Rīgā, 2007

Rīgā, 2007.gada 17.maijā

Nr.9/3 -

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 79.pantu, Juridiskā komisija iesniedz Saeimai izskatīšanai likumprojektu “Grozījumi likumā “Par Centrālo vēlēšanu komisiju””.

Juridiskā komisija lūdz minēto likumprojektu nodot tikai Juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija.

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 86.pantu, Juridiskā komisija lūdz minēto likumprojektu izskatīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā.

 

 

Pielikumā: Juridiskās komisijas izstrādātais likumprojekts uz 1.lpp. un anotācija uz 1.lpp.

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                            M.Segliņš
Iesniedz Juridiskā komisija

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par Centrālo vēlēšanu komisiju"

 

Izdarīt likumā "Par Centrālo vēlēšanu komisiju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 2.nr.; 1996, 24.nr.; 1998, 12.nr.; 2000, 23.nr.; 2002, 14.nr.; 2004, 6.nr.; 2006, nr.10.) šādus grozījumus:

1.16.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Centrālās vēlēšanu komisijas locekļi savu pienākumu pildīšanas laikā pēc komisijas lēmuma ir atbrīvojami no pienākumiem savā darbavietā, saglabājot viņu amatu (darba vietu). Centrālā vēlēšanu komisija vēlēšanu un tautas nobalsošanas sagatavošanā var iesaistīt jebkuru valsts amatpersonu.”;

izslēgt ceturto daļu.

 

2.Papildināt likumu ar 16.1 pantu šādā redakcijā:

“16.1 pants. (1) Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja, viņa vietnieka un sekretāra komercdarbības, ienākumu gūšanas un amatu savienošanas ierobežojumus, kā arī citus ierobežojumus un pienākumus nosaka likums “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”.

(2) Uz valsts amatpersonu, kas ievēlēta par Centrālās vēlēšanu komisijas locekli, neattiecas tādi likumos noteiktie valsts amatpersonas amatu savienošanas ierobežojumi, kas aizliedz ieņemt Centrālās vēlēšanu komisijas locekļa amatu.

(3) Ja Centrālā vēlēšanu komisija vēlēšanu vai tautas nobalsošanas sagatavošanā iesaista kādu valsts amatpersonu, uz šo valsts amatpersonu neattiecas tādi likumos valsts amatpersonai noteiktie ierobežojumi, kas aizliedz valsts amatpersonu iesaistīt iepriekšminētajās darbības un saņemt atlīdzību par to veikšanu.”


Likumprojekta

Grozījumi likumā “Par Centrālo vēlēšanu komisiju”

anotācija

 

 

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

Grozījumi likumā “Par Centrālo vēlēšanu komisiju” nepieciešami, lai savstarpēji saskaņotu likuma “Par Centrālo vēlēšanu komisiju”  un likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” normas un novērstu šo likumu normu kolīzijas un dažādu šo likumu normu interpretāciju attiecībā uz valsts amatpersonām likumos noteiktajiem valsts amatpersonu amata savienošanas ierobežojumiem.

2. Kāda var būt likuma ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību?

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Kāda var būt likuma ietekme uz valsts budžetu?

 Neparedzēti izdevumi valsts budžetā nav nepieciešami.

4. Kāda var būt likuma ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu?

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Kāda ir likumprojekta atbilstība Latvijas starptautiskajām saistībām?

Likumprojekts šo jomu neskar.

6. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot likumprojektu?

Likumprojekta apspriešanas gaitā piedalījās Centrālās vēlēšanu komisijas un Saeimas Juridiskā biroja pārstāvji.

7. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

Likuma izpilde tiks nodrošināta ar jau esošo valsts institūciju palīdzību. Jaunu institūciju dibināšana nav nepieciešama.