Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

25.10.2007

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

Agrārās, vides un reģionālās politikas komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā trešajam lasījumam sagatavoto likumprojektu „Grozījumi Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likumā” (Reģ. nr. 391/Lp9).

 

 

Pielikumā: apkopoto priekšlikumu tabula likumprojekta

trešajam lasījumam uz …. lpp.

 

 

                    Ar cieņu,

                    komisijas priekšsēdētāja

 

 

                                                                   Anna Seile

                                                                  

         

 

 

 

 

 

 

 

Iesniedz Agrārās, vides un

reģionālās politikas komisija  

Likumprojekts trešajam lasījumam

Grozījumi Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likumā

(reģ. nr. 391/Lp9)

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Otrā lasījuma redakcija

Nr. p.k.

Priekšlikumi

 

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likums

Grozījumi Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likumā

 

NAV

 

Grozījumi Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likumā

 

Izdarīt Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 10.nr.; 2001, 3., 22.nr.; 2003, 23.nr., 2005, 15.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 10.nr.; 2001, 3., 22.nr.; 2003, 23.nr., 2005, 15.nr.) šādus grozījumus:

I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) darbības ar ķīmiskajām vielām vai ķīmiskajiem produktiem - ķīmisko vielu vai ķīmisko produktu ražošana, imports, apstrāde, iepakošana, uzglabāšana, pārvietošana, lietošana, savākšana, iznīcināšana, pārstrāde vai tirdzniecība, kā arī darbības, kurās ķīmiskās vielas vai ķīmiskie produkti tiek lietoti ķīmiskajā procesā kā izejvielas vai piedevas vai tiek radīti kā starpprodukti, vai jebkuras citas līdzīgas darbības;

1. 1.pantā:

aizstāt 1.punktā vārdus “darbības ar ķīmiskajām vielām vai ķīmiskajiem produktiem” ar vārdiem “darbības ar ķīmiskajām vielām vai ķīmiskajiem produktiem (preparātiem) (turpmāk — ķīmiskie produkti)”;

 

 

 

1. 1.pantā:

aizstāt 1.punktā vārdus “darbības ar ķīmiskajām vielām vai ķīmiskajiem produktiem” ar vārdiem “darbības ar ķīmiskajām vielām vai ķīmiskajiem produktiem (preparātiem) (turpmāk — ķīmiskie produkti)”;

2) darbību veicējs - jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kas veic darbības ar ķīmiskajām vielām vai ķīmiskajiem produktiem;

 

 

 

 

 

3) ķīmiskās vielas - dabiskas izcelsmes vai mākslīgi radīti ķīmiskie elementi un to ķīmiskie savienojumi, arī jebkuras piedevas, kas nepieciešamas to stabilitātes nodrošināšanai, un jebkuri piemaisījumi, kas radušies to ražošanas vai uzglabāšanas procesā, izņemot šķīdinātājus, kas var tikt atdalīti, neietekmējot vielas stabilitāti vai sastāvu;

4) ķīmiskie produkti (preparāti) (turpmāk — ķīmiskie produkti) — ķīmisko vielu maisījumi vai šķīdumi, kas sastāv no divām vai vairākām vielām;

izslēgt 3. un 4.punktu;

 

 

 

izslēgt 3. un 4.punktu;

5) (izslēgts ar 21.12.2000. likumu);

6) biocīdi — aktīvas vielas vai produkti, kas satur vienu vai vairākas aktīvas vielas tādā veidā, kādā tās tiek piegādātas patērētājam, un kas paredzētas, lai ķīmiski vai bioloģiski iznīcinātu, atbaidītu un padarītu nekaitīgus kaitīgos organismus, aizkavētu to iedarbību vai citādi tos ietekmētu;

 

 

 

 

 

7) profesionāla lietošana — ķīmiskās vielas, ķīmiskā produkta un biocīda lietošana darba vietā, kā arī sniedzot pakalpojumu ārpus darba vietas vai veicot citu saimniecisku darbību, ieskaitot gadījumus, kad ķīmisko vielu, ķīmisko produktu un biocīdu lieto pašnodarbinātais.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.12.2000. likumu un 16.10.2003. likumu)

papildināt 7.punktu pēc vārdiem “ķīmiskā produkta” ar vārdu “izstrādājuma”.

 

 

 

papildināt 7.punktu pēc vārdiem “ķīmiskā produkta” ar vārdu “izstrādājuma”.

3.pants. Likuma darbība

(1) Šis likums reglamentē darbības ar ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem, kā arī biocīdiem.

 

 

 

 

 

 

2. Papildināt 3.pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

“(11) Šis likums nosaka kompetento iestādi un palīdzības dienesta izveidošanu Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.decembra regulas Nr.1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes regulu (EEK) Nr.793/93 un Komisijas regulu (EK) Nr.1488/94, kā arī Padomes direktīvu 76/769/EEK un Komisijas direktīvu 91/155/EEK, direktīvu 93/67/EEK un direktīvu 2000/21/EK (turpmāk — regula 1907/2006), izpratnē.”

 

 

 

2. Papildināt 3.pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

“(11) Šis likums nosaka kompetento iestādi un palīdzības dienesta izveidošanu Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.decembra regulas Nr.1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes regulu (EEK) Nr.793/93 un Komisijas regulu (EK) Nr.1488/94, kā arī Padomes direktīvu 76/769/EEK un Komisijas direktīvu 91/155/EEK, direktīvu 93/67/EEK un direktīvu 2000/21/EK (turpmāk — regula 1907/2006), izpratnē.”

(2) Papildus šim likumam darbības ar ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem regulē:

1) attiecībā uz ķīmiskajām vielām vai ķīmiskajiem produktiem, kas ir atkritumu sastāvā, — normatīvie akti, kuri reglamentē atkritumu apsaimniekošanu;

2) attiecībā uz ķīmisko produktu pārvadājumiem (arī tranzītpārvadājumiem) pa ceļiem, dzelzceļu, gaisu, jūru, pastu vai pārvietošanu pa cauruļvadiem, ja netiek veikta jebkāda šo vielu vai produktu apstrāde vai pārstrāde, - normatīvie akti, kas reglamentē bīstamo kravu pārvadāšanas kārtību;

3) attiecībā uz narkotiskajām un psihotropajām vielām - likums "Par narkotisko un psihotropo vielu likumīgās aprites kārtību" un citi ar to saistītie normatīvie akti;

4) attiecībā uz prekursoriem - likums "Par prekursoriem" un citi ar to saistītie normatīvie akti;

5) attiecībā uz ķīmiskajām vielām - 1993.gada 13.janvāra Konvencija par ķīmisko ieroču izplatīšanas, ražošanas, uzkrāšanas un izmantošanas aizliegšanu un iznīcināšanu;

6) attiecībā uz minerālmēsliem un kaļķošanas materiāliem — normatīvie akti, kas reglamentē darbības ar mēslošanas līdzekļiem.

 

 

 

 

 

(3) Šis likums neattiecas:

1) uz šādiem produktiem un precēm to izgatavošanas galīgajā stadijā:

a) zālēm (arī veterinārijā izmantojamām),

b) kosmētikas izstrādājumiem,

c) alkoholiskajiem dzērieniem,

d) tabakas izstrādājumiem,

e) pārtikas produktiem un pārtikas piedevām,

f) pesticīdiem,

g) radioaktīvajām vielām,

h) gatavajām sprāgstvielām, ķīmiskajām vielām vai ķīmiskajiem produktiem, kas izmantojami pirotehniska efekta iegūšanai un kļūst pieejami citām personām,

i) ģenētiski modificētajiem organismiem,

j) dzīvnieku barību un dzīvnieku barības piedevām;

2) uz fiziskajām personām, ja tās neveic darbības ar ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem komercdarbības nolūkos, izņemot šā likuma 9.panta pirmajā - trešajā daļā, 17.panta pirmajā daļā, 19. un 20.pantā minētos gadījumus.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.12.2000. likumu, 11.10.2001. likumu un 16.10.2003 likumu)

 

 

 

 

 

II nodaļa. Uzraudzība, kontrole un vispārīgās prasības informācijas apritei

(Nodaļas nosaukums 21.12.2000. likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 19.01.2001.)

4.pants. Valsts pārvaldes iestāžu kompetence

(1) Veselības ministrija un tās padotībā esošās uzraudzības un kontroles iestādes normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos kontrolē darbības ar ķīmiskajām vielām, ķīmiskajiem produktiem un biocīdiem tirdzniecībā, kā arī profesionālā lietošanā — dezinfekcijā, dezinsekcijā un deratizācijā — un uzrauga šo darbību atbilstību likumiem un citiem normatīvajiem aktiem cilvēku dzīvības un veselības aizsardzības jomā. Valsts aģentūra “Sabiedrības veselības aģentūra” izsniedz licences dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumu s niegšanai.

3. 4.pantā:

izslēgt pirmās daļas pirmajā teikumā vārdus “kā arī profesionālā lietošanā — dezinfekcijā, dezinsekcijā un deratizācijā”;

izslēgt pirmās daļas otro teikumu;

 

 

 

3. 4.pantā:

izslēgt pirmās daļas pirmajā teikumā vārdus “kā arī profesionālā lietošanā — dezinfekcijā, dezinsekcijā un deratizācijā”;

izslēgt pirmās daļas otro teikumu;

(2) Labklājības ministrija un tās padotībā esošās uzraudzības un kontroles iestādes kontrolē darbības ar ķīmiskajām vielām, ķīmiskajiem produktiem un biocīdiem darba vidē un uzrauga šo darbību atbilstību likumiem un citiem normatīvajiem aktiem strādājošo dzīvības un veselības aizsardzības jomā.

(3) Vides ministrija un tās padotībā esošās uzraudzības un kontroles iestādes kontrolē darbības ar ķīmiskajām vielām, ķīmiskajiem produktiem un biocīdiem ražošanā un profesionālā lietošanā, izņemot šā panta pirmajā daļā minētos gadījumus, un uzrauga šo darbību atbilstību likumiem un citiem normatīvajiem aktiem vides aizsardzības jomā. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra izdod ar ķīmisko vielu vai ķīmisko produktu, arī biocīdu, reģistrāciju, pagaidu reģistrāciju vai atļauju izsniegšanu saistītus administratīvos aktus.

papildināt otro un trešo daļu pēc vārdiem “ķīmiskajiem produktiem” ar vārdiem “ķīmiskajām vielām izstrādājumos”;

 

 

 

papildināt otro un trešo daļu pēc vārdiem “ķīmiskajiem produktiem” ar vārdiem “ķīmiskajām vielām izstrādājumos”;

 

papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

 

 

 

papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

 

“(31) Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra:

 

 

 

“(31) Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra:

 

1) ir kompetentā iestāde, kas darbojas saskaņā ar regulas 1907/2006 121.pantu un nodrošina regulas 1907/2006 123.pantā un 124.panta pirmajā daļā noteikto prasību izpildi;

 

 

Redakcionāli precizēts

1) ir kompetentā iestāde, kas darbojas saskaņā ar regulas 1907/2006 121.pantu un nodrošina minētās regulas 123.pantā un 124.panta pirmajā daļā noteikto prasību izpildi;

 

2) izveido palīdzības dienestu saskaņā ar regulas 1907/2006 124.panta otro daļu;

 

 

 

2) izveido palīdzības dienestu saskaņā ar regulas 1907/2006 124.panta otro daļu;

 

3) sadarbībā ar valsts aģentūru “Sabiedrības veselības aģentūra” izvērtē ķīmisko vielu risku.”;

 

 

 

3) sadarbībā ar valsts aģentūru “Sabiedrības veselības aģentūra” izvērtē ķīmisko vielu risku.”;

(4) Aizsardzības ministrija uzrauga darbības ar ķīmiskajām vielām Nacionālajos bruņotajos spēkos.

(5) Darbības ķīmisko avāriju un citu ar ķīmisko vielu vai ķīmisko produktu lietošanu saistīto avāriju un ārkārtas situāciju likvidēšanā un neatliekamos glābšanas darbus veic, kā arī attiecīgo drošības noteikumu ievērošanu kontrolē Iekšlietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes saskaņā ar likumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

 

 

 

 

 

(6) Ievestās bīstamās ķīmiskās vielas un bīstamos ķīmiskos produktus, kuriem ir noteikti īpaši ierobežojumi vai aizliegumi, kā arī šīs bīstamās ķīmiskās vielas saturošus būvizstrādājumus uz valsts (muitas) robežas kontrolē Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestādes.

 

 

 

 

 

 

papildināt pantu ar 6.1, 6.2 un 6.3 daļu šādā redakcijā:

 

 

 

papildināt pantu ar 6.1, 6.2 un 6.3 daļu šādā redakcijā:

 

“(61) Patērētāju tiesību aizsardzības centrs kontrolē ķīmiskās vielas tirdzniecībā esošajos izstrādājumos atbilstoši regulai 1907/2006.

 

 

 

“(61) Patērētāju tiesību aizsardzības centrs kontrolē ķīmiskās vielas tirdzniecībā esošajos izstrādājumos atbilstoši regulai 1907/2006.

 

(62) Valsts būvinspekcijas amatpersona atbilstoši kompetencei pārbauda būvizstrādājumu atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām ražotnēs un būvlaukumos un kopīgi ar Patērētāju tiesību aizsardzības centra amatpersonu pārbauda tirgū piedāvājamo būvizstrādājumu atbilstības deklarācijas.

 

 

Redakcionāli precizēts

(62) Valsts būvinspekcijas amatpersona atbilstoši kompetencei pārbauda būvizstrādājumu atbilstību normatīvo aktu prasībām ražotnēs un būvlaukumos un kopīgi ar Patērētāju tiesību aizsardzības centra amatpersonu pārbauda tirgū piedāvājamo būvizstrādājumu atbilstības deklarācijas.

 

(63) Valsts proves inspekcija kontrolē tirdzniecībā esošos dārgmetālu un dārgakmeņu izstrādājumus.”

 

 

 

(63) Valsts proves inspekcija kontrolē tirdzniecībā esošos dārgmetālu un dārgakmeņu izstrādājumus.”

(7) Citas iestādes darbības ar ķīmiskajām vielām vai ķīmiskajiem produktiem uzrauga un kontrolē likumos un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(2003.gada 16.oktobra likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

6.pants. Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu fizikālo un ķīmisko parametru noteikšana un iedarbības

novērtēšana

(1) Uzraudzības un kontroles iestāžu vajadzībām nepieciešamos mērījumus ķīmisko vielu un ķīmisko produktu fizikālo, ķīmisko, toksikoloģisko vai ekotoksikoloģisko īpašību noteikšanai veic tikai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akreditētas un pilnvarotas laboratorijas.

 

 

 

 

 

(2) Prasības attiecībā uz laboratoriju darba kvalitāti ķīmisko vielu un ķīmisko produktu fizikālo, ķīmisko, toksikoloģisko vai ekotoksikoloģisko īpašību noteikšanā vai pētījumos par šo vielu un produktu iedarbību uz vidi vai cilvēku veselibu, kā arī noteikumus par laboratoriju inspicēšanu reglamente Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

(3) Nosakot ķīmisko vielu un ķīmisko produktu fizikālās, ķīmiskās, toksikoloģiskās vai ekotoksikoloģiskās īpašības, laboratorijas izmanto Ministru kabineta noteiktās laboratoriskās metodes.

(2000.gada 21.decembra likuma redakcijā, ar grozījumiem,  kas izdarīti ar 30.06.2005. likumu)

4. Izslēgt 6.panta trešo daļu.

 

 

 

4. Izslēgt 6.panta trešo daļu.

III nodaļa. Darbību veicēja pienākumi

13.pants. Jaunas ķīmiskās vielas pieteikšana

(1) (Izslēgta ar 21.12.2000. likumu, kas stājas spēkā no 19.01.2001.).

(2) Jauna ķīmiskā viela ir ķīmiskā viela, kas nav minēta Eiropas Savienībā tirdzniecībā esošo ķīmisko vielu sarakstā (EINECS).

(3) Valstī aizliegts importēt vai pārdot jaunu ķīmisko vielu vai polimēru vai citu ķīmisko produktu, kas satur jaunu ķīmisko vielu, pirms nav izpētīta tās iedarbība uz vidi vai cilvēku veselību un šī viela nav pieteikta saskaņā ar Ministru kabineta noteikto jaunas ķīmiskās vielas pieteikšanas un vides un cilvēka veselības riska novērtēšanas kārtību.

(4) Šā panta trešajā daļā minētais aizliegums neattiecas uz:

1) ķīmiskajām vielām, kuras tiek ražotas vai importētas tādā daudzumā, kas nepārsniedz 10 kilogramus uz ražotāju vai importētāju gadā, un kuru ražotājs vai importētājs ievēro visus pārējos tam izvirzītos noteikumus. Šādā gadījumā ražotājam vai importētājam jāsaglabā un jāuzrāda uzraudzības un kontroles iestādēm (pēc to pieprasījuma) rakstveida informācija par ķīmiskās vielas daudzumu, marķējumu un saņēmējiem;

5. Izslēgt 13., 14. un 15.pantu.

 

 

 

 

5. Izslēgt 13., 14. un 15.pantu.

 

2) ķīmiskajām vielām, kuras tiek ražotas vai importētas tādā daudzumā, kas nepārsniedz 100 kilogramus uz ražotāju vai importētāju gadā, tādiem zinātniskajiem eksperimentiem, analīzēm vai pētījumiem, kuri tiek veikti kontrolētos apstākļos un kuru nolūks ir noteikt šīm vielām piemītošās īpašības un šo vielu iedarbību;

3) ķīmiskajām vielām, kuras precīzi formulētiem eksperimentālās ražošanas mērķiem ražo vai Ministru kabineta noteikumos paredzētajā kārtībā importē reģistrēts ierobežots patērētāju skaits tādā daudzumā, kas nepārsniedz to daudzumu, kāds ir nepieciešams konkrētā procesa izpētei. Šis izņēmums ir spēkā vienu gadu no minēto ķīmisko vielu ražošanas vai importa uzsākšanas ar nosacījumu, ka darbību veicējs iesniedz Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūrai rakstveida ziņas par sevi un attiecīgo ķīmisko vielu, tās marķējumu, daudzumu, saņēmēju sarakstu un izpētes pasākumu plānu. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra, ņemot vērā darbību veicēja pamatotu iesniegumu, var pagarināt šā izņēmuma termiņu, bet ne vairāk kā par vienu gadu;

4) polimēriem, kas satur mazāk par diviem procentiem jaunu ķīmisko vielu;

5) ķīmiskajiem produktiem, kas satur mazāk par vienu procentu jaunu ķīmisko vielu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.12.2000. likumu, 16.10.2003. likumu un 30.06.3005. likumu)

 

 

 

 

 

14.pants. Drošības datu lapa

(1) Bīstamas ķīmiskās vielas vai bīstama ķīmiskā produkta ražotājam vai importētājam jāaizpilda drošības datu lapa par attiecīgo ķīmisko vielu vai ķīmisko produktu atbilstoši šā likuma 15.pantā minētajām prasībām.

(2) Ķīmisko vielu vai ķīmisko produktu ražotājs, importētājs vai cits darbību veicējs izsniedz drošības datu lapu bez maksas arī bīstamās ķīmiskās vielas vai ķīmiskā produkta saņēmējam, ja minētais produkts satur bīstamas ķīmiskās vielas un ja:

1) izstrādājums ir paredzēts rūpnieciskai vai citādai profesionālai lietošanai;

2) izstrādājumu piegādā vairumtirdzniecībā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.12.2000. likumu un 16.10.2003. likumu.)

15.pants. Drošības datu lapas saturs

(1) Ministr u kabinets apstiprina drošības datu lapas paraugu, kā arī nosaka drošības datu lapas aizpildīšanas un nosūtīšanas kārtību.

(2) Drošības datu lapā iekļaujama šāda informācija:

1) ķīmiskās vielas vai ķīmiskā produkta identifikācija un ziņas par šīs vielas vai šā produkta ražotāju, importētāju vai citu personu, kas veic ķīmiskās vielas vai ķīmiskā produkta piegādi valstī;

 

 

 

 

 

2) produkta sastāvs un ziņas par tā sastāvdaļām;

3) bīstamības raksturojums;

4) pirmās palīdzības pasākumu apraksts;

5) ugunsdrošības un sprādziendrošības pasākumu apraksts;

6) avārijas gadījumā veicamo pasākumu apraksts;

7) uzglabāšanas un lietošanas noteikumi;

8) darba drošības noteikumi;

9) ziņas par fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām;

10) ziņas par stabilitāti un reaģētspēju;

11) toksikoloģiskā informācija;

12) ekoloģiskā informācija;

13) ziņas par iespējamiem utilizācijas veidiem;

14) informācija par transportēšanu;

15) informācija par normatīvajiem aktiem, kas reglamentē darbības ar attiecīgo ķīmisko vielu vai ķīmisko produktu;

16) cita no drošības, vides, cilvēku dzīvības un veselības aizsardzības viedokļa nozīmīga informācija.

 

 

 

 

 

Pārejas noteikumi

(30.06.2005. likuma redakcijā)

1. Līdz Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2005.gada 31.decembrim piemēro vides ministra apstiprinātās ķīmisko vielu un ķīmisko produktu fizikālo, toksikoloģisko un ekotoksikoloģisko īpašību noteikšanas laboratoriskās metodes un bīstamo ķīmisko vielu sarakstu.

2. Ministru kabinets līdz 2005.gada 31.decembrim izdod noteikumus:

1) par ķīmisko vielu un ķīmisko produktu fizikālo, ķīmisko, toksikoloģisko un ekotoksikoloģisko īpašību noteikšanas laboratoriskajām metodēm;

2) par bīstamo ķīmisko vielu sarakstu.

 

 

 

 

 

 

6. Papildināt pārejas noteikumus ar 3., 4. un 5.punktu šādā redakcijā:

“3. Grozījums šā likuma 6.pantā attiecībā uz trešās daļas izslēgšanu stājas spēkā 2008.gada 1.augustā.

 

 

 

6. Papildināt pārejas noteikumus ar 3., 4. un 5.punktu šādā redakcijā:

“3. Grozījums šā likuma 6.pantā attiecībā uz trešās daļas izslēgšanu stājas spēkā 2008.gada 1.augustā.

 

  4. Grozījums attiecībā uz 13.panta izslēgšanu stājas spēkā 2008.gada 1.augustā.

 

 

Redakcionāli precizēts

  4. Grozījums attiecībā uz šā likuma 13.panta izslēgšanu stājas spēkā 2008.gada 1.augustā.

 

  5. Līdz 2009.gada 1.jūnijam piemērojami Ministru kabineta 2000.gada 25.aprīļa noteikumi Nr.158 “Noteikumi par bīstamo ķīmisko vielu un bīstamo ķīmisko produktu lietošanas un tirdzniecības ierobežojumiem un aizliegumiem”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.”

 

 

 

  5. Līdz 2009.gada 1.jūnijam piemērojami Ministru kabineta 2000.gada 25.aprīļa noteikumi Nr.158 “Noteikumi par bīstamo ķīmisko vielu un bīstamo ķīmisko produktu lietošanas un tirdzniecības ierobežojumiem un aizliegumiem”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.”

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(Atsauce 30.06.2005. likuma redakcijā)

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Komisijas 1991.gada 5.marta direktīvas 91/155/EEK, ar ko nosaka un izklāsta sīki izstrādātu kārtību, kādā izveidojama īpašas informācijas sistēma attiecībā uz bīstamiem preparātiem, īstenojot direktīvas 88/379/EEK 10.pantu;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 1992.gada 30.aprīļa direktīvas 92/32/EEK, ar ko septīto reizi groza direktīvu 67/548/EEK par normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamu vielu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu;

3) Eiropas Parlamenta un Padomes 1967.gada 27.jūnija direktīvas 67/548/EEK par normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamu vielu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu;

4) Eiropas Parlamenta un Padomes 1999.gada 31.maija direktīvas 1999/45/EK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu jautājumos, kas attiecas uz bīstamu preparātu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu;

7. Izslēgt informatīvās atsauces uz Eiropas Savienības direktīvām 1. un 5.punktu.

 

 

Redakcionāli precizēts

7. Informatīvajā atsaucē uz Eiropas Savienības direktīvām:

izslēgt 1. un 5.punktu;

5) Eiropas Komisijas 2001.gada 27.jūlija direktīvas 2001/58/EK, ar kuru otro reizi groza direktīvu 91/155/EEK, ar ko nosaka un izklāsta sīki izstrādātu kārtību, kādā izveidojama īpašas informācijas sistēma attiecībā uz bīstamiem preparātiem, īstenojot Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 1999/45/EK 14.pantu, un attiecībā uz bīstamām vielām, īstenojot Padomes direktīvas 67/548/EEK 27.pantu (drošības datu lapas).

 

 

 

 

8. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 6.punktu šādā redakcijā:

“6) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.decembra direktīvas 2006/121/EK, ar ko groza Padomes direktīvu 67/548/EEK par normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamu vielu klasifikāciju, iepakoša nu un marķēšanu, lai to pielāgotu regulai (EK) Nr.1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru.”

 

 

 

papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 6.punktu šādā redakcijā:

“6) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.decembra direktīvas 2006/121/EK, ar ko groza Padomes direktīvu 67/548/EEK par normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamu vielu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu, lai to pielāgotu regulai (EK) Nr.1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru.”