Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

 

7.11.2007.

          9/8-

 

 

 

          Saeimas Prezidijam

 

 

          Tautsaimniecības komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā trešajam lasījumam sagatavoto likumprojektu „Grozījumi Valsts statistikas likumā” (Nr.398/Lp9) .

                  

 

         

                   Pielikumā:   apkopoto priekšlikumu tabula likumprojekta                                             trešajam lasījumam uz .... lpp.

                                    

                                   

 

Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētājs

 

Guntis Blumbergs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iesniedz Tautsaimniecības komisija

Likumprojekts trešajam lasījumam

 

             Grozījumi Valsts statistikas likumā 

( Reģ. nr. 398/Lp9 )

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Otrā lasījuma redakcija

Nr.

Iesniegtie priekšlikumi (4)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

Valsts statistikas likums

Grozījumi Valsts statistikas likumā

 

 

 

Grozījumi Valsts statistikas likumā

 

 

Izdarīt Valsts statistikas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 24.nr.; 1999, 5.nr.; 2004, 8., 21.nr.; 2006, 8.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

Izdarīt Valsts statistikas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 24.nr.; 1999, 5.nr.; 2004, 8., 21.nr.; 2006, 8.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt visā likumā vārdus “valsts un pašvaldību iestādes” (attiecīgā locījumā) un vārdus “valsts vai pašvaldību iestādes” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “valsts institūcijas” (attiecīgā locījumā).

 

 

 

 

1. Aizstāt visā likumā vārdus “valsts un pašvaldību iestādes” (attiecīgā locījumā) un vārdus “valsts vai pašvaldību iestādes” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “valsts institūcijas” (attiecīgā locījumā).

 

 

 

 

 

 

I nodaļa

Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) valsts statistika — statistika, kuru apkopo Centrālā statistikas pārvalde vai kāda cita valsts vai pašvaldības iestāde valsts statistiskās informācijas programmas ietvaros, kā arī Latvijas Banka un Finanšu un kapitāla tirgus komisija;

2. Izteikt 1.pantu šādā redakcijā:

“1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) anonimizēti dati — individuālie statistiskie dati, kas ir pārveidoti, lai novērstu privātpersonu un valsts institūciju identifikāciju;

 

 

 

2. Izteikt 1.pantu šādā redakcijā:

“1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) anonimizēti dati — individuālie statistiskie dati, kas ir pārveidoti, lai novērstu privātpersonu un valsts institūciju identifikāciju;

11) cita statistika — statistika, kuru apkopo valsts vai pašvaldību iestādes un kura nav iekļauta valsts statistiskās informācijas programmā;

 

 

 

 

 

2) statistiskā novērošana - sistemātiska informācijas vākšana saskaņā ar iepriekš noteiktu programmu par sabiedrībā notiekošajām ekonomiskajām, demogrāfiskajām un sociālajām parādībām un procesiem, kā arī vidi;

2) cita statistika — statistika, kuru apkopo privātpersona (fiziskā persona, privāto tiesību juridiskā persona vai šādu personu apvienība) vai valsts institūcija un kura nav iekļauta valsts statistiskās informācijas programmā;

 

 

 

2) cita statistika — statistika, kuru apkopo privātpersona (fiziskā persona, privāto tiesību juridiskā persona vai šādu personu apvienība) vai valsts institūcija un kura nav iekļauta valsts statistiskās informācijas programmā;

3) individuālie statistiskie dati - informācija par fiziskajām vai juridiskajām personām, kuru Centrālā statistikas pārvalde vai kāda cita valsts vai pašvaldības iestāde, kas nodarbojas ar valsts statistiku, statistiskiem nolūkiem saņem tieši no respondentiem vai netieši no valsts reģistriem, datu bāzēm vai citiem avotiem;

3) individuālie statistiskie dati — informācija par privātpersonām vai valsts institūcijām, kuru Centrālā statistikas pārvalde vai kāda cita valsts institūcija, kas nodarbojas ar valsts statistiku, statistiskiem nolūkiem saņem tieši no respondentiem vai reģistriem, datubāzēm vai citiem avotiem;

 

 

 

3) individuālie statistiskie dati — informācija par privātpersonām vai valsts institūcijām, kuru Centrālā statistikas pārvalde vai kāda cita valsts institūcija, kas nodarbojas ar valsts statistiku, statistiskiem nolūkiem saņem tieši no respondentiem vai reģistriem, datubāzēm vai citiem avotiem;

4) respondents — privātpersona (fiziskā persona vai privāto tiesību juridiskā persona vai šo personu apvienība) vai publiska persona, kura pēc Centrālās statistikas pārvaldes vai kādas citas valsts vai pašvaldības iestādes, kas nodarbojas ar valsts statistiku, pieprasījuma sagatavo un iesniedz individuālos statistiskos datus.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.03.2006. likumu)

4) klasifikators — sistematizēts objektu saraksts, kodu sistēma vai nomenklatūra. Katram klasifikatora objektam piešķir noteiktu identifikācijas kodu, kas aizvieto objekta nosaukumu;

 

 

 

4) klasifikators — sistematizēts objektu saraksts, kodu sistēma vai nomenklatūra. Katram klasifikatora objektam piešķir noteiktu identifikācijas kodu, kas aizvieto objekta nosaukumu;

 

5) klasifikācija — sistematizēts objektu sadalījums noteiktās kategorijās, grupās, apakšgrupās vai citās vienībās atkarībā no to kritēriju līdzības vai atšķirības. Konkrētiem objektiem piešķirtie kodi dod iespēju grupēt attiecīgos objektus jebkurā klasifikācijas līmenī;

 

 

 

5) klasifikācija — sistematizēts objektu sadalījums noteiktās kategorijās, grupās, apakšgrupās vai citās vienībās atkarībā no to kritēriju līdzības vai atšķirības. Konkrētiem objektiem piešķirtie kodi dod iespēju grupēt attiecīgos objektus jebkurā klasifikācijas līmenī;

 

6) nacionālā klasifikācija vai klasifikators — valsts vajadzībām izstrādāta un apstiprināta klasifikācija vai klasifikators;

 

 

 

6) nacionālā klasifikācija vai klasifikators — valsts vajadzībām izstrādāta un apstiprināta klasifikācija vai klasifikators;

 

7) respondents — privātpersona vai valsts institūcija, kura pēc Centrālās statistikas pārvaldes vai kādas citas valsts institūcijas pieprasījuma sagatavo un iesniedz individuālos statistiskos datus;

 

 

 

7) respondents — privātpersona vai valsts institūcija, kura pēc Centrālās statistikas pārvaldes vai kādas citas valsts institūcijas pieprasījuma sagatavo un iesniedz individuālos statistiskos datus;

 

8) statistiskā novērošana — sistemātiska informācijas vākšana par sabiedrībā notiekošajām ekonomiskajām, demogrāfiskajām un sociālajām parādībām un procesiem, kā arī vidi;

 

 

 

8) statistiskā novērošana — sistemātiska informācijas vākšana par sabiedrībā notiekošajām ekonomiskajām, demogrāfiskajām un sociālajām parādībām un procesiem, kā arī vidi;

 

9) valsts institūcija — Ministru kabinetam padotās tiešās pārvaldes iestādes, pārvaldes iestādes, kas nav padotas Ministru kabinetam, plānošanas reģioni, rajonu un vietējās pašvaldības un tām padotās iestādes, citas atvasinātās publisko tiesību juridiskās personas, tai skaitā publiskie nodibinājumi un to iestādes, kā arī privātpersonas, kurām deleģēti valsts pārvaldes uzdevumi;

1

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 2.pantā (likuma 1.panta 9.punktu) termina “valsts institūcija” skaidrojumu šādā redakcijā:  

“9) valsts institūcija — Ministru kabinetam padota tiešās pārvaldes iestāde, pārvaldes iestāde, kas nav padota Ministru kabinetam, plānošanas reģions, rajona un vietējā pašvaldība un tai padotā iestāde, cita atvasināta publisko tiesību juridiskā persona, tai skaitā publiskais nodibinājums un tā iestāde, kā arī privātpersona, kurai deleģēti valsts pārvaldes uzdevumi”;

Atbalstīts

9) valsts institūcija — Ministru kabinetam padota tiešās pārvaldes iestāde, pārvaldes iestāde, kas nav padota Ministru kabinetam, plānošanas reģions, rajona un vietējā pašvaldība un tai padotā iestāde, cita atvasināta publisko tiesību juridiskā persona, tai skaitā publiskais nodibinājums un tā iestāde, kā arī privātpersona, kurai deleģēti valsts pārvaldes uzdevumi;

 

10) valsts statistika — statistika, kuru apkopo Centrālā statistikas pārvalde vai kāda cita valsts institūcija valsts statistiskās informācijas programmas ietvaros;

 

 

 

10) valsts statistika — statistika, kuru apkopo Centrālā statistikas pārvalde vai kāda cita valsts institūcija valsts statistiskās informācijas programmas ietvaros;

 

11) vienotā ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēma — klasifikāciju un klasifikatoru saraksts, kura lietošana nodrošina valsts līmeņa ekonomiskās informācijas standartizāciju un apriti starp valsts informācijas sistēmām.”

 

 

 

11) vienotā ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēma — klasifikāciju un klasifikatoru saraksts, kura lietošana nodrošina valsts līmeņa ekonomiskās informācijas standartizāciju un apriti starp valsts informācijas sistēmām.”

 

 

 

 

 

 

II nodaļa

Valsts statistikas organizācija

4.pants. Valsts un pašvaldību iestādes, kas nodarbojas ar valsts statistiku

Latvijas Republikā valsts statistikas darbu organizē un veic:

3. Izteikt 4.pantu šādā redakcijā:

“4.pants. Valsts institūcijas, kas nodarbojas ar valsts statistiku

(1) Latvijas Republikā valsts statistikas darbu organizē un veic:

 

 

 

3. Izteikt 4.pantu šādā redakcijā:

“4.pants. Valsts institūcijas, kas nodarbojas ar valsts statistiku

(1) Latvijas Republikā valsts statistikas darbu organizē un veic:

1) Centrālā statistikas pārvalde;

1) Centrālā statistikas pārvalde;

 

 

 

1) Centrālā statistikas pārvalde;

 

2) Latvijas Banka un Finanšu un kapitāla tirgus komisija;

 

 

 

2) Latvijas Banka un Finanšu un kapitāla tirgus komisija;

2) Latvijas Banka saskaņā ar likumu "Par Latvijas Banku";

3) citas valsts institūcijas, kuras risina atsevišķus valsts statistikas jautājumus valsts statistiskās informācijas programmas ietvaros. 

 

 

 

3) citas valsts institūcijas, kuras risina atsevišķus valsts statistikas jautājumus valsts statistiskās informācijas programmas ietvaros. 

3) citas valsts vai pašvaldību iestādes, kas risina atsevišķus valsts statistikas jautājumus saskaņā ar Ministru kabineta noteikto kārtību.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 07.10.2004. likumu)

 

 

 

 

 

 

(2) Šā panta pirmās daļas 3.punktā noteikto citu valsts institūciju izstrādāto valsts statistikas pārskatu un anketu veidlapu paraugus apstiprina, kā arī to iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

(2) Šā panta pirmās daļas 3.punktā noteikto citu valsts institūciju izstrādāto valsts statistikas pārskatu un anketu veidlapu paraugus apstiprina, kā arī to iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

(3) Valsts statistikas pārskatu un anketu veidlapu paraugus Latvijas Banka, Finanšu un kapitāla tirgus komisija un citas valsts institūcijas 30 dienu laikā pēc to apstiprināšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniedz reģistrēšanai Centrālajā statistikas pārvaldē.”

 

 

 

(3) Valsts statistikas pārskatu un anketu veidlapu paraugus Latvijas Banka, Finanšu un kapitāla tirgus komisija un citas valsts institūcijas 30 dienu laikā pēc to apstiprināšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniedz reģistrēšanai Centrālajā statistikas pārvaldē.”

 

 

 

 

 

 

5.pants. Centrālā statistikas pārvalde

(1) Centrālā statistikas pārvalde ir tiešās pārvaldes iestāde, kura darbojas Ekonomikas ministrijas padotībā, kas tiek realizēta pārraudzības formā. Tā ir atbildīga par valsts statistikas darba organizāciju Latvijas Republikā un par to datu pareizību, kurus ieguvusi, apkopojot no respondentiem saņemto informāciju.

 

 

 

 

 

(2) Centrālā statistikas pārvalde veic šādas funkcijas:

 

 

 

 

 

1) īsteno vienotu valsts politiku valsts statistiskās informācijas organizēšanas, apkopošanas, analīzes un publicēšanas jomā;

 

 

 

 

 

2) nodrošina statistikas lietotājus ar valsts statistiskās informācijas programmā iekļauto informāciju, par kuru atbild Centrālā statistikas pārvalde;

 

 

 

 

 

3) kārtējā gada finanšu līdzekļu ietvaros izstrādā valsts statistiskās informācijas programmu, valsts statistikas pārskatu un anketu veidlapas. Valsts statistiskās informācijas programmu, valsts statistikas pārskatu un anketu veidlapas apstiprina Ministru kabinets;

 

 

 

 

 

4) atbild par vienotas, starptautiskajiem standartiem atbilstošas, obligātas ekonomiskās informācijas klasifikācijas un kodēšanas sistēmas izveidošanu. Kārtību, kādā izstrādājama (adaptējama), ieviešama un lietojama vienotā ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēma, nosaka Ministru kabinets;

4. 5.panta otrajā daļā:

izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

“4) atbild par vienotās ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēmas izveidošanu. Ministru kabinets apstiprina vienoto ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēmu un tās ieviešanas un lietošanas kārtību;”;

 

 

 

4. 5.panta otrajā daļā:

izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

“4) atbild par vienotās ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēmas izveidošanu. Ministru kabinets apstiprina vienoto ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēmu un tās ieviešanas un lietošanas kārtību;”;

5) koordinē visu valsts līmeņa statistiskās informācijas plūsmu, kā arī valsts reģistros un citās informācijas sistēmās iekļaujamo statistisko rādītāju savstarpēju saskaņošanu;

 

 

 

 

 

6) koordinē valsts un pašvaldību iestāžu darbību statistikas jomā;

izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

“6) koordinē valsts institūciju darbību statistikas jomā, kā arī starptautisko sadarbību;”;

 

 

 

izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

“6) koordinē valsts institūciju darbību statistikas jomā, kā arī starptautisko sadarbību;”;

7) pēc vienošanās ar ieinteresēto fizisko vai juridisko personu veic papildu statistikas darbus, kas neietilpst valsts statistiskās informācijas programmā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.01.99. likumu, 07.10.2004. likumu un 16.03.2006. likumu)

aizstāt 7.punktā vārdus “fizisko vai juridisko personu” ar vārdiem “privātpersonu vai valsts institūciju”;

 

 

 

 

aizstāt 7.punktā vārdus “fizisko vai juridisko personu” ar vārdiem “privātpersonu vai valsts institūciju”;

 

 

papildināt daļu ar 8.punktu šādā redakcijā:

“8) veic zinātniskos pētījumus statistikas jomā, konjunktūras pētījumus tautsaimniecības nozarēs, kā arī izstrādā statistisko rādītāju prognozes.”

2

Ekonomikas ministra vietā – Ministru prezidents A.Kalvītis

Izteikt 5. panta otrās daļas 8.punktu šādā redakcijā:

„8) veic zinātniskos pētījumus statistikas jomā, konjunktūras pētījumus tautsaimniecības nozarēs, kā arī izstrādā statistisko rādītāju prognozes saskaņā ar valsts statistiskās informācijas programmu.”.

Atbalstīts

papildināt daļu ar 8.punktu šādā redakcijā:

“8) veic zinātniskos pētījumus statistikas jomā, konjunktūras pētījumus tautsaimniecības nozarēs, kā arī izstrādā statistisko rādītāju prognozes saskaņā ar valsts statistiskās informācijas programmu.”

 

 

 

 

 

 

7.pants. Nacionālās klasifikācijas un klasifikatori (kodu sistēmas, nomenklatūras)

Vienotās ekonomiskās informācijas sistēmu un tajā iekļautās nacionālās klasifikācijas un klasifikatorus (kodu sistēmas un nomenklatūras) apstiprina Ministru kabinets.

(16.03.2006. likuma redakcijā)

5. Izteikt 7.1 pantu šādā redakcijā:

“7.1 pants. Nacionālās klasifikācijas un klasifikatori

Nacionālās klasifikācijas un klasifikatorus apstiprina Ministru kabinets.”

 

 

 

 

5. Izteikt 7.1 pantu šādā redakcijā:

“7.1 pants. Nacionālās klasifikācijas un klasifikatori

Nacionālās klasifikācijas un klasifikatorus apstiprina Ministru kabinets.”

 

 

 

 

 

 

 

III nodaļa
Statistisko novērojumu veidi un statistiskās novērošanas paņēmieni

8.pants. Statistisko novērojumu veidi

(1) Ir šādi statistisko novērojumu veidi:

 

 

 

 

 

1) valsts statistiskie novērojumi;

 

 

 

 

 

2) citi statistiskie novērojumi.

 

 

 

 

 

(2) Valsts statistiskie novērojumi ir tie novērojumi, kuri tiek veikti valsts statistiskās informācijas programmas ietvaros vai kurus veic Latvijas Banka vai Finanšu un kapitāla tirgus komisija.

6. 8.pantā:

izslēgt otrajā daļā vārdus “vai kurus veic Latvijas Banka vai Finanšu un kapitāla tirgus komisija”;

 

 

 

 

6. 8.pantā:

izslēgt otrajā daļā vārdus “vai kurus veic Latvijas Banka vai Finanšu un kapitāla tirgus komisija”;

 

(3) Citi statistiskie novērojumi ir tie novērojumi, kurus pēc savas iniciatīvas organizē un finansē atsevišķas fiziskās vai juridiskās personas.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.03.2006. likumu)

aizstāt trešajā daļā vārdus “fiziskās vai juridiskās personas” ar vārdiem “privātpersonas vai valsts institūcijas”.

 

 

 

 

aizstāt trešajā daļā vārdus “fiziskās vai juridiskās personas” ar vārdiem “privātpersonas vai valsts institūcijas”.

 

 

 

 

 

 

 

9.pants. Statistiskās novērošanas paņēmieni

(1) Statistisko informāciju var iegūt, apkopojot statistikas pārskatus un anketas, izmantojot valsts reģistru un citu informācijas sistēmu datus, kā arī veicot vienreizējas vai periodiskas skaitīšanas un apsekojumus.

7. 9.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdu “valsts”;

 

 

 

 

7. 9.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdu “valsts”;

 

(2) Valsts un pašvaldību iestāžu izstrādātos statistikas pārskatus un anketas, kā arī metodiskos norādījumus par to sagatavošanu pirms apstiprināšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saskaņo ar Centrālo statistikas pārvaldi. Statistikas pārskatus un anketas pēc to apstiprināšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrē Centrālajā statistikas pārvaldē.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.03.2006. likumu)

izslēgt otro daļu.

 

 

 

 

izslēgt otro daļu.

 

 

 

 

 

 

 

17.pants. Centrālās statistikas pārvaldes tiesības valsts statistiskās informācijas jautājumos

Centrālajai statistikas pārvaldei ir tiesības:

1) saņemt bez maksas no visiem respondentiem aizpildītus valsts statistikas pārskatus un nepieciešamos paskaidrojumus, kā arī informāciju par visiem uzskaites un statistikas darbiem jebkurā to veikšanas stadijā;

 

 

 

 

 

2) saņemt bez maksas no valsts reģistriem vai datu bāzēm informāciju, kas nepieciešama valsts statistiskās informācijas programmas izpildei;

8. 17.pantā:

izteikt 2. un 3.punktu šādā redakcijā:

“2) saņemt bez maksas no valsts reģistriem vai datubāzēm valsts statistiskās informācijas programmas izpildei nepieciešamo informāciju, ieskaitot individuālos statistiskos datus par privātpersonām, kas nepieciešama valsts statistiskās informācijas programmas izpildei.;

 

 

Redakcionāli precizēts

8. 17.pantā:

izteikt 2. un 3.punktu šādā redakcijā:

“2) saņemt bez maksas no valsts reģistriem vai datubāzēm valsts statistiskās informācijas programmas izpildei nepieciešamo informāciju, ieskaitot individuālos statistiskos datus par privātpersonām;

3) saņemt bez maksas no valsts un pašvaldību iestādēm, kas nodarbojas ar valsts statistiku atbilstoši šā likuma 4.panta 3.punktam un citu statistiku atbilstoši šā likuma 7.pantam, savākto un apkopoto statistisko informāciju par atsevišķām ekonomiskajām, demogrāfiskajām un sociālajām parādībām un procesiem, kā arī vidi;

3) saņemt bez maksas no valsts institūcijām, kas nodarbojas ar valsts statistiku atbilstoši šā likuma 4.panta pirmās daļas 2.punktam un ar citu statistiku atbilstoši šā likuma 7.pantam, savākto un apkopoto statistisko informāciju par atsevišķām ekonomiskajām, demogrāfiskajām un sociālajām parādībām un procesiem, kā arī vidi;”;

3

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 8.pantā (likuma 17. panta 3.punktā) skaitli un vārdu “2.punktam” ar skaitļiem un vārdu “2. un 3.punktam”.

 

Atbalstīts

3) saņemt bez maksas no valsts institūcijām, kas nodarbojas ar valsts statistiku atbilstoši šā likuma 4.panta pirmās daļas 2. un 3.punktam un ar citu statistiku atbilstoši šā likuma 7.pantam, savākto un apkopoto statistisko informāciju par atsevišķām ekonomiskajām, demogrāfiskajām un sociālajām parādībām un procesiem, kā arī vidi;”;

4) organizēt mājsaimniecību statistisko novērošanu, kā arī iedzīvotāju aptaujas.

(16.03.2006. likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

 

papildināt pantu ar 5.punktu šādā redakcijā:

“5) veikt patēriņa preču un pakalpojumu cenu statistisko novērošanu un iegūt no komersantiem patiesu un pilnīgu informāciju par cenām.”

 

 

 

papildināt pantu ar 5.punktu šādā redakcijā:

“5) veikt patēriņa preču un pakalpojumu cenu statistisko novērošanu un iegūt no komersantiem patiesu un pilnīgu informāciju par cenām.”

 

 

 

 

 

 

V nodaļa
Valsts statistiskās informācijas izmantošanas kārtība

18.pants. Statistiskās informācijas izmantošana un statistiskā konfidencialitāte

(1) Statistiskie dati ir uzskatāmi par konfidenciāliem, ja tie tieši vai netieši ļauj identificēt respondentu, citas fiziskās vai juridiskās personas (arī to struktūrvienības), par kurām sniegti individuālie statistiskie dati, tādējādi izpaužot individuālo informāciju.

9. Izteikt 18.pantu šādā redakcijā:

“18.pants. Valsts statistiskās informācijas izmantošana un statistiskā konfidencialitāte

(1) Statistiskie dati uzskatāmi par konfidenciāliem, ja tie tieši vai netieši ļauj identificēt privātpersonas vai valsts institūcijas, par kurām sniegti individuālie statistiskie dati.

 

 

 

 

9. Izteikt 18.pantu šādā redakcijā:

“18.pants. Valsts statistiskās informācijas izmantošana un statistiskā konfidencialitāte

(1) Statistiskie dati uzskatāmi par konfidenciāliem, ja tie tieši vai netieši ļauj identificēt privātpersonas vai valsts institūcijas, par kurām sniegti individuālie statistiskie dati.

 

(2) Konfidenciālos datus, kas vākti vienīgi statistiskiem nolūkiem, var izmantot tikai statistiskiem nolūkiem - kopsavilkumu izdarīšanai un datu grupēšanai, sociālekonomisko parādību un procesu analīzei.

(2) Konfidenciālos datus, kas vākti vienīgi statistiskiem nolūkiem, var izmantot tikai kopsavilkumu izdarīšanai un datu grupēšanai, ekonomisko un sociālo parādību un procesu analīzei.

 

 

Redakcionāli precizēts

(2) Konfidenciālos datus, kas vākti vienīgi statistiskiem nolūkiem, drīkst izmantot tikai kopsavilkumu izdarīšanai un datu grupēšanai, ekonomisko un sociālo parādību un procesu analīzei.

(3) Iegūto statistisko informāciju nekādā gadījumā nedrīkst publicēt vai citādi izpaust tādā veidā, kas tieši vai netieši ļautu identificēt respondentu.

(3) Centrālā statistikas pārvalde un citas valsts institūcijas, kas nodarbojas ar valsts statistiku, veic nepieciešamos administratīvos, tehniskos un organizatoriskos pasākumus individuālo statistisko datu konfidencialitātes nodrošināšanai, lai novērstu neatļautu piekļūšanu informācijai, tās sagrozīšanu vai izplatīšanu, nejaušu vai neatļautu iznīcināšanu.

 

 

 

(3) Centrālā statistikas pārvalde un citas valsts institūcijas, kas nodarbojas ar valsts statistiku, veic nepieciešamos administratīvos, tehniskos un organizatoriskos pasākumus individuālo statistisko datu konfidencialitātes nodrošināšanai, lai novērstu neatļautu piekļūšanu informācijai, tās sagrozīšanu vai izplatīšanu, nejaušu vai neatļautu iznīcināšanu.

(4) Centrālajai statistikas pārvaldei un citām valsts vai pašvaldību iestādēm, kas nodarbojas ar valsts statistiku, ir jāveic nepieciešamie administratīvie, tehniskie un organizatoriskie pasākumi individuālo statistisko datu konfidencialitātes nodrošināšanai, lai novērstu neatļautu piekļūšanu informācijai, tās sagrozīšanu vai izplatīšanu, nejaušu vai neatļautu iznīcināšanu.

(4) Centrālās statistikas pārvaldes, kā arī citu valsts institūciju nodarbinātām personām, kas nodarbojas ar valsts statistiku, aizliegts izpaust par respondentiem jebkuru informāciju, kas kļuvusi viņiem zināma, pildot dienesta vai darba pienākumus. Šis noteikums attiecas arī uz personām, kas uz laiku ir iesaistītas valsts statistiskās informācijas vākšanā un apkopošanā.”

 

 

Redakcionāli precizēts

(4) Centrālās statistikas pārvaldes, kā arī citu valsts institūciju personām, kuras nodarbojas ar valsts statistiku, aizliegts izpaust par respondentiem jebkuru informāciju, kas kļuvusi tām zināma, pildot dienesta vai darba pienākumus. Šis noteikums attiecas arī uz personām, kuras uz laiku ir iesaistītas valsts statistiskās informācijas vākšanā un apkopošanā.”

(5) Centrālās statistikas pārvaldes, kā arī citu valsts vai pašvaldību iestāžu darbiniekiem, kas nodarbojas ar valsts statistiku un citu statistiku, aizliegts izpaust par respondentiem jebkādu informāciju, kura kļuvusi viņiem zināma, pildot dienesta pienākumus. Šis noteikums attiecas arī uz personām, kas uz laiku ir iesaistītas valsts statistiskās informācijas vākšanā un apkopošanā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.03.2006. likumu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.pants. Izņēmumi valsts statistiskās informācijas izmantošanas kārtībā

Šā likuma 18.panta prasības par individuālo statistisko datu neizpaušanu neattiecas uz šādu informāciju par respondentiem:

 

 

 

 

 

1) informācija par privātpersonu, izņemot fizisko personu, kas nav komersants, un publisko personu adresēm, tālruņu numuriem un darbības veidu;

 

 

 

 

 

2) informācija par respondentu nodarbināto algoto darbinieku skaitu un sastāvu, izņemot ziņas par konkrētām fiziskajām personām;

 

 

 

 

 

3) informācija par izstrādājumu veidiem, ko respondenti iegūst, apstrādā, transportē, uzkrāj, pērk un pārdod, kā arī par pakalpojumu veidiem, ko tie sniedz;

 

 

 

 

 

4) informācija par emisijām vidē, vides kvalitāti, vides aizsardzības pasākumiem un dabas resursu lietošanu;

 

 

 

 

 

5) informācija, kuras publicēšanai ir saņemta respondenta rakstveida atļauja.

(16.03.2006. likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

 

10. Papildināt 19.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Latvijas Bankai un Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ir tiesības apmainīties ar konfidenciāliem datiem par finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku darbību.”

 

 

Redakcionāli precizēts

10. 19.pantā:

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Latvijas Bankai un Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ir tiesības apmainīties ar konfidenciāliem datiem par finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku darbību.”

 

 

 

 

 

uzskatīt līdzšinējo tekstu par panta pirmo daļu.

20.pants. Valsts statistiskās informācijas izplatīšana

(1) Centrālā statistikas pārvalde un citas valsts vai pašvaldību iestādes, kas nodarbojas ar valsts statistiku, atbilstoši savai kompetencei ar publikāciju un plašsaziņas līdzekļu starpniecību sistemātiski informē sabiedrību par valstī notiekošajām ekonomiskajām, demogrāfiskajām un sociālajām parādībām un procesiem, kā arī vides jautājumiem. Valsts statistiskās informācijas programmā iekļautās informācijas publicēšanas autortiesības ir institūcijai, kas atbildīga par konkrētās informācijas nodrošināšanu.

11. 20.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Centrālā statistikas pārvalde un citas valsts institūcijas, kas nodarbojas ar valsts statistiku, atbilstoši savai kompetencei ar publikāciju un plašsaziņas līdzekļu starpniecību sistemātiski informē sabiedrību par valstī notiekošajām ekonomiskajām, demogrāfiskajām un sociālajām parādībām un procesiem, kā arī vidi. Valsts statistiskās informācijas programmā iekļautās informācijas publicēšanas autortiesības ir valsts institūcijai, kas atbild par konkrētās informācijas nodrošināšanu.”;

 

 

 

11. 20.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Centrālā statistikas pārvalde un citas valsts institūcijas, kas nodarbojas ar valsts statistiku, atbilstoši savai kompetencei ar publikāciju un plašsaziņas līdzekļu starpniecību sistemātiski informē sabiedrību par valstī notiekošajām ekonomiskajām, demogrāfiskajām un sociālajām parādībām un procesiem, kā arī vidi. Valsts statistiskās informācijas programmā iekļautās informācijas publicēšanas autortiesības ir valsts institūcijai, kas atbild par konkrētās informācijas nodrošināšanu.”;

(2) Izplatot statistisko informāciju, ir jāievēro šā likuma, kā arī citu statistiskās informācijas aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasības.

 

 

 

 

 

 

papildināt pantu ar 2.daļu šādā redakcijā:

“(21) Anonimizētus datus var izmantot zinātniskiem un pētnieciskiem mērķiem.”

 

 

Redakcionāli precizēts

papildināt pantu ar 2.daļu šādā redakcijā:

“(21) Anonimizētus datus drīkst izmantot zinātniskiem un pētnieciskiem mērķiem.”

(3) Valsts statistiskās informācijas programmas ietvaros apkopotā kopsavilkuma informācija ir pieejama bez maksas.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.03.2006. likumu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārejas noteikumi

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 07.10.2004. likumu)

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums "Par valsts statistiku" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 24.nr.).

 

 

 

 

 

2. Šā likuma normas, kurās lietots termins “komersants”, piemērojamas arī attiecībā uz individuālajiem uzņēmumiem, zemnieku un zvejnieku saimniecībām, kā arī uz citiem Uzņēmumu reģistrā reģistrētajiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām).

 

 

 

 

 

3. Grozījums likuma 4.panta 1.punktā stājas spēkā 2005.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Atbildīgā komisija

“Papildināt pārejas noteikumus ar 4.punktu šādā redakcijā:

“4.Ministru kabinets līdz 2008.gada 1.jūnijam izdod šā likuma 7.1 pantā (jaunajā redakcijā) minētos noteikumus par nacionālo klasifikāciju un klasifikatoru apstiprināšanu. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2008.gada 1.jūnijam spēkā ir Ministru kabineta 2007.gada 2.janvāra noteikumi Nr.21 „Kārtība, kādā izstrādājama (adaptējama), ieviešama un lietojama vienotā ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēma” un Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr.267 „Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu. Šā likuma 7.1 pantā minētos noteikumus attiecībā uz Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatoru Ministru kabinets izdod līdz 2009.gada 1.martam.””

Atbalstīts

 

 

12. Papildināt pārejas noteikumus ar 4.punktu šādā redakcijā:

“4. Ministru kabinets līdz 2008.gada 1.jūnijam izdod šā likuma 7.1 pantā (jaunajā redakcijā) minētos noteikumus par nacionālo klasifikāciju un klasifikatoru apstiprināšanu. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2008.gada 1.jūnijam spēkā ir Ministru kabineta 2007.gada 2.janvāra noteikumi Nr.21 “Kārtība, kādā izstrādājama (adaptējama), ieviešama un lietojama vienotā ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēma” un Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumi Nr.267 “Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu. Šā likuma 7.pantā minētos noteikumus attiecībā uz Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatoru Ministru kabinets izdod līdz 2009.gada 1.martam.”