"Grozījumi likumā "Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm"

Likumprojekts

 

Grozījumi likumā "Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm"

 

Izdarīt likumā "Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 9.nr.; 2000, 2., 9.nr.; 2002, 15.nr.; 2005, 24.nr.) šādus grozījumus:
 
1. Aizstāt 6.panta otrajā daļā vārdus "pēc iekšlietu ministra pavēles" ar vārdiem "saskaņā ar Iekšlietu ministrijas Veselības un sociālo lietu valsts aģentūras direktora rīkojumu".
 
2. Izteikt 7.panta trešo daļu šādā redakcijā:
 
"(3) Darbiniekiem izdienas pensijas aprēķina, piešķir un izmaksā Iekšlietu ministrijas Veselības un sociālo lietu valsts aģentūra Ministru kabineta noteiktajā kārtībā."
 
3. Svītrot 7.panta ceturto daļu.
 
4. Papildināt pārejas noteikumus ar 15. un 16.punktu šādā redakcijā:
 
"15. Darbiniekiem, kuri laikā no 2000.gada 1.janvāra līdz 2002.gada 19.martam bija obligāti sociāli apdrošināmās personas (darba ņēmēji vai pašnodarbinātie) un saņēma izdienas pensiju ierobežotā apmērā (līdz 2001.gada 31.decembrim divkārša valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā un no 2002.gada 1.janvāra trīskārša valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā), ne vēlāk kā līdz 2007.gada 31.decembrim izmaksā nesaņemto pensijas daļu.

 

16. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2007.gada 1.septembrim ir spēkā Ministru kabineta 1999.gada 23.marta noteikumi Nr.118 "Kārtība, kādā izmaksājama izdienas pensija Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu."

 

 

 

 

Iekšlietu ministrs

I.Godmanis


Likumprojekta

”Grozījumi likumā "Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm"

 

anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

  

1. Saskaņā ar likuma „Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm” 6.panta otro daļu izdienas pensijas apmēru pārskata pēc iekšlietu ministra pavēles izdienas pensiju izmaksai paredzēto līdzekļu ietvaros.

2. Likuma 7.pantā paredzēts deleģējums Ministru kabinetam noteikt izdienas pensiju izmaksas kārtību, bet nav deleģējuma noteikt pensiju piešķiršanas un aprēķināšanas kārtību.

3. 2006.gada 02.novembrī Saeima pieņēma likumu „Grozījumi likumā „Par valsts pensijām””, kas paredz personām, kuras laikā no 2000.gada 1.janvāra līdz 2002.gada 19.martam bija obligāti sociāli apdrošināmās personas (darba ņēmēji vai pašnodarbinātie) un saņēma izdienas pensiju ierobežotā apmērā (līdz 2001.gada 31.decembrim divkārša valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā un no 2002.gada 1.janvāra trīskārša valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā), izmaksāt nesaņemto izdienas pensijas daļu. Minētajā laika periodā, pamatojoties uz likumā „Par valsts pensijām” noteikto, arī izdienas pensijas tiek izmaksātas ierobežotā apmērā.

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

 

 

 

 

1. Likumprojekts paredz noteikt, ka izdienas pensijas apmērs tiek pārskatīts saskaņā ar Iekšlietu ministrijas veselība un sociālo lietu valsts aģentūras direktora rīkojumu, jo saskaņā ar Publisko aģentūru likumu aģentūras direktors ir atbildīgs par aģentūras darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu.

2. Likumprojektā paredzēts deleģējums Ministru kabinetam noteikt pensiju aprēķināšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtību.

3. Ņemot vērā grozījumus likumā „Par valsts pensijām”, likumprojekts analogi paredz samaksāt pensionāriem laika posmā no 2000.gada 01.janvāra līdz 2002.gada 19.martam nesamaksāto izdienas pensiju.

 

3. Cita informācija 

 

 

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi 

 Likumprojekts šo jomu neskar.

 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

 Likumprojekts šo jomu neskar.

 

3. Sociālo seku izvērtējums

 Likumprojekts šo jomu neskar.

 

4. Ietekme uz vidi

 Likumprojekts šo jomu neskar.

 

5. Cita informācija

 

 

  III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

 

 

Rādītāji

 

Kārtējais gads

 

 

 

Nākamie trīs gadi

 

 

 

Vidēji 5 gadu laikā pēc kārtējā gada

 

1

2

3

4

5

6

 

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos  

Likumprojekts šo jomu neskar

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos  

Likumprojekts šo jomu neskar

 

3. Finansiālā ietekme 

Likumprojekts šo jomu neskar

 

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Likumprojekts šo jomu neskar

 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Likumprojekts šo jomu neskar

 

6. Cita informācija   

Saskaņā ar 2006.gada 1.decembra Ministru kabineta sēdē nolemto (protokols Nr.63 26.§), likumprojekta „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2007.gadam”” sagatavošanas un izskatīšanas procesā Ministru kabinetā kā prioritārus ir noteikts virzīt vairākus Iekšlietu ministrijas priekšlikumus, tai skaitā jautājumu par papildu finansējuma piešķiršanu izmaksas nodrošināšanai pensionāriem laikā no 01.01.2000.-19.03.2002. sakarā ar ieturēto pensijas daļu strādājošiem pensionāriem – 141 003 latu apmērā.

Atbilstoši minētajam jautājums par nepieciešamā finansējuma piešķiršanu izmaksas nodrošināšanai pensionāriem laikā no 01.01.2000.-19.03.2002. sakarā ar ieturēto pensijas daļu strādājošiem pensionāriem tiks izskatīts kopā ar visu ministriju priekšlikumiem grozījumiem 2007.gada valsts budžeta grozījumu sagatavošanas un izskatīšanas procesā.

 

Gads

Strādājošo pensionāru
skaits, kam tika
ierobežota
izmaksājamā izdienas pensija

Strādājošo pensionāru
izdienas pensijas vidējais
apmērs (Ls)

Izdienas pensijas daļa, kuru

izmaksāja (Ls)

Neizmaksātā summa- kopā (Ls)

2000

79

113.18

53.18

50 414.64

2001

108

118.19

58.19

75 414.24

2002.gads

83

150.94

60.94

15 174.06

Kopā 141 002.94

 

 

 

 

 

  IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Projekts paredz izstrādāt Ministru kabineta noteikumus par izdienas pensiju aprēķināšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtību. Minētos Ministru kabineta noteikumus plānots izstrādāt ne vēlāk kā līdz 2007.gada 01.septembrim, nosakot, ka līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai spēkā ir Ministru kabineta 1999.gada 23.marta noteikumi nr.118 „Kārtība, kādā izmaksājama izdienas pensija Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm”.

 

2. Cita informācija

 

 

  V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

 

1. Saistības pret Eiropas Savienību 

 Likumprojekts šo jomu neskar.

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām 

 Likumprojekts šo jomu neskar.

 

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

 

 Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 4. Atbilstības izvērtējums                                                                                           1.tabula

 

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

 

 

 

Likumprojekts šo jomu neskar

 

 2.tabula

 

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

 

 

 

 

 

 

5. Cita informācija

 

 

  VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

 

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

 Konsultācijas nav notikušas.

 

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

 Konsultācijas nav notikušas.

 

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

 

 Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

 

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

 Konsultācijas nav veiktas.

 

5. Cita informācija

 

 

  VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Normatīvā akta izpilde tiks nodrošināta līdzšinējā kārtībā, jaunas valsts institūcijas netiks radītas, kā arī netiks paplašinātas esošo funkcijas.

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Par normatīvā akta ieviešanu sabiedrība tiks informēta, publicējot to izdevumā „Latvijas republikas Saeimas un Ministru Kabineta  ziņotājs”, laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, kā arī tiks ievietots Normatīvo aku informācijas sistēmā (NAIS).

 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

 Indivīds savas tiesības varēs aizstāvēt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Indivīda tiesību aizsardzībai piemērojams vispārējais administratīvais process. Iekšlietu ministrijas veselības un sociālo lietu valsts aģentūras lēmumus un faktisko rīcību indivīds var apstrīdēt Iekšlietu ministrijā.

 

4. Cita informācija

 

 

 

Iekšlietu ministrs                                                                       I.Godmanis

 

Valsts sekretārs

 

Juridiskā departamenta

direktors

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

A.Straume

M.Rāzna

T.Stragova

U.Iskrovs

 

 

 

 

 

 

26.03.2007. 15:43

967

Iekšlietu ministrijas veselības

un sociālo lietu valsts aģentūras

direktors U.Iskrovs

7219266, ugis.iskrovs@iem.gov.lv