Grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā

Likumprojekts

 

Grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā

 

Izdarīt Biedrību un nodibinājumu likumā (Latvijas Vēstnesis, 2003, 161.nr.; 2004, 159.nr.; 2006, 160.nr.) šādus grozījumus:

 

1.  6.pantā:

izteikt nosaukumu un pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"6.pants. Biedrības un nodibinājuma nosaukums un simbolika

(1) Biedrības un nodibinājuma nosaukums un simbolika nedrīkst būt pretrunā ar normatīvajiem aktiem un labiem tikumiem, piemēram, tajā nedrīkst ietvert militāra formējuma vai tādas organizācijas vai grupas nosaukumu vai simboliku, kura atzīta par noziedzīgu vai antikonstitucionālu, tā nedrīkst radīt pozitīvu attieksmi pret vardarbību.";

 

izteikt septīto daļu šādā redakcijā:

 

"(7) Biedrība vai nodibinājums, kura tiesības ir aizskartas, prettiesīgi izmantojot tā nosaukumu vai simboliku, var no aizskārēja prasīt, lai tas izbeidz izmantot nosaukumu vai simboliku, kā arī lai atlīdzina biedrībai vai nodibinājumam ar tā nosaukuma vai simbolikas prettiesīgu izmantošanu nodarītos zaudējumus."

 

2.  Izteikt 7.pantu šādā redakcijā:

 

"7.pants. Biedrības un nodibinājuma tiesības iegūt mantu un finanšu līdzekļus

(1) Biedrībai un nodibinājumam ir tiesības papilddarbības veidā veikt saimniecisko darbību, kas saistīta ar sava īpašuma uzturēšanu vai izmantošanu, kā arī veikt citu saimniecisko darbību, kas nav komerciāla rakstura darbība, lai sasniegtu biedrības un nodibinājuma mērķus.

(2) Biedrības un nodibinājuma iegūto mantu un finanšu līdzekļus drīkst izmantot vienīgi statūtos noteiktā mērķa sasniegšanai. Peļņu, kas gūta no biedrības un nodibinājuma veiktās saimnieciskās darbības, nedrīkst sadalīt starp biedrības biedriem vai nodibinājuma dibinātājiem."

 

3.  17.pantā:

papildināt piekto daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

 


"4) kompetentām valsts iestādēm ir pamats uzskatīt, ka biedrības vai nodibinājuma reģistrēšana rada draudus valsts vai sabiedriskajai drošībai, un tās sniegušas attiecīgu pamatotu atzinumu.";

 

papildināt pantu ar desmito daļu šādā redakcijā:

 

"(10) Ja lēmums par atteikumu pieņemts, pamatojoties uz šā panta piektās daļas 4.punktu, tiesa atbildētāja pusē var pieaicināt arī tās iestādes pārstāvi, kura sniegusi šā panta piektās daļas 4.punktā minēto atzinumu. Tiesa lietas izskatīšanā var pieaicināt Ģenerālprokuratūras pārstāvi atzinuma sniegšanai."

 

4. Izslēgt 32.panta trešo daļu.

 

5. Papildināt 57.panta otro daļu ar 3.punktu šādā redakcijā:

 

"3) apdraud valsts vai sabiedrisko drošību."

 

6. Papildināt 105.panta trešo daļu ar 3.punktu šādā redakcijā:

 

"3) apdraud valsts vai sabiedrisko drošību."

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministrs

G.Bērziņš


Likumprojekta

“Grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

Biedrību un nodibinājumu likuma (turpmāk – Likums) 6.panta pirmā daļa noteic biedrības un nodibinājuma nosaukuma veidošanas pamatprasības, 6.panta septītā daļa paredz tiesiskās sekas par biedrības vai nodibinājuma nosaukuma prettiesīgu izmantošanu.

Likuma 7.pantā ietvertais regulējums par biedrību un nodibinājumu tiesībām veikt saimniecisko darbību šobrīd neaizliedz veikt darbību, kas vērsta uz komerciāliem mērķiem.

Likuma 17.panta piektā daļa noteic, ka lēmumu par atteikumu izdarīt ierakstu par biedrības vai nodibinājuma ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā Uzņēmumu reģistra amatpersona pieņem, ja:

1)     statūtos noteiktais mērķis ir pretrunā ar Satversmi, likumiem vai Latvijai saistošiem starptautiskajiem līgumiem;

2)     pārkāpta šajā likumā noteiktā biedrības vai nodibinājuma dibināšanas kārtība;

3)     pēc tam, kad pieņemts lēmums par ieraksta izdarīšanas atlikšanu, noteiktajā termiņā nav novērsti trūkumi biedrības vai nodibinājuma statūtos vai nosaukumā.

Šā brīža likuma redakcija neļauj Uzņēmumu reģistra amatpersonai atteikt biedrības vai nodibinājuma reģistrāciju, pamatojoties uz valsts drošības iestādes atzinumu, saskaņā ar kuru biedrības vai nodibinājuma dibināšana apdraud valsts drošību un ir pretrunā ar Latvijas Republikai saistošajiem normatīvajiem aktiem.

Reģistrējot tādas biedrības vai nodibinājumus, kuri var nodarīt kaitējumu Latvijas valsts interesēm, tiek radīts papildus risks, jo biedrība vai nodibinājums:

-         iegūst principiālu leģitimitātes atzīšanu no Latvijas valsts institūciju puses, kas var radīt negatīvu ietekmi uz valsti, t.sk. starptautiskā mērogā;

-         var izmantot visas normatīvajos aktos paredzētās tiesības un iespējas, piemēram, pēc reģistrācijas vieglāk piesaistīt biedrus (biedrību gadījumā) un finanšu līdzekļus, lai sasniegtu mērķus, kas ir pretrunā ar Satversmi, likumiem vai Latvijai saistošiem starptautiskajiem līgumiem.

 Saskaņā ar likuma 32.panta trešo daļu biedrībām nav tiesību piedzīt no biedra neiemaksāto biedra naudu.

            Biedrības darbību var izbeigt, pamatojoties uz tiesas nolēmumu Likuma 57.panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos. Pieteikumu tiesā atbilstoši Likuma 57.panta otrajai daļai ir tiesīgs iesniegt prokurors vai Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde, ja biedrība pēc rakstveida brīdinājuma saņemšanas nav novērsusi pārkāpumus vai gada laikā pēc brīdinājuma saņemšanas atkārtoti izdara pārkāpumu. Uz šāda pat pamata saskaņā ar Likuma 105.panta trešo daļu tiesā iesniedz pieteikumu par nodibinājuma darbības izbeigšanu.

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

Ar likumprojektu tiek grozīta Likuma 6.panta pirmā un septītā daļa, attiecinot normā ietvertos pienākumus un tiesības par biedrības nosaukuma veidošanu un prettiesīgu izmantošanu arī uz biedrības un nodibinājuma simboliku.

Likumprojekts noteic, ka biedrības un nodibinājumi, veicot saimniecisko darbību, kurai nav komerciāla rakstura, tiesīgas iegūt gan mantu, gan finanšu līdzekļus, kas var tikt izmantoti tikai statūtos noteiktā mērķa sasniegšanai.

Likuma 17.panta piektā daļa tiek papildināta ar 4.punktu, paredzot vēl vienu tiesisko pamatu, kad biedrības vai nodibinājuma reģistrācija nav pieļaujama – ja saņemts kompetentas valsts iestādes atzinums par to, ka biedrības vai nodibinājuma reģistrēšana var radīt draudus valsts vai sabiedriskajai drošībai. Reģistra iestādes atteikums pārsūdzams tiesā un šajā gadījumā atbildētāja pusē var tikt pieaicināts arī tās iestādes pārstāvis, kura sniegusi atzinumu.

Likumprojekts paredz izslēgt likuma 32.panta trešo daļu, atstājot jautājuma risināšanu par biedrības un tās biedru savstarpējām tiesībām biedrības statūtos.

Papildinot Likuma 57.panta otro daļu un 105.panta trešo daļu, paredzēts, ka biedrības vai nodibinājuma darbību var izbeigt ar tiesas nolēmumu, prokuroram iesniedzot tiesā pieteikumu, ja biedrība vai nodibinājums apdraud valsts vai sabiedrisko drošību.

 

3. Cita informācija

Saskaņā ar 2005.gada 6.jūlija tieslietu ministres rīkojumu Nr.1-1/288 tika izveidota darba grupa ar uzdevumu sagatavot ziņojumu par nepieciešamajiem grozījumiem Biedrību un nodibinājumu likumā, nosakot Uzņēmumu reģistra kompetenci attiecībā uz tādu biedrību reģistrēšanu, kuru dibinātāju darbība ir saistīta ar antikonstitucionālām darbībām. Darba grupā tika iekļauti pārstāvji no Drošības policijas, Satversmes aizsardzības biroja, Tieslietu ministrijas, Ārlietu ministrijas, biedrības “Latvijas Pilsoniskā alianse” un Valsts cilvēktiesību biroja.

Pamatojoties uz darba grupas sagatavoto ziņojumu par nepieciešamību veikt grozījumus Biedrību un nodibinājumu likumā saistībā ar tādu biedrību reģistrēšanu, kuru dibinātāju darbība ir saistīta ar antikonstitucionālām darbībām, tieslietu ministre 2006.gada 8.februārī izdeva rīkojumu Nr. 1-1/58 par darba grupas izveidi grozījumu izstrādei Biedrību un nodibinājumu likumā.

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Ietekme uz vidi 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

Nav

 III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 1

 2

 3

 4

 5

 6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumpro-jekts šo jomu neskar

Likumpro-jekts šo jomu neskar

Likumpro-jekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos 

 

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumpro-jekts šo jomu neskar

Likumpro-jekts šo jomu neskar

Likumpro-jekts šo jomu neskar

 

Likumprojekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

 

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumpro-jekts šo jomu neskar

Likumpro-jekts šo jomu neskar

Likumpro-jekts šo jomu neskar

 

Likumprojekts šo jomu neskar

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

 

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumpro-jekts šo jomu neskar

Likumpro-jekts šo jomu neskar

Likumpro-jekts šo jomu neskar

 

Likumprojekts šo jomu neskar

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

 

 

 

6. Cita informācija

Nav

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

 

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

Papildus normatīvie akti nav jāizdod.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Cita informācija

 Nav

 

 

 V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

 

 2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

 

 

 

 

5. Cita informācija

 Nav

 VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Viens no darba grupas likumprojekta izstrādei dalībniekiem bija biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse”.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

 Latvijas Darba devēju konfederācija izteica iebildumu par likumprojektu, norādot, ka tas papildināms ar normu, kas paredz izslēgt Likuma 32.panta trešo daļu, proti, atcelt aizliegumu biedrībām piedzīt no biedra neiemaksāto biedra naudu.

Iebildums ņemts vērā un likumprojekts attiecīgi papildināts.

 

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti. Normatīvā akta projekts tiks izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē un ievietots Ministru kabineta mājas lapā www.mk.gov.lv

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas

5. Cita informācija

Likumprojekta izstrādes gaitā tika pētīta ārvalstu prakse un tiesiskais regulējums attiecībā uz ierobežojumiem biedrību un nodibinājumu reģistrācijai, kuru darbība saistīta ar antikonstitucionālām darbībām. Tāpat, izvērtējot starptautiskos dokumentus un tiesu praksi, tika analizēts, kā likumprojekts ir samērojams ar konstitucionālajām tiesībām biedroties.

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Normatīvā akta projekts neparedz veidot jaunas valsts institūcijas. Normatīvajā aktā paredzētos uzdevumus veiks LR Uzņēmumu reģistrs.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likumprojekts tiks publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. Informācija par normatīvā akta ieviešanu tiks ievietota Uzņēmumu reģistra mājas lapā www.ur.gov.lv.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds Uzņēmumu reģistra valsts notāru lēmumus un faktisko rīcību varēs apstrīdēt Administratīvā procesa likumā un likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” noteiktajā kārtībā Uzņēmumu reģistra galvenajam valsts notāram. Savukārt Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāra lēmumus un rīcību varēs pārsūdzēt  tiesā.

4. Cita informācija

Nav

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministrs

G.Bērziņš

 

 

 

 

Valsts sekretārs

 

Juridiskā dienesta vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

 

 

M.Bičevskis

I.Nikuļceva

L.Popova

S.Mertena

 

 

 

 

 

 

18.04.2007. 13:10

1314

I.Garā

7036795, inta.gara@tm.gov.lv