Juridiskā komisija pirms otrā lasījuma

2008. gada 20.februārī

Nr.9/3-

 

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojektu ‘’Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā’’ (Nr.459/Lp9) izskatīšanai otrajā lasījumā.

 

 

 

 

Pielikumā: likumprojekts uz ...... lpp.

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                              V.Stepaņenko

 


Juridiskā komisija                                                                                                                                                                                  otrais lasījums

 

‘’Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā’’

(Nr.459/Lp9)

 

1.

Spēkā esošā likuma redakcija

2.

Pirmā lasījuma redakcija

3.

Nr.

4.

Priekšlikumi otrajam lasījumam

(4)

 

5.

Komisijas atzinums

6.

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

167.pants. Sīkais huligānisms

Par sīko huligānismu, tas ir, lamāšanos ar necenzētiem vārdiem sabiedriskās vietās, apvainojošu uzmākšanos un citām tamlīdzīgām darbībām, kas traucē sabiedrisko mieru un kārtību, –

uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz piecpadsmit diennaktīm.

 

1.

 

Deputāts V.Agešins

 

Izteikt kodeksa 167.panta “Sīkais huligānisms” dispozīciju šādā redakcijā:

 

“Par sīko huligānismu, tas ir, lamāšanos ar necenzētiem vārdiem, citas personas cieņu aizskarošu nepieklājīgu žestu lietošanu sabiedriskās vietās, apvainojošu uzmākšanos un citām tamlīdzīgām darbībām, kas traucē sabiedrisko mieru un kārtību, -”     

neatbalstīts

 

179.pants. Ugunsdrošības noteikumu pārkāpšana

Par normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības prasību pārkāpšanu –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt latiem, bet juridiskajām personām – līdz tūkstoš latiem.

Par atbilstības ugunsdrošības prasībām nenodrošināšanu valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektora noteiktajā termiņā –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – līdz divtūkstoš latiem.

Par valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektora dotā rīkojuma apturēt vai ierobežot iestādes, organizācijas, komercsabiedrības, cita objekta, tā struktūrvienību vai iekārtu darbību, ēku un būvju celtniecību un ekspluatāciju vai produkcijas izlaidi nepildīšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt latiem, bet juridiskajām personām – līdz trīstūkstoš latiem.

Par kūlas dedzināšanu -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt līdz piecsimt latiem vai piemēro administratīvo arestu līdz piecpadsmit diennaktīm.

 

1. Izteikt 179.panta trešo daļu šādā redakcijā: 

"Par valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektora lēmuma apturēt vai ierobežot būves, tās daļas vai iekārtas ekspluatāciju, būvdarbus vai produkcijas laišanu tirgū nepildīšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no divtūkstoš līdz piectūkstoš latiem."

 

2.

 

Iekšlietu ministrs I.Godmanis

(19.12.2007)

Izteikt 179. pantu šādā redakcijā:

                    „179.pants. Ugunsdrošības prasību pārkāpšana

Par ugunsdrošības prasību pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divdesmit līdz divsimt latiem, bet juridiskajām personām – no divsimt līdz tūkstoš latiem.

Par atbilstības ugunsdrošības prasībām nenodrošināšanu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta noteiktajā termiņā –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt latiem līdz trīssimt latiem, bet juridiskajām personām – no tūkstoš latiem līdz trīstūkstoš latiem.

Par valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektora lēmuma apturēt vai ierobežot būves, tās daļas vai iekārtas ekspluatāciju, būvdarbus vai produkcijas laišanu tirgū nepildīšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no divtūkstoš līdz piectūkstoš latiem.

Par kūlas dedzināšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt līdz piecsimt latiem vai piemēro administratīvo arestu līdz piecpadsmit diennaktīm.”

 

atbalstīts

1. Izteikt 179. pantu šādā redakcijā:

 

  „179.pants. Ugunsdrošības prasību pārkāpšana

Par ugunsdrošības prasību pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divdesmit līdz divsimt latiem, bet juridiskajām personām – no divsimt līdz tūkstoš latiem.

Par atbilstības ugunsdrošības prasībām nenodrošināšanu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta noteiktajā termiņā –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt latiem līdz trīssimt latiem, bet juridiskajām personām – no tūkstoš latiem līdz trīstūkstoš latiem.

Par valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektora lēmuma apturēt vai ierobežot būves, tās daļas vai iekārtas ekspluatāciju, būvdarbus vai produkcijas laišanu tirgū nepildīšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no divtūkstoš līdz piectūkstoš latiem.

Par kūlas dedzināšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt līdz piecsimt latiem vai piemēro administratīvo arestu līdz piecpadsmit diennaktīm.”

215.pants. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests izskata šā kodeksa 71., 179. un 179.2 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolu, izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vārdā ir tiesīgi:

1) galvenais valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektors un viņa vietnieki – izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt latiem, bet juridiskajām personām – līdz trīstūkstoš latiem;

2) pārējie valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektori – izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu fiziskajām personām līdz simt piecdesmit latiem.

(11.12.2003. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.06.2006. likumu un 17.05.2007. likumu)

 

 

2. Izteikt 215.panta otro daļu šādā redakcijā:

 

"Sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolu, izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vārdā ir tiesīgi:

1) Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieks un viņa vietnieki – izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu fiziskajām personām līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām līdz piectūkstoš latiem;

2) Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta teritoriālo struktūrvienību vadītāji – izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu fiziskajām personām līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām līdz trīstūkstoš latiem;

3) pārējie valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektori – izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu fiziskajām personām līdz trīssimt piecdesmit latiem."

 

3.

 

Iekšlietu ministrs I.Godmanis

(19.12.2007)

Izteikt 215. pantu šādā redakcijā:

 

 „215.pants. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests izskata šā kodeksa 179. un 179.2 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolu, izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vārdā ir tiesīgi:

1) Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieks un viņa vietnieki – uzlikt naudas sodu fiziskajām personām līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām līdz piectūkstoš latiem;

2) Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta teritoriālo struktūrvienību vadītāji – uzlikt naudas sodu fiziskajām personām līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām līdz trīstūkstoš latiem;

3) pārējie valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektori – uzlikt naudas sodu fiziskajām personām līdz trīssimt piecdesmit latiem.”

 

atbalstīts

2. Izteikt 215. pantu šādā redakcijā:

 

 „215.pants. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests izskata šā kodeksa 179. un 179.2 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolu, izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vārdā ir tiesīgi:

1) Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieks un viņa vietnieki – uzlikt naudas sodu fiziskajām personām līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām līdz piectūkstoš latiem;

2) Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta teritoriālo struktūrvienību vadītāji – uzlikt naudas sodu fiziskajām personām līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām līdz trīstūkstoš latiem;

3) pārējie valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektori – uzlikt naudas sodu fiziskajām personām līdz trīssimt piecdesmit latiem.”

 

Likums stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī.

 

4.

 

Juridiskais birojs

Izslēgt spēkā stāšanās noteikumu.

atbalstīts