Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija

2007. gada _____ novembrī

Nr.9/6 -

 

 

 

SAEIMAS PREZIDIJAM

 

           

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija savā šā gada 6.novembra sēdē ir izskatījusi likumprojektu “Grozījumi Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā” (nr.458/Lp9) otrajam lasījumam.

Komisija lūdz augstākminēto likumprojektu iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai otrajā lasījumā.

 

Pielikumā: likumprojekta “Grozījumi Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā” (nr.458/Lp9) salīdzinošā tabula uz ______ lpp.                   

 

 

 

 

Ar cieņu

komisijas priekšsēdētājs

Juris Dalbiņš

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija

 Likumprojekts otrajam lasījumam

 

Grozījumi Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā

 (Nr.458)

 

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā pieņemtā redakcija

Nr.

Priekšlikumi 2.lasījumam

(6)

Atbildīgās komisijas

atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija 2.lasījumam

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23.nr.; 2003, 2., 13., 23.nr.; 2004, 9.nr.; 2005, 2., 14.nr.; 2006, 14.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23.nr.; 2003, 2., 13., 23.nr.; 2004, 9.nr.; 2005, 2., 14.nr.; 2006, 14.nr.) šādus grozījumus:

10.pants. Namīpašnieku (valdītāju), dzīvojamo telpu īrnieku un dzīvokļu īpašnieku pienākumi ugunsdrošības un ugunsdzēsības jomā

Namīpašnieku (valdītāju), dzīvojamo telpu īrnieku un dzīvokļu īpašnieku pienākums ir:

1) uzturēt īpašumā (valdījumā) esošās un īrētās ēkas un telpas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām ugunsdrošības prasībām;

2) ugunsgrēka gadījumā pildīt ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu amatpersonu norādījumus.

 

1. Izteikt 10.pantu šādā redakcijā: 

"10.pants. Dzīvojamo ēku, to daļu un dzīvokļu īpašnieku, valdītāju, pārvaldnieku, kā arī īrnieku un nomnieku pienākumi ugunsdrošības un ugunsdzēsības jomā

Dzīvojamo ēku, to daļu un dzīvokļu īpašnieku, valdītāju, pārvaldnieku, kā arī īrnieku un nomnieku pienākumi ir šādi:

1) uzturēt īpašumā (valdījumā, pārvaldīšanā) esošās dzīvojamās ēkas, to daļas un dzīvokļus, kā arī īrētās un nomātās dzīvojamās ēkas, to daļas un dzīvokļus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām ugunsdrošības prasībām;

2) ugunsgrēka gadījumā pildīt ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu amatpersonu norādījumus."

 

 

 

1. Izteikt 10.pantu šādā redakcijā: 

"10.pants. Dzīvojamo ēku, to daļu un dzīvokļu īpašnieku, valdītāju, pārvaldnieku, kā arī īrnieku un nomnieku pienākumi ugunsdrošības un ugunsdzēsības jomā

Dzīvojamo ēku, to daļu un dzīvokļu īpašnieku, valdītāju, pārvaldnieku, kā arī īrnieku un nomnieku pienākumi ir šādi:

1) uzturēt īpašumā (valdījumā, pārvaldīšanā) esošās dzīvojamās ēkas, to daļas un dzīvokļus, kā arī īrētās un nomātās dzīvojamās ēkas, to daļas un dzīvokļus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām ugunsdrošības prasībām;

2) ugunsgrēka gadījumā pildīt ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu amatpersonu norādījumus."

13.pants. Valsts ugunsdrošības uzraudzība

(1) . . .

(2) Valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektoriem ir tiesības jebkurā laikā pārbaudīt ugunsdrošību uzraugāmajos objektos, pieprasīt objektu vadītājiem novērst atklātos normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības prasību pārkāpumus, kā arī atbilstoši savai kompetencei:

1) likumā noteiktajā kārtībā apturēt vai ierobežot iestādes, organizācijas, komercsabiedrības, cita objekta, tā struktūrvienību vai iekārtu darbību, ēku un būvju celtniecību un ekspluatāciju vai produkcijas izlaidi;

2) . . .

(3) . . .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs:

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

„Izteikt 13.panta otrās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

„1) likumā noteiktajā kārtībā apturēt vai ierobežot būves, tās daļas vai iekārtas ekspluatāciju, būvdarbus vai produkcijas laišanu tirgū;”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Izteikt 13.panta otrās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

„1) likumā noteiktajā kārtībā apturēt vai ierobežot būves, tās daļas vai iekārtas ekspluatāciju, būvdarbus vai produkcijas laišanu tirgū;”.

 

2. Papildināt likumu ar 13.pantu šādā redakcijā: 

"13.pants. Būves, tās daļas vai iekārtas ekspluatācijas, būvdarbu un (vai) produkcijas tirgū laišanas apturēšana vai ierobežošana un darbības atjaunošana

(1) Izdot brīdinājumu par būves, tās daļas vai iekārtas ekspluatācijas, būv­darbu un (vai) produkcijas tirgū laišanas apturēšanu vai ierobežošanu (turpmāk – brīdinājums) vai pieņemt lēmumu par būves, tās daļas vai iekārtas ekspluatā­cijas, būvdarbu un (vai) produkcijas tirgū laišanas apturēšanu vai ierobežošanu (turpmāk – lēmums par apturēšanu) ir tiesīgi:

1) galvenais valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektors;

2) galvenā valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektora vietnieki;

3) valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektori, izņemot lēmumu par apturēšanu attiecībā uz produkcijas laišanu tirgū.

(2) Pirms lēmuma par apturēšanu pieņemšanas īpašniekam, valdītajam, pārvaldniekam vai īrniekam, nomniekam (turpmāk – atbildīgā persona) iesniedz brīdinājumu (izņemot šā panta septītajā daļā minētos gadījumus), norādot konstatētos normatīvajos aktos noteiktos ugunsdrošības prasību pārkāpumus un nosakot termiņu pārkāpumu novēršanai.

(3) Brīdinājumā noteiktie pārkāpumu novēršanas termiņi:

1) no diviem līdz pieciem gadiem, ja pārkāpuma novēršanai nepieciešami būvdarbi vai rekonstrukcija;

2) no gada līdz diviem gadiem, ja pārkāpuma novēršanai nepieciešama ēkas renovācija;

3) pārējos gadījumos var noteikt pārkāpuma novēršanas termiņu no viena mēneša līdz sešiem mēnešiem.

(4) Valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektors, kas izdevis brīdinājumu, var brīdinājumā noteikto pārkāpuma novēršanas termiņu pagarināt līdz diviem gadiem, ja saņemts pamatots iesniegums termiņa pagarināšanai.

(5) Ja brīdinājumā norādītie pārkāpumi nav novērsti noteiktajā termiņā, pieņem lēmumu par apturēšanu.

(6) Lēmumu par apturēšanu attiecībā uz produkcijas laišanu tirgū pieņem, ja tirgū tiek laista produkcija, kas neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām ugunsdrošības prasībām.

(7) Lēmumu par apturēšanu pieņem bez iepriekšēja brīdinājuma, ja konstatēti normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības prasību pārkāpumi, kas rada tiešus ugunsgrēka izcelšanās draudus. Lēmumu par apturēšanu pieņem triju darbdienu laikā pēc pārkāpuma konstatēšanas.

(8) Lēmuma par apturēšanu izpildi nodrošina atbildīgā persona.

(9) Par brīdinājumā vai lēmumā par apturēšanu norādīto pārkāpumu novēršanu atbildīgā persona rakstiski informē Valsts ugunsdzēsības un glāb­šanas dienestu. Pēc informācijas saņemšanas valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektors septiņu dienu laikā pārbauda, vai pārkāpumi ir novērsti un, ja:

1) veicot pārbaudi, konstatē, ka brīdinājumā norādītie normatīvo aktu pārkāpumi ir novērsti, izdara atzīmi uz izsniegtā brīdinājuma par to, ka pārkāpumi ir novērsti;

2) veicot pārbaudi, konstatē, ka lēmumā par apturēšanu norādītie normatī­vo aktu pārkāpumi ir novērsti, izsniedz atļauju objekta darbības atjaunošanai;

3) brīdinājumā vai lēmumā par apturēšanu norādītie normatīvo aktu pārkāpumi nav novērsti, brīdinājums vai lēmums par apturēšanu paliek spēkā.

(10) Lēmuma par apturēšanu apstrīdēšana vai pārsūdzēšana neaptur šā lēmuma darbību."

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Saeimas Juridiskais birojs:

Izteikt 13.1 panta nosaukumu šādā redakcijā:

„Būvju un iekārtu ekspluatācijas, būvdarbu un produkcijas tirgū laišanas apturēšana vai ierobežošana”.

 

 

Saeimas Juridiskais birojs:

Aizstāt 13.1 panta pirmajā daļā vārdus „un (vai)” ar vārdu „vai”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs:

Aizstāt 13.1 panta otrajā daļā vārdu „noteiktos” ar vārdu „noteikto”.

 

Saeimas Juridiskais birojs:

Izteikt 13.1 panta trešās daļas pirmo rindkopu šādā redakcijā:

„(3) Brīdinājumā nosaka šādus pārkāpumu novēršanas termiņus:”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs:

Papildināt 13.1 panta devītās daļas 3.punktu pēc vārda „brīdinājums” ar šādu tekstu: „(ja nav notecējis pārkāpuma novēršanai noteiktais termiņš)”.

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

3. Papildināt likumu ar 13.pantu šādā redakcijā: 

"13.pants. Būvju un iekārtu ekspluatācijas, būvdarbu un produkcijas tirgū laišanas apturēšana vai ierobežošana

(1) Izdot brīdinājumu par būves, tās daļas vai iekārtas ekspluatācijas, būv­darbu vai produkcijas tirgū laišanas apturēšanu vai ierobežošanu (turpmāk – brīdinājums) vai pieņemt lēmumu par būves, tās daļas vai iekārtas ekspluatā­cijas, būvdarbu vai produkcijas tirgū laišanas apturēšanu vai ierobežošanu (turpmāk – lēmums par apturēšanu) ir tiesīgi:

1) galvenais valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektors;

2) galvenā valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektora vietnieki;

3) valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektori, izņemot lēmumu par apturēšanu attiecībā uz produkcijas laišanu tirgū.

(2) Pirms lēmuma par apturēšanu pieņemšanas īpašniekam, valdītajam, pārvaldniekam vai īrniekam, nomniekam (turpmāk – atbildīgā persona) izsniedz brīdinājumu (izņemot šā panta septītajā daļā minētos gadījumus), norādot konstatētos normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības prasību pārkāpumus un nosakot termiņu pārkāpumu novēršanai.

(3) Brīdinājumā nosaka šādus pārkāpumu novēršanas termiņus:

1) no diviem līdz pieciem gadiem, ja pārkāpuma novēršanai nepieciešami būvdarbi vai rekonstrukcija;

2) no gada līdz diviem gadiem, ja pārkāpuma novēršanai nepieciešama ēkas renovācija;

3) pārējos gadījumos var noteikt pārkāpuma novēršanas termiņu no viena mēneša līdz sešiem mēnešiem.

(4) Valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektors, kas izdevis brīdinājumu, var brīdinājumā noteikto pārkāpuma novēršanas termiņu pagarināt līdz diviem gadiem, ja saņemts pamatots iesniegums termiņa pagarināšanai.

(5) Ja brīdinājumā norādītie pārkāpumi nav novērsti noteiktajā termiņā, pieņem lēmumu par apturēšanu.

(6) Lēmumu par apturēšanu attiecībā uz produkcijas laišanu tirgū pieņem, ja tirgū tiek laista produkcija, kas neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām ugunsdrošības prasībām.

(7) Lēmumu par apturēšanu pieņem bez iepriekšēja brīdinājuma, ja konstatēti normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības prasību pārkāpumi, kas rada tiešus ugunsgrēka izcelšanās draudus. Lēmumu par apturēšanu pieņem triju darbdienu laikā pēc pārkāpuma konstatēšanas.

(8) Lēmuma par apturēšanu izpildi nodrošina atbildīgā persona.

(9) Par brīdinājumā vai lēmumā par apturēšanu norādīto pārkāpumu novēršanu atbildīgā persona rakstveidā informē Valsts ugunsdzēsības un glāb­šanas dienestu. Pēc informācijas saņemšanas valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektors septiņu dienu laikā pārbauda, vai pārkāpumi ir novērsti, un, ja:

1) veicot pārbaudi, konstatē, ka brīdinājumā norādītie normatīvo aktu pārkāpumi ir novērsti, izdara atzīmi uz izsniegtā brīdinājuma par to, ka pārkāpumi ir novērsti;

2) veicot pārbaudi, konstatē, ka lēmumā par apturēšanu norādītie normatī­vo aktu pārkāpumi ir novērsti, izsniedz atļauju objekta darbības atjaunošanai;

3) brīdinājumā vai lēmumā par apturēšanu norādītie normatīvo aktu pārkāpumi nav novērsti, brīdinājums (ja nav beidzies pārkāpuma novēršanai noteiktais termiņš) vai lēmums par apturēšanu paliek spēkā.

(10) Lēmuma par apturēšanu apstrīdēšana vai pārsūdzēšana neaptur šā lēmuma darbību."

 

Likums stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī.

 

 

 

Likums stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī.