Grozījumi Imigrācijas likumā

Likumprojekts

 

Grozījumi Imigrācijas likumā

 

Izdarīt Imigrācijas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 24.nr.; 2003, 13., 16.nr.; 2004, 10.nr.; 2005, 2., 14.nr.; 2006, 1., 5., 9.nr.; 2007, 5.nr.) šādus grozījumus:

 

1.  4.pantā:

papildināt otro daļu ar 7.punktu šādā redakcijā:

 

"7) ir starptautisku reisu jūras transporta vai gaisa kuģa apkalpes loceklis, kas ieceļo un uzturas Latvijas Republikā saskaņā ar Latvijas Republikai saistošos starptautiskajos līgumos paredzētajiem ieceļošanas un uzturēšanās noteikumiem.";

 

izslēgt septīto daļu.

 

2. Papildināt 50.pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

 

"(2)1 Aizturēto nepilngadīgo ārzemnieku piespiedu kārtā neizraida."

 

3. Izteikt VII nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

 

"VII nodaļa

Aizturēšana".

 

4. 51.pantā:

iz teikt pirmās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

 

"(1) Valsts robežsardzes amatpersonai ir tiesības aizturēt ārzemnieku, izņemot nepilngadīgu ārzemnieku, kurš nav sasniedzis 14 gadu vecumu:";

 

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

 

"(3) Ja nepilngadīgs ārzemnieks, kurš nav sasniedzis 14 gadu vecumu un kurš ir bez vecāka vai viņa likumiskā pārstāvja pavadības, ir nelikumīgi šķērsojis valsts robežu vai citādi pārkāpis normatīvajos aktos noteikto ārzemnieku ieceļošanas un uzturēšanās kārtību Latvijas Republikā, Valsts robežsardzes amatpersona rīkojas, nodrošinot bērna tiesības un intereses saskaņā ar bērnu tiesību aizsardzības jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem."

 


5. Papildināt 54.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

 

"(6) Par nepilngadīga ārzemnieka aizturēšanu, kurš ir bez vecāka vai viņa likumiskā pārstāvja pavadības, Valsts robežsardzes amatpersona nekavējoties informē Konsulāro departamentu, Valsts policiju un bāriņtiesu."

 

6. Papildināt 57.panta pirmo daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

 

"Minētās darbības ar aizturēto nepilngadīgo ārzemnieku veic darbam ar nepilngadīgajiem sagatavota Valsts robežsardzes amatpersona."

 

7. Izteikt 59.pantu šādā redakcijā:

 

"59.pants. (1) Aizturēto ārzemnieku ievieto speciāli iekārtotās telpās vai izmitināšanas centrā, šķirti no kriminālprocesuālā kārtībā aizturētām vai apcietinātām personām.

(2) Izmitināšanas centrs ir Valsts robežsardzes struktūrvienība. Izmitināšanas centra iekārtošanas un aprīkošanas prasības nosaka Ministru kabinets.

(3) Izmitināšanas centrā ievietoto ārzemnieku uzturēšanas normas, kā arī garantēto veselības aprūpes pakalpojumu apjomu un tā saņemšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(4) Izmitināšanas centra iekšējās kārtības noteikumus nosaka Ministru kabinets.

(5) Izdevumus, kas saistīti ar ārzemnieka uzturēšanu, sedz no valsts budžeta."

 

8. Papildināt likumu ar 59.1, 59.2, 59.3, 59.4, 59.5 un 59.pantu šādā redakcijā:

 

"59.pants. (1) Valsts robežsardzes amatpersona aizturēto ārzemnieku ievieto izmitināšanas centrā, pamatojoties uz šā likuma 52.pantā noteiktajā kārtībā sastādītu aizturēšanas protokolu.

(2) Ievietojot aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centrā, viņam pārbauda veselību un veic sanitāro apstrādi. Aizturētā ārzemnieka veselības pārbaudes, sanitārās apstrādes, kā arī to rezultātu fiksēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(3) Aizturēto ārzemnieku ievieto izmitināšanas centrā, ievērojot vispārējos cilvēktiesību principus, iekšējo drošību, kā arī personiskās īpašības un psiholoģisko saderību:

1) aizturētos vīriešus un sievietes izvieto atsevišķi;

2) aizturēto nepilngadīgo ārzemnieku izmitina kopā ar aizturēto vecāku vai viņa likumisko pārstāvi;

3) aizturēto ārzemnieku, kuram ir veselības traucējumi, saskaņā ar ārstniecības personas norādījumiem ievieto speciāli šim nolūkam aprīkotā telpā;

4) aizturēto ārzemnieku, kurš ir pārkāpis izmitināšanas centra iekšējās kārtības noteikumus vai ir pamats uzskatīt, ka viņš varētu tos pārkāpt, ievieto speciāli šim nolūkam aprīkotā telpā;

5) aizturēto ārzemnieku, kurš var radīt draudus izmitināšanas centrā esošo personu drošībai, ievieto atsevišķi speciāli šim nolūkam aprīkotā telpā.

(4) Pēc aizturētā ārzemnieka lūguma, lai saglabātu ģimenes vienotību, ģimenes locekļus var izmitināt kopā.

(5) Ja aizturētajam ārzemniekam ir bērns, kurš nav aizturēts, pēc aizturētā ārzemnieka lūguma, lai saglabātu ģimenes vienotību, bērnu var ievietot izmitināšanas centrā kopā ar aizturēto ārzemnieku. Aizturētā ārzemnieka bērnam izmitināšanas centrā ir tādas pašas tiesības un pienākumi kā aizturētajam ārzemniekam.

 

59.pants. (1) Pēc ievietošanas izmitināšanas centrā aizturēto ārzemnieku iepazīstina viņam saprotamā valodā (ja nepieciešams, izmantojot tulka pakalpojumus) ar viņa tiesībām un pienākumiem, kā arī ar izmitināšanas centra iekšējās kārtības noteikumiem.

(2) Aizturētajam ārzemniekam izmitināšanas centrā ir tiesības:

1) sazināties ar savas valsts konsulāro iestādi;

2) informēt ģimenes locekļus, radiniekus vai citas personas par savu atrašanās vietu;

3) par saviem līdzekļiem saņemt juridisko palīdzību;

4) satikties ar ģimenes locekļiem vai radiniekiem, kā arī starptautisko un nevalstisko cilvēktiesību organizāciju pārstāvjiem;

5) iesniegt sūdzības un iesniegumus; 

6) saņemt uzturu un materiālo nodrošinājumu sadzīves vajadzībām saskaņā ar noteiktajām uzturēšanas normām; 

7) saņemt neatliekamo medicīnisko palīdzību, kā arī veselības aprūpes pakalpojumus normatīvajos aktos noteiktajā apjomā un kārtībā;

8) par saviem līdzekļiem saņemt veselības aprūpes pakalpojumus un medikamentus, ko izrakstījusi ārstniecības persona;

9) turēt pie sevis naudas summu, kas nepārsniedz pusi no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas;

10) lietot koplietošanas telpas;

11) lietot aizturētajiem ārzemniekiem paredzēto aprīkojumu;

12) saņemt sūtījumus un pienesumus;

13) glabāt pārtikas produktus tam speciāli paredzētajā vietā;

14) glabāt pie sevis mantas, kas nav iekļautas to priekšmetu sarakstā, kurus aizliegts glabāt izmitināšanas centrā.

(3) Aizturētajam ārzemniekam izmitināšanas centrā ir pienākums:

1) pakļauties Valsts robežsardzes amatpersonu likumīgajām prasībām, tajā skaitā nepieciešamajām veselības pārbaudēm;

2) ievērot izmitināšanas centra iekšējās kārtības noteikumus;

3) saudzīgi izturēties pret izmitināšanas centra īpašumu;

4) uzturēt kārtību uzturēšanās telpās un koplietošanas telpās, kā arī ievērot personisko higiēnu.

(4) Ministru kabinets nosaka priekšmetu sarakstu, kurus aizturētajam ārzemniekam aizliegts glabāt izmitināšanas centrā.

 

59.pants. Aizturēto ārzemnieku var izvest no izmitināšanas centra konvoja pavadībā šādos gadījumos:

1) lai nodrošinātu šajā likumā noteiktās darbības;

2) lai sniegtu medicīnisko palīdzību;

3) lai saskaņā ar kriminālprocesa virzītāja rakstisku pieprasījumu veiktu kriminālprocesuālās darbības, ja tās nevar veikt izmitināšanas centrā;

4) citos gadījumos, kas saistīti ar humāniem apsvērumiem, pamatojoties uz attiecīgās Valsts robežsardzes teritoriālās pārvaldes priekšnieka rakstisku atļauju.

 

59.pants. Aizturēto ārzemnieku atbrīvo no izmitināšanas centra:

1) ja beidzies aizturēšanas termiņš;

2) lai izpildītu piespiedu izraidīšanas lēmumu;

3) saskaņā ar Valsts robežsardzes amatpersonas lēmumu par aizturētā ārzemnieka atbrīvošanu.

 

59.pants. (1) Aizturēto nepilngadīgo ārzemnieku, kurš ir bez vecāka vai viņa likumiskā pārstāvja pavadības, līdz aizturēšanas termiņa beigām ievieto attiecīgajā Valsts policijas struktūrvienībā.

(2) Ja Valsts robežsardzei sadarbībā ar Konsulāro departamentu līdz aizturēšanas termiņa beigām nav bijis iespējams noskaidrot identitāti un pilsonības vai mītnes valsti aizturētajam nepilngadīgajam ārzemniekam, kurš ir bez vecāka vai viņa likumiskā pārstāvja pavadības, Valsts policija nodrošina nepilngadīgā ārzemnieka ievietošanu bērnu aprūpes iestādē.

 

59.pants. (1) Ja aizturētajam nepilngadīgajam ārzemniekam, kurš ir bez vecāka vai viņa likumiskā pārstāvja pavadības, ir noskaidrota identitāte un pilsonības vai mītnes valsts, Konsulārais departaments viņa nosūtīšanai uz valsti, kas personu uzņem atpakaļ, sazinās ar šīs valsts diplomātisko vai konsulāro pārstāvniecību, attiecīgajām kompetentajām iestādēm vai nevalstiskajām organizācijām, kuras uzrauga bērnu tiesību ievērošanu šajā valstī, un veic citus nepieciešamos pasākumus.

(2) Ja nepilngadīgo ārzemnieku, kurš ir bez vecāka vai viņa likumiskā pārstāvja pavadības, nosūta uz valsti, kas personu uzņem atpakaļ, nosūtīšanu nodrošina Valsts robežsardze sadarbībā ar šīs valsts kompetentajām iestādēm vai nevalstiskajām organizācijām.

(3) Aizturēto nepilngadīgo ārzemnieku vai kopā ar vecāku vai viņa likumisko pārstāvi izmitināšanas centrā ievietoto nepilngadīgo ārzemnieku nosūta uz valsti, uz kuru izraida nepilngadīgā ārzemnieka vecāku vai viņa likumisko pārstāvi."

 

9. Aizstāt 60.pantā vārdus "minēto ārzemnieku tur apsardzībā tik ilgi" ar vārdiem "Valsts robežsardzes amatpersonai ir tiesības šo ārzemnieku aizturēt tik ilgi".

 

10. Izteikt IX nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

 

"IX nodaļa

Ar piespiedu izraidīšanu un nosūtīšanu saistītie izdevumi".

 

11. Izteikt 66.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Izdevumus, kas saistīti ar ārzemnieka izbraukšanas rīkojuma vai lēmuma izpildi par ārzemnieka piespiedu izraidīšanu vai nepilngadīgā ārzemnieka nosūtīšanu uz valsti, kas personu uzņem atpakaļ, sedz no valsts budžeta."

 

 

 

 

 

 

 

 

Iekšlietu ministrs

I.Godmanis


Likumprojekta “Grozījumi Imigrācijas likumā” anotācija

 

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002. gada 31. oktobrī Saeimā pieņemtais Imigrācijas likums, kas ir spēkā no 2003. gada 1. maija, neparedzēja atsevišķus ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumus ārzemniekiem, kuri ir jūras vai gaisa kuģu apkalpes locekļi. Līdz ar ko, tieši tika piemērotas 1965.gada 9.aprīļa Konvencijas par starptautiskās jūras satiksmes atvieglošanu un 1944. gada 7. decembra Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju normas.

Saskaņā ar iepriekšminēto konvenciju nosacījumiem visi jautājumi, kas nav tieši regulēti konvencijās, paliek līgumslēdzējvalsts tiesību normu kompetencē. Lai Latvijas Republikas normatīvajos aktos noregulētu jautājumus, kas ir konvenciju Līgumslēdzējvalstu kompetencē, kā arī nodrošinātu visu migrācijas procesa kontrolē iesaistīto institūciju saskaņotu un precīzu darbību, ar 2003.gada 8.jūlija likumu „Grozījumi Imigrācijas likumā” Ministru kabinetam tika dots deleģējums noteikt iepriekšminētajās konvencijās paredzēto jūras un gaisa kuģu apkalpes locekļu ieceļošanas un uzturēšanās noteikumu piemērošanas kārtību (nepieciešamie dokumenti, tiesības izkāpt krastā bez vīzas u.tml.). Ministru kabineta noteikumu projekts tika izstrādāts un iesniegts Valsts kancelejā, bet esošajā redakcijā tika noraidīts.

2006. gada 15. martā tika pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) Nr.562/2006, ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss). Minētā Kodeksa VII pielikuma 2. un 3. punkts regulē jūras un gaisa kuģu apkalpes locekļu ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumus Eiropas Savienības teritorijā (t.sk. starptautisko konvenciju piemērošanas kārtību). Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) Nr.562/2006 stājas spēkā 2006. gada 13. oktobrī.

Saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 249. panta otro daļu regulas uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojamas visās dalībvalstīs. Tamdēļ ir nepieciešams grozīt Imigrācijas likumu un izslēgt deleģējumu Ministru kabinetam noteikt Latvijas Republikai saistošajās konvencijās paredzēto jūras un gaisa kuģu apkalpes locekļu ieceļošanas un uzturēšanās noteikumu piemērošanas kārtību.   

Vienlaicīgi ar Ministru kabineta noteikumiem bija iecerēts precizēt jautājumu par jūras un gaisa kuģu apkalpes locekļu ieceļošanu un uzturēšanos bez veselības apdrošināšanas polises, svītrojot analoģiskas normas no Ministru kabineta 2003.gada 9.decembra noteikumiem Nr.691 „Ārzemnieku veselības apdrošināšanas noteikumi”. Tā kā jaunu Ministru kabineta noteikumu izdošana nav lietderīga un Ministru kabineta 2003.gada 9.decembra noteikumi Nr. 691 „Ārzemnieku veselības apdrošināšanas noteikumi” netika grozīti, ir nepieciešams, lai novērstu tiesību normu paralelitāti, svītrot no Imigrācijas likuma nosacījumu par jūras un gaisa kuģu apkalpes locekļu ieceļošanu un uzturēšanos bez veselības apdrošināšanas polises.

 

Realizējot normatīvo aktu prasības par ārzemnieku ieceļošanas, uzturēšanās valstī un izceļošanas nosacījumu kontroli Latvijas Republikā, 2003. gadā tika aizturēti 11163 ārzemnieki. No tiem trešā daļa tika aizturēta ilgāk par 3 stundām, bet 607 ārzemnieki, kas tika aizturēti Imigrācijas likuma 51.panta kārtībā (nelikumīga valsts robežas šķērsošana, citādi pārkāpta normatīvos aktos noteiktā ārzemnieku ieceļošanas un uzturēšanās kārtība Latvijā, kompetentām valsts iestādēm ir pamats uzskatīt, ka ārzemnieks rada draudus valsts drošībai, sabiedriskai kārtībai un drošībai, lēmuma par ārzemnieka piespiedu izraidīšanu no Latvijas izpildei), tika aizturēti 3 dienas un ilgāk. No iepriekšminētajiem ārzemniekiem 283 personas tika aizturētas ilgāk par 10 dienām, savukārt 77 personas tika aizturētas uz laiku no 1 mēneša līdz 20 mēnešiem. Līdzīga situācija bija 2004.gadā – 4620 ārzemnieki, no kuriem 257 tika aizturēti ilgāk par 10 dienām un ilgāk par mēnesi tika aizturētas 39 personas. 2005. gadā – no 307 aizturētajiem ārzemniekiem ilgāk par mēnesi aizturētas 41 personas, no tām 9 personas bija aizturētas ilgāk par pusgadu, 2006.gadā – Imigrācijas likumā noteiktajā kārtībā tika aizturēti 238 ārzemnieki, no tiem 31 ārzemnieks tika aizturēts līdz 6 mēnešiem.

Saskaņā ar Imigrācijas likuma 59.pantu aizturētos ārzemniekus izmitina speciāli iekārtotās telpās, šķirti no personām, kuras tiek turētas aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu. Realizējot šo prasību, aizturētos ārzemniekus izmitina Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas izolatoros (turpmāk – ĪAI) vai Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes Nelegālo imigrantu pagaidu uzturēšanās apakšnodaļā (turpmāk – NIPUA). Savukārt aizturēto ārzemnieku ilglaicīgai izmitināšanai līdz viņu izraidīšanai no Latvijas Republikas tiek izmantota viena speciāli paredzēta struktūrvienība – Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes Nelegālo imigrantu uzturēšanās nometne „Olaine” (turpmāk – izmitināšanas centrs). Izmitināšanas centrā no visām Valsts robežsardzes teritoriālajām pārvaldēm tiek nogādāti un izmitināti, visi tie ārzemnieki, kuri tiek aizturēti ilgāk par 10 dienām un, kuriem nav derīgu ceļošanas dokumentu viņu nekavējošai izraidīšanai. Izmitināšanas centrā g ada laikā kopumā uzturējās: 1997. gadā – 2005 ārzemnieki, 1998. gadā - 1690 ārzemnieki, 1999. gadā – 1541 ārzemnieks, 2000. gadā – 893 ārzemnieki, 2001.gadā – 877 ārzemnieki, 2002. gadā – 234 ārzemnieki, 2003. gadā - 283 ārzemnieki, 2004. gadā - 257 ārzemnieki, 2005. – 155 ārzemnieki (to tiem, 2 nepilngadīgas personas), 2006. gadā – 158 ārzemnieki (no tiem, 6 nepilngadīgas personas).

Kaut aizturēto skaits samazinās, jāņem vērā, ka izmitināšanas centrs faktiski ir pagājušā gadsimta 70-to gadu kopmītnes tipa ēka, kurā 90-tajos gados veikts tikai kosmētiskais remonts un uzstādīta primitīva un novecojusi videonovērošanas sistēma. Līdz ar to, 2006.gadā ne izmitināšanas centra personāla darba apstākļi, ne izmitināšanas centrā aizturēto nelegālo imigrantu, t.sk. aizturēto patvēruma meklētāju, sadzīves apstākļi, vairs neatbilst mūsdienu prasībām, kas, piemēram, tika norādīts Latvijas Republikas nevalstiskās organizācijas „Cilvēktiesību un etnisko studiju centrs” atskaitē Starptautiskās Migrācijas organizācijas un ANO Augstā komisāra bēgļu jautājumos organizēta seminārā 2005. gada februārī.

Izmitināšanas centra patreizējā kapacitāte paredzēta līdz 70 aizturēto personu izmitināšanai, kas ir nepietiekami, rēķinoties ar nelegālo imigrantu skaita pieaugumu Latvijai pievienojoties Šengenas līgumam un atceļot robežkontroli uz robežām ar Igauniju un Lietuvu, kur katru gadu aiztur vairāk kā tūkstoš nelegālo imigrantu. Perspektīvā, pieaugot nelegālajai imigrācijai Latvijas Republikā, speciāli iekārtota izmitināšanas centra izveide saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 1.februāra rīkojumu Nr.60 apstiprinātajā “Vienotās patvēruma un migrācijas vadības sistēmas attīstības programmā 2006.-2009. gadam” noteikto, proti, palielināt nelegālo imigrantu uzturēšanās centru kapacitāti (reģionālo centru izveide, sadzīves apstākļu uzlabošana, sociālo un psiholoģisko vajadzību nodrošināšana), ir plānota arī Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldē.

Organizējot aizturēto ārzemnieku uzturēšanu saskaņā ar Latvijas un starptautisko normatīvo aktu prasībām, ir konstatēts, ka Latvijas Republikas normatīvajos aktos nav noteiktas:

-         prasības izmitināšanas centra iekārtošanai un aprīkošanai;

-         aizturēto ārzemnieku uzturēšanas normas, kā arī valsts garantēto veselības aprūpes apjomu un tā sniegšanas kārtību;

-         izmitināšanas centra iekšējās kārtības noteikumi;

-         aizturēto ārzemnieku ievietošanas, izvietošanas un atbrīvošanas no izmitināšanas centra nosacījumi, kā arī šo personu tiesības un pienākumi izmitināšanas centrā.

Ņemot vērā to, ka personas aizturēšana ir saistīta ar Latvijas Republikas Satversmes 94. pantā garantētās tiesības ierobežošanu (Ikvienam ir tiesības uz brīvību un personas neaizskaramību. Nevienam nedrīkst atņemt vai ierobežot brīvību citādi kā tikai saskaņā ar likumu) un ievērojot to, ka ārzemnieks izmitināšanas centrā var būt ievietots uz laiku līdz 20 mēnešiem, aizturēto ārzemnieku, tajā skaitā nepilngadīgo, ievietošanas, izvietošanas un atbrīvošanas kārtību, kā arī šo personu tiesības un pienākumus izmitināšanas centrā jānosaka likumā.

Ievērojot aizturēto ārzemnieku īpašo statusu, kas atšķir viņus no personām, kas izdarījušas noziedzīgu nodarījumu, nepieciešams noteikt prasības aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centru iekārtošanai un aprīkošanai, uzturēšanas normas, kā arī izmitināšanas centra iekšējās kārtības noteikumus.

Izmitināšanas centrā ievietoto aizturēto ārzemnieku veselības aprūpes finansēšanas kārtība noteikta Ministru kabineta 21. decembra 2004. gada noteikumos Nr.1036 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” (15.3.2.punkts), taču ir nepieciešams precīzi noteikt valsts garantēto veselības aprūpes apjomu un tā saņemšanas kārtību.

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

 

 

 

Likumprojekts “Grozījumi Imigrācijas likumā” (turpmāk – likumprojekts) paredz izslēgt deleģējumu Ministru kabinetam noteikt Latvijas Republikai saistošajās konvencijās paredzēto jūras un gaisa kuģu apkalpes locekļu ieceļošanas un uzturēšanās noteikumu piemērošanas kārtību un novērst tiesību normu paralelitāti.

Likumprojektā ir ietvertas normas, kas:

-            precizē Valsts robežsardzes amatpersonas tiesības un pienākumus attiecībā uz nepilngadīgo ārzemnieku aizturēšanu;

-            paredz labvēlīgāku procedūru aizturētā vai kopā ar aizturēto vecāku vai viņa likumisko pārstāvi izmitināšanas centrā ievietotā nepilngadīgā ārzemnieka atgriešanai uz uzņemošo valsti;

-            nosaka aizturēto ārzemnieku, t.sk. nepilngadīgo, ievietošanas, izvietošanas, izvešanas un atbrīvošanas no izmitināšanas centra nosacījumus, kā arī šo personu tiesības un pienākumus izmitināšanas centrā.

Likumprojektā ir ietverts deleģējums Ministru kabinetam izdot noteikumus, kas noteiks:

·        izmitināšanas centra, kas ir Valsts robežsardzes struktūrvienība, iekārtošanas un aprīkošanas prasības;

·        izmitināšanas centrā ievietoto ārzemnieku uzturēšanas normas, kā arī garantēto veselības aprūpes pakalpojumu apjomu un tā saņemšanas kārtību;

·        ievietojamā izmitināšanas centrā aizturētā ārzemnieka veselības pārbaudes un sanitārās apstrādes, kā arī veselības pārbaudes rezultātu fiksēšanas kārtību;

·        izmitināšanas centra iekšējās kārtības noteikumus;

·        priekšmetu sarakstu, kurus aizturētajam ārzemniekam aizliegts glabāt izmitināšanas centrā.

3. Cita informācija

 

Likumprojekta normas, kas saistītas ar nepilngadīgajiem ārzemniekiem, ir izstrādātas, ievērojot Konvencijas par bērnu tiesībām, Bērnu tiesību aizsardzības likuma nosacījumus, kā arī ņemot vērā Ministru kabineta 2003.gada 16.decembra noteikumos Nr.707 „Kārtība, kādā Latvijas Republikā ieceļo un uzturas nepilngadīgi ārzemnieki bez vecāku vai aizbildņu pavadības” noteiktās prasības, Administratīvo pārkāpumu kodeksā un Krimināllikumā noteikto vecumu, ar kuru iestājas administratīvā un kriminālatbildība. Valsts robežsardzes izmitināšanas centrā un Valsts policijas struktūrvienībā, kur ievieto bērnus (Nepilngadīgo prevencijas nodaļa), tiks nodrošinātas bērna tiesību aizsardzības principa ievērošana.

Aizturēto ārzemnieku ievietošanas, izvietošanas un atbrīvošanas no izmitināšanas centra nosacījumi, kā arī šo personu tiesības un pienākumi izmitināšanas centrā, ir noteikti, ņemot vērā Aizturēto personu turēšanas kārtības likumā un Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā kriminālprocesa ietvaros aizturēto personu un apcietinājumā esošo personu noteikto tiesību un pienākumu apjomu, kā arī ievērojot Eiropas Komisijas virzītā Eiropas Padomes Direktīvas projektā par kopīgiem standartiem un procedūrām dalībvalstīs attiecībā uz to trešo valstu pilsoņu atgriešanos, kas dalībvalstī uzturas nelikumīgi (COM (2005) 391 galīgā redakcija), noteiktas pamatnostādnes un Eiropas Savienības Padomes Direktīvas 2003/9/EK, ar ko nosaka obligātos minimālos standartus patvēruma meklētāju uzņemšanai, prasības.

Ar 2004.gada 5.augusta Ministru kabineta rīkojumu Nr.557 „Par rīcības plānu Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes nelegālo imigrantu uzturēšanās nometnes "Olaine" rekonstrukcijai” tika akceptēts rīcības plāns centra rekonstrukcijai. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006. gada 8. marta rīkojumu Nr. 151 „Par Valsts robežsardzes nodrošināšanu ar darbam piemērotām telpām” Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes nelegālo imigrantu uzturēšanās nometnes „Olaine” būvniecību nodrošinās valsts akciju sabiedrība „Valsts nekustamie īpašumi”. 2006. gada 6. oktobrī VRS Rīgas pārvalde nodeva tehnisko projektu VAS „Valsts nekustamie īpašumi”.II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

 

Normatīvais akts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvais akts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

Uzlabojoties aizturēto ārzemnieku sociālajiem sadzīves apstākļiem un paaugstinoties aizturēto personu sociālajai aizsardzībai, nostiprināsies sabiedrības tiesiskums un uzlabosies starpnacionālo jautājumu izpratne, kas sekmēs multinacionālas un tiesiskas sabiedrības izveidi Latvijas Republikā. Tautsaimniecības attīstību normatīvais akts neskar.

4. Ietekme uz vidi

Normatīvais akts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

 

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme

uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtē-jais

gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji

piecu

gadu

laikā

pēc

kārtējā

gada

1

2

3

4

5

6

 

2007

2008

2009

2010

 

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

20,3

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta

projekts

šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

20,3

 108,6

 650,1

 75,7

166,9

3. Finansiālā ietekme

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

-108,6

-650,1

-75,7

-166,9

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta

projekts

šo jomu neskar

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

108,6

650,1

75,7

166,9

5.1. Iekšlietu ministrijas budžeta programmas 10.00.00 „Valsts robežsardzes darbība” bāzes izdevumos ir paredzēts finansējums 20 237 latu apmērā, izmitināšanas centra teritorijas labiekārtošanai, aprīkošanai ar mēbelēm, sadzīves tehniku, biroja tehniku, speciālo tehniku un uzturēšanas izdevumi

 

Viesnīcas tipa ēka 132 vietām (Ēka Nr.1)

2009.gads:

-   ēkas uzturēšanas izdevumi – 20 028 Ls

 

 elektrība – 6000 Ls

(500 Ls/mēnesī x 12 mēneši = 6 000 Ls gadā;

1kw =0,05115 ar PVN 18%,

500:0,05115 =9775kw/mēnesī;

 9775 x 12=117300 kw/gadā)

  

ūdens apgāde, kanalizācija – 3 500 Ls

(292Ls/mēnesī x 12 mēneši= 3500Ls/gadā;

1m3=0,75285 Ls ar PVN5%, 292:0,75285=387m3/mēnesī, 387x12=4644m3/gadā)

 

 deratizācija – 500 Ls   (530m2)

(deratizācija 1m2- 0,03776 Ls x 530= 20,01Ls/mēnesī x12=240Ls/gadā,

dezinsekcija 1m3-0,05Ls pēc nepieciešamības 250Ls)

  

atkritumu izvešana – 300 Ls

(CSA 1m3 izvešanas tarifs ir 3,81 Ls ar PVN 5% )

  

VNS, ugunsdroš. signalizāc. tehniskā apkope – 2000 Ls

(integrētās drošības sistēmas apkalpošana, 166,67Ls/mēnesī x 12mēneši = 2000 Ls gadā)

  

uzturēšanas materiāli                – 3 728 Ls

 

Apkopēja, galdnieka atalgojums – 4 000 Ls

(apkopēja, galdnieka atalgojums (amatalga + piemaksas) = 268,66 Ls x 12 mēneši=3224 Ls

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (24,09%) 3224 Ls x 0,2409 =776 Ls

Kopā: 3224 Ls + 776 Ls= 4 000 Ls gadā

 

- mēbeļu, aprīkojuma iegāde – 61 125 Ls

Mēbeles, aprīkojums

Skaits

LVL,kopā

Aizslietnis

1

60

Ambu maiss

1

40

Apģērbju skapis metāla

27

8160

Atkritumu grozs

33

128

Atkritumu grozs

1

2

Atkritumu grozs metāla

6

90

Atkritumu grozs slēgtais

1

4

Atpūtas krēsls(mākslīgās ādas)

1

450

Atpūtas krēsls (mākslīgās ādas)

3

1350

Atvilkņu komplekts

1

50

Biroja krēsls

1

30

Elektriskā plīts virsma ar 4 riņķiem

4

3200

Gaisa nosūcējs

4

640

Galds

28

1160

Gulta ar matraci

1

400

Gulta metāla ar matraci

21

16800

Gulta metāla ar matraci (divstāvu)

5

5600

Gumijas tepiķis

26

78

Gumijas tepiķis

1

3

Kartotēka

1

150

Krēsls

31

2130

Krēsls

1

30

Kušete

1

100

Kvarca lampa

1

30

Ledusskapis ar 4 slēdzamiem nodalījumiem

2

3000

Ledusskapis slēdzams ar 4 plauktiem

2

2800

Med.galdiņš

1

50

Med.skapis

1

80

Metāla plaukts

2

180

Metāla skapis

1

80

Nakts skapītis

27

4080

Nestuves

1

30

plauktiem (metāla) individuālai pārtikai

 

 

Plaukts-skapis

1

80

Radio

2

60

Skapis ar 26 atsevišķiem slēdzamiem

1

150

Skapis ar 28 atsevišķiem slēdzamiem

1

150

Skapis ar 32 atsevišķiem slēdzamiem

2

330

Skapis metāla (dokumentiem)

1

100

Spogulis

1

20

Svaru trenažieris

1

350

Šķidro ziepju turētājs

1

10

Televizors

4

600

TV skapis

4

180

Vannas istabas spoguļa komplekts

28

420

Velotrenažieris

1

300

Veļas mazgājamā mašīna

4

1600

Veļas žāvētājs

4

800

Vingrošanas sols

1

150

Virtuves dvieļu turētājs

1

10

Virtuves galds

4

660

Virtuves sienas skapītis

4

1260

Virtuves skapītis

4

1680

WC papīra turētājs

28

280

WC salvešu turētājs

6

60

WC šķidro ziepju turētājs

4

40

WC šķidro ziepju, ziepju turētājs

1

10

WC ziepju turētājs

1

10

Žalūzijas vertikālās

4

650

Žurnālu galds

4

180

 

356

61125

 

Kopā: 2009.gadā - 81 153 Ls

 

 

 

2010.gads

-   ēkas uzturēšanas izdevumi – 21 800 Ls

  

elektrība – 6500 Ls

(542Ls/mēnesī x 12 mēneši = 6500 Ls gadā;

1kw =0,05115 ar PVN 18%, 542:0,05115=10596kw/mēnesī, 10596x12=127152kw/gadā)

 

ūdens apgāde, kanalizācija – 4000 Ls

(333Ls/mēnesī x 12 mēneši = 4000 Ls gadā;

1m3=0,75285 Ls ar PVN 5%, 292:0,75285=387m3/mēnesī, 387x12=4644m3/gadā)

 

 deratizācija – 500 Ls

(deratizācija 1m2- 0,03776 Ls x 530= 20,01Ls/mēnesī x12=240Ls/gadā,

dezinsekcija 1m3-0,05Ls pēc nepieciešamības 250Ls)

  

 atkritumu izvešana – 300 Ls

(uz šo brīdi CSA 1m3 izvešanas tarifs ir 3,81 Ls ar PVN 5% )

 

 VNS, ugunsdroš. signalizāc. tehniskā apkope – 2000 Ls

(integrētās drošības sistēmas apkalpošana,

166,67Ls/mēnesī x 12 mēneši = 2000 Ls gadā)

 

uzturēšanas materiāli – 4000 Ls

 

 

 Apkopēja, galdnieka atalgojums – 4500 Ls

(apkopēja, galdnieka atalgojums (amatalga + piemaksas) = 302,17 x 12 mēneši=3626 Ls

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (24,09%) 3626 Ls x 0,2409 =874 Ls

Kopā: 3626 Ls + 874 Ls= 4500 Ls gadā

 

Kopā: 2010.gadā – 21 800 Ls

 

20,3

 

 

 

 

Viesnīcas tipa ēka 50 vietām ar koplietošanas telpām (Ēka Nr.2 )

 

2008.gads

   mēbeļu, aprīkojuma iegāde – 64 603 Ls

Mēbeles, aprīkojums

Skaits

LVL,kopā

 Galds

1

600

 Krēsli

15

450

“Zviedru siena”

2

200

Aizslietnis

2

120

Akustikas tumbas

1

400

Ambu maiss

1

40

Apģērbju skapis metāla

17

2800

Apģērbu skapis metāla

1

160

Apģērbu skapis metāla

1

160

Atkritumu grozs

43

138

Atkritumu grozs metāla

7

105

Atkritumu grozs slēgtais

1

5

Atkritumu grozs slēgts

1

10

Atpūtas krēsls

1

180

Atpūtas krēsls ( mākslīgās ādas)           

1

450

Atpūtas krēsls (mākslīgās ādas)

1

450

Atpūtas stūris (10 vietām mākslīgās ādas)

1

300

Atpūtas stūrītis

1

300

Atvilkņu komplekts

4

300

Bakteriocīdā lampa pārvietojamā

1

50

Baltais ekrāns

1

100

Bērnu gulta

6

420

Biroja krēsls

6

240

Daktokar pirkstu nospiedumu noņemšanas komplekts (mehāniskais)

1

150

Datora galds

1

100

Datora galds

2

400

Datora komplekts

4

2200

Datora komplekts

1

550

Dezinfekcijas kamera

1

1000

Dokumentu iznīcinātājs

1

50

Drēbju pakaramais

2

40

Drēbju pakaramais (statīvs)

2

40

Drēbju skapis

3

300

Eirodac

1

1500

Ekrāns

1

100

Elektriskā plīts profesionālā 

1

1000

Elektriskā plīts virsma ar 4 riņķiem

2

1600

Foto apgaismojuma lampas

1

60

Gaisa nosūcējs

3

620

Galds

29

1920

Galds

3

560

Galds ar metāla virsmu

1

250

Grāmatu skapis

1

160

Gulta ar matraci

1

400

Gulta metāla ar matraci

16

8000

Gulta metāla ar matraci

1

400

Gumijas tepiķis

20

60

Kartotēka

1

150

Krēsli

4

330

Krēsls

31

1980

Krēsls

3

90

Kušete

1

100

Kušete

1

100

Kvarca lampa

2

110

Lāzerprinteris

1

200

Ledusskapis

3

1100

Ledusskapis

2

1000

Ledusskapis ar 4 slēdzamiem nodalījumiem

1

1600

Ledusskapis slēdzams ar 4 plauktiem

1

1600

Med. galdiņš

1

50

Med. skapis

1

160

Med.galdiņš

1

30

Metāla gultas ar matraci

2

1200

Metāla plaukts

5

1300

Metāla plaukts (veramais)

2

640

Metāla plaukts ar koka kastēm

1

900

Metāla skapis

1

80

Metāla skapis (dokumentiem)

2

200

Metāla skapis (medikamentiem)

1

100

Mikrofons

1

200

Nakts skapīši

2

240

Nakts skapītis

17

1680

Nestuves

1

40

NowwBook (pārnēsājamais)

1

1000

Papīra dvieļu turētājs

1

10

Pastiprinātājs

1

2500

plauktiem (metāla) individuālai pārtikai

 

Plaukts – skapis

1

200

Plaukts – skapis

1

300

Plaukts-skapis

5

1000

Printeris

3

450

Printeris digitālo fotoattēlu izdrukai

1

200

Putekļu sūcējs

1

150

Radio

1

40

Rotaļlietas

 

400

Saldējamā kamera (liela) ar 2 nodalījumiem

1

450

Skapis ar 32 atsevišķiem slēdzamiem

1

150

Skapis ar 32 atsevišķiem slēdzamiemplauktiem (metāla) individuālai pārtikai

1

150

Skapis metāla (dokumentiem)

2

200

Skeneris

2

400

Sols

3

130

Spogulis

2

40

Svari

1

30

Svari līdz 100kg

1

100

Svari –līdz 5 kg

1

80

Svari –no 1gr-3 kg

1

30

Svaru trenažieris

1

350

Taburetes

1

60

Tāfele

1

100

Televizora statīvs (sienas)

1

25

Televizors

3

450

Televizors ar statīvu

1

150

Tepiķis

2

160

TV skapis

2

100

Vannas istabas spoguļa komplekts

20

300

Velotrenažieris

1

300

Veļas kaste (slēgta)

1

240

Veļas mazgājamā mašīna

2

800

Veļas žāvētājs

2

400

Vertikālās žalūzijas

11

700

Videoprojektors

1

1500

Vingrošanas sols

1

150

Virtuves galds

2

300

Virtuves galds(metāla)

1

750

Virtuves sienas skapītis

3

860

Virtuves skapītis

3

1080

WC papīra turētājs

23

270

WC salvešu turētājs

12

120

WC šķidro ziepju turētājs

12

140

WC šķidro ziepju, ziepju turētājs

1

10

Žalūzijas

1

50

Žalūzijas vertikālās

30

2400

Žurnālu galds

4

210

 

159

64603

 

Kopā: 2008.gadā – 64 603 Ls

 

2009.gads

-   ēkas uzturēšanas izdevumi – 10 900Ls

 

   elektrība – 2000 Ls

(166,67Ls/mēnesī x 12 mēneši=2000 Ls gadā,

1kw =0,05115 ar PVN 18%,

166,67:0,05115=3258 kw/mēnesī, 3258x12=39096 kw/gadā)

  

ūdens apgāde, kanalizācija – 1200 Ls 

(100Ls/mēnesī x 12 mēneši = 1200 Ls gadā; 1m3=0,75285 Ls ar PVN5%, 100:0,75285=132m3/mēnesī, 132x12=1584m3/gadā)

 

deratizācija – 250 Ls (uz 530m2)

(deratizācija 1m2- 0,03776 Ls x 530= 20,01Ls/mēnesī x12=240Ls/gadā,

 dezinsekcija 1m3-0,05Ls pēc nepieciešamības)

 

atkritumu izvešana – 150 Ls

(CSA 1m3 izvešanas tarifs ir 3,81 Ls ar PVN 5% )

*mazāks ievietoto skaits

 

VNS, ugunsdroš. signalizāc. tehniskā apkope – 2000 Ls

(integrētās drošības sistēmas apkalpošana, 166,67Ls/mēnesī x 12mēneši = 2000 Ls gadā)

  

uzturēšanas materiāli – 1300 Ls

 

  Apkopēja, elektriķa atalgojums – 4000 Ls

(apkopēja, elektriķa atalgojums (amatalga + piemaksas) = 268,7Ls x 12 mēneši=3224 Ls

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (24,09%) 3224 Ls x 0,2409 =776 Ls

Kopā: 3224 Ls + 776 Ls= 4000 Ls gadā

 

Kopā: 2009.gadā – 10 900 Ls

 

2010.gads

-   ēkas uzturēšanas izdevumi – 11 890 Ls

  

 elektrība – 2150 Ls

(179Ls/mēnesī x 12 mēneši = 2150 Ls gadā;

1kw =0,05115 ar PVN 18%, 179:0,05115=3499kw/mēnesī, 3499x12=41988kw/gadā)

 

   ūdens apgāde, kanalizācija – 1340 Ls

(112Ls/mēnesī x 12 mēneši= 1340 Ls gadā;

1m3=0,75285 Ls ar PVN5%, 112:0,75285=149m3/mēnesī, 149x12=1788m3/gadā)

 

 deratizācija – 250 Ls

(deratizācija 1m2- 0,03776 Ls x 530= 20,01Ls/mēnesī x12=240Ls/gadā,

 dezinsekcija 1m3-0,05Ls pēc nepieciešamības)

 

atkritumu izvešana – 150 Ls

(CSA 1m3 izvešanas tarifs ir 3,81 Ls ar PVN 5% )

*mazāks ievietoto skaits

 

   VNS, ugunsdroš. signalizāc. tehniskā apkope – 2000 Ls

(integrētās drošības sistēmas apkalpošana, 166,67Ls/mēnesī x 12mēneši = 2000 Ls gadā)

 

    uzturēšanas materiāli – 1500 Ls

 

   Apkopēja, elektriķa atalgojums – 4500 Ls

(apkopēja, elektriķa atalgojums (amatalga + piemaksas) = 302,17 x 12 mēneši=3626 Ls

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (24,09%) 3626 Ls x 0,2409 =874 Ls

Kopā: 3626 Ls + 874 Ls= 4500 Ls gadā

 

Kopā: 2010.gadā – 11 890 Ls

 

 

 

 

 

 

Divstāvu piebūve personāla izmitināšanai

2008.gads

-      mēbeļu, aprīkojuma iegāde – 23 867 Ls

 

30

Mēbeles, aprīkojums

Skaits

LVL,kopā

Apģērbu skapis metāla

2

160

Apģērbu skapis metāla 500x550x2000 ar solu

1

800

Apģērbu skapis metāla 500x550x2000 ar solu

2

1600

Apģērbu skapis metāla ar solu

1

800

Apspriežu galds

1

250

Atkritumu grozs

17

60

Atkritumu grozs (piestipr.pie grīdas)

1

6

Atkritumu grozs metāla

4

60

Atkritumu grozs slēgtais

1

4

Atpūtas stūrītis (komplekts)

2

700

Atvilkņu komplekts

7

510

Biroja krēsls

7

300

Datora galds

3

550

Datora galds

2

300

Datora galds 

1

100

Datora komplekts

3

2200

Datora komplekts

3

1650

Datora komplekts katrai darba vietai

1

1100

Datorgalds

1

200

Dokumentu iznīcinātājs

1

80

Drēbju pakaramais

5

100

Drēbju pakaramais

1

Drēbju pakaramais (piestipr.pie sienas)

1

30

Drēbju skapis

5

500

Drēbju skapis (dokumentiem)

1

100

Elektriskā plīts virsma , 4 riņķi

1

200

Gaisa nosūcējs

1

40

Galds

2

120

Galds (piestipr.pie grīdas)

1

100

Gulta metāla ar matraci(piest grīdā

1

750

Gumijas tepiķis

4

12

Kopētāja galds

1

50

Krēsls

9

540

Krēsls

2

90

Krēsls (piestipr.pie grīdas)

1

120

Kserokss (kopētājs)

1

450

Kušete metāla piestiprināta pie grīdas

1

150

Lāzera faksa aparāts

1

300

Lāzerfakss

1

300

Lāzerprinteris

1

150

Lāzerprinteris

4

600

Lāzerprinteris (krāsainais)

1

150

Ledusskapis

1

200

Metāla plaukts

2

160

Metāla skapis

1

100

Metāla skapis (dokumentiem)

4

400

Metāla skapis (dokumentiem)

1

100

Metāla skapis ieročiem

1

600

Metāla skapis speclīdzekļiem

1

600

Mikroviļņu krāsns

1

60

Nakts skapītis (piestipr.pie grīdas)

1

180

Ofisa galds

2

650

Plaukts – skapis

1

200

Plaukts – skapis

2

320

Plaukts – skapis 

1

200

Plaukts-skapis

2

400

Printeris

1

150

Putekļu sūcējs

2

200

Sat.antena

1

100

Skeneris

3

600

Spogulis

11

175

Televizors

1

150

TV skapis

1

50

Vannas istabas spoguļa komplekts

4

60

Vertikālās žalūzijas

1

50

Virtuves galds

1

120

Virtuves sienas skapītis

1

180

Virtuves skapītis

1

180

WC papīra turētājs

7

130

WC salvešu turētājs

9

90

WC šķidro ziepju turētājs

5

50

WC šķidro ziepju, ziepju turētājs

4

40

Žalūzijas vertikālās

15

960

Žurnālu galds

2

100

 

198

23867

 

Kopā: 2008.gadā – 23 867 Ls

 

2009.gads

-   ēkas uzturēšanas izdevumi – 7 580 Ls

 

 elektrība – 800 Ls

(67Ls/mēnesī x 12 mēneši = 800 Ls gadā;

1kw =0,05115 ar PVN 18%, 67:0,05115=1309kw/mēnesī, 1309x12=15708kw/gadā)

  

ūdens apgāde, kanalizācija – 500 Ls

(41Ls/mēnesī x 12 mēneši = 500 Ls gadā;

1m3=0,75285 Ls ar PVN5%, 41:0,75285=54m3/mēnesī, 54x12=648 m3/gadā)

  

atkritumu izvešana – 80 Ls

(CSA 1m3 izvešanas tarifs ir 3,81 Ls ar PVN 5% )

  

VNS, ugunsdroš. signalizāc. tehniskā apkope – 2000 Ls

(integrētās drošības sistēmas apkalpošana, 166,67Ls/mēnesī x 12mēneši = 2000 Ls gadā)

 

uzturēšanas materiāli – 200 Ls

 

 Apkopēja, sētnieka atalgojums – 4000 Ls

(apkopēja, sētnieka atalgojums (amatalga + piemaksas) = 268,7Ls x 12 mēneši=3224 Ls

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (24,09%) 3224 Ls x 0,2409 =776 Ls

Kopā: 3224 Ls + 776 Ls= 4000 Ls gadā

 

Kopā: 2009.gadā – 7 580 Ls

 

2010.gads

-   ēkas uzturēšanas izdevumi – 8 250 Ls

 

elektrība – 850 Ls

(71Ls/mēnesī x 12 mēnesi =850 Ls gadā;

1kw =0,05115 ar PVN 18%, 71:0,05115=1388kw/mēnesī, 1388x12=16656kw/gadā)

 

 ūdens apgāde, kanalizācija – 550 Ls

 (46Ls/mēnesī x 12 mēnesī = 550 Ls;

 1m3=0,75285 Ls ar PVN 5%, 46:0,75285=61m3/mēnesī, 61x12=732m3/gadā)

 

atkritumu izvešana – 100 Ls

(CSA 1m3 izvešanas tarifs ir 3,81 Ls ar PVN 5% )

 

VNS, ugunsdroš. signalizāc. tehniskā apkope – 2000 Ls

(integrētās drošības sistēmas apkalpošana, 166,67Ls/mēnesī x 12mēneši = 2000 Ls gadā)

 

uzturēšanas materiāli – 250 Ls

 

Apkopēja, sētnieka atalgojums – 4500 Ls

(apkopēja, sētnieka atalgojums (amatalga + piemaksas) = 302,17 x 12 mēneši=3626 Ls

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (24,09%) 3626 Ls x 0,2409 =874 Ls

Kopā: 3626 Ls + 874 Ls= 4500 Ls gadā

 

Kopā: 2010.gadā – 8 250 Ls

 

 

 

 

 

 

Konteinera tipa gāzes katlumāja

2008.gads:

-  Katlumājas uzturēšanas izdevumi – 5 900 Ls

  

gāzes piegāde – 3400 Ls

(tnm3=125,40Ls (106,27+18%),

3400:125,40=27,11tnm3/gadā, 27,11:12=2,25tnm3 vidēji mēnesī)

  

tehniskā apkope – 350 Ls

 

sanitārtehniķa atalgojums – 2150 Ls

sanitārtehniķa atalgojums (amatalga + piemaksas) 144,42 Ls x 12 mēneši = 1733Ls

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (24,09%) 1733 Ls x 0,2409 = 417 Ls

Kopā: 1733Ls + 417 Ls = 2150 Ls

 

Kopā: 2008.gadā - 5 900 Ls

 

2009.gads:

-  Katlumājas uzturēšanas izdevumi – 9 900 Ls

 

 gāzes piegāde – 7000 Ls

(tnm3=125,40Ls (106,27+18%),

7000:125,40=55,82tnm3/gadā, 55,82:12=4,65tnm3 vidēji mēnesī)

 

  tehniskā apkope – 400 Ls

 

sanitārtehniķa atalgojums – 2 500 Ls

sanitārtehniķa atalgojums (amatalga + piemaksas) 167,92 Ls x 12 mēneši = 2015Ls

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (24,09%) 2015 Ls x 0,2409 = 485 Ls

Kopā: 2015 Ls + 485 Ls=2500 Ls

 

Kopā: 2009.gadā – 9 900 Ls

2010.gads:

-  Katlumājas uzturēšanas izdevumi – 13 150 Ls

 

 gāzes piegāde – 10 000 Ls

(tnm3=125,40Ls (106,27+18%),

10000:125,40=79,75 tnm3/gadā, 79,75:12=6,65tnm3 vidēji mēnesī)

 

   tehniskā apkope – 450 Ls

*katlu māja darbosies uz pilnu jaudu

 

sanitārtehniķa atalgojums – 2 700 Ls

sanitārtehniķa atalgojums (amatalga + piemaksas) 181,33 Ls x 12 mēneši = 2176 Ls

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (24,09%) 2176 Ls x 0,2409 = 524 Ls

Kopā: 2176 Ls + 524 Ls=2700 Ls

 

Kopā: 2010.gadā – 13 150 Ls

 

 

 

 

 

 

Garāžas komplekss ar dīzeļģeneratora telpu

 

2009.gads:

-   Garāžas kompleksa ar dīzeļģeneratora telpu uzturēš. izdevumi – 140 Ls

 

   elektrība – 90 Ls

(7,50Ls/mēnesī x 12 mēneši = 90 Ls gadā

1kw =0,05115 ar PVN 18%, 7,5:0,05115=147kw/mēnesī, 147x12=1764kw/gadā)

 

   ūdens – 50 Ls

(4 Ls/mēnesī x 12 mēneši = 50 Ls gadā,

1m3=0,75285 Ls ar PVN 5%, 4:0,75285=5m3/mēnesī, 5x12=60m3/gadā)

 

   aprīkojuma iegāde – 17 125 Ls

Mēbeles, aprīkojums

Skaits

LVL

Atkritumu grozs metāla

5

75

Darba galds

2

400

Darba galds ar atvilktnēm

1

200

Dīzeļgenerators (līdz 75KW)     *

1

13000

Kaste metāla ar atvilktnēm

3

450

Noliktavas plaukts

3

450

Noliktavas plaukts (slēdzamais)

3

900

Noliktavas plaukts metāla

6

900

Universāls darbnīcas galds

3

750

Grand Total

27

17125

 

 

Kopā: 2009.gadā - 17 265 Ls

 

2010.gads:

-   Garāžas kompleksa ar dīzeļģeneratora    

   telpu uzturēšanas izdevumi – 180 Ls

  

elektrība – 110 Ls

(9,17 Ls/mēnesī x 12 mēneši = 110 Ls gadā,

1kw =0,05115 ar PVN 18%, 9,17:0,05115=179kw/mēnesī,

179x12=2148 kw/gadā)

 

ūdens – 70 Ls

(6Ls/mēnesī x 12 mēneši = 70 Ls gadā,

1m3=0,75285 Ls ar PVN5%, 6:0,75285=8m3/mēnesī, 8x12=96m3/gadā)

Kopā: 2010.gadā – 180 Ls

 

 

 

 

 

 

Caurlaides ēka

 

 

2009.gads:

-   ēkas uzturēšanas izdevumi – 319 Ls

 

 elektrība (tai skaitā elektrība apkurei) – 319 Ls

 (26,58 Ls/mēnesī x 12 mēneši = 319 Ls gadā;

1kw =0,05115 ar PVN 18%;

 26,58:0,05115=520 kw/mēnesī, 520x12=6240 kw/gadā)

 

 

-    mēbeļu, aprīkojuma iegāde – 2711 Ls

 

 

Mēbeles, aprīkojums

Skaits

LVL

 Spogulis

1

15

Atkritumu grozs

2

6

Biroja krēsls

1

60

Drēbju pakaramais

1

20

Galds

1

150

Metāla meklētājs- detektors stac.

1

2000

Plaukts-skapis

1

80

Skapīši ar atsevišķi slēdzamiem plauktiem

250

WC papīra turētājs

1

10

WC salvešu turētājs

1

10

WC šķidro ziepju, ziepju turētājs

1

10

Žalūzijas

1

100

Grand Total

12

2711

 

Kopā: 2009.gadā – 3 030 Ls

2010.gads:

-   ēkas uzturēšanas izdevumi – 348 Ls

 

elektrība (tai skaitā elektrība apkurei) – 348 Ls

(29Ls/mēnesī x 12 mēneši = 348 Ls gadā;

1kw =0,05115 ar PVN 18%,

29:0,05115=567 kw/mēnesī, 567x12=6804 kw/gadā)

 

Kopā: 2010.gadā – 348 Ls

 

Pavisam kopā: 2008.gadā   94 370 Ls- 20237 Ls (izdevumi bāzē) =  74 133 Ls

 

Pavisam kopā: 2009.gadā 129 828 Ls - 20237 Ls (izdevumi bāzē) =  109 591 Ls

 

Pavisam kopā: 2010.gadā -  55 618 Ls- 20237 Ls (izdevumi bāzē) =  35 381 Ls

 

5.2. Valsts investīciju programmas investīciju projekta IA-16 „Valsts robežas infrastruktūras attīstība” ietvaros plānotie pasākumi:

1) Daugavpils pārvaldes nelegālo imigrantu un patvēruma meklētāju centra rekonstrukcija (investīcijas)

 

Kopā Ls 575 000, t.sk.:

2008. gadā Ls 34 500;

2009. gadā Ls 540 500;

 

2) Daugavpils pārvaldes nelegālo imigrantu un patvēruma meklētāju centra (atrodas Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes štāba izvietojumā) uzturēšanas izdevumi - viesnīcas tipa ēkas 40 vietām ar koplietošanas telpām uzturēšana:

2010. gadā un turpmāk ik gadus –

Ls 40 320.

* Uzturēšanas izdevumi tiks precizēti pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 8.marta rīkojumu Nr.151 „Par Valsts robežsardzes nodrošināšanu ar darbam piemērotām telpām”.

 

 

 

 

 

6. Cita informācija.

Likumprojekta īstenošanu 2007.gadā nodrošināt piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros un jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu 2008. gadā un turpmākajos gados skatīt Ministru kabinetā vienlaicīgi ar visu ministriju budžeta prioritāšu pieteikumiem kārtējā gada valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā.

Atbilstoši rekonstrukcijas tehniskajam projektam Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes Nelegālo imigrantu uzturēšanās nometnes „Olaine” rekonstrukciju paredzēts veikt kārtās:

-          1 kārta: korpusa Nr.2 rekonstrukcija, piebūves būvniecība, angāra demontāža;

-          2 kārta: korpusa Nr.1 rekonstrukcija, caurlaides ēkas būvniecība, saimniecības ēkas būvniecība, ceļu būve un rekonstrukcija, labiekārtošanas darbi.

            Pamatojoties uz augstākminēto, 2007.gadā paredzēts uzsākt un pabeigt korpusa Nr.2 rekonstrukciju un piebūves būvniecību un attiecīgi korpusa Nr.2 uzturēšanas izmaksas var prognozēt tikai 2008.gadā, nevis 2007.gadā (izņemot mēbeļu aprīkojuma iegādi), kā arī jāparedz 2007.gadā, nevis 2008.gadā, divstāvu piebūves personāla izmitināšanai mēbeļu un aprīkojuma iegāde 23 187 Ls apmērā.

Tiek risināts jautājums par finanšu līdzekļu piesaisti Daugavpils pārvaldes nelegālo imigrantu un patvēruma meklētāju centra visa veida aprīkošanai un uzturēšanai no budžeta programmas "Finansējums Eiropas Savienības fondu un Norvēģijas valdības instrumenta līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteiku­miem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

 

Papildus nepieciešams izdot šādus Ministru kabineta noteikumus:

1. Izmitināšanas centra iekārtošanas un aprīkošanas prasības. Ministru kabineta noteikumu projekts šobrīd tiek sagatavots, par pamatu ņemot izstrādāto NIUN „Olaine” rekonstrukcijas projektu un tajā paredzēto aprīkojumu, kā arī likumprojekta anotācijas III sadaļu.

2. Izmitināšanas centrā ievietoto ārzemnieku uzturēšanas normas. Ir sagatavots un 2006.gada 12.oktobrī Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par aizturēto ārzemnieku uzturēšanas normām” (VSS-1423), kuru pēc likumprojekta stāšanās spēkā būs nepieciešams grozīt un izdot saskaņā ar likumprojektā iekļauto deleģējumu. Ir apkopota informācija par iespējamo garantēto veselības aprūpes pakalpojumu apjomu un tā saņemšanas kārtību, taču, lai sagatavotu noteikumu projektu, būs nepieciešams izvedot starpinstitūciju darba grupu.

3. Ievietojamā izmitināšanas centrā aizturētā ārzemnieka veselības pārbaudes un sanitārās apstrādes, kā arī veselības pārbaudes rezultātu fiksēšanas kārtība. Ministru kabineta noteikumu projekts vēl nav sagatavots, tiek apkopota nepieciešama informācija Ministru kabineta noteikumu projekta izstrādei. Ministru kabineta noteikumu projekta izstrādei, iespējams, būs nepieciešams izveidot starpinstitūciju (starpministriju) darba grupu.

4. Izmitināšanas centra iekšējās kārtības noteikumi. Ministru kabineta noteikumu projekts vēl nav sagatavots, ir apkopota nepieciešama informācija Ministru kabineta noteikumu projekta izstrādei.

5. Priekšmetu sarakstu, kurus aizturētajam ārzemniekam aizliegts glabāt izmitināšanas centrā. Minētais saraksts tiks iekļauts izmitināšanas centra iekšējās kārtības noteikumos.

2. Cita informācija

Līdz likumprojekta spēkā stāšanās brīdim Satiksmes ministrija sadarbībā ar Veselības un Iekšlietu ministriju izvērtēs nepieciešamību veikt grozījumus Ministru kabineta 2003. gada 9. decembra noteikumos Nr. 691 „Ārzemnieku veselības apdrošināšanas noteikumi” saistībā ar iespēju jūras un gaisa kuģu apkalpes locekļiem, kuri ieceļo saskaņā ar starptautiskajiem līgumiem, uzturēties Latvijas Republikā bez veselības apdrošināšanas polises.

Līdz likumprojekta spēkā stāšanās brīdim Iekšlietu ministrija izvērtēs un ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc likumprojekta stāšanās spēkā, lai novērstu tiesību normu dublēšanos, sagatavos grozījumus Ministru kabineta 2003.gada 16.decembra noteikumos Nr.707 „Kārtība, kādā Latvijas Republikā ieceļo un uzturas nepilngadīgi ārzemnieki bez vecāku vai aizbildņu pavadības”.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 

Likumprojekts atbilst:

-      Padomes 2001. gada 15. marta Regulas (EK) Nr. 539/2001, ar ko uzskaitītas trešās valstis, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī tās trešās valstis, kuru pilsoņi ir atbrīvoti no šīs prasības, 4. pantu 1.punkta c) un d) apakšpunktam.

-       Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. marta regulai (EK) Nr.562/2006, ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss). Regula stājās spēkā 2006. gada 13. oktobrī (OV L 105/1 13.4.2006.).

Eiropas Padomes Migrācijas un Izraidīšanas darba grupā tiek izskatīts Eiropas Komisijas izstrādātais projekts Direktīvai par kopīgiem standartiem un procedūrām dalībvalstīs attiecības uz to trešo valstu pilsoņu atgriešanos, kas dalībvalstī uzturas nelikumīgi. Saskaņā ar šīs Direktīvas nosacījumiem, dalībvalstīs ir jānosaka obligātie standarti to personu, kas dalībvalstī uzturas nelikumīgi, bet kuras pagaidām nevar izraidīt, uzturēšanās nosacījumiem, atsaucoties uz noteikumiem Padomes 27.01.2003. Direktīvā 2003/9/EK, ar ko nosaka obligātus standartus patvēruma meklētāju uzņemšanai. Analoģiskas saistības izriet no Latvijas Republikas Patvēruma likuma (LV 48 27.03.2002 ) 14. panta. „Patvēruma meklētāja aizturēšana”, kas nosaka Valsts robežsardzei tiesības aizturēt patvēruma meklētājus Valsts robežsardzes teritoriālajā struktūrvienībā likumā noteiktos gadījumos. 

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

 

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saisto­šajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts atbilst 1965. gada 9. aprīļa Konvencijas par starptautiskās jūras satiksmes atvieglošanu un 1944. gada 7. decembra Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju prasībām.

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

 

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Minimālā standarta noteikumi par apiešanos ar cietumniekiem, apstiprināti ar ANO rezolūciju 13.05.1977. - Standard Minimum of Rules for the Treatment of Prisoners, see in - Human Rights. A Compilation of International Instruments, (2002);

Principu apkopojums visu personu aizsardzībai, kuras atrodas jebkura veida aizturēšanā vai cietumā, apstiprināts ar ANO rezolūciju 09.12.1998. – Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment, see in – Human Rights. A Compilation of International Instruments (2002);

Cietumnieku režīma pamatprincipi, pieņemti ar ANO Ģenerālās asamblejas rezolūciju 14.12.1990. - Basic Principles for the Treatment of Prisoners, see in – Human Rights. A Compilation of International Instruments (2002);

Eiropas Savienības Padomes Direktīva 2003/9/EK ar ko nosaka obligātos minimālos standartus patvēruma meklētāju uzņemšanai, OV L 31, 06.02.2003.

 

2.tabula

 

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

Imigrācijas likuma 59.pants

Padomes Direktīva 2003/9/EK ar ko nosaka obligātos minimālos standartus patvēruma meklētāju uzņemšanai, 13., 14. pants

Atbilst

Latvijas normatīvais akts nodrošina atbilstību Direktīvas minēto pantu prasībā garantēt aizturētām personām atbilstošu dzīves līmeni izmitināšanas centrā.

 

5. Cita informācija

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Tika ņemts vērā Latvijas Republikas nevalstiskās organizācijas „Cilvēktiesību un etnisko studiju centrs” pārstāvju viedoklis un informācija Starptautiskās Migrācijas organizācijas un ANO Augstā komisāra bēgļu jautājumos organizēta seminārā 2005. gada februārī ietvaros.

 

2.Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesnieg­tie priekšlikumi, mainīts formulē-jums to interesēs, neatbalsta)

 

Konkrēta likumprojekta redakcija netika skaņota, nevalstiskā organizācija kopumā atbalsta aizturēto ārzemnieku sadzīves apstākļu uzlabošanas nepieciešamību.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

 

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultāciju un pieredzes iegūšanas nolūkā 2005.-2006.gadā vien tika veikti pieci ārzemju komandējumi uz nelegālo imigrantu un patvērumu meklētāju izmitināšanas centriem Eiropas Savienības dalībvalstīs:

-              Olaines centra rekonstrukcijas projekta izstrādes gaitā deviņu Valsts robežsardzes  amatpersonu pieredzes apmaiņas vizīte Helsinku bēgļu centrā Somijā;

-              PHARE 2003. gada programmas Twinning projekta „Valsts robežas kontroles sistēmas pilnveidošana” ietvaros divu Valsts robežsardzes  amatpersonu, kuras nodarbojas ar patvēruma un Eurodac praktiskās pielietošanas jautājumiem, pieredzes apmaiņas vizīte Somijas Imigrācijas departamenta struktūrās;

-              PHARE 2002. gada programmas Twinning light projekta „Valsts robežsardzes imigrācijas struktūrvienību administratīvās kapacitātes un infrastruktūras nostiprināšana” ietvaros piecu Valsts robežsardzes imigrācijas un juridisko dienestu amatpersonu pieredzes apmaiņas vizīte Francijas imigrācijas struktūrās;

- Latvijas un Lietuvas robežsardzes divpusējās sadarbības ietvaros četru Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes imigrācijas dienestu amatpersonu dienesta vizīte Pabrades nelegālo imigrantu un patvēruma meklētāju uzturēšanās centrā;

- Eiropas Bēgļu fonda projekta „Uzņemšanas apstākļu uzlabošana Valsts robežsardzē patvēruma meklētāju masveida pieplūduma gadījumā” ietvaros Valsts robežsardzes amatpersonu 2 mācību braucieni uz Somijas un Francijas dienestiem, kas iesaistīti imigrācijas un patvēruma jautājumos, un patvēruma meklētāju un nelegālo imigrantu izmitināšanas centriem.

5. Cita informācija

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

 

Normatīvā akta izpildi nodrošinās Iekšlietu ministrija.

Jaunas valsts institūcijas netiks radītas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par norma­tīvā akta ieviešanu

Sabiedrība par normatīvā akta ieviešanu tiks informēta ar publikāciju laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, izdevumā “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”, kā arī ievietojot to informācijas sistēmā “NAIS”.

 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Normatīvais akts nenosaka papildus ierobežojumus indivīda tiesībām, bet precizē šīs tiesības uzturoties izmitināšanas centrā. Savas tiesības indivīds varēs aizstāvēt administratīvā procesa ietvaros.

4. Cita informācija

 

 

 

Iekšlietu ministrs                                                                                   I. Godmanis

 

 

 

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktors

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

A.Straume

M. Rāzna

T. Stragova

M. Petrušins

 

 

 

 

 

 

< span lang=LV>19.02.2007. 14:14

5904

N.Zaiceva

natalija.zaiceva@rs.gov.lv, 7075630