Iesniedz Tautsaimniecības komisija

20.11.2007.

          9/8-

 

 

          Saeimas Prezidijam

 

 

          Tautsaimniecības komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā trešajam lasījumam sagatavoto likumprojektu   „Grozījumi Preču un pakalpojumu drošuma likumā” (Nr.451/Lp9) .

                  

 

         

                   Pielikumā:  apkopoto priekšlikumu tabula likumprojekta                                              otrajam lasījumam uz .... lpp.

                                    

                                   

 

Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētājs

 

Guntis Blumbergs

 

 

 

 

 

                                               

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

Iesniedz Tautsaimniecības komisija

Likumprojekts trešajam lasījumam

 

Grozījumi Preču un pakalpojumu drošuma likumā

( Nr. 451 / Lp 9 )

 

Spēkā esošā redakcija

Otrā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

( 0 )

Komisijas atzinums

Likumprojekts trešajam lasījumam

Preču un pakalpojumu drošuma likums

Grozījumi Preču un pakalpojumu drošuma likumā

 

 

 

Grozījumi Preču un pakalpojumu drošuma likumā

 

        Izdarīt Preču un pakalpojumu drošuma likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 10.nr.; 2005, 14.nr) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Preču un pakalpojumu drošuma likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 10.nr.; 2005, 14.nr) šādus grozījumus:

I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

 

 

 

 

 

15.pants. (1) Izdevumus par preces vai pakalpojuma laboratorisku vai cita veida ekspertīzi sedz tirgus uzraudzības iestāde.

 

 

 

 

 

(2) Ja konstatēts, ka prece vai pakalpojums neatbilst drošuma prasībām, izdevumus par ekspertīzi atlīdzina ražotājs vai pakalpojuma sniedzējs.

15.pantā:

        aizstāt otrajā daļā vārdus “atlīdzina ražotājs vai pakalpojuma sniedzējs” ar vārdiem “atlīdzina ražotājs, pakalpojuma sniedzējs vai šā panta 2.1 daļā minētajā gadījumā – izplatītājs, kurš pirmais laidis apgrozībā tādu preci vai lietu, kas neatbilst drošuma prasībām.”;

 

 

 

15.pantā:

        aizstāt otrajā daļā vārdus “atlīdzina ražotājs vai pakalpojuma sniedzējs” ar vārdiem “atlīdzina ražotājs, pakalpojuma sniedzējs vai šā panta 2.1 daļā minētajā gadījumā – izplatītājs, kurš pirmais laidis apgrozībā tādu preci vai lietu, kas neatbilst drošuma prasībām.”;

 

papildināt pantu ar 2.1 un 2.2 daļu šādā redakcijā:

“(21) Izplatītājs atlīdzina tirgus uzraudzības iestādes izdevumus par preces vai lietas ekspertīzi, ja attiecīgās preces ražotājs vai attiecīgā pakalpojuma sniedzējs nav reģistrēts Latvijā.

 

 

 

papildināt pantu ar 2.1 un 2.2 daļu šādā redakcijā:

“(21) Izplatītājs atlīdzina tirgus uzraudzības iestādes izdevumus par preces vai lietas ekspertīzi, ja attiecīgās preces ražotājs vai attiecīgā pakalpojuma sniedzējs nav reģistrēts Latvijā.

 

(22) Izplatītājam, kas atlīdzinājis tirgus uzraudzības iestādes izdevumus par ekspertīzi, ir regresa prasījuma tiesības pret ražotāju, no kura iegādāta prece, vai pret pakalpojuma sniedzēju, kurš sniedzis attiecīgo pakalpojumu.”

 

 

 

(22) Izplatītājam, kas atlīdzinājis tirgus uzraudzības iestādes izdevumus par ekspertīzi, ir regresa prasījuma tiesības pret ražotāju, no kura iegādāta prece, vai pret pakalpojuma sniedzēju, kurš sniedzis attiecīgo pakalpojumu.”

(3) Izdevumi atlīdzināmi piecu dienu laikā no izdevumus apliecinoša dokumenta saņemšanas dienas. Ja attiecīgā persona atsakās segt izdevumus, tirgus uzraudzības iestāde, kas organizējusi ekspertīzi, tos piedzen likumā noteiktajā kārtībā.