Juridiskā komisija

Rīgā, 2007.gada     .novembrī

Nr.9/3 –

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojektu “Grozījumi likumā “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās”” (Nr.439/Lp9) izskatīšanai otrajā lasījumā.

 

 

Pielikumā: likumprojekts uz .....lpp.

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                            M.Segliņš

 

 

Juridiskā komisija

likumprojekts otrajam lasījumam

 

 

Grozījumi likumā
"Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās"(Nr.439/Lp9)

 

 

1.

Spēkā esošā likuma redakcija

2.

Pirmā lasījumā pieņemtā redakcija

3.

Nr.

4.

Priekšlikumi otrajam lasījumam

(6)

5.

Komisijas atzinums

6.

Komisijas atbalstītā redakcija

 

 

 

 

 

Izdarīt likumā "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 5.nr.; 1999, 14.nr.; 2001, 1.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt likumā "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 5.nr.; 1999, 14.nr.; 2001, 1.nr.) šādus grozījumus:

4.pants. Nostiprinājuma lūgumam pievienojams arī dokuments par kancelejas nodevas samaksu, izņemot gadījumus, kad iesniedzējs saskaņā ar likumu atbrīvots no tās. Attiecībā uz zemi nostiprinājuma lūgumam pievienojams zemes robežu plāns, attiecībā uz ēkām (būvēm), dzīvokļu īpašumiem un jaunbūvēm uzrādāma inventarizācijas lieta, kurā norādīts pašreizējais ēku (būvju), dzīvokļu īpašumu un jaunbūvju novērtējums un reģistrēti atsavināšanas aizliegumi un citi apgrūtinājumi vai izdarīta atzīme par aizliegumu un apgrūtinājumu neesamību. Citi dokumenti nostiprinājuma lūgumam papildus pievienojami šajā likumā noteiktajos gadījumos.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.06.99. likumu, kas stājas spēkā no 10.07.99.)

 

1. Izteikt 4.pantu šādā redakcijā:

"4.pants. Nostiprinājuma lūgumam attiecībā uz zemi pievienojams zemes robežu plāns, attiecībā uz ēkām (būvēm), dzīvokļu īpašumiem un jaunbūvēm uzrādāma kadastrālās uzmērīšanas lieta vai iesniedzama Nekustamā īpašuma valsts kadastra izziņa ar grafisko pielikumu par būves novietojumu zemes vienībā. Kadastra izziņā un kadastrālās uzmērīšanas lietā norādāma pašreizējo ēku (būvju), dzīvokļa īpašuma un jaunbūves kadastrālā vērtība, Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētie atsavināšanas aizliegumi un citi apgrūtinājumi vai atzīme par aizliegumu un apgrūtinājumu neesamību. Citi dokumenti nostiprinājuma lūgumam papildus pievienojami šajā likumā un Zemesgrāmatu likumā noteiktajos gadījumos."

1.

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 1.panta tekstā (likuma 4.panta jaunajā redakcijā) otro teikumu.

 

Atbalstīts

1. Izteikt 4.pantu šādā redakcijā:

"4.pants. Nostiprinājuma lūgumam attiecībā uz zemi pievienojams zemes robežu plāns, attiecībā uz ēkām (būvēm), dzīvokļu īpašumiem un jaunbūvēm uzrādāma kadastrālās uzmērīšanas lieta vai iesniedzama Nekustamā īpašuma valsts kadastra izziņa ar grafisko pielikumu par būves novietojumu zemes vienībā. Citi dokumenti nostiprinājuma lūgumam papildus pievienojami šajā likumā un Zemesgrāmatu likumā noteiktajos gadījumos."

 

6.pants. Inventarizācijas lietā iekļautās ziņas, kurās dots ēku (būvju) raksturojums un novērtējums, noraksta veidā pievienojamas nekustamā īpašuma lietai, bet pati inventarizācijas lieta atdodama īpašniekam.

 

2.

Juridiskais birojs

Aizstāt likuma 6.pantā vārdus “Inventarizācijas lietā” (attiecīgajā locījumā) ar vārdiem “Kadastrālās uzmērīšanas lietā” (attiecīgajā locījumā).

Atbalstīts

(redakcionāli precizēts)

 

2. Aizstāt 6.pantā vārdus “Inventarizācijas lietā” ar vārdiem “Kadastrālās uzmērīšanas lietā” un vārdus “inventarizācijas lieta” – ar vārdiem “kadastrālās uzmērīšanas lieta”.

19.pants. Zemesgrāmatā nav ierakstāmas ēkas (būves), kuru tehniskās inventarizācijas lietā ir uzrādītas patvaļīgas būvniecības pazīmes, kā arī mazēkas un pagaidu būves. Tāpat zemesgrāmatā kā patstāvīgi īpašuma objekti nav ierakstāmas virszemes un apakšzemes inženierkomunikācijas, cauruļvadu trases, ceļi, ielas, stāvlaukumi un citas tamlīdzīgas būves.

 

3.

Juridiskais birojs

Aizstāt likuma 19.pantā vārdus “tehniskās inventarizācijas lietā” ar vārdiem “kadastrālās uzmērīšanas lietā”.

Atbalstīts

 

        3. Aizstāt 19.pantā vārdus “tehniskās inventarizācijas lietā” ar vārdiem “kadastrālās uzmērīšanas lietā”.

36.pants. (1) Ēkas (būves) zemesgrāmatās ierakstāmas uz valsts vai pašvaldības vārda, pamatojoties uz vienu no šādiem dokumentiem:

1) valsts arhīva izziņu par ēku (būvju) piederību valstij, likvidētai valsts iestādei, uzņēmumam vai uzņēmējsabiedrībai ar valsts kapitālu 1940.gada 21.jūlijā;

2) aktu par ēku (būvju) pieņemšanu ekspluatācijā;

3) darījuma aktu par ēku (būvju) iegūšanu;

4) tiesas spriedumu vai lēmumu, izņemot spriedumus, kas minēti likuma "Par namīpašumu atdošanu likumīgajiem īpašniekiem" 7. un 8.pantā;

5) administratīvā kārtībā pieņemtu aktu par valsts īpašumā esošu ēku (būvju) nodošanu pašvaldībai vai otrādi;

6) zvērināta revidenta apliecinātu pašvaldības, valsts iestādes vai valsts uzņēmuma izziņu par to, ka dzīvojamā māja ir pašvaldības vai valsts iestādes bilancē vai uzņēmuma pamatlīdzekļu sastāvā;

7) citu dokumentu, kas apliecina ēku (būvju) tiesisku iegūšanu.

(2) Valsts ēkas (būves) ierakstāmas zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgas valsts institūcijas personā atbilstoši likuma "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" 8.panta noteikumiem. Ja ēkas (būves) atrodas uz svešas zemes, tās ierakstāmas zemesgrāmatā uz valsts vārda tās ministrijas personā, kuras valdījumā šīs ēkas (būves) atrodas, ja Ministru kabinets nav noteicis citādi.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.06.99. likumu, kas stājas spēkā no 10.07.99.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Izteikt 36.panta pirmās daļas 6.punktu šādā redakcijā:

 "6) zvērināta revidenta apliecinātu pašvaldības vai valsts iestādes izziņu par to, ka ēka (būve) ir pašvaldības vai valsts iestādes bilancē, vai zvērināta revidenta apliecinātu izziņu par to, ka ēka (būve) uz valsts uzņēmuma likvidācijas brīdi ir bijusi tā pamatlīdzekļu sastāvā;".

 

3. Papildināt 36.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ja uz ēkām (būvēm) bijušais īpašnieks vai viņa mantinieki normatīvajos aktos noteiktajā termiņā nav pieteikušies un tās atrodas ministrijas vai pašvaldības valdījumā un bilancē (grāmatvedības pamatlīdzekļu uzskaitē), un ir nepieciešamas valsts vai pašvaldību funkciju veikšanai, tās ierakstāmas zemesgrāmatās uz valsts vārda attiecīgās ministrijas personā vai uz attiecīgās pašvaldības vārda, pamatojoties uz šādiem dokumentiem:

1) ministrijas vai pašvaldības izsniegtu izziņu par to, ka ēkas (būves) atrodas tās valdījumā;


2) pašvaldības izsniegtu izziņu par to, ka uz ēkām (būvēm) normatīvajos aktos noteiktajā termiņā nav pieteikušies šo ēku (būvju) bijušie īpašnieki vai viņu mantinieki."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izteikt likuma 36.panta pirmās daļas 6.punktu (likumprojekta 2.pantu) šādā redakcijā:

            “6) valsts vai pašvaldības iestādes izsniegtu izziņu, kas apliecina , ka ēka (būve) ir valsts vai pašvaldības iestādes bilancē.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 36.pantā:

izteikt pirmās daļas 6.punktu šādā redakcijā:

            “6) valsts vai pašvaldības iestādes izsniegtu izziņu, kas apliecina, ka ēka (būve) ir valsts vai pašvaldības iestādes bilancē;”;

      

          papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakc ijā:

"(3) Ja bijušais īpašnieks vai viņa mantinieki normatīvajos aktos noteiktajā termiņā nav pieteikušies uz ēkām (būvēm), tās atrodas ministrijas vai pašvaldības valdījumā un bilancē (grāmatvedības pamatlīdzekļu uzskaitē) un ir nepieciešamas valsts vai pašvaldību funkciju veikšanai, šīs ēkas (būves) ierakstāmas zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas personā vai uz attiecīgās pašvaldības vārda, pamatojoties uz šādiem dokumentiem:

1) ministrijas vai pašvaldības izsniegtu izziņu par to, ka ēkas (būves) atrodas tās valdījumā;


2) pašvaldības izsniegtu izziņu par to, ka uz ēkām (būvēm) normatīvajos aktos noteiktajā termiņā nav pieteikušies šo ēku (būvju) bijušie īpašnieki vai viņu mantinieki."

46.pants. Nekustamo īpašumu, arī ēkas, kas sadalīts reālās daļās, kopīpašniekiem vienojoties vai ar tiesas spriedumu, ja nepieciešams, uzliekot aprobežojumus vai nosakot servitūtus, var ierakstīt zemesgrāmatā atsevišķos nodalījumos kā patstāvīgu īpašuma objektu šādos gadījumos:

1) katram īpašniekam ir atsevišķs zemes gabals, uz kura atrodas viņa ēkas vai ēkas daļa, un zemes gabalam ir piešķirts kadastra numurs;

2) katram atdalītajam nekustamajam īpašumam pašvaldība noteikusi adresi;

3) katrai dzīvojamās mājas daļai un saimniecības ēkām kā patstāvīgam īpašumam iekārtota inventarizācijas lieta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likuma 46.panta 3.punktā vārdus “inventarizācijas lieta” ar vārdiem “ēkas (būves) kadastrālās uzmērīšanas lieta”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Aizstāt 46.panta 3.punktā vārdus “inventarizācijas lieta” ar vārdiem “ēkas (būves) kadastrālās uzmērīšanas lieta”.

 

 

Likums stājas spēkā 2007.gada 1.oktobrī.

 

6.

Juridiskais birojs

Izslēgt nosacījumu par grozījuma likuma spēkā stāšanos.

Atbalstīts

 

 

Juridiskās komisijas konsultante I.Sarmule