KMLik_270207_grozML

Likumprojekts

 

Grozījums Muzeju likumā

 

Izdarīt Muzeju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2006, 2.nr.) šādu grozījumu:

 

Izslēgt 13.panta desmitajā daļā vārdus "un finansēšanas".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultūras ministre

H.Demakova


Likumprojekta “Grozījums Muzeju likumā” anotācija

 

 

Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

Izstrādājot Ministru kabineta 2006.gada 21.novembra noteikumus Nr.956 „Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu” (turpmāk – Noteikumi), tika konstatēts, ka Noteikumos nav iespējams noteikt Nacionālā muzeju krājuma finansēšanas kārtību, kā to paredz Muzeju likuma 13.panta desmitajā daļas deleģējums.

Nacionālā muzeju krājuma finansēšanas kārtību nav iespējams noteikt šādu iemeslu dēļ:

1. Ņemot vērā to, ka muzeju sistēma Latvijā ir decentralizēta – muzeju darbojas dažādu ministriju, pašvaldību, autonomu institūciju un privātu personu pārziņā, kā arī ar noteiktu kultūras funkciju veikšanu ir saistītas dažādas valsts pārvaldes institūcijas, nav iespējams Noteikumos paredzēt vienu finansēšanas avotu vai vienu atbildīgo institūciju.

2. Valsts un pašvaldību muzeju finansēšanas kārtību, kas ietver arī Nacionālā muzeju krājuma finansēšanu, nosaka Muzeju likuma 14. pants.

3. Iespējas pretendēt uz valsts finansējumu autonomajiem un privātmuzejiem un privātpersonām, kuru īpašumā vai valdījumā ir Nacionālā krājuma priekšmeti, ir daudzveidīgas. Varam minēt Valsts kultūrkapitāla fonda rīkotos projektu konkursus, Valsts kultūrkapitāla fonda kultūras programmas „Nacionālas nozīmes projekti akreditētajos muzejos” un „Valsts atbalsts muzejiem Latvijas reģionos”. Kārtību, kā pieteikties šim finansējumam, kā arī finansējuma sadales kārtību nosaka kultūras projektu konkursu nolikumi. Jāatzīmē, ka pašlaik valsts finansējumu kā valsts budžeta dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem apakšprogrammā „Muzeji” saņem arī atsevišķi privātie un pašvaldību muzeji, kuri ir noslēguši finansēšanas līgumus ar Kultūras ministriju.

Ņemot vērā, ka nav iespējams noteikt vienotu Nacionālā muzeju krājuma finansēšanas kārtību, Ministru kabineta 2006.gada 21.novembra sēdē (protokola Nr.61.5.§) Kultūras ministrijai tika uzdots izstrādāt un iesniegt Ministru kabinetā likumprojektu par grozījumu Muzeju likumā, svītrojot no 13.panta desmitās daļas deleģējumu noteikt Nacionālā krājuma finansēšanas kārtību.

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

Likumprojekts paredz izdarīt grozījumus Muzeju likuma 13.panta desmitajā daļā, svītrojot no 13.panta desmitās daļas deleģējumu noteikt Nacionālā krājuma finansēšanas kārtību.

3. Cita informācija

Nav citas informācijas

 

 

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības

un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

Nav citas informācijas

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

6. Cita informācija

Nav citas informācijas

 

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Cita informācija

Nav citas informācijas

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Atbilstības izvērtējums                                                                                                1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

Nav citas informācijas

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijas nav notikušas.

 

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas

5. Cita informācija

Nav citas informācijas

 

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Normatīvā akta izpilde tiks nodrošināta esošo institūciju līdzšinējo funkciju ietvaros.

Normatīvā akta izpilde iespējama uzreiz pēc tā pieņemšanas. Papildu laiks un pārejas periods izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums “Grozījums Muzeju likumā” pēc tā pieņemšanas tiks publicēts oficiālajos laikrakstos “Latvijas Vēstnesis” un “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”. Normatīvais akts tiks iekļauts normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS).

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Normatīvā akta projekts neskar indivīda tiesības.

4. Cita informācija

Nav citas informācijas

 

 

 

Kultūras ministre                                                                                               H. Demakova

 

 

Kultūras ministre

Valsts sekretāre

Juridiskās nodaļas vadītāja p.i.

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H.Demakova

S.Zvidriņa

J.Šumeiko

I.Bērziņa

J.Garjāns

 

 

2007.04.04.  10:32

866

J.Garjāns

67503870;

janis.garjans@mvp.gov.lv