Juridiskā komisija pirms otrā lasījuma

 

Rīgā, 2007. gada 8. novembrī                                                  

 Nr.9/3-

 

 

 

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut nākamās kārtējās Saeimas sēdes darba kārtībā likumprojektu ‘’Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā’’ (Nr. 406/Lp9) izskatīšanai otrajā lasījumā.

 

 

 

Pielikumā: likumprojekts uz.........lpp.

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                              M.Segliņš

 

 

 

 

Juridiskā komisija                                                                                                                                                  otrais lasījums

 

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

(Nr.406/Lp9)

 

1.

Spēkā esošā likuma redakcija

2.

Pirmā lasījuma redakcija

3.

Nr.

4.

Priekšlikumi otrajam lasījumam

(13)

 

5.

Komisijas atzinums

 

6.

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

 

 

 

 

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

 

 

1. Papildināt kodeksu ar 155.15 pantu šādā redakcijā:

 

"155.15 pants. Patērētāju tiesību aizsardzību un reklāmu reglamen­tējošos normatīvajos aktos paredzētās apņemšanās izbeigt pārkāpumu nepildīšana

Par patērētāju tiesību aizsardzību un reklāmu reglamentējošos normatīvajos aktos paredzētās apņemšanās izbeigt pārkāpumu nepildīšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – līdz desmittūkstoš latiem."

1.

   Juridiskais birojs

 Izslēgt likumprojekta 1.pantu.

atbalstīts

 

166.13 pants. Reklāmas noteikumu pārkāpšana

Par noteiktās kārtības pārkāpšanu reklāmas sniegšanā vai izplatīšanā –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – līdz piecsimt latiem.

Par likumā aizliegtas reklāmas sniegšanu vai izplatīšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – līdz desmittūkstoš latiem.

 

2. Izteikt 166.13 pantu šādā redakcijā:

 

"166.13 pants. Reklāmas un komerciālās prakses noteikumu pārkāpšana

Par noteiktās kārtības pārkāpšanu reklāmas sniegšanā vai izplatīšanā –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt latiem, bet juridiskajām personām – līdz tūkstoš latiem.

Par normatīvo aktu prasībām neatbilstošas reklāmas sniegšanu vai izplatīšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – līdz desmittūkstoš latiem.

Par negodīgu komerciālo praksi –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – līdz desmittūkstoš latiem."

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

     Juridiskais birojs

 Aizstāt 166.13 pantā vārdus „komerciālās prakses” ar vārdu „komercprakses” .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Aizstāt vārdus „komerciālo praksi”  - ar vārdu „komercpraksi”.

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīts

1. Izteikt 166.13 pantu šādā redakcijā:

 

"166.13 pants. Reklāmas un komercprakses noteikumu pārkāpšana

Par noteiktās kārtības pārkāpšanu reklāmas sniegšanā vai izplatīšanā –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt latiem, bet juridiskajām personām – līdz tūkstoš latiem.

Par normatīvo aktu prasībām neatbilstošas reklāmas sniegšanu vai izplatīšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – līdz desmittūkstoš latiem.

Par negodīgu komercpraksi  –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – līdz desmittūkstoš latiem."

215.4 pants. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs izskata šā kodeksa 155.panta pirmajā, otrajā, piektajā, sestajā un septītajā daļā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas tajos gadījumos, kad kontroli veikušas un administratīvo pārkāpumu protokolu par šajā pantā minētajiem pārkāpumiem sastādījušas centra amatpersonas, kā arī 99., 155.5, 155.9, 155.10, 155.11, 155.12, 155.14 pantā, 156.panta pirmajā daļā, 156.6 pantā, 166.9 panta pirmajā un trešajā daļā, 166.10, 166.11 pantā, 166.12 panta pirmajā un otrajā daļā, 166.13 pantā, 166.14 panta pirmajā daļā, 166.15 panta pirmajā daļā, 166.16 un 204.14 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Patērētāju tiesību aizsardzības centra vārdā ir tiesīgi:

1) Patērētāju tiesību aizsardzības centra direktors un viņa vietnieki - uzlikt naudas sodu līdz desmittūkstoš latiem un piemērot konfiskāciju;

2) Patērētāju tiesību aizsardzības centra struktūrvienību vadītāji - uzlikt naudas sodu līdz trīstūkstoš latiem un piemērot konfiskāciju;

3) pārējās Patērētāju tiesību aizsardzības centra direktora pilnvarotas amatpersonas - uzlikt naudas sodu līdz trīssimt latiem.

Patērētāju tiesību aizsardzības centra amatpersonas, kas minētas šā panta otrajā daļā, gadījumos, kad netiek savlaicīgi izpildītas to likumīgās prasības, ir tiesīgas sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu par šā kodeksa 175.2 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu.

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs šā kodeksa 166.13 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu konstatē un administratīvo sodu uzliek ar to pašu lēmumu, ar kuru konstatē Reklāmas likuma pārkāpumu. Lēmumu noformē atbilstoši šā kodeksa 274.panta prasībām.

 

3. Papildināt 215.4 pantu aiz skaitļa "155.14" ar skaitli "155.15".

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Juridiskais birojs

 Izslēgt likumprojekta 3.pantu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomikas ministra vietā ministru prezidents A.Kalvītis

          Papildināt 215.4 panta ceturto daļu aiz vārda „likuma” ar vārdiem „vai Komercprakses likuma”.

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Papildināt 215.4 panta ceturto daļu pēc vārda „likuma” ar vārdiem „vai Komercprakses likuma”.

 

 

215.8 pants. Konkurences padome

Konkurences padome izskata lietas un uzliek administratīvos sodus par pārkāpumiem, kuri paredzēti šā kodeksa 166.13 panta otrajā daļā (izņemot lietas, kurās kontroli veikušas un par konkrēto pārkāpumu protokolu sastādījušas citas uzraudzības institūcijas amatpersonas, kas pilnvarotas izskatīt attiecīgā administratīvā pārkāpuma lietas), kā arī 175.5 un 175.6 pantā.

Konkurences padome šā kodeksa 166.13 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu konstatē un administratīvo sodu uzliek ar to pašu lēmumu, ar kuru konstatē Reklāmas likuma pārkāpumu. Lēmumu noformē atbilstoši šā kodeksa 274.panta prasībām.

 

4. Papildināt 215.8 pantu aiz vārda "kodeksa" ar skaitli un vārdiem "155.15 pantā un".

 

6.

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 4..pantu

atbalstīts

 

215.9 pants. Nacionālā Radio un televīzijas padome

Nacionālā Radio un televīzijas padome izskata šā kodeksa 166.13, 173.2, 201.5 un 201.32 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas, ja administratīvie pārkāpumi izdarīti elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu jomā (izņemot lietas par pārkāpumiem tajos gadījumos, kad kontroli veikušas un protokolu sastādījušas citas institūcijas amatpersonas, kas pilnvarotas izskatīt attiecīgā administratīvā pārkāpuma lietas), un izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz piectūkstoš latiem.

Nacionālā radio un televīzijas padome šā kodeksa 166.13 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu konstatē un administratīvo sodu uzliek ar to pašu lēmumu, ar kuru konstatē Reklāmas likuma pārkāpumu. Lēmumu noformē atbilstoši šā kodeksa 274.panta prasībām.

5. Papildināt 215.9 pantu aiz vārda "kodeksa" ar skaitli "155.15".

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 5.pantu

 

Ekonomikas ministra vietā ministru prezidents A.Kalvītis

215.9 pantā:

papildināt pirmajā daļā aiz skaitļa „166.13” ar vārdiem „panta pirmajā un otrajā daļā”;

 

 

 

 

Ekonomikas ministra vietā ministru prezidents A.Kalvītis

aizstāt otrajā daļā vārdus „166.13 pantā” ar vārdiem „166.13 panta pirmajā un otrajā daļā”.

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīts

3.  215.9 pantā:

papildināt pirmo daļu pēc skaitļa „166.13” ar vārdiem „panta pirmajā un otrajā daļā”;

aizstāt otrajā daļā skaitļus un vārdu „166.13 pantā” ar skaitļiem un vārdiem „166.13 panta pirmajā un otrajā daļā”.

 

 

228.pants. Veselības inspekcija

Veselības inspekcija izskata šā kodeksa 42., 43., 45., 45.1, 45.2, 45.3 , 46.1 un 46.2 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas, kā arī 62., 63., 64., 72., 75., 76., 83. un 84.1 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu (ja tie ir higiēnas prasību pārkāpumi) lietas, 88.4 pantā, 155.panta pirmajā un otrajā daļā, 155.5 un 166.9 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu (ja tie ir pārkāpumi sadzīvē lietojamo ķīmisko vielu un ķīmisko produktu realizācijā un kosmētikas līdzekļu apritē) lietas, 166.10 un 166.11 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas, 166.12 pantā, 166.14 panta pirmajā daļā un 166.15 panta pirmajā daļā paredzēto administratīvo pārkāpumu (ja tie ir pārkāpumi cilvēka dzīves vides un epidemioloģiskās drošības jomā, sadzīvē lietojamo ķīmisko vielu un ķīmisko produktu realizācijā un kosmētikas līdzekļu apritē) lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Veselības inspekcijas vārdā ir tiesīgi:

1) Veselības inspekcijas vadītājs un viņa vietnieki - naudas sodu līdz desmittūkstoš latiem un piemērot konfiskāciju;

2) Veselības inspekcijas inspektori - naudas sodu līdz tūkstoš latiem.

Veselības inspekcija šā kodeksa 46.1 panta septītajā daļā paredzēto administratīvo pārkāpumu konstatē un administratīvo sodu uzliek ar to pašu lēmumu, ar kuru konstatē zāļu reklāmas noteikumu pārkāpumu. Lēmumu noformē atbilstoši šā kodeksa 274.panta prasībām.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomikas ministra vietā ministru prezidents A.Kalvītis

Izteikt 228. panta ar trešo daļu šādā redakcijā:

 

 "Veselības inspekcija šā kodeksa 46.1 panta septītajā daļā un 166.13 panta trešajā daļā paredzēto administratīvo pārkāpumu konstatē un administratīvo sodu uzliek ar to pašu lēmumu, ar kuru konstatē zāļu reklāmas noteikumu vai Komercprakses likuma pārkāpumu. Lēmumu noformē atbilstoši šā kodeksa 274.panta prasībām."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 228.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus un skaitli „un 166.11 pantā” ar skaitļiem un vārdiem „166.11 pantā un 166.13 panta trešajā daļā’’;

 

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

 "Veselības inspekcija šā kodeksa 46.1 panta septītajā daļā un 166.13 panta trešajā daļā paredzēto administratīvo pārkāpumu konstatē un administratīvo sodu uzliek ar to pašu lēmumu, ar kuru konstatē zāļu reklāmas noteikumu vai Komercprakses likuma pārkāpumu. Lēmumu noformē atbilstoši šā kodeksa 274.panta prasībām."

 

228.2 pants. Valsts farmācijas inspekcija

(Izslēgts ar 2007.gada 27.septembra likumu)

 

6. Izteikt 228.2 panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"Valsts farmācijas inspekcija izskata šā kodeksa 46.1, 78.1, 155.15 pantā un 166.13 panta trešajā daļā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas."

11.

     Juridiskais birojs

 Izteikt likumprojekta 6.pantu šādā redakcijā:

   „Aizstāt 228.panta pirmajā daļā skaitli un vārdus „un 166.11 pantā” ar skaitļiem un vārdiem „166.11 pantā un 166.13 panta trešajā daļā”.”

 

atbalstīts

 

250.pants. Gadījumi, kad protokolu par administratīvo pārkāpumu nesastāda

Protokolu par administratīvo pārkāpumu nesastāda, ja izdarīti administratīvie pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 42.1, 46.panta pirmajā un sestajā daļā (ja pārkāpumu izdarījis pilsonis), 108.panta pirmajā daļā (ja pārkāpumu izdarījis pilsonis), 135.–137., 149.22, 149.23 pantā, kā arī citos gadījumos, kad saskaņā ar šo kodeksu un citiem likumiem naudas sodu uzliek un iekasē pārkāpuma izdarīšanas vietā un tā apmērs nepārsniedz divdesmit latu vai brīdinājumu noformē pārkāpuma izdarīšanas vietā.

Ja pārkāpējs apstrīd viņam uzlikto sodu par to pārkāpumu izdarīšanu, kuri paredzēti šā panta pirmajā daļā, vai ir citi apstākļi, kas traucē amatpersonai uzlikt sodu pārkāpuma izdarīšanas vietā, protokolu sastāda saskaņā ar šā kodeksa 246.pantu.

Protokolu par administratīvo pārkāpumu nesastāda, ja šā kodeksa 46.1 panta septītajā daļā paredzēto administratīvo pārkāpumu konstatējusi Veselības inspekcija, 166.13 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu konstatējis Patērētāju tiesību aizsardzības centrs vai Nacionālā radio un televīzijas padome vai 166.13 panta otrajā daļā paredzēto administratīvo pārkāpumu konstatējusi Kon­kurences padome.

 

 

 

12.

 

 Ekonomikas ministra vietā ministru prezidents A.Kalvītis

Izteikt 250.panta trešo daļu šādā redakcijā:

 "Protokolu par administratīvo pārkāpumu nesastāda, ja šā kodeksa 46.1 panta septītajā daļā un 166.13 panta trešajā daļā paredzēto administratīvo pārkāpumu konstatējusi Veselības inspekcija, 166.13 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu konstatējis Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, 166.13 panta pirmajā un otrajā daļā paredzēto administratīvo pārkāpumu konstatējusi Nacionālā Radio un televīzijas padome vai 166.13 panta otrajā daļā paredzēto administratīvo pārkāpumu konstatējusi Kon­kurences padome ".

 

atbalstīts

5. Izteikt 250.panta trešo daļu šādā redakcijā:

 "Protokolu par administratīvo pārkāpumu nesastāda, ja šā kodeksa 46.1 panta septītajā daļā un 166.13 panta trešajā daļā paredzēto administratīvo pārkāpumu konstatējusi Veselības inspekcija, 166.13 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu konstatējis Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, 166.13 panta pirmajā un otrajā daļā paredzēto administratīvo pārkāpumu konstatējusi Nacionālā radio un televīzijas padome vai 166.13 panta otrajā daļā paredzēto administratīvo pārkāpumu konstatējusi Kon­kurences padome. "

 

Pārejas noteikumi

1. Kodeksa 12.1 pants, 210.panta trešā daļa, 238.1 panta pirmās daļas 4.punkts, 268.panta 6.punkts, 269.panta ceturtā daļa, kā arī ar audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu nepilngadīgajiem saistītie grozījumi 275.pantā un 283.panta pirmajā daļā stājas spēkā vienlaikus ar likumu "Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem". 

2. Kodeksa 88.6 panta septītā un astotā daļa stājas spēkā 2005.gada 1.janvārī.

3. Līdz Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas izveidei šā kodeksa 172.2 un 172.3 pantā (par pārkāpumiem, ko izdarījušas institūciju amatpersonas vai darbinieki) paredzētās administratīvo pārkāpumu lietas izskata pašvaldību administratīvās komisijas vai šo komisiju bērnu lietu apakškomisijas.

4. Kodeksa 190.15 pants un grozījums 215.1 pantā par papildināšanu ar 190.15 pantu stājas spēkā 2006.gada 1.jūlijā.

5. Kodeksa 103.8 un 103.9 pants, grozījums 230.pantā par papildināšanu ar 103.9 pantu un grozījums 230.5 pantā par papildināšanu ar 103.8 pantu stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.

6. Kodeksa 204.16 pants un grozījums 236.10 pantā par papildināšanu ar 204.16 pantu stājas spēkā 2007.gada 1.jūnijā.

7. Kodeksa 117.1-117.11 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas Valsts robežsardze izskata ar 2007.gada 1.oktobri.

8. Kodeksa 257.panta astotā daļa stājas spēkā 2007.gada 1.augustā.

9. Kodeksa 258.panta trešā daļa stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī.

7. Papildināt pārejas noteikumus ar 6.punktu šādā redakcijā:

 

"6. Šā likuma 166.13 panta trešā daļa stājas spēkā 2007.gada 12.decembrī."

 

13.

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 7.pantu šādā redakcijā:

   „Papildināt pārejas noteikumus ar 10.punktu šādā redakcijā:

      „10. Kodeksa 166.13 panta trešā daļa stājas spēkā 2007.gada 12.decembrī”.”

 

atbalstīts

6. Papildināt pārejas noteikumus ar 10.punktu šādā redakcijā:

  ‘’10. Kodeksa 166.13 panta trešā daļa stājas spēkā 2007.gada 12.decembrī.”