Sociālo un darba lietu komisija

 

Rīgā

 

2007.gada 27.septembrī

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

Sociālo un darba lietu komisija lūdz iekļaut kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojektu “Grozījumi likumā “Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm”” (nr.350/Lp9) izskatīšanai otrajā lasījumā.

 

Pielikumā: likumprojekta salīdzinošā tabula uz 6 lapām

 

 

 

 

 

 

 

  Priekšsēdētāja                                                             A.Barča

 

 

 

 

 

Sociālo un darba lietu komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

 

Grozījumi likumā “Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm”

(Nr.350/Lp9)

 

Likuma attiecīgo pantu spēkā esošā redakcija

1.lasījuumā nobalsotā redakcija

N.p.k.

2.lasījumam iesniegtie priekšlikumi

(1)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

 

Izdarīt likumā "Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 9.nr.; 2000, 2., 9.nr.; 2002, 15.nr.; 2005, 24.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

 

Izdarīt likumā “Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 9.nr.; 2000, 2., 9.nr.; 2002, 15.nr.; 2005, 24.nr.) šādus grozījumus:

 

6.pants. Izdienas pensijas apmēra palielināšana

(1) Izdienas pensijas apmērs pārskatāms katru gadu, ņemot vērā valstī noteiktā patēriņa cenu un apdrošināšanas iemaksu algas indeksa izmaiņas

 

 

 

 

 

(2) Izdienas pensijas apmēru pārskata pēc iekšlietu ministra pavēles izdienas pensiju izmaksai paredzēto līdzekļu ietvaros kārtībā, kāda noteikta valsts pensiju indeksācijai.

 

1. Aizstāt 6.panta otrajā daļā vārdus "pēc iekšlietu ministra pavēles" ar vārdiem "saskaņā ar Iekšlietu ministrijas Veselības un sociālo lietu valsts aģentūras direktora rīkojumu".

 

 

 

 

1. Aizstāt 6.panta otrajā daļā vārdus “pēc iekšlietu ministra pavēles” ar vārdiem “saskaņā ar Iekšlietu ministrijas Veselības un sociālo lietu valsts aģentūras direktora rīkojumu”.

 

7.pants. Izdienas pensijas pieprasīšana un izmaksa

(1) Izdienas pensijas pieprasījumu un tās piešķiršanai nepieciešamos dokumentus darbinieks iesniedz Iekšlietu ministrijas Veselības un sociālo lietu valsts aģentūrai.

(2) Iekšlietu ministrijas Veselības un sociālo lietu valsts aģentūra izdienas pensijas pieprasījumu un tās piešķiršanai nepieciešamos dokumentus izskata 10 dienu laikā pēc to saņemšanas un par pieņemto lēmumu paziņo izdienas pensijas pieprasītājam.

 

 

 

 

 

 

(3) Darbiniekiem izdienas pensijas piešķir Iekšlietu ministrijas Veselības un sociālo lietu valsts aģentūra.

 

2. Izteikt 7.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Darbiniekiem izdienas pensijas aprēķina, piešķir un izmaksā Iekšlietu ministrijas Veselības un sociālo lietu valsts aģentūra Ministru kabineta noteiktajā kārtībā."

 

 

 

 

2. 7.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Darbiniekiem izdienas pensijas aprēķina, piešķir un izmaksā Iekšlietu ministrijas Veselības un sociālo lietu valsts aģentūra Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.”;

(4) Darbinieku izdienas pensiju izmaksas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

3. Svītrot 7.panta ceturto daļu.

 

 

 

 

(redakcionāli precizēts)

izslēgt ceturto daļu.

 

(5) Izdienas pensijas saņēmējs var pilnvarot citu personu saņemt viņa pensiju. Pēc vienas pilnvaras izdienas pensija pilnvarniekam izmaksājama ne ilgāk par sešiem mēnešiem pēc kārtas.

(6) Sūdzības izdienas pensijas piešķiršanas jautājumos darbinieki var iesniegt Iekšlietu ministrijai.

(7) Strīdus par šajā likumā paredzēto tiesību nodrošināšanu izskata tiesa.

 

 

 

 

 

 

13.pants. Sakarā ar personas nāvi nesaņemtās izdienas pensijas un apbedīšanas pabalsta izmaksa

(1) Izmaksai aprēķinātās izdienas pensijas summas, kas nav izmaksātas līdz izdienas pensijas saņēmēja nāvei, ir tiesības saņemt pensijas saņēmēja laulātajam vai arī pirmās vai otrās pakāpes radiniekam.

(2) Izdienas pensijas saņēmēja nāves gadījumā viņa ģimenei vai personai, kas uzņēmusies apbedīšanu, izmaksā apbedīšanas pabalstu divu mēnešu izdienas pensijas apmērā.

 

 

 

 

1.

Iekšlietu ministrs I.Godmanis

Papildināt 13. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

„(3) Apbedīšanas pabalsta saņemšanai persona, kura uzņēmusies izdienas pensijas saņēmēja apbedīšanu, gada laikā griežas ar iesniegumu Iekšlietu ministrijas veselības un sociālo lietu valsts aģentūrā, vai ārpus Rīgas, Jūrmalas, Ogres un Jelgavas pilsētu un rajonu administratīvām teritorijām jebkurā Valsts policijas teritoriālajā struktūrvienībā, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un izdienas pensijas saņēmēja miršanas apliecības oriģinālu.”

 

 

 

 

 

Atbalstīts

3. Papildināt 13.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Apbedīšanas pabalsta saņemšanai persona, kas uzņēmusies izdienas pensijas saņēmēja apbedīšanu, gada laikā vēršas ar iesniegumu Iekšlietu ministrijas Veselības un sociālo lietu valsts aģentūrā vai — ārpus Rīgas, Jūrmalas, Ogres un Jelgavas pilsētu un rajonu administratīvajām teritorijām — jebkurā Valsts policijas teritoriālajā struktūrvienībā, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un izdienas pensijas saņēmēja miršanas apliecības oriģinālu.”

Pārejas noteikumi

1. Bijušajiem iekšlietu sistēmas iestāžu darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm, kuri pēc Iekšlietu ministrijas Izmeklēšanas departamenta reorganizācijas tika pārcelti darbā uz prokuratūru un kuriem līdz Iekšlietu ministrijas darbinieka izdienas pensijas saņemšanai bija palikuši ne vairāk kā pieci gadi, pēc izdienas stāža - 20 gadu - sasniegšanas tiek piešķirta izdienas pensija. Iekšlietu ministrijas Veselības un sociālo lietu valsts aģentūra no izdienas pensiju izmaksai piešķirtajiem līdzekļiem izmaksā izdienas pensiju 40 procentu apmērā no šā likuma 4.pantā minētās darba samaksas vidējās summas par pēdējo gadu pirms pārcelšanas darbā uz prokuratūru.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.10.2005. likumu)

2. ……………..

14. Šā likuma 3.panta 7. un 10.punktā un pārejas noteikumu 13.punktā minētajam pie komersantiem nostrādātajam laikam pielīdzina arī uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās) nostrādāto laiku.

(2005.gada 27.oktobra likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

 

4. Papildināt pārejas noteikumus ar 15. un 16.punktu šādā redakcijā:

"15. Darbiniekiem, kuri laikā no 2000.gada 1.janvāra līdz 2002.gada 19.martam bija obligāti sociāli apdrošināmās personas (darba ņēmēji vai pašnodarbinātie) un saņēma izdienas pensiju ierobežotā apmērā (līdz 2001.gada 31.decembrim divkārša valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā un no 2002.gada 1.janvāra trīskārša valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā), ne vēlāk kā līdz 2007.gada 31.decembrim izmaksā nesaņemto pensijas daļu.

 

 

 

4. Papildināt pārejas noteikumus ar 15. un 16.punktu šādā redakcijā:

“15. Darbiniekiem, kuri laikā no 2000.gada 1.janvāra līdz 2002.gada 19.martam bija obligāti sociāli apdrošināmās personas (darba ņēmēji vai pašnodarbinātie) un saņēma izdienas pensiju ierobežotā apmērā (līdz 2001.gada 31.decembrim — divkārša valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā un no 2002.gada
1.janvāra — trīskārša valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā), ne vēlāk kā līdz 2007.gada 31.decembrim izmaksā nesaņemto pensijas daļu.

 

16. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2007.gada 1.septembrim ir spēkā Ministru kabineta 1999.gada 23.marta noteikumi Nr.118 "Kārtība, kādā izmaksājama izdienas pensija Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu."

 

 

 

 

16. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2007.gada 1.septembrim ir spēkā Ministru kabineta 1999.gada 23.marta noteikumi Nr.118 “Kārtība, kādā izmaksājama izdienas pensija Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.”