Grozījumi Kooperatīvo sabiedrību likumā

Likumprojekts

 

Grozījumi Kooperatīvo sabiedrību likumā

 

Izdarīt Kooperatīvo sabiedrību likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 6.nr.; 2000, 10.nr.; 2002, 16., 22.nr.; 2006, 21.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 16.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

 

"(4) Dokumentus, kas iesniedzami Uzņēmumu reģistrā, lai reģistrētu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību, nosaka Ministru kabinets."

 

2. Papildināt IV nodaļu ar 36.1 pantu šādā redakcijā:

 

"36.1 pants. Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atzīšana

Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atzīšanas kritērijus un kārtību nosaka Ministru kabinets."

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemkopības ministrs

M.Roze


 

Likumprojekta „Grozījumi Kooperatīvo sabiedrību likumā”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Kooperatīvo sabiedrību likuma 16.panta ceturtajā daļā ir noteikts, ka dokumentus, kas iesniedzami Uzņēmumu reģistram, lai reģistrētu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību, kā arī šīs sabiedrības atzīšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Tā kā atzīšana nav kooperatīvo sabiedrību dibināšanas nosacījums, nepieciešams izslēgt no 16.panta ceturtās daļas deleģējumu Ministru kabinetam noteikt lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atzīšanas kārtību. Atzīšanas prasība ir jāizpilda lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām, lai saņemtu Eiropas Savienības atbalstu saskaņā ar Padomes 1999.gada 17.maija Regulu (EK) Nr.1257/99 ar ko paredz atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF), kā arī groza un atceļ dažas regulas 54.panta pirmo daļu, Padomes 2005.gada 20.septembra Regulas (EK) Nr.1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 20.panta d) punkta ii) apakšpunktu un 35.pantu un Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulas (EK) Nr.1974/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr.1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), 23.pantu un 2.pielikuma 5.3.1.4.2.punktu, kā arī valsts atbalstu.

3. Cita informācija

Nav.

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Noteikumi nodrošinās lielāku efektivitāti Eiropas Savienības un valsts atbalsta izmantošanai, stiprinot esošās sabiedrības.

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojektam būs netieša ietekme uz iedzīvotāju dzīves līmeni.

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Nav.

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai t.sk.

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Likumprojekts šo jomu neskar.

6. Cita informācija

Nav.

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Saistībā ar šo likumprojektu, ir sagatavots normatīvo aktu projekts „Noteikumi par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības reģistrācijai nepi eciešamajiem dokumentiem un šīs sabiedrības atzīšanas kārtība”.

2. Cita informācija

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Padomes 1999.gada 17.maija Regula (EK) Nr.1257/99 ar ko paredz atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF), kā arī groza un atceļ dažas regulas;

Padomes 2005.gada 20.septembra Regula (EK) Nr.1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA);

Komisijas 2006.gada 15.decembra Regula (EK) Nr.1974/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr.1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA).

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Padomes 1999.gada 17.maija Regula (EK) Nr.1257/99 ar ko paredz atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF), kā arī groza un atceļ dažas regulas – turpmāk Regula Nr.1257/99;

Padomes 2005.gada 20.septembra Regula (EK) Nr.1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) – turpmāk Regula Nr.1698/2005;

Komisijas 2006.gada 15.decembra Regula (EK) Nr.1974/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr.1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) – turpmāk Regula Nr.1974/2006.

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe

Komentāri

2.pants.

Regulas Nr.1257/99 54.panta pirmā daļa;

Regulas Nr.1698/2005 20.panta d) punkta ii) apakšpunkts un 35.pants;

Regulas Nr.1974/2006

23.pants un 2.pielikuma 5.3.1.4.2.punkts.

Atbilst.

 

5. Cita informācija

Nav.

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Likumprojekts tika saskaņots ar Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociāciju (LLKA).

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

LLKA atbalsta šo likumprojektu.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

Nav.

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunas valsts institūcijas netiks radītas. Likumprojektā paredzēto normu izpildi nodrošinās Lauku atbalsta dienests esošo budžeta resursu ietvaros.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Laikraksts “Latvijas Vēstnesis”, Normatīvo aktu informācijas sistēma (NAIS) un citi plašsaziņas līdzekļi un sistēmas.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Cita informācija

Nav.

 

 

Zemkopības ministrs                                                                 M.Roze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts sekretāra v.i.

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

J.Šnore

 

 

 

S.Grigaļūna

 

 

I.Smilga

 

 

S.Putniņa

18.09.2007. 16:26

873

S.Putniņa

67027650, Sanita.Putnina@zm.gov.lv