Likumprojekts „Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā”.

Likumprojekts

 

Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

 

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādu grozījumu:

 

Izteikt 114.3 pantu šādā redakcijā:

 

"114.3 pants. Pasažieru datu neiesniegšana un nepilnīgu vai nepareizu datu iesniegšana

Par pieprasīto pasažieru datu neiesniegšanu, nepilnīgu vai nepareizu datu iesniegšanu Valsts robežsardzei, ja to izdarījusi persona, kas veic pārvadājumus ar gaisa transportu (turpmāk šajā pantā – pārvadātājs) no ārpuskopienas valsts vai valsts, kura nav Eiropas Ekonomikas zonas valsts, uz Latvijas Republiku, –

uzliek naudas sodu pārvadātājam no divtūkstoš divsimt līdz trīstūkstoš sešsimt latiem par katru lidojumu, par kuru pārvadātājs nav sniedzis datus vai sniedzis nepilnīgus vai nepareizus datus."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iekšlietu ministrs

I.Godmanis


Likumprojekta

“Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

2004.gada 29.aprīlī Eiropas Padome ir pieņēmusi direktīvu 2004/82/EK (Official Journal L 261, 06/08/2004 P. 0024-0027) par pārvadātāju pienākumu paziņot datus par pasažieriem. Tā paredz, ka Dalībvalstis ievieš noteikumus, kuri paredz to pārvadātāju saistības, kas veic pasažieru pārvadājumus ar gaisa transportu no trešās valsts uz Dalībvalsts teritoriju. Saistības, kuras pārvadātājiem tiek uzliktas pamatojoties uz šo direktīvu, papildina tās saistības, kuras ir paredzētas atbilstoši 1990.gadā noslēgtās 1985.gada 14.jūnijā parakstītās Šengenas vienošanās piemērošanas Konvencijas 26.panta noteikumiem ar papildinājumiem, kas ieviesti ar Eiropas Padomes direktīvu 2001/51/EK(2), un abi šo saistību veidi kalpo vienam un tam pašam mērķim - migrācijas plūsmu ierobežošanai, nelegālās imigrācijas apkarošanai, kā arī iespējamo terorisma draudu novēršanai.

Pašlaik, saistības, kas paredzētas Eiropas Padomes 2004.gada 29.aprīļa Direktīvā 2004/82/EK par pārvadātāju pienākumu paziņot datus par pasažieriem, Latvijas Republikas normatīvajos aktos ir transponētas daļēji. Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 114.3pantu par pasažieru - trešās valsts pilsoņu vai bezvalstnieku datu neiesniegšanu, nepilnīgu vai nepareizu datu iesniegšanu Valsts robežsardzei, ja to izdarījis pārvadātājs, kas veic pārvadājumus ar gaisa transportu no valsts, kura nav Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts, uz Latvijas Republiku uzliek naudas sodu fiziskajām vai juridiskajām personām no divtūkstoš līdz trīstūkstoš trīssimt latiem.

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

Normatīvā akta projekts paredz precizēt spēkā esošā regulējuma normu, paredzot atbildību pārvadātājiem ar gaisa transportu, kas veic pasažieru pārvadājumus no valsts, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts uz Latvijas Republiku, par visu pasažieru, kuri ir gaisa kuģī datu nesniegšanu, nepilnīgu vai kļūdainu datu iesniegšanu Valsts robežsardzei.

3. Cita informācija

Saskaņā ar Eiropas Komisijas Šengenas novērtēšanas komisijas 2006.gada 21.septembra atzinuma 12755/06 SCH- EVAL 138 Front 178 Comix 750 /Restreint UE/ par Latvijas Republikas gaisa robežas novērtēšanu kopsavilkumā norādīto ir nepieciešams nodrošināt, ka atbildība par Eiropas Padomes 2004.gada 29.aprīļa Direktīvas 2004/82/EK par pārvadātāju pienākumu paziņot datus par pasažieriem, prasību neievērošanu, tas ir pasažieru datu nesniegšanu, nepilnīgu vai nepareizu datu iesniegšanu Valsts robežsardzei, tiktu attiecināta uz visu pasažieru datiem, kuru pārvadā no trešās valsts uz Latvijas Republiku.II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

Minētais projekts nodrošinās nelegālās imigrācijas un terorisma riska samazināšanos, savlaicīgu personu, kuras var mēģināt nelegāli ieceļot Latvijas Republikā, atklāšanu, līdz ar to tiks garantēta sabiedrības drošība.

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
 valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtē­jais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

6. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteiku­miem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Papildus ir sagatavots likumprojekts „Grozījums likumā „Par aviāciju”” (VSS 2006.gada 19.oktobra prot.Nr.40 15.§ VSS-1465) un ir nepieciešams nodrošināt, ka normatīvā akta projekts stājas spēkā vienlaikus ar likumprojektu „Grozījums likumā „Par aviāciju”” (VSS 2006.gada 19.oktobra prot.Nr.40 15.§ VSS-1465).

2. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvā akta projekta normas ir saskaņotas ar Padomes 2004.gada 29.aprīļa Direktīva 2004/82/EK par pārvadātāju pienākumu paziņot datus par pasažieriem (Oficiālais Vēstnesis L 261, 2004.gada 6.augusts, lpp. 0024-0027) normām.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saisto­šajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

1.pants

Padomes 2004.gada 29.aprīļa Direktīvas 2004/82/EK par pārvadātāju pienākumu paziņot datus par pasažieriem. (OJ L 261, 06/08/2004 Lpp. 0024-0027). 4.pants

Atbilst

 

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas ar nevalstiskām organizācijām nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesnieg­tie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

Nevalstisko organizāciju pozīcija nav noskaidrota.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti un sabiedriskās domas viedoklis nav noskaidrots.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem nav notikušas.

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.


VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpil­de no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunas valsts institūcijas netiks radītas, esošo institūciju funkcijas netiks paplašinātas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Sabiedrība par normatīvā akta ieviešanu tiks informēta ar publikāciju laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, izdevumā “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”, kā arī ievietojot to informācijas sistēmā “NAIS”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds varēs aizstāvēt savas tiesības Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

Iekšlietu ministrs                        I.Godmanis

 

 

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktors

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

A.Straume

M.Rāzna

T.Stragova

V.Zaguzovs

 

 

 

 

 

 

05.04.2007. 10:10

1009

A.Rogozins

7075643, andrejs.rogozins@rs.gov.lv