Grozījumi Meža likumā

Likumprojekts

 

Grozījumi Meža likumā

 

Izdarīt Meža likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 8.nr.; 2003, 8.nr.; 2005, 5., 10.nr.; 2006, 7.nr.; 2007, 3.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izslēgt 12.panta otrās daļas pirmajā teikumā vārdus "vai šā likuma 39.panta otrajā daļā minēto īpaši aizsargājamo dabas teritoriju administrācijai".

 

2. Izslēgt 39.panta otro un trešo daļu.

 

3. Papildināt pārejas noteikumus ar 12. un 13.punktu šādā redakcijā:

 

"12. Ja meža īpašums vai tiesiskais valdījums atrodas Gaujas, Slīteres vai Ķemeru nacionālā parka vai arī Teiču, Krustkalnu, Grīņu vai Moricsalas dabas rezervāta teritorijā, šā likuma 39.panta pirmajā daļā minētie apliecinājumi saņemami attiecīgās teritorijas administrācijā līdz 2007.gada 31.decembrim.

 

13. Gaujas, Slīteres un Ķemeru nacionālā parka un Teiču dabas rezervāta administrācija 2007.gadā katru mēnesi līdz piektajam datumam elektroniskā veidā iesniedz Valsts meža dienestā informāciju par iepriekšējā mēnesī saņemtajiem pieteikumiem un izsniegtajiem apliecinājumiem. Šā likuma 39.panta pirmajā daļā minēto apliecinājumu veidlapas attiecīgā administrācija saņem no Valsts meža dienesta līdz 2007.gada 31.decembrim."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemkopības ministra vietā –

vides ministrs

R.Vējonis


Likumprojekta „Grozījumi Meža likumā”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Šobrīd Meža likuma 39.panta pirmā daļa nosaka darbības, kuru veikšanai meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam no Valsts meža dienesta jāsaņem apliecinājums – dokuments, kas apliecina konkrētas plānotās darbības likumību un ir uzskatāms par šīs darbības atļauju. Ar 39.panta otro daļu ir noteikti īpaši nosacījumi apliecinājuma saņemšanai, ja meža īpašums vai tiesiskais valdījums atrodas Gaujas, Slīteres, Rāznas vai Ķemeru nacionālajā parkā vai Teiču, Krustkalnu, Grīņu vai Moricsalas dabas rezervātā. Minētajās teritorijās apliecinājumu saņem no šo teritoriju administrācijas.

Veicot apliecinājumu izsniegšanas tiesiskā regulējuma analīzi, tika konstatēts, ka Meža likuma 39.panta otrā daļa neatbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta ceturtajai daļai, ar kuru noteikts, ka valsts pārvaldei, īstenojot valsts pārvaldes funkcijas, nav savu interešu. Īstenojot Meža likuma 39.panta otrajā daļā noteikto, īpaši aizsargājamo dabas teritoriju administrācija (turpmāk – Administrācija) gan apsaimnieko savas pārraudzības teritorijā valstij piederošo un piekrītošo meža zemi, gan izsniedz sev apliecinājumus. No minētajiem apsvērumiem izriet, ka Administrācijai, īstenojot valsts pārvaldes funkcijas, ir savas intereses.

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmitā daļa nosaka, ka valsts pārvaldi organizē pēc iespējas efektīvi. Īstenojot Meža likuma 39.panta otrajā daļā noteikto, tiesiskajā reglamentējumā attiecībā uz apliecinājumu izsniegšanu ir panākts pilnīgi pretējs efekts, jo apliecinājumus atsevišķiem meža īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem izsniedz Administrācijas, kuras pašas nodrošina nepieciešamo pārbaužu veikšanu pirms apliecinājuma izsniegšanas, Savukārt saskaņā ar Meža likuma 29.panta pirmajā daļā noteikto, pārskatu par veiktajām darbībām meža īpašnieki vai tiesiskie valdītāji iesniedz Valsts meža dienestā, kas, veic šo pārskatu pārbaudi.

Īstenojot Meža likuma 39.panta otrajā daļā noteikto, nav nodrošināta efektīvas valsts pārvaldības principa ievērošana un valsts pārvaldes organizēšana pēc iespējas ērti un pieejami privātpersonai, kā to nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta astotā un desmitā daļa. Prakse liecina, ka meža īpašniekiem (valdītājiem) ir neizpratne par to, kādēļ apliecinājums jāsaņem Administrācijā, bet pārskats jāiesniedz Valsts meža dienestā. Līdz ar to no meža īpašnieku puses rodas neapmierinātība par sniegtā pakalpojuma kvalitāti un efektivitāti.

Šobrīd informācija Meža valsts reģistram (informācijas sistēma, kurā apkopo un glabā informāciju par mežiem un tajos notiekošo saimniecisko darbību) par Valsts meža dienesta struktūrvienību izsniegtajiem apliecinājumiem tiek pievienota nekavējoties, bet par Administrāciju izsniegtajiem apliecinājumiem informāciju Meža valsts reģistrā aktualizē tikai pēc nepieciešamo datu saņemšanas no Administrācijas. Administrācijām un Valsts meža dienestam nav vienotas datu bāzes, kurā tiek uzturēta informācija par izsniegtajiem apliecinājumiem un iesniegtajiem pārskatiem. Tādējādi ir apgrūtināta Ministru kabineta 2004.gada 16.novembra noteikumu Nr.945 „Valsts meža dienesta nolikums” 3.8., 3.11. un 3.18.apakšpunktā noteikto Valsts meža dienesta uzdevumu (Meža valsts reģistra uzturēšana, sabiedrības informēšana par meža resursu stāvokli un izmantošanu un mežā un meža zemēs notiekošās saimnieciskās darbības kontrolēšana) izpildes nodrošināšana

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekts paredz izslēgt 39.panta otro un trešo daļu, kā rezultātā Meža likuma 39.panta pirmajā daļā minētos apliecinājumus meža īpašniekiem (valdītājiem) izsniedz viena valsts pārvaldes iestāde - Valsts meža dienests. Līdz ar to tiks atrisinātas visas šīs sadaļas 1.punktā minētās problēmas -  tiks novērsta situācija, ka par vienām un tām pašām funkcijām atbildīgas divas valsts institūcijas. Tiks novērsta valsts institūciju funkciju dublēšanās, uzlabota sniegtā pakalpojuma efektivitāte un īstenots deklarācijā par Ministru kabineta iecerēto darbību noteiktais attiecībā uz valsts pārvaldes sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu un lēmuma pieņemšanas procedūras vienkāršošanu.

Likumprojekts paredz noteikt pārejas periodu, paredzot, ka Gaujas, Slīteres vai Ķemeru nacionālā parka vai arī Teiču, Krustkalnu, Grīņu vai Moricsalas dabas rezervāta teritorijā apliecinājumi saņemami no šo teritoriju administrācijas līdz 2007.gada 31.decembrim. Pārejas periods noteikts, lai apliecinājumu saņemšanas kārtība netiktu mainīta gada vidū, jo apliecinājuma derīguma termiņš ir kārtējā gada 31.decembris.

Savukārt Rāznas nacionālā parka teritorijā šobrīd apliecinājumus izsniedz Valsts meža dienests, ko nosaka Rāznas nacionālā parka likuma pārejas noteikumu 6.punkts, kas nosaka, ka līdz 2007.gada 1.jūlijam Meža likuma 39.panta pirmajā daļā noteiktos apliecinājumus izsniedz Valsts meža dienests. Tā kā nav lietderīgi Rāznas nacionālā parka administrācijai iegādāties tehnisko nodrošinājumu un ar 1.jūliju uzsākt tādu funkciju veikšanu, kas plānotas nodot atpakaļ Valsts meža dienestam, svarīgi, lai likumprojekti „Grozījumi Meža likumā” un „Grozījums Rāznas nacionālā parka likumā” stātos spēkā līdz šī gada 1.jūlijam

3. Cita informācija

Likumprojekti „Grozījumi Meža likumā”, „Grozījumi Medību likumā”, „Grozījums Rāznas nacionālā parka likumā” un „Grozījums Slīteres nacionālā parka likumā” ir savstarpēji saistīti, tāpēc tie izskatāmi vienotā paketē

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Projekts šo jomu neskar

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Tiek vienkāršota Meža likuma 39.pantā noteikto apliecinājumu saņemšanas procedūra. Pēc likumprojekta pieņemšanas arī tie meža īpašnieki vai tiesiskie valdītāji, kuru meža īpašums vai tiesiskais valdījums atrodas Gaujas, Slīteres, Rāznas vai Ķemeru nacionālajā parkā vai Teiču, Krustkalnu, Grīņu vai Moricsalas dabas rezervātā, apliecinājumu varēs saņemt Valsts meža dienestā

3. Sociālo seku izvērtējums

Projekts šo jomu neskar

4. Ietekme uz vidi

Likumprojektam nav negatīva ietekme uz vidi, jo saimniecisko darbību īpaši aizsargājamās dabas teritorijās regulē attiecīgo teritoriju individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi.

Savukārt Meža likuma 39.panta pirmajā daļā noteikto apliecinājumu izsniegšanas saskaņošanas kārtība tiks iekļauta uz Meža likuma 39.panta sestās daļas pamata izdotajos Ministru kabineta 15.04.2003. noteikumos Nr.169 „Meža valsts reģistra un informācijas aprites noteikumi”. Noteikumu V. nodaļā „Apliecinājumu izsniegšanas kārtība un iesniegumā iekļaujamā informācija” paredzēts noteikt, ka gadījumos, kad meža īpašums vai tiesiskais valdījums atrodas Gaujas, Slīteres, Rāznas vai Ķemeru nacionālajā parkā vai arī Teiču, Krustkalnu, Grīņu vai Moricsalas dabas rezervātā, attiecīgā Valsts meža dienesta mežniecība saņemtos iesniegumus apliecinājuma saņemšanai un iesniegumam pievienotos materiālus nosūta attiecīgās teritorijas administrācijai. Administrācija 15 dienu laikā izvērtē attiecīgās darbības atbilstību teritorijas aizsardzību un izmantošanu regulējošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī aizsargājamās teritorijas izveidošanas un aizsardzības mērķiem un uzdevumiem, un nosūta attiecīgai Valsts meža dienesta mežniecībai atzinumu par iesniegumu apliecinājuma saņemšanai. Mežniecība ir tiesīga izsniegt apliecinājumu tikai tajos gadījumos, ja administrācijas atzinums ir pozitīvs. Papildus, ne retāk, kā reizi mēnesī, mežniecība nosūta attiecīgās teritorijas administrācijai informāciju par iepriekšējā mēnesī saņemtajiem iesniegumiem un izsniegtajiem apliecinājumiem. Informāciju iesniedz elektroniskā veidā. Informācijas struktūru un norādāmo informāciju Valsts meža dienests saskaņo ar Vides ministriju

5. Cita informācija

Projekts šo jomu neskar

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

(tūkst. Ls)

Rādītāji

Kārtējais gads

Trīs nākamie gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Projekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Projekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

Projekts šo jomu neskar

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Projekts šo jomu neskar

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Projekts šo jomu neskar

6. Cita informācija

Projekts šo jomu neskar

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Vienlaicīgi nepieciešams izdarīt grozījumus Rāznas nacionālā parka likumā un Slīteres nacionālā parka likumā. Likumprojekti ir sagatavoti un tiek virzīti apstiprināšanai vienlaicīgi.

Pēc likumprojektu paketes pieņemšanas būs nepieciešams izdarīt grozījumus šādos Ministru kabineta noteikumos:

1. Ministru kabineta 13.03.2001. noteikumos Nr.116 „Slīteres nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”,

2. Ministru kabineta 26.09.2006. noteikumos Nr.796 „Noteikumi par atklāta projektu iesniegumu konkursa aktivitāšu “Lauksaimniecībā neizmantoto zemju apmežošana”, “Atbalsts mazvērtīgo mežaudžu vai koku sugu nomaiņai, lai paaugstinātu bioloģisko daudzveidību un ekoloģisko vērtību”, “Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana ugunsgrēku un/vai dabas katastrofu radīto postījumu vietās, attiecīgu profilaktisko pasākumu ieviešana (apakšaktivitāte “Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana ugunsgrēku un/vai dabas katastrofu radīto postījumu vietās”)” vadlīnijām”,

3. Ministru kabineta 09.01.2007. noteikumos Nr.46 „Noteikumi par valsts nodevu par mežsaimnieciskām darbībām, mednieku un medību vadītāju eksāmeniem un medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu aprēķinu”

4. Ministru kabineta 15.04.2003. noteikumos Nr.169 „Meža valsts reģistra un informācijas aprites noteikumi”.

Normatīvie akti tiks iesniegti apstiprināšanai Ministru kabinetā divu mēnešu laikā no likumprojekta pieņemšanas

2. Cita informācija

Projekts šo jomu neskar

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Projekts šo jomu neskar

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Projekts šo jomu neskar

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Projekts šo jomu neskar

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Projekts šo jomu neskar

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe

Komentāri

 

Projekts šo jomu neskar

Projekts šo jomu neskar

Projekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

Projekts šo jomu neskar

Projekts šo jomu neskar

Projekts šo jomu neskar

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

Konsultācijas nav notikušas

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijas nav notikušas

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas

5. Cita informācija

Projekts šo jomu neskar

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likuma izpildei nav nepieciešams radīt jaunas valsts institūcijas vai paplašināt esošo institūciju funkcijas.

Likuma normu ievērošanu un izpildi nodrošinās Valsts meža dienests un citas normatīvajos aktos pilnvarotas institūcijas atbilstoši savai kompetencei

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likumprojekts tiks ievietots, Ministru kabineta mājas lapā, laikrakstā ''Latvijas Vēstnesis'', Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājā, kā arī Normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS)

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Administratīvā procesa likumā un Valsts meža dienesta likumā noteiktajā kārtībā.

Valsts meža dienesta teritoriālo struktūrvienību vadītāju pieņemtie lēmumi un izdotie rīkojumi apstrīdami Valsts meža dienesta ģenerāldirektoram. Ģenerāldirektora pieņemtie lēmumi un izdotie rīkojumi pārsūdzami tiesā

4. Cita informācija

Projekts šo jomu neskar

 

 

Zemkopības ministrs                                                                M.Roze

 

 

 

 

 

 

 

Valsts sekretāre

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

D.Lucaua

 

 

S.Grigaļūna

 

 

I.Smilga

 

 

L.Pamovska

 

24.05.2007. 11:07

1639

L.Pamovska

67027285, Lelda.Pamovska@zm.gov.lv