Likumprojekts "Grozījums likumā "Par aviāciju""

Likumprojekts

 

Grozījums likumā "Par aviāciju"

 

Izdarīt likumā "Par aviāciju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 22.nr.; 1997, 13., 23.nr.; 1998, 15., 23.nr.; 1999, 23.nr.; 2002, 12.nr.; 2003, 15.nr.; 2004, 7., 10., 13., 20.nr.; 2005, 10., 15.nr.; 2006, 1., 12., 24.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2007, 63.nr.) šādu grozījumu:

 

Izteikt 84.1 panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"Pārvadātājam, kas veic starptautiskos lidojumus no trešās valsts uz Latvijas Republiku, pēc Valsts robežsardzes pieprasījuma ir pienākums tūlīt pēc pasažieru iekāpšanas reģistrācijas pabeigšanas iesniegt Valsts robežsardzei datus par pasažieriem, kas tiks pārvadāti līdz noteiktai valsts robežas šķērsošanas vietai, caur kuru šīs personas ieceļos Latvijas Republikā."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iekšlietu ministrs

I.Godmanis


Likumprojekta

“Grozījums likumā „Par aviāciju””

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

            2004.gada 29.aprīlī Eiropas Padome ir pieņēmusi direktīvu 2004/82/EK par pārvadātāju pienākumu paziņot datus par pasažieriem. Tā paredz, ka Dalībvalstis ievieš noteikumus, kas paredz saistības pārvadātājiem, kas veic pasažieru pārvadājumus ar gaisa transportu uz Dalībvalsts teritoriju. Saistības, kuras pārvadātājiem tiek uzliktas, pamatojoties uz šo direktīvu, papildina tās saistības, kuras ir paredzētas atbilstoši 1990.gadā noslēgtās 1985.gada 14.jūnijā parakstītās Šengenas vienošanās piemērošanas Konvencijas 26.panta noteikumiem ar papildinājumiem, kas ieviesti ar Eiropas Padomes direktīvu 2001/51/EK (OJ L 187, 10/07/2001 Lpp. 0045-0046), un abi šo saistību veidi kalpo vienam un tam pašam mērķim- migrācijas plūsmu ierobežošanai, nelegālās imigrācijas apkarošanai, kā arī iespējamo terorisma draudu novēršanai.

            Pašlaik, saistības, kas paredzētas Eiropas Padomes 2004.gada 29.aprīļa Direktīvā 2004/82/EK par pārvadātāju pienākumu paziņot datus par pasažieriem Latvijas Republikas normatīvajos aktos ir transponētas daļēji. Saskaņā ar likuma „Par aviāciju” 84.1pantu pārvadātājam, kas veic starptautiskos lidojumus no trešās valsts uz Latvijas Republiku, ir pienākums stundas laikā pēc pasažieru iekāpšanas reģistrācijas pabeigšanas iesniegt Valsts robežsardzei datus par trešās valsts pilsoņiem un bezvalstniekiem, kas tiks pārvadāti līdz noteiktai valsts robežas šķērsošanas vietai, caur kuru šīs personas ieceļos Latvijas Republikā.

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

Normatīvā akta projekts paredz noteikt par pienākumu pārvadātājam, kas veic pārvadājumu ar gaisa transportu no trešās valsts uz Latvijas Republiku sniegt Valsts robežsardzei datus par visiem pasažieriem, kuri tiks pārvadāti līdz noteiktai valsts robežas šķērsošanas vietai un caur kuru šīs personas ieceļos Latvijas Republikas teritorijā, ja Valsts robežsardze datus ir pieprasījusi. Līdz ar to, pilnā apjomā tiks izpildītas Eiropas Padomes 2004.gada 29.aprīļa Direktīvas 2004/82/EK par pārvadātāju pienākumu paziņot datus par pasažieriem prasības.

3. Cita informācija

Saskaņā ar Eiropas Komisijas Šengenas novērtēšanas komisijas 2006.gada 21.septembra atzinuma 12755/06 SCH- EVAL 138 Front 178 Comix 750 /Restreint UE/ par Latvijas Republikas gaisa robežas novērtēšanu kopsavilkumā norādīto ir nepieciešams nodrošināt Eiropas Padomes 2004.gada 29.aprīļa Direktīvas 2004/82/EK par pārvadātāju pienākumu paziņot datus par pasažieriem prasību piemērošanu uz visu pasažieru datiem, kurus pārvadā no valsts, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts uz Latvijas Republiku.

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

 

Minētais projekts nodrošinās  nelegālās imigrācijas un terorisma riska samazināšanos, savlaicīgu personu, kuras var mēģināt nelegāli ieceļot Latvijas Republikā, atklāšanu, līdz ar to tiks garantēta sabiedrības drošība.

 

 

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
 valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

6. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteiku­miem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Papildus ir sagatavots likumprojekts „Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” (VSS 2006.gada 19.oktobra prot.Nr.40 16.§, VSS-1466) un ir nepieciešams nodrošināt, ka normatīvā akta projekts stājas spēkā vienlaikus ar likumprojektu „Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” (VSS 2006.gada 19.oktobra prot.Nr.40 16.§, VSS-1466).

2. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvā akta projekta normas ir saskaņotas ar Padomes 2004.gada 29.aprīļa Direktīva 2004/82/EK par pārvadātāju pienākumu paziņot datus par pasažieriem (Oficiālais Vēstnesis L 261, 2004.gada 6.augusts, lpp. 0024-0027) normām.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saisto­šajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

1.pants

Padomes 2004.gada 29.aprīļa Direktīvas 2004/82/EK par pārvadātāju pienākumu paziņot datus par pasažieriem 3.pants.

 

Atbilst

 

5. Cita informācija

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijas nav notikušas.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 


VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpil­de no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunas valsts institūcijas netiks radītas, esošo institūciju funkcijas netiks paplašinātas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

 

Sabiedrība par normatīvā akta ieviešanu tiks informēta ar publikāciju laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, izdevumā “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”, kā arī ievietojot to informācijas sistēmā “NAIS”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds varēs aizstāvēt savas tiesības Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

Iekšlietu ministrs                        I.Godmanis

 

 

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktors

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

A.Straume

M.Rāzna

T.Stragova

V.Zaguzovs

 

 

 

 

 

 

05.04.2007. 10:00

988

A.Rogozins

7075663, andrejs.rogozins@rs.gov.lv