Grozījumi likumā „Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”"

Likumprojekts

 

Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"

 

Izdarīt likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 49.nr.; 1991, 27./28.nr.; 1992, 18./19.nr.; 1995, 1.nr.; 1997, 1., 5., 11.nr.; 1999, 24.nr.; 2001, 5., 15.nr.; 2002, 23.nr.; 2003, 14.nr.; 2004, 4., 8., 22.nr.; 2005, 7.nr.; 2006, 14.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Papildināt 1.panta 1.punktu aiz vārdiem "biedrību un nodibinājumu" ar vārdiem "reliģisko organizāciju un to iestāžu".

 

2. Papildināt likumu ar 2.16 pantu šādā redakcijā:

 

"2.16 pants. Reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistra vešana

Reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistru saskaņā ar šo likumu, Reliģisko organizāciju likumu un citiem normatīvajiem aktiem ved Uzņēmumu reģistrs."

 

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministrs

G.Bērziņš


Likumprojekta

“Grozījumi likumā „Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru””

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

Saskaņā ar grozījumiem Reliģisko organizāciju likumā no 2000. gada Reliģisko lietu pārvalde ir Tieslietu ministrijas padotībā esoša iestāde, kura saskaņā ar Reliģisko organizāciju likumu kārto valsts un reliģisko organizāciju savstarpējās attiecības, pēc reliģisko organizāciju lūguma sniedzot tām nepieciešamo palīdzību organizatorisko, juridisko un citu jautājumu risināšanā, kā arī reģistrē reliģiskās organizācijas un to iestādes.

 Savukārt saskaņā ar Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumiem Nr. 469 „Uzņēmumu reģistra nolikums” Tieslietu ministrijas padotībā ir Uzņēmumu reģistrs, kas Latvijas Republikas teritorijā reģistrē uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības), komersantus, to filiāles un pārstāvniecības, kā arī visas izmaiņas to darbības pamatdokumentos un veic citas likumdošanas aktos paredzētās darbības. Uzņēmumu reģistrs reģistrē arī masu informācijas līdzekļus, biedrības un nodibinājumus, komercķīlas, izšķirošās ietekmes, laulību līgumus un koncesijas. Uz doto brīdi Uzņēmumu reģistrā reģistrēti apmēram 100 000 komercķīlas, 11 000 biedrības, 7 000 laulību līgumi un 212 000 uzņēmumi.

Izvērtējot Reliģisko lietu pārvaldes kā patstāvīgās institucionālās iestādes funkcionālo slodzi un darbības efektivitāti, tika konstatēts reliģisko lietu jomā īstenoto pārvaldes funkciju šaurs raksturs. Turklāt, definējot institūcijas lomu un funkcijas un aprēķinot administratīvos resursus, konstatēta pašreizējā institucionālā un administratīvā modeļa neefektivitāte.

Pašlaik Reliģisko lietu pārvaldes primārā funkcija ir reliģisko organizāciju reģistrācija un ar reliģisko organizāciju kā juridisko personu darbību saistīto jautājumu risināšana (vadības sastāva reģistrācija, statūtu reģistrācija, izziņu izsniegšana). Reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrs nav publiski pieejams, kas apgrūtina trešo personu iespējas ātri saņemt informāciju par reģistrētajām reliģiskajām organizācijām. Reģistrācijas procesi ir ilglaicīgi, kā arī daudzi no reģistrācijas procesiem nav normatīvi noregulēti, kas apgrūtina reliģisko organizāciju un citu organizāciju darbību.

Politikas izstrādes funkcijas reliģisko lietu jomā jau tagad veic Tieslietu ministrija. Reliģisko lietu pārvalde, izmantojot tikai tās rīcībā esošos resursus, pēdējo gadu laikā bez Tieslietu ministrijas (valsts sekretāra, valsts sekretāra vietnieka) atbalsta nespēja patstāvīgi uzņemties un nodrošināt darba grupu darba organizēšanu dažādu normatīvo aktu projektu sagatavošanai.

Ņemot vērā minēto, viens no Tieslietu ministrijas darbības stratēģijas 2007. – 2009. gadam paredzētajiem uzdevumiem ir pilnveidot reliģijas lietu pārvaldības institucionālo modeli, reorganizējot Reliģisko lietu pārvaldi, nododot tās funkcijas Tieslietu ministrijai un Uzņēmumu reģistram. Ir plānots, ka Tieslietu ministrija nodrošinās valsts politikas īstenošanu un koordināciju reliģijas lietās, bet Reliģiskās lietu pārvaldes primāro funkciju, kas ir reliģisko organizāciju reģistrācija, nodos Uzņēmumu reģistram.

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

Likumprojekta mērķis ir, reorganizējot Reliģisko lietu pārvaldi, paredzēt daļu tās funkciju nodošanu Uzņēmumu reģistram, līdz ar to Uzņēmumu reģistram nododot 4 štata vietas.

Likumprojekts paredz, ka reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistru ved Uzņēmumu reģistrs saskaņā ar likumu „Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”, Reliģisko organizāciju likumu un citiem normatīvajiem aktiem.

Nododot daļu Reliģisko lietu pārvaldes funkcijas Uzņēmumu reģistram, tiks uzlabota un vienkāršota reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistra vešana, vienlaikus atrisinot šobrīd pastāvošās problēmas.

 

3. Cita informācija

Citas informācijas nav

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības

un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Nododot daļu Reliģisko lietu pārvaldes funkcijas Uzņēmumu reģistram, tiks panākta ātrāka reliģisko organizāciju (savienību) reģistrācijas procedūra, reliģisko organizāciju (savienību) reģistra daļēja publiskā pieejamība, ar reliģisko organizāciju darbības pamatdokumentu reģistrāciju saistītu procedūru standartizācija, elektronisko pakalpojumu pieejamība reliģiskajām organizācijām, vienota valsts uzskaite par Latvijas Republikā reģistrētajām juridiskajām personām.

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts šo jomu neskar

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

Citas informācijas nav

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2007

2008

2009

2010

 

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

 

82,0

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu n eskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 

82,0

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

 

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

6. Cita informācija

 

Likumā „Par valsts budžetu 2007. gadam” piešķirti naudas līdzekļi 81929 latu apmērā Reliģisko lietu pārvaldes darbības nodrošināšanai. Reliģisko lietu pārvaldes budžeta līdzekļi 40 964 latu apmērā tiks pārdalīti Uzņēmumu reģistram.

Vadoties no Ministru kabineta 2007. gada 6. marta sēdes protokola Nr. 17 34.§ norādām, ka institucionālās izmaiņas, ko paredz projekts, neradīs papildus cilvēkresursu nepieciešamību.

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

 

Ir izstrādāts un vienlaicīgi ar šo likumprojektu virzāms likumprojekts „Grozījumi Reliģisko organizāciju likumā”, kura mērķis ir noteikt jauno reliģijas lietu pārvaldības modeli, sakārtotu reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistra normatīvo regulējumu, un likumprojekts „Grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām””, kura mērķis būs likumā iekļaut arī reliģiskās organizācijas (savienības) pie nodokļa maksātājiem, lai tām varētu piešķir vienoto vienpadsmitzīmju reģistrācijas kodu un izsniegtu reģistrācijas apliecību, kura vienlaikus ir arī nodokļu maksātāja apliecība.

2. Cita informācija

Citas informācijas nav

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 

Likumprojekts šo jomu neskar

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

 

Likumprojekts šo jomu neskar

 

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

 

Likumprojekts šo jomu neskar

 

4. Atbilstības izvērtējums                                                                                               1. tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju.

 

Likumprojekts šo jomu neskar

2. tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr. )

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

Citas informācijas nav

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Par plānotajām izmaiņām ir informēti reliģisko organizāciju (savienību) pārstāvji.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Reliģisko organizāciju (savienību) pārstāvju pozīcija ir pozitīva.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas

5. Cita informācija

Citas informācijas nav

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likumprojekts paredz paplašināt Uzņēmumu reģistra esošās funkcijas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Pēc pieņemšanas Saeimā likums tiks publicēts oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājā”, Normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS).

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds savas tiesības varēs aizstāvēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

Citas informācijas nav

 

Tieslietu ministra vietā

ekonomikas ministrs                                                                                                       J. Strods

 

17.08.2007. 12:33

1 210

S. Eižvertiņa

67162606, Sigita.Eizvertina@tm.gov.lv

S. Zuļķe

67162607, Sintija.Zulke@tm.gov.lv

 

 

Valsts sekretārs

Juridiskā dienesta vadītājas p.i.

Par kontroli atbildīgā amatpersonas p.i.

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

M. Bičevskis

I. Gratkovska

L. Sparāne

O. Zeile