulces protokola izrakstu vai šā likuma 215.pantā minētajā gadījumā – balsošanas protokola izrakstu ar lēmumu par pamatkapitāla palielināšanu; 

 

 

 

 

 

2) pamatkapitāla palielināšanas noteikumus; 

 

 

 

 

 

3) statūtos izdarīto grozījumu tekstu un pilnu statūtu tekstu jaunajā redakcijā; 

 

 

 

 

 

4) dalībnieku vai trešo personu pieteikumus daļu iegūšanai; 

 

 

 

 

 

41) precizētu dalībnieku reģistra eksemplāru;

13. Papildināt 202.panta otro daļu ar 4.1 punktu šādā redakcijā:

"41) precizētu dalībnieku reģistra eksemplāru;".

 

 

 

 

5) ja pamatkapitāls tiek palielināts ar jau izdarītu naudas ieguldījumu, — bankas izziņu vai citu dokumentu par daļas apmaksu, izņemot gadījumus, kad pamatkapitālu palielina šā likuma 197.panta pirmās daļas 2.punktā noteiktajā kārtībā;

 

 

 

 

 

6) mantiskā ieguldījuma izdarīšanas gadījumā — dokumentus, kas apliecina ieguldījuma vērtību. Ja mantiskais ieguldījums ir nodots sabiedrībai, — dokumentus, kas apliecina tā nodošanu sabiedrībai.

 

 

 

 

 

7) apliecinājumu, ka nav radušies būtiski apstākļi, kas ietekmē šā likuma 154.panta 2.1 daļā minētā mantiskā ieguldījuma vērtību;

 

 

 

 

 

8) to dalībnieku sarakstu (ar viņu parakstiem), kuri balsojuši pret pamatkapitāla palielināšanu, kas notikusi šā likuma 197.panta pirmās daļas 2.punktā minētajā gadījumā.

 

 

 

 

 

(3) Pamatkapitāls uzskatāms par palielinātu ar dienu, kad  komercreģistrā ierakstīts jaunais pamatkapitāla lielums.

 

 

 

 

 

214.pants. Paziņojums par dalībnieku sapulces sasaukšanu

(1) Paziņojumu par dalībnieku sapulces sasaukšanu valde nosūta visiem dalībniekiem ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces. Paziņojumi nosūtāmi uz sabiedrības dalībnieku reģistrā norādītajām adresēm. Statūtos var noteikt citu paziņošanas kārtību.

 

 

 

 

 

(2) Paziņojumā norāda:

 

 

 

 

 

1) sabiedrības firmu un juridisko adresi;

 

 

 

 

 

2) sapulces norises vietu un laiku;

 

 

 

 

 

3) sapulces veidu (kārtējā vai ārkārtas sapulce);

 

 

 

 

 

4) institūciju, kura sasauc sapulci;

 

 

 

 

 

5) statūtu noteikumus par dalībnieku pārstāvju piedalīšanos sapulcē (ja statūti šādus noteikumus paredz);

 

 

 

 

 

6) darba kārtību;

 

 

 

 

 

7) vietu un laiku, kur un kad dalībnieki var iepazīties ar lēmumu projektiem sapulces darba kārtībā iekļautajos jautājumos, kā arī ar citiem sapulcē izskatāmajiem jautājumiem.

 

 

 

 

 

(3) Ja dalībnieku sapulces darba kārtībā ir jautājums par grozījumu izdarīšanu statūtos, tad dalībniekiem nosūtāmajam paziņojumam pievieno lēmuma projektu par statūtu grozījumiem, īpaši norādot:

 

 

 

 

 

1) statūtu noteikumus, kurus paredzēts grozīt, papildināt vai atcelt;

 

 

 

 

 

2) statūtu jauno noteikumu redakciju, ja statūti tiek papildināti ar jauniem noteikumiem.

 

 

 

 

 

(4) Dalībniekiem ir tiesības saņemt lēmuma projektu bez maksas vismaz 14 dienas pirms sapulces.

 

 

 

 

 

 

 

2

Deputāte S.Bendrāte

Papildināt 214.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

„(5) Dalībnieku sapulces norises vietai ir jāatrodas tās pilsētas vai novada teritorijā, kurā atrodas sabiedrības vadība (139.p.)”

Neatbalstīts

 

240.pants. Savu akciju iegūšanas aizliegums

 

 

 

 

 

(1) Sabiedrība nedrīkst iegūt pati savas akcijas, izņemot gadījumus, kad:

 

 

 

 

 

1) sabiedrība samazina pamatkapitālu, izņemot no apgrozības daļu akciju un tās dzēšot; 

 

 

 

 

 

2) sabiedrība iegūst savas akcijas, lai pasargātu sevi no būtiskiem tiešiem zaudējumiem; 

 

 

 

 

 

3) sabiedrība iegūst savas personāla akcijas; 

 

 

 

 

 

4) sabiedrība savas akcijas iegūst reorganizācijas rezultātā, izmaksājot atlīdzību likumā noteiktajos gadījumos;

 

 

 

 

 

5) sabiedrība savas akcijas iegūst, iegūstot citu uzņēmumu vai tā daļu; 

 

 

 

 

 

6) sabiedrība savas akcijas iegūst bezatlīdzības darījuma rezultātā; 

 

 

 

 

 

7) sabiedrība savas akcijas iegūst mantošanas ceļā; 

 

 

 

 

 

8) sabiedrība savas akcijas iegūst, piedzenot savus prasījumus no trešajām personām; 

 

 

 

 

 

9) sabiedrībai pāriet tā akcionāra akcijas, kurš nav šīs akcijas apmaksājis noteiktā termiņā; 

 

 

 

 

 

10) (izslēgts ar 22.04.2004. likumu).

 

 

 

 

 

(11) Savu akciju kā nodrošinājuma pieņemšanai tiek piemēroti šā likuma noteikumi par savu akciju iegūšanas aizliegumu.

 

 

 

 

 

(2) Šā panta pirmās daļas 2., 6. un 8.punktā minētajā gadījumā sabiedrība drīkst iegūt tikai pilnībā apmaksātas akcijas.

 

 

 

 

 

(3) Šā panta pirmās daļas 2.punktā paredzētajā gadījumā sabiedrība drīkst iegūt savas akcijas, pamatojoties uz akcionāru sapulces lēmumu, ar nosacījumu, ka iegūto un sabiedrībai jau piederošo akciju nominālvērtību kopsumma nepārsniedz vienu desmitdaļu no sabiedrības parakstītā pamatkapitāla. Sabiedrība minētās akcijas drīkst iegūt tikai tad, ja sabiedrības pašu kapitāls pārsniedz pamatkapitāla apmēru un šo akciju iegūšanas rezultātā sabiedrības pašu kapitāls nekļūst mazāks par minēto apmēru. Akcionāru sapulces lēmumā norāda maksimālo iegūstamo akciju skaitu, kā arī termiņu, kurā šīs akcijas iegūstamas un kurš nedrīkst pārsniegt 18 mēnešus. Ja akcijas tiek iegūtas par atlīdzību, lēmumā norāda arī atlīdzības minimālo un maksimālo apmēru.

 

 

 

 

 

(4) Personai piederošās sabiedrības akcijas, ja šī persona tās ieguvusi savā vārdā, bet šīs sabiedrības labā, kā arī sabiedrības akcijas, kuras pieder šīs sabiedrības atkarīgajai sabiedrībai, uzskatāmas par piederošām šai sabiedrībai, ja likumā nav noteikts citādi.

 

 

 

 

 

 

14. Papildināt 240.pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:

"(41) Sabiedrības akciju pieņemšana par garantiju (galvojumu) no pašas sabiedrības vai personas, kas darbojas savā vārdā, bet šīs sabiedrības labā, ir uzskatāma par pirkumu."

 

 

 

 

(5) Ja sabiedrība iegūst savas akcijas, pārkāpjot šā panta noteikumus, vainīgie valdes locekļi atbild solidāri par prettiesīgi iegūto akciju apmaksu.

 

 

 

 

 

(6) Savu akciju iegūšanas rezultātā sabiedrības pašu kapitāla vērtība nedrīkst kļūt mazāka par sabiedrības pamatkapitāla apmēru.

 

 

 

 

 

(7) Sabiedrībai piederošā sava akcija nedod nekādas no šīs akcijas izrietošās tiesības, un šīs tiesības netiek ņemtas vērā akcionāru sapulces kvoruma noteikšanā un peļņas sadalē.

 

 

 

 

 

(8) Savu akciju iegūšanu sabiedrība atspoguļo gada pārskatā, norādot šādas ziņas par attiecīgajā pārskata gadā iegūtajām akcijām:

 

 

 

 

 

1) iegūšanas iemeslu; 

 

 

 

 

 

2) iegūto akciju skaitu, nominālvērtību summu un akciju pārstāvēto pamatkapitāla daļu; 

 

 

 

 

 

3) ja akcijas iegūtas par samaksu – samaksas veidu un apmēru.

 

 

 

 

 

(9) Gada pārskatā papildus šā panta astotajā daļā minētajām ziņām norāda arī kopējo sabiedrībai piederošo savu akciju skaitu un to pārstāvēto pamatkapitāla daļu.

 

 

 

 

 

268.pants. Akcionāru sapulces kompetence

 

 

 

 

 

(1) Tikai akcionāru sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumus par:

 

 

 

 

 

1) sabiedrības gada pārskatu; 

 

 

 

 

 

2) aizvadītā darbības gada peļņas izlietošanu; 

 

 

 

 

 

3) padomes locekļu, revidentu, sabiedrības kontrolieru un likvidatoru ievēlēšanu un atsaukšanu;

 

 

 

 

 

4) prasības celšanu pret valdes un padomes locekļiem un revidentu vai par atteikšanos no prasības pret viņiem, kā arī par sabiedrības pārstāvja iecelšanu prasības uzturēšanai pret padomes locekļiem; 

 

 

 

 

 

5) (izslēgts ar 14.02.2002. likumu);

 

 

 

 

 

6) sabiedrības statūtu grozīšanu; 

 

 

 

 

 

7) pamatkapitāla palielināšanu vai samazināšanu; 

 

 

 

 

 

8) sabiedrības vērtspapīru emisiju un konversiju; 

 

 

 

 

 

9) atlīdzības noteikšanu padomes locekļiem un revidentam; 

15.  268.pantā:

izteikt pirmās daļas 9.punktu šādā redakcijā:

"9) atlīdzības noteikšanu padomes locekļiem, tajā skaitā par atlīdzības noteikšanu akcijās;";

 

 

 

 

10) sabiedrības darbības izbeigšanu vai turpināšanu vai par sabiedrības reorganizāciju.

 

 

 

 

 

11) valdes un padomes locekļiem paredzētās atlīdzības noteikšanas vispārējiem principiem, veidiem un kritērijiem.

papildināt pirmo daļu ar 11. un 12.punktu šādā redakcijā:

"11) atlīdzības noteikšanu revidentam;

12) valdes un padomes locekļiem paredzētās atlīdzības noteikšanas vispārējiem principiem, veidiem un kritērijiem."

 

 

 

 

(2) Akcionāru sapulce pieņem lēmumus citos jautājumos tikai tad, ja tas paredzēts likumā.

 

 

 

 

 

273.pants. Akcionāru sapulces sasaukšanas kārtība

(1) Paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu izsludināms ne vēlāk kā 30 dienas pirms paredzētās akcionāru sapulces.

 

 

 

 

 

(2) Paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu izsludināms:

 

 

 

 

 

1) ja sabiedrībai ir uzrādītāja akcijas, – publicējot paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un vēl vismaz vienā laikrakstā; 

 

 

 

 

 

2) ja sabiedrībai ir arī vārda akcijas vai tikai vārda akcijas, – nosūtot akcionāru reģistrā ierakstītajiem akcionāriem rakstveida paziņojumus.

 

 

 

 

 

(3) Paziņojumā norāda:

 

 

 

 

 

1) sabiedrības firmu un juridisko adresi; 

 

 

 

 

 

2) sapulces norises vietu un laiku; 

 

 

 

 

 

3) sapulces veidu (kārtējā vai ārkārtas sapulce); 

 

 

 

 

 

4) institūciju, kura sasauc sapulci; 

 

 

 

 

 

5) darbības, kas akcionāriem jāveic līdz sapulcei, lai viņi varētu piedalīties un balsot; 

 

 

 

 

 

6) statūtu noteikumus par akcionāru pārstāvju piedalīšanos sapulcē (ja statūti šādus nosacījumus paredz); 

 

 

 

 

 

7) darba kārtību; 

 

 

 

 

 

8) vietu un laiku, kur un kad akcionāri var iepazīties ar lēmumu projektiem sapulces darba kārtībā iekļautajos jautājumos, kā arī ar citiem sapulcē izskatāmajiem jautājumiem.

 

 

 

 

 

(4) Ja akcionāru sapulcē paredzēts grozīt sabiedrības statūtus, paziņojumam, kuru nosūta akcionāriem, pievieno lēmuma projektu par grozījumiem sabiedrības statūtos, norādot, kurus statūtu punktus ierosināts atzīt par spēku zaudējušiem vai grozīt, un šo punktu jauno redakciju.

 

 

 

 

 

(5) Akcionāriem ir tiesības saņemt lēmumu projektus bez maksas vismaz 14 dienas pirms sapulces.

 

 

 

 

 

(6) (Izslēgta ar 22.04.2004. likumu).

 

 

 

 

 

 

 

3

Deputāte S.Bendrāte

Papildināt 273.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

„(6) Akcionāru sapulces norises vietai ir jāatrodas tās pilsētas vai novada teritorijā, kurā atrodas sabiedrības vadība (139.p.).”

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

319.pants. Likvidatoram izvirzāmās prasības

 

 

 

 

 

(1) Par likvidatoru var būt rīcībspējīga fiziskā persona.

 

 

 

 

 

(2) Likvidatoram jābūt personai ar pastāvīgu dzīvesvietu Latvijā.

16. Izslēgt 319.panta otro daļu.

 

 

 

 

338.pants. Reorganizācijas līgums

 

 

 

 

 

(1) Ja reorganizācijas procesā piedalās divas vai vairākas jau pastāvošas sabiedrības, tās slēdz reorganizācijas līgumu (turpmāk – līgums). Līgums slēdzams rakstveidā.

 

 

 

 

 

(2) Līgumā norāda:

 

 

 

 

 

1) visu reorganizācijā iesaistīto sabiedrību firmas, juridiskās adreses un reģistrācijas numurus; 

 

 

 

 

 

2) sabiedrību kapitāla daļu (akciju) apmaiņas koeficientu un piemaksu (ja tādas paredzētas) lielumu; 

 

 

 

 

 

3) kapitāla daļu (akciju) sadalījumu starp iegūstošās sabiedrības dalībniekiem; 

 

 

 

 

 

4) iegūstošās sabiedrības kapitāla daļu (akciju) nodošanas noteikumus pievienojamās, sadalāmās vai pārveidojamās sabiedrības dalībniekiem; 

 

 

 

 

 

5) laiku, no kura nodotās kapitāla daļas (akcijas) dod tiesības saņemt dividendes vai peļņas daļu iegūstošajā sabiedrībā, un šo laiku ietekmējošos noteikumus (ja tādi paredzēti); 

 

 

 

 

 

6) tiesības, kuras iegūstošā sabiedrība piešķir pievienojamās, sadalāmās vai pārveidojamās sabiedrības katras akciju kategorijas akciju turētājiem, un obligacionāriem, kuriem pieder konvertējamās obligācijas; 

 

 

 

 

 

61) tiesības, kuras iegūstošā sabiedrība piešķir pievienojamās, sadalāmās vai pārveidojamās sabiedrības pārraudzības institūciju un izpildinstitūciju locekļiem, kā arī sabiedrības kontrolierim;

17.  338.pantā:

papildināt otro daļu ar 6.punktu šādā redakcijā:

"61) tiesības, kuras iegūstošā sabiedrība piešķir pievienojamās, sadalāmās vai pārveidojamās sabiedrības pārraudzības institūciju un izpildinstitūciju locekļiem, kā arī ekspertiem;";

 

 

 

 

7) dienu, ar kuru pievienojamās, sadalāmās vai pārveidojamās sabiedrības darījumi iegūstošās sabiedrības grāmatvedībā tiks uzskatīti par iegūstošās sabiedrības darījumiem; 

 

 

 

 

 

8) reorganizācijas sekas pievienojamās, sadalāmās vai pārveidojamās sabiedrības darbiniekiem; 

 

 

 

 

 

9) reorganizācijas procesā veicamās darbības un to veikšanas termiņus.

 

 

 

 

 

(3) Ja visas pievienojamās vai sadalāmās sabiedrības kapitāla daļas (akcijas) pieder iegūstošajai sabiedrībai, līgumā nenorāda šā panta otrās daļas 2., 3., 4. un 5.punktā minētās ziņas.

 

 

 

 

 

(4) Ja līgums paredz atliekošus nosacījumus un tie neiestājas triju gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas, katra reorganizācijas procesā iesaistītā sabiedrība drīkst vienpusēji atkāpties no līguma, paziņojot par to pārējām līgumslēdzējām pusēm ne vēlāk kā sešus mēnešus iepriekš, ja līgums neparedz īsāku paziņošanas termiņu.

 

 

 

 

 

(5) Katra reorganizācijas procesā iesaistītā sabiedrība iesniedz komercreģistra iestādē paziņojumu par reorganizāciju, pievienojot līguma projektu. Laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” izsludina līguma projekta un tā grozījumu reģistrācijas datumu un tās komercreģistra lietas numuru, kurā līguma projekts atrodas.

aizstāt piektajā daļā vārdus "komercreģistra iestādes" ar vārdiem "komercreģistra iestādē".

 

 

 

 

 

339.pants. Reorganizācijas prospekts

 

 

 

 

 

(1) Katra reorganizācijas procesā iesaistītā sabiedrība rakstveidā sagatavo reorganizācijas prospektu (turpmāk – prospekts), kurā norāda un izskaidro:

 

 

 

 

 

1) līguma projekta noteikumus; 

 

 

 

 

 

2) reorganizācijas tiesiskos un saimnieciskos aspektus; 

 

 

 

 

 

3) kapitāla daļu (akciju) apmaiņas koeficientu un piemaksu (ja tādas paredzētas) lielumu; 

 

 

 

 

 

4) metodes, kuras izmantotas kapitāla daļu (akciju) apmaiņas koeficienta un piemaksu lieluma noteikšanai, kā arī problēmas, kuras rodas, izmantojot šīs metodes.

 

 

 

 

 

(2) Sabiedrības var sagatavot kopēju prospektu. Šādā gadījumā katra reorganizācijas procesā iesaistītā sabiedrība prospektā norāda šā panta pirmajā daļā minētās ziņas.

 

18. Izteikt 339.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Sabiedrības var sagatavot kopēju prospektu, norādot reorganizācijas tiesiskos un saimnieciskos aspektus atsevišķi par katru sabiedrību."

 

 

 

 

350.pants. Komercreģistra ieraksta par reorganizāciju tiesiskā nozīme

(1) Reorganizācija uzskatāma par spēkā stājušos ar brīdi, kad komercreģistrā izdarīti ieraksti par visām reorganizācijas procesā iesaistītajām sabiedrībām, ieskaitot jaundibinātās sabiedrības.

 

 

 

 

 

(2) Ar reorganizācijas spēkā stāšanās brīdi:

 

 

 

 

 

1) pievienojamās sabiedrības manta uzskatāma par pārgājušu iegūstošās sabiedrības īpašumā; 

 

 

 

 

 

2) sadalāmās sabiedrības manta uzskatāma par pārgājušu iegūstošo sabiedrību īpašumā atbilstoši līgumam.

 

 

 

 

 

(3) Līdz ar sabiedrības izslēgšanu no komercreģistra šī sabiedrība uzskatāma par likvidētu.

 

 

 

 

 

(4) No reorganizācijas spēkā stāšanās brīža pievienojamās, sadalāmās vai pārveidojamās sabiedrības dalībnieki kļūst par iegūstošās sabiedrības dalībniekiem, un viņu kapitāla daļas (akcijas) tiek apmainītas pret iegūstošās sabiedrības kapitāla daļām (akcijām) proporcionāli viņiem piederošajām kapitāla daļām (akcijām). Šis noteikums nav piemērojams, ja par vienīgo iegūstošās sabiedrības dalībnieku kļūst nodalīšanas ceļā sadalāmā sabiedrība.

 

 

 

 

 

 

19. Papildināt 350.pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:

"(41) Pēc reorganizācijas spēkā stāšanās to vērtspapīru īpašniekiem, kas nav akcijas un kas dod īpašas tiesības īpašniekiem iegūstošajās sabiedrībās, kurās šos vērtspapīrus saskaņā ar reorganizācijas līguma projektu var izmantot, ir tiesības, kas ir līdzvērtīgas tiesībām, kādas tiem ir bijušas sadalītajā sabiedrībā, ja vien šo tiesību maiņa nav apstiprināta minēto vērtspapīru īpašnieku kopsapulcē vai to ir paredzējuši paši vērtspapīru īpašnieki, vai arī ja vien īpašniekiem nav tiesību uz to vērtspapīru atpirkšanu."

 

 

 

 

(5) Trešo personu tiesības uz pievienojamās, sadalāmās vai pārveidojamās sabiedrības kapitāla daļām (akcijām) saglabājas attiecībā uz iegūstošās sabiedrības kapitāla daļām (akcijām).

 

 

 

 

 

(6) Pievienojamās vai sadalāmās sabiedrības kapitāla daļas (akcijas), kas piederējušas iegūstošajai sabiedrībai vai pašai pievienojamajai vai sadalāmajai sabiedrībai, vai personai, kura darbojas savā vārdā, bet attiecīgi pievienojamās, sadalāmās vai iegūstošās sabiedrības labā, netiek apmainītas un ir dzēšamas, izņemot gadījumus, kad sadalāmā sabiedrība nodalīšanas rezultātā kļūst par iegūstošās sabiedrības vienīgo dalībnieku.

 

 

 

 

 

(7) Reorganizāciju pēc tās stāšanās spēkā nevar apstrīdēt.

 

 

 

 

 

356.pants. Reorganizācijas līgumā neatrunātās mantas sadalīšana

(1) Sašķelšanas gadījumā manta, kuras sadalījums nav noteikts reorganizācijas līgumā, tiek sadalīta starp iegūstošajām sabiedrībām proporcionāli mantas daļai, ko tās ieguvušas no sadalāmās sabiedrības saskaņā ar reorganizācijas līgumu.

20. Izteikt 356.pantu šādā redakcijā:

"356.pants. Mantas sadalīšana, ja tā nav atrunāta reorganizācijas līgumā

Sašķelšanās gadījumā mantas sastāvā esošie aktīvi, kuru sadalījums nav noteikts reorganizācijas līgumā, tiek sadalīti starp iegūstošajām sabiedrībām proporcionāli to daļai, ko tās ieguvušas no sadalāmās sabiedrības saskaņā ar reorganizācijas līgumu. Par mantas sastāvā ietilpstošajām saistībām, kuru sadalījums nav noteikts reorganizācijas līgumā, iegūstošās sabiedrības atbild solidāri."

 

 

 

 

 

(2) Par sadalāmās sabiedrības saistībām, kuru sadalījums nav noteikts reorganizācijas līgumā, iegūstošās sabiedrības atbild solidāri.

 

 

 

 

 

 

21. Papildināt likumu ar "D" daļu šādā redakcijā:

 

 

 

1. Papildināt likumu ar “D” daļu šādā redakcijā:

 

"D daļa

4

Juridiskais birojs

Pārskatīt visu pantu numerāciju D daļā, sākot ar „388”.

Atbalstīts

“D daļa

 

Komercdarījumi

 

 

 

Komercdarījumi

 

XIX sadaļa

5

Juridiskais birojs

Aizstāt skaitli un vārdu „XIX sadaļa” ar skaitli un vārdu „XX sadaļa”.

Atbalstīts

XX sadaļa

 

Komercdarījumu vispārīgie noteikumi

 

 

 

Komercdarījumu vispārīgie noteikumi

 

380.pants. Komercdarījumu jēdziens

 

 

 

388.pants. Komercdarījumu jēdziens

 

Komercdarījumi ir komersanta tiesiskie darījumi, kas saistīti ar viņa komercdarbību.

6

Atbildīgā komisija

Izslēgt likumprojekta 380.pantā vārdu „viņa”.

Atbalstīts

Komercdarījumi ir komersanta tiesiskie darījumi, kas saistīti ar komercdarbību.

 

381.pants. Vienpusējs komercdarījums

Ja darījums ir komercdarījums tikai vienam no darījuma dalībniekiem, šā likuma noteikumi par komercdarījumiem ir vienlīdz piemērojami arī pārējiem darījuma dalībniekiem, ciktāl normatīvajos aktos patērētāju tiesību aizsardzības jomā vai citos likumos nav noteikts citādi.

7

Atbildīgā komisija

Izteikt likumprojekta 381.panta nosaukumu šādā redakcijā:

„389.pants. Komercdarījums, kurā viena puse ir komersants.”.

Atbalstīts

389.pants. Komercdarījums, kurā viena puse ir komersants

 

382.pants. Komercdarījuma pieņēmums

 

 

 

390.pants. Komercdarījuma pieņēmums

 

(1) Individuāla komersanta darījums šaubu gadījumā ir uzskatāms par komercdarījumu.

8

Atbildīgā komisija

Papildināt likumprojekta 382.panta pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

„Par darījuma attiecināšanu uz komercdarbību šā panta izpratnē uzskatāma iegrāmatošana grāmatvedībā, priekšnodokļa atskaitīšana, darījuma rezultātā iegūto labumu izmantošana komercdarbībā u.tml.”.

Atbalstīts

 

(1) Individuāla komersanta darījums šaubu gadījumā uzskatāms par komercdarījumu. Par darījuma attiecināšanu uz komercdarbību šā panta izpratnē uzskatāma iegrāmatošana grāmatvedībā, priekšnodokļa atskaitīšana, darījuma rezultātā iegūto labumu izmantošana komercdarbībā u.tml.

 

(2) Individuāla komersanta parakstīts parāda akts uzskatāms par parakstītu saistībā ar viņa veikto komercdarbību, ciktāl no šī akta neizriet pretējais.

 

 

 

(2) Individuāla komersanta parakstīts parāda akts uzskatāms par parakstītu saistībā ar viņa veikto komercdarbību, ciktāl no šā akta neizriet pretējais.

 

383.pants. Komerciālās paražas

 

 

 

 

391.pants. Komerciālās paražas

 

Iztulkojot komersanta gribas izteikumu, kā arī rīcības nozīmi un sekas, komersantu savstarpējās tiesiskajās attiecībās ņem vērā komerctiesiskajā apgrozībā attiecīgajā nozarē pastāvošās paražas.

 

 

 

Iztulkojot komersanta gribas izteikumu, kā arī rīcības nozīmi un sekas, komersantu savstarpējās tiesiskajās attiecībās ņem vērā komerctiesiskajā apgrozībā attiecīgajā nozarē pastāvošās paražas.

 

384.pants. Komersanta klusēšana

(1) Ja komersants, kurš slēdz darījumus citu personu labā vai sagatavo to noslēgšanu (piemēram, komercaģents, mākleris, komisionārs, ekspeditors), saņem priekšlikumu par šāda darījuma slēgšanu vai noslēgšanas sagatavošanu no personas, ar kuru viņam ir komercdarījumu attiecības, komersanta pienākums ir iespējami īsā laikā atbildēt uz šo priekšlikumu. Ja komersants nesniedz atbildi, uzskata, ka viņš piekrīt minētajam priekšlikumam.

9

Atbildīgā komisija

Izslēgt likumprojekta 384.panta pirmās daļas pēdējo teikumu.

 

Atbalstīts

 

Redakc. precizēts daļas teksts

392.pants. Komersanta klusēšana

(1) Ja komersantam (piemēram, komercaģentam, māklerim, komisionāram, ekspeditoram), kurš slēdz darījumus citu personu labā vai sagatavo to noslēgšanu, priekšlikumu par šāda darījuma slēgšanu vai noslēgšanas sagatavošanu izsaka persona, ar kuru viņam ir komercdarījumu attiecības, komersanta pienākums ir iespējami īsā laikā atbildēt uz šo priekšlikumu.

 

(2) Šā panta pirmajā daļā paredzētās sekas iestājas arī tad, ja komersants saņem priekšlikumu par darījuma slēgšanu vai noslēgšanas sagatavošanu no personas, kurai viņš ir piedāvājis nodarboties ar šādu darījumu slēgšanu vai to noslēgšanas sagatavošanu minētās personas labā.

10

Atbildīgā komisija

Izslēgt likumprojekta 384.panta otro daļu, attiecīgi mainot turpmākās daļas numerāciju.

 

 

Atbalstīts

 

 

 (3) Arī tad, ja komersants noraida priekšlikumu par darījuma slēgšanu vai noslēgšanas sagatavošanu, viņam ir pienākums uz priekšlikuma izteicēja rēķina nodrošināt tādas preces pagaidu uzglabāšanu, kas nosūtīta līdz ar priekšlikumu, ciktāl tas nav saistīts ar nesamērīgiem izdevumiem un ciktāl komersantam ir nodrošināta preces uzglabāšanas izdevumu segšana.

 

 

 

(2) Arī tad, ja komersants noraida priekšlikumu par darījuma slēgšanu vai noslēgšanas sagatavošanu, viņam ir pienākums uz priekšlikuma izteicēja rēķina nodrošināt tādas preces pagaidu uzglabāšanu, kura nosūtīta līdz ar priekšlikumu, ciktāl tas nav saistīts ar nesamērīgiem izdevumiem un ciktāl komersantam ir nodrošināta preces uzglabāšanas izdevumu segšana.

 

385.pants. Komersanta rūpības pienākums

(1) Komercdarījumu attiecībās komersanta pienākums ir rīkoties ar īpašu (krietna un kārtīga komersanta) rūpību.

 

 

Redakc. precizēts

393.pants. Komersanta rūpības pienākums

(1) Komercdarījumu attiecībās komersanta pienākums ir rīkoties ar krietna un kārtīga komersanta rūpību.

 

(2) Šā panta pirmā daļa neierobežo likuma noteikumus, kuros noteikta parādnieka atbildība par ļaunu nolūku un rupju neuzmanību vai tādas rūpības trūkumu, kādu viņš mēdz ievērot savās paša lietās.

 

 

 

(2) Šā panta pirmā daļa neierobežo likuma noteikumus, kuros reglamentēta parādnieka atbildība par ļaunu nolūku un rupju neuzmanību vai tādas rūpības trūkumu, kādu viņš mēdz ievērot savās paša lietās.

 

386.pants. Solidārā atbildība

Ja vairāki komersanti kopīgi uzņemas izpildīt dalāmu saistību, šaubu gadījumā viņi par šo saistību atbild solidāri.

 

 

 

394.pants. Solidārā atbildība

Ja vairāki komersanti kopīgi uzņemas izpildīt dalāmu saistību, šaubu gadījumā viņi par šo saistību atbild solidāri.

 

387.pants. Galvojums

 

 

 

 

 

Komersants, kurš ar komercdarījumu uzņēmies galvot par trešās personas parādu, atbild kreditoram kā pats parādnieks un nav tiesīgs prasīt, lai kreditors ar prasījumu vispirms vēršas pie galvenā parādnieka.

11

Atbildīgā komisija

Izslēgt likumprojekta 387.pantu.

Atbalstīts

 

 

388.pants. Atlīdzība un procentu aprēķināšana

 

 

 

395.pants. Atlīdzība un procentu aprēķināšana

 

(1) Komersants, kurš citas personas labā slēdz darījumus vai sagatavo to noslēgšanu, vai sniedz pakalpojumus, ir tiesīgs prasīt atlīdzību arī tad, ja tā nav nolīgta. Atlīdzības apmēru nosaka atbilstoši attiecīgajā apvidū parasti maksājamās atlīdzības likmēm.

 

 

 

(1) Komersants, kurš citas personas labā slēdz darījumus vai sagatavo to noslēgšanu, vai sniedz pakalpojumus, ir tiesīgs prasīt atlīdzību arī tad, ja tā nav nolīgta. Atlīdzības apmēru nosaka atbilstoši attiecīgajā apvidū parasti maksājamās atlīdzības likmēm.

 

(2) Par aizdevumiem, priekšapmaksām, izdevumiem un citiem maksājumiem šā panta pirmajā daļā minētais komersants ir tiesīgs aprēķināt likumiskos procentus no attiecīgā maksājuma izdarīšanas dienas.

 

 

Redakc. precizēts

(2) Par aizdevumiem, priekšapmaksām, izdevumiem un citiem maksājumiem šā panta pirmajā daļā minētais komersants ir tiesīgs aprēķināt likumiskos procentus, skaitot no attiecīgā maksājuma izdarīšanas dienas.

 

389.pants. Cesijas spēkā esamība

(1) Ja kreditors un parādnieks vienojušies, ka naudas prasījums, kas izriet no viņu noslēgtā abpusējā komercdarījuma, nav cedējams, šī prasījuma cesija par labu trešajai personai tomēr ir spēkā.

12

Atbildīgā komisija

Izslēgt likumprojekta 389.pantu.

Atbalstīts

 

 

(2) Vienošanās, kas ir pretēja šā panta pirmās daļas noteikumiem, nav spēkā.

 

 

 

 

 

390.pants. Izpildījuma laiks

 

 

 

396.pants. Izpildījuma laiks

 

Komercdarījumos saistības izpildījumu var prasīt un dot vienīgi komersanta parastajā darba laikā, ja vien no lietas apstākļiem neizriet citādi.

 

 

Redakc. precizēts

Komercdarījumos saistības izpildījumu var prasīt un saistības var izpildīt vienīgi komersanta parastajā darba laikā, ja vien no lietas apstākļiem neizriet citādi.

 

391.pants. Vidēja labuma prece

 

 

 

397.pants. Vidēja labuma prece

 

Ja komersanta saistības priekšmets ir prece, ko raksturo šķira un daudzums, saistības izpildei dodamas vidēja labuma preces, ja vien darījuma dalībnieki nav vienojušies citādi. Ar vidēja labuma preci saprot preci, kas par tādu atzīta saistības izpildījuma vietas komerctiesiskajā apgrozībā.

 

 

 

Ja komersanta saistības priekšmets ir prece, ko raksturo šķira un daudzums, saistības izpildei dodamas vidēja labuma preces, ja vien darījuma dalībnieki nav vienojušies citādi. Ar vidēja labuma preci saprot preci, kas par tādu atzīta saistības izpildījuma vietas komerctiesiskajā apgrozībā.

 

392.pants. Mērvienības un valūta

Šaubu gadījumā uzskata, ka komercdarījuma dalībnieki ir vienojušies par tādām garuma, laukuma, tilpuma, masas un citām mērvienībām, kā arī valūtu, kāda pastāv attiecīgās saistības izpildījuma vietā.

 

 

 

 

Redakc.

precizēts

398.pants. Mērvienības un valūta

Šaubu gadījumā uzskata, ka komercdarījuma dalībnieki ir vienojušies par tādām garuma, laukuma, tilpuma, masas un citām mērvienībām, kā arī par valūtu, kāda pastāv attiecīgās saistības izpildījuma vietā.

 

393.pants. Aizturējuma tiesības

 

 

 

399.pants. Aizturējuma tiesības

 

(1) Komersants ir tiesīgs aizturēt viņa valdījumā esošas otram komersantam piederošās kustamās lietas un vērtspapīrus, kuri atbilstoši otra komersanta gribai uz komercdarījumu pamata ir nonākuši aizturētāja valdījumā, un neizdot šos priekšmetus tik ilgi, kamēr nav apmierināts tāds aizturētāja naudas prasījums pret otru komersantu, kas izriet no viņu noslēgtā abpusējā komercdarījuma. Lai panāktu šāda prasījuma apmierināšanu, komersants var aizturēt arī tādus priekšmetus, kurus viņš ieguvis īpašumā no otra komersanta vai no trešās personas, taču par labu otram komersantam, un kurus aizturētājam ir pienākums nodot otra komersanta īpašumā.

 

 

Redakc. precizēts

panta teksts

(1) Komersants ir tiesīgs aizturēt viņa valdījumā esošas otram komersantam piederošās kustamas lietas un vērtspapīrus, kuri atbilstoši otra komersanta gribai uz komercdarījumu pamata ir nonākuši aizturētāja valdījumā, un neizdot šīs lietas un vērtspapīrus tik ilgi, kamēr nav apmierināts tāds aizturētāja naudas prasījums pret otru komersantu, kurš izriet no viņu noslēgtā abpusējā komercdarījuma. Lai panāktu šāda prasījuma apmierināšanu, komersants var aizturēt arī tādus priekšmetus, kurus viņš ieguvis īpašumā no otra komersanta vai no trešās personas, taču par labu otram komersantam, un kurus aizturētājam ir pienākums nodot otra komersanta īpašumā.

 

(2) Aizturējuma tiesības var izlietot tikai tad, ja otra komersanta saistība ir jau izpildāma un nav aprobežota nedz ar nosacījumu, nedz ar termiņu.

 

 

 

(2) Aizturējuma tiesības var izmantot tikai tad, ja otra komersanta saistība ir jau izpildāma un nav aprobežota nedz ar nosacījumu, nedz ar termiņu.

 

(3) Aizturējuma tiesības nav spēkā pret trešo personu, kura uz aizturēto priekšmetu ieguvusi komercķīlas tiesību. Šajā gadījumā attiecīgi piemērojami Komercķīlas likuma 40.panta noteikumi. Tāpat aizturējuma tiesības nav spēkā pret trešo personu, kura pirms aiztur ējuma tiesību izlietošanas tiesīgā kārtā ieguvusi kādu citu lietu tiesību uz aizturēto priekšmetu.

 

 

 

(3) Aizturējuma tiesības nav spēkā pret trešo personu, kura uz aizturēto priekšmetu ieguvusi komercķīlas tiesības. Šajā gadījumā attiecīgi piemērojami Komercķīlas likuma 40.panta noteikumi. Tāpat aizturējuma tiesības nav spēkā pret trešo personu, kura pirms aizturējuma tiesību izmantošanas tiesīgā kārtā ieguvusi kādu citu lietu tiesību uz aizturēto priekšmetu.

 

(4) Komersants nav tiesīgs aizturēt priekšmetus, ar ko viņam ir pienākums noteiktā veidā rīkoties, pamatojoties uz saistību, kuru komersants uzņēmies pret otru komersantu.

 

 

 

(4) Komersants nav tiesīgs aizturēt priekšmetus, ar ko viņam ir pienākums noteiktā veidā rīkoties, pamatojoties uz saistību, kuru komersants uzņēmies pret otru komersantu.

 

(5) Otrs komersants var novērst aizturējuma tiesību izlietošanu, dodot aizturētājam pienācīgu nodrošinājumu. Par šādu nodrošinājumu nevar būt trešās personas galvojums, izņemot gadījumu, kad aizturētājs piekrīt saņemt šādu nodrošinājumu. Uz lietām, kas saņemtas kā nodrošinājums, aizturētājs iegūst ķīlas tiesību atbilstoši likuma noteikumiem par ķīlas tiesības nodibināšanu.

 

 

 

(5) Otrs komersants var novērst aizturējuma tiesību izmantošanu, dodot aizturētājam pienācīgu nodrošinājumu. Par šādu nodrošinājumu nevar būt trešās personas galvojums, izņemot gadījumu, kad aizturētājs piekrīt saņemt šādu nodrošinājumu. Uz lietām, kas saņemtas kā nodrošinājums, aizturētājs iegūst ķīlas tiesības atbilstoši likuma noteikumiem par ķīlas tiesību nodibināšanu.

 

394.pants. Aizturētāja tiesības apmierināt prasījumu

(1) Aizturētājs ir tiesīgs apmierināt savu prasījumu pret otru komersantu, pārdodot aizturētos priekšmetus izsolē ar tiesas starpniecību, ja vien viņi nav noteikti vienojušies, ka aizturētājam ir tiesības pārdot aizturētos priekšmetus par brīvu cenu. Aizturētāja prasījuma apmierināšanai attiecīgi piemērojami Civillikuma noteikumi par rokas ķīlas tiesību.

 

 

 

 

Redakc. precizēts

panta teksts

400.pants. Aizturētāja tiesības apmierināt prasījumu

(1) Aizturētājs ir tiesīgs apmierināt savu prasījumu pret otru komersantu, pārdodot aizturētos priekšmetus izsolē ar tiesas starpniecību, ja vien viņi nav noteikti vienojušies, ka aizturētājam ir tiesības pārdot aizturētos priekšmetus par brīvu cenu. Aizturētāja prasījuma apmierināšanai attiecīgi piemērojami Civillikuma noteikumi par rokasķīlas tiesībām.

 

(2) Pret citām personām, kuras nav minētas šā likuma 393.panta trešajā daļā un kurām par labu aizturētie priekšmeti tikuši apķīlāti pēc aizturējuma tiesību izlietošanas, aizturētājam ir pirmtiesība apmierināt savu prasījumu no aizturēto priekšmetu pārdošanas.

 

 

 

(2) Pret citām personām, kuras nav minētas šā likuma 399.panta trešajā daļā un kurām par labu aizturētie priekšmeti tikuši apķīlāti pēc aizturējuma tiesību izmantošanas, aizturētājam ir pirmtiesības apmierināt savu prasījumu, pārdodot aizturētos priekšmetus.

 

395.pants. Kustamu lietu labticīga iegūšana īpašumā

(1) Arī tad, ja komersants uz komercdarījuma pamata atsavina viņam nepiederošu lietu par labu citai personai, ieguvējs iegūst īpašuma tiesību uz šo lietu, izņemot gadījumu, ja viņš nodošanas brīdī nav bijis labticīgs. Ieguvējs nav labticīgs, ja viņam ir zināms, ka lieta nepieder atsavinātājam vai atsavinātājs nav tiesīgs rīkoties ar šo lietu, vai arī ieguvējam tas nav zināms rupjas neuzmanības dēļ.

 

 

 

401.pants. Kustamu lietu labticīga iegūšana īpašumā

(1) Arī tad, ja komersants uz komercdarījuma pamata atsavina viņam nepiederošu lietu par labu citai personai, ieguvējs iegūst īpašuma tiesības uz šo lietu, izņemot gadījumu, ja viņš nodošanas brīdī nav bijis labticīgs. Ieguvējs nav labticīgs, ja viņam ir zināms, ka lieta nepieder atsavinātājam vai atsavinātājs nav tiesīgs rīkoties ar šo lietu, vai arī ieguvējam tas nav zināms rupjas neuzmanības dēļ.

 

(2) Ja atsavinātā lieta ir apgrūtināta ar trešo personu tiesībām, šīs tiesības izbeidzas līdz ar īpašuma tiesības pāreju labticīgam ieguvējam, izņemot gadījumu, ja viņš nodošanas brīdī ir zinājis par minētajām tiesībām vai arī nav zinājis rupjas neuzmanības dēļ.

 

 

 

(2) Ja atsavinātā lieta ir apgrūtināta ar trešo personu tiesībām, šīs tiesības izbeidzas līdz ar īpašuma tiesību pāreju labticīgam ieguvējam, izņemot gadījumu, ja viņš nodošanas brīdī ir zinājis par minētajām tiesībām vai arī nav zinājis rupjas neuzmanības dēļ.

 

(3) Šā panta noteikumi neattiecas uz noziedzīgā ceļā iegūtām lietām, nozaudētām lietām vai tādām lietām, uz kurām pretēji īpašnieka gribai lietas valdījums izbeidzies, izņemot naudu, uzrādītāja vērtspapīrus, kā arī lietas, kuras pārdotas izsolē ar tiesas starpniecību.

 

 

Redakc. precizēts

(3) Šā panta noteikumi neattiecas uz noziedzīgā ceļā iegūtām, nozaudētām vai tādām lietām, uz kurām pretēji īpašnieka gribai lietas valdījums izbeidzies, izņemot naudu, uzrādītāja vērtspapīrus, kā arī lietas, kuras pārdotas izsolē ar tiesas starpniecību.

 

396.pants. Likumiskā rokas ķīlas tiesība

(1) Komersanta likumiskajai rokas ķīlas tiesībai attiecīgi piemēro Civillikuma noteikumus par rokas ķīlas tiesību, ciktāl šajā pantā nav noteikts citādi.

 

 

Redakc. precizēts

402.pants. Likumiskās rokasķīlas tiesības

(1) Komersanta likumiskajām rokasķīlas tiesībām attiecīgi piemēro Civillikuma noteikumus par rokasķīlas tiesībām, ciktāl šajā pantā nav noteikts citādi.

 

(2) Ķīlas ņēmējs, kura prasījumu parādnieks nav noteiktā laikā apmierinājis, ir tiesīgs, vismaz mēnesi iepriekš par to paziņojot parādniekam, uz parādnieka rēķina pārdot likumiskās rokas ķīlas tiesības priekšmetu labprātīgā publiskā izsolē ar zvērināta tiesu izpildītāja starpniecību, ievērojot Civillikuma 2073.panta un turpmāko pantu noteikumus.

 

 

Redakc. precizēts

(2) Ķīlas ņēmējs, kura prasījumu parādnieks nav noteiktā laikā apmierinājis, ir tiesīgs, vismaz mēnesi iepriekš par to paziņojot parādniekam, uz parādnieka rēķina pārdot likumisko rokasķīlas tiesību priekšmetu labprātīgā publiskā izsolē ar zvērināta tiesu izpildītāja starpniecību, ievērojot Civillikuma 2073.panta un turpmāko pantu noteikumus.

 

(3) Likumiskās rokas ķīlas tiesības priekšmeta izsoli zvērināts tiesu izpildītājs izsludina laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un vēl vismaz vienā laikrakstā ne vēlāk kā mēnesi pirms izsoles dienas. Sludinājumā norāda šādas ziņas:

 

 

Redakc. precizēts

(3) Likumisko rokasķīlas tiesību priekšmeta izsoli zvērināts tiesu izpildītājs izsludina laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un vēl vismaz vienā laikrakstā ne vēlāk kā mēnesi pirms izsoles dienas. Sludinājumā norāda šādas ziņas:

 

1) ķīlas ņēmēja un parādnieka nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi, bet fiziskai personai – vārdu un uzvārdu;

 

 

 

1) ķīlas ņēmēja un parādnieka nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi, bet fiziskajai personai — vārdu un uzvārdu;

 

2) pārdodamā ķīlas tiesības priekšmeta īsu aprakstu un atrašanās vietu;

 

 

 

2) pārdodamā ķīlas tiesību priekšmeta īsu aprakstu un atrašanās vietu;

 

3) vietu, kur var iepazīties ar izsoles noteikumiem un izsoles sākumcenu;

 

 

 

3) vietu, kur var iepazīties ar izsoles noteikumiem un izsoles sākumcenu;

 

4) pārdošanas laiku un vietu;

 

 

 

4) pārdošanas laiku un vietu;

 

5) citus izsoles noteikumus, kurus zvērināts tiesu izpildītājs uzskata par nepieciešamiem.

 

 

 

5) citus izsoles noteikumus, kurus zvērināts tiesu izpildītājs uzskata par nepieciešamiem.

 

(4) Likumiskās rokas ķīlas tiesības priekšmetu pārdod par visaugstāko cenu, kāda ir iespējama pārdošanas laikā un nenovilcina pārdošanu.

 

 

Redakc. precizēts

(4) Likumisko rokasķīlas tiesību priekšmetu pārdod par visaugstāko cenu, kāda ir iespējama pārdošanas laikā un nenovilcina pārdošanu.

 

 (5) Ķīlas ņēmējs atbild parādniekam par likumiskās rokas ķīlas tiesības priekšmeta pārdošanu kā pilnvarnieks, un viņa pienākums ir atlīdzināt parādniekam visus zaudējumus, kurus ķīlas ņēmējs varēja novērst, ievērojot krietna un kārtīga komersanta rūpību.

 

 

Redakc. precizēts

(5) Ķīlas ņēmējs atbild parādniekam par likumisko rokasķīlas tiesību priekšmeta pārdošanu kā pilnvarnieks, un viņa pienākums ir atlīdzināt parādniekam visus zaudējumus, kurus ķīlas ņēmējs varēja novērst, ievērojot krietna un kārtīga komersanta rūpību.

 

397.pants. Konosaments, kravas pavadzīme un noliktavas zīme kā ordera vērtspapīri

(1) Konosamentu, kravas pavadzīmi un noliktavas zīmi var nodot tālāk ar indosamentu, ja tas attiecīgajā dokumentā ir tieši norādīts (turpmāk šīs sadaļas ietvaros – ordera vērtspapīrs).

 

 

 

403.pants. Konosaments, kravas pavadzīme un noliktavas zīme kā ordera vērtspapīri

(1) Konosamentu, kravas pavadzīmi un noliktavas zīmi var nodot tālāk ar indosamentu, ja tas attiecīgajā dokumentā ir tieši norādīts (turpmāk šīs sadaļas ietvaros — ordera vērtspapīrs).

 

(2) Indosaments pārnes indosatāram visas no indosētā ordera vērtspapīra izrietošās tiesības.

 

 

 

(2) Indosaments pārnes indosatāram visas no indosētā ordera vērtspapīra izrietošās tiesības.

 

(3) Parādnieks var celt pret ordera vērtspapīra leģitimēto turētāju vienīgi tās ierunas, kuras attiecas uz ordera vērtspapīrā ietvertā parādnieka gribas izteikuma spēkā esamību un izriet no ordera vērtspapīra satura vai arī kuras parādniekam ir pret pašu ordera vērtspapīra leģitimēto turētāju.

 

 

 

(3) Parādnieks var celt pret ordera vērtspapīra leģitimēto turētāju vienīgi tās ierunas, kuras attiecas uz ordera vērtspapīrā ietvertā parādnieka gribas izteikuma spēkā esamību un izriet no ordera vērtspapīra satura vai arī kuras parādniekam ir pret pašu ordera vērtspapīra leģitimēto turētāju.

 

(4) Parādniekam ir pienākums izpildīt savu saistību, vienīgi saņemot pretī ordera vērtspapīru ar ordera vērtspapīra leģitimētā turētāja kvitējumu par izpildi. Ja saistība izpildīta daļēji, par to izdarāma atbilstoša atzīme ordera vērtspapīrā, izsniedzot parādniekam kvīti par daļēju izpildi.

 

 

Redakc. precizēts

(4) Parādniekam ir pienākums izpildīt savu saistību, vienīgi saņemot pretī ordera vērtspapīru ar ordera vērtspapīra leģitimētā turētāja kvitējumu par izpildi. Ja saistība izpildīta daļēji, par to izdara atbilstošu atzīmi ordera vērtspapīrā un izsniedz parādniekam kvīti par daļēju izpildi.

 

398.pants. Indosamenta forma un blanko indosaments

 

 

 

404.pants. Indosamenta forma un blanko indosaments

 

(1) Indosamentu raksta uz ordera vērtspapīra vai tam pievienotās lapas. Indosamentu paraksta indosants.

 

 

 

(1) Indosamentu raksta uz ordera vērtspapīra vai tam pievienotās lapas. Indosamentu paraksta indosants.

 

(2) Indosamentā var nenorādīt indosatāru, un indosaments var izpausties tikai indosanta parakstā (blanko indosaments). Pēdējā gadījumā indosaments, lai tas būtu spēkā, ir rakstāms ordera vērtspapīra otrā pusē vai uz pievienotās lapas.

 

 

 

(2) Indosamentā var nenorādīt indosatāru, un indosaments var izpausties tikai indosanta parakstā (blanko indosaments). Pēdējā gadījumā indosaments, lai tas būtu spēkā, ir rakstāms ordera vērtspapīra otrā pusē vai uz pievienotās lapas.

 

(3) Ja taisīts blanko indosaments, ordera vērtspapīra turētājs var:

 

 

 

(3) Ja taisīts blanko indosaments, ordera vērtspapīra turētājs var:

 

1) aizpildīt indosamentu uz sava vai citas personas vārda;

 

 

 

1) aizpildīt indosamentu uz sava vai citas personas vārda;

 

2) indosēt ordera vērtspapīru tālāk ar blanko indosamentu vai uz kādas citas personas vārda;

 

 

 

2) indosēt ordera vērtspapīru tālāk ar blanko indosamentu vai uz kādas citas personas vārda;

 

3) nodot ordera vērtspapīru tālāk, neaizpildot blanko indosamentu un netaisot jaunu indosamentu.

 

 

 

3) nodot ordera vērtspapīru tālāk, neaizpildot blanko indosamentu un netaisot jaunu indosamentu.

 

399.pants. Ordera vērtspapīra turētāja leģitimācija

 

 

 

405.pants. Ordera vērtspapīra turētāja leģitimācija

 

(1) Persona, kuras rokās nonācis ordera vērtspapīrs, atzīstama par tā leģitimēto turētāju, ciktāl viņa pierāda savas tiesības ar indosamentu nepārtrauktu rindu, turklāt arī tad, ja pēdējais ir blanko indosaments. Šajā ziņā izsvītrotie indosamenti uzskatāmi par neierakstītiem. Ja blanko indosamentam seko kāds cits indosaments, pieņem, ka šā pēdējā indosamenta parakstītājs ieguvis ordera vērtspapīru uz blanko indosamenta pamata.

 

 

 

(1) Persona, kuras rokās nonācis ordera vērtspapīrs, atzīstama par tā leģitimēto turētāju, ciktāl tā pierāda savas tiesības ar indosamentu nepārtrauktu rindu, turklāt arī tad, ja pēdējais ir blanko indosaments. Šajā ziņā izsvītrotie indosamenti uzskatāmi par neierakstītiem. Ja blanko indosamentam seko kāds cits indosaments, pieņem, ka šā pēdējā indosamenta parakstītājs ieguvis ordera vērtspapīru uz blanko indosamenta pamata.

 

 (2) Ja ordera vērtspapīrs tā agrākajam turētājam ir nozudis, jaunajam turētājam, kurš savas tiesības pierāda saskaņā ar šā panta pirmās daļas noteikumiem, ir pienākums atdot ordera vērtspapīru tikai tad, ja viņš to ir ieguvis ļaunā ticībā vai arī pieļaujot rupju neuzmanību.

 

 

 

(2) Ja ordera vērtspapīrs tā agrākajam turētājam ir nozudis, jaunajam turētājam, kurš savas tiesības pierāda saskaņā ar šā panta pirmās daļas noteikumiem, ir pienākums atdot ordera vērtspapīru tikai tad, ja viņš to ir ieguvis ļaunā ticībā vai arī pieļaujot rupju neuzmanību.

 

(3) Parādniekam ir pienākums pārbaudīt, vai ordera vērtspapīrā ierakstīto indosamentu rinda ir nepārtraukta, bet viņam nav pienākuma pārliecināties par indosantu parakstu īstumu.

 

 

 

(3) Parādniekam ir pienākums pārbaudīt, vai ordera vērtspapīrā ierakstīto indosamentu rinda ir nepārtraukta, bet viņam nav pienākuma pārliecināties par indosantu parakstu īstumu.

 

400.pants. Noilgums

 

 

 

406.pants. Noilg ums

 

No abpusēja komercdarījuma izrietošie prasījumi noilgst triju gadu laikā, ja likumā nav noteikts cits noilguma termiņš.

 

 

 

No abpusēja komercdarījuma izrietošie prasījumi noilgst triju gadu laikā, ja likumā nav noteikts cits noilguma termiņš.

 

XX sadaļa

13

Juridiskais birojs

Aizstāt skaitli un vārdu „XX sadaļa” ar skaitli un vārdu „XXI sadaļa”.

Atbalstīts

 

XXI sadaļa

 

Atsevišķu komercdarījumu veidu īpašie noteikumi

 

 

 

Atsevišķu komercdarījumu veidu īpašie noteikumi

 

1.nodaļa