Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

6.06.2007.

9/8 -

  

 

 

 

          Saeimas Prezidijam

 

 

          Tautsaimniecības komisija iesniedz otrajam lasījumam sagatavoto likumprojektu "Grozījums likumā „Par aviāciju”” (Nr.351/Lp9)  (Steidzams).

                  

 

         

                    Pielikumā:   apkopoto priekšlikumu tabula likumprojekta                                           otrajam lasījumam uz .... lpp.

 

                                    

                                   

 

Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētājs

 

Guntis Blumbergs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iesniedz Tautsaimniecības komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

                                                                                                                                                                                ( Steidzams )     

 

             Grozījums likumā „Par aviāciju”

( Reģ. nr. 351/Lp9 )

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Iesniegtie priekšlikumi (10)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

Likums „Par aviāciju”

Grozījums likumā „Par aviāciju”

 

 

Redakcionāli precizēts

Grozījumi likumā “Par aviāciju”

 

Izdarīt likumā "Par aviāciju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 22.nr.; 1997, 13., 23.nr.; 1998, 15., 23.nr.; 1999, 23.nr.; 2002, 12.nr.; 2003, 15.nr.; 2004, 7., 10., 13., 20.nr.; 2005, 10., 15.nr.; 2006, 1., 12., 24.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2007, 63.nr.) šādu grozījumu:

 

 

Redakcionāli precizēts

Izdarīt likumā “Par aviāciju” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 22.nr.; 1997, 13., 23.nr.; 1998, 15., 23.nr.; 1999, 23.nr.; 2002, 12.nr.; 2003, 15.nr.; 2004, 7., 10., 13., 20.nr.; 2005, 10., 15.nr.; 2006, 1., 12., 24.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2007, 63.nr.) šādus grozījumus:

40.pants. Ar Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanu saistīta darbība

Par darbību, kas saistīta ar Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanu, uzskata:

 

 

 

 

 

1) gaisa kuģu lidojumus;

 

 

 

 

 

2) visu veidu darbību, kas saistīta ar materiālo objektu pacelšanu, pārvietošanu vai nolaišanos gaisa telpā;

 

 

 

 

 

3) šaušanu, kas var apdraudēt gaisa kuģu un citu materiālo objektu lidojumu drošību;

 

 

 

 

 

4) spridzināšanas darbus, kas var apdraudēt gaisa kuģu un citu materiālo objektu lidojumu drošību;

 

 

 

 

 

5) izpletņlēcēju desantēšanu.

 

 

 

 

 

Šā panta pirmajā daļā paredzēto darbību un citu darbību, kas var radīt draudus gaisa kuģu un citu materiālo objektu lidojumu drošībai, veikšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

1

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs V.Aizbalts

Izteikt 40. pantu otro daļu šādā redakcijā:

 „Šā panta pirmajā daļā paredzēto darbību un citu darbību, kas var radīt draudus gaisa kuģu un citu materiālo objektu lidojumu drošībai, drīkst veikt tikai pēc attiecīgas atļaujas saņemšanas. Šo darbību veikšanas kārtību, kā arī attiecīgās atļaujas izsniegšanas kārtību nosaka Ministru kabinets”.

Atbalstīts

1. Izteikt 40.panta otro daļu šādā redakcijā:

“Šā panta pirmajā daļā paredzētās darbības un citas darbības, kas var radīt draudus gaisa kuģu un citu materiālo objektu lidojumu drošībai, drīkst veikt tikai pēc attiecīgas atļaujas saņemšanas. Šo darbību veikšanas kārtību, kā arī attiecīgās atļaujas izsniegšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”

(Trešā daļa izslēgta ar 15.12.2005. likumu).

 

 

 

 

 

Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā starptautisko publisko tiesību subjektiem piešķir atļauju izmantot Latvijas gaisa telpu publisko funkciju veikšanai paredzēto ārvalstu gaisa kuģu lidojumiem 1944.gada 7.decembra Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 3.panta izpratnē.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.10.1998. likumu, 16.09.2004. likumu, 22.06.2005. likumu, 15.12.2005. likumu un 29.03.2007. likumu)

 

 

 

 

 

42.pants. Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanas koordinācija un gaisa kuģu lidojumu vadība

Darbību, kas saistīta ar Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanu civilajām un militārajām vajadzībām, koordinē un gaisa kuģu lidojumus vada valsts akciju sabiedrība "Latvijas gaisa satiksme", kas ir aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējs Latvijas Republikā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 10.marta regulas (EK) Nr.550/2004 par aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanu vienotajā Eiropas gaisa telpā (Pakalpojumu sniegšanas regula) izpratnē. Gaisa kuģu lidojumus speciāli izveidotās gaisa satiksmes vadības rajonos un zonās var vadīt gaisa satiksmes vadības dienesta dispečeri, kas nav valsts akciju sabiedrības "Latvijas gaisa satiksme" dispečeri.

 

2

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs V.Aizbalts

Aizstāt 42.panta pirmajā daļā vārdus „kas ir aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējs” ar vārdiem „kas ir gaisa satiksmes pakalpojumu sniedzējs”.

Atbalstīts

2. Aizstāt 42.panta pirmajā daļā vārdus “kas ir aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējs” ar vārdiem “kas ir gaisa satiksmes pakalpojumu sniedzējs”.

Gaisa satiksmes vadības dienesta dispečeri savā darbā ievēro šā likuma un uz tā pamata izdoto normatīvo aktu noteikumus.

 

 

 

 

 

Aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanai Latvijas Republikā izmanto tikai reģistrētas un sertificētas uz zemes izvietotas sakaru, navigācijas un novērošanas iekārtas. Iekārtas reģistrē un iekārtu ekspluatācijas derīguma apliecības izsniedz Civilās aviācijas aģentūra.

 

 

 

 

 

Aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo uz zemes izvietoto sakaru, navigācijas un novērošanas iekārtu drošuma prasības un tehniskās ekspluatācijas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

Kārtību, kādā valsts akciju sabiedrība "Latvijas gaisa satiksme" sniedz aeronavigācijas pakal­pojumus militārās aviācijas gaisa kuģiem Latvijas Republikas gaisa telpā, nosaka Ministru kabinets.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.05.2006. likumu, 26.10.2006. likumu un 29.03.2007. likumu)

 

 

 

 

 

54.pants. Aeronavigācijas informācija

Gaisa kuģa apkalpei ir jābūt nodrošinātai ar aeronavigācijas informāciju, kas nepieciešama gaisa kuģa lidojumu veikšanai.

 

 

 

 

 

Gaisa kuģa lidojumu veikšanai Latvijas Republikas gaisa telpā nepieciešamās aeronavigācijas informācijas piegādi visām ieinteresētajām personām Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) dokumentos paredzētajos gadījumos bez maksas, bet pārējos gadījumos - uz līguma pamata organizē valsts akciju sabiedrība "Latvijas gaisa satiksme".

 

 

 

 

 

 

 

3

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs V.Aizbalts

Papildināt 54.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

 „Aeronavigācijas informācijas sagatavošanas un izplatīšanas kārtību nosaka Ministru kabinets”.

Atbalstīts

3. Papildināt 54.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“Aeronavigācijas informācijas sagatavošanas un izplatīšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”

84.pants. Pārvadātāja pienākums sniegt pasažieru datus

Pārvadātājam, kas veic starptautiskos lidojumus no trešās valsts uz Latvijas Republiku, ir pienākums stundas laikā pēc pasažieru iekāpšanas reģistrācijas pabeigšanas iesniegt Valsts robežsardzei datus par trešās valsts pilsoņiem un bezvalstniekiem, kas tiks pārvadāti līdz noteiktai valsts robežas šķērsošanas vietai, caur kuru šīs personas ieceļos Latvijas Republikā.

Izteikt 84.1 panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"Pārvadātājam, kas veic starptautiskos lidojumus no trešās valsts uz Latvijas Republiku, pēc Valsts robežsardzes pieprasījuma ir pienākums tūlīt pēc pasažieru iekāpšanas reģistrācijas pabeigšanas iesniegt Valsts robežsardzei datus par pasažieriem, kas tiks pārvadāti līdz noteiktai valsts robežas šķērsošanas vietai, caur kuru šīs personas ieceļos Latvijas Republikā."

 

 

 

4. Izteikt 84.1 panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“Pārvadātājam, kas veic starptautiskos lidojumus no trešās valsts uz Latvijas Republiku, pēc Valsts robežsardzes pieprasījuma ir pienākums tūlīt pēc pasažieru iekāpšanas reģistrācijas pabeigšanas iesniegt Valsts robežsardzei datus par pasažieriem, kas tiks pārvadāti līdz noteiktai valsts robežas šķērsošanas vietai, caur kuru šīs personas ieceļos Latvijas Republikā.”

Pārvadātājs par šā panta pirmajā daļā minētajām personām sniedz šādus datus:

 

 

 

 

 

1) pasažiera vārds un uzvārds;

 

 

 

 

 

2) pasažiera dzimšanas datums;

 

 

 

 

 

3) pasažiera pilsonība (ja tāda ir);

 

 

 

 

 

4) pasažiera izmantotā ceļošanas dokumenta tips un numurs;

 

 

 

 

 

5) valsts robežas šķērsošanas vieta, caur kuru pasažieris ieceļos Latvijas Republikā;

 

 

 

 

 

6) lidojuma numurs;

 

 

 

 

 

7) gaisa kuģa izlidošanas un ielidošanas laiks;

 

 

 

 

 

8) kopējais pasažieru skaits gaisa kuģī;

 

 

 

 

 

9) pasažieru sākotnējais iekāpšanas punkts.

 

 

 

 

 

Pārvadātājs datus elektroniski vai jebkurā citā atbilstošā veidā (ja elektroniskā sistēma nav pieejama vai tās darbībā radušies traucējumi) nosūta uz valsts robežas šķērsošanas vietu, caur kuru šā panta pirmajā daļā minētās personas ieceļos Latvijas Republikā.

(11.05.2006. likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

88.pants. Pasažiera gaisa pārvadājuma līguma vienpusēja izbeigšana

Pasažierim ir tiesības atteikties no lidojuma un saņemt atpakaļ samaksāto pārvadājuma maksu.

 

 

 

 

 

Pārvadātājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt pasažiera gaisa pārvadājuma līgumu, ja:

 

 

 

 

 

1) pasažieris atsakās no šā likuma 59.pantā noteiktās speciālās pārbaudes pirms gaisa kuģa lidojuma;

 

 

 

 

 

2) pasažieris pārkāpj pārvadātāja dotos norādījumus un ar savu rīcību rada draudus gaisa kuģa lidojuma drošībai;

 

 

 

 

 

3) tas nepieciešams, lai novērstu tās valsts likumdošanas aktu noteikumu pārkāpumus, pār kuru tiks veikts gaisa pārvadājums vai kurā atrodas pārvadājuma sākumpunkts, apstāšanās vieta vai galapunkts;

 

 

 

 

 

4) pasažiera garīgais vai fiziskais stāvoklis vai uzvedība gaisa pārvadājuma laikā var radīt draudus paša pasažiera veselībai vai gaisa kuģī esošo personu un mantu drošībai, kā arī neērtības citiem pasažieriem un izraisīt citu pasažieru iebildumus.

 

 

 

 

 

Pasažiera gaisa pārvadājuma līgumu izbeidz un samaksāto pārvadājuma maksu atdod pasažieru, bagāžas un kravas gaisa pārvadājumu noteikumos paredzētajā kārtībā.

 

 

 

 

 

 

 

4

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs V.Aizbalts

Papildināt likumu ar 881.pantu šādā redakcijā:

„881.pants. Pasažieru tiesību aizsardzība

Atbildīgā iestāde Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 11.februāra Regulas Nr.261/2004, ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ Regulu Nr.295/91, izpratnē ir Patērētāju tiesību aizsardzības centrs. (priekšlikuma turpinājums nākošajā lpp.)

Atbalstīts

5. Papildināt likumu ar 88.1 pantu šādā redakcijā:

“88.1 pants. Pasažieru tiesību aizsardzība

Atbildīgā iestāde Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 11.februāra regulas Nr.261/2004, ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ regulu Nr.295/91, izpratnē ir Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.

 

 

 

Atbildīgā iestāde Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 5.jūlija Regulas Nr.1107/2006 par invalīdu un personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām tiesībām, ceļojot ar gaisa transportu, izpratnē ir Civilās Aviācijas aģentūra.”

 

Atbildīgā iestāde Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 5.jūlija regulas Nr.1107/2006 par invalīdu un personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām tiesībām, ceļojot ar gaisa transportu, izpratnē ir Civilās aviācijas aģentūra.”

Pārejas noteikums

 

5

Atbildīgā komisija

Pārejas noteikumā:

aizstāt vārdus “Pārejas noteikums” ar vārdiem “Pārejas noteikumi”

Atbalstīts

6. Pārejas noteikumā:

aizstāt vārdus “Pārejas noteikums” ar vārdiem “Pārejas noteikumi”;

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē 1993.gada 23.februāra likums "Par aviāciju" (Latvijas Rep ublikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 12./13.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 10.nr.) un Ministru kabineta noteikumi nr.78 "Par grozījumiem un papildinājumiem likumā "Par aviāciju"" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 10.nr.).

 

 

 

 

 

2. (Izslēgts ar 22.06.2005. likumu).

 

 

 

 

 

3. Šā likuma 73.panta trešā un ceturtā daļa un 76.panta trešā daļa stājas spēkā 2004.gada 1.maijā.

(2004.gada 4.marta likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

4. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2005.gada 30.novembrim piemērojami Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumi Nr.882 "Kārtība, kādā starptautisko publisko tiesību subjektiem piešķir atļauju izmantot Latvijas gaisa telpu lidojumiem ar militārajām vajadzībām paredzētajiem ārvalstu gaisa kuģiem".

(22.06.2005. likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

5. Līdz šā likuma 57.panta pirmajā daļā minēto noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2005.gada 30.novembrim ir spēkā Ministru kabineta 2005.gada 29.marta noteikumi Nr.210 "Noteikumi par civilās aviācijas drošības garantēšanai nepieciešamo pasākumu kompleksu", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

(22.06.2005. likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

6. Līdz šā likuma 49.panta otrajā daļā minēto noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2006.gada 1.februārim ir spēkā Ministru kabineta 1995.gada 11.jūlija noteikumi Nr.195 “Noteikumi par apstākļiem un kārtību, kādā Nacionālo bruņoto spēku dienesti var pieprasīt civilās aviācijas gaisa kuģa piespiedu nosēšanos”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

(15.12.2005. likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

7. Līdz dienai, kad stāsies spēkā Eiropas Savienības regula par gaisa kuģu ekspluatāciju lidojumā un aviācijas personāla licencēšanu, piemēro saskaņā ar Eiropas Padomes 1991.gada 16.decembra regulu (EEK) Nr.3922/91 par tehnisko prasību un administratīvo procedūru saskaņošanu civilās aviācijas jomā Eiropas Apvienoto aviācijas institūciju izstrādātās Vienotās aviācijas prasības.

(15.12.2005. likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

8. Ministru kabinets līdz 2007.gada 1.oktobrim izdod šā likuma 41.panta trešajā, ceturtajā un sestajā daļā, 42.panta piektajā daļā, 48.panta otrajā daļā, 84.panta otrajā daļā un 115.panta otrajā daļā minētos noteikumus.

(29.03.2007. likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

9. Ministru kabinets līdz 2006.gada 1.decembrim izdod šā likuma 117.pantā minētos noteikumus.

(26.10.2006. likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

10. Grozījumi attiecībā uz vārdu "Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs" aizstāšanu visā likumā ar vārdiem "Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs" stājas spēkā 2007.gada 1.jūlijā.

(29.03.2007. likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

 

 

6

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs V.Aizbalts

Papildināt Pārejas noteikumu ar 11.punktu šādā redakcijā:

„11. Ministru kabinets līdz 2008. gada 1. februārim izdod šā likuma 54.panta trešajā daļā minētos noteikumus.”

Atbalstīts

papildināt pārejas noteikumus ar 11., 12. un 13.punktu šādā redakcijā:

“11. Ministru kabinets līdz 2008.gada 1.februārim izdod šā likuma 54.panta trešajā daļā minētos noteikumus.

 

 

7

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs V.Aizbalts

Papildināt Pārejas noteikumu ar 12.punktu šādā redakcijā:

„12. Ministru kabinets līdz 2007. gada 30. novembrim izdod šā likuma 40.panta otrajā daļā minētos noteikumus.”

Atbalstīts

12. Ministru kabinets līdz 2007.gada 30.novembrim izdod šā likuma 40.panta otrajā daļā minētos noteikumus.

 

 

8

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs V.Aizbalts

Papildināt Pārejas noteikumu ar 13.punktu šādā redakcijā:

„13. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu stāšanās spēkā dienai piemēro Ministru kabineta 2007. gada 24.aprīļa noteikumus Nr.273 „Gaisa kuģu akrobātisko lidojumu noteikumi”.

Atbalstīts. Iekļauts priekšlikumā nr.9

 

 

 

9

Atbildīgā komisija

Papildināt pārejas noteikumus ar 13.punktu šādā redakcijā:

 “13. Līdz šā likuma 54.panta trešajā daļā minēto noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2007.gada 30.novembrim piemērojami Ministru kabineta 2007.gada 24.aprīļa noteikumi Nr.273 “Gaisa kuģu akrobātisko lidojumu noteikumi”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.”

Atbalstīts

13. Līdz šā likuma 40.panta otrajā daļā minēto noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2007.gada 30.novembrim piemērojami Ministru kabineta 2007.gada 24.aprīļa noteikumi Nr.273 “Gaisa kuģu akrobātisko lidojumu noteikumi”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.”

 

 

10

Atbildīgā komisija

Izteikt normu par likuma spēkā stāšanos šādā redakcijā:

„Likums stājas spēkā 2007. gada 20.jūnijā.“

Atbalstīts

Likums stājas spēkā 2007.gada 20.jūnijā.