Iesniedz Tautsaimniecības komisija Likumprojekts trešajam lasījumam

 

 

 

 

 

3.04.2008.

          9/8-

 

 

          Saeimas Prezidijam

 

 

          Tautsaimniecības komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā trešajam lasījumam sagatavoto likumprojektu „Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā” (Nr.425/Lp9) .

                  

 

         

                    Pielikumā:  apkopoto priekšlikumu tabula likumprojekta                                           trešajam lasījumam uz .... lpp.

                                    

                                   

 

Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētājs

 

Guntis Blumbergs

 

 

 

 

 

                                     
Iesniedz Tautsaimniecības komisija                                                                                                                                Likumprojekts trešajam lasījumam

 

 

Likumprojekts Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā

(reģ. nr. 425/Lp9)

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Otrā lasījuma redakcija

 

Nr.

Priekšlikumi

(44)

Komisijas

atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

    Elektroenerģijas tirgus likums

Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā 

 

 

 

Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā 

 

Izdarīt Elektroenerģijas tirgus likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 12.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Elektroenerģijas tirgus likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 12.nr.) šādus grozījumus:

1.pants. Likumā lietotie termini 

 

 

 

 

 

(1) Šajā likumā ir lietoti tādi paši termini kā Enerģētikas likumā, ciktāl šajā likumā nav noteikts citādi.

 

 

 

 

 

(2) Likumā ir lietoti šādi termini:

 

 

 

 

 

1) balansēšana — organizēts process ikbrīža līdzsvara nodrošināšanai starp elektroenerģijas patēriņu un ražošanu elektroenerģijas sistēmā;

 

 

 

 

 

2) elektroenerģijas lietotājs — persona, kura pērk elektroenerģiju;

 

 

 

 

 

3) elektroenerģijas pārvade — elektroenerģijas transportēšana, kas neietver elektroenerģijas tirdzniecību, savstarpēji savienotā augstsprieguma sistēmā, lai elektroenerģiju piegādātu elektroenerģijas lietotājiem;

 

 

 

 

 

4) elektroenerģijas ražotājs — fiziskā vai juridiskā persona, kura ražo elektroenerģiju;

 

 

 

 

 

5) elektroenerģijas sadale — elektroenerģijas transportēšana, kas neietver elektroenerģijas tirdzniecību, vidēja un zema sprieguma sadales sistēmā, lai to piegādātu elektroenerģijas lietotājiem;

 

 

 

 

 

6) elektroenerģijas sistēmas dalībnieki — elektroenerģijas ražotāji, pārvades sistēmas operators, sadales sistēmas operatori un galalietotāji;

 

 

 

 

 

7) elektroenerģijas sistēmas operators — licencēta kapitālsabiedrība, kura sniedz sistēmas pakalpojumu;

 

 

 

 

 

8) elektroenerģijas tirdzniecība — elektroenerģijas iepirkšana pārdošanai vai elektroenerģijas pārdošana elektroenerģijas lietotājiem;

 

 

 

 

 

9) elektroenerģijas tirgotājs — elektroenerģijas lietotājs, kurš pērk un pārdod (piegādā — pārdošanas nozīmē) elektroenerģiju citam elektroenerģijas lietotājam;

 

 

 

 

 

10) elektroenerģijas tirgus dalībnieki — elektroenerģijas ražotāji, tirgotāji un galalietotāji, kas darbojas elektroenerģijas tirgū saskaņā ar brīvprātīgas līdzdalības principu;

 

 

 

 

 

11) galalietotājs — elektroenerģijas lietotājs, kurš pērk elektroenerģiju izlietošanai paša vajadzībām (galapatēriņam);

 

 

 

 

 

12) koģenerācija — tehnoloģiskais process, kurā lietderīgai izmantošanai vienlaikus ražo elektroenerģiju un siltumenerģiju;

 

 

 

 

 

13) mājsaimniecības lietotājs — galalietotājs, kurš pērk un izlieto elektroenerģiju savā mājsaimniecībā paša vajadzībām (galapatēriņam), izņemot komercdarbības vai cita veida profesionālās darbības vajadzības;

 

 

 

 

 

14) obligātais iepirkums — šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteikts pienākums iepirkt elektroenerģiju;

 

 

 

 

 

 

1.   1. panta otrajā daļā:

izteikt otrās daļas 14. punktu šādā redakcijā:

“14) obligātais iepirkums – šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteikts pienākums iepirkt elektroenerģiju vai jaudu;”;

1

 

 

 

 

2

Deputāts V.Buzajevs

Izslēgt otrā lasījuma redakcijā 1.panta otrās daļas 14. punktā vārdus “vai jaudu”.

 

Atbildīgā komisija

Izlēgt likumprojekta 1.panta redakciju par 1.panta 2.daļas 14.punkta izteikšanu jaunā redakcijā.

Atbalstīts. Iekļauts priekšlik. nr.2

 

Atbalstīts.

 

15) palīgpakalpojumi — pakalpojumi, kas nepieciešami elektroenerģijas pārvades sistēmas balansētas darbības nodrošināšanai;

 

 

 

 

 

16) publiskais tirgotājs — elektroenerģijas tirgotājs, kuram šajā likumā un citos normatīvajos aktos ir noteikti īpaši pienākumi un kura licencē iekļautas speciālas prasības publiskā tirgotāja pienākumu izpildes nodrošināšanai;

 

 

 

 

 

17) saistītais lietotājs — elektroenerģijas lietotājs, kurš neizmanto iespēju kļūt par elektroenerģijas tirgus dalībnieku un līdz ar to brīvi izvēlēties elektroenerģijas tirgotāju, bet pērk elektroenerģiju no publiskā tirgotāja vai attiecīgā sadales sistēmas operatora par regulatora apstiprinātiem tarifiem;

izteikt 17. punktu šādā redakcijā:

“17) saistītais lietotājs – elektroenerģijas lietotājs, kuram ir tiesības saņemt universālo pakalpojumu un kurš neizmanto iespēju kļūt par elektroenerģijas tirgus dalībnieku;”;

 

3

Deputāts J.Sokolovskis

Izslēgt 1. panta 17. punkta otrā lasījuma redakciju.

Neatbalstīts

1. 1.panta otrajā daļā:

izteikt 17. punktu šādā redakcijā:

“17) saistītais lietotājs – elektroenerģijas lietotājs, kuram ir tiesības saņemt universālo pakalpojumu un kurš neizmanto iespēju kļūt par elektroenerģijas tirgus dalībnieku;”;

 

18) sistēmas pakalpojums — elektroenerģijas pārvade vai sadale, kas nodrošina elektroenerģijas plūsmas no ražotājiem līdz lietotājiem;

 

 

 

 

 

19) starpvalstu savienojums — elektrolīnija, kas sasaista atsevišķās valstīs izvietotas pārvades sistēmas;

 

 

 

 

 

20) tiešā līnija — elektrolīnija, kas sasaista savrupu elektroenerģijas ražošanas objektu ar savrupu lietotāju, vai elektrolīnija, kas sasaista elektroenerģijas ražotāju un tirgotāju, kurš tieši apgādā savā īpašumā vai valdījumā esošus objektus, saistītos uzņēmumus un savus lietotājus;

izteikt 20.punktu šādā redakcijā:

 "20) tiešā līnija – elektrolīnija, kas sasaista savrupu elektroenerģijas ražošanas objektu ar savrupu lietotāju, vai elektrolīnija, kas sasaista savrupu elektroenerģijas ražotāju un tirgotāju, kurš tieši apgādā savā īpašumā vai valdījumā esošus objektus, saistītos uzņēmumus un savus lietotājus;".

 

 

 

izteikt 20.punktu šādā redakcijā:

 "20) tiešā līnija – elektrolīnija, kas sasaista savrupu elektroenerģijas ražošanas objektu ar savrupu lietotāju, vai elektrolīnija, kas sasaista savrupu elektroenerģijas ražotāju un tirgotāju, kurš tieši apgādā savā īpašumā vai valdījumā esošus objektus, saistītos uzņēmumus un savus lietotājus;".

21) universālais pakalpojums — garantētas tiesības uz elektroenerģijas piegādi noteiktā kvalitātē par viegli un skaidri salīdzināmu un pārskatāmu cenu;

 

 

 

 

 

22) vertikāli integrēts elektroapgādes komersants — komersants vai komersantu kopums (koncerns), kas veic vismaz vienu no šādām elektroapgādes darbībām — elektroenerģijas pārvade vai sadale — un vismaz vienu no šādām elektroapgādes darbībām — elektroenerģijas ražošana vai tirdzniecība.

 

 

 

 

 

2.pants. Likuma mērķis

Likuma mērķis ir:

 

 

 

 

 

1) izveidot priekšnoteikumus efektīvi funkcionējoša elektroenerģijas tirgus darbībai;

 

 

 

 

 

2) nodrošināt, lai visiem elektroenerģijas lietotājiem (turpmāk — lietotāji), ievērojot normatīvo aktu prasības, visefektīvākajā iespējamajā veidā par pamatotām cenām tiktu droši un kvalitatīvi piegādāta elektroenerģija;

 

 

 

 

 

3) nodrošināt visiem lietotājiem tiesības brīvi izvēlēties elektroenerģijas tirgotāju;

 

 

 

 

 

4) veicināt elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus.

 

 

 

 

 

 

 

4

Deputāts Dz.Zaķis

Papildināt likuma 2. pantu ar 5. punktu šādā redakcijā:

“5) nodrošināt, lai palielinot elektroenerģijas ražošanas jaudas tiktu veicināta enerģētiskā neatkarība.”

Daļēji atbalstīts. Iekļauts priekšlik. nr.5

 

 

 

5

Atbildīgā komisija

Papildināt 2. pantu ar 5.punktu šādā redakcijā:

“5) veicināt valsts enerģētisko neatkarību, nodrošinot dažādus elektroenerģijas ražošanai nepieciešamo energoresursu piegādātājus.”

Atbalstīts.

2. Papildināt 2. pantu ar 5.punktu šādā redakcijā:

“5) veicināt valsts enerģētisko neatkarību, nodrošinot dažādus elektroenerģijas ražošanai nepieciešamo energoresursu piegādātājus.”

5.pants. Elektroenerģijas tirgus darbības pamatnosacījumi

 

 

 

 

 

(1) Elektroenerģijas tirgū tā dalībnieki savstarpējus darījumus veic saskaņā ar rakstveidā noslēgtiem līgumiem.

 

 

 

 

 

(2) Tirgus dalībniekam ir tiesības elektroenerģijas tra nsportēšanai izmantot pārvades un sadales sistēmas par šajā likumā un likumā “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” paredzētajā kārtībā noteiktajiem sistēmas pakalpojumu tarifiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Papildināt 5.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

 "(3) Sistēmas dalībnieku vai elektroenerģijas tirgotāju izsniegtos rēķinus var pārsūdzēt Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā. Dokumenti, kas izstrādāti, lai sagatavotu vai pamatotu maksājuma dokumentus, atsevišķi nav pārsūdzami."

 

6

 

Deputāts V.Buzajevs

Izslēgt otrā lasījuma redakcijā 5.panta trešajā daļā vārdus:

 “Dokumenti, kas izstrādāti, lai sagatavotu vai pamatotu maksājuma dokumentus, atsevišķi nav pārsūdzami.”

 

Neatbalstīts

3. Papildināt 5.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

 "(3) Sistēmas dalībnieku vai elektroenerģijas tirgotāju izsniegtos rēķinus var pārsūdzēt Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā. Dokumenti, kas izstrādāti, lai sagatavotu vai pamatotu maksājuma dokumentus, atsevišķi nav pārsūdzami."

8.pants. Sistēmas operatora darbības regulēšana un uzraudzība

 

 

 

 

 

(1) Sistēmas operatora darbību regulē regulators Enerģētikas likumā, likumā “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” un šajā likumā noteiktajā kārtībā.

 

 

 

 

 

(2) Regulators nosaka vienotus sistēmas pieslēguma noteikumus un pieslēguma maksas aprēķināšanas metodiku.

3. 8. pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Regulators nosaka vienotus sistēmas pieslēguma noteikumus  ražotājiem un lietotājiem, kā arī pieslēguma maksas noteikšanas metodiku šā likuma 9.panta 2.¹daļā noteiktajiem galalietotājiem.”;

7

Atbildīgā komisija

Izteikt 8.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Regulators nosaka vienotus sistēmas pieslēguma noteikumus ražotājiem un lietotājiem, kā arī pieslēguma maksas noteikšanas metodiku.”

Atbalstīts.

4. 8. pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Regulators nosaka vienotus sistēmas pieslēguma noteikumus ražotājiem un lietotājiem, kā arī pieslēguma maksas noteikšanas metodiku.”;

(3) Regulators uzrauga:

 

 

 

 

 

1) starpvalstu savienojumu jaudu vadības un sadales noteikumus sadarbībā ar to dalībvalstu attiecīgo iestādi vai iestādēm, ar kurām ir šāds starpvalstu savienojums;

 

 

 

 

 

2)  rīcību un metodes, ko sistēmas operators izmanto sistēmas jaudas pārslodzes vadībai;

 

 

 

 

 

3) sistēmas operatora laika patēriņu pieslēgumu ierīkošanai un remontdarbu veikšanai;

 

 

 

 

 

4) sistēmas operatora publicēto informāciju par starpvalstu savienojumiem, tīklu izmantošanu un sistēmas jaudas sadalījumu lietotājiem, ņemot vērā, ka neapkopota informācija uzskatāma par komercnoslēpumu;

 

 

 

 

 

5)  grāmatvedības nodalīšanu atbilstoši šā likuma 38. — 40.pantā noteiktajai kārtībai;

 

 

 

 

 

6) šā likuma 9.panta otrajā daļā noteikto sistēmas dalībnieku pieslēguma noteikumu izpildi;

 

 

 

 

 

7)  šajā likumā noteikto pārvades un sadales operatoru pienākumu izpildi;

papildināt trešās daļas 7.punktu pēc vārdiem "pārvades un sadales" ar vārdu "sistēmas".

 

 

 

papildināt trešās daļas 7.punktu pēc vārdiem "pārvades un sadales" ar vārdu "sistēmas".

8) elektroenerģijas tirgus pārskatāmību un konkurences līmeni tajā.

 

 

 

 

 

(4) Regulators reizi gadā savā interneta mājas lapā publicē ziņojumu par šā panta trešajā daļā noteikto sistēmas darbības aspektu uzraudzības rezultātiem.

 

 

 

 

 

9.pants. Sistēmas darbība

 

 

 

 

 

(1) Sistēmas operators tā licences darbības zonā un termiņā ir atbildīgs par sistēmas darbību, apkalpošanu un drošumu, sistēmas vadību un attīstību, savienojumu ar citām sistēmām, kā arī par sistēmas ilglaicīgu spēju nodrošināt elektroenerģijas transportēšanu atbilstoši prognozētajam pieprasījumam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) Sistēmas operatoram tā licences darbības zonā un termiņā ir pastāvīgas saistības nodrošināt sistēmas dalībniekiem nepieciešamo pieslēgumu attiecīgai sistēmai saskaņā ar regulatora izdotajiem sistēmas dalībnieku pieslēguma noteikumiem un par pieslēguma maksu, kuru nosaka sistēmas operators saskaņā ar regulatora noteikto pieslēguma maksas aprēķināšanas metodiku, ja sistēmas dalībnieks izpilda sistēmas operatora noteiktās tehniskās prasības. Jauna sistēmas dalībnieka pieslēguma maksa ietver pamatotās attiecīgā pieslēguma ierīkošanas izmaksas un neietver sistēmas attīstības izmaksas.

4. 9.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

”(2) Sistēmas operatoram tā licences darbībās zonā un termiņā ir pastāvīgas saistības nodrošināt sistēmas dalībniekiem nepieciešamo pieslēgumu attiecīgai sistēmai saskaņā ar regulatora noteiktajiem vienotiem sistēmas pieslēguma noteikumiem, ja sistēmas dalībnieks izpilda sistēmas operatora noteiktās tehniskās prasības pieslēguma ierīkošanai. Pieslēguma maksa atbilst pamatotām attiecīgā sistēmas pieslēguma ierīkošanas faktiskām izmaksām, izņemot šā panta 2.¹ daļā noteiktajā gadījumā. Jauna sistēmas dalībnieka pieslēguma maksa neietver sistēmas attīstības izmaksas.”;

8

Atbildīgā komisija

Izteikt 9.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Sistēmas operatoram tā licences darbībās zonā un termiņā ir pastāvīgas saistības nodrošināt sistēmas dalībniekiem nepieciešamo pieslēgumu attiecīgai sistēmai saskaņā ar regulatora noteiktajiem vienotiem sistēmas pieslēguma noteikumiem, ja sistēmas dalībnieks izpilda sistēmas operatora noteiktās tehniskās prasības pieslēguma ierīkošanai. Pieslēguma maksa atbilst pamatotām attiecīgā sistēmas pieslēguma ierīkošanas izmaksām. Izmaksu sadalījumu starp sistēmas dalībnieku un sistēmas operatoru šā panta 2.¹ daļā noteiktajos gadījumos nosaka regulators. Jauna sistēmas dalībnieka pieslēguma maksa neietver sistēmas attīstības izmaksas.”

Atbalstīts.

5. 9.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Sistēmas operatoram tā licences darbībās zonā un termiņā ir pastāvīgas saistības nodrošināt sistēmas dalībniekiem nepieciešamo pieslēgumu attiecīgai sistēmai saskaņā ar regulatora noteiktajiem vienotiem sistēmas pieslēguma noteikumiem, ja sistēmas dalībnieks izpilda sistēmas operatora noteiktās tehniskās prasības pieslēguma ierīkošanai. Pieslēguma maksa atbilst pamatotām attiecīgā sistēmas pieslēguma ierīkošanas izmaksām. Izmaksu sadalījumu starp sistēmas dalībnieku un sistēmas operatoru šā panta 2.¹ daļā noteiktajos gadījumos nosaka regulators. Jauna sistēmas dalībnieka pieslēguma maksa neietver sistēmas attīstības izmaksas.”;

 

papildināt pantu ar 2.¹ daļu šādā redakcijā:

”(2.¹)Pieslēguma maksu galalietotājam nosaka saskaņā ar pieslēguma maksas noteikšanas  metodiku, ja galalietotāja pieslēgums atbilst vienlaikus šādiem kritērijiem:

1) pieslēguma spriegums nepārsniedz 400 voltus;

2) ievadaizsardzības aparāta nominālā strāva nepārsniedz Ministru kabineta noteikto lielumu.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

papildināt pantu ar 2.¹ daļu šādā redakcijā:

”(2.¹)Pieslēguma maksu galalietotājam nosaka saskaņā ar pieslēguma maksas noteikšanas  metodiku, ja galalietotāja pieslēgums atbilst vienlaikus šādiem kritērijiem:

1) pieslēguma spriegums nepārsniedz 400 voltus;

2) ievadaizsardzības aparāta nominālā strāva nepārsniedz Ministru kabineta noteikto lielumu.”

(3) Galalietotājam Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ir tiesības iesniegt pieteikumu par speciālu pieslēgumu pārvades sistēmai vai esošā pārvades sistēmas pieslēguma jaudas palielināšanu, ja šā lietotāja elektroenerģijas patēriņš pēc pieslēguma ierīkošanas pieaugs ne mazāk par 100 000 megavatstundām gadā vai ar pieslēguma nominālo jaudu ne mazāku kā 50 megavati. Ministru kabinets nosaka vienotus speciālā pieslēguma noteikumus, paredzot galalietotāja pieteikuma iesniegšanas un izskatīšanas kārtību, pieslēguma ierīkošanas kārtību un nepieciešamās galalietotāja garantijas par pieslēguma izmantošanu, kā arī izskata galalietotāju pieteikumus par speciālu pieslēgumu pārvades sistēmai vai esošā pārvades sistēmas pieslēguma jaudas palielināšanu un katrā konkrētajā gadījumā atsevišķi lemj par speciālu pieslēguma nosacījumu piemērošanu.

 

 

 

 

 

(4) Sistēmas operatoram ir tiesības atteikt pieslēgumu attiecīgai sistēmai, ja tās tīklu jauda nav pietiekama. Atteikuma pamatojumu sistēmas operators sniedz rakstveidā 30 dienu laikā pēc sistēmas dalībnieka iesnieguma saņemšanas.

 

 

 

 

 

(5) Sistēmas operators septiņu darba dienu laikā informē regulatoru par katru gadījumu, kad tirgus dalībniekam atteikta pieeja sistēmai, un par pasākumiem, kas nepieciešami, lai uzlabotu sistēmu un palielinātu tās jaudu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Vides ministrs R.Vējonis

Papildināt likuma 9. pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Sistēmas operators tā licences darbības zonā prioritāri nodrošina  nepieciešamo pieslēgumu elektroenerģijas ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo, izmantojot atjaunojamos energoresursus. Šā sistēmas pieslēguma ierīkošanas izmaksas daļēji sedz sistēmas operators Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.”

Neatbalstīts

 

11.pants. Pārvades sistēmas operators

 

 

 

 

 

(1) Latvijā darbojas viens pārvades sistēmas operators, un tā licences darbības zona ir visa Latvijas teritorija.

 

 

 

 

 

(2) Pārvades sistēmas operators var piedalīties elektroenerģijas tirdzniecībā tikai gadījumos, kad elektroenerģijas vai jaudas pirkšana un pārdošana ir nepieciešama sistēmas balansēšanai, palīgpakalpojumu pirkšanai, elektroenerģijas transportēšanas zudumu segšanai, pārvades sistēmas operatora paša patēriņam vai kad sistēmā ir novirze no normālā darbības režīma vai notikusi avārija.

5. Izteikt 11. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Pārvades sistēmas operators var piedalīties elektroenerģijas tirdzniecībā tikai gadījumos, kad elektroenerģijas vai jaudas pirkšana un pārdošana ir nepieciešama sistēmas balansēšanai, palīgpakalpojumu pirkšanai, elektroenerģijas transportēšanas zudumu segšanai, pārvades sistēmas operatora paša patēriņam vai kad sistēmā ir novirze no normālā darbības režīma vai notikusi avārija. Piedaloties elektroenerģijas tirdzniecībā, pārvades sistēmas operators rīkojas saskaņā ar atklātām, nediskriminējošām un uz tirgus principiem balstītām procedūrām, izņemot gadījumus, kad sistēmā ir novirze no normālā darbības režīma vai notikusi avārija. Gadījumos, kad sistēmā ir novirze no normālā darbības režīma vai notikusi avārija, pārvades sistēmas operators darbojas saskaņā ar Tīkla kodeksa noteikumiem.”

 

 

Redakc.

precizēta

6. Izteikt 11.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Pārvades sistēmas operators var piedalīties elektroenerģijas tirdzniecībā tikai gadījumos, kad elektroenerģijas vai jaudas pirkšana un pārdošana ir nepieciešama sistēmas balansēšanai, palīgpakalpojumu pirkšanai, elektroenerģijas transportēšanas zudumu segšanai, pārvades sistēmas operatora paša patēriņam vai kad sistēmā ir novirze no normālā darbības režīma vai notikusi avārija. Piedaloties elektroenerģijas tirdzniecībā, pārvades sistēmas operators rīkojas, ievērojot atklātas, nediskriminējošas un uz tirgus principiem balstītas procedūras, izņemot gadījumus, kad sistēmā ir novirze no normālā darbības režīma vai notikusi avārija. Ja sistēmā ir novirze no normālā darbības režīma vai notikusi avārija, pārvades sistēmas operators darbojas saskaņā ar Tīkla kodeksa noteikumiem.”

(3) Pārvades sistēmas operators nodrošina tās komerciālās informācijas konfidencialitāti, kuru tas, pildot savus pienākumus, ir saņēmis no sistēmas dalībniekiem un tirgus dalībniekiem.

 

 

 

 

 

13.pants. Pārvades sistēmas operatora atbildība

 

 

 

 

 

(1) Pārvades sistēmas operators sniedz pārvades sistēmas pakalpojumus un nodrošina balansēšanu un stabilitāti pārvades sistēmā. Šie pienākumi ir jāveic saskaņā ar taisnīguma, atklātības un vienlīdzības principiem, un to izpildes kārtību nosaka Tīkla kodeksā.

 

 

 

 

 

(2) Pārvades sistēmas operators ir atbildīgs par balansēšanu pārvades sistēmā un balansēšanas aprēķiniem, kurus veic taisnīgā, atklātā un vienlīdzīgā veidā attiecībā uz visiem sistēmas dalībniekiem.

 

 

 

 

 

(3) Pārvades sistēmas operators ir atbildīgs par elektroapgādes drošumu un enerģijas plūsmu vadību pārvades sistēmā, nodrošinot pienācīgu pārvades tīkla jaudu un stabilu sistēmas darbību.

 

10

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs A.Bergholcs

Papildināt likuma 13. panta trešo daļu aiz vārdiem „elektroapgādes drošumu” ar vārdiem  “elektroenerģijas ražošanas jaudu rezervēšanu”.

Atbalstīts, redakc. precizējot.

7. Papildināt 13.panta trešo daļu pēc vārdiem „elektroapgādes drošumu” ar vārdiem “elektroenerģijas ražošanas jaudu rezervēšanu”.

 (4) Pārvades sistēmas operators ir atbildīgs par iespējamo pārvades sistēmas sastrēgumu un pārslodzes novēršanu, ja sastrēgums vai pārslodze rodas paredzēto tirdzniecības darījumu rezultātā, kā arī par savstarpēji savienotās sistēmas stabilitāti un savietojamību ar ārvalstu elektroenerģijas sistēmām.

 

 

 

 

 

(5) Pārvades sistēmas operators ir tiesīgs ierobežot vai atteikt paredzētos tirdzniecības darījumus, ja citādi nav iespējams novērst pārvades ierobežojumus vai pārvades sistēmas pārslodzi un ir apdraudēta savstarpēji savienotās sistēmas stabilitāte. Tirdzniecības darījumus reģistrē, ierobežo un atsaka Tīkla kodeksā noteiktajā kārtībā, ievērojot taisnīguma, atklātības un vienlīdzības principus.

 

 

 

 

 

14.pants. Palīgpakalpojumi pārvades sistēmā

6. Izteikt 14.pantu šādā redakcijā: 

"14.pants. Palīgpakalpojumi pārvades sistēmā

 

 

 

8. Izteikt 14.pantu šādā redakcijā: 

"14.pants. Palīgpakalpojumi pārvades sistēmā

Pārvades sistēmas operators var palīgpakalpojumus sniegt patstāvīgi vai arī pirkt. Pērkot palīgpakalpojumus, pārvades sistēmas operatoram jāņem vērā efektivitātes kritēriji, kā arī vienlīdzības un taisnīguma principi, lai iespēju robežās nodrošinātu brīvu konkurenci palīgpakalpojumu pirkšanā. Pārvades sistēmas operatoram ir jāpadara atklāti palīgpakalpojumu pirkšanas nosacījumi, kas saistīti ar sistēmas atbildību.

Pārvades sistēmas operators patstāvīgi sniedz palīgpakalpojumus, tai skaitā balansēšanas pakalpojumus, vai tos pērk. Pārvades sistēmas operators pērk palīgpakalpojumus saskaņā ar atklātām, nediskriminējošām un uz tirgus principiem balstītām procedūrām."

 

 

 

Redakc.

precizēts

Pārvades sistēmas operators patstāvīgi sniedz palīgpakalpojumus, to skaitā balansēšanas pakalpojumus, vai tos pērk. Pārvades sistēmas operators pērk palīgpakalpojumus, ievērojot atklātas, nediskriminējošas un uz tirgus principiem balstītas procedūras.”

 

 

15.pants. Elektroapgādes drošums ilgtermiņā

 

 

 

 

 

 (1) Pārvades sistēmas operators sagatavo ziņojumu par pārvades sistēmas piegādes un patēriņa atbilstību un valsts elektroapgādes drošuma un nodrošinājuma ar ražošanas jaudām novērtējumu (turpmāk — novērtējuma ziņojums) laika periodam līdz 10 gadiem. Novērtējuma ziņojumā iekļauj elektroenerģijas un jaudu pieprasījuma prognozi vismaz turpmākajiem 10 gadiem, vērtējumu par attiecīgu piegādes un patēriņa atbilstību pārskata periodā un prognozi turpmākajiem 10 gadiem, informāciju par pārvades sistēmas atbilstību pieprasījumam, uzturēšanas kvalitāti, informāciju par būvējamām un plānotajām ražošanas jaudām, kā arī pasākumiem, kas tiek veikti maksimāla pieprasījuma gadījumā un viena piegādātāja vai vairāku piegādātāju iztrūkuma gadījumā.

 

 

 

 

 

(2) Pārvades sistēmas operators novērtējuma ziņojumu reizi gadā iesniedz ministrijai un regulatoram. Kārtību, kādā pārvades sistēmas operators izstrādā un iesniedz ministrijai un regulatoram novērtējuma ziņojumu, un prasības attiecībā uz novērtējuma ziņojuma saturu nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

(3) Pārvades sistēmas operators ir tiesīgs pieprasīt un saņemt novērtējuma ziņojuma sagatavošanai nepieciešamo informāciju no visiem sistēmas dalībniekiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Deputāts Dz.Zaķis

Papildināt 15. pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Valsts elektroapgādes drošuma garantēšanai jābūt tehniskajam nodrošinājumam, lai būtu iespējams iepirkt elektroenerģijas apjomu no Eiropas Savienības dalībvalstīm, kas nav mazāks par 20 procentiem no gada kopējā patēriņa 2012. gadā.”

Neatbalstīts

 

 

 

12

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs A.Bergholcs

Papildināt 15. pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Valsts elektroapgādes drošuma garantēšanai Latvijas teritorijā jebkurā brīdī pieejamo elektroenerģijas ražošanas jaudu summai jābūt tādai, lai nodrošinātu elektroenerģijas ražošanas apjomu, kas nav mazāks par 80 procentiem no gada kopējā patēriņa 2012. gadā.”

Atbalstīts, redakc.

precizējot

9. Papildināt 15.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Valsts elektroapgādes drošuma garantēšanai Latvijas teritorijā jebkurā brīdī pieejamo elektroenerģijas ražošanas jaudu summai jābūt tādai, lai nodrošinātu elektroenerģijas ražošanas apjomu, kas nav mazāks par 80 procentiem no 2012.gadā paredzamā kopējā patēriņa.”

 

 

13

Deputāts K.Leiškalns

Papildināt likumu ar 15.1 pantu šādā redakcijā:

“15.1 pants. Elektroapgādes pašnodrošinājums

Daļēji

atbalstīts, iekļauts

priekšlik. nr.12

 

 

 

 

(1) Valsts elektroapgādes drošuma garantēšanai Latvijas teritorijā jebkurā brīdī pieejamo elektroenerģijas ražošanas jaudu summai jābūt tādai, lai nodrošinātu elektroenerģijas ražošanas apjomu, kas nav mazāks par 80 procentiem no gada kopējā patēriņa 2012. gadā.

 

 

 

 

 

 

 

(2) Ja no pārvades sistēmas operatora sagatavotā novērtējuma ziņojuma izriet, ka Latvijas teritorijā esošo elektrostaciju pieejamo elektroenerģijas ražošanas jaudu nepietiekamība apdraud elektroapgādes drošumu, un ir nepieciešama steidzama jaunu elektroenerģijas ražošanas jaudu ieviešana, lai ievērotu šā panta pirmajā daļā noteiktās prasības,  pārvades sistēmas operatoram ir tiesības lūgt Ministru kabinetam atļauju slēgt līgumu par jaunu elektroenerģijas ražošanas jaudu nodrošināšanu nepieciešamajā termiņā.

 

 

 

 

 

(3) Ministru kabinets nosaka kritērijus atļaujas saņemšanai un lemj par šādas atļaujas izsniegšanu, ja steidzamības dēļ jaunas elektroenerģijas ražošanas jaudas nevar ieviest šā likuma 23. pantā noteiktajā kārtībā.”

 

 

22.pants. Ražošanas jaudu palielināšana

 

 

 

 

 

(1) Ražošanas jaudu palielināšanai un jaunas ražošanas iekārtas ieviešanai nepieciešama ministrijas atļauja. Prasības, kas jāizpilda, lai atļauju saņemtu, kā arī atļaujas izsniegšanas, anulēšanas un derīguma termiņa pagarināšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

 (2) Atļauju izsniedz vai atsaka 30 dienu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas. Atteikuma gadījumā izsniedz atteikuma pamatojumu rakstveidā.

 

 

 

 

 

(3) Atteikums ir pamatojams vienīgi ar iesnieguma neatbilstību noteiktajām prasībām. Iesnieguma iesniedzējs atteikumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

 

 

 

 

 

(4) Ražošanas jaudu būvniecība notiek normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

 

 

 

 

 

 

14

Deputāts Dz.Zaķis

Papildināt 22. pantu ar jaunu piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Palielinot ražošanas jaudas un ieviešot jaunas ražošanas iekārtas, jānodrošina energoresursu piegādātāju diversifikācija.”  

Daļēji atbalstīts. Iekļauts priekšlik. nr.5

 

23.pants. Konkurss

 

15

Ekonomikas ministrs K.Gerhards

Izteikt 23. pantu šādā redakcijā:

“23. pants. Konkurss

Daļēji atbalstīts. Iekļauts

 

(1) Ja no šā likuma 15.pantā minētā, pārvades sistēmas operatora sagatavotā novērtējuma ziņojuma izriet, ka valsts elektroapgādes drošumu apdraud ražošanas jaudu nepietiekamība Latvijā vai ārpus tās un šo iztrūkumu neizdodas kompensēt šā likuma 22.pantā noteiktajā kārtībā, ministrija ierosina izsludināt konkursu par jaunu ražošanas jaudu ieviešanu vai esošo iekārtu rekonstrukciju, lai palielinātu to jaudu.

 

 

(1) Ja no šā likuma 15. pantā minētā pārvades sistēmas operatora sagatavotā novērtējuma ziņojuma izriet, ka valsts elektroapgādes drošumu apdraud ražošanas jaudu nepietiekamība Latvijā vai ārpus tās, un ir nepieciešama steidzama jaunu elektroenerģijas ražošanas jaudu ieviešana, lai ievērotu šā likuma 15. panta ceturtajā daļā noteiktās prasības, bet jaudu iztrūkumu nav izdevies kompensēt šā likuma 22. pantā noteiktajā kārtībā, pārvades sistēmas operators informē ministriju par nepieciešamību ieviest jaunas elektroenerģijas ražošanas jaudas vai rekonstruēt esošās iekārtas, lai palielinātu to jaudu.

 

 

 

priekšlik. nr.16

 

(2) Lēmumu par konkursa izsludināšanu pieņem Ministru kabinets. Konkursa priekšmets ir tiesības noslēgt ilgtermiņa elektroenerģijas piegādes līgumu.

 

 

 (2) Pamatojoties uz šā panta pirmajā daļā minēto pārvades sistēmas operatora sniegto informāciju un novērtējuma ziņojumu, ministrija ierosina izsludināt konkursu par jaunu ražošanas jaudu ieviešanu vai esošo iekārtu rekonstrukciju, lai palielinātu to jaudu.

 

 

(3) Konkursu izsludina un organizē regulators. Konkurss izsludināms “Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī” ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām. Konkursa dokumentācijā ietver:

 

 

(3) Lēmumu par konkursa izsludināšanu vai citas atklātas, nediskriminējošas un uz tirgus principiem balstītas procedūras uzsākšanu pieņem Ministru kabinets. Konkursa priekšmets ir ieviestās ražošanas jaudas apmaksa.

 

 

1) detalizētus paredzamā līguma noteikumus;

 

 

(4) Lēmumā par konkursa izsludināšanu Ministru kabinets nosaka:

 

 

2) pretendentiem izvirzītās prasības;

 

 

1) ieviešamās jaudas apjomu;

 

 

3)  to kritēriju uzskaitījumu, pēc kuriem tiks izraudzīts uzvarētājs un ar to slēgts līgums.

 

 

2) ieviešamās jaudas pieejamības nosacījumus;

 

 

(4) Līgumu par ilgtermiņa elektroenerģijas piegādi ar konkursa uzvarētāju slēdz šā likuma 33.pantā noteiktais publiskais tirgotājs.

 

 

3) jaudas ieviešanas termiņu;

 

 

 

 

 

4) ieviešamās jaudas apmaksas nosacījumus;

 

 

 

 

 

5) konkursa izsludināšanas termiņu;

 

 

 

 

 

6) pretendentiem izvirzītās prasības;

 

 

 

 

 

7) pieteikumu izvērtēšanas kritērijus.

 

 

 

 

 

8) pieteikumu iesniegšanas un izvērtēšanas termiņu.

 

 

 

 

 

(5) Konkursu izsludina un organizē regulators, ievērojot šā panta ceturtajā daļā minētajā lēmumā noteikto. Konkurss izsludināms “Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī” ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām.

 

 

 

 

 

(6) Lēmumu par konkursa rezultātu pieņem Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

(7) Ieviestās ražošanas jaudas apmaksu veic pārvades sistēmas operators, un šīs izmaksas tiek iekļautas pārvades sistēmas pakalpojuma tarifā. Ieviestās ražošanas jaudas apmaksas izmaksas sedz visi Latvijas elektroenerģijas galalietotāji, un šo izmaksu attiecināšanas aprēķina metodiku nosaka regulators.”

 

 

 

 

16

Atbildīgā komisija

Izteikt 23. pantu šādā redakcijā:

“23. pants. Konkurss

Atbalstīts.

10.Izteikt 23. pantu šādā redakcijā:

“23. pants. Konkurss

 

 

 

(1) Ja no šā likuma 15.pantā minētā pārvades sistēmas operatora sagatavotā novērtējuma ziņojuma izriet, ka valsts elektroapgādes drošumu apdraud ražošanas jaudu nepietiekamība Latvijā vai ārpus tās un ir nepieciešams steidzami ieviest jaunas elektroenerģijas ražošanas jaudas, lai ievērotu šā likuma 15.panta ceturtajā daļā noteiktās prasības, bet jaudu iztrūkumu nav izdevies kompensēt šā likuma 22.pantā noteiktajā kārtībā, pārvades sistēmas operators informē ministriju par nepieciešamību ieviest jaunas elektroenerģijas ražošanas jaudas vai rekonstruēt esošās iekārtas, lai palielinātu to jaudu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Ja no šā likuma 15.pantā minētā pārvades sistēmas operatora sagatavotā novērtējuma ziņojuma izriet, ka valsts elektroapgādes drošumu apdraud ražošanas jaudu nepietiekamība Latvijā vai ārpus tās un ir nepieciešams steidzami ieviest jaunas elektroenerģijas ražošanas jaudas, lai ievērotu šā likuma 15.panta ceturtajā daļā noteiktās prasības, bet jaudu iztrūkumu nav izdevies kompensēt šā likuma 22.pantā noteiktajā kārtībā, pārvades sistēmas operators informē ministriju par nepieciešamību ieviest jaunas elektroenerģijas ražošanas jaudas vai rekonstruēt esošās iekārtas, lai palielinātu to jaudu.

 

 

 

(2) Pamatojoties uz šā panta pirmajā daļā minēto pārvades sistēmas operatora sniegto informāciju un novērtējuma ziņojumu, ministrija ierosina izsludināt konkursu par jaunu ražošanas jaudu ieviešanu vai esošo iekārtu rekonstrukciju, lai palielinātu to jaudu.

 

(2) Pamatojoties uz šā panta pirmajā daļā minēto pārvades sistēmas operatora sniegto informāciju un novērtējuma ziņojumu, ministrija ierosina izsludināt konkursu par jaunu ražošanas jaudu ieviešanu vai esošo iekārtu rekonstrukciju, lai palielinātu to jaudu.

 

 

 

(3) Lēmumu par konkursa izsludināšanu pieņem Ministru kabinets. Konkursa priekšmets ir ieviešamās ražošanas jaudas apmaksa.

 

(3) Lēmumu par konkursa izsludināšanu pieņem Ministru kabinets. Konkursa priekšmets ir ieviešamās ražošanas jaudas apmaksa.

 

 

 

(4) Lēmumā par konkursa izsludināšanu Ministru kabinets nosaka:

 

(4) Lēmumā par konkursa izsludināšanu Ministru kabinets nosaka:

 

 

 

1) ieviešamās jaudas apjomu;

 

1) ieviešamās jaudas apjomu;

 

 

 

2) ieviešamās jaudas pieejamības nosacījumus;

 

2) ieviešamās jaudas pieejamības nosacījumus;

 

 

 

3) jaudas ieviešanas termiņu;

 

3) jaudas ieviešanas termiņu;

 

 

 

4) ieviešamās jaudas apmaksas nosacījumus;

 

4) ieviešamās jaudas apmaksas nosacījumus;

 

 

 

5) konkursa izsludināšanas termiņu;

 

5) konkursa izsludināšanas termiņu;

 

 

 

6) pretendentiem izvirzāmās prasības;

 

6) pretendentiem izvirzāmās prasības;

 

 

 

7) pieteikumu izvērtēšanas kritērijus;

 

7) pieteikumu izvērtēšanas kritērijus;

 

 

 

8) pieteikumu iesniegšanas un izvērtēšanas termiņu.

 

8) pieteikumu iesniegšanas un izvērtēšanas termiņu.

 

 

 

(5) Konkursu izsludina un organizē regulators, ievērojot šā panta ceturtajā daļā minētajā lēmumā noteikto. Konkurss izsludināms “Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī” ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām.

 

(5) Konkursu izsludina un organizē regulators, ievērojot šā panta ceturtajā daļā minētajā lēmumā noteikto. Konkurss izsludināms “Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī” ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām.

 

 

 

(6) Lēmumu par konkursa rezultātu pieņem Ministru kabinets.

 

 

(6) Lēmumu par konkursa rezultātu pieņem Ministru kabinets.

 

 

 

(7) Ieviestās ražošanas jaudas apmaksu veic pārvades sistēmas operators, un šīs izmaksas tiek iekļautas pārvades tarifos. Ieviestās ražošanas jaudas apmaksas izmaksas sedz visi Latvijas elektroenerģijas galalietotāji, un šo izmaksu attiecināšanas aprēķina metodiku nosaka regulators.”

 

(7) Ieviestās ražošanas jaudas apmaksu veic pārvades sistēmas operators, un šīs izmaksas tiek iekļautas pārvades tarifos. Ieviestās ražošanas jaudas apmaksas izmaksas sedz visi Latvijas elektroenerģijas galalietotāji, un šo izmaksu attiecināšanas aprēķina metodiku nosaka regulators.”

24.pants. Elektroenerģijas ražošana konkursa kārtībā ieviestajās ražošanas jaudās

 

17

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs A.Bergholcs

Izslēgt 24. pantu.

Atbalstīts.

11. Izslēgt 24. pantu.

(1) Elektroenerģija no ražotāja elektrostacijas, kuras jauda ir ieviesta šā likuma 23.pantā noteiktajā kārtībā, tiek iepirkta, pamatojoties uz ilgtermiņa līgumu, kas šā likuma 23.pantā noteiktā konkursa rezultātā ir noslēgts starp publisko tirgotāju un ražotāju.

 

 

 

 

 

 (2) Publiskais tirgotājs atsevišķi uzskaita tās elektroenerģijas apjomu un izmaksas, kura ir iepirkta no šā panta pirmajā daļā noteiktā ražotāja. Šā iepirkuma izmaksas sedz visi Latvijas elektroenerģijas galalietotāji proporcionāli savam elektroenerģijas patēriņam, pērkot no publiskā tirgotāja noteiktu daļu šā panta pirmajā daļā noteiktā ražotāja saražotās elektroenerģijas vai kompensējot tās iepirkuma izdevumus. Iepirkuma izmaksu segšanas kārtību nosaka Ministru kabinets, bet izmaksu sadales aprēķina metodiku — regulators.

 

 

 

 

 

 

 

 

25.pants. Līniju ierīkošana

 

 

 

 

 

(1) Lai elektroenerģijas transportēšanai ierīkotu starpvalstu savienojumu ar spriegumu 110 un vairāk kilovoltu, ir nepieciešama regulatora atļauja. Regulators nosaka objektīvus un vienlīdzīgus kritērijus, pēc kādiem tiks izsniegta atļauja starpvalstu savienojuma ierīkošanai.

 

 

18

 

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs A.Bergholcs

Papildināt 25. panta pirmo daļu aiz vārdiem „savienojuma ierīkošanai” ar vārdiem:

“sevišķu uzmanību pievēršot:

 

Atbalstīts,

redakc.

precizējot.

 

 

 

12. 25.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārdiem “savienojuma ierīkošanai” ar šādu tekstu:

“sevišķu uzmanību pievēršot:

 

 

 

1) īpašajam ģeogrāfiskajam stāvoklim;

 

1) īpašajam ģeogrāfiskajam stāvoklim;

 

 

 

2) saprātīga līdzsvara uzturēšanai starp jauna starpvalstu savienojuma būvniecības izmaksām un galalietotāju ieguvumu;

 

2) saprātīga līdzsvara uzturēšanai starp jauna starpvalstu savienojuma būvniecības izmaksām un galalietotāju ieguvumu;

 

 

 

3) esošo starpvalstu savienojumu efektīvai izmantošanai.”

 

3) esošo starpvalstu savienojumu efektīvai izmantošanai.”;

 (2) Sadales sistēmas operatoram ir tiesības ierīkot sadales līniju savā licences darbības zonā.

 

 

 

 

 

(3) Citai personai, kura nav sadales sistēmas operators, ir tiesības ierīkot sadales līniju sadales sistēmas operatora licences darbības zonā gadījumos, kad līnija, kas tiek būvēta, ir:

 

 

 

 

 

1)  tiešā līnija;

 

 

 

 

 

2)  atsevišķa nekustamā īpašuma iekšējā līnija.

 

 

 

 

 

(4) Sadales sistēmas operatoram šā panta trešās daļas 2.punktā minētā līnija, ja tā atbilst Tīkla kodeksā izvirzītajām tehniskajām prasībām, ir jāpieslēdz attiecīgai sadales sistēmai par pieslēguma maksu, kuru nosaka sistēmas operators saskaņā ar regulatora noteikto pieslēguma maksas aprēķināšanas metodiku un regulatora apstiprinātajiem sistēmas pieslēguma noteikumiem.

7. Izteikt 25. panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Sadales sistēmas operatoram šā panta trešās daļas 2.punktā minētā līnija, ja tā atbilst Tīkla kodeksā noteiktām tehniskajām prasībām, ir jāpieslēdz attiecīgai sadales sistēmai par pieslēguma maksu, kas noteikta atbilstoši šā likuma 9.panta otrajai vai 2.¹ daļai, un saskaņā ar regulatora noteiktiem vienotiem sistēmas pieslēguma noteikumiem.”

 

 

 

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Sadales sistēmas operatoram šā panta trešās daļas 2.punktā minētā līnija, ja tā atbilst Tīkla kodeksā noteiktajām tehniskajām prasībām, ir jāpieslēdz attiecīgai sadales sistēmai par pieslēguma maksu, kas noteikta atbilstoši šā likuma 9.panta otrajai vai 2.¹ daļai, un saskaņā ar regulatora noteiktiem vienotiem sistēmas pieslēguma noteikumiem.”

28.pants. Elektroenerģijas ražošana koģenerācijas procesā

8.  28.pantā: 

Aizstāt panta nosaukumā un pirmajā daļā vārdus "koģenerācijas procesā" ar vārdu "koģenerācijā";

 

 

 

13.  28.pantā: 

aizstāt panta nosaukumā un pirmajā daļā vārdus "koģenerācijas procesā" ar vārdu "koģenerācijā";

(1) Ražotājs, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijas procesā, var iegūt tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros.

 

19

Deputāts V.Buzajevs

Papildināt 28. panta pirmo daļu ar jaunu teikumu šādā redakcijā:

“Obligātā iepirkuma ietvaros iepērkamās elektroenerģijas cena šajā gadījumā nedrīkst būt augstāka par to cenu, kuru ražotājs maksā par patērēto elektroenerģiju publiskajam tirgotājam.”

Neatbalstīts

 

(2) Kritērijus, pēc kādiem koģenerācijas elektrostacijas tiek kvalificētas šā panta pirmajā daļā noteikto tiesību iegūšanai, obligātā iepirkuma un tā uzraudzības kārtību, elektroenerģijas cenas noteikšanas kārtību atkarībā no koģenerācijas stacijas elektriskās jaudas un izmantojamā kurināmā, obligātā iepirkuma izmaksu segšanas kārtību un kārtību, kādā var atteikties no tiesībām pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

(3) Ja ražotājs vēlas izmantot šā panta pirmajā daļā noteiktās tiesības un tā koģenerācijas elektrostacija atbilst Ministru kabineta noteiktajiem kritērijiem, visu saražotās elektroenerģijas atlikumu, kas palicis pēc elektroenerģijas izlietošanas pašu vajadzībām, iepērk publiskais tirgotājs par šā panta otrajā daļā paredzētajā kārtībā noteikto cenu.

 

20

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs A.Bergholcs

Aizstāt 28. panta trešajā daļā vārdu „pašu” ar vārdiem „koģenerācijas elektrostacijas”.

 

 

Atbalstīts.

aizstāt trešajā daļā vārdu “pašu” ar vārdiem “koģenerācijas elektrostacijas”;

 

(4) Ražotāji, kuru koģenerācijas elektrostacijas uzsākušas elektroenerģijas ražošanu pirms šā likuma stāšanās spēkā un kuri nav izmantojuši šā panta trešajā daļā noteiktās tiesības, pārdod elektroenerģiju publiskajam tirgotājam atbilstoši tiem nosacījumiem par darbības režīmu, atbalsta termiņiem un cenu, kādi uz šīm elektrostacijām attiecās šā likuma spēkā stāšanās brīdī.

 

 

 

 

 

(5) Publiskais tirgotājs atsevišķi uzskaita šā panta trešajā un ceturtajā daļā noteiktajā kārtībā iepirktās elektroenerģijas apjomu un izmaksas. Šā iepirkuma izmaksas sedz visi Latvijas elektroenerģijas galalietotāji proporcionāli savam elektroenerģijas patēriņam, pērkot no publiskā tirgotāja noteiktu daļu koģenerācijas elektrostacijās ražotās elektroenerģijas vai kompensējot tās iepirkuma izdevumus. Iepirkuma izmaksu segšanas kārtību nosaka Ministru kabinets, bet izmaksu attiecināšanas aprēķina metodiku — regulators.

izteikt piektās daļas pēdējo teikumu šādā redakcijā:

“Iepirkuma izmaksu attiecināšanas aprēķina metodiku nosaka regulators.”

 

 

 

izteikt piektās daļas pēdējo teikumu šādā redakcijā:

“Iepirkuma izmaksu attiecināšanas aprēķina metodiku nosaka regulators.”

(6) Ražotājs, kas izmanto šā panta pirmajā un ceturtajā daļā noteiktās tiesības, var jebkurā laikā atteikties no to izmantošanas, trīs mēnešus iepriekš par to paziņojot publiskajam tirgotājam.

 

 

 

 

 

(7) Koģenerācijas elektrostacijas, kas atbilst šā panta otrajā daļā paredzētajā kārtībā noteiktajiem kritērijiem, var Ministru kabineta noteiktajā kārtībā saņemt saražotās elektroenerģijas izcelsmes apliecinājumu. Izcelsmes apliecinājumu izsniedz Ministru kabineta pilnvarota institūcija.

 

 

 

 

 

 

 

21

Deputāts K.Leiškalns

Papildināt likumu ar jaunu 28.1 pantu šādā redakcijā:

“28.1 pants. Elektroenerģijas ražošana koģenerācijas stacijās ar jaudu virs 50 megavatiem

Daļēji atbalstīts. Iekļauts priekšlik. nr.22

 

 

 

 

(1) Ražotājs, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijas stacijā, kuras jauda ir lielāka par  50 megavatiem, var iegūt tiesības koģenerācijas stacijā uzstādīto elektrisko jaudu pārdot pārvades sistēmas operatoram obligātā iepirkuma ietvaros.

 

 

 

 

 

 (2) Kritērijus, pēc kādiem koģenerācijas elektrostacijas tiek kvalificētas šā panta pirmajā daļā noteikto tiesību iegūšanai, kārtību, kādā nosakāma jaudas cena atkarībā no koģenerācijas stacijas elektriskās jaudas, ražošanas tehnoloģijas un izmantojamā kurināmā, un kārtību, kādā var atteikties no tiesībām pārdot uzstādīto elektrisko jaudu, nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

(3) Ja ražotājs vēlas izmantot šā panta pirmajā daļā noteiktās tiesības un tā koģenerācijas stacija atbilst Ministru kabineta noteiktajiem kritērijiem, pārvades sistēmas operators iepērk visu koģenerācijas stacijas jaudu šā panta otrajā daļā paredzētajā kārtībā.

 

 

 

 

 

(4) Pārvades sistēmas operators atsevišķi uzskaita šā panta trešajā daļā noteiktajā kārtībā iepirktās jaudas apjomus un izmaksas. Šā iepirkuma izmaksas sedz visi Latvijas elektroenerģijas galalietotāji. Iepirkuma izmaksu attiecināšanas aprēķina metodiku nosaka regulators. 

 

 

 

 

 

(5) Koģenerācijas stacijas, kas atbilst šā panta otrajā daļā paredzētajā kārtībā noteiktajiem kritērijiem, var Ministru kabineta noteiktajā kārtībā saņemt saražotās elektroenerģijas izcelsmes apliecinājumu. Izcelsmes apliecinājumu izsniedz Ministru kabineta pilnvarota institūcija.”

 

 

 

 

22

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs A.Bergholcs

Papildināt likumu ar 28.1 pantu šādā redakcijā:

“28.1 pants. Elektroenerģijas ražošana koģenerācijas stacijās ar uzstādīto elektrisko jaudu, sākot ar 20 megavatiem

Atbalstīts.

14. Papildināt likumu ar 28.1 pantu šādā redakcijā:

“28.1 pants. Elektroenerģijas ražošana koģenerācijas stacijās ar uzstādīto elektrisko jaudu, sākot ar 20 megavatiem

 

 

 

(1) Ražotājs, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijas stacijā, kuras uzstādītā elektriskā jauda ir, sākot ar 20 megavatiem, var iegūt tiesības saņemt garantētu maksu par koģenerācijas stacijā uzstādīto elektrisko jaudu.

 

(1) Ražotājs, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijas stacijā, kuras uzstādītā elektriskā jauda ir, sākot ar 20 megavatiem, var iegūt tiesības saņemt garantētu maksu par koģenerācijas stacijā uzstādīto elektrisko jaudu.

 

 

 

(2) Kritērijus, pēc kādiem koģenerācijas stacijas tiek kvalificētas šā panta pirmajā daļā noteikto tiesību iegūšanai, kārtību, kādā nosakāma maksa par uzstādīto elektrisko jaudu atkarībā no ražošanas tehnoloģijas un izmantojamā kurināmā, koģenerācijas stacijas uzstādītās elektriskās jaudas, un kārtību, kādā šī maksa veicama, kā arī kārtību, kādā var atteikties no tiesībām saņemt garantētu maksu par koģenerācijas stacijā uzstādīto elektrisko jaudu, nosaka Ministru kabinets.

 

(2) Kritērijus, pēc kādiem koģenerācijas stacijas tiek kvalificētas šā panta pirmajā daļā noteikto tiesību iegūšanai, kārtību, kādā nosakāma maksa par uzstādīto elektrisko jaudu atkarībā no ražošanas tehnoloģijas un izmantojamā kurināmā, koģenerācijas stacijas uzstādītās elektriskās jaudas, un kārtību, kādā šī maksa veicama, kā arī kārtību, kādā var atteikties no tiesībām saņemt garantētu maksu par koģenerācijas stacijā uzstādīto elektrisko jaudu, nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

(3) Ja ražotājs vēlas izmantot šā panta pirmajā daļā noteiktās tiesības un tā koģenerācijas stacija atbilst Ministru kabineta noteiktajiem kritērijiem, garantēto maksu par koģenerācijas stacijā uzstādīto elektrisko jaudu maksā pārvades sistēmas operators šā panta otrajā daļā paredzētajā kārtībā.

 

(3) Ja ražotājs vēlas izmantot šā panta pirmajā daļā noteiktās tiesības un tā koģenerācijas stacija atbilst Ministru kabineta noteiktajiem kritērijiem, garantēto maksu par koģenerācijas stacijā uzstādīto elektrisko jaudu maksā pārvades sistēmas operators šā panta otrajā daļā paredzētajā kārtībā.

 

 

 

(4) Garantētā maksa par uzstādīto elektrisko jaudu tiek iekļauta pārvades tarifos. Pārvades sistēmas operators atsevišķi uzskaita saskaņā ar šā panta trešo daļu veikto maksājumu apjomus. Izmaksas, ko veido maksājumi par uzstādīto elektrisko jaudu, sedz visi Latvijas elektroenerģijas galalietotāji. Šo izmaksu attiecināšanas aprēķina metodiku nosaka regulators.

 

(4) Garantētā maksa par uzstādīto elektrisko jaudu tiek iekļauta pārvades tarifos. Pārvades sistēmas operators atsevišķi uzskaita saskaņā ar šā panta trešo daļu veikto maksājumu apjomus. Izmaksas, ko veido maksājumi par uzstādīto elektrisko jaudu, sedz visi Latvijas elektroenerģijas galalietotāji. Šo izmaksu attiecināšanas aprēķina metodiku nosaka regulators.

 

 

 

(5) Koģenerācijas stacijas, kas atbilst šā panta otrajā daļā paredzētajā kārtībā noteiktajiem kritērijiem, var Ministru kabineta noteiktajā kārtībā saņemt saražotās elektroenerģijas izcelsmes apliecinājumu. Izcelsmes apliecinājumu izsniedz Ministru kabineta pilnvarota institūcija.”

 

(5) Koģenerācijas stacijas, kas atbilst šā panta otrajā daļā paredzētajā kārtībā noteiktajiem kritērijiem, var Ministru kabineta noteiktajā kārtībā saņemt saražotās elektroenerģijas izcelsmes apliecinājumu. Izcelsmes apliecinājumu izsniedz Ministru kabineta pilnvarota institūcija.”

29.pants. Elektroenerģijas ražošana, izmantojot atjaunojamos energoresursus

 

 

 

 

 

(1) Ražotājs, kas elektroenerģiju ražo, izmantojot atjaunojamos energoresursus, var iegūt tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligāti iepērkamā elektroenerģijas apjoma veidā.

 

 

 

 

 

(2) Noteikta daļa no visu Latvijas elektroenerģijas galalietotāju kopējā patēriņa ir obligāti nosedzama ar elektroenerģiju, kas ražota, izmantojot atjaunojamos energoresursus. Šo daļu katram atjaunojamo energoresursu veidam piecu gadu periodam, sākot no 2006.gada 1.janvāra, nosaka Ministru kabinets tā, lai līdz 2010.gada 31.decembrim šīs daļas procentuālais īpatsvars attiecībā pret kopējo elektroenerģijas patēriņu sasniegtu ne mazāk kā 49,3 procentus.

 

 

 

 

 

(3) Publiskais tirgotājs aprēķina obligāti iepērkamās un, izmantojot atjaunojamos energoresursus, saražotās elektroenerģijas apjomu katram gadam atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai daļai lietotāju kopējā patēriņā un publicē to savā interneta mājas lapā un laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

 

 

 

 

(4) Nosacījumus elektroenerģijas ražošanai, izmantojot atjaunojamos energoresursus, kā arī kritērijus ražotāju kvalifikācijai šā panta pirmajā daļā noteikto tiesību saņemšanai un kārtību, kādā var atteikties no tām, elektroenerģijas cenas noteikšanas kārtību atkarībā no atjaunojamo energoresursu veida, obligātā iepirkuma apjoma noteikšanas, īstenošanas un uzraudzības kārtību, obligātā iepirkuma apjoma izmaksu segšanas kārtību, kā arī pasākumus, lai veicinātu elektroenerģijas ražošanu no biomasas, nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) Ražotāji, kas atbilst šā panta ceturtajā daļā paredzētajā kārtībā noteiktajiem kritērijiem, var Ministru kabineta noteiktajā kārtībā saņemt saražotās elektroenerģijas izcelsmes apliecinājumu. Izcelsmes apliecinājumu izsniedz Ministru kabineta pilnvarota institūcija.

9.  29.pantā:

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ražotāji, kas elektroenerģijas ražošanai izmanto atjaunojamos energoresursus, var Ministru kabineta noteiktajā kārtībā saņemt saražotās elektroenerģijas izcelsmes apliecinājumu. Izcelsmes apliecinājumu izsniedz Ministru kabineta pilnvarota institūcija.";

 

 

 

15. 29.pantā:

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ražotāji, kas elektroenerģijas ražošanai izmanto atjaunojamos energoresursus, var Ministru kabineta noteiktajā kārtībā saņemt saražotās elektroenerģijas izcelsmes apliecinājumu. Izcelsmes apliecinājumu izsniedz Ministru kabineta pilnvarota institūcija.";

(6) Ražotājs, kas izmanto šā panta pirmajā daļā noteiktās tiesības, tajā skaitā šā likuma 30.panta pirmajā daļā minētais ražotājs, var jebkurā laikā atteikties no to izmantošanas, trīs mēnešus iepriekš par to paziņojot regulatoram un publiskajam tirgotājam.

 

 

 

 

 

(7) Šā panta un 30.panta noteikumi neattiecas uz hidroelektrostacijām, kuru jauda ir lielāka par 5 megavatiem.

izteikt septīto daļu šādā redakcijā: 

"(7) Šā panta pirmās un ceturtās daļas, kā arī šā likuma 30.panta noteikumi neattiecas uz hidroelektrostacijām, kuru jauda ir lielāka par pieciem megavatiem."

 

 

 

izteikt septīto daļu šādā redakcijā: 

"(7) Šā panta pirmās un ceturtās daļas, kā arī šā likuma 30.panta noteikumi neattiecas uz hidroelektrostacijām, kuru jauda ir lielāka par pieciem megavatiem."

 

 

23

Deputāts K.Leiškalns

Papildināt likumu ar jaunu 29.1 pantu šādā redakcijā:

“29.1 pants. Elektroenerģijas ražošana elektrostacijās ar jaudu virs 50 megavatiem, izmantojot atjaunojamos energoresursus

Neatbalstīts

 

 

 

 

(1) Ražotājs, kas elektroenerģiju ražo elektrostacijās ar  jaudu virs 50 megavatiem, izmantojot atjaunojamos energoresursus, var iegūt tiesības stacijā uzstādīto elektrisko jaudu pārdot pārvades sistēmas operatoram obligātā iepirkuma ietvaros.

 

 

 

 

 

 

 (2)Nosacījumus elektroenerģijas ražošanai, izmantojot atjaunojamos energoresursus, kā arī  kritērijus, ražotāju kvalifikācijai šā panta pirmajā daļā noteikto tiesību iegūšanai, kārtību, kādā nosakāma jaudas cena atkarībā no atjaunojamo energoresursu veida, elektrostacijas elektriskās jaudas, un kārtību, kādā var atteikties no tiesībām pārdot uzstādīto elektrisko jaudu, nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

(3) Ja ražotājs vēlas izmantot šā panta pirmajā daļā noteiktās tiesības un tā elektrostacija atbilst Ministru kabineta noteiktajiem kritērijiem, pārvades sistēmas operators iepērk visu koģenerācijas stacijas jaudu šā panta otrajā daļā paredzētajā kārtībā.

 

 

 

 

 

(4) Pārvades sistēmas operators atsevišķi uzskaita šā panta trešajā daļā noteiktajā kārtībā iepirktās jaudas apjomus un izmaksas. Šā iepirkuma izmaksas sedz visi Latvijas elektroenerģijas galalietotāji. Iepirkuma izmaksu attiecināšanas aprēķina metodiku nosaka regulators. 

 

 

 

 

 

(5)  Ražotāji, kas elektroenerģijas ražošanai izmanto atjaunojamos energoresursus, var Ministru kabineta noteiktajā kārtībā saņemt saražotās elektroenerģijas izcelsmes apliecinājumu. Izcelsmes apliecinājumu izsniedz Ministru kabineta pilnvarota institūcija.

 

 

 

 

 

(6) Šā panta pirmās un otrās daļas noteikumi neattiecas uz hidroelektrostacijām un vēja elektrostacijām.”

 

 

 

 

24

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs A.Bergholcs

Papildināt likumu ar 29.1 pantu šādā redakcijā:

“29.pants. Elektroenerģijas ražošana elektrostacijās ar uzstādīto elektrisko jaudu virs viena megavata, izmantojot biomasu vai biogāzi

Atbalstīts.

16. Papildināt likumu ar 29.1 pantu šādā redakcijā:

“29.pants. Elektroenerģijas ražošana elektrostacijās ar uzstādīto elektrisko jaudu virs viena megavata, izmantojot biomasu vai biogāzi

 

 

 

 

(1) Ražotājs, kas elektroenerģiju ražo elektrostacijās ar uzstādīto elektrisko jaudu virs viena megavata, izmantojot biomasu vai biogāzi, var iegūt tiesības saņemt garantētu maksu par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu.

 

(1) Ražotājs, kas elektroenerģiju ražo elektrostacijās ar uzstādīto elektrisko jaudu virs viena megavata, izmantojot biomasu vai biogāzi, var iegūt tiesības saņemt garantētu maksu par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu.

 

 

 

(2) Nosacījumus elektroenerģijas ražošanai, izmantojot biomasu vai biogāzi, kā arī kritērijus attiecībā uz ražotāju kvalifikāciju šā panta pirmajā daļā noteikto tiesību iegūšanai, kārtību, kādā nosakāma maksa par uzstādīto elektrisko jaudu atkarībā no ražošanas tehnoloģijas un izmantojamā kurināmā, elektrostacijas uzstādītās elektriskās jaudas, un kārtību, kādā šī maksa veicama, kā arī kārtību, kādā var atteikties no tiesībām saņemt garantētu maksu par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu, nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

(2) Nosacījumus elektroenerģijas ražošanai, izmantojot biomasu vai biogāzi, kā arī kritērijus attiecībā uz ražotāju kvalifikāciju šā panta pirmajā daļā noteikto tiesību iegūšanai, kārtību, kādā nosakāma maksa par uzstādīto elektrisko jaudu atkarībā no ražošanas tehnoloģijas un izmantojamā kurināmā, elektrostacijas uzstādītās elektriskās jaudas, un kārtību, kādā šī maksa veicama, kā arī kārtību, kādā var atteikties no tiesībām saņemt garantētu maksu par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu, nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

(3) Ja ražotājs vēlas izmantot šā panta pirmajā daļā noteiktās tiesības un tā elektrostacija atbilst Ministru kabineta noteiktajiem kritērijiem, garantēto maksu par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu maksā pārvades sistēmas operators šā panta otrajā daļā paredzētajā kārtībā.

 

(3) Ja ražotājs vēlas izmantot šā panta pirmajā daļā noteiktās tiesības un tā elektrostacija atbilst Ministru kabineta noteiktajiem kritērijiem, garantēto maksu par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu maksā pārvades sistēmas operators šā panta otrajā daļā paredzētajā kārtībā.

 

 

 

(4) Garantētā maksa par uzstādīto elektrisko jaudu tiek iekļauta pārvades tarifos. Pārvades sistēmas operators atsevišķi uzskaita saskaņā ar šā panta trešo daļu veikto maksājumu apjomus. Izmaksas, ko veido maksājumi par uzstādīto elektrisko jaudu, sedz visi Latvijas elektroenerģijas galalietotāji. Šo izmaksu attiecināšanas aprēķina metodiku nosaka regulators.

 

(4) Garantētā maksa par uzstādīto elektrisko jaudu tiek iekļauta pārvades tarifo s. Pārvades sistēmas operators atsevišķi uzskaita saskaņā ar šā panta trešo daļu veikto maksājumu apjomus. Izmaksas, ko veido maksājumi par uzstādīto elektrisko jaudu, sedz visi Latvijas elektroenerģijas galalietotāji. Šo izmaksu attiecināšanas aprēķina metodiku nosaka regulators.

 

 

 

(5) Ražotāji, kas elektroenerģijas ražošanai izmanto biomasu vai biogāzi, var Ministru kabineta noteiktajā kārtībā saņemt saražotās elektroenerģijas izcelsmes apliecinājumu. Izcelsmes apliecinājumu izsniedz Ministru kabineta pilnvarota institūcija.”

 

(5) Ražotāji, kas elektroenerģijas ražošanai izmanto biomasu vai biogāzi, var Ministru kabineta noteiktajā kārtībā saņemt saražotās elektroenerģijas izcelsmes apliecinājumu. Izcelsmes apliecinājumu izsniedz Ministru kabineta pilnvarota institūcija.”

30.pants. Saražotās elektroenerģijas pirkšana un pārdošana, izmantojot atjaunojamos energoresursus

 

 

 

 

 

(1) Ražotāji, kas elektroenerģijas ražošanai izmanto atjaunojamos energoresursus un darbību uzsākuši pirms šā likuma stāšanās spēkā, pārdod elektroenerģiju publiskajam tirgotājam atbilstoši tiem nosacījumiem par darbības režīmu, iepirkuma termiņiem un cenu, kādi uz tiem attiecās šā likuma spēkā stāšanās brīdī.

 

 

 

 

 

 

 

25

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs A.Bergholcs

Papildināt 30. pantu ar 11 daļu šādā redakcijā:

“(11) Ja ražotājs vēlas izmantot 29. panta pirmajā daļā noteiktās tiesības un tā elektrostacija atbilst Ministru kabineta noteiktajiem kritērijiem, visu saražotās elektroenerģijas atlikumu, kas palicis pēc izlietošanas elektrostacijas vajadzībām, iepērk publiskais tirgotājs par 29. panta ceturtajā daļā paredzētajā kārtībā noteikto cenu.”

Atbalstīts, redakc.

precizējot

17. 30.pantā:

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

“(11) Ja ražotājs vēlas izmantot šā likuma 29.panta pirmajā daļā noteiktās tiesības un tā elektrostacija atbilst Ministru kabineta noteiktajiem kritērijiem, visu saražotās elektroenerģijas atlikumu, kas palicis pēc tās izlietošanas elektrostacijas vajadzībām, iepērk publiskais tirgotājs par šā likuma 29.panta ceturtajā daļā paredzētajā kārtībā noteikto cenu.”;

(2) To obligāti iepērkamā elektroenerģijas apjoma daļu, ko nesedz elektroenerģijas iepirkumi no šā panta pirmajā daļā noteiktajiem ražotājiem, iepērk publiskais tirgotājs no jebkura ražotāja, kas ražo elektroenerģiju, izmantojot atjaunojamos energoresursus. Elektroenerģija no šiem ražotājiem tiek iepirkta pēc ekonomiskā pakāpeniskuma principa un saskaņā ar līgumu, kurā ražotājs un publiskais tirgotājs ir vienojušies par elektroenerģijas ražošanas režīmu, elektroenerģijas cenu un līguma darbības termiņu, kas nevar būt mazāks par pieciem un lielāks par 10 gadiem. Ekonomiskā pakāpeniskuma principa piemērošanas kārtību nosaka regulators.

 

 

 

 

10. 30. pantā:

izteikt otrās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

“To obligāti iepērkamā elektroenerģijas apjoma daļu, ko nesedz elektroenerģijas iepirkumi no šā panta pirmajā daļā un šā likuma 29. pantā noteiktajiem ražotājiem, iepērk publiskais tirgotājs no jebkura ražotāja, kas ražo elektroenerģiju, izmantojot atjaunojamos energoresursus.”;

26

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs A.Bergholcs

Izteikt otrās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

„To obligāti iepērkamā elektroenerģijas apjoma daļu, ko nesedz elektroenerģijas iepirkumi no šā panta pirmajā un 1.1 daļā noteiktajiem ražotājiem, iepērk publiskais tirgotājs no jebkura ražotāja, kas ražo elektroenerģiju, izmantojot atjaunojamos energoresursus.” 

 

 

Atbalstīts.

izteikt otrās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

„To obligāti iepērkamā elektroenerģijas apjoma daļu, ko nesedz elektroenerģijas iepirkumi no šā panta pirmajā un 1.1 daļā noteiktajiem ražotājiem, iepērk publiskais tirgotājs no jebkura ražotāja, kas ražo elektroenerģiju, izmantojot atjaunojamos energoresursus.” ;

 

(3) Publiskais tirgotājs atsevišķi uzskaita šā panta pirmajā un otrajā daļā noteiktajā kārtībā iepirktās elektroenerģijas apjomu un izmaksas. Šā iepirkuma izmaksas sedz visi Latvijas elektroenerģijas galalietotāji proporcionāli savam elektroenerģijas patēriņam, pērkot no publiskā tirgotāja noteiktu daļu elektroenerģijas, kas saražota, izmantojot atjaunojamos energoresursus, vai kompensējot publiskā tirgotāja izdevumus. Iepirkuma izmaksu segšanas kārtību nosaka Ministru kabinets, bet izmaksu attiecināšanas aprēķina metodiku —regulators.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izteikt trešās daļas pēdējo teikumu šādā redakcijā:

“Iepirkuma izmaksu attiecināšanas aprēķina metodiku nosaka regulators.”

27

 

 

 

 

28

Deputāts K.Leiškalns

Papildināt 30.panta trešo daļu ar vārdiem “29. pantā un” aiz vārdiem “atsevišķi uzskaita”.

 

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs A.Bergholcs

Papildināt 30. panta trešo daļu aiz vārda „pirmajā” ar skaitli “1.1”

Atbalstīts.

 

 

 

 

Atbalstīts.

papildināt trešo daļu pēc vārdiem “atsevišķi uzskaita” ar vārdiem “šā likuma 29.pantā un” un pēc vārda “pirmajā” — ar skaitli “1.1”;

 

 

 

 

izteikt trešās daļas pēdējo teikumu šādā redakcijā:

“Iepirkuma izmaksu attiecināšanas aprēķina metodiku nosaka regulators.”

31.pants. Ražotāju izvēles tiesības Ja ražotāja elektrostacija var vienlaikus pretendēt uz šā likuma 28., 29. un 30.pantā noteikto tiesību izmantošanu, ražotājs pēc paša izvēles var izmantot tikai vienas no minētajām tiesībām

11. Papildināt 31. panta tekstu pēc skaitļa „28.” ar skaitli „28.1”.

 

29

Deputāts K.Leiškalns

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs A.Bergholcs

Izteikt 31. pantu šādā redakcijā:

“31.pants. Ražotāju izvēles tiesības Ja ražotāja elektrostacija var vienlaikus pretendēt uz šā likuma 28., 28.1 , 29., 29.1 un 30.pantā noteikto tiesību izmantošanu, ražotājs pēc paša izvēles var izmantot tikai vienas no minētajām tiesībām.”

Atbalstīts.

18. Izteikt 31. pantu šādā redakcijā:

“31.pants. Ražotāju izvēles tiesības Ja ražotāja elektrostacija var vienlaikus pretendēt uz šā likuma 28., 28.1 , 29., 29.1 un 30.pantā noteikto tiesību izmantošanu, ražotājs pēc paša izvēles var izmantot tikai vienas no minētajām tiesībām.”

32.pants. Elektroenerģijas tirdzniecības pamatprincipi

 

 

 

 

 

(1) Ar elektroenerģijas tirdzniecību var nodarboties:

 

 

 

 

 

1)  elektroenerģijas ražotājs, kurš izmanto vienu vai vairākas ģenerējošās vienības vienā vai vairākās vietās un kuram ir izsniegta licence elektroenerģijas ražošanai;

 

 

 

 

 

2)  sadales sistēmas operators, kura sadales tīkliem pieslēgti mazāk par simt tūkstošiem lietotāju, ja ir ievērotas šā likuma 19.panta prasības;

 

 

 

 

 

3)  elektroenerģijas tirgotājs, kas saņēmis licenci.

 

 

 

 

 

(2) Elektroenerģijas tirgotājam licenci izsniedz regulators saskaņā ar šo likumu un likumu “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”

 

 

 

 

 

(3) Elektroenerģijas piegādi saistītajiem lietotājiem par regulatora noteiktiem tarifiem vai par tarifiem, ko noteicis attiecīgais pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar regulatora noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku, ja ir saņemta regulatora atļauja, un saskaņā ar regulatora izvirzītiem nosacījumiem nodrošina:

 

30

Deputāts K.Leiškalns

Izteikt 32. panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Elektroenerģijas piegādi saistītajiem lietotājiem par tarifiem ko noteicis attiecīgais pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar regulatora noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku, nodrošina:

Neatbalstīts

 

1) publiskais tirgotājs;

 

 

1) publiskais tirgotājs;

 

 

2) sadales sistēmas operators, kura sadales tīkliem pieslēgti mazāk par simt tūkstošiem lietotāju, to skaitā saistītais lietotājs.

 

 

2) sadales sistēmas operators, kura sadales tīkliem pieslēgti mazāk par simt tūkstošiem lietotāju, to skaitā saistītais lietotājs.”

 

 

(4) Regulators nosaka, kādu informāciju un cik lielā apjomā sistēmas operators ietver galalietotājam izsniedzamajos rēķinos un informatīvajos materiālos.

12. 32.pantā:

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā: 

"(4) Regulators nosaka, kādu informāciju un cik lielā apjomā tirgotājs ietver galalietotājam izsniedzamajos rēķinos un informatīvajos materiālos.";

 

 

 

19. 32.pantā:

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā: 

"(4) Regulators nosaka, kādu informāciju un cik lielā apjomā tirgotājs ietver galalietotājam izsniedzamajos rēķinos un informatīvajos materiālos.";

(5) Kārtību, kādā lietotājiem piegādā elektroenerģiju un pārtrauc tās piegādi, tirgotāju, sistēmas operatoru un lietotāju tiesības un pienākumus elektroenerģijas piegādē un lietošanā, kā arī norēķinos par saņemtajiem pakalpojumiem un tirgotāju maiņas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

 

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Lietotāji, kuriem nav tiesību saņemt universālo pakalpojumu, atbilstoši šā likuma 34. panta pirmajai daļai pērk elektroenerģiju no tirgotāja par vienošanās cenu.”

31

Deputāts J.Sokolovskis

Izslēgt 32. panta sesto daļu (2.lasījuma redakcijā).

Neatbalstīts

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Lietotāji, kuriem nav tiesību saņemt universālo pakalpojumu, atbilstoši šā likuma 34. panta pirmajai daļai pērk elektroenerģiju no tirgotāja par vienošanās cenu.”

33.pants. Publiskais tirgotājs

 

 

 

 

 

(1) Latvijas teritorijā darbojas viens publiskais tirgotājs, un to izveido komersants, kuram ir sadales licence ar Latvijā vislielāko darbības zonu un kura tīkliem pieslēgto lietotāju skaits ir vislielākais Latvijā.

 

 

 

 

 

(2) Publiskajam tirgotājam ir šādi pienākumi:

 

 

 

 

 

1)  piegādāt elektroenerģiju visiem saistītajiem lietotājiem visā Latvijas teritorijā. Saistītajiem lietotājiem, kas pieslēgti sadales sistēmas operatora — publiskā tirgotāja izveidotāja — tīklam, publiskais tirgotājs elektroenerģiju piegādā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Citu sadales sistēmas operatoru tīkliem pieslēgto saistīto lietotāju elektroapgādi publiskais tirgotājs nodrošina, pārdodot šo saistīto lietotāju apgādei nepieciešamo elektroenerģijas apjomu attiecīgajam sadales sistēmas operatoram;

 

 

 

 

 

2)  iepirkt koģenerācijas procesā saražoto elektroenerģiju šā likuma 28.pantā noteiktajā kārtībā;

13. 33. pantā:

aizstāt otrās daļas 2. punktā vārdus “koģenerācijas procesā” ar vārdu “koģenerācijā”;

 

 

 

20. 33. pantā:

aizstāt otrās daļas 2.punktā vārdus “koģenerācijas procesā” ar vārdu “koģenerācijā”;

3)  iepirkt elektroenerģiju, kas saražota, izmantojot atjaunojamos energoresursus, šā likuma 29. un 30.pantā noteiktajā kārtībā;

 

 

 

 

 

4)  iepirkt saistīto lietotāju apgādei nepieciešamo elektroenerģiju;

 

 

 

 

 

5)  iepirkt elektroenerģiju šā likuma 24.pantā noteiktajā kārtībā;

 

32

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs A.Bergholcs

Izslēgt 33. panta otrās daļas 5. punktu.

Atbalstīts.

izslēgt otrās daļas 5. punktu;

6)  pildīt pēdējā garantētā piegādātāja pienākumus.

 

 

 

 

 

(3) Tarifus saistītajiem galalietotājiem un šā likuma 32.panta trešajā daļā minētajiem sadales sistēmas operatoriem nosaka regulators vai — ja saņemta regulatora atļauja — publiskais tirgotājs saskaņā ar regulatora noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku. Šie tarifi pirms to stāšanās spēkā ir publicējami regulatora noteiktajā kārtībā.

aizstāt trešajā daļā vārdus "saistītajiem galalietotājiem" ar vārdiem "saistītajiem lietotājiem".

 

33

Deputāts K.Leiškalns

Izteikt 33. panta trešo daļu šādā redakcijā

“(3) Tarifus saistītajiem lietotājiem nosaka publiskais tirgotājs saskaņā ar regulatora noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku. Šā likuma 32.panta trešajā daļā minēto sadales sistēmas operatoru saistītajiem lietotājiem tarifus nosaka attiecīgais sadales sistēmas operators saskaņā ar regulatora noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku.”

Neatbalstīts

aizstāt trešajā daļā vārdus "saistītajiem galalietotājiem" ar vārdiem "saistītajiem lietotājiem".

 

(4) Publiskais tirgotājs izstrādā, iesniedz apstiprināšanai regulatoram un regulatora noteiktajā kārtībā publicē apstiprināto elektroenerģijas piegādes tipveida līgumu, darbības reglamentu un saistīto lietotāju apgādei nepieciešamās elektroenerģijas iepirkšanas kārtību.

 

 

 

 

 

34.pants. Pēdējais garantētais piegādātājs

 

 

 

 

 

(1) Visi mājsaimniecības lietotāji un citi lietotāji, kas atbilst Ministru kabineta noteiktajām prasībām, ir tiesīgi saņemt universālo pakalpojumu.

14. Aizstāt 34.panta pirmajā daļā vārdus "citi lietotāji" ar vārdiem "citi galalietotāji". 

 

 

 

 

21. Aizstāt 34.panta pirmajā daļā vārdus "citi lietotāji" ar vārdiem "citi galalietotāji". 

 

(2) Šā panta pirmajā daļā noteiktajiem lietotājiem pēc tam, kad tie izmantojuši lietotāja izvēles tiesības un kļuvuši par tirgus dalībniekiem, ir tiesības pārtraukt piegādātāja izvēles tiesību izmantošanu un saņemt elektroenerģiju no pēdējā garantētā piegādātāja. Pēdējais garantētais piegādātājs ir publiskais tirgotājs, un tam nav tiesību atteikt šiem lietotājiem elektroenerģijas piegādi, izņemot šā panta trešajā daļā minētos gadījumus.

 

 

 

 

 

(3) Publiskajam tirgotājam ir tiesības atteikties piegādāt elektroenerģiju šā panta pirmajā daļā noteiktajam lietotājam, ja publiskais tirgotājs ir atjaunojis savu pienākumu būt par elektroenerģijas piegādātāju šim lietotājam vairāk nekā divas reizes pēdējo 12 mēnešu laikā.

 

 

 

 

 

35.pants. Galalietotāja tiesības mainīt elektroenerģijas tirgotājus

 

 

 

 

 

(1) Elektroenerģijas galalietotājam, kam ir pieslēgums pārvades sistēmai, ir tiesības bez ierobežojumiem mainīt elektroenerģijas tirgotāju, iepriekš par to paziņojot tirgotājam, ar kuru tas noslēdzis elektroenerģijas tirdzniecības līgumu. Paziņošanas termiņu nosaka elektroenerģijas tirdzniecības līgumā, lietotājam un tirgotājam savstarpēji vienojoties.

 

 

 

 

 

(2) Elektroenerģijas galalietotājam, kam ir pieslēgums sadales sistēmai, ir tiesības mainīt elektroenerģijas tirgotāju (elektroenerģijas piegādātāju), ievērojot šādus nosacījumus:

 

 

 

 

 

1)  vismaz trīs mēnešus iepriekš par to rakstveidā paziņojot tirgotājam, ar kuru tas noslēdzis elektroenerģijas tirdzniecības līgumu;

 

34

Atbildīgā komisija

Aizstāt 35.panta otrās daļas 1. un 2. punktā vārdu “trīs” ar vārdu “divus”.

Atbalstīts.

22. Aizstāt 35.panta otrās daļas 1. un 2. punktā vārdu “trīs” ar vārdu “divus”.

2)  vismaz trīs mēnešus iepriekš rakstveidā informējot par tirgotāja maiņu to sistēmas operatoru, kura tīkliem šis lietotājs pieslēgts.

 

 

 

 

 

37.pants. Balansēšana un balansēšanas aprēķini

 

 

 

 

 

(1) Sistēmas operatori saskaņā ar Tīkla kodeksu veic balansēšanas aprēķinus atklāti un nediskriminējoši attiecībā uz visiem balansēšanas pakalpojuma saņēmējiem. Lietotājiem un ražotājiem, kuri ir tirgus dalībnieki, un sadales tīklu operatoriem ir pienākums apmaksāt balansēšanas pakalpojumu, kura apjoms tiek noteikts, balstoties uz pārvades un sadales operatoru datiem.

15. 37. pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu “tīklu” ar vārdu “sistēmas”;

 

 

 

23. 37. pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu “tīklu” ar vārdu “sistēmas”;

(2) Balansēšanas aprēķini tiek veikti, pamatojoties uz noteiktā periodā veikto elektroenerģijas darījumu uzskaiti, lai noteiktu balansējošās elektroenerģijas apjomu. Balansēšanas aprēķini ir pieejami darījumā iesaistītajiem tirgus un sistēmas dalībniekiem, nodrošinot komercnoslēpuma aizsardzību.

 

 

 

 

 

(3) Sistēmas dalībnieks sniedz sistēmas operatoram informāciju, kas pamatoti ir nepieciešama balansēšanai un balansēšanas aprēķinu veikšanai.

 

 

 

 

 

(4) Sistēmas operators var pieprasīt garantijas no sistēmas dalībniekiem, lai nodrošinātu maksājumus par balansēšanas pakalpojumu, saskaņā ar sistēmas operatora izstrādātiem un regulatora apstiprinātiem kritērijiem un kārtību.

 

 

 

papildināt ceturto daļu pēc vārdiem "sistēmas dalībniekiem" ar vārdiem "un tirgotājiem".

 

 

 

 

papildināt ceturto daļu pēc vārdiem "sistēmas dalībniekiem" ar vārdiem "un tirgotājiem".

 

Pārejas noteikumi

 

 

 

 

 

1. Šā likuma 19.panta pirmā un otrā daļa stājas spēkā 2007.gada 1.jūlijā.

 

 

 

 

 

2. Šā likuma 35.panta otrā daļa attiecībā uz mājsaimniecības lietotājiem stājas spēkā 2007.gada 1.jūlijā.

 

 

 

 

 

3. Līdz 2007.gada 1.jūlijam visi sadales sistēmas operatori savā darbībā piemēro šā likuma 19.panta ceturto daļu.

 

 

 

 

 

4. Šā likuma 21.pants stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

 

5. Ministru kabinets līdz 2006.gada 1.janvārim izdod šā likuma 9.panta trešajā daļā, 15.panta otrajā daļā, 22.panta pirmajā daļā, 28.panta otrajā un septītajā daļā, 29.panta otrajā un ceturtajā daļā, 30.panta trešajā daļā, 32.panta piektajā daļā, 33.panta otrajā daļā un 34.panta pirmajā daļā minētos noteikumus. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai piemērojami šādi Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu:

 

 

 

 

 

1) Ministru kabineta 1996.gada 22.oktobra noteikumi Nr.413 “Elektroenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi”;

 

 

 

 

 

2) Ministru kabineta 1999.gada 21.septembra noteikumi Nr.326 “Noteikumi par kvalificētajiem elektroenerģijas lietotājiem”;

 

 

 

 

 

3) Ministru kabineta 2002.gada 8.janvāra noteikumi Nr.9 “Prasības koģenerācijas stacijām un kārtība, kādā nosakāma saražotās elektroenerģijas pārpalikuma iepirkšanas cena”;

 

 

 

 

 

4) Ministru kabineta 2002.gada 15.janvāra noteikumi Nr.29 “Elektroenerģijas ražošanas jaudu uzstādīšanas un izvietojuma kārtība, ja elektroenerģijas ražošanai izmanto reģeneratīvos energoresursus”.

 

 

 

 

 

6. Regulators līdz 2006.gada 1.janvārim izdod šā likuma 8.panta otrajā daļā, 12.panta trešajā daļā, 19.panta trešajā daļā, 30.panta trešajā daļā un 39.panta otrajā daļā paredzētos normatīvos aktus.

 

 

 

 

 

7. Līdz Tīkla kodeksa apstiprināšanai piemērojams saskaņā ar Enerģētikas likuma 28.panta 8.punktu regulatora apstiprinātais Tīkla kodekss.

 

 

 

 

 

8. Šā likuma 4.panta otrajā daļā minētais Tīkla kodekss un 37.panta ceturtajā daļā minētie garantiju pieprasīšanas kritēriji un kārtība iesniedzami regulatoram apstiprināšanai līdz 2006.gada 1.janvārim.

 

 

 

 

 

9. Ministru kabinets līdz 2006.gada 1.janvārim izdod siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumus un gāzes piegādes un lietošanas noteikumus. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai piemērojami šādi saskaņā ar Enerģētikas likuma 5.panta otro daļu izdotie Ministru kabineta noteikumi:

 

 

 

 

 

1) Ministru kabineta 1995.gada 28.februāra noteikumi Nr.41 “Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi”;

 

 

 

 

 

2) Ministru kabineta 1998.gada 20.janvāra noteikumi Nr.23 “Gāzes piegādes un lietošanas noteikumi”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Papildināt pārejas noteikumus ar 10., 11., 12, 13. un 14.punktu šādā redakcijā: 

“10. Administratīvās lietas par sistēmas dalībnieku vai elektroenerģijas tirgotāju izsniegtajiem rēķiniem vai ar tiem saistītajiem dokumentiem, kuras administratīvajā tiesā ierosinātas līdz 2008.gada 1.janvārim, administratīvā tiesa pabeidz izskatīt saskaņā ar Administratīvā procesa likumu.            

 

 

35

 

 

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs A.Bergholcs

Aizstāt pārejas noteikumu 10.punktā skaitli un vārdu  “1.janvārim” ar skaitli un vārdu “14.maijam”.

 

Atbalstīts.

 

 

 

 

 

Redakc.

precizēts

24. Papildināt pārejas noteikumus ar 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. un 17.punktu šādā redakcijā: 

“10. Administratīvās lietas, kuras par sistēmas dalībnieku vai elektroenerģijas tirgotāju izsniegtajiem rēķiniem vai ar tiem saistītajiem dokumentiem administratīvajā tiesā ierosinātas līdz 2008.gada 14.maijam, administratīvā tiesa pabeidz izskatīt saskaņā ar Administratīvā procesa likumu

 

 

11. Šā likuma 8.panta otrā daļa, 9.panta otrā daļa un 2.¹ daļa stājas spēkā 2008.gada 1.martā.

 

 

36

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs A.Bergholcs

Izteikt pārejas noteikumu 11. punktu šādā redakcijā:

“11. Grozījumi  šā likuma 8.panta otrajā daļā attiecībā uz pieslēguma noteikumiem ražotājiem un lietotājiem, grozījumi 9.panta otrajā daļā attiecībā uz pieslēguma izmaksu sadalījumu starp sistēmas dalībnieku un sistēmas operatoru, kā arī 9.panta 2.¹ daļa stājas spēkā 2008.gada 1.septembrī

Atbalstīts.

 

 

 

 

11. Grozījumi šā likuma 8.panta otrajā daļā attiecībā uz pieslēguma noteikumiem ražotājiem un lietotājiem, grozījumi 9.panta otrajā daļā attiecībā uz pieslēguma izmaksu sadalījumu starp sistēmas dalībnieku un sistēmas operatoru, kā arī 9.panta 2.¹ daļa stājas spēkā 2008.gada 1.septembrī.

 

12. Regulators līdz 2008.gada 1.martam izdod šā likuma 8.panta otrajā daļā minētos noteikumus un metodiku.

 

37

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs A.Bergholcs

Aizstāt pārejas noteikumu 12.un 13. punktā skaitli un vārdu  “1.martam” ar skaitli un vārdu “1.septembrim”.

Atbalstīts.

12. Regulators līdz 2008.gada 1.septembrim izdod šā likuma 8.panta otrajā daļā minētos noteikumus un metodiku.

 

 

13. Ministru kabinets līdz 2008. gada 1.martam izdod šā likuma 9.panta 2.¹ daļas 2.punktā minētos noteikumus.

 

 

 

 

13. Ministru kabinets līdz 2008. gada 1. septembrim izdod šā likuma 9.panta 2.¹ daļas 2.punktā minētos noteikumus.

 

 

38

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs A.Bergholcs

Papildināt Pārejas noteikumus ar jauniem punktiem pirms 14.punkta šādā redakcijā:

“14. Pieslēgumus, par kuru ierīkošanu pieslēguma līgumi saskaņā ar šā likuma 8.panta otro daļu  un 9. panta otro daļu ir noslēgti līdz 2008. gada 31. augustam, sistēmas operators ierīko atbilstoši tiem sistēmas dalībnieku pieslēguma noteikumiem un saskaņā ar regulatora noteikto pieslēguma maksas aprēķināšanas metodiku, kas bija spēkā pieslēguma līguma slēgšanas brīdī.

Atbalstīts.

14. Pieslēgumus, par kuru ierīkošanu pieslēguma līgumi saskaņā ar šā likuma 8.panta otro daļu un 9.panta otro daļu ir noslēgti līdz 2008.gada 31.augustam, sistēmas operators ierīko atbilstoši tiem sistēmas dalībnieku pieslēguma noteikumiem un saskaņā ar regulatora noteikto pieslēguma maksas aprēķināšanas metodiku, kas bija spēkā pieslēguma līguma slēgšanas brīdī.

 

 

 

15. Šā likuma 28.1 un 29.1 pants stājas spēkā 2009. gada 1. janvārī.”

Mainīt turpmāko punktu numerāciju.

 

15. Šā likuma 28.1 un 29.1 pants stājas spēkā 2009. gada 1. janvārī.

 

14. Ministru kabinets līdz 2008. gada 1.jūlijam izdod šā likuma 28.¹ panta otrajā daļā minētos noteikumus

 

39

 

 

 

 

 

40

Deputāts K.Leiškalns

Papildināt Pārejas noteikumu 14.punktu ar vārdiem ”un 29.1 panta otrajā daļā” pirms vārdiem “minētos noteikumus”.

 

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs A.Bergholcs

Izteikt pārejas noteikumu 14. punktu šādā redakcijā:

“14. Ministru kabinets līdz 2009.gada 1.janvārim izdod šā likuma 28.¹ panta otrajā un piektajā daļā, kā arī 29.1 panta otrajā un piektajā daļā minētos noteikumus.”

 

 

Atbalstīts. Iekļauts priekšlik. nr.40

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Ministru kabinets līdz 2009.gada 1.janvārim izdod šā likuma 28.¹ panta otrajā un piektajā daļā, kā arī 29.1 panta otrajā un piektajā daļā minētos noteikumus.

 

 

41

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs A.Bergholcs

Papildināt Pārejas noteikumus ar 15.punktu šādā redakcijā:

“15. Regulators līdz 2009.gada 1.janvārim izdod šā likuma 23.panta septītajā, daļā, 28.1 panta ceturtajā daļā un 29.1 panta ceturtajā daļā minētos normatīvos aktus.”

Atbalstīts

 

 

 

 

 

17. Regulators līdz 2009.gada 1.janvārim izdod šā likuma 23.panta septītajā daļā, 28.1 panta ceturtajā daļā un 29.1 panta ceturtajā daļā minētos normatīvos aktus.”

 

 

42

Vides ministrs R.Vējonis

Papildināt pārejas noteikumus ar punktu šādā redakcijā:

“Ministru kabinets līdz 2009. gada 1.janvārim izdod šā likuma 9.panta sestajā daļā minētos noteikumus.”

Neatbalstīts

 

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

 

 

 

 

 

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

 

 

 

 

 

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 27.septembra direktīvas 2001/77/EK par tādas elektroenerģijas izmantošanas veicināšanu iekšējā tirgū, kas saražota, izmantojot atjaunojamos enerģijas avotus;

 

 

 

 

 

2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 26.jūnija direktīvas 2003/54/EK par elektroenerģijas tirgus kopīgiem noteikumiem un direktīvas 96/92/EK atcelšanu;

 

 

 

 

 

3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 11. februāra direktīvas 2004/8/EK par koģenerācijas, kas balstīta uz lietderīgā siltuma pieprasījumu, veicināšanu iekšējā enerģijas tirgū un grozījumu direktīvā 92/42/EEK.

 

 

 

 

 

 

 

43

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs A.Bergholcs

Papildināt Informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 4. punktu šādā redakcijā:

Atbalstīts

25. Papildināt Informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 4.punktu šādā redakcijā:

 

 

 

4) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. janvāra direktīvas 2005/89/EK par pasākumiem, lai nodrošinātu elektroapgādes drošumu un ieguldījumus infrastruktūrā.”

 

4) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. janvāra direktīvas 2005/89/EK par pasākumiem, lai nodrošinātu elektroapgādes drošumu un ieguldījumus infrastruktūrā.”

 

Likums stājas spēkā 2008. gada 1.janvārī

44

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs A.Bergholcs

Izteikt nosacījumu par likuma stāšanos spēkā šādā redakcijā:

„Likums stājas spēkā 2008.gada 15.maijā.”

Atbalstīts

 

Likums stājas spēkā 2008.gada 15.maijā.