Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija Likumprojekts 2

2007. gada ____. septembrī

Nr.9/6 -

 

 

 

SAEIMAS PREZIDIJAM

 

         

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija savā šā gada 4. septembra sēdē ir izskatījusi likumprojektu “Grozījumi Personu speciālās aizsardzības likumā” (reģ.Nr.341/Lp9) trešajam lasījumam.

Komisija lūdz likumprojektu iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai trešajā lasījumā.

 

Pielikumā: likumprojekta “Grozījumi Personu speciālās aizsardzības likumā” (Reģ.Nr.341/Lp9) salīdzinošā tabula uz ___ lpp.                   

 

 

 

 

Ar cieņu

komisijas priekšsēdētājs

Juris Dalbiņš

 

 

 

 

 

 

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija                                                                                              Likumprojekts 3. lasījumam       

 

Grozījumi Personu speciālās aizsardzības likumā

Reģ.Nr. 341/Lp9

 

Spēkā esošā redakcija

2. lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.nr.

Priekšlikumi 3. lasījumam

 

(1)

Atbildīgās komisijas atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija 3. lasījumam

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt Personu speciālās aizsardzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 12.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Personu speciālās aizsardzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 12.nr.) šādus grozījumus:

4.pants. Tiesības uz speciālo aizsardzību

(1) Tiesības uz speciālo aizsardzību ir šādām personām, kas liecina kriminālprocesā (turpmāk — kriminālprocesā liecinošā persona):

 

 

 

1. Papildināt 4.panta pirmās daļas ievaddaļu pēc vārda "liecina" ar vārdiem "vai ir liecinājušas".

 

 

 

 

 

 

 

1. Papildināt 4.panta pirmās daļas ievaddaļu pēc vārda “liecina” ar vārdiem “vai ir liecinājušas”.

 

7.pants. Iesnieguma iesniegšana

(1) Kriminālprocesā liecinošā persona iesniegumu iesniedz procesa virzītājam. Procesa virzītājs iesniegumu kopā ar savu ierosinājumu iesniedz ģenerālprokuroram. Iztiesāšanas stadijā persona iesniegumu iesniedz tiesai. Ja procesa virzītājs neierosina noteikt speciālo aizsardzību, par to pieņem lēmumu Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

(2) Cita aizsargājamā persona iesniegumu iesniedz speciālās aizsardzības iestādes vadītājam.

2. Papildināt 7.panta pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

         „Pēc tiesas sprieduma stāšanās likumīgā spēkā persona iesniegumu par speciālās aizsardzības noteikšanu iesniedz ģenerālprokuroram, kurš to uzdod pārbaudīt īpaši pilnvarotam prokuroram.”

 

 

 

2. Papildināt 7.panta pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Pēc tiesas sprieduma stāšanās likumīgā spēkā persona iesniegumu par speciālās aizsardzības noteikšanu iesniedz ģenerālprokuroram, kurš to uzdod pārbaudīt īpaši pilnvarotam prokuroram.”

 

12.pants. Lēmuma par speciālo aizsardzību izpilde

Pēc tam kad pieņemts lēmums par speciālās aizsardzības noteikšanu, speciālās aizsardzības veicējs:

1) informē par pieņemto lēmumu personu, kura lūgusi noteikt aizsardzību;

 

 

 

 

 

 

 

3. Izteikt 12.panta 1.punktu šādā redakcijā:

"1) iepazīstina ar pieņemto lēmumu personu, kura lūgusi noteikt aizsardzību;".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Izteikt 12.panta 1.punktu šādā redakcijā:

“1) iepazīstina ar pieņemto lēmumu personu, kura lūgusi noteikt aizsardzību;”.

13.pants. Aizsargājamās personas tiesības un pienākumi

(1) Aizsargājamai personai ir šādas tiesības:

1) tikt informētai par lēmumu noteikt tai speciālo aizsardzību;.

 

 

 

 

4. Izteikt 13.panta pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

 

"1) tikt iepazīstinātai ar lēmumu par speciālās aizsardzības noteikšanu;".

 

 

 

 

 

 

 

4. Izteikt 13.panta pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

 

“1) tikt iepazīstinātai ar lēmumu par speciālās aizsardzības noteikšanu;”.

14.pants. Speciālās aizsardzības iestādes tiesības un pienākumi

(1) Lai nodrošinātu personu speciālo aizsardzību, speciālās aizsardzības iestādei ir šādas tiesības:

1) atbilstoši apdraudējuma raksturam un intensitātei izvēlēties un veikt šajā likumā minētos speciālās aizsardzības pasākumus;

2) pieprasīt, lai aizsargājamā persona ievēro speciālās aizsardzības iestādes likumīgās prasības;

3) pieprasīt un saņemt nepieciešamo informāciju, kā arī lūgt cita veida palīdzību no valsts un pašvaldību institūcijām un amatpersonām.

(2) Speciālās aizsardzības iestādei ir šādi pienākumi:

1) nodrošināt aizsargājamās personas piedalīšanos kriminālprocesā;

2) ja nepieciešams, nodrošināt aizsargājamai personai konsultācijas juridiskajos un nodarbinātības jautājumos;

3) nodrošināt aizsargājamo personu, kurai nav savu iztikas līdzekļu, ar uzturēšanas līdzekļiem;

4) pēc aizsargājamās personas lūguma nodrošināt tai tikšanos ar savu pārstāvi vai aizstāvi;

5) ja nepieciešams, nodrošināt aizsargājamai personai medicīnisko un psihologa palīdzību;

6) uzraudzīt un kontrolēt, vai turpina pastāvēt apdraudējums un ir nepieciešama speciālā aizsardzība.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iekšlietu ministrs I. Godmanis:

Papildināt likumprojektu ar 4.1 pantu šādā redakcijā:

„4.1 Papildināt 14. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

„(3) Ministru Kabinets nosaka šī panta otrās daļas 2., 3., 5. punktā noteikto pienākumu īstenošanas kārtību un apmēru.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Papildināt 14.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ministru Kabinets nosaka šā panta otrās daļas 2., 3. un 5.punktā noteikto pienākumu veikšanas kārtību un apmēru.”

 

 

 

18.pants. Speciālās aizsardzības izbeigšana

...

 (2) Ja rodas kāds no šā panta pirmajā daļā minētajiem iemesliem, speciālās aizsardzības veicējs pēc tam, kad saņēmis aizsargājamās personas rakstveida paskaidrojumu par apstākļiem, kas rosina pieņemt lēmumu par speciālās aizsardzības izbeigšanu, ar priekšlikumu izbeigt aizsargājamās personas speciālo aizsardzību vēršas pie personas, kura pieņēma lēmumu par speciālās aizsardzības noteikšanu.

 

 

 

 

 

5. Izteikt 18.panta otro daļu šādā redakcijā:

 

"(2) Speciālās aizsardzības veicējs vēršas pie personas, kura pieņēma lēmumu par speciālās aizsardzības noteikšanu:

1) ar rakstveida ierosinājumu izbeigt speciālo aizsardzību – šā panta pirmās daļas 1.punktā noteiktajā gadījumā;

2) ar rakstveida ierosinājumu izbeigt speciālo aizsardzību un aizsargājamās personas rakstveida paskaidrojumu par apstākļiem, kas rosina pieņemt lēmumu par speciālās aizsardzības izbeigšanu, – šā panta pirmās daļas 2.punktā noteiktajā gadījumā;

3) ar aizsargājamās personas pamatotu rakstveida iesniegumu – šā panta pirmās daļas 3.punktā noteiktajā gadījumā."

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Izteikt 18.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Speciālās aizsardzības veicējs vēršas pie personas, kura pieņēma lēmumu par speciālās aizsardzības noteikšanu:

1) ar rakstveida ierosinājumu izbeigt speciālo aizsardzību — šā panta pirmās daļas 1.punktā noteiktajā gadījumā;

2) ar rakstveida ierosinājumu izbeigt speciālo aizsardzību un ar aizsargājamās personas rakstveida paskaidrojumu par apstākļiem, kas rosina pieņemt lēmumu par speciālās aizsardzības izbeigšanu, — šā panta pirmās daļas 2.punktā noteiktajā gadījumā;

3) ar aizsargājamās personas pamatotu rakstveida iesniegumu — šā panta pirmās daļas 3.punktā noteiktajā gadījumā.”