Izdrukāts 15

Likumprojekts

 

Grozījumi Personu apliecinošu dokumentu likumā

 

Izdarīt Personu apliecinošu dokumentu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 13.nr.; 2004, 9.nr.; 2005, 13.nr.; 2006, 6., 22.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izslēgt 3.panta pirmās daļas 3.punktu.

 

2.  4.pantā:

papildināt pirmo daļu ar 7.punktu šādā redakcijā:

 

"7) ceļošanas dokuments personai, kurai piešķirts alternatīvais statuss.";

 

izteikt otrās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

 

"Pase ir ceļošanas dokuments, ko izsniedz saskaņā ar likumu pilnvarota valsts pārvaldes iestāde."

 

3. Izteikt 6.panta otro daļu šādā redakcijā:

 

"(2) Šā likuma 4.panta pirmajā daļā minētie dokumenti ir grāmatiņas tipa dokumenti."

 

4.  7.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

 

"Personas apliecību, pilsoņu un nepilsoņu pasu, bezvalstnieku un bēgļu ceļošanas dokumentu izsniegšana un ceļošanas dokumentu izsniegšana personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss";

 

papildināt pirmo daļu aiz vārdiem "ceļošanas dokumentus" ar vārdiem "un ceļošanas dokumentus personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss".

 

 

 

 

 

 

Iekšlietu ministrs

I.Godmanis


Normatīvā akta projekta

“Grozījumi Personu apliecinošu dokumentu likumā”

anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums 

Pašlaik Personu apliecinošu dokumentu likuma 3.panta pirmās daļas 3.punktā paredzēts personai, kurai piešķirts alternatīvais statuss, izsniegt personas apliecību, bet likumā minētajām personām nav paredzēts izsniegt ceļošanas dokumentu, turpretī likumprojekts „Likums par patvērumu Latvijas Republikā”, kas izstrādāts, lai nodrošinātu Eiropas Savienības Padomes 2004.gada 29.aprīļa direktīvas 2004/83/EK par obligātajiem standartiem, lai kvalificētu trešo valstu valstspiederīgos vai bezvalstniekus kā bēgļus vai kā personas, kam citādi nepieciešama starptautiska aizsardzība, šādu personu statusu un piešķirtās aizsardzības saturu, nosacījumu ieviešanu, nosaka, ka personai, kurai piešķirts alternatīvais statuss, izsniedzams ceļošanas dokuments. Ņemot vērā, ka personas apliecība nav ceļošanas dokuments personai, kurai piešķirts alternatīvais statuss, pie kam, personas apliecības joprojām netiek izsniegtas likuma 3.panta pirmās daļas 3.punkts svītrojams.

 

2. Normatīvā akta projekta būtība 

Sagatavotā likumprojekta mērķis ir sakārtot Latvijas likumdošanu personu apliecinošu dokumentu jomā atbilstoši Eiropas Savienības likumdošanai un starptautiskajiem standartiem.

Sagatavotais likumprojekts paredz papildināt Personu apliecinošu dokumentu likuma 4.panta pirmo daļu, kā arī likuma 7.pantu, paredzot, ka personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss izsniedzams ceļošanas dokuments. Nodrošinot iespēju personai, kurai piešķirts alternatīvais statuss, saņemt ceļošanas dokumentu, tiks izpildītas Eiropas Savienības Padomes 2004.gada 29.aprīļa direktīvas 2004/83/EK par obligātajiem standartiem, lai kvalificētu trešo valstu valstspiederīgos vai bezvalstniekus kā bēgļus vai kā personas, kam citādi nepieciešama starptautiska aizsardzība, šādu personu statusu un piešķirtās aizsardzības saturu, nosacījumu ieviešanu, prasības, kas nosaka, ka personai, kurai piešķirts alternatīvais statuss, izsniedzams ceļošanas dokuments.

 

3. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu 

Administratīvo procedūru skaits un būtība nemainīsies, tiks saglabātas līdzšinējās administratīvās procedūras

3. Sociālo seku izvērtējums 

Likumprojekts neizraisa sociālā stāvokļa pasliktināšanos personām.

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar

 

 

 

    III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 

 2007

 2008

2009

2010

 

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos 

Likumprojekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme (1.-2.) 

Likumprojekts šo jomu neskar

4.Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Likumprojekts šo jomu neskar

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Likumprojekts šo jomu neskar

6. Cita informācija

Pašlaik Iedzīvotāju reģistrs jau tiek iekļautas ziņas par personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss, kā arī par šīm personām izsniegtajiem personu apliecinošiem dokumentiem. Papildus finansējums šo ziņu iekļaušanai Iedzīvotāju reģistra datu bāzē nav nepieciešams.

Eiropas Savienības prasībām un starptautiskajiem standartiem atbilstošu pasu ieviešanai 2006.gada 29.decembrī noslēgts līgums Nr.87/2006. Šī līguma ietvaros tiks nodrošinātas visas nepieciešamās funkcijas un darbības, kas saistītas ar informācijas par personu, kurām piešķirts alternatīvais statuss, ceļošanas dokumentu izgatavošanu, papildināšanu, ziņu iekļaušanu informatīvajās sistēmās un šo sistēmu uzturēšanu. Līguma izpildei nepieciešamais finansējums ir paredzēts Likumā par valsts budžetu 2007.gadam.

Papildus budžeta izdevumi Iedzīvotāju reģistra valsts informācijas sistēmas un Pasu iesniegumu valsts informācijas sistēmas papildinājumu veikšanai saistībā ar personu, kurām piešķirts informatīvais statuss, ceļošanas dokumentu izsniegšanu, papildināšanu un sistēmas turpmāku uzturēšanu, nav nepieciešami.

 

 

 IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

 

Jāsagatavo grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 3.septembra noteikumos Nr.410 „Noteikumi par personu apliecinošu dokumentu personai, kurai piešķirts alternatīvais statuss, un par personas apliecību personai, kurai piešķirta pagaidu aizsardzība”, paredzot ceļošanas dokumenta izsniegšanu personai, kurai piešķirts alternatīvais statuss un izslēdzot normas par līdzšinējā dokumenta – personas apliecības personai, kurai piešķirts alternatīvais statuss, izsniegšanu.

Noteikumu projektus paredzēts izstrādāt 2007.gada pirmajā pusē, lai līdz jauno Eiropas Savienības prasībām un starptautiskajiem standartiem atbilstošu pasu izsniegšanas uzsākšanai Ministru kabinets tos varētu pieņemt.

2. Cita informācija

 Likumprojekts šo jomu neskar

 

 V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts atbilst Eiropas Savienības Padomes 2004.gada 29.aprīļa direktīvā 2004/83/EK par obligātajiem standartiem, lai kvalificētu trešo valstu valstspiederīgos vai bezvalstniekus kā bēgļus vai kā personas, kam citādi nepieciešama starptautiska aizsardzība, šādu personu statusu un piešķirtās aizsardzības saturu turpmāk – direktīva 2004/83/EK), noteiktajam un pilnībā pārņem direktīvas 2004/83/EK 25.panta otrajā daļā ietverto regulējumu. Direktīvas 2004/83/EK pārņemšanas termiņš – 2006.gada 10.oktobris.

Nosacījums, kad personai, kurai piešķirts alternatīvais statuss, izsniedz ceļošanas dokumentu ietverts likumprojekta „Likums par patvērumu Latvijas Republikā” 35. panta otrajā daļā (TA-25).

Atbilstoši likumprojekta „Likums par patvērumu Latvijas Republikā” pārejas noteikumu 3.punktam 35.panta otrā daļa stājas spēkā 2007.gada 1.novembrī.

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts atbilst starptautiskajam ICAO dokumentam – Doc 9303 “Machine Readable Travel Documents”, Part 1, Sixth Edition – 2005, kas nosaka prasības, kādām jāatbilst pasēm.

 

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem 

Likumprojekts šo jomu neskar

 4. Atbilstības izvērtējums                                                                                                  1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

 

Vienlaicīgi likumprojekts atbilst arī citiem Eiropas Savienības normatīvajiem un rekomendējošajiem dokumentiem:

·   Eiropas Savienības dalībvalstu valdību pārstāvju 2004.gada 8.jūlija rezolūcija par vienotu pases paraugu un formātu, kas papildina 1981.gada 23.jūnija, 1982.gada 30.jūnija, 1986.gada 14.jūlija un 1995.gada 10.jūlija rezolūcijas par vienotā pasu formāta parauga ieviešanu.

·    Eiropas Savienības Padomes regula (EK) Nr.2252/2004 (2004.gada 13.decembris) par drošības elementu un biometrijas standartiem dalībvalstu izdotās pasēs un ceļošanas dokumentos.

·    Eiropas Kopienu komisijas 2005/II/28 lēmums, ar kuru nosaka tehniskās specifikācijas drošības elementu un biometrijas standartiem dalībvalstu izdotās pasēs un ceļošanās dokumentos.

·   Eiropas Kopienu komisijas 2006/VI/28 lēmums, ar kuru nosaka tehniskās specifikācijas drošības elementu un biometrijas standartiem dalībvalstu izdotās pasēs un ceļošanās dokumentos.

 

 2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

 2. un 5.pants

Eiropas Savienības Padomes 2004.gada 29.aprīļa direktīvas 2004/83/EK 25.pants otrā daļa

 Atbilst

Likumprojekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

 Likumprojekts šo jomu neskar

 

 

 VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas.

 

 

 

 

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijas nav notikušas.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanai tiek izmantoti plašsaziņas informācijas līdzekļi, ievietojot relīzes Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Iekšlietu ministrijas un Ministru kabineta interneta mājas lapās, kā arī nodrošinot informācijas pieejamību Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajās nodaļās – iestādēs, kuras sniedz konkrētos pakalpojumus.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

 Likumprojekts šo jomu neskar

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunas valsts institūcijas netiks radītas un netiks paplašinātas esošo institūciju funkcijas. Institūcija, kas nodrošinās normatīvā akta izpildi, ir Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

 

Sabiedrības informēšana par normatīvā akta ieviešanu notiks publicējot to laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, izdevumā “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”, kā arī ievietojot to informācijas sistēmā “NAIS”.

Sabiedrības informēšanai paredzēts izmantot plašsaziņas informācijas līdzekļus, ievietojot relīzes Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Iekšlietu ministrijas un Ministru kabineta interneta mājas lapās, kā arī nodrošinot informācijas pieejamību Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajās nodaļās – iestādēs, kuras sniedz konkrētos pakalpojumus.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo 

Indivīds savas tiesības var aizstāvēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

 Likumprojekts šo jomu neskar

  

Iekšlietu ministrs                                                         I.Godmanis

 

 

Valsts

sekretārs

Juridiskā departamenta direktors

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā

amatpersona

 

 

 

 

 

 

A.Straume

M.Rāzna

T.Stragova

V.Sprince

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.05.2007. 10:10

1261

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes

Pasu nodaļas vadītājas vietniece V.Sprince

7219149, vaira.sprince@pmlp.gov.lv