Iesniedz Tautsaimniecības komisija

30.05.2007.

          9/8-

 

 

          Saeimas Prezidijam

 

 

          Tautsaimniecības komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā otrajam lasījumam sagatavoto likumprojektu „Valsts materiālo rezervju likums” (Nr.338/Lp9) .

                  

 

         

                    Pielikumā:   apkopoto priekšlikumu tabula likumprojekta                                           otrajam lasījumam uz .... lpp.

                                    

                                   

 

Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētājs

 

Guntis Blumbergs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iesniedz Tautsaimniecības komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

 

Valsts materiālo rezervju likums

( Nr. 338 / Lp 9 )

 

Pirmā lasījuma redakcija

 

Nr.

 

Priekšlikumi

( 0 )

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

Valsts materiālo rezervju likums

 

 

Priekšlikumu nav

 

Valsts materiālo rezervju likums

 

 

 

 

 

 

I nodaļa

Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likuma mērķis

 Likuma mērķis ir Civilās aizsardzības sistēmas ietvaros veidot un uzglabāt valsts materiālo rezervju resursus, lai tos izmantotu valsts apdraudējuma gadījumā.

 

 

Redakc.

preciz.

I nodaļa

Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likuma mērķis

Likuma mērķis ir civilās aizsardzības sistēmas ietvaros veidot un uzglabāt valsts materiālās rezerves, lai tās izmantotu valsts apdraudējuma gadījumā.

2.pants. Valsts materiālās rezerves

 Valsts materiālās rezerves (turpmāk – materiālās rezerves) ir šajā likumā noteiktā kārtībā izveidotais materiālo un finansiālo resursu kopums, kuru izmanto katastrofu pārvaldīšanā iesaistītās institūcijas, ja to rīcībā esošie resursi ir nepietiekami reaģēšanas pasākumu veikšanai. 

 

 

Redakc.

preciz.

2.pants. Valsts materiālās rezerves

Valsts materiālās rezerves (turpmāk — materiālās rezerves) ir šajā likumā noteiktā kārtībā izveidotais materiālo un finanšu resursu kopums, kuru izmanto katastrofu pārvaldīšanā iesaistītās institūcijas, ja to rīcībā esošie resursi ir nepietiekami reaģēšanas pasākumu veikšanai. 

II nodaļa

Materiālo rezervju veidošana, uzglabāšana un realizācija

 3.pants. Materiālo rezervju plānošana

 (1) Materiālo rezervju plānošanu civilās aizsardzības plānos noteikto pasākumu izpildei nodrošina ministrijas (iesaistot to padotībā esošās iestādes), kā arī pašvaldību institūcijas un komersanti.

 

 

Redakc.

preciz.

panta teksts

II nodaļa

Materiālo rezervju veidošana, uzglabāšana un realizācija

3.pants. Materiālo rezervju plānošana

(1) Materiālo rezervju plānošanu civilās aizsardzības plānos noteikto pasākumu izpildei nodrošina ministrijas (iesaistot to padotībā esošās iestādes), kā arī pašvaldību institūcijas un komersanti.

(2) Šā panta pirmajā daļā noteikto institūciju plānošanas uzdevums ir izstrādāt priekšlikumus par nepieciešamajiem materiālo rezervju resursiem, to daudzumu uzdevumu izpildei katastrofās, materiālo rezervju veidošanai nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem un iespējamajiem atbildīgajiem glabātājiem, kā arī iesniegt Iekšlietu ministrijā līdz kārtējā gada 1.martam.

 

 

 

(2) Šā panta pirmajā daļā noteikto institūciju plānošanas uzdevums ir izstrādāt priekšlikumus par katastrofu gadījumos veicamo pasākumu izpildei nepieciešamajām materiālajām rezervēm, to daudzumu, materiālo rezervju veidošanai nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem un iespējamiem atbildīgajiem materiālo rezervju glabātājiem, kā arī iesniegt šos priekšlikumus Iekšlietu ministrijai  līdz kārtējā gada 1.martam.

(3) Materiālo rezervju plānošanu koordinē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, saskaņojot materiālo rezervju nomenklatūru un resursu daudzumu ar institūcijām, kuras pilda Valsts civilās aizsardzības plānā noteiktos uzdevumus.

 

 

 

(3) Materiālo rezervju plānošanu koordinē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, saskaņojot materiālo rezervju nomenklatūru un daudzumu ar institūcijām, kuras pilda Valsts civilās aizsardzības plānā noteiktos uzdevumus.

(4) Materiālo rezervju nomenklatūru un resursu daudzumu apstiprina Ministru kabinets.

 

 

 

(4) Materiālo rezervju nomenklatūru un daudzumu apstiprina Ministru kabinets.

4.pants. Materiālo rezervju iegāde

 (1) Materiālo rezervju resursu iegādi organizē valsts aģentūra "Materiālās rezerves" (turpmāk – Aģentūra).

 

 

Redakc.

preciz.

panta teksts

4.pants. Materiālo rezervju iegāde

(1) Materiālo rezervju iegādi organizē valsts aģentūra “Materiālās rezerves” (turpmāk — Aģentūra).

(2) Šā likuma 3.panta pirmajā daļā noteiktās institūcijas var veikt materiālo rezervju resursu iepirkumus, ja ir iespēja iegādāties materiālo rezervju resursus kopā ar iepirkumu ikdienas vajadzībām, saskaņojot to ar Aģentūru.

 

 

 

(2) Šā likuma 3.panta pirmajā daļā noteiktās institūcijas var, saskaņojot ar Aģentūru, veikt materiālo rezervju iepirkumus, ja ir iespēja iegādāties materiālās rezerves kopā ar iepirkumu ikdienas vajadzībām.

 5.pants. Materiālo rezervju uzglabāšana un pārskatu iesniegšana

(1) Aģentūra uzglabā vai nodod materiālo rezervju resursus uzglabāšanā valsts vai pašvaldību institūcijām un komersantiem – materiālo resursu atbildīgajiem glabātājiem (turpmāk – atbildīgie glabātāji) un noslēdz attiecīgu glabājuma līgumu ar atbildīgo glabātāju, ievērojot 3.panta otrajā daļā minēto institūciju priekšlikumus.

 

 

Redakc.

preciz.

panta teksts

5.pants. Materiālo rezervju uzglabāšana un pārskatu iesniegšana

(1) Aģentūra uzglabā materiālās rezerves vai nodod tās uzglabāšanā valsts vai pašvaldību institūcijām un komersantiem —  atbildīgajiem materiālo rezervju glabātājiem (turpmāk — atbildīgie glabātāji) — un noslēdz attiecīgu glabājuma līgumu ar atbildīgo glabātāju, ievērojot šā likuma 3.panta otrajā daļā minēto institūciju priekšlikumus.

(2) Atbildīgos glabātājus izvēlas tā, lai attiecīgajā valsts teritorijā iespējami īsākā laikā nodrošinātu materiālo rezervju resursu iesaistīšanu katastrofu pārvaldīšanā un nodrošinātu materiālo rezervju resursu glabāšanai piemērotus apstākļus, kā arī to savlaicīgu atjaunināšanu.

 

 

 

(2) Atbildīgos glabātājus izvēlas tā, lai attiecīgajā valsts teritorijā varētu iespējami īsākā laikā nodrošināt materiālo rezervju iesaistīšanu katastrofu pārvaldīšanā, kā arī nodrošinātu materiālo rezervju glabāšanai piemērotus apstākļus un šo rezervju savlaicīgu atjaunināšanu.

(3) Atbildīgie glabātāji pieņem materiālās rezerves, uzskaita tās atsevišķi no pamatdarbības, uzglabā, izsniedz un atjaunina, lai nodrošinātu materiālo rezervju gatavību iesaistīšanai katastrofu pārvaldīšanā.

 

 

 

(3) Atbildīgie glabātāji pieņem materiālās rezerves, uzskaita tās atsevišķi no pamatdarbības resursiem, uzglabā, izsniedz un atjaunina, lai nodrošinātu materiālo rezervju gatavību iesaistīšanai katastrofu pārvaldīšanā.

(4) Atbildīgie glabātāji ik gadu līdz 31.janvārim iesniedz Aģentūrā pārskatu par iepriekšējā gadā veiktajām darbībām ar materiālajām rezervēm, kā arī inventarizācijas aktu pēc stāvokļa uz kārtējā gada 31.decembri.

 

 

 

(4) Atbildīgie glabātāji ik gadu līdz 31.janvārim iesniedz Aģentūrai pārskatu par iepriekšējā gadā veiktajām darbībām ar materiālajām rezervēm, kā arī inventarizācijas aktu pēc stāvokļa kārtējā gada 31.decembrī.

(5) Iekšlietu ministrija ik gadu līdz 20.martam iesniedz Ministru kabinetā pārskatu par darbībām ar materiālajām rezervēm iepriekšējā gadā.

 

 

 

(5) Iekšlietu ministrija ik gadu līdz 20.martam iesniedz Ministru kabinetam pārskatu par darbībām ar materiālajām rezervēm iepriekšējā gadā.

 6.pants. Materiālo rezervju atjaunināšana un norakstīšana

 (1) Atbildīgie glabātāji atjaunina materiālo rezervju resursus, ņemot vērā preces ražotāja norādītās lietošanas prasības.

 

 

Redakc.

preciz.

panta teksts

6.pants. Materiālo rezervju atjaunināšana un norakstīšana

(1) Atbildīgie glabātāji atjaunina materiālās rezerves, ņemot vērā to ražotāju norādītos lietošanas noteikumus.

(2) Materiālās rezerves noraksta, ja materiālo rezervju resursi ir lietošanai nederīgi, izmantoti humānās palīdzības sniegšanai, izlietoti katastrofu pārvaldīšanā, bojāti vai izlietoti mācībās vai citos gadījumos, kā arī ja to turpmāka izmantošana nav iespējama.

 

 

 

(2) Materiālās rezerves noraksta, ja tās ir lietošanai nederīgas, izmantotas humānās palīdzības sniegšanai, izlietotas katastrofu pārvaldīšanā, bojātas vai izlietotas mācībās vai citos gadījumos, kā arī tad, ja to turpmāka izmantošana nav iespējama.

 7.pants. Materiālo rezervju resursu atbildīgo glabātāju uzraudzība

(1) Aģentūra uzskaita uzglabāšanā nodotos materiālo rezervju resursus un to uzkrājamo daudzumu.

 

 

Redakc.

preciz.

panta teksts

7.pants. Atbildīgo glabātāju uzraudzība

(1) Aģentūra uzskaita uzglabāšanā nodotās materiālās rezerves un to daudzumu.

(2) Aģentūra veic glabājuma līgumā paredzēto saistību izpildes, kā arī materiālo rezervju uzglabāšanas, atjaunināšanas, izmantošanas un uzskaites uzraudzību.

 

 

 

(2) Aģentūra uzrauga glabājuma līgumā paredzēto saistību izpildi, kā arī materiālo rezervju glabāšanu, atjaunināšanu, izmantošanu un uzskaiti.

8.pants. Materiālo rezervju resursu realizācija

Materiālo rezervju resursus realizē, veicot to atjaunināšanu, kā arī tad, ja materiālo rezervju resursus izņem no materiālajām rezervēm sakarā ar nomenklatūras vai uzkrājamo resursu daudzuma precizēšanu.

 

 

Redakc.

preciz.

8.pants. Materiālo rezervju realizācija

Materiālās rezerves realizē, veicot to atjaunināšanu, kā arī tad, ja attiecīgus resursus izņem no materiālajām rezervēm sakarā ar materiālo rezervju nomenklatūras vai daudzuma precizēšanu.

 9.pants. Materiālo rezervju resursu glabāšanas, uzskaites, atjaunināšanas, iznomāšanas, aizdošanas, realizācijas un norakstīšanas kārtība

 Materiālo rezervju resursu glabāšanas, uzskaites, atjaunināšanas, iznomā­šanas, aizdošanas, realizācijas un norakstīšanas (tai skaitā materiālo rezervju resursu pārstrādes un apglabāšanas) kārtību nosaka Ministru kabinets. 

 

 

Redakc.

preciz.

9.pants. Materiālo rezervju glabāšanas, uzskaites, atjaunināšanas, iznomāšanas, aizdošanas, realizācijas un norakstīšanas kārtība

Materiālo rezervju glabāšanas, uzskaites, atjaunināšanas, iznomāšanas, aizdošanas, realizācijas un norakstīšanas (arī pārstrādes un apglabāšanas) kārtību nosaka Ministru kabinets. 

III nodaļa

Materiālo rezervju izmantošana

10.pants. Materiālo rezervju izmantošana

 (1) Materiālās rezerves izmanto šādu pasākumu veikšanai:

 

 

Redakc.

preciz.

panta teksts

III nodaļa

Materiālo rezervju izmantošana

10.pants. Materiālo rezervju izmantošana

(1) Materiālās rezerves izmanto:

1) reaģēšanas pasākumu nodrošināšana katastrofās, tai skaitā glābšanas un seku likvidēšanas neatliekamo pasākumu veikšana;

 

 

 

1) katastrofu gadījumos veicamo reaģēšanas pasākumu izpildei, arī neatliekamo glābšanas un katastrofas seku likvidēšanas pasākumu izpildei;

2) reaģēšanā iesaistītā personāla individuālā aizsardzība;

 

 

 

2) reaģēšanas pasākumos iesaistītā personāla individuālās aizsardzības nodrošināšanai;

3) sabiedriskās drošības un kārtības nodrošināšana;

 

 

 

3) sabiedriskās drošības un kārtības nodrošināšanai;

4) civilās aizsardzības sistēmas mācības un treniņi;

 

 

 

4) civilās aizsardzības sistēmas mācības un treniņi;

5) mobilizācijas nodrošināšana atbilstoši mobilizācijas pieprasījumiem tautsaimniecības mobilizācijas plāna ietvaros;

 

 

 

5) mobilizācijas nodrošināšana atbilstoši mobilizācijas pieprasījumiem tautsaimniecības mobilizācijas plāna ietvaros;

6) kārtējo tautsaimniecības jautājumu risināšana, iznomājot vai aizdodot uz laiku valsts un pašvaldību institūcijām vai komersantiem;

 

 

 

6) kārtējo tautsaimniecības jautājumu risināšanai, iznomājot vai aizdodot uz laiku valsts un pašvaldību institūcijām vai komersantiem;

7) humānās palīdzības sniegšana ārvalstīs.

 

 

 

7) humānās palīdzības sniegšanai ārvalstīs.

(2) Materiālo rezervju resursus iesaista šā panta pirmajā daļā minēto pasākumu veikšanā (izņemot šā panta pirmās daļas 6. un 7.punktā minētos pasākumus), pamatojoties uz iekšlietu ministra vai iekšlietu ministra pilnvarotās amatpersonas rakstisku atļauju.

 

 

 

(2) Materiālās rezerves iesaista šā panta pirmajā daļā minēto pasākumu veikšanā (izņemot šā panta pirmās daļas 6. un 7.punktā minētos pasākumus), pamatojoties uz iekšlietu ministra vai iekšlietu ministra pilnvarotas amatpersonas rakstveida atļauju.

(3) Materiālo rezervju resursus izmanto šā panta pirmās daļas 6. un 7.punktā paredzēto pasākumu veikšanai, pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumu.

 

 

 

(3) Materiālās rezerves izmanto šā panta pirmās daļas 6. un 7.punktā paredzēto pasākumu veikšanai, pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumu.

(4) Iznomāto vai aizdoto materiālo rezervju resursu daudzums nedrīkst pārsniegt vienu trešo daļu no uzkrātā attiecīgo resursu daudzuma, un tie jāatdod atpakaļ Ministru kabineta rīkojumā noteiktajā termiņā.

 

 

 

(4) Iznomāto vai aizdoto materiālo rezervju daudzums nedrīkst pārsniegt vienu trešo daļu no uzkrātā attiecīgo rezervju daudzuma, un šīs rezerves jāatdod atpakaļ Ministru kabineta rīkojumā noteiktajā termiņā.

IV nodaļa

Materiālo rezervju finansēšana

11.pants. Materiālo rezervju resursu finansēšana

Materiālo rezervju resursu finansēšanas avoti ir:

 

 

Redakc.

preciz.

IV nodaļa

Materiālo rezervju finansēšana

11.pants. Materiālo rezervju finansēšana

Materiālo rezervju finansēšanas avoti ir:

1) valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem;

 

 

 

1) valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem;

2) ieņēmumi no materiālo rezervju realizācijas un citi pašu ieņēmumi;

 

 

 

2) ieņēmumi no materiālo rezervju realizācijas un citi pašu ieņēmumi;

3) fizisko un juridisko personu ziedojumi.

 

 

 

3) fizisko un juridisko personu ziedojumi.

12.pants. Materiālo rezervju finanšu administrēšana

 

(1) Finanšu līdzekļus materiālo rezer vju veidošanai, atjaunināšanai, uzglabāšanai, izmantošanai un norakstīšanai administrē Aģentūra.

 

 

Redakc.

preciz.

12.pants. Materiālo rezervju finanšu administrēšana

(1)  Materiālo rezervju veidošanai, atjaunināšanai, uzglabāšanai, izmantošanai un norakstīšanai nepieciešamos finanšu līdzekļus administrē Aģentūra.

(2) Saimnieciskā gada beigās Aģentūras kontā esošo finanšu līdzekļu atlikumu, kas radies materiālo rezervju realizācijas rezultātā un paredzēts materiālo rezervju veidošanas, atjaunināšanas un uzturēšanas izdevumu segšanai, izlieto nākamajos saimnieciskajos gados.

 

 

 

(2) Saimnieciskā gada beigās Aģentūras kontā esošo finanšu līdzekļu atlikumu, kas radies materiālo rezervju realizācijas rezultātā un paredzēts materiālo rezervju veidošanas, atjaunināšanas un uzturēšanas izdevumu segšanai, izlieto nākamajos saimnieciskajos gados.

Pārejas noteikums

 

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums "Par Latvijas Republikas valsts materiālajām rezervēm" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 22.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 6., 21.nr.; 2006, 21.nr.).

 

 

 

Pārejas noteikums

 

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums “Par Latvijas Republikas valsts materiālajām rezervēm” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 22.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 6., 21.nr.; 2006, 21.nr.).

 

 

 

 

 

Likums stājas spēkā 2007.gada 1.jūlijā.

 

 

 

Likums stājas spēkā 2007.gada 1.jūlijā.