Likuma “Grozījumi Hipotekāro ķīlu zīmju likumā” projekts

 

LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba iela 10/12        LV 1811                tālr. 708 7318, fakss 708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

 

2007.gada 6.novembris

Nr.9/2 -

 

Saeimas Prezidijam

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz iekļaut Saeimas kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojekta "Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likumā" (Nr. 377/Lp9) izskatīšanu 3.lasījumā.

                                        

          Pielikumā: Komisijas apkopotie priekšlikumi uz 25 lpp.

 

 

Ar cieņu,

 

komisijas priekšsēdētājs                                                 K.Leiškalns

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Likumprojekts trešajam lasījumam

Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likumā

 (Nr.377/Lp9)

 

Spēkā esošā redakcija

Otrā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

(23)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

(ar valodas speciālistu labojumiem)

 

Izdarīt Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 8.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 8.nr.) šādus grozījumus:

3.pants. (1) Ikviena persona šajā likumā noteiktajā kārtībā ir tiesīga nodarboties ar apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecību.

(2) Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieks nav tiesīgs izplatīt apdrošināšanas un pārapdrošināšanas pakalpojumus, kuru izplatīšana ir pretrunā ar Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumu.

(3) Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniekam, kas nodarbojas ar apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecību ārvalstīs, ir pienākums ievērot ārvalstu normatīvo aktu prasības.

(4) Apdrošināšanas komersants un nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle ir tiesīga nodarboties ar apdrošināšanas starpniecību Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā noteiktajā kārtībā.

1. Papildināt 3.pantu ar piekto, sesto, septīto un astoto daļu šādā redakcijā:

 "(5) Apdrošināšanas aģents — kredītiestāde — ir tiesīgs nodarboties ar apdrošināšanas starpniecību vairāku apdrošināšanas komersantu vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāļu vārdā un interesēs, ja apdrošināšana ir papildpakalpojums kredītiestādes pamatdarbības ietvaros sniegtajam pakalpojumam. Kredītiestāde nav tiesīga dot padomu vai sagatavot piedāvājumu, pamatojoties uz piedāvājumu analīzi.

 

 

1

 

 

 

2

 

Deputāts K.Leiškalns

Izslēgt 3.panta papildinājumu ar piekto daļu.

 

Deputāts I. Kalniņš

Izslēgt likumprojekta 1.pantā Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likuma 3.panta papildināšanu ar piekto daļu, attiecīgi mainot numerāciju pārējām šajā pantā papildus iekļaujamām daļām.

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

Neatbalstīts

 

1. Papildināt 3.pantu ar piekto, sesto, septīto un astoto daļu šādā redakcijā:

 "(5) Apdrošināšanas aģents — kredītiestāde — ir tiesīgs nodarboties ar apdrošināšanas starpniecību vairāku apdrošināšanas komersantu vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāļu vārdā un interesēs, ja apdrošināšana ir papildpakalpojums kredītiestādes pamatdarbības ietvaros sniegtajam pakalpojumam. Kredītiestāde nav tiesīga dot padomu vai sagatavot piedāvājumu, pamatojoties uz piedāvājumu analīzi.

 

 

(6) Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka — juridiskās personas — atbildīgā persona un darbinieks, kas ir tieši iesaistīts apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecībā, nav tiesīgs stāties darba tiesiskajās attiecībās ar citu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku.

 

 

 

(6) Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka — juridiskās personas — atbildīgā persona un darbinieks, kas ir tieši iesaistīts apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecībā, nav tiesīgs stāties darba tiesiskajās attiecībās ar citu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku.

 

(7) Persona, kas nodarbojas ar apdrošināšanas starpniecību apdrošināšanas aģenta — pašnodarbinātās personas statusā, nav tiesīga vienlaikus nodarboties ar apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas starpniecību uz darba tiesisko attiecību pamata, kā arī nav tiesīga, esot pašnodarbinātās personas statusā, veikt  starpniecības darbības cita  apdrošināšanas komersanta vārdā un interesēs.

 

 

 

(7) Persona, kas nodarbojas ar apdrošināšanas starpniecību apdrošināšanas aģenta — pašnodarbinātās personas statusā, nav tiesīga vienlaikus nodarboties ar apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas starpniecību uz darba tiesisko attiecību pamata, kā arī nav tiesīga, esot pašnodarbinātās personas statusā, veikt  starpniecības darbības cita  apdrošināšanas komersanta vārdā un interesēs.

 


 


(8) Ja atbildīgā persona vai darbinieks, kas ir tieši iesaistīts apdro­šināšanas un pārapdrošināšanas starpniecībā, pārtraucis pildīt minētos pienākumus uz laiku, kas ir ilgāks par gadu, apdrošināšanas brokerim un apdro­šināšanas aģentam nav tiesību stāties darba tiesiskajās attiecībās ar šādu per­sonu."

3

 

 

 

4

 

Deputāts K.Leiškalns

Izslēgt 3.panta papildinājumu ar astoto daļu.

 

Budžeta un finanšu (nodokļu)  komisija

Izteikt likumprojekta 1.pantā (likuma 3. pantā) astotās daļu šādā redakcijā:

"(8) Apdrošināšanas brokerim un apdrošināšanas aģentam nav tiesību nodarbināt personu, kas ir ilgāk par gadu pārtraukusi pildīt atbildīgās personas vai darbinieka, kas ir tieši iesaistīts apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecībā, pienākumus. Persona var atsākt pildīt minētos pienākumus pēc šajā likumā noteikto prasību izpildes.”

Neatbalstīts

 

 

 

Atbalstīts

(8) Apdrošināšanas brokerim un apdrošināšanas aģentam nav tiesību nodarbināt personu, kas ir ilgāk par gadu pārtraukusi pildīt atbildīgās personas vai darbinieka, kas ir tieši iesaistīts apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecībā, pienākumus. Persona var atsākt pildīt minētos pienākumus pēc šajā likumā noteikto prasību izpildes."

7.pants. (1) Šis likums neattiecas uz personām, kuras nodarbojas ar apdrošināšanas starpniecību, ja:

5) apdrošināšana ir vienīgi papildinājums piegādātajai precei vai sniegtajam pakalpojumam un apdrošināšana paredz vienu no šādiem gadījumiem:

a) tādu zaudējumu segšanu, kuri ir saistīti ar preces bojājumu vai zudumu,

b) tādu zaudējumu segšanu, kuri ir saistīti ar bagāžas bojājumu, zudumu un citiem ar ceļojuma pakalpojumiem saistītiem riskiem, kā arī ar dzīvības apdrošināšanu un civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, ja tās ir papildu risks apdrošināšanai, kura attiecas uz sniegto ceļojuma pakalpojumu;

2. 7.panta pirmajā daļā:

izteikt ievaddaļu šādā redakcijā:

“(1) Šis likums neattiecas uz personām, kuras nodarbojas ar apdrošināšanas starpniecību, ja vienlaikus tiek izpildīti šādi nosacījumi:”;

izteikt 5.punkta “a” apakšpunktu šādā redakcijā:

“a) tādu zaudējumu segšanu, kuri ir saistīti ar piegādātās preces bojājumu vai zudumu,”.

 

 

 

 

2. 7.panta pirmajā daļā:

izteikt ievaddaļu šādā redakcijā:

“(1) Šis likums neattiecas uz personām, kuras nodarbojas ar apdrošināšanas starpniecību, ja vienlaikus tiek izpildīti šādi nosacījumi:”;

izteikt 5.punkta “a” apakšpunktu šādā redakcijā:

“a) tādu zaudējumu segšanu, kuri ir saistīti ar piegādātās preces bojājumu vai zudumu,”;

 

6) apdrošināšanas prēmijas apmērs gadā nav lielāks par 500 eiru ekvivalentu, kas pārrēķināts latos pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa, un kopējais apdrošināšanas līguma darbības termiņš, ieskaitot pārjaunojumus, nepārsniedz piecus gadus.

 

5

 

Budžeta un finanšu (nodokļu)  komisija

Aizstāt 7.panta pirmās daļas 6.punktā vārdu „eiru” ar vārdu „eiro”.

Atbalstīts

aizstāt 6.punktā vārdu „eiru” ar vārdu „eiro”.

10.pants. (1) Lai reģistrētos apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku reģistrā, apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieks iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai:

2) ziņas par atbildīgo personu;

5) dokumentus, kas apliecina šā likuma 14.pantā minēto prasību izpildi;

3. 10.panta pirmajā daļā:

izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

“2) ziņas par atbildīgo personu un kompetentas valsts institūcijas izsniegtu dokumentu, kas apliecina, ka uz atbildīgo personu neattiecas neviens no šā likuma 17.panta ceturtajā daļā minētajiem apstākļiem;”;

izslēgt 5.punktu.

 

 

 

3. 10.panta pirmajā daļā:

izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

“2) ziņas par atbildīgo personu un kompetentas valsts institūcijas izsniegtu dokumentu, kas apliecina, ka uz atbildīgo personu neattiecas neviens no šā likuma 17.panta ceturtajā daļā minētajiem apstākļiem;”;

izslēgt 5.punktu.

 

 


 

11.pants.

(2) Finanšu un kapitāla tirgus komisija anulē ierakstu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku reģistrā, ja:

1) konstatēts kāds no šā panta pirmajā daļā minētajiem gadījumiem;

2) apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieks ilgāk par gadu nav nodarbojies ar apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecību;

3) apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieks pārkāpis šā likuma prasības;

4) apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieks pārkāpis noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu regulējošu normatīvo aktu prasības;

5) apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieks, kas darbojas dalībvalstī, ievērojot dibināšanas vai pakalpojumu sniegšanas brīvības principu, pārkāpis dalībvalsts sabiedrības intereses aizsargājošajos likumos un citos normatīvajos aktos ietvertās prasības.

4. Papildināt 11.panta otro daļu ar 6. un 7.punktu šādā redakcijā:

“6) apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieks lūdz anulēt ierakstu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku reģistrā;

7) apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieks tiek likvidēts

 

6

 

Juridiskais birojs

Izteikt  likumprojekta 4.pantā (likuma 11.panta otrajā  daļā)  7.punktu šādā redakcijā:

“7) apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieks – juridiskā persona­ – tiek likvidēts.”

 

Atbalstīts

4. Papildināt 11.panta otro daļu ar 6. un 7.punktu šādā redakcijā:

“6) apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieks lūdz anulēt ierakstu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku reģistrā;

7) apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieks – juridiskā persona­ – tiek likvidēts.”

 

 


 

12.pants. 

 (2) Civiltiesiskās atbildības minimālais limits gadā nedrīkst būt mazāks par 1 500 000 eiru ekvivalentu, kas pārrēķināts latos pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa, bet vienam apdrošināšanas gadījumam — ne mazāks par 1 000 000 eiru ekvivalentu, kas pārrēķināts latos pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa.

(3) Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumā drīkst paredzēt apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka pašrisku 10 000 eiru ekvivalenta apmērā, kas pārrēķināts latos pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa. Lai pašrisku iekļautu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumā, nepieciešama Finanšu un kapitāla tirgus komisijas atļauja.

 

7

 

Budžeta un finanšu (nodokļu)  komisija

Aizstāt 12.panta otrajā un trešajā daļā vārdu „eiru” ar vārdu „eiro”.

Atbalstīts

5. Aizstāt 12.panta otrajā un trešajā daļā vārdu „eiru” ar vārdu „eiro”.

14.pants. (1) Apdrošināšanas brokera — juridiskās personas — pamatkapitālam jābūt ne mazākam par 50 000 eiru ekvivalentu, kas pārrēķināts latos pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa.

(2) Nedalībvalsts apdrošināšanas brokera filiāle šā panta pirmajā daļā minēto summu nogulda kā drošības naudu Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē. Noguldījumam jābūt brīvi pieejamam, tas nevar būt apgrūtināts, un tā pārvietošana iespējama tikai ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas atļauju.

5. Izslēgt 14.pantu.

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts K.Leiškalns

Izslēgt likumprojekta 5.pantu (attiecībā uz 14.panta izslēgšanu).

 

Deputāts I. Kalniņš

Izslēgt likumprojekta 5.pantu, kurā paredzēts izslēgt Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likuma 14. pantu.

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

6. Izslēgt 14.pantu.

 

15.pants. 

(3) Šā panta pirmajā daļā minētos naudas līdzekļus drīkst ieguldīt termiņnoguldījumos kredītiestādēs, bet šādu termiņnoguldījumu līgumu termiņš nedrīkst pārsniegt 30 dienas.

6. Izteikt 15.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Šā panta pirmajā daļā minētos naudas līdzekļus drīkst ieguldīt termiņnoguldījumos tādās kredītiestādēs un ar tādiem nosacījumiem, kuri paredz iespēju izbeigt šādu termiņnoguldījumu līgumu darbību pirms termiņa un saņemt ieguldītos lī­dzekļus ne ilgāk kā 30 dienu laikā no dienas, kad nosūtīts paziņojums par termiņnoguldījuma līguma izbeigšanu."

 

 

 

7. Izteikt 15.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Šā panta pirmajā daļā minētos naudas līdzekļus drīkst ieguldīt termiņnoguldījumos tādās kredītiestādēs, kuru nosacījumi paredz iespēju izbeigt šādu termiņnoguldījumu līgumu darbību pirms termiņa un saņemt ieguldītos līdzekļus ne ilgāk kā 30 dienu laikā no dienas, kad nosūtīts paziņojums par termiņnoguldījuma līguma izbeigšanu.”

16.pants. Finanšu un kapitāla tirgus komisija pieprasa, lai apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieks iesniedz pārskatus par tā darbību, nosakot šo pārskatu formu, saturu un iesniegšanas termiņu.

 

7. Izteikt 16.pantu šādā redakcijā:

“16.pants. (1) Apdrošināšanas komersantam un nedalībvalsts apdrošinātāja filiālei ir pienākums informēt Finanšu un kapitāla tirgus komisiju par to, ka sadarbības līgums ar apdrošināšanas aģentu tiek izbeigts.

(2) Apdrošināšanas brokerim un apdrošināšanas aģentam ir pienākums informēt Finanšu un kapitāla tirgus komisiju par to, ka apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecības pakalpojumu sniegšana tiek pārtraukta vai izbeigta.

(3) Apdrošināšanas brokeri profesionālās apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku asociācijas noteiktajā kārtībā iesniedz profesionālajai apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku asociācijai informāciju par apdrošināšanas brokeru parakstīto apdrošināšanas prēmiju apmēru sadalījumā pa apdrošināšanas veidiem un apdrošināšanas sabiedrībām.”

10

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 7.pantā (likuma 16.panta pirmajā daļā) vārdus “sadarbības līgums ar apdrošināšanas aģentu tiek izbeigts” ar vārdiem ”apdrošināšanas aģents izbeidz sniegt apdrošināšanas pakalpojumus apdrošināšanas komersanta un nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles vārdā un interesēs.”

 

Atbalstīts

 

8. Izteikt 16.pantu šādā redakcijā:

“16.pants. (1) Apdrošināšanas komersantam un nedalībvalsts apdrošinātāja filiālei ir pienākums informēt Finanšu un kapitāla tirgus komisiju par to, ka apdrošināšanas aģents izbeidz sniegt apdrošināšanas pakalpojumus apdrošināšanas komersanta un nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles vārdā un interesēs.

(2) Apdrošināšanas brokerim un apdrošināšanas aģentam ir pienākums informēt Finanšu un kapitāla tirgus komisiju par to, ka apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecības pakalpojumu sniegšana tiek pārtraukta vai izbeigta.

(3) Apdrošināšanas brokeri profesionālās apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku asociācijas noteiktajā kārtībā iesniedz profesionālajai apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku asociācijai informāciju par apdrošināšanas brokeru parakstīto apdrošināšanas prēmiju apmēru sadalījumā pa apdrošināšanas veidiem un apdrošināšanas sabiedrībām.”

17.pants. (1) Par apdrošināšanas brokeri, apdrošināšanas brokera juridiskās personas atbildīgo personu un darbinieku, kas ir tieši iesaistīts apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecībā, var būt rīcībspējīga fiziskā persona, kura:

1) sasniegusi divdesmit viena gada vecumu;

2) ieguvusi atbilstošu augstāko izglītību;

3) prot valsts valodu;

4) ieguvusi apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecības veikšanai nepieciešamas un profesionālās apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku asociācijas atzītas zināšanas;

5) ieguvusi profesionālās apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku asociācijas atzītu vismaz triju gadu darba pieredzi;

6) ir persona ar nevainojamu reputāciju un uz kuru neattiecas neviens no šā panta ceturtajā daļā minētajiem apstākļiem.

8. 17.pantā:

izteikt pirmās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

“(1) Par apdrošināšanas brokeri pašnodarbinātās personas statusā, apdrošināšanas brokera juridiskās personas atbildīgo personu un apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecībā tieši iesaistītu darbinieku var būt rīcībspējīga fiziskā persona, kura:”;

 

izslēgt pirmās daļas 3.punktu;

 

 

 

 

9. 17.pantā:

izteikt pirmās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

“(1) Par apdrošināšanas brokeri pašnodarbinātās personas statusā, apdrošināšanas brokera — juridiskās personas — atbildīgo personu un apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecībā tieši iesaistītu darbinieku var būt rīcībspējīga fiziskā persona, kura:”;

 

izslēgt pirmās daļas 3.punktu;

 

(2) Par apdrošināšanas aģentu, apdrošināšanas aģenta juridiskās personas atbildīgo personu un darbinieku, kas ir tieši iesaistīts apdrošināšanas starpniecībā, var būt rīcībspējīga fiziskā persona, kura:

1) sasniegusi astoņpadsmit gadu vecumu;

2) ieguvusi vidējo izglītību;

3) prot valsts valodu;

4) ieguvusi apdrošināšanas starpniecības veikšanai nepieciešamas un profesionālās apdrošinātāju asociācijas atzītas zināšanas;

5) ieguvusi profesionālās apdrošinātāju asociācijas atzītu vismaz viena gada darba pieredzi;

6) ir persona ar nevainojamu reputāciju un uz kuru neattiecas neviens no šā panta ceturtajā daļā minētajiem apstākļiem.

izteikt otrās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

“(2) Par apdrošināšanas aģentu pašnodarbinātās personas statusā, apdrošināšanas aģenta  juridiskās personas atbildīgo personu un apdrošināšanas starpniecībā tieši iesaistītu darbinieku var būt rīcībspējīga fiziskā persona, kura:”;

 

izslēgt otrās daļas 3.punktu.

 

 

 

 

izteikt otrās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

“(2) Par apdrošināšanas aģentu pašnodarbinātās personas statusā, apdrošināšanas aģenta — juridiskās personas — atbildīgo personu un apdrošināšanas starpniecībā tieši iesaistītu darbinieku var būt rīcībspējīga fiziskā persona, kura:”;

 

izslēgt otrās daļas 3.punktu.

 

18.pants. Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniekam — juridiskajai personai — ir pienākums pašam vai pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas ierosinājuma nekavējoties atsaukt no amata apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka atbildīgo personu vai darbinieku, kas ir tieši iesaistīts apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecībā, ja tiek konstatēts, ka viņš radījis situāciju, kas var apdraudēt apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka klientu intereses, kā arī neatbilst šajā likumā noteiktajām prasībām.

 

 

9. Izteikt 18.pantu šādā redakcijā:

“18.pants. (1) Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniekam ir pienākums pašam vai pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas ierosinājuma atsaukt no amata apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka atbildīgo personu vai apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecībā tieši iesaistītu darbinieku, ja tas:

1) neatbilst šā likuma 17.panta pirmās vai otrās daļas prasībām vai uz to var attiecināt kādu no šā likuma 17.panta ceturtās daļas punktiem;

2) ilgāk par gadu nav veicis atbildīgās personas vai apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecībā tieši iesaistīta darbinieka pienākumus;

3) pārkāpis noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu regulējošos normatīvos aktus;

4) pārkāpis šo likumu.

 

 

 

10. Izteikt 18.pantu šādā redakcijā:

“18.pants. (1) Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniekam ir pienākums pašam vai pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas ierosinājuma atsaukt no amata apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka atbildīgo personu vai apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecībā tieši iesaistītu darbinieku, ja tas:

1) neatbilst šā likuma 17.panta pirmās vai otrās daļas prasībām vai uz to var attiecināt kādu no šā likuma 17.panta ceturtās daļas punktiem;

2) ilgāk par gadu nav veicis atbildīgās personas vai apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecībā tieši iesaistīta darbinieka pienākumus;

3) pārkāpis noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu regulējošos normatīvos aktus;

4) pārkāpis šo likumu.

 

 

(2) Izvērtējot izdarīto pārkāpumu, kurš ļauj atsaukt no amata apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka atbildīgo personu vai apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecībā tieši iesaistītu darbinieku, var pieņemt lēmumu par brīdinājuma izteikšanu.

11

 

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojekta 9.pantā (likuma 18.panta otrajā daļā) pēc vārdiem   ”starpniecībā tieši iesaistītu darbinieku,” ar vārdiem  “Finanšu un kapitāla tirgus komisija”.

Atbalstīts

 

(2) Izvērtējot izdarīto pārkāpumu, kurš ļauj atsaukt no amata apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka atbildīgo personu vai apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecībā tieši iesaistītu darbinieku, Finanšu un kapitāla tirgus komisija var pieņemt lēmumu par brīdinājuma izteikšanu.

 

(3) Ja Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdotais administratīvais akts par šā panta pirmajā daļā minēto personu atsaukšanu no amata tiek pārsūdzēts, šī pārsūdzēšana neaptur minētā administratīvā akta izpildi.”

 

 

 

(3) Ja Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdotais administratīvais akts par šā panta pirmajā daļā minēto personu atsaukšanu no amata tiek pārsūdzēts, šī pārsūdzēšana neaptur minētā administratīvā akta izpildi.”

19.pants. Apdrošināšanas brokeris veic tikai apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka profesionālo darbību.

10. Izteikt 19.pantu šādā redakcijā:

 "19.pants. Apdrošināšanas brokeris apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starp­nieka profesionālo darbību ir tiesīgs savienot tikai ar ieguldījumu pakal­pojumu sniedzēja darbību."

12

 

 

Juridiskais birojs

Ierosinām apspriest, vai likumprojekta 10.pantā (likuma 19.pantā) vārdi “Apdrošināšanas brokeris” nebūtu aizstājami ar vārdiem “Apdrošināšanas brokeris  – juridiskā persona –“.

Atbalstīts

11. Izteikt 19.pantu šādā redakcijā:

 "19.pants. Apdrošināšanas brokeris  — juridiskā persona — apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starp­nieka profesionālo darbību ir tiesīgs savienot tikai ar ieguldījumu pakalpojumu sniedzēja darbību."

20.pants. (1) Par piesaistīto apdrošināšanas aģentu, piesaistītā apdrošināšanas aģenta atbildīgo personu un darbinieku, kas ir tieši iesaistīts apdrošināšanas starpniecībā, var būt rīcībspējīga fiziskā persona, kura:

1) sasniegusi astoņpadsmit gadu vecumu;

2) ieguvusi vidējo izglītību;

3) prot valsts valodu;

4) ieguvusi piesaistītā apdrošināšanas aģenta darbībai nepieciešamās zināšanas par izplatāmo apdrošināšanas pakalpojumu;

5) ir persona ar nevainojamu reputāciju un uz kuru neattiecas neviens no šā panta otrajā daļā minētajiem apstākļiem.

11. 20.panta pirmajā daļā:

izteikt ievaddaļu šādā redakcijā:

“(1) Par piesaistīto apdrošināšanas aģentu pašnodarbinātās personas statusā, piesaistītā apdrošināšanas aģenta  juridiskās personas atbildīgo personu un apdrošināšanas starpniecībā tieši iesaistītu darbinieku var būt rīcībspējīga fiziskā persona, kura:”;

 

izslēgt 3.punktu.

 

 

 

 

12. 20.panta pirmajā daļā:

izteikt ievaddaļu šādā redakcijā:

“(1) Par piesaistīto apdrošināšanas aģentu pašnodarbinātās personas statusā, piesaistītā apdrošināšanas aģenta — juridiskās personas — atbildīgo personu un apdrošināšanas starpniecībā tieši iesaistītu darbinieku var būt rīcībspējīga fiziskā persona, kura:”;

 

izslēgt 3.punktu.

 

21.pants. 

(4) Apdrošināšanas komersantam un nedalībvalsts apdrošinātāja filiālei ir pienākums pašai vai pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas ierosinājuma nekavējoties anulēt piesaistītā apdrošināšanas aģenta reģistrāciju, ja tiek konstatēts, ka attiecīgais aģents nodarbojas ar starpniecību, neievērojot šo likumu.

 

12. Izteikt 21.panta ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

“(4) Apdrošināšanas komersants un nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle pēc savas iniciatīvas vai pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas ierosinājuma anulē ierakstu piesaistīto apdrošināšanas aģentu reģistrā, ja:

1) piesaistītais apdrošināšanas aģents pārkāpis šo likumu;

2) piesaistītais apdrošināšanas aģents pārkāpis noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu regulējošos normatīvos aktus;

3) piesaistītais apdrošināšanas aģents, kas darbojas dalībvalstī, ievērojot dibināšanas vai pakalpojumu sniegšanas brīvības principu, pārkāpis dalībvalsts sabiedrības intereses aizsargājošus likumus un citus normatīvos aktus;

4) piesaistītais apdrošināšanas aģents lūdz anulēt ierakstu piesaistīto apdrošināšanas aģentu reģistrā;

 

 

 

13. Izteikt 21.panta ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

“(4) Apdrošināšanas komersants un nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle pēc savas iniciatīvas vai pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas ierosinājuma anulē ierakstu piesaistīto apdrošināšanas aģentu reģistrā, ja:

1) piesaistītais apdrošināšanas aģents pārkāpis šo likumu;

2) piesaistītais apdrošināšanas aģents pārkāpis noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu regulējošos normatīvos aktus;

3) piesaistītais apdrošināšanas aģents, kas darbojas dalībvalstī, ievērojot dibināšanas vai pakalpojumu sniegšanas brīvības principu, pārkāpis dalībvalsts sabiedrības intereses aizsargājošos likumus un citus normatīvos aktus;

4) piesaistītais apdrošināšanas aģents lūdz anulēt ierakstu piesaistīto apdrošināšanas aģentu reģistrā;

 

5) piesaistītais apdrošināšanas aģents tiek likvidēts.

13

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 12.pantā (likuma 21.panta ceturtajā daļā) 5.punktā vārdu “aģents” ar vārdiem “aģents – juridiskā persona –“.

Atbalstīts

5) piesaistītais apdrošināšanas aģents —  juridiskā persona —  tiek likvidēts.

 (5) Piesaistītajam apdrošināšanas aģentam — juridiskajai personai — ir pienākums pašam vai pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas ierosinājuma nekavējoties atsaukt no amata piesaistītā apdrošināšanas aģenta atbildīgo personu vai darbinieku, kas ir tieši iesaistīts apdrošināšanas starpniecībā, ja tiek konstatēts, ka viņš radījis situāciju, kas var apdraudēt piesaistītā apdrošināšanas aģenta klientu intereses, kā arī neatbilst šajā likumā noteiktajām prasībām.

 (5) Ja Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdotais administratīvais akts par ieraksta anulēšanu piesaistīto apdrošināšanas aģentu reģistrā tiek pārsūdzēts, šī pārsūdzēšana neaptur minētā administratīvā akta izpildi.”

 

 

 

 (5) Ja Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdotais administratīvais akts par ieraksta anulēšanu piesaistīto apdrošināšanas aģentu reģistrā tiek pārsūdzēts, šī pārsūdzēšana neaptur minētā administratīvā akta izpildi.”

 

13. Papildināt IV nodaļu ar 21.1 pantu šādā redakcijā:

“21.1 pants. (1) Piesaistītajam apdrošināšanas aģentam ir pienākums pašam vai pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas ierosinājuma atsaukt no amata piesaistītā apdrošināšanas aģenta atbildīgo personu vai apdrošināšanas starpniecībā tieši iesaistītu darbinieku, ja tas:

1) neatbilst šā likuma 20.panta pirmās daļas prasībām vai uz to var attiecināt kādu no šā likuma 20.panta otrās daļas punktiem;

2) pārkāpis noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu regulējošos normatīvos aktus;

3) pārkāpis šo likumu.

(2) Ja Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdotais administratīvais akts par šā panta pirmajā daļā minēto personu atsaukšanu no amata tiek pārsūdzēts, šī pārsūdzēšana neaptur minētā administratīvā akta izpildi.”

 

 

 

14. Papildināt IV nodaļu ar 21.1 pantu šādā redakcijā:

“21.1 pants. (1) Piesaistītajam apdrošināšanas aģentam ir pienākums pašam vai pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas ierosinājuma atsaukt no amata piesaistītā apdrošināšanas aģenta atbildīgo personu vai apdrošināšanas starpniecībā tieši iesaistītu darbinieku, ja tas:

1) neatbilst šā likuma 20.panta pirmās daļas prasībām vai uz to var attiecināt kādu no šā likuma 20.panta otrās daļas punktiem;

2) pārkāpis noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu regulējošos normatīvos aktus;

3) pārkāpis šo likumu.

(2) Ja Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdotais administratīvais akts par šā panta pirmajā daļā minēto personu atsaukšanu no amata tiek pārsūdzēts, šī pārsūdzēšana neaptur minētā administratīvā akta izpildi.”

24.pants. (1) Pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas, arī pirms tā grozīšanas apdrošināšanas starpnieka pienākums ir sniegt klientam vismaz šādu informāciju par savu darbību:

 

14.  24.pantā:

izteikt pirmās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

 "(1) Pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas apdrošināšanas starpnieka pienākums ir sniegt klientam vismaz šādu informāciju par savu darbību:"; 

 

 

 

 

15.  24.pantā:

izteikt pirmās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

 "(1) Pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas apdrošināšanas starpnieka pienākums ir sniegt klientam vismaz šādu informāciju par savu darbību:"; 

 

 

(2) Papildus šā panta pirmajā daļā noteiktajai informācijai apdrošināšanas starpnieka pienākums ir informēt klientu, ka:

1) apdrošināšanas starpnieks ir devis padomu vai sagatavojis piedāvājumu, pamatojoties uz vispusīgu piedāvājumu analīzi;

2) apdrošināšanas starpniekam pastāv līgumiskas saistības nodarboties ar apdrošināšanas starpniecību tikai viena vai vairāku noteiktu apdrošināšanas komersantu vai nedalībvalsts apdrošinātāju filiāļu interesēs. Šajā gadījumā apdrošināšanas starpnieks pēc klienta pieprasījuma norāda apdrošināšanas komersantu un nedalībvalsts apdrošinātāju filiāļu firmas un juridiskās adreses;

3) apdrošināšanas starpniekam nepastāv līgumiskas saistības nodarboties ar apdrošināšanas starpniecību tikai viena vai vairāku noteiktu apdrošināšanas komersantu vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles interesēs un apdrošināšanas starpnieks nav devis padomu vai sagatavojis piedāvājumu, pamatojoties uz vispusīgu piedāvājumu analīzi. Šajā gadījumā apdrošināšanas starpnieks pēc klienta pieprasījuma norāda to apdrošināšanas komersantu vai nedalībvalsts apdrošinātāju filiāļu firmas un juridiskās adreses, kuru interesēs tas nodarbojas vai ir tiesīgs nodarboties ar apdrošināšanas starpniecību.

papildināt otrās daļas 1.punktu ar teikumu šādā redakcijā:

 "Kredītiestādei ir pienākums informēt klientu par to, ka kredītiestāde nav tiesīga dot padomu vai sagatavot piedāvājumu, pamatojoties uz piedāvājumu ana­līzi;";

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

Deputāts K.Leiškalns

Izslēgt likuma 24.panta otrās daļas 1.punkta papildinājumu ar teikumu.

 

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojekta 14.pantā (likuma 24.panta otrās daļas 1.punkta otrajā teikumā)  pēc vārda “Kredītiestādei” ar  vārdiem un skaitļiem “ja tā ir apdrošināšanas aģents saskaņā ar šā likuma 3.panta piekto daļu,”

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

Atbalstīts

 

papildināt otrās daļas 1.punktu ar teikumu šādā redakcijā:

 "Kredītiestādei, ja tā ir apdrošināšanas aģents saskaņā ar šā likuma 3.panta piekto daļu, ir pienākums informēt klientu par to, ka kredītiestāde nav tiesīga dot padomu vai sagatavot piedāvājumu, pamatojoties uz piedāvājumu ana­līzi;";

 

(3) Apdrošināšanas starpnieks pēc klienta pieprasījuma nekavējoties dara zināmu apdrošināšanas starpnieka atlīdzības apmēru par konkrēto piedāvāto apdrošināšanas līgumu.

izteikt  trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Apdrošināšanas starpniekam pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas ir pienākums informēt klientu par apdrošināšanas starpnieka atlīdzības apmēru par konkrēto piedāvāto apdrošināšanas līgumu.".

 

 

 

izteikt  trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Apdrošināšanas starpniekam pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas ir pienākums informēt klientu par apdrošināšanas starpnieka atlīdzības apmēru par konkrēto piedāvāto apdrošināšanas līgumu.";

(4) Ja šā panta otrajā vai trešajā daļā minētā informācija tiek sniegta vienīgi pēc klienta pieprasījuma, apdrošināšanas starpniekam ir pienākums informēt klientu, ka tam ir tiesības pieprasīt šādu informāciju.

 

16

 

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojekta 14.pantu, paredzot izslēgt likuma 24.panta ceturto daļu kā lieku un izsakot grozījumu šādā redakcijā:

“izslēgt ceturto daļu.”

Atbalstīts

izslēgt ceturto daļu;

 

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

 "(5) Pirms apdrošināšanas līguma grozīšanas apdrošināšanas starpniekam ir pienākums informēt klientu par izmaiņām šā panta pirmajā daļā minētajā informācijā."

 

 

 

 

 

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

 "(5) Pirms apdrošināšanas līguma grozīšanas apdrošināšanas starpniekam ir pienākums informēt klientu par izmaiņām šā panta pirmajā daļā minētajā informācijā."

25.pants. Pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas apdrošināšanas starpnieks, pamatojoties uz klienta sniegto informāciju, noskaidro klienta prasības un vajadzības, kā arī iemeslus, kas ir par pamatu klientam sniegtajām konsultācijām par attiecīgo apdrošināšanas pakalpojumu. Šo informāciju apdrošināšanas starpnieks sagatavo atbilstoši piedāvātā apdrošināšanas līguma sarežģītībai.

 

17

 

Budžeta un finanšu (nodokļu)  komisija

Papildināt 25.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ja apdrošināšanas starpnieka piedāvātajā apdrošināšanas līgumā ir paredzēts, ka, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, daļu no zaudējuma apmēra sedz apdrošinātais (pašrisks) vai apdrošinājuma summa noteikta apmērā, kas rada zemapdrošināšanu vai virsapdrošināšanu, apdrošināšanas starpnieka pienākums ir klientam izskaidrot pašriska, virsapdrošināšanas vai zemapdrošināšanas ietekmi uz klienta interesēm.";

Atbalstīts

16. 25.pantā:

papildināt pantu ar otro un trešo  daļu šādā redakcijā:

"(2) Ja apdrošināšanas starpnieka piedāvātajā apdrošināšanas līgumā ir paredzēts, ka, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, daļu no zaudējuma apmēra sedz apdrošinātais (pašrisks) vai apdrošinājuma summa noteikta apmērā, kas rada zemapdrošināšanu vai virsapdrošināšanu, apdrošināšanas starpnieka pienākums ir klientam izskaidrot pašriska, virsapdrošināšanas vai zemapdrošināšanas ietekmi uz klienta interesēm.

 

15. Papildināt 25.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Strīda gadījumā apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniekam ir pienākums pierādīt šā likuma 24.panta un 25.panta pirmās daļas prasību izpildi.”

18

 

Budžeta un finanšu (nodokļu)  komisija

Otrajā lasījumā atbalstīto 25.panta otro daļu uzskatīt par trešo daļu un papildināt pēc vārda "pirmās " ar vārdiem “un otrās".

 

Atbalstīts

(3) Strīda gadījumā apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniekam ir pienākums pierādīt šā likuma 24.panta un 25.panta pirmās un otrās daļas prasību izpildi.”

32.pants.

(6) Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieks var atvērt filiāli citā dalībvalstī 30 dienas pēc tam, kad ir saņēmis Finanšu un kapitāla tirgus komisijas paziņojumu, ka tai nav iebildumu pret filiāles atvēršanu.

16. Papildināt 32.panta sesto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

 "Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieks var atvērt filiāli citā dalībvalstī uzreiz pēc tam, kad šīs dalībvalsts uzraudzības institūcija ir paziņojusi Eiropas Komisijai, ka nav nepieciešama infor­mācija par citu dalīb­valstu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku nodomu atvērt filiāli tās teritorijā, un ir saņemts Finanšu un kapitāla tirgus komisijas paziņojums, ka tā neiebilst pret filiāles atvēršanu."

19

 

Budžeta un finanšu (nodokļu)  komisija

Izteikt likumprojekta 16.pantu šādā redakcijā:

"16. Papildināt 32.panta sesto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Ja filiāles dalībvalsts uzraudzības institūcija ir paziņojusi Eiropas Komisijai, ka tai nav nepieciešama informācija par citu dalībvalstu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku nodomu atvērt filiāli tās teritorijā, apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieks drīkst atvērt filiāli citā dalībvalstī, tiklīdz saņemts Finanšu un kapitāla tirgus komisijas paziņojums par to, ka tā neiebilst pret filiāles atvēršanu.""

Atbalstīts

17. Papildināt 32.panta sesto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Ja filiāles dalībvalsts uzraudzības institūcija ir paziņojusi Eiropas Komisijai, ka tai nav nepieciešama informācija par citu dalībvalstu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku nodomu atvērt filiāli tās teritorijā, apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieks drīkst atvērt filiāli citā dalībvalstī, tiklīdz saņemts Finanšu un kapitāla tirgus komisijas paziņojums par to, ka tā neiebilst pret filiāles atvēršanu."

34.pants.

(4) Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieks var sākt nodarboties ar apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecību citā dalībvalstī, ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu, 30 dienas pēc tam, kad ir saņēmis Finanšu un kapitāla tirgus komisijas paziņojumu, ka tai nav iebildumu pret apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka darbību, ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu.

17. Papildināt 34.panta ceturto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieks var sākt nodarboties ar apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecību citā dalībvalstī, ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu, uzreiz pēc tam, kad dalībvalsts uzraudzības institūcija ir paziņojusi Eiropas Komisijai, ka nav nepieciešama informācija par citu dalībvalstu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku nodomu nodarboties ar apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecību tās teritorijā, un ir saņemts Finanšu un kapitāla tirgus komisijas paziņojums, ka tā neiebilst pret apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka darbību, ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu.”

20

 

Budžeta un finanšu (nodokļu)  komisija

Izteikt likumprojekta 17.pantu šādā redakcijā:

"17. Papildināt 34.panta ceturto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Ja dalībvalsts uzraudzības institūcija ir paziņojusi Eiropas Komisijai, ka tai nav nepieciešama informācija par citu dalībvalstu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku nodomu nodarboties ar apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecību tās teritorijā, apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieks drīkst sākt nodarboties ar apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecību citā dalībvalstī, ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu, tiklīdz saņemts Finanšu un kapitāla tirgus komisijas paziņojums par to, ka tā neiebilst pret apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka darbību, ja tas ievēro pakalpojumu sniegšanas brīvības principu."

Atbalstīts

18. Papildināt 34.panta ceturto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Ja dalībvalsts uzraudzības institūcija ir paziņojusi Eiropas Komisijai, ka tai nav nepieciešama informācija par citu dalībvalstu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku nodomu nodarboties ar apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecību tās teritorijā, apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieks drīkst sākt nodarboties ar apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecību citā dalībvalstī, ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu, tiklīdz saņemts Finanšu un kapitāla tirgus komisijas paziņojums par to, ka tā neiebilst pret apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka darbību, ja tas ievēro pakalpojumu sniegšanas brīvības principu.”

42.pants. (1) Finanšu un kapitāla tirgus komisija izsniedz atļauju profesionālajai apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku asociācijai un profesionālajai apdrošinātāju asociācijai sniegt atzinumus par apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka atbildīgās personas un apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecībā tieši iesaistīto darbinieku zināšanu un darba pieredzes pietiekamību.

(2) Lai saņemtu šā panta pirmajā daļā minēto atļauju, profesionālā apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku asociācija iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai:

1) iesniegumu šā panta pirmajā daļā minētās atļaujas saņemšanai;

2) apdrošināšanas brokeru, apdrošināšanas atbildīgo personu un apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecībā tieši iesaistīto darbinieku apmācības programmu un tās izpildes nodrošinājumu;

3) profesionālās apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku asociācijas izstrādāto apdrošināšanas brokeru profesionālās darbības ētikas kodeksu.

(3) Lai saņemtu šā panta pirmajā daļā minēto atļauju, profesionālā apdrošinātāju asociācija iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai:

1) iesniegumu šā panta pirmajā daļā minētās atļaujas saņemšanai;

2) apdrošināšanas aģentu, apdrošināšanas aģenta atbildīgo personu un apdrošināšanas starpniecībā tieši iesaistīto darbinieku apmācības programmu un tās izpildes nodrošinājumu;

3) profesionālās apdrošinātāju asociācijas izstrādāto apdrošināšanas aģentu profesionālās darbības ētikas kodeksu.

(4) Iesniegumu par šā panta pirmajā daļā minētās atļaujas izsniegšanu Finanšu un kapitāla tirgus komisija izskata un lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikumu pieņem 30 dienu laikā pēc tam, kad saņemti visi šā panta otrajā un trešajā daļā noteiktie dokumenti, kas noformēti atbilstoši to normatīvo aktu prasībām, kuri regulē dokumentu noformēšanas kārtību.

 

18. Papildināt 42.pantu ar piekto, sesto, septīto un astoto daļu šādā redakcijā:

“(5) Finanšu un kapitāla tirgus komisija pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt šā panta pirmajā daļā minēto atļauju profesionālajai apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku asociācijai vai profesionālajai apdrošinātāju asociācijai, ja:

1) nav iesniegti visi šā panta otrajā vai trešajā daļā minētie dokumenti vai arī iesniegtajos dokumentos ir nepatiesas vai nepilnīgas ziņas;

2) profesionālās apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku asociācijas vai profesionālās apdrošinātāju asociācijas iesniegtā apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka atbildīgās personas un apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecībā tieši iesaistītu darbinieku apmācības programma nenodrošina apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka atbildīgās personas un apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecībā tieši iesaistīto darbinieku zināšanu un darba pieredzes pietiekamības pārbaudi atbilstoši šā likuma prasībām;

3) apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka atbildīgās personas un apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecībā tieši iesaistītu darbinieku apmācības programmas izpildes nodrošinājums nav pietiekams apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka atbildīgās personas un apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecībā tieši iesaistītu darbinieku zināšanu un darba pieredzes pietiekamības pārbaudei atbilstoši šā likuma prasībām.

(6) Finanšu un kapitāla tirgus komisija anulē šā panta pirmajā daļā minēto atļauju profesionālajai apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku asociācijai un profesionālajai apdrošinātāju asociācijai, ja:

1) konstatēts kāds no šā panta piektajā daļā minētajiem gadījumiem;

2) profesionālā apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku asociācija vai profesionālā apdrošinātāju asociācija nenodrošina vai pienācīgi nenodrošina apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka atbildīgās personas un apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecībā tieši iesaistītu darbinieku zināšanu un darba pieredzes pietiekamības pārbaudi;

3) profesionālā apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku asociācija vai profesionālā apdrošinātāju asociācija pārkāpj šo likumu.

(7) Izvērtējot izdarīto pārkāpumu, kurš ļauj anulēt šā panta pirmajā daļā minēto atļauju, Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga pirms atļaujas anulēšanas brīdināt profesionālo apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku asociāciju vai profesionālo apdrošinātāju asociāciju un noteikt atbilstošu termiņu pārkāpumu novēršanai.

(8) Ja Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdotais administratīvais akts par šā panta pirmajā daļā minētās atļaujas anulēšanu tiek pārsūdzēts, šī pārsūdzēšana neaptur minētā administratīvā akta izpildi.”

 

 

 

19. Papildināt 42.pantu ar piekto, sesto, septīto un astoto daļu šādā redakcijā:

“(5) Finanšu un kapitāla tirgus komisija pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt šā panta pirmajā daļā minēto atļauju profesionālajai apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku asociācijai vai profesionālajai apdrošinātāju asociācijai, ja:

1) nav iesniegti visi šā panta otrajā vai trešajā daļā minētie dokumenti vai arī iesniegtajos dokumentos ir nepatiesas vai nepilnīgas ziņas;

2) profesionālās apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku asociācijas vai profesionālās apdrošinātāju asociācijas iesniegtā apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka atbildīgās personas un apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecībā tieši iesaistītu darbinieku apmācības programma nenodrošina apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka atbildīgās personas un apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecībā tieši iesaistītu darbinieku zināšanu un darba pieredzes pietiekamības pārbaudi atbilstoši šā likuma prasībām;

3) apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka atbildīgās personas un apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecībā tieši iesaistītu darbinieku apmācības programmas izpildes nodrošinājums nav pietiekams apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka atbildīgās personas un apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecībā tieši iesaistītu darbinieku zināšanu un darba pieredzes pietiekamības pārbaudei atbilstoši šā likuma prasībām.

(6) Finanšu un kapitāla tirgus komisija anulē šā panta pirmajā daļā minēto atļauju profesionālajai apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku asociācijai un profesionālajai apdrošinātāju asociācijai, ja:

1) konstatēts kāds no šā panta piektajā daļā minētajiem gadījumiem;

2) profesionālā apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku asociācija vai profesionālā apdrošinātāju asociācija nenodrošina vai pienācīgi nenodrošina apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka atbildīgās personas un apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecībā tieši iesaistītu darbinieku zināšanu un darba pieredzes pietiekamības pārbaudi;

3) profesionālā apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku asociācija vai profesionālā apdrošinātāju asociācija pārkāpj šo likumu.

(7) Izvērtējot izdarīto pārkāpumu, kurš ļauj anulēt šā panta pirmajā daļā minēto atļauju, Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga pirms atļaujas anulēšanas brīdināt profesionālo apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku asociāciju vai profesionālo apdrošinātāju asociāciju un noteikt atbilstošu termiņu pārkāpuma novēršanai.

(8) Ja Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdotais administratīvais akts par šā panta pirmajā daļā minētās atļaujas anulēšanu tiek pārsūdzēts, šī pārsūdzēšana neaptur minētā administratīvā akta izpildi.”

 

19. Papildināt likumu ar 43., 44. un 45.pantu šādā redakcijā:

“43.pants. Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ir tiesības pieprasīt no profesionālās apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku asociācijas un profesionālās apdrošinātāju asociācijas informāciju un dokumentus par to darbību, kas saistīta ar apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka atbildīgās personas un apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecībā tieši iesaistītu darbinieku zināšanu un darba pieredzes pietiekamības pārbaudi, un, ja nepieciešams, veikt pārbaudi.

44.pants. Profesionālās apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku asociācijas un profesionālās apdrošinātāju asociācijas lēmumus par atzinumu sniegšanu par apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka atbildīgās personas un apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecībā tieši iesaistītu darbinieku zināšanu un darba pieredzes pietiekamību ieinteresētās personas var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

 

 

 

20. Papildināt likumu ar 43., 44. un 45.pantu šādā redakcijā:

“43.pants. Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ir tiesības pieprasīt no profesionālās apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku asociācijas un profesionālās apdrošinātāju asociācijas informāciju un dokumentus par to darbību, kas saistīta ar apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka atbildīgās personas un apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecībā tieši iesaistītu darbinieku zināšanu un darba pieredzes pietiekamības pārbaudi, un, ja nepieciešams, veikt pārbaudi.

44.pants. Profesionālās apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku asociācijas un profesionālās apdrošinātāju asociācijas lēmumus par atzinumu sniegšanu par apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka atbildīgās personas un apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecībā tieši iesaistītu darbinieku zināšanu un darba pieredzes pietiekamību ieinteresētās personas var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

 

45.pants. (1) Ja apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieks nepilda šā likuma 3.panta otrās un piektās daļas, 4.panta pirmās daļas, 10.panta pirmās daļas 7., 8., 9. un 10.punkta, 16.panta trešās daļas, 18.panta pirmās daļas, 21.1 panta pirmās daļas un 24.panta prasības vai apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka darbība neatbilst šā likuma 1.panta pirmās daļas 5., 6. un 7.punkta prasībām, Finanšu un kapitāla tirgus komisija uzliek apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniekam soda naudu līdz 10 000 latu. Ja apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieks pārkāpj noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanas novēršanu regulējošos normatīvos aktus, Finanšu un kapitāla tirgus komisija uzliek apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniekam soda naudu līdz 100 000 latu.

21

 

Budžeta un finanšu (nodokļu)  komisija

Papildināt otrajā lasījumā atbalstīto 45.panta pirmo daļu pēc vārdiem "24.panta" ar vārdiem "25.panta pirmās un otrās daļas".

 

Atbalstīts

45.pants. (1) Ja apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieks nepilda šā likuma 3.panta otrās un piektās daļas, 4.panta pirmās daļas, 10.panta pirmās daļas 7., 8., 9. un 10.punkta, 16.panta trešās daļas, 18.panta pirmās daļas, 21.1 panta pirmās daļas un 24.panta, 25.panta pirmās un otrās daļas prasības vai apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka darbība neatbilst šā likuma 1.panta pirmās daļas 5., 6. un 7.punkta prasībām, Finanšu un kapitāla tirgus komisija uzliek apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniekam soda naudu līdz 10 000 latu. Ja apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieks pārkāpj noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanas novēršanu regulējošos normatīvos aktus, Finanšu un kapitāla tirgus komisija uzliek apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniekam soda naudu līdz 100 000 latu.

 

(2) Ja apdrošināšanas komersants un nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle nepilda šā likuma 16.panta pirmās daļas prasības, Finanšu un kapitāla tirgus komisija uzliek apdrošināšanas komersantam un nedalībvalsts apdrošinātāja filiālei soda naudu 1000 latu apmērā. Ja apdrošināšanas komersants un nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle nepilda šā likuma 20.panta trešās un ceturtās daļas un 21.panta ceturtās daļas prasības, Finanšu un kapitāla tirgus komisija uzliek apdrošināšanas komersantam un nedalībvalsts apdrošinātāja filiālei soda naudu līdz 10 000 latu.”

 

 

 

(2) Ja apdrošināšanas komersants un nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle nepilda šā likuma 16.panta pirmās daļas prasības, Finanšu un kapitāla tirgus komisija uzliek apdrošināšanas komersantam un nedalībvalsts apdrošinātāja filiālei soda naudu 1000 latu apmērā. Ja apdrošināšanas komersants un nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle nepilda šā likuma 20.panta trešās un ceturtās daļas un 21.panta ceturtās daļas prasības, Finanšu un kapitāla tirgus komisija uzliek apdrošināšanas komersantam un nedalībvalsts apdrošinātāja filiālei soda naudu līdz 10 000 latu.”

Pārejas noteikumi

5. Personas, kuras līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai saskaņā ar Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma 82.panta pirmo daļu saņēmušas Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izsniegto apdrošināšanas brokera sertifikātu, ir tiesīgas nodarboties ar apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecību apdrošināšanas brokera, apdrošināšanas aģenta, apdrošināšanas brokera vai apdrošināšanas aģenta atbildīgās personas vai apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecībā tieši iesaistīta darbinieka statusā un uz tām nav attiecināmas šā likuma 17.panta pirmās daļas 1., 2., 4. un 5.punktā un 17.panta otrās daļas 4. un 5.punktā minētās prasības.  

20. Papildināt likuma pārejas noteikumus ar 6.punktu šādā redakcijā:

“6. Personas, kuras saņēmušas Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izsniegto apdrošināšanas brokera sertifikātu, bet ilgāk par gadu, sākot no 2008.gada 1.janvāra, nav nodarbojušās ar apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecību vai nav bijušas darba tiesiskajās attiecībās ar apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas starpnieku, ir tiesīgas sākt nodarboties ar apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecību vai stāties darba tiesiskajās attiecībās ar apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku, izpildot likuma prasības. Šādām personām nav piemērojamas šā  likuma pārejas noteikumu 5.punkta prasības.””

 

 

 

21. Papildināt pārejas noteikumus ar 6., 7. un 8.punktu šādā redakcijā:

“6. Personas, kuras saņēmušas Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izsniegto apdrošināšanas brokera sertifikātu, bet ilgāk par gadu, sākot no 2008.gada 1.janvāra, nav nodarbojušās ar apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecību vai nav bijušas darba tiesiskajās attiecībās ar apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas starpnieku, ir tiesīgas sākt nodarboties ar apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecību vai stāties darba tiesiskajās attiecībās ar apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku, izpildot likuma prasības. Šādām personām nav piemērojamas šā  likuma pārejas noteikumu 5.punkta prasības.

 

 

22

 

Budžeta un finanšu (nodokļu)  komisija

Papildināt likuma pārejas noteikumus ar 7.punktu šādā redakcijā:

"7. Šā likuma 24.panta trešā daļa stājas spēkā 2008. gada 1. jūlijā.".

Atbalstīts

7. Šā likuma 24.panta trešā daļa stājas spēkā 2008.gada 1.jūlijā.

 

 

23

 

Budžeta un finanšu (nodokļu)  komisija

Papildināt likuma pārejas noteikumus ar 8.punktu šādā redakcijā:

„8. Šā likuma 3.panta astotajā daļā noteikto pārtraukuma periodu sāk skaitīt no 2008.gada 1.janvāra.”

Atbalstīts

8. Šā likuma 3.panta astotajā daļā noteikto pārtraukuma periodu sāk skaitīt no 2008.gada 1.janvāra.”

 

Likums stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī.

 

 

 

Likums stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī.