Grozījumi Publisko aģentūru likumā

Likumprojekts

 

Grozījumi Publisko aģentūru likumā

 

Izdarīt Publisko aģentūru likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 10.nr.; 2002, 23.nr.; 2005, 6.nr.) šādus grozījumus:

 

1.  9.pantā:

izteikt pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

 

"2) ieceļ amatā un atbrīvo no amata valsts aģentūras direktoru, pamatojoties uz Valsts civildienesta likumu un šā likuma 10.panta trešo daļu, kā arī pieņem darbā un atlaiž no darba valsts aģentūras direktoru, pamatojoties uz darba tiesiskās attiecības regulējošajiem normatīvajiem aktiem, ja valsts aģentūras direktors saskaņā ar šā likuma 10.panta trešo daļu nav valsts civildienesta ierēdnis;";

 

papildināt pirmo daļu ar 2.1 punktu šādā redakcijā:

 

"21) disciplināri soda valsts aģentūras direktoru, pamatojoties uz Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likumu vai Darba likumu;";

 

papildināt pirmo daļu ar 5.1 punktu šādā redakcijā:

 

"51) ja nepieciešams, uzdod valsts aģentūras direktoram pirms iesnieg­šanas Valsts civildienesta pārvaldē saskaņot ierēdņu amatus valsts aģentūrā;".

 

2.  10.pantā:

papildināt otro daļu ar 3.1 punktu šādā redakcijā:

 

"31) ministra uzdevumā saskaņo ar pārraudzības institūciju Valsts civildienesta pārvaldē iesniedzamos ierēdņu amatus;";

 

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

 

"(3) Ja kāda no valsts aģentūras funkcijām ir Valsts civildienesta likuma 3.panta pirmajā daļā noteikto pienākumu veikšana, valsts aģentūras direktors ir valsts civildienesta ierēdnis un viņu ieceļ amatā un atbrīvo no amata Valsts civildienesta likumā noteiktajā kārtībā.";

 


papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

 

"(4) Valsts aģentūras direktoru, kas nav valsts civildienesta ierēdnis, pieņem darbā konkursa kārtībā. Kārtību, kādā organizējams atklāts konkurss uz valsts aģentūras direktora amatu, nosaka Ministru kabinets. Ministrs, kura pārraudzībā atrodas valsts aģentūra, pieņem lēmumu par konkursā uzvarējušo pretendentu un noslēdz ar viņu darba līgumu uz pieciem gadiem. Vismaz sešus mēnešus pirms darba līguma termiņa beigām ministrs pieņem lēmumu pagarināt darba līguma termiņu uz pieciem gadiem vai motivētu lēmumu par aģentūras direktora atlaišanu no darba. Par pieņemto lēmumu informē aģentūras direktoru."

 

3. Izteikt 11.pantu šādā redakcijā:

 

"11.pants. Darba samaksa valsts aģentūrā

Valsts aģentūras direktora, ierēdņu un darbinieku darba samaksu nosaka saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, darbinieku un amatpersonu darba samaksas sistēmu."

 

4. Izteikt 13.panta otrās daļas 7.punktu šādā redakcijā:

 

"7) valsts aģentūras direktora, ierēdņu un darbinieku materiālās stimulēšanas kārtību un koplīguma noslēgšanas iespēju;".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministru prezidents

A.Kalvītis


Likumprojekta „Grozījumi Publisko aģentūru likumā”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

     Ar Ministru kabineta 2006.gada 18.jūlija protokollēmumu Nr.38 §3 Valsts kancelejai uzdots izvērtēt publisko aģentūru tiesiskā regulējuma nepilnības un ar publisko aģentūru finansēšanu saistītos problēmjautājumus, kā arī izstrādāt likumprojektu „Grozījumi Publisko aģentūru likumā”. Ar Ministru prezidenta 2006.gada 29.decembra rīkojumu Nr.606 izveidota darba grupa likumprojekta „Grozījumi Publisko aģentūru likumā” izstrādei.

     2006.gada 1.janvārī stājās spēkā Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumi Nr.995 „Noteikumi par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, darbinieku un amatpersonu un Centrālās vēlēšanu komisijas un Centrālās zemes komisijas darbinieku darba samaksas sistēmu un kvalifikācijas pakāpēm, kā arī ierēdņu pabalstiem un kompensāciju”, kas nosaka arī valsts aģentūru darbinieku darba samaksas sistēmu, taču Publisko aģentūru likuma regulējums ar šo regulējumu nav saskaņots.

     Ar 2006.gada 14.septembra likumu izdarīti grozījumi Valsts civildienesta likumā, izslēdzot no 3.panta pirmās daļas vārdus „izņemot publisko aģentūru”. Tādējādi, gadījumos, kad valsts aģentūras pamatfunkcijās ietilpst Valsts civildienesta likuma 3.panta pirmajā daļā uzskaitītās funkcijas, arī valsts aģentūras direktora un atsevišķu šīs aģentūras darbinieku amati uzskatāmi par valsts civildienesta ierēdņu amatiem. Līdz ar to, atbilstoši Valsts sekretāru sanāksmes 2006.gada 14.decembra protokolam Nr. 47 §50, katrā konkrētā gadījumā nepieciešams izvērtēt, vai ierēdņa amatam piekrītošais pienākumu apjoms pārsniedz piecdesmit procentus, piemēram, muzejos, skolās, zinātniskās institūcijās u.tml., kas izveidotas kā aģentūras un kur nav ierēdņu amatu vispār, jo pamatā netiek veiktas no likuma izrietošās ierēdņa funkcijas. Nosakot ierēdņa amatus, uzsvars nav liekams uz amata nosaukumu, bet uz amatā veicamajiem pienākumiem. Šaubu gadījumā ir iespējams vērsties Valsts civildienesta pārvaldē, kuras pienākums ir ierēdņu amatu noteikšana atbilstoši Valsts civildienesta likuma 3.panta prasībām.

     Publisko aģentūru likuma regulējumu nepieciešams saskaņot ar norādīto.

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

Publisko aģentūru likuma regulējums attiecībā uz valsts aģentūrām tiek saskaņots ar spēkā esošo Valsts civildienesta likuma redakciju un Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumiem Nr.995 „Noteikumi par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, darbinieku un amatpersonu un Centrālās vēlēšanu komisijas un Centrālās zemes komisijas darbinieku darba samaksas sistēmu un kvalifikācijas pakāpēm, kā arī ierēdņu pabalstiem un kompensāciju”

Ievērojot to, ka anotācijas I sadaļas 1.punktā minētie grozījumi Valsts civildienesta likumā ir stājušies spēkā, sakarā ar ko ir radušās neskaidrības normu praktiskā piemērošanā saistībā ar ierēdņa amata statusa noteikšanu valsts aģentūru direktoriem un darbiniekiem, likumprojekts virzāms izskatīšanai steidzamā kārtībā.

 

3. Cita informācija

Likumprojektu izstrādājusi darba grupa, kas izveidota ar Ministru prezidenta 2006.gada 29.decembra rīkojumu Nr.606.

Darba grupā tika apskatīti arī ar valsts aģentūru finansēšanas modeli saistīti problēmjautājumi, tomēr darbi grupa vienojās, ka minēto problēmu apzināšanai un iespējamo risinājumu variantu izvērtēšanai izstrādājams atsevišķs politikas plānošanas dokuments – koncepcija.

Ministru kabineta 2007.gada 20.februāra protokols Nr. 14 §33 uzdod Valsts kancelejai sagatavot attiecīgus grozījumus Ministru prezidenta 2006.gada 29.decembra rīkojumā Nr.606 "Par darba grupu likumprojekta "Grozījumi Publisko aģentūru likumā" izstrādei", paplašinot darba grupai izvirzīto uzdevumu loku un pagarinot to izpildes termiņu. Tādējādi, darbu pie koncepcijas projekta turpinās jau izveidotā darba grupa.

Valsts kancelejas izstrādātajos grozījumos Ministru prezidenta rīkojumā paredzēts, ka koncepcijas projekts izstrādājams līdz 2007.gada 1.jūlijam.

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija                                           

Nav.

 

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 

1

2007

2008

2009

2010

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

 

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme

 

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

6. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

 

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Ievērojot to, ka tiek izdarītas izmaiņas Publisko aģentūru likuma 10.panta trešajā daļā, atkārtoti izdodami Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumi Nr. 493 „Kārtība, kādā organizējams atklāts konkurss uz valsts aģentūras direktora amatu”.

Ievērojot izdarītās izmaiņas likuma 11.pantā. izdarāmi grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumos Nr.995 „Noteikumi par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, darbinieku un amatpersonu un Centrālās vēlēšanu komisijas un Centrālās zemes komisijas darbinieku darba samaksas sistēmu un kvalifikācijas pakāpēm, kā arī ierēdņu pabalstiem un kompensāciju”, izslēdzot no noteikumu izdošanas pamatiem Publisko aģentūru likuma 11.panta pirmo daļu.

 

2. Cita informācija

Norādītie likumu un noteikumu projekti nav izstrādāti.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums                                                                                                       1.tabula      

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

 Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

 2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

 Tiesību akta projekts šo jomu neskar

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijas nav notikušas

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Normatīvā akta izpildi esošo funkciju ietvaros nodrošinās visas valsts aģentūras un Valsts civildienesta pārvalde

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likumprojekts pēc pieņemšanas tiks publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un periodiskajā izdevumā „Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs”. Likums būs pieejams bezmaksas portālā www.likumi.lv, kā arī tiks sniegta informācija presei.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds savas tiesības varēs aizstāvēt Publisko aģentūru likumā, Valsts civildienesta likumā, valsts aģentūru nolikumos un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

Nav.

 

Ministru prezidents                                                                                            A.Kalvītis

 

Ministru prezidents

Valsts kancelejas direktore

Politikas koordinācijas departamenta direktors

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

A.Kalvītis

G.Veismane

M.Krieviņš

Dz.Galvenieks

I.Bite Perceva

 

22.03.2007 18:00

1176

I.Bite Perceva,

7082904 inga.bite@mk.gov.lv