Sociālo un darba lietu komisija

Rīgā

 

2007.gada 4.decembrī.

Nr.9/10 -

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

 

Sociālo un darba lietu komisija 21.novembra sēdē izskatīja likumprojektu Grozījumi likumā ‘’Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu’’ (Nr.421/Lp9, iekļauts Nr.422/Lp9) trešajam lasījumam. Priekšlikumi netika iesniegti. Likumprojektu Komisija atbalstīja trešajam lasījumam un lūdz iekļaut kārtējās sēdes darba kārtībā.

 

 

 

Komisijas priekšsēdētāja                                                     A.Barča

 

B.Lūse  67087355 Baiba.Luse@saeima.lv

 

 

Sociālo un darba lietu komisija

Likumprojekts trešajam lasījumam

Grozījumi likumā ‘’Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu’’

 (Nr.421/Lp9, iekļauts Nr.422/Lp9)

 

Likuma attiecīgo pantu spēkā esošā redakcija

2.lasījumā nobalsotā redakcija

N.p.k.

3.lasījumam iesniegtie priekšlikumi

(0)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

(ar red.precizējumiem)

 

Izdarīt likumā ‘’Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu’’ (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs, 2001, 15.nr.; 2003, 23.nr.; 2004, 13.nr.; 2006,1., 24.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt likumā ‘’Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu’’ (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 15.nr.; 2003, 23.nr.; 2004, 13.nr.; 2006,1., 24.nr.) šādus grozījumus:

2.pants. Likuma mērķis un darbība

(1) Likuma mērķis ir:

1) nodrošināt profesionālās darbības atbilstību noteiktām kvalitātes prasībām un kritērijiem, ja šī darbība ir saistīta ar sabiedrības interešu aizsardzību, tās drošību un veselības aizsardzību;

2) aizsargāt atsevišķas sabiedriski nozīmīgas profesijas pret nekvalificētu personu iesaistīšanu tajās, nosakot šīm profesijām paaugstinātas prasības;

3) nodrošināt iespēju Latvijas Republikā iegūto profesionālo kvalifikāciju atzīt ārvalstīs un ārvalstīs iegūto profesionālo kvalifikāciju atzīt Latvijas Republikā;

4) veicināt personu brīvu pārvietošanos Eiropas Savienības dalībvalstīs.

(2) Likums nosaka reglamentētās profesijas, kā arī pamatprasības, kas jāievēro Latvijas Republikā un ārvalstīs iegūtās kvalifikācijas atzīšanā šajās profesijās.

(3) Likuma noteikumi par izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai izvirzāmajām prasībām attiecas uz fiziskajām personām, kuras vēlas uzsākt darbu reglamentētajās profesijās vai darboties tajās patstāvīgi kā pašnodarbinātas personas vai darbinieki.

(4) Uz Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem, kuri izglītību un profesionālo kvalifikāciju ieguvuši ārvalstīs, attiecas šā likuma noteikumi par attiecīgajās ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanu Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem.

 

 

 

 

 

 

     (5) Uz bezvalstniekiem, kas ieradušies no ārvalstīm, un personām, kas atzītas par bēgļiem saskaņā ar 1951.gada 28.jūlija Konvenciju par bēgļa statusu, attiecas šā likuma noteikumi par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu.

 

1. Izteikt 2.panta piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Uz bezvalstniekiem, kas saņēmuši ārvalstīs izsniegtus bezvalstnieka ceļošanas dokumentus, kā arī uz bēgļiem un personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss, attiecas šā likuma noteikumi par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu.”

 

 

 

1. Izteikt 2.panta piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Uz bezvalstniekiem, kas saņēmuši ārvalstīs izsniegtus bezvalstnieka ceļošanas dokumentus, kā arī uz bēgļiem un personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss, attiecas šā likuma noteikumi par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu.”

     (6) Uz to valstu pilsoņiem, kurām saskaņā ar Eiropas Ekonomikas zonas līgumu ir minētajā līgumā noteiktās Eiropas Savienības dalībvalstu tiesības profesionālās kvalifikācijas atzīšanas jomā, attiecas tie paši šā likuma noteikumi, kuri attiecas uz Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem.

     (7) Šā likuma noteikumi neattiecas:

1) uz gadījumiem, kad darbība reglamentētajās profesijās ir saistīta ar valsts pārvaldes vai tiesu varas funkciju izpildi;

2) uz profesijām, kurām saskaņā ar likumu vai Ministru kabineta noteikumiem izvirzītas kādas no šā likuma 3.panta piektajā daļā minētajām prasībām, bet nav norādīti reglamentētajām profesijām nepieciešamie izglītību vai profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti.

      (8) Uz to valstu pilsoņiem, kurām saskaņā ar Saeimas apstiprinātajiem starptautiskajiem līgumiem ir šajos līgumos noteiktas Eiropas Savienības dalībvalstu tiesības profesionālās kvalifikācijas atzīšanas jomā, attiecas tie paši šā likuma noteikumi, kuri attiecas uz Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem.

 

 

 

 

 

 

 

2. Papildināt likumu ar 32.pantu šādā redakcijā:

“32.pants.     Prasības reglamentētajām profesijām detektīvdarbības un apsardzes darbības jomā

(1) Detektīvdarbības jomā reglamentētā profesija ir detektīvs un apsardzes darbības jomā — apsardzes darbinieks.

(2) Personas tiesības veikt patstāvīgu profesionālo darbību šā panta pirmajā daļā minētajās profesijās apliecina attiecīgo profesionālās darbības jomu reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iegūts sertifikāts detektīvdarbības veikšanai un attiecīgi — apsardzes sertifikāts.”

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

2. Papildināt likumu ar 32.pantu šādā redakcijā:

“32.pants.     Prasības reglamentētajām profesijām detektīvdarbības un apsardzes darbības jomā

(1) Detektīvdarbības jomā reglamentētā profesija ir detektīvs un apsardzes darbības jomā — apsardzes darbinieks.

(2) Personas tiesības veikt patstāvīgu profesionālo darbību šā panta pirmajā daļā minētajās profesijās apliecina attiecīgo profesionālās darbības jomu reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iegūts sertifikāts detektīvdarbības veikšanai un attiecīgi — apsardzes sertifikāts.”

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

1) Padomes 1977.gada 22.marta direktīvas 77/249/EEK par to, lai atvieglotu advokātiem pakalpojumu sniegšanas brīvības efektīvu izmantošanu;

) ……………………

28)

 

3. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 28.punktu šādā redakcijā:

“28) Padomes 2004.gada 29.aprīļa direktīvas 2004/83 EK par obligātajiem standartiem, lai kvalificētu trešo valstu valsts piederīgos vai bezvalstniekus kā bēgļus vai kā personas, kam citādi nepieciešama starptautiska aizsardzība, šādu personu statusu un piešķirtās aizsardzības saturu.”

 

 

 

 

 

 

 

3. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 28.punktu šādā redakcijā:

“28) Padomes 2004.gada 29.aprīļa direktīvas 2004/83 EK par obligātajiem standartiem, lai kvalificētu trešo valstu valsts piederīgos vai bezvalstniekus kā bēgļus vai kā personas, kam citādi nepieciešama starptautiska aizsardzība, šādu personu statusu un piešķirtās aizsardzības saturu.”

 

 

 

 

 

 

Sociālo un darba lietu komisijas konsultante B.Lūse