groz. OperDL

Likumprojekts

 

Grozījums Operatīvās darbības likumā

 

Izdarīt Operatīvās darbības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 1.nr.; 1995, 18.nr.; 1997, 15.nr.; 2002, 16.nr.; 2005, 14., 22.nr.) šādu grozījumu:

 

Papildināt 3.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

 

"(3) Šā panta otrajā daļā minētie iekšējie normatīvie akti nav jāsaskaņo ar Tieslietu ministriju."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iekšlietu ministrs

I.Godmanis


Likumprojekta

„Grozījums Operatīvās darbības likumā” anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

Saskaņā ar Operatīvās darbības likuma 3.panta otro daļu valsts institūcijas, kurām ar likumu ir noteiktas tiesības veikt operatīvo darbību, savas kompetences ietvaros izdod iekšējos normatīvos aktus par darbības organizāciju, metodēm, taktiku, līdzekļiem un uzskaiti. Operatīvās darbības likuma 3.panta otrā daļa nosaka, ka ar operatīvo darbību saistītie iekšējie normatīvie akti stājas spēkā tikai pēc tam, kad tos akceptējis ģenerālprokurors. Savukārt Valsts pārvaldes iekārtas likuma 75.pants nosaka, ka instrukcijas vai ieteikumu projektu saskaņo ar Tieslietu ministriju un augstāku iestādi, bet, ja tādas nav , - ar attiecīgo Ministru kabineta locekli. Citus Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.pantā minētos iekšējos normatīvos aktus amatpersona pirms to izdošanas saskaņo ar augstāku amatpersonu, ja normatīvajā aktā nav noteikts citādi.

2005.gada 6.jūlijā stājās spēkā likums ‘’Grozījumi Valsts drošības iestāžu likumā’’, saskaņā ar kuru likuma 26.pants tika papildināts ar piekto un sesto daļu, nosakot, ka valsts drošības iestāžu iekšējie normatīvie akti, kas ir saistīti ar operatīvās darbības, izlūkošanas un pretizlūkošanas procesiem un valsts noslēpuma aizsardzības sistēmu, stājas spēkā pēc saskaņošanas ar ģenerālprokuroru un minētie iekšējie normatīvie akti nav jāsaskaņo ar Tieslietu ministriju. Tādejādi normatīvajos aktos šobrīd pastāv atšķirīgs un neviennozīmīgi interpretējams regulējums attiecībā uz operatīvās darbības subjektu iekšējo normatīvo aktu projektu, kas reglamentē operatīvo darbību, saskaņošanas kārtību.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekta mērķis ir noteikt valsts institūcijām, kurām ar likumu ir noteiktas tiesības veikt operatīvo darbību, vienotu operatīvo darbību reglamentējošo iekšējo normatīvo aktu projektu saskaņošanas kārtību. Normatīvais akts novērsīs pretrunas un riskus atšķirīgai Operatīvās darbības likuma un Valsts pārvaldes iekārtas likuma normu interpretācijai. Likumprojekts paredz, ka valsts institūciju, kurām ar likumu ir noteiktas tiesības veikt operatīvo darbību, izdotie iekšējie normatīvie akti, kas regulē operatīvo darbību, nav jāsaskaņo ar Tieslietu ministriju.

3. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts šo jomu neskar

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts šo jomu neskar

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi
Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3
4
5
6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

 

Likum-projekts šo jomu neskar
 
Likum-projekts šo jomu neskar
Likumprojekts šo jomu neskar
Likumprojekts šo jomu neskar
Likumprojekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 

Likum-projekts šo jomu neskar
Likum-projekts šo jomu neskar
Likum-projekts šo jomu neskar
 
Likum-projekts šo jomu neskar
Likum-projekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

 

Likum-projekts šo jomu neskar
 
Likum-projekts šo jomu neskar
Likum-projekts šo jomu neskar
Likum-projekts šo jomu neskar
Likum-projekts šo jomu neskar

4. Prognozē-jamie kom-pensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

 

Likum-projekts šo jomu neskar
Likum-projekts šo jomu neskar
Likum-projekts šo jomu neskar
Likum-projekts šo jomu neskar
Likum-projekts šo jomu neskar

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Likum-projekts šo jomu neskar
 
Likum-projekts šo jomu neskar
Likum-projekts šo jomu neskar
Likum-projekts šo jomu neskar
Likum-projekts šo jomu neskar

6. Cita informācija

 

Likum-projekts šo jomu neskar
Likum-projekts šo jomu neskar
Likum-projekts šo jomu neskar
Likum-projekts šo jomu neskar
Likum-projekts šo jomu neskar

 


IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1.Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Likumprojekts šo jomu neskar

2.Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar

  

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst tiesību akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.) norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Likumprojekts šo jomu neskar

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe

(atbilst/neatbilst)

Komentāri

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar

 


VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

 

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas  

 

Konsultācijas nav notikušas

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

 

Konsultācijas nav notikušas

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis 

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti

 

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas

 

5. Cita informācija

Nav

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Normatīvā akta izpilde tiks nodrošināta esošo institūciju līdzšinējo funkciju ietvaros.

Normatīvā akta izpilde iespējama uzreiz pēc tā pieņemšanas. Papildu laiks un pārejas periods izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams.

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

 

Normatīvā akta projekts pēc tā pieņemšanas tiks publicēts oficiālajos laikrakstos “Latvijas Vēstnesis” un “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”

 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo 

Likumprojekts šo jomu neskar

4. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar

 

 

 

 Iekšlietu ministrs                                                                        I.Godmanis

 

 

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktors

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

A.Straume

M.Rāzna

T.Stragova

D.Lūks

 

23.03.2007  10:07

963

G.Lipinika 7075239

gita.lipinika@vp.gov.lv