Grozījumi Sabiedrības integrācijas fonda likumā

 

 

 

 

Valsts Prezidenta vēstule

 

 

 

 

 

Grozījumi Sabiedrības integrācijas fonda likumā

 

 

Izdarīt Sabiedrības integrācijas fonda likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 16.nr.; 2004, 23.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 2.pantu šādā redakcijā:

“2.pants. Fonda juridiskais statuss

(1) Sabiedrības integrācijas fonds (turpmāk — Fonds) ir atvasināta publisko tiesību juridiskā persona — publisks nodibinājums, kas tiek izveidots ar šo likumu.

(2) Fonda lēmējorgāns ir Fonda padome.

(3) Fonds darbojas saskaņā ar šo likumu, Fonda nolikumu, kuru apstiprina Fonda padome, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.

(4) Fonds ir īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās pārraudzībā. Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās pārrauga Fonda darbības tiesiskumu.”

 

2. 3.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Fonda mērķis ir finansiāli atbalstīt un veicināt sabiedrības integrāciju atbilstoši attiecīgās valsts programmas pamatnostādnēm, kā arī publiskā un nevalstiskā sektora attīstības programmu un projektu (turpmāk — projekti) īstenošanu.”;

aizstāt otrajā daļā vārdus “sabiedrības integrācijas” ar vārdiem “sabiedrības integrācijas, publiskā un nevalstiskā sektora attīstības”;

izteikt  otrās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

“5)  izstrādāt un iesniegt īpašu uzdevumu ministram sabiedrības integrācijas lietās priekšlikumus valsts budžeta pieprasījumam;”.

 

3. Papildināt 4.panta pirmo daļu ar 6. un 7.punktu šādā redakcijā:

“6)  ieviest Fonda mērķim atbilstošas juridisko un fizisko personu (to skaitā ārvalstu juridisko un fizisko personu) programmas un grantu shēmas;

 

7) nodrošināt Fonda mērķim atbilstošu Eiropas Savienības struktūrfondu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu finanšu instrumentu, Eiropas Komisijas finansēto programmu un citu starptautisku finanšu instrumentu finansēto programmu ieviešanu, pieņemt lēmumus par finansējuma piešķiršanu projektiem un veikt projektiem piešķirtā finansējuma kontroli, tai skaitā pildot Eiropas Savienības struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas funkcijas.”

 

4. Papildināt 5.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā īstenojama nevalstisko organizāciju līdzfinansējuma budžeta programmas vadība, izpilde, uzraudzība un kontrole.”

 

5. Izteikt 9.pantu šādā redakcijā:

“9.pants. Fonda padome

(1) Fonda padomes sastāvā ir:

1) izglītības un zinātnes ministrs, kultūras ministrs, labklājības ministrs, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs, kā arī tieslietu ministrs;

2) Valsts prezidenta pastāvīgais pārstāvis un pa vienam pastāvīgajam pārstāvim no Kurzemes, Vidzemes, Latgales, Zemgales un Rīgas plānošanas reģiona;

3)  seši nevalstisko organizāciju pārstāvji.

(2) Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās Fonda padomes sēdēs piedalās ar padomdevēja tiesībām.

(3) Fonda padomē pārstāvētās nevalstiskās organizācijas izraugās uz trim gadiem. Ministru kabinets nosaka kritērijus, pēc kādiem tiek izraudzītas nevalstiskās organizācijas, kuras ir tiesīgas deleģēt savu pārstāvi darbam Fonda padomē, un kārtību, kādā šīs organizācijas tiek izraudzītas.

(4) Fonda padome, pildot šajā likumā noteiktos Fonda uzdevumus, ir neatkarīga savu lēmumu pieņemšanā un funkciju pildīšanā. Fonda padomes pieņemtos lēmumus var atcelt tikai tiesa, ja attiecībā uz Fondu ārējā normatīvajā aktā nav noteikts, ka pirms pārsūdzēšanas tiesā tos apstrīd augstākā iestādē.

(5) Fonda padomes locekļi no sava vidus ievēlē Fonda padomes priekšsēdētāju, kurš vada Fonda padomes darbu.

(6) Fonda padomes locekļi par piedalīšanos Fonda padomes sēdēs atalgojumu nesaņem.”

 

6. 11.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Sekretariātu vada direktors, kuru amatā apstiprina Fonda padome, pamatojoties uz īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās organizēta atklāta konkursa rezultātiem.”;

 

papildināt pantu ar trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

“(3) Par valsts deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi atbildīgā amatpersona ir Fonda sekretariāta direktors.

(4) Fonda sekretariāta direktora un darbinieku darba samaksu nosaka Fonda padome saskaņā ar vienoto no valsts budžeta finansēto iestāžu darba samaksas sistēmu.”

 

7. 12.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus “sabiedrības integrācijas” ar vārdiem “sabiedrības integrācijas, publiskā un nevalstiskā sektora attīstības”;

izteikt astoto daļu šādā redakcijā:

“(8) Projektus, kurus finansē no Eiropas Savienības struktūrfondiem, Eiropas Ekonomikas zonas valstu finanšu instrumentiem, Eiropas Komisijas un citiem starptautiskiem finanšu instrumentiem, izvērtē saskaņā ar attiecīgos finanšu instrumentus reglamentējošiem tiesību aktiem.”

 

8. Papildināt likumu ar 15.pantu šādā redakcijā:

“15.pants. Fonda darbības tiesiskuma kontrole

(1) Fonda padomes administratīvos aktus, kas izdoti, pildot šajā likumā noteiktos Fonda uzdevumus, un Fonda padomes faktisko rīcību var pārsūdzēt administratīvajā tiesā, ja attiecībā uz Fondu ārējā normatīvajā aktā nav noteikts, ka pirms pārsūdzēšanas tiesā tos apstrīd augstākā iestādē.

(2) Citus šā panta pirmajā daļā neminētus administratīvos aktus un faktisko rīcību apstrīd un pārsūdz likumā noteiktajā kārtībā.

(3) Fonda padomes priekšsēdētājs papildus pārskatiem, kurus Fonds sniedz saskaņā ar šā likuma 13.pantu, pēc īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās pieprasījuma sniedz informāciju par visiem ar Fonda darbību saistītajiem jautājumiem, to skaitā par tiem, kuri attiecas uz Fonda mērķa sasniegšanu, uzdevumu izpildi un līdzekļu izmantošanu.

(4) Fonda sekretariāta direktors atskaitās Fonda padomei par visiem ar Fonda darbību saistītajiem jautājumiem, kuri ir viņa kompetencē, to skaitā par tiem, kuri attiecas uz Fonda mērķa sasniegšanu, uzdevumu izpildi un līdzekļu izmantošanu.”

 

9. Pārejas noteikumos:

izslēgt 1. un 2.punktu;

papildināt pārejas noteikumus ar 3. un 4.punktu šādā redakcijā:

“3. Ministru kabinets līdz 2008.gada 1.augustam nosaka kritērijus, pēc kādiem tiek izraudzītas nevalstiskās organizācijas, kuras ir tiesīgas deleģēt savu pārstāvi darbam Fonda padomē, un kārtību, kādā šīs organizācijas tiek izraudzītas.

4. Līdz 2008.gada 31.jūlijam piemērojami Ministru kabineta 2001.gada 28.augusta noteikumi Nr.390 “Sabiedrības integrācijas fonda nolikums”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu. 2008.gada 1.augustā stājas spēkā Fonda padomes apstiprinātais Fonda nolikums.”

 

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2008.gada 13.martā.