Likumprojekta "Grozījums Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā" anotācija

Likumprojekts

 

Grozījumi Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā

 

Izdarīt Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23.nr.; 2003, 2., 13., 23.nr.; 2004, 9.nr.; 2005, 2., 14.nr.; 2006, 14.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 10.pantu šādā redakcijā:

 

"10.pants. Dzīvojamo ēku, to daļu un dzīvokļu īpašnieku, valdītāju, pārvaldnieku, kā arī īrnieku un nomnieku pienākumi ugunsdrošības un ugunsdzēsības jomā

Dzīvojamo ēku, to daļu un dzīvokļu īpašnieku, valdītāju, pārvaldnieku, kā arī īrnieku un nomnieku pienākumi ir šādi:

1) uzturēt īpašumā (valdījumā, pārvaldīšanā) esošās dzīvojamās ēkas, to daļas un dzīvokļus, kā arī īrētās un nomātās dzīvojamās ēkas, to daļas un dzīvokļus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām ugunsdrošības prasībām;

2) ugunsgrēka gadījumā pildīt ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu amatpersonu norādījumus."

 

2. Papildināt likumu ar 13.pantu šādā redakcijā:

 

"13.pants. Būves, tās daļas vai iekārtas ekspluatācijas, būvdarbu un (vai) produkcijas tirgū laišanas apturēšana vai ierobežošana un darbības atjaunošana

(1) Izdot brīdinājumu par būves, tās daļas vai iekārtas ekspluatācijas, būv­darbu un (vai) produkcijas tirgū laišanas apturēšanu vai ierobežošanu (turpmāk – brīdinājums) vai pieņemt lēmumu par būves, tās daļas vai iekārtas ekspluatā­cijas, būvdarbu un (vai) produkcijas tirgū laišanas apturēšanu vai ierobežošanu (turpmāk – lēmums par apturēšanu) ir tiesīgi:

1) galvenais valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektors;

2) galvenā valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektora vietnieki;

3) valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektori, izņemot lēmumu par apturēšanu attiecībā uz produkcijas laišanu tirgū.

(2) Pirms lēmuma par apturēšanu pieņemšanas īpašniekam, valdītajam, pārvaldniekam vai īrniekam, nomniekam (turpmāk – atbildīgā persona) iesniedz brīdinājumu (izņemot šā panta septītajā daļā minētos gadījumus), norādot konstatētos normatīvajos aktos noteiktos ugunsdrošības prasību pārkāpumus un nosakot termiņu pārkāpumu novēršanai.

(3) Brīdinājumā noteiktie pārkāpumu novēršanas termiņi:

1) no diviem līdz pieciem gadiem, ja pārkāpuma novēršanai nepieciešami būvdarbi vai rekonstrukcija;

2) no gada līdz diviem gadiem, ja pārkāpuma novēršanai nepieciešama ēkas renovācija;

3) pārējos gadījumos var noteikt pārkāpuma novēršanas termiņu no viena mēneša līdz sešiem mēnešiem.

(4) Valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektors, kas izdevis brīdinājumu, var brīdinājumā noteikto pārkāpuma novēršanas termiņu pagarināt līdz diviem gadiem, ja saņemts pamatots iesniegums termiņa pagarināšanai.

(5) Ja brīdinājumā norādītie pārkāpumi nav novērsti noteiktajā termiņā, pieņem lēmumu par apturēšanu.

(6) Lēmumu par apturēšanu attiecībā uz produkcijas laišanu tirgū pieņem, ja tirgū tiek laista produkcija, kas neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām ugunsdrošības prasībām.

(7) Lēmumu par apturēšanu pieņem bez iepriekšēja brīdinājuma, ja konstatēti normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības prasību pārkāpumi, kas rada tiešus ugunsgrēka izcelšanās draudus. Lēmumu par apturēšanu pieņem triju darbdienu laikā pēc pārkāpuma konstatēšanas.

(8) Lēmuma par apturēšanu izpildi nodrošina atbildīgā persona.

(9) Par brīdinājumā vai lēmumā par apturēšanu norādīto pārkāpumu novēršanu atbildīgā persona rakstiski informē Valsts ugunsdzēsības un glāb­šanas dienestu. Pēc informācijas saņemšanas valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektors septiņu dienu laikā pārbauda, vai pārkāpumi ir novērsti un, ja:

1) veicot pārbaudi, konstatē, ka brīdinājumā norādītie normatīvo aktu pārkāpumi ir novērsti, izdara atzīmi uz izsniegtā brīdinājuma par to, ka pārkāpumi ir novērsti;

2) veicot pārbaudi, konstatē, ka lēmumā par apturēšanu norādītie normatī­vo aktu pārkāpumi ir novērsti, izsniedz atļauju objekta darbības atjaunošanai;

3) brīdinājumā vai lēmumā par apturēšanu norādītie normatīvo aktu pārkāpumi nav novērsti, brīdinājums vai lēmums par apturēšanu paliek spēkā.

(10) Lēmuma par apturēšanu apstrīdēšana vai pārsūdzēšana neaptur šā lēmuma darbību."

 

Likums stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

 

 

 

 

Iekšlietu ministrs

I.Godmanis

 

Likumprojekta „Grozījumi Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā” anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

1. 2006.gada 10.janvārī Ministru kabineta sēdē (protokols Nr.2 51.§) tika pieņemts zināšanai informatīvais ziņojums „Par ugunsgrēku 2006.gada 6.janvārī Rīgā, M.Ķempes ielā 11” un uzdots Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju, Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Satiksmes ministriju izveidot darba grupu, kas izstrādātu tiesību aktu projektus, lai noteiktu apsaimniekotāju atbildību ugunsdrošības noteikumu ievērošanā dzīvojamā sektorā.

2. 2005.gada 31.maijā Ministru kabineta sēdē tika pieņemts zināšanai informatīvais ziņojums „Par likuma „Par uzņēmumu, iestāžu un organizāciju darbības apturēšanas kārtību” turpmāko darbību”, kurā Ministru kabinets apstiprināja vienu no informatīvajā ziņojumā izvirzītajiem variantiem „Par likuma „Par uzņēmumu, iestāžu un organizāciju darbības apturēšanas kārtību” atzīšanu par spēku zaudējušu”.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 31.maija protokollēmumu (prot.Nr.32 44§) „Par likuma „Par uzņēmumu, iestāžu un organizāciju darbības apturēšanas kārtību” turpmāko darbību, Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju tika uzdots izstrādāt likumprojektu „Par likuma „Par uzņēmumu, iestāžu un organizāciju darbības apturēšanas kārtību” atzīšanu par spēku zaudējušu” un priekšlikumus par jautājuma turpmāko regulējumu un līdz 2005.gada 1.decembrim noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā.

2006.gada 10.janvārī Ministru kabineta sēdē (protokols Nr.2 9.§) tika pieņemts zināšanai Ekonomikas ministrijas iesniegtais informatīvais ziņojums, kurā izteikts priekšlikums, ka likumprojekts „Par likuma „Par uzņēmumu, iestāžu un organizāciju darbības apturēšanas kārtību” atzīšanu par spēku zaudējušu” stāsies spēkā ar 2008.gada 1.janvāri (Ministru kabinets šo likumprojektu atbalsta (Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 10.janvāra sēdes protokols Nr.2 10§). Lai nodrošinātu normatīvo aktu sakārtošanu, nepieciešams protokollēmuma projektā „Priekšlikumi par likuma „Par uzņēmumu, iestāžu un organizāciju darbības apturēšanas kārtību” turpmāko regulējumu un Ministru kabineta 2005.gada 31.maija protokollēmuma Nr.32, 44§ otrā punkta izpildi” paredzēt uzdevumu atbildīgajām ministrijām:

-         savas kompetences ietvaros izvērtēt grozījumu nepieciešamību pielikumā norādītajos normatīvajos aktos, lai nodrošinātu spēkā esošā Likuma 1.pantā minēto specifisko jomu par tiesību subjekta vai/un objekta darbības apturēšanas/ierobežošanas kārtību normatīvo aktu pārkāpumu gadījumos;

-         ne vēlāk kā līdz 2007.gada 1.jūlijam izstrādāt un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā attiecīgo normatīvo aktu projektu grozījumus;

-         nepieciešamības gadījumā normatīvo aktu grozījumu projektos noteikt, ka kompetentās iestādes izdotā administratīvā akta darbība netiek pārtraukta tā apstrīdēšanas vai pārsūdzēšanas gadījumā.

2. Normatīvā akta projekta būtība  

 

Likumprojekta būtību var izdalīt trijās daļās:

1. noteiks dzīvojamo ēku, to daļu un dzīvokļu īpašnieku, valdītāju, pārvaldnieku, kā arī īrnieku, nomnieku pienākumus ugunsdrošības un ugunsdzēsības jomā, pamatā likums tiek papildināts ar pārvaldnieka atbildību par ugunsdrošības nodrošināšanu ēkā;

2. noteiks būves, tās daļas vai iekārtas ekspluatācijas, būvdarbu vai produkcijas laišanu tirgū apturēšanas vai ierobežošanas un darbības atjaunošanas kārtību.

 

Likums stājas spēkā 2008.gada 1.janvāri, jo tad zaudē spēku likums „Par uzņēmumu, iestāžu un organizāciju darbības apturēšanas kārtību”

3. Cita informācija

Nav.

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi 

 Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

 Likumprojekts komersantiem vienkāršos un padarīs labāk saprotamākas administratīvās procedūras, kas saistīts ar ugunsdrošību.

3. Sociālo seku izvērtējums

Uzlabosies ugunsdrošība daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās, jo ēku pārvaldniekiem būs noteikta atbildība ugunsdrošības jomā.

4. Ietekme uz vidi

 Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

 Likumprojekts šo jomu neskar.

 III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Likum-projekts šo jomu neskar.

Likum-projekts šo jomu neskar.

Likum-projekts šo jomu neskar.

Likum-projekts šo jomu neskar.

Likum-projekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Likum-projekts šo jomu neskar.

Likum-projekts šo jomu neskar.

Likum-projekts šo jomu neskar.

Likum-projekts šo jomu neskar.

Likum-projekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme

Likum-projekts šo jomu neskar.

Likum-projekts šo jomu neskar.

Likum-projekts šo jomu neskar.

Likum-projekts šo jomu neskar.

Likum-projekts šo jomu neskar.

 4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Likum-projekts šo jomu neskar.

Likum-projekts šo jomu neskar.

Likum-projekts šo jomu neskar.

Likum-projekts šo jomu neskar.

Likum-projekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Likumprojekts šo jomu neskar.

6. Cita informācija

Likumprojekta īstenošanai nav nepieciešams papildus valsts un pašvaldību budžetu līdzekļi.

  IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Jāveic grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpuma kodeksa 179.panta trešajā daļā. Likumprojekts „Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpuma kodeksā” izstrādāts un tiek virzīts vienlaicīgi ar šo likumprojektu.

2. Cita informācija

Nav

  V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

 Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

 Likumprojekts šo jomu neskar.

 4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

 Likumprojekts šo jomu neskar.

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

 Nav

   VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

 Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

 Konsultācijas nav notikušas.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

 Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

 Nav

  VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

 Līdz ar likumprojekta pieņemšanu jaunas valsts institūcijas radītas netiks, kā arī netiks paplašinātas esošo institūciju funkcijas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

 Sabiedrība par likumprojekta ieviešanu tiks informēta ar publikācijām laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un izdevumā „Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta ziņotājs”, kā arī ar ievietošanu Normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS).

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds savas tiesības varēs aizstāvēt vēršoties ar attiecīgu iesniegumu augstākā iestādē (vai pie augstākas amatpersonas) Administratīvā procesa likumā un Ministru kabineta 2003.gada 15.aprīļa noteikumu Nr.173 „Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta nolikums” 17.punktā noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

 Nav.

 

Ministrs                        I.Godmanis

 

 

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktora pienākumu izpildītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

A.Straume

I.Šnepsta

I.Livčāne

Dz.Lagzdiņš

 

 

 

 

 

15.08.2007. 10.05

1077

Lagzdiņš

7075931, dzintars.lagzdins@vugd.gov.lv