2007

 

2007. gada 27. septembris

Nr. 8/4 – 2 - _____ - (9/07)

 

LR 9. Saeimas Prezidijam

 

 

Likumdošanas iniciatīvas kārtībā iesniedzam izskatīšanai Saeimas sēdē likumprojektu “Grozījumi likumā “Par tiesu varu””.

 

Pielikumā:

            Likumprojekts uz 2 lapām.

 

 

LR 9. Saeimas deputāti:

 

1.      ___________________________________________

2.      ___________________________________________

3.      ___________________________________________

4.      ___________________________________________

5.      ___________________________________________


Projekts

 

Grozījumi likumā

“Par tiesu varu”

 

Izdarīt likumā “Par tiesu varu” šādus grozījumus:

 

1.      Izteikt likuma 60. pantu šādā redakcijā:

“60. pants. Rajona (pilsētas) tiesas tiesneša iecelšanas un apstiprināšanas kārtība

(1) Rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi pēc tieslietu ministra priekšlikuma ieceļ amatā Saeima uz trim gadiem.

(2) Pēc trim amatā nostrādātiem gadiem rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi Saeima pēc tieslietu ministra priekšlikuma, pamatojoties uz tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas atzinumu, apstiprina amatā uz pieciem gadiem vai ieceļ amatā atkārtoti uz laiku līdz diviem gadiem. Pēc atkārtotā pilnvaru termiņa izbeigšanās rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi Saeima pēc tieslietu ministra priekšlikuma apstiprina amatā uz pieciem gadiem. Pēc piecu gadu termiņa notecēšanas rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi Saeima var apstiprināt amatā uz jaunu piecu gadu termiņu atkārtoti.

(3) Ja tiesneša darbība ir neapmierinoša, tieslietu ministrs saskaņā ar tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas atzinumu tiesneša kandidatūru atkārtotai iecelšanai vai apstiprināšanai amatā neizvirza”.

 

2.      Izteikt likuma 61. pantu šādā redakcijā:

“61. pants. Apgabaltiesas tiesneša apstiprināšanas kārtība

Apgabaltiesas tiesnesi pēc tieslietu ministra priekšlikuma apstiprina amatā Saeima uz pieciem gadiem. Pēc piecu gadu termiņa notecēšanas Saeima var apstiprināt amatā apgabaltiesas tiesnesi uz jaunu piecu gadu termiņu atkārtoti”.

 

3.      Izteikt likuma 62. pantu šādā redakcijā:

“62. pants. Augstākās tiesas tiesneša apstiprināšanas kārtība

Augstākās tiesas tiesnesi pēc Augstākās tiesas priekšsēdētāja priekšlikuma apstiprina amatā Saeima uz pieciem gadiem. Pēc piecu gadu termiņa notecēšanas Saeima var apstiprināt amatā Augstākās tiesas tiesnesi uz jaunu piecu gadu termiņu atkārtoti”.

 

4.      Izteikt likuma 81. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“81. pants. Kārtība, kādā tiesnesi atbrīvo vai atceļ no amata

(1) Rajona (pilsētas) tiesas vai apgabaltiesas tiesnesi atbrīvo no amata Saeima pēc tieslietu ministra priekšlikuma vai sakarā ar amata pilnvaru notecējumu, Augstākās Tiesas tiesnesi atbrīvo no amata Saeima pēc Augstākās tiesas priekšsēdētāja priekšlikuma, bet pēc Augstākās tiesas priekšsēdētāju atbrīvo no amata Saeima pēc Ministru kabineta priekšlikuma”.

 

5.       Izteikt likuma 82. pantu šādā redakcijā:

“82. pants. Tiesneša atbrīvošana no amata

(1) Tiesnesi atbrīvo no amata:

1)     pēc paša vēlēšanās;

2)     sakarā ar ievēlēšanu vai iecelšanu citā amatā;

3)     veselības stāvokļa dēļ, ja tas neļauj turpināt tiesneša darbu;

4)     sakarā ar likumā noteiktā amata pildīšanas maksimālā vecuma sasniegšanu;

5)     sakarā ar amata pilnvaru termiņa notecējumu”.