Rīgā, 2007

Rīgā, 2008.gada 7.maijā

Nr.9/3–_______________

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojektu “Grozījumi likumā “Par Centrālo vēlēšanu komisiju”” (Nr.346/Lp9)  izskatīšanai trešajā lasījumā.

 

Pielikumā: likumprojekts uz 5 lpp.

 

 

Ar cieņu,

Juridiskās komisijas priekšsēdētāja                                   V.Muižniece

Juridiskā komisija

Likumprojekts trešajam lasījumam

 

Grozījumi likumā "Par Centrālo vēlēšanu komisiju" (Nr.346/Lp9)

 

1.

Spēkā esošā likuma redakcija

2.

Otrā lasījuma redakcija

3.

Nr.

4.

Priekšlikumi (1)

5.

Komisijas atzinums

6.

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā "Par Centrālo vēlēšanu komisiju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 2.nr.; 1996, 24.nr.; 1998, 12.nr.; 2000, 23.nr.; 2002, 14.nr.; 2004, 6.nr.; 2006, nr.10.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt likumā "Par Centrālo vēlēšanu komisiju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 2.nr.; 1996, 24.nr.; 1998, 12.nr.; 2000, 23.nr.; 2002, 14.nr.; 2004, 6.nr.; 2006, nr.10.) šādus grozījumus:

12.pants. Ja Saeimas vēlēšanās, Eiropas Parlamenta vēlēšanās, pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanās vai tautas nobalsošanā un likumu ierosināšanā atsevišķos vēlēšanu iecirkņos pieļauti rupji likuma pārkāpumi un tie ietekmējuši vēlēšanu rezultātus, Centrālā vēlēšanu komisija lemj par attiecīgā vēlēšanu iecirkņa balsošanas rezultātu anulēšanu un ierosina attiecīgajām valsts vai pašvaldību institūcijām saukt pie atbildības personas, kas ir pieļāvušas pārkāpumus.

(12.02.2004. likuma redakcijā)

 

 

1.Izteikt 12. un 13.pantu šādā redakcijā:

“12.pants. Ja Saeimas vēlēšanās, Eiropas Parlamenta vēlēšanās, pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanās, tautas nobalsošanā vai likumu ierosināšanā atsevišķos vēlēšanu iecirkņos pieļauti vēlēšanu tiesību pārkāpumi un tie ietekmējuši vēlēšanu (tautas nobalsošanas vai likumu ierosināšanas) rezultātus, Centrālā vēlēšanu komisija lemj par attiecīgā vēlēšanu iecirkņa vēlēšanu (tautas nobalsošanas vai likumu ierosināšanas) rezultātu anulēšanu. Centrālās vēlēšanu komisijas lēmumus par vēlēšanu komisijas vai iecirkņa komisijas lēmumu atcelšanu var pārsūdzēt tiesā attiecīgajā likumā noteiktajā  kārtībā.

1.

Juridiskais birojs

Izteikt 12.pantu šādā redakcijā:

“12.pants. Ja Saeimas vēlēšanās, Eiropas Parlamenta vēlēšanās, pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanās vai tautas nobalsošanā atsevišķos vēlēšanu iecirkņos pieļauti vēlēšanu tiesību pārkāpumi un tie ietekmējuši vēlēšanu (tautas nobalsošanas) rezultātus, Centrālā vēlēšanu komisija lemj par attiecīgā vēlēšanu iecirkņa vēlēšanu (tautas nobalsošanas) rezultātu anulēšanu. Centrālās vēlēšanu komisijas lēmumus par vēlēšanu komisijas vai iecirkņa komisijas lēmumu atcelšanu var pārsūdzēt tiesā attiecīgajā likumā noteiktajā  kārtībā.”

Atbalstīts

1.Izteikt 12. un 13.pantu šādā redakcijā:

“12.pants. Ja Saeimas vēlēšanās, Eiropas Parlamenta vēlēšanās, pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanās vai tautas nobalsošanā atsevišķos vēlēšanu iecirkņos pieļauti vēlēšanu tiesību pārkāpumi un tie ietekmējuši vēlēšanu (tautas nobalsošanas) rezultātus, Centrālā vēlēšanu komisija lemj par attiecīgā vēlēšanu iecirkņa vēlēšanu (tautas nobalsošanas) rezultātu anulēšanu. Centrālās vēlēšanu komisijas lēmumus par vēlēšanu komisijas vai iecirkņa komisijas lēmumu atcelšanu var pārsūdzēt tiesā attiecīgajā likumā noteiktajā  kārtībā.

13.pants. Centrālās vēlēšanu komisijas lēmumi ir pārsūdzami likumā noteiktajā kārtībā.

 

13.pants. Centrālās vēlēšanu komisijas lēmumi, kuru apstrīdēšanas kārtība nav noteikta attiecīgajā likumā, pārsūdzami tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.”

 

 

 

13.pants. Centrālās vēlēšanu komisijas lēmumi, kuru apstrīdēšanas kārtība nav noteikta attiecīgajā likumā, pārsūdzami tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.”

16.pants. (1) Centrālās vēlēšanu komisijas locekļa amatalga piesaistāma Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētajam valstī strādājošo iepriekšējā gada vidējās darba algas apmēram, kas noapaļots pilnos latos. Pamatojoties uz minēto Centrālās statistikas pārvaldes oficiālo statistikas paziņojumu, Centrālās vēlēšanu komisijas locekļa amatalgu nosaka, piemērojot koeficientu 3,0. Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs, viņa vietnieks un sekretārs strādā pastāvīgi un saņem piemaksas pie amatalgas; šīs piemaksas aprēķina, pamatojoties uz minēto Centrālās statistikas pārvaldes oficiālo statistikas paziņojumu, piemērojot šādus koeficientus: priekšsēdētāja piemaksai pie amatalgas — 1,7, viņa vietnieka un sekretāra piemaksai pie amatalgas — 1,5.

(2) Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs nosaka Centrālās vēlēšanu komisijas locekļu un darbinieku veselības un dzīvības apdrošināšanas kārtību, pabalstu sistēmu un izmaksājamo kompensāciju sistēmu, pielīdzinot tās civildienesta ierēdņiem noteiktajai kompensāciju un pabalstu sistēmai. Centrālās vēlēšanu komisijas locekļiem no Centrālās vēlēšanu komisijas budžeta kompensējami dzīvojamās telpas īres vai viesnīcas izdevumi, ja Centrālās vēlēšanu komisijas loceklis nedzīvo Rīgā un viņam darba pienākumu pildīšanai nepieciešams īrēt dzīvojamo telpu vai viesnīcu Rīgā. Dzīvojamās telpas īres vai viesnīcas izdevumus kompensē atbilstoši faktiskajiem izdevumiem, nepārsniedzot Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī strādājošo iepriekšējā gada vidējās darba algas apmēru. Centrālās vēlēšanu komisijas amatpersonām izmaksājama reprezentācijas nauda, kuru aprēķina, pamatojoties uz šā panta pirmajā daļā minēto Centrālās statistikas pārvaldes oficiālo statistikas paziņojumu un piemērojot koeficientu 0,25. Reprezentācijas izdevumus kompensē bez faktisko izdevumu apliecinošo dokumentu iesniegšanas. Šajā pantā minētās kompensācijas un reprezentācijas izdevumus ar nodokļiem neapliek.

(3) Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājam, viņa vietniekam un sekretāram šo pienākumu pildīšanas laikā tiek garantēta darba vietas (amata) saglabāšana. Komisijas locekļi savu pienākumu pildīšanas laikā pēc komisijas lēmuma ir jāatbrīvo no pienākumiem savā darbavietā, saglabājot viņu amatu (darba vietu). Centrālā vēlēšanu komisija vēlēšanu un tautas nobalsošanas sagatavošanā var iesaistīt jebkuru valsts amatpersonu.

(4) Uz Centrālās vēlēšanu komisijas locekļiem un šā panta trešajā daļā minētajām valsts amatpersonām neattiecas likumos noteiktie valsts amatpersonas amatu savienošanas ierobežojumi.

(2002.gada 13.jūnija likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 06.04.2006. likumu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.16.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Centrālās vēlēšanu komisijas locekļi savu pienākumu pildīšanas laikā pēc komisijas lēmuma ir atbrīvojami no pienākumiem savā darbavietā, saglabājot viņu amatu (darba vietu). Centrālā vēlēšanu komisija vēlēšanu un tautas nobalsošanas sagatavošanā var iesaistīt jebkuru valsts amatpersonu.”;

 

 

izslēgt ceturto daļu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.16.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Centrālās vēlēšanu komisijas locekļi savu pienākumu pildīšanas laikā pēc komisijas lēmuma ir atbrīvojami no pienākumiem savā darbavietā, saglabājot viņu amatu (darba vietu). Centrālā vēlēšanu komisija vēlēšanu un tautas nobalsošanas sagatavošanā var iesaistīt jebkuru valsts amatpersonu.”;

izslēgt ceturto daļu.

 

3. Papildināt likumu ar 16.1 pantu šādā redakcijā:

“16.1 pants. (1) Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja, viņa vietnieka un sekretāra komercdarbības, ienākumu gūšanas un amatu savienošanas ierobežojumus, kā arī citus ierobežojumus un pienākumus nosaka likums “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”.

(2) Uz valsts amatpersonu, kas ievēlēta par Centrālās vēlēšanu komisijas locekli, neattiecas tie likumos noteiktie valsts amatpersonas amatu savienošanas ierobežojumi, kuri aizliedz ieņemt Centrālās vēlēšanu komisijas locekļa amatu.

(3) Ja Centrālā vēlēšanu komisija vēlēšanu vai tautas nobalsošanas sagatavošanā iesaista kādu valsts amatpersonu, uz šo valsts amatpersonu neattiecas tie likumos valsts amatpersonai noteiktie ierobežojumi, kuri aizliedz valsts amatpersonu iesaistīt iepriekšminētajās darbības un saņemt atlīdzību par to veikšanu.”

 

 

 

3. Papildināt likumu ar 16.1 pantu šādā redakcijā:

“16.1 pants. (1) Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja, viņa vietnieka un sekretāra komercdarbības, ienākumu gūšanas un amatu savienošanas ierobežojumus, kā arī citus ierobežojumus un pienākumus nosaka likums “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”.

(2) Uz valsts amatpersonu, kas ievēlēta par Centrālās vēlēšanu komisijas locekli, neattiecas tie likumos noteiktie valsts amatpersonas amatu savienošanas ierobežojumi, kuri aizliedz ieņemt Centrālās vēlēšanu komisijas locekļa amatu.

(3) Ja Centrālā vēlēšanu komisija vēlēšanu vai tautas nobalsošanas sagatavošanā iesaista kādu valsts amatpersonu, uz šo valsts amatpersonu neattiecas tie likumos valsts amatpersonai noteiktie ierobežojumi, kuri aizliedz valsts amatpersonu iesaistīt iepriekšminētajās darbībās un saņemt atlīdzību par to veikšanu.”

Juridiskās komisijas konsultante K.Vītola