Grozījumi Rāznas nacionālā parka likumā

Likumprojekts

 

Grozījums Rāznas nacionālā parka likumā

 

Izdarīt Rāznas nacionālā parka likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2006, 24.nr.; 2007, 5.nr.) šādu grozījumu:

 

Izslēgt pārejas noteikumu 6.punktu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemkopības ministra vietā –

vides ministrs

R.Vējonis


Likumprojekta „Grozījums Rāznas nacionālā parka likumā”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Rāznas nacionālā parka likuma Pārejas noteikumu 5. un 6.punkts paredz, ka līdz nacionālā parka administrācijas izveidošanai normatīvajos aktos noteiktās funkcijas veic Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālā vides pārvalde, izņemot Meža likuma 39.panta pirmajā daļā minēto apliecinājumu un medības regulējošos normatīvajos aktos minēto administratīvo aktu izdošanu un Valsts meža dienests līdz 2007.gada 1.jūlijam izdod Meža likuma 39.panta pirmajā daļā minētos apliecinājumus un medības regulējošos normatīvajos aktos minētos administratīvos aktus.

Iepriekš minētās normas attiecībā uz apliecinājumu un medības regulējošos normatīvajos aktos minēto administratīvo aktu izdošanu ir noteiktas saskaņā ar Meža likumu un Medību likumu.

Veicot apliecinājumu izsniegšanas tiesiskā regulējuma analīzi, tika konstatēts, ka Meža likuma 39.panta otrā daļa neatbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta ceturtajai daļai, ar kuru noteikts, ka valsts pārvaldei, īstenojot valsts pārvaldes funkcijas, nav savu interešu. Īstenojot Meža likuma 39.panta otrajā daļā noteikto, īpaši aizsargājamo dabas teritoriju administrācija (turpmāk – Administrācija) gan apsaimnieko savas pārraudzības teritorijā valstij piederošo un piekrītošo meža zemi, gan izsniedz sev apliecinājumus. No minētajiem apsvērumiem izriet, ka Administrācijai, īstenojot valsts pārvaldes funkcijas ir savas intereses.

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmitā daļa nosaka, ka valsts pārvaldi organizē pēc iespējas efektīvi. Īstenojot Meža likuma 39.panta otrajā daļā noteikto, tiesiskajā reglamentējumā attiecībā uz apliecinājumu izsniegšanu ir panākts pilnīgi pretējs efekts, jo apliecinājumus atsevišķiem meža īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem izsniedz Administrācijas, kuras pašas nodrošina nepieciešamo pārbaužu veikšanu pirms apliecinājuma izsniegšanas. Savukārt saskaņā ar Meža likuma 29.panta pirmajā daļā noteikto, pārskatu par veiktajām darbībām meža īpašnieki vai tiesiskie valdītāji iesniedz Valsts meža dienestā, kas veic šo pārskatu pārbaudi.

Īstenojot Meža likuma 39.panta otrajā daļā noteikto, nav nodrošināta efektīvas valsts pārvaldības principa ievērošana un valsts pārvaldes organizēšana pēc iespējas ērti un pieejami privātpersonai, kā to nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta astotā un desmitā daļa. Prakse, liecina, ka meža īpašniekiem (valdītājiem) ir neizpratne par to, kādēļ apliecinājums jāsaņem Administrācijā, bet pārskats jāiesniedz Valsts meža dienestā. Līdz ar to no meža īpašnieku puses rodas neapmierinātība par sniegtā pakalpojuma kvalitāti un efektivitāti.

Šobrīd informācija Meža valsts reģistram par Valsts meža dienesta struktūrvienību izsniegtajiem apliecinājumiem tiek pievienota nekavējoties, bet par Administrāciju izsniegtajiem apliecinājumiem informāciju Meža valsts reģistrā aktualizē tikai pēc nepieciešamo datu saņemšanas no Administrācijas. Administrācijām un Valsts meža dienestam nav vienotas datu bāzes, kurā tiek uzturēta informācija par izsniegtajiem apliecinājumiem un iesniegtajiem pārskatiem. Tādējādi ir apgrūtināta Ministru kabineta 2004.gada 16.novembra noteikumu Nr.945 „Valsts meža dienesta nolikums” 3.8., 3.11. un 3.18.apakšpunktā noteikto Valsts meža dienesta uzdevumu (Meža valsts reģistra uzturēšana, sabiedrības informēšana par meža resursu stāvokli un izmantošanu un mežā un meža zemēs notiekošās saimnieciskās darbības kontrolēšana) izpildes nodrošināšana.

Veicot medību atļauju un mednieku sezonas karšu izsniegšanas tiesiskā reglamentējuma analīzi, tika konstatēts, ka Medību likuma 22.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka Valsts meža dienests atbilstoši limitam izsniedz medību atļaujas medību tiesību lietotājiem un mednieka sezonas kartes – medniekiem, savukārt 22.panta otrajā daļā ir noteikti īpaši nosacījumi Administrācijām, proti, ja medību platības ietilpst nacionālā parka vai dabas rezervāta teritorijā, attiecīgā administrācija izsniedz medību atļaujas medību tiesību lietotājiem un mednieka sezonas kartes medniekiem. Bieži vien viena medību iecirkņa teritorija atrodas gan aizsargājamā teritorijā, gan ārpus tās. Līdz ar to tika konstatēts, ka īstenojot iepriekš minētās Medību likuma normas, šis pakalpojums ir neefektīvs, jo medību tiesību lietotājiem, lai saņemtu medību atļaujas medīšanai vienā medību iecirknī, jāvēršas divās valsts pārvaldes iestādēs. Situāciju sarežģī arī tas, ka nav iespējams noteikt, cik medību atļaujas izsniegs īpaši aizsargājamo teritoriju administrācija un cik Valsts meža dienests.

No Medību likuma 22.panta pirmās un otrās daļas izriet, ka par vienām un tām pašām funkcijām atbildīgas divas valsts pārvaldes iestādes. Līdz ar to notiek valsts institūciju funkciju dublēšanās, kas ir pretrunā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma mērķa par demokrātisku, tiesisku, efektīvu, atklātu un sabiedrībai pieejamu valsts pārvaldi īstenošanu, kā arī ar deklarācijas par Ministru kabineta iecerēto darbību attiecībā uz valsts pārvaldes sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu un lēmuma pieņemšanas procedūras vienkāršošanu

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekts tiek virzīts izskatīšanai vienotā paketē ar likumprojektu „Grozījumi Meža likumā” , likumprojektu „Grozījumi Medību likumā”, paredzot sakārtot normatīvo bāzi attiecībā uz Meža likuma 39.panta pirmajā daļā minēto apliecinājumu izsniegšanu un Medību likumā minēto medību atļauju un mednieku sezonas karšu izsniegšanu. Tādējādi nodrošinot, ka pēc likumprojektu pieņemšanas un spēkā stāšanās iepriekš minētie administratīvie akti būtu saņemami vienā iestādē – Valsts meža dienestā. Tā rezultātā tiks novērsta situācija, ka par vienām un tām pašām funkcijām atbildīgas divas valsts pārvaldes iestādes un novērsta valsts institūciju funkciju dublēšanās, kā arī uzlabota sniegtā pakalpojuma efektivitāte. Tiks īstenots deklarācijā par Ministru kabineta iecerēto darbību noteiktais attiecībā uz valsts pārvaldes sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu un lēmuma pieņemšanas procedūras vienkāršošanu. Līdz ar to pilnībā tiks atrisinātas šīs sadaļas 1.punktā minētās problēmas

3. Cita informācija

Likumprojekti „Grozījumi Meža likumā”, „Grozījumi Medību likumā”, „Grozījums Rāznas nacionālā parka likumā” un „Grozījums Slīteres nacionālā parka likumā” ir savstarpēji saistīti, tāpēc tie izskatāmi vienotā paketē.

Likumprojektu paketes virzība ir steidzama, lai Rāznas nacionālā parka administrācijai, kura savu darbību uzsāk ar 2007.gada 1.jūliju, nebūtu jāpārņem no Valsts meža dienesta funkcija – apliecinājumu izsniegšana

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Projekts šo jomu neskar

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Tiek vienkāršota Meža likuma 39.pantā noteikto apliecinājumu saņemšanas procedūra. Pēc likumprojektu paketes pieņemšanas tie meža īpašnieki vai tiesiskie valdītāji, kuru meža īpašums vai tiesiskais valdījums atrodas Rāznas nacionālajā parkā, apliecinājumu varēs turpināt saņemt Valsts meža dienestā

3. Sociālo seku izvērtējums

Projekts šo jomu neskar

4. Ietekme uz vidi

Likumprojektam nav negatīva ietekme uz vidi, jo saimniecisko darbību Rāznas nacionālā parka teritorijā regulē Rāznas nacionālā parka likums un tam pakārtotie Ministru kabineta noteikumi.

Savukārt Meža likuma 39.panta pirmajā daļā noteikto apliecinājumu izsniegšanas saskaņošanas kārtība tiks iekļauta uz Meža likuma 39.panta sestās daļas pamata izdotajos Ministru kabineta 15.04.2003. noteikumos Nr.169 „Meža valsts reģistra un informācijas aprites noteikumi”. Noteikumu V. nodaļā „Apliecinājumu izsniegšanas kārtība un iesniegumā iekļaujamā informācija” paredzēts noteikt, ka gadījumos, kad meža īpašums vai tiesiskais valdījums atrodas Gaujas, Slīteres, Rāznas vai Ķemeru nacionālajā parkā vai arī Teiču, Krustkalnu, Grīņu vai Moricsalas dabas rezervātā, attiecīgā Valsts meža dienesta mežniecība saņemtos iesniegumus apliecinājuma saņemšanai un iesniegumam pievienotos materiālus nosūta attiecīgās teritorijas administrācijai. Administrācija 15 dienu laikā izvērtē attiecīgās darbības atbilstību teritorijas aizsardzību un izmantošanu regulējošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī aizsargājamās teritorijas izveidošanas un aizsardzības mērķiem un uzdevumiem, un nosūta attiecīgai Valsts meža dienesta mežniecībai atzinumu par iesniegumu apliecinājuma saņemšanai. Mežniecība ir tiesīga izsniegt apliecinājumu tikai tajos gadījumos, ja administrācijas atzinums ir pozitīvs. Papildus, ne retāk, kā reizi mēnesī, mežniecība nosūta attiecīgās teritorijas administrācijai informāciju par iepriekšējā mēnesī saņemtajiem iesniegumiem un izsniegtajiem apliecinājumiem. Informāciju iesniedz elektroniskā veidā. Informācijas struktūru un norādāmo informāciju Valsts meža dienests saskaņo ar Vides ministriju

5. Cita informācija

Projekts šo jomu neskar

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

(tūkst. Ls)

Rādītāji

Kārtējais gads

Trīs nākamie gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Projekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Projekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

Projekts šo jomu neskar

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Projekts šo jomu neskar

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Projekts šo jomu neskar

6. Cita informācija

Projekts šo jomu neskar

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Likumprojekts ir saistīts ar vienotā paketē virzītajiem likumprojektiem „Grozījumi Meža likumā” un „Grozījumi Medību likumā”. Likumprojekti ir sagatavoti un tiek virzīti apstiprināšanai vienlaicīgi

2. Cita informācija

Projekts šo jomu neskar

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Projekts šo jomu neskar

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Projekts šo jomu neskar

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Projekts šo jomu neskar

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Projekts šo jomu neskar

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe

Komentāri

 

Projekts šo jomu neskar.

Projekts šo jomu neskar.

Projekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

Projekts šo jomu neskar.

Projekts šo jomu neskar.

Projekts šo jomu neskar

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

Konsultācijas nav notikušas

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijas nav notikušas

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas

5. Cita informācija

Projekts šo jomu neskar

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likuma izpildei nav nepieciešams radīt jaunas valsts institūcijas vai paplašināt esošo institūciju funkcijas.

Likuma normu ievērošanu un izpildi nodrošinās Valsts meža dienests un citas normatīvajos aktos pilnvarotas institūcijas atbilstoši savai kompetencei

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likumprojekts tiks ievietots, Ministru kabineta mājaslapā, laikrakstā ''Latvijas Vēstnesis'', Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājā, Normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS)

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Administratīvā procesa likumā un Valsts meža dienesta likumā noteiktajā kārtībā.

Valsts meža dienesta teritoriālo struktūrvienību vadītāju pieņemtie lēmumi un izdotie rīkojumi apstrīdami Valsts meža dienesta ģenerāldirektoram. Ģenerāldirektora pieņemtie lēmumi un izdotie rīkojumi pārsūdzami tiesā

4. Cita informācija

Projekts šo jomu neskar

 

 

Zemkopības ministrs                                                                 M.Roze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts sekretāre

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

D.Lucaua

 

 

S.Grigaļūna

 

 

I.Smilga

 

 

L.Pamovska

24.05.2007. 11:07

1640

L.Pamovska

67027285, Lelda.Pamovska@zm.gov.lv