Grozījumi Medību likumā

Likumprojekts

 

Grozījumi Medību likumā

 

Izdarīt Medību likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003, 17.nr.; 2007, 3.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izslēgt 22.panta otro un trešo daļu.

 

2. Papildināt pārejas noteikumus ar 6. un 7.punktu šādā redakcijā:

 

"6. Ja medību platības atrodas Gaujas, Slīteres vai Ķemeru nacionālā parka vai arī Teiču, Krustkalnu, Grīņu vai Moricsalas dabas rezervāta teritorijā, attiecīgās teritorijas administrācija izsniedz medību atļaujas medību tiesību lietotājiem un mednieka sezonas kartes medniekiem līdz 2008.gada 31.martam.

 

7. Gaujas, Slīteres un Ķemeru nacionālā parka un Teiču dabas rezervāta administrācija limitēto medījamo dzīvnieku medību atļaujas veidlapas un mednieka sezonas kartes līdz 2008.gada 31.martam saņem no Valsts meža dienesta un divu mēnešu laikā pēc 2007./2008.gada medību sezonas beigām iesniedz Valsts meža dienestā informāciju par nomedīto dzīvnieku skaitu, kā arī nodod Valsts meža dienestam neizlietotās medību atļaujas un anulē medniekiem neizsniegtās mednieka sezonas kartes."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemkopības ministra vietā –

vides ministrs

R.Vējonis


Likumprojekta „Grozījumi Medību likumā”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Ar LR Saeimas 08.07.2003. Medību likuma (turpmāk – Medību likums) 22.panta pirmo daļu ir noteikts, ka Valsts meža dienests atbilstoši limitam izsniedz medību atļaujas medību tiesību lietotājiem un mednieka sezonas kartes – medniekiem, bet ar 22.panta otro daļu ir noteikti īpaši nosacījumi īpaši aizsargājamo teritoriju administrācijām, proti, ja medību platības ietilpst nacionālā parka vai dabas rezervāta teritorijā, attiecīgā administrācija izsniedz medību atļaujas medību tiesību lietotājiem un mednieka sezonas kartes medniekiem.

Sakarā ar to, ka bieži vien viena medību iecirkņa teritorija atrodas gan aizsargājamā teritorijā, gan ārpus tās, tad, īstenojot iepriekš minētās Medību likuma normas, tika konstatēts, ka šis pakalpojums ir neefektīvs, jo medību tiesību lietotājiem, lai saņemtu medību atļaujas medīšanai vienā medību iecirknī, jāvēršas divās valsts institūcijās. Situāciju sarežģī arī tas, ka nav iespējams noteikt, cik medību atļaujas izsniegs īpaši aizsargājamo teritoriju administrācija un cik Valsts meža dienests.

No Medību likuma 22.panta pirmās un otrās daļas izriet, ka par vienām un tām pašām funkcijām atbildīgas divas valsts institūcijas un līdz ar to notiek valsts institūciju funkciju dublēšanās, kas ir pretrunā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma mērķa par demokrātisku, tiesisku, efektīvu, atklātu un sabiedrībai pieejamu valsts pārvaldi īstenošanu, kā arī ar deklarācijas par Ministru kabineta iecerēto darbību attiecībā uz valsts pārvaldes sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu un lēmuma pieņemšanas procedūras vienkāršošanu

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekts paredz izslēgt normu, kas nosaka nacionālā parka vai dabas rezervāta administrācijas tiesības izsniegt medību atļaujas medību tiesību lietotājiem un mednieka sezonas kartes medniekiem, ja medību platības ietilpst administrāciju pārraudzībā esošajā teritorijā, kā arī ar šo normu saistīto normu, kas nosaka, ka nacionālo parku un dabas rezervātu administrācijas limitēto medījamo dzīvnieku medību atļaujas veidlapas un mednieka sezonas kartes saņem no Valsts meža dienesta un divu mēnešu laikā pēc medību sezonas beigām iesniedz Valsts meža dienestam informāciju par nomedīto dzīvnieku skaitu, kā arī nodod Valsts meža dienestam neizlietotās medību atļaujas un anulē medniekiem neizsniegtās mednieka sezonas kartes.

Veicot iepriekš minētos grozījumus tiks atrisinātas visas iepriekš minētās problēmas - tiks novērsta situācija, ka par vienām un tām pašām funkcijām atbildīgas divas valsts institūcijas un līdz ar to novērsta valsts institūciju funkciju dublēšanās, uzlabota sniegtā pakalpojuma efektivitāte un īstenots deklarācijā par Ministru kabineta iecerēto darbību noteiktais attiecībā uz valsts pārvaldes sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu un lēmuma pieņemšanas procedūras vienkāršošanu.

Likumprojekts paredz noteikt pārejas periodu attiecībā uz medību atļaujas un mednieku sezonas kartes izsniegšanu, nosakot, ka, ja medību platības ietilpst Gaujas, Slīteres vai Ķemeru nacionālajā parkā vai arī Teiču, Krustkalnu, Grīņu vai Moricsalas dabas rezervāta teritorijā, attiecīgā administrācija izsniedz medību atļaujas medību tiesību lietotājiem un mednieku sezonas kartes medniekiem līdz 2008.gada 31.martam. Pārejas periods nepieciešams, lai likumprojekts Rāznas nacionālā parka teritorijā stātos spēkā līdz šī gada 1.jūlijam, bet pārējos nacionālajos parkos un dabas rezervātos medību atļaujas un mednieku sezonas kartes izsniegšanu Valsts meža dienests uzsāktu ar 2008.gada 1.aprīli, tas ir ar jaunu medību sezonu.

Rāznas nacionālais parks ir izveidots pamatojoties uz LR Saeimas 02.11.2006. Rāznas nacionālā parka likumu un saskaņā ar šī likuma pārejas noteikumu 6.punktu Valsts meža dienests līdz 2007.gada 1.jūlijam izdod medības regulējošos normatīvajos aktos minētos administratīvos aktus. Nav lietderīgi Rāznas nacionālā parka administrācijai apgūt tādu funkciju veikšanu, kas plānotas nodot atpakaļ Valsts meža dienestam. Līdz ar to svarīgi, lai likumprojekti „Grozījumi Medību likumā” un „Grozījumi Rāznas nacionālā parka likumā” stātos spēkā līdz šī gada 1.jūlijam

3. Cita informācija

Likumprojekti „Grozījumi Meža likumā”, „Grozījumi Medību likumā”, „Grozījumi Rāznas nacionālā parka likumā” un „Grozījums Slīteres nacionālā parka likumā” ir savstarpēji saistīti, tādēļ tie izskatāmi vienotā paketē

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Projekts šo jomu neskar

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Projekts šo jomu neskar

3. Sociālo seku izvērtējums

Projekts šo jomu neskar

4. Ietekme uz vidi

Likumprojektam nav negatīva ietekme uz vidi, jo saimniecisko darbību nacionālo parku teritorijā reglamentē nacionālo parku likumi un tiem pakārtotie Ministru kabineta noteikumi.

Saskaņā ar Medību likuma 6.pantā noteikto medību resursi izmantojami tā, lai nodrošinātu medījamo dzīvnieku sugu populāciju, genofonda un medījamo dzīvnieku apdzīvotās vides aizsardzību un saglabāšanu. Lai to varētu īstenot, tad saskaņā ar Medību likuma 20.panta pirmo daļu Valsts meža dienests katru gadu nosaka limitēto medījamo dzīvnieku nomedīšanas lielāko pieļaujamo apjomu medību platībās pamatojoties uz medījamo dzīvnieku uzskaites datiem. Saskaņā ar Medību likuma 20.panta otro daļu medījamo dzīvnieku uzskaiti organizē Valsts meža dienests, bet gadījumā, ja medību platības atrodas nacionālo parku un dabas rezervātu teritorijās, tad veicot uzskaiti, piesaista attiecīgā nacionālā parka vai dabas rezervāta administrāciju.

Saskaņā ar Medību likuma 20.panta trešo daļu medījamos dzīvniekus uzskaita un limitēto medījamo dzīvnieku nomedīšanas lielāko pieļaujamo apjomu medību platībās aprēķina atbilstoši zemkopības ministra apstiprinātai metodikai, izņemot medību platības nacionālo parku un dabas rezervātu teritorijās, ja to aizsardzības un izmantošanas noteikumos vai dabas aizsardzības plānos noteikts citādi. Pamatojoties uz iepriekš minēto, nosakot limitēto medījamo dzīvnieku nomedīšanas lielāko pieļaujamo apjomu medību platībās, kas izvietojas nacionālo parku un dabas rezervātu teritorijās, tiek ņemtas vērā nacionālā parka vai dabas rezervāta administrācijas intereses.

Saskaņā ar Medību likuma 22.panta pirmo daļu Valsts meža dienests atbilstoši limitam izsniedz medību atļaujas medību tiesību lietotājiem un mednieka sezonas kartes medniekiem, līdz ar to īstenojot šo normu netiek aizskartas nacionālā parka vai dabas rezervāta administrācijas intereses

5. Cita informācija

Nav

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads 2007.

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

2008.

2009.

2010.

1. Izmaiņas valsts budžeta ieņēmumos

Projekts šo jomu neskar

Projekts šo jomu neskar

Projekts šo jomu neskar

Projekts šo jomu neskar

Projekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas valsts budžeta izdevumos

Projekts šo jomu neskar

Projekts šo jomu neskar

Projekts šo jomu neskar

Projekts šo jomu neskar

Projekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

Projekts šo jomu neskar

Projekts šo jomu neskar

Projekts šo jomu neskar

Projekts šo jomu neskar

Projekts šo jomu neskar

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Projekts šo jomu neskar

Projekts šo jomu neskar

Projekts šo jomu neskar

Projekts šo jomu neskar

Projekts šo jomu neskar

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Projekts šo jomu neskar

6. Cita informācija

Nav

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Ir sagatavots likumprojekts „Grozījumi Rāznas nacionālā parka likumā” Likumprojekti tiek virzīti apstiprināšanai vienlaicīgi.

Papildus citi normatīvie akti nav jāizdod

2. Cita informācija

Nav

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Projekts šo jomu neskar

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Projekts šo jomu neskar

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Projekts šo jomu neskar

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Projekts šo jomu neskar

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe

Komentāri

 

 

 

 

5. Cita informācija

Nav

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijas nav notikušas

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas

5. Cita informācija

Nav

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likumprojekta izpilde tiks nodrošināta, izskaidrojot tā būtību Zemkopības ministrijas padotībā esošai valsts pārvaldes iestādei Valsts meža dienestam un Vides ministrijas padotībā esošām valsts pārvaldes iestādēm (Gaujas, Slīteres, Ķemeru un Rāznas nacionālā parka administrācija un Teiču dabas rezervāta administrācija).

Jaunas valsts vai pašvaldību iestāžu funkcijas netiek radītas

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likumprojekts tiks ievietots Zemkopības ministrijas mājas lapā Internetā sabiedrības informēšanai un komentāru sniegšanai.

Likums tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, ievietots normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS), kā arī bezmaksas datu bāzē www.likumi.lv

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds savas tiesības var aizstāvēt Administratīvā procesa likumā un Valsts meža dienesta likumā noteiktā kārtībā.

Valsts meža dienesta teritoriālo struktūrvienību vadītāju pieņemtie lēmumi un izdotie rīkojumi apstrīdami Valsts meža dienesta ģenerāldirektoram. Valsts meža dienesta ģenerāldirektora pieņemtie lēmumi un izdotie rīkojumi pārsūdzami tiesā

4. Cita informācija

Nav

 

 

Zemkopības ministrs                                                                 M.Roze

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts sekretāre

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

 

D.Lucaua

S.Grigaļūna

I.Smilga

K.Pļaskota

 

24.05.2007. 11:07

1455

K.Pļaskota

67027569, kristine.plaskota@zm.gov.lv