Juridiskā komisija pirms otrā lasījuma

 

 

Rīgā, 2007. gada 8. novembrī                                                  

 Nr.9/3-

 

 

 

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut nākamās kārtējās Saeimas sēdes darba kārtībā likumprojektu ‘’Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā’’ (Nr.413/Lp9) izskatīšanai otrajā lasījumā.

 

 

 

Pielikumā: likumprojekts uz ........lpp.

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                              M.Segliņš

 

 

 

 

 

 

Juridiskā komisija                                                                                                                                                  otrais lasījums

 

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

(Nr.413/Lp9)

 

1.

Spēkā esošā likuma redakcija

2.

Pirmā lasījuma redakcija

3.

Nr.

4.

Priekšlikumi otrajam lasījumam

(1)

5.

Komisijas atzinums

6.

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

 

 

 

 

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

 

41.3 pants. Darbinieku informēšanas un konsultēšanās noteikumu pārkāpšana Eiropas Kopienas komercsabiedrībās, Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupās un darbinieku iesaistīšanas noteikumu pārkāpšana Eiropas komercsabiedrībās

Par tādas konfidenciālas informācijas atklāšanu trešajām personām, kura iegūta, darbojoties Eiropas Darbinieku padomē, speciālajā sarunu grupā vai citas darbinieku informēšanas un konsultēšanās kārtības ietvaros, vai Eiropas komercsabiedrības dibināšanas gadījumā par tādas komercnoslēpumu saturošas informācijas atklāšanu trešajām personām, kura iegūta, darbojoties speciālajā sarunu grupā, pārstāvniecības komitejā vai citas darbinieku informēšanas, konsultēšanās un līdzdalības kārtības ietvaros, –

uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par informācijas nesniegšanu darbiniekiem vai viņu pārstāvjiem par darbinieku skaitu Eiropas Kopienas komercsabiedrībā vai Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupā vai par informācijas nesniegšanu darbiniekiem vai viņu pārstāvjiem par Eiropas komercsabiedrības dibinātājām komercsabiedrībām un atkarīgajām komercsabiedrībām, un šajās komercsabiedrībās nodarbināto darbinieku skaitu, un dibinātājās komercsabiedrībās pastāvošiem pasākumiem darbinieku iesaistīšanas lēmumu pieņemšanas jomā –

uzliek naudas sodu darba devējam līdz piectūkstoš latiem.

Par Eiropas Darbinieku padomes vai speciālās sarunu grupas izveidošanas vai darbības izdevumu nesegšanu Eiropas Kopienas komercsabiedrībā vai Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupā vai par speciālās sarunu grupas vai pārstāvniecības komitejas izveidošanas vai darbības izdevumu nesegšanu Eiropas komercsabiedrībā –

uzliek naudas sodu darba devējam līdz piectūkstoš latiem.

Par ziņojuma nesniegšanu vismaz reizi gadā Eiropas Darbinieku padomei par Eiropas Kopienas komercsabiedrības vai Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupas komercdarbības attīstību un perspektīvām vai par pārskata nesniegšanu vismaz reizi gadā pārstāvniecības komitejai par Eiropas komercsabiedrības komercdarbību un turpmāko attīstību –

uzliek naudas sodu darba devējam līdz piectūkstoš latiem.

Par Eiropas Darbinieku padomes komitejas vai, ja tādas nav, Eiropas Darbinieku padomes neinformēšanu par īpašiem apstākļiem, kas būtiski skar darbinieku intereses Eiropas Kopienas komercsabiedrībā vai Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupā, vai par pārstāvniecības komitejas neinformēšanu par īpašiem apstākļiem, kas būtiski skar darbinieku intereses Eiropas komercsabiedrībā, –

uzliek naudas sodu darba devējam līdz piectūkstoš latiem.

 

1. Aizstāt 41.3 panta nosaukumā, otrajā, trešajā, ceturtajā un piektajā daļā vārdus "Eiropas Kopienas komercsabiedrība" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrība" (attiecīgā locījumā).

 

 

 

 

1. Aizstāt 41.3 panta nosaukumā, otrajā, trešajā, ceturtajā un piektajā daļā vārdus "Eiropas Kopienas komercsabiedrība" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrība" (attiecīgā locījumā).

 

204.13 pants. Sociālo pakalpojumu kvalitātes un sociālo pakalpojumu sniedzēju neatbilstība normatīvajos aktos noteiktajām prasībām

Par normatīvajos aktos noteiktās sociālo pakalpojumu kvalitātes nenodrošināšanu vai sociālo pakalpojumu sniedzēja neatbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas, sociālā dienesta vadītājiem vai citiem sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā reģistrētiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem līdz simt latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas, sociālā dienesta vadītājiem vai citiem sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā reģistrētiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem līdz divsimt piecdesmit latiem.

 

2. Izteikt 204.13 pantu šādā redakcijā:

 

"204.13 pants. Sociālo pakalpojumu sniegšanas noteikumu pārkāpšana

Par normatīvajos aktos noteiktās sociālo pakalpojumu kvalitātes nenodrošināšanu vai sociālo pakalpojumu sniedzēja neatbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu sociālo pakalpojumu sniedzējam – fiziskajai personai vai amatpersonai līdz divsimt latiem, juridiskajai personai – līdz četrsimt latiem.

Par šā panta pirmajā daļā minēto pārkāpumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu sociālo pakalpojumu sniedzējam – fiziskajai personai vai amatpersonai līdz trīssimt latiem, juridiskajai personai – līdz sešsimt latiem.

Par sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanu bez reģistrēšanās sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējam – fiziskajai personai vai amatpersonai līdz trīssimt latiem, juridiskajai personai – līdz sešsimt latiem.

Par šā panta trešajā daļā minēto pārkāpumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējam – fiziskajai personai vai amatpersonai līdz četrsimt piecdesmit latiem, juridiskajai personai – līdz deviņsimt latiem."

 

 

 

 

2. Izteikt 204.13 pantu šādā redakcijā:

 

"204.13 pants. Sociālo pakalpojumu sniegšanas noteikumu pārkāpšana

Par normatīvajos aktos noteiktās sociālo pakalpojumu kvalitātes nenodrošināšanu vai sociālo pakalpojumu sniedzēja neatbilstību normatīvo aktu prasībām –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu sociālo pakalpojumu sniedzējam – fiziskajai personai vai amatpersonai līdz divsimt latiem, juridiskajai personai – līdz četrsimt latiem.

Par šā panta pirmajā daļā minēto pārkāpumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu sociālo pakalpojumu sniedzējam – fiziskajai personai vai amatpersonai līdz trīssimt latiem, juridiskajai personai – līdz sešsimt latiem.

Par sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanu bez reģistrēšanās sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējam – fiziskajai personai vai amatpersonai līdz trīssimt latiem, juridiskajai personai – līdz sešsimt latiem.

Par šā panta trešajā daļā minēto pārkāpumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējam – fiziskajai personai vai amatpersonai līdz četrsimt piecdesmit latiem, juridiskajai personai – līdz deviņsimt latiem."

 

236.11 pants. Sociālo pakalpojumu pārvalde

Sociālo pakalpojumu pārvalde izskata šā kodeksa 204.13 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Sociālo pakalpojumu pārvaldes vārdā ir tiesīgs Sociālo pakalpojumu pārvaldes direktors un viņa vietnieks.

 

3. Izteikt 236.11 panta otro daļu šādā redakcijā:

 

"Sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus, izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Sociālo pakalpojumu pārvaldes vārdā ir tiesīgas Sociālo pakalpojumu pārvaldes direktora pilnvarotas amat­personas."

 

 

1.

   Juridiskais birojs

Aizstāt 236.11 pantā vārdus „tiesīgas Sociālo pakalpojumu pārvaldes direktora pilnvarotas amatpersonas” ar vārdiem „tiesīgs Sociālo pakalpojumu pārvaldes direktors un viņa pilnvarotas amatpersonas”.

 

atbalstīts

3. Izteikt 236.11 panta otro daļu šādā redakcijā:

 

"Sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus, izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Sociālo pakalpojumu pārvaldes vārdā ir tiesīgs Sociālo pakalpojumu pārvaldes direktors un viņa pilnvarotas amatpersonas."