Likumprojekts "Grozījums Pārtikas aprites uzraudzības likumā"

Likumprojekts

 

Grozījums Pārtikas aprites uzraudzības likumā

 

Izdarīt Pārtikas aprites uzraudzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 7.nr.; 2002, 2., 20.nr.; 2003, 24.nr.; 2004, 23.nr.; 2006, 1.nr.; 2007, 3.nr.) šādu grozījumu:

 

Papildināt 13.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

 

"(4) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā pārtikas produktus marķē ar veselīguma norādēm, kas neattiecas uz slimības riska samazināšanu, bērnu attīstību un veselību, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 20.decembra Regulu Nr.1924/2006 par uzturvērtības un veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem."

 

 

 

 

 

 

 

 

Veselības ministrs

V.Veldre

 

 

 

Likumprojekta „Grozījums Pārtikas aprites uzraudzības likumā”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

       2006.gada 20.decembrī tika pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.1924/2006 par uzturvērtības un veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem (turpmāk – Regula).

       Regulas 13.panta 2.punkts paredz, ka dalībvalstis iesniedz Eiropas Komisijai veselīguma norāžu, kas neattiecas uz slimības riska samazināšanu, kā arī bērnu attīstību un veselību, sarakstu līdz 2008.gada 31.janvārim kopā ar norādēm piemērojamiem nosacījumiem ar atsauci uz attiecīgo zinātnisko pamatojumu.

       Šobrīd Latvijā nav normatīvo aktu, kas reglamentētu uzturvērtības un veselīguma norāžu marķēšanas kārtību, kas pārtikas produktu ražotājiem ļautu ievērot Regulā Nr.1924/2006 noteiktās prasības.

       Lai Ministru kabinets izdotu noteikumus, kas noteiktu kārtību, kādā pārtikas produktus marķē ar veselīguma norādēm, kas neattiecas uz slimības riska samazināšanu, kā arī bērnu attīstību un veselību, nepieciešams veikt grozījumu Pārtikas aprites uzraudzības likuma 13.pantā, papildinot to ar ceturto daļu.

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

       Likumprojekts paredz, ka tiks noteikta kārtība, kādā uzņēmējs varēs marķēt pārtikas produktus ar veselīguma norādēm, kas neattiecas uz slimības riska samazināšanu, kā arī bērnu attīstību un veselību.

 

 3.Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

       Likumprojekta ietekme uz preču un pakalpojumu ražošanas apjomu ir niecīga. Regula neparedz, ka uz pārtikas produktiem būtu obligāti jāizvieto uzturvērtības un/vai veselīguma norādes, tomēr, ja ražotājs izvēlas uz saviem produktiem lietot šādas norādes, tad tas ir jādara atbilstoši Regulā noteiktajai kārtībai. Papildus Regulā ir sniegti stingri pārejas periodi pārtikas produktiem, kas laisti tirgū vai marķēti pirms šīs Regulas spēkā stāšanās datuma un kas neatbilst šai Regulai.

       Uzlabosies tirgus dalībnieku iespējas veikt ekonomisko darbību brīvas un godīgas konkurences apstākļos. Regula harmonizē uzturvērtības un veselīguma norāžu lietošanu visās dalībvalstīs.

       Vienlaicīgi tiks veicināta veselīga konkurence, ja ražotājs vēlēsies izcelt atsevišķus produktus kā salīdzinoši nozīmīgus kopējā uzturā.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

       Regulā noteiktie veicamie pasākumi ir obligāti, tomēr Regulā ir noteikti pārejas pasākumi, lai uzņēmēji, kas iesaistīti pārtikas apritē, varētu nodrošināt prasību izpildi.

      Veselīguma un uzturvērtības norādes var ietekmēt patērētāju izvēli, līdz ar to pārtikas uzņēmumam iespējams būs vieglāk realizēt savu produkciju.

3. Sociālo seku izvērtējums

       Normatīvā akta projekts šo jomu neskar, tomēr patērētājiem  ir atvieglota izvēles iespēja milzīgajā produktu klāstā, vienlaicīgi nodrošinot augstu patērētāju aizsardzības līmeni. Patērētāji varēs paļauties uz produktu marķējumā pausto informāciju, ka tirgū izvietotie produkti ir droši un nekaitīgi, zinot, ka uzturvērtības un veselīguma norādēm ir jābūt pamatotām ar vispārpieņemtiem zinātniskiem pierādījumiem.

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 

2007

2008

2009

2010

 

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Projekts šo jomu neskar

Projekts šo jomu neskar

Projekts šo jomu neskar

Projekts šo jomu neskar

Projekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Projekts šo jomu neskar

Projekts šo jomu neskar

Projekts šo jomu neskar

Projekts šo jomu neskar

Projekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

Projekta ieviešanai nav nepieciešami papildus budžeta līdzekļi

Projekta ieviešanai nav nepieciešami papildus budžeta līdzekļi

Projekta ieviešanai nav nepieciešami papildus budžeta līdzekļi

Projekta ieviešanai nav nepieciešami papildus budžeta līdzekļi

Projekta ieviešanai nav nepieciešami papildus budžeta līdzekļi

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildus izdevumu finansēšanai

Projekts šo jomu neskar

Projekts šo jomu neskar

Projekts šo jomu neskar

Projekts šo jomu neskar

Projekts šo jomu neskar

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Nav

Nav

Nav

Nav

Nav

6. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

       Līdz 2007.gada 1.novembrim jāizstrādā Ministru kabineta noteikumi, kas nosaka kārtību, kādā pārtikas produktus marķē ar veselīguma norādēm, kas neattiecas uz slimības riska samazināšanu, kā arī bērnu attīstību un veselību.

 

2. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

       Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 20.decembra Regula Nr. 1924/2006 par uzturvērtības un veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem.

       Regulas mērķis – lai nodrošinātu augstu patērētāju aizsardzības līmeni un atvieglotu viņu izvēli, tirgū laistajiem produktiem, tostarp arī ievestajiem, vajadzētu būt drošiem un atbilstīgi marķētiem.

       Regula ir tieši piemērojama un dalībvalstīm jānodrošina tās prasību izpilde. Dalībvalstis iesniedz Eiropas Komisijai sarakstu ar veselīguma norādēm, kas neattiecas uz slimības riska samazināšanu, kā arī bērnu attīstību un veselību, un visiem vajadzīgajiem šo norāžu izmantošanas nosacījumiem ievietošanai Eiropas Kopienas reģistrā.

       Regulu piemēro no 2007.gada 1.jūlija. Regulā ir noteikts, ka dalībvalstis veselīguma norāžu sarakstu, kas neattiecas uz slimības riska samazināšanu, kā arī bērnu attīstību un veselību, Eiropas Komisijai iesniedz līdz 2008.gada 31.janvārim.

       Pamatojoties uz iepriekšminēto, termiņš, kādā jāpieņem likumprojekta grozījums ir 2007.gada oktobris.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2.tabula

 

Latv ijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Pārtikas aprites uzraudzības likums

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

 

Regula Nr.1924/2006

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

13.panta ceturtā daļa

1.panta 4.punkts;

13.pants;

15.panta 2.punkta a)apakšpunkts;

16.panta 2.punkts;

18.panta 2.punkts

Atbilst

Nav

 

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

       Konsultācijas ir notikušas ar Latvijas Pārtikas uzņēmumu federāciju. 

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

       Nevalstiskās organizācijas atbalsta likumprojektu, jo dalībvalstis nedrīkst ierobežot vai aizliegt tādu pārtikas produktu tirdzniecību vai reklamēšanu, kas atbilst šai regulai, piemērojot nesaskaņotus valsts noteikumus par norādēm, attiecībā uz atsevišķiem pārtikas produktiem vai pārtiku kopumā.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas

5. Cita informācija

Konsultācijas nav notikušas

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

       Likumprojekta īstenošanai netiek radītas jaunas valsts iestādes, Regulā deleģēto funkciju veiks valsts aģentūra „Sabiedrības veselības aģentūra”.

       Deleģējums kompetentajai institūcijai noteikts Ministru kabineta noteikumu projektā „Valsts aģentūras „Sabiedrības veselības aģentūra” nolikums”. Deleģējums paredzēts arī Ministru kabineta noteikumos, kas noteiks kārtību, kādā pārtikas produktus marķēs ar veselīguma norādēm, kas neattieksies uz slimības riska samazināšanu, kā arī bērnu attīstību un veselību.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

       Likumprojekts pēc tā pieņemšanas tiks publicēts normatīvo aktu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, būs pieejams normatīvo aktu informācijas sistēmā NAIS.

       Likumprojekts pēc tā pieņemšanas būs pieejams bezmaksas datu bāzē www.likumi.lv.

       Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija informēs federācijas biedrus (pārtikas ražotājus) par grozījumiem likumprojektā.

       Informācija būs pieejama Veselības ministrijas mājas lapā.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

      Attiecībā uz tiesiskajām attiecībām, kas izriet no normatīvā akta, piemērojams vispārējais administratīvais process.

4. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

 

Veselības ministrs                                                                                                 V.Veldre

 

Veselības

ministrs

 

Valsts

sekretārs

Juridiskā dienesta vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

V.Veldre

A.Ploriņš

A.Jurševica

E.Zorgevica-Prāma

I.Liepiņa

 

09.07.2007 11:11

1 276

I.Liepiņa

7876077, inga.liepina@vm.gov.lv