Likumprojekts 2

 

 

2007. gada 31. maijā

 

 9/4 –                                                         

       

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

 

                Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija lūdz iekļaut Saeimas plenārsēdes  darba kārtībā likumprojektu “Grozījumi Sabiedrības integrācijas fonda likumā” (reģ.nr. 336/Lp9) izskatīšanai 2. lasījumā.

             

Pielikumā: likumprojekts 2. lasījumam un priekšlikumu apkopojums.

 

 

         

 

 

 

  Cieņā

  komisijas priekšsēdētājs                                                                              Jānis Šmits

 

 

 

Likumprojekts 2. lasījumam

31.05.07.

Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija                             

 

 

 

Priekšlikumi likumprojektam

“Grozījumi Sabiedrības integrācijas fonda likumā”

 (reģ.nr.336/Lp9)

 

Spēkā esošā likuma redakcija

1. lasījuma redakcija

Nr.

p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

(5)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 2. lasījumam

Sabiedrības integrācijas fonda likums

Izdarīt Sabiedrības integrācijas fonda likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 16.nr.; 2004, 23.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdarīt Sabiedrības integrācijas fonda likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 16.nr.; 2004, 23.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 2.pants. Fonda juridiskais statuss

 

 

(1) Sabiedrības integrācijas fonds (turpmāk — Fonds) ir publisks nodibinājums, kas tiek izveidots ar šo likumu.

(2) Fonds ir juridiskā persona, kas darbojas saskaņā ar šo likumu, citiem normatīvajiem aktiem un Fonda nolikumu, kuru apstiprina Ministru kabinets.

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

 

Izteikt 2.pantu šādā redakcijā:

 

“2.pants. Fonda juridiskais statuss

 

(1) Sabiedrības integrācijas fonds (turpmāk – Fonds) ir atvasināta publisko tiesību juridiskā persona – publisks nodibinājums, kas tiek izveidots ar šo likumu.

 

(2) Fonda lēmējorgāns ir Fonda padome.

 

(3) Fonds darbojas saskaņā ar šo likumu, Fonda nolikumu, kuru apstiprina Fonda padome, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.

 

(4) Fonds ir īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās pārraudzībā. Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās pārrauga Fonda darbības tiesiskumu

 

 

 

 

 

Atbalstīts

1. Izteikt 2.pantu šādā redakcijā:

 

“2.pants. Fonda juridiskais statuss

 

(1) Sabiedrības integrācijas fo nds (turpmāk – Fonds) ir atvasināta publisko tiesību juridiskā persona – publisks nodibinājums, kas tiek izveidots ar šo likumu.

 

(2) Fonda lēmējorgāns ir Fonda padome.

 

(3) Fonds darbojas saskaņā ar šo likumu, Fonda nolikumu, kuru apstiprina Fonda padome, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.

 

(4) Fonds ir īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās pārraudzībā. Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās pārrauga Fonda darbības tiesiskumu.”

 

 

3.pants. Fonda mērķis un uzdevumi

 

(1) Fonda mērķis ir finansiāli atbalstīt un veicināt sabiedrības integrācijas procesu atbilstoši attiecīgās valsts programmas pamatnostādnēm.

 

1. 3.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Fonda mērķis ir finansiāli atbalstīt un veicināt sabiedrības integrāciju atbilstoši attiecīgās valsts programmas pamatnostādnēm, kā arī publiskā un nevalstiskā sektora attīstības programmu un projektu (turpmāk – projekts) īstenošanu.";

 

 

 

 

 

2. 3.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Fonda mērķis ir finansiāli atbalstīt un veicināt sabiedrības integrāciju atbilstoši attiecīgās valsts programmas pamatnostādnēm, kā arī publiskā un nevalstiskā sektora attīstības programmu un projektu (turpmāk – projekts) īstenošanu.";

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Fonda uzdevumi ir šādi:

1) piesaistīt, uzkrāt, pārvaldīt līdzekļus un sadalīt tos sabiedrības integrācijas projektu īstenošanai;

2) noteikt kritērijus un izstrādāt pamatprincipus sabiedrības integrācijas projektu izvērtēšanai;

3) noteikt kritērijus un izstrādāt metodiskos norādījumus sabiedrības integrācijas projektu sagatavošanai un pieteikšanai;

4) izsludināt un organizēt sabiedrības integrācijas projektu konkursus finansējuma saņemšanai;

 

 

 

 

 

aizstāt otrajā daļā vārdus "sabiedrības integrācijas" ar vārdiem "sabied­rības integrācijas, publiskā un nevalstiskā sektora attīstības";

 

 

 

 

aizstāt otrajā daļā vārdus "sabiedrības integrācijas" ar vārdiem "sabied­rības integrācijas, publiskā un nevalstiskā sektora attīstības".

 

5) izstrādāt un iesniegt Ministru kabinetam priekšlikumus par sabiedrības integrācijas procesa īstenošanai nepieciešamajiem valsts budžeta līdzekļiem;

6) nodrošināt savas darbības pilnīgu atklātumu;

7) piešķirot finansējumu, publicēt laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” informāciju par attiecīgā sabiedrības integrācijas projekta finansējuma apmēru un mērķfinansējuma avotu;

8) uzturēt un atjaunot Fondam iesniegto un tā finansēto sabiedrības integrācijas projektu publiski pieejamu datu bāzi, kā arī saņemt un analizēt informāciju par perspektīvajiem finansējuma projektiem;

9) mērķtiecīgi un efektīvi apsaimniekot piešķirto finansējumu, nodrošinot kontroli pār līdzekļu izlietošanu;

10) sagatavot un publicēt laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” Fonda darbības gadskārtējo pārskatu.

 

izteikt otrās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

"5) izstrādāt un iesniegt Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātā priekšlikumus par sabiedrības integrācijas, publiskā un neval­stiskā sektora attīstības procesa īstenošanai nepieciešamajiem valsts budžeta līdzekļiem valsts budžeta pieprasījuma sagatavošanai;".

 

2.

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

 

Izslēgt likumprojekta 1.panta trešo daļu, likuma 3.panta otrās daļas 5.punkta paredzēto redakciju.

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

4.pants. Fonda tiesības

(1) Fondam ir tiesības:

1) saņemt finansējumu no valsts budžeta un pašvaldību budžetiem;

2) saņemt dāvinājumus un ziedojumus (naudas līdzekļu un mantiskā veidā), kas izmantojami Fonda mērķu īstenošanai;

3) saņemt bez maksas no valsts un pašvaldību institūcijām savas darbības nodrošināšanai nepieciešamo informāciju;

4) veikt saimniecisko darbību, kas saistīta ar Fonda mērķu īstenošanu;

5) iegūt savā īpašumā kustamas un nekustamas lietas gan Latvijā, gan ārpus tās.

 

2. Papildināt 4.panta pirmo daļu ar 6. un 7.punktu šādā redakcijā:

"6) ieviest Fonda mērķim atbilstošas juridisko un fizisko personu (tai skaitā ārvalstu juridisko un fizisko personu) programmas un grantu shēmas;

 

7) nodrošināt Fonda mērķim atbilstošu Eiropas Savienības struktūrfondu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu finanšu instrumentu, Eiropas Komisijas finansēto programmu un citu starptautisku finanšu instrumentu finansētu programmu ieviešanu, pieņemt lēmumus par finansējuma piešķiršanu projektiem un veikt projektiem piešķirtā finansējuma kontroli, tai skaitā pildot Eiropas Savienības struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas funkcijas."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakcion.

precizēts

3. Papildināt 4.panta pirmo daļu ar 6. un 7.punktu šādā redakcijā:

"6) ieviest Fonda mērķim atbilstošas juridisko un fizisko personu (to skaitā ārvalstu juridisko un fizisko personu) programmas un grantu shēmas;

 

7) nodrošināt Fonda mērķim atbilstošu Eiropas Savienības struktūrfondu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu finanšu instrumentu, Eiropas Komisijas finansēto programmu un citu starptautisku finanšu instrumentu finansētu programmu ieviešanu, pieņemt lēmumus par finansējuma piešķiršanu projektiem un veikt projektiem piešķirtā finansējuma kontroli, tai skaitā pildot Eiropas Savienības struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas funkcijas."

 

 

5.pants. Fonda līdzekļi un to izlietošana

(1) Fonda līdzekļus veido:

1) valsts budžeta un pašvaldību budžetu līdzekļi;

2) juridisko un fizisko personu, to skaitā ārvalstu juridisko un fizisko personu, dāvinājumi un ziedojumi;

3) ienākumi no saimnieciskās darbības.

(2) No valsts budžeta piešķirtie līdzekļi glabājas Valsts kasē.

(3) No pašvaldību budžetiem piešķirtie līdzekļi, kā arī juridisko un fizisko personu, to skaitā ārvalstu juridisko un fizisko personu, dāvinātā un ziedotā nauda glabājas bankā, ko var norādīt dāvinātājs vai ziedotājs.

(4) Fonda līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši Fonda mērķim un uzdevumiem, kā arī Fonda darbības nodrošināšanai. Fonda līdzekļu atlikumu saimnieciskā gada beigās izlieto fonda izdevumu segšanai nākamajā saimnieciskajā gadā, to neapliek ar ienākuma nodokli.

 

 

 

 

 

 

 

3. Papildināt 5.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā īstenojama nevalstisko orga­nizāciju līdzfinansējuma budžeta programmas vadības, īstenošanas, uzraudzības un kontroles sistēma."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

 

Izteikt 5.panta otro daļu šādā redakcijā:

 

“(2) Fonds valsts budžeta līdzekļus atbilstoši Likumam par budžetu un finanšu vadību plāno, pieprasa un sniedz pārskatu par piešķirto valsts budžeta finanšu līdzekļu izlietojumu kā centrālā valsts iestāde. No valsts budžeta piešķirtie līdzekļi glabājas Valsts kasē.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 5.pantā:

 

izteikt  otro daļu šādā redakcijā:

 

“(2) Fonds valsts budžeta līdzekļus atbilstoši Likumam par budžetu un finanšu vadību plāno, pieprasa un sniedz pārskatu par piešķirto valsts budžeta finanšu līdzekļu izlietojumu kā centrālā valsts iestāde. No valsts budžeta piešķirtie līdzekļi glabājas Valsts kasē.”;

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā īstenojama nevalstisko orga­nizāciju līdzfinansējuma budžeta programmas vadības, īstenošanas, uzraudzības un kontroles sistēma."

9.pants. Fonda padome

(1) Fonda padomes sastāvā ir izglītības un zinātnes ministrs, kultūras ministrs, labklājības ministrs, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs, tieslietu ministrs, īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās, Valsts prezidenta pārstāvis, pa vienam pašvaldību pārstāvim no Kurzemes, Vidzemes, Latgales, Zemgales un Rīgas plānošanas reģioniem, pieci nevalstisko organizāciju deleģēti pārstāvji.

 

 

 

 

 

(2) Ministru kabinets apstiprina Fonda padomes sastāvu.

(3) Fonda padomes locekļi no sava vidus ievēlē Fonda padomes priekšsēdētāju, kurš vada Fonda padomes darbu.

(4) Fonda padomes pilnvaru laiks ir trīs gadi. Fonda padomes locekļu iecelšanas un atcelšanas kārtību nosaka Fonda nolikums.

(5) Fonda padomes locekļi par piedalīšanos Fonda padomes sēdēs atalgojumu nesaņem.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.10.2004. likumu)

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

 

Izteikt 9.pantu šādā redakcijā:

 

“9.pants. Fonda padome

 

(1) Fonda padomes sastāvā ir:

 

1) izglītības un zinātnes ministrs, kultūras ministrs, labklājības ministrs, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs, kā arī tieslietu ministrs;

 

2) Valsts prezidenta pastāvīgais pārstāvis un pa vienam pastāvīgajam pārstāvim no Kurzemes, Vidzemes, Latgales, Zemgales un Rīgas plānošanas reģiona;

 

3) seši pārstāvji no nevalstiskajām organizācijām.

 

(2) Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās Fonda padomes sēdēs piedalās ar padomdevēja tiesībām.

 

(3) Fonda padomes sastāvā ietilpstošās nevalstiskās organizācijas izraugās uz trim gadiem. Ministru kabinets nosaka kārtību un kritērijus, pēc kādiem izraugās nevalstiskās organizācijas, kuras var deleģēt savu pārstāvi darbam Fonda padomē.

 

(4) Fonda padome, pildot šajā likumā noteiktos Fonda uzdevumus, ir neatkarīga savu lēmumu pieņemšanā un  funkciju pildīšanā. Fonda padomes pieņemtos lēmumus var atcelt tikai tiesa, ja attiecībā uz Fondu ārējā normatīvajā aktā nav noteikts, ka pirms pārsūdzēšanas tiesā tos apstrīd augstākā iestādē.

 

(5) Fonda padomes locekļi no sava vidus ievēlē Fonda padomes priekšsēdētāju, kurš vada Fonda padomes darbu.

 

(6) Fonda padomes locekļi par piedalīšanos Fonda padomes sēdēs atalgojumu nesaņem.”

 

 

 

 

 

Atbalstīts

5. Izteikt 9.pantu šādā redakcijā:

 

“9.pants. Fonda padome

 

(1) Fonda padomes sastāvā ir:

 

1) izglītības un zinātnes ministrs, kultūras ministrs, labklājības ministrs, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs, kā arī tieslietu ministrs;

 

2) Valsts prezidenta pastāvīgais pārstāvis un pa vienam pastāvīgajam pārstāvim no Kurzemes, Vidzemes, Latgales, Zemgales un Rīgas plānošanas reģiona;

 

3) seši pārstāvji no nevalstiskajām organizācijām.

 

(2) Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās Fonda padomes sēdēs piedalās ar padomdevēja tiesībām.

 

(3) Fonda padomes sastāvā ietilpstošās nevalstiskās organizācijas izraugās uz trim gadiem. Ministru kabinets nosaka kārtību un kritērijus, pēc kādiem izraugās nevalstiskās organizācijas, kuras var deleģēt savu pārstāvi darbam Fonda padomē.

 

(4) Fonda padome, pildot šajā likumā noteiktos Fonda uzdevumus, ir neatkarīga savu lēmumu pieņemšanā un  funkciju pildīšanā. Fonda padomes pieņemtos lēmumus var atcelt tikai tiesa, ja attiecībā uz Fondu ārējā normatīvajā aktā nav noteikts, ka pirms pārsūdzēšanas tiesā tos apstrīd augstākā iestādē.

 

(5) Fonda padomes locekļi no sava vidus ievēlē Fonda padomes priekšsēdētāju, kurš vada Fonda padomes darbu.

 

(6) Fonda padomes locekļi par piedalīšanos Fonda padomes sēdēs atalgojumu nesaņem.”

 

 

11.pants. Fonda sekretariāts

(1) Fonda sekretariāts nodrošina Fonda padomes darbu un saskaņā ar Fonda nolikumu pilda Fonda padomes un tās priekšsēdētāja norādījumus.

(2) Sekretariātu vada direktors, kuru amatā apstiprina Fonda padome.

 

4. Papildināt 11.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Par valsts deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi atbildīgā amatpersona ir sekretariāta direktors."

 

 

 

 

6. Papildināt 11.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Par valsts deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi atbildīgā amatpersona ir sekretariāta direktors."

 

12.pants. Fonda komitejas

(1) Fonda komitejas izvērtē iesniegtos sabiedrības integrācijas projektus un saskaņā ar Fonda nolikumu sagatavo tos izskatīšanai Fonda padomē.

 

5.  12.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "sabiedrības integrācijas" ar vārdiem "sabied­rības integrācijas, publiskā un nevalstiskā sektora attīstības";

 

 

 

 

7.  12.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "sabiedrības integrācijas" ar vārdiem "sabied­rības integrācijas, publiskā un nevalstiskā sektora attīstības";

 

(8) Komiteja, kas izvērtē Eiropas Savienības finansētos projektus, darbojas atbilstoši Latvijas un Eiropas Komisijas noslēgtajiem līgumiem.

 

izteikt astoto daļu šādā redakcijā:

"(8) Projektus, kurus finansē no Eiropas Savienības struktūrfondiem, Eiropas Ekonomikas zonas valstu finanšu instrumentiem, Eiropas Komisijas un citiem starptautiskiem finanšu instrumentiem, izvērtē saskaņā ar attiecīgos finanšu instrumentus reglamentējošajiem tiesību aktiem."

 

 

 

 

izteikt astoto daļu šādā redakcijā:

"(8) Projektus, kurus finansē no Eiropas Savienības struktūrfondiem, Eiropas Ekonomikas zonas valstu finanšu instrumentiem, Eiropas Komisijas un citiem starptautiskiem finanšu instrumentiem, izvērtē saskaņā ar attiecīgos finanšu instrumentus reglamentējošajiem tiesību aktiem."

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

 

Papildināt likumu ar 15.pantu šādā redakcijā:

 

“15.pants. Fonda darbības tiesiskuma kontrole

 

(1) Fonda padomes administratīvos aktus, kas izdoti, pildot šajā likumā noteiktos Fonda uzdevumus, un Fonda padomes faktisko rīcību var pārsūdzēt administratīvajā tiesā, ja attiecībā uz Fondu ārējā normatīvajā aktā nav noteikts, ka pirms pārsūdzēšanas tiesā tos apstrīd augstākā iestādē.

 

(2) Citus šā panta pirmajā daļā neminētus administratīvos aktus un faktisko rīcību apstrīd un pārsūdz likumā noteiktajā kārtībā.”

 

 

 

 

Atbalstīts

8. Papildināt likumu ar 15.pantu šādā redakcijā:

 

“15.pants. Fonda darbības tiesiskuma kontrole

 

(1) Fonda padomes administratīvos aktus, kas izdoti, pildot šajā likumā noteiktos Fonda uzdevumus, un Fonda padomes faktisko rīcību var pārsūdzēt administratīvajā tiesā, ja attiecībā uz Fondu ārējā normatīvajā aktā nav noteikts, ka pirms pārsūdzēšanas tiesā tos apstrīd augstākā iestādē.

 

(2) Citus šā panta pirmajā daļā neminētus administratīvos aktus un faktisko rīcību apstrīd un pārsūdz likumā noteiktajā kārtībā.”

 

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

 

 

 

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

 

 

 

 

 

 

Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

 

Likumprojekts 2.lasījumam

30.05.07.

 

Grozījumi Sabiedrības integrācijas fonda likumā

 

Izdarīt Sabiedrības integrācijas fonda likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 16.nr.; 2004, 23.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 2.pantu šādā redakcijā:

 

“2.pants. Fonda juridiskais statuss

 

(1) Sabiedrības integrācijas fonds (turpmāk — Fonds) ir atvasināta publisko tiesību juridiskā persona — publisks nodibinājums, kas tiek izveidots ar šo likumu.

 

(2) Fonda lēmējorgāns ir Fonda padome.

 

(3) Fonds darbojas saskaņā ar šo likumu, Fonda nolikumu, kuru apstiprina Fonda padome, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.

 

(4) Fonds ir īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās pārraudzībā. Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās pārrauga Fonda darbības tiesiskumu.”

 

2. 3.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Fonda mērķis ir finansiāli atbalstīt un veicināt sabiedrības integrāciju atbilstoši attiecīgās valsts programmas pamatnostādnēm, kā arī publiskā un nevalstiskā sektora attīstības programmu un projektu (turpmāk — projekts) īstenošanu.”;

aizstāt otrajā daļā vārdus “sabiedrības integrācijas” ar vārdiem “sabiedrības integrācijas, publiskā un nevalstiskā sektora attīstības”.

3. Papildināt 4.panta pirmo daļu ar 6. un 7.punktu šādā redakcijā:

“6) ieviest Fonda mērķim atbilstošas juridisko un fizisko personu (to skaitā ārvalstu juridisko un fizisko personu) programmas un grantu shēmas;

 

7) nodrošināt Fonda mērķim atbilstošu Eiropas Savienības struktūrfondu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu finanšu instrumentu, Eiropas Komisijas finansēto programmu un citu starptautisku finanšu instrumentu finansētu programmu ieviešanu, pieņemt lēmumus par finansējuma piešķiršanu projektiem un veikt projektiem piešķirtā finansējuma kontroli, tai skaitā pildot Eiropas Savienības struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas funkcijas.”

 

4. 5.pantā:

 

izteikt  otro daļu šādā redakcijā:

 

“(2) Fonds valsts budžeta līdzekļus atbilstoši Likumam par budžetu un finanšu vadību plāno, pieprasa un sniedz pārskatu par piešķirto valsts budžeta finanšu līdzekļu izlietojumu kā centrālā valsts iestāde. No valsts budžeta piešķirtie līdzekļi glabājas Valsts kasē.”;

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā īstenojama nevalstisko organizāciju līdzfinansējuma budžeta programmas vadības, īstenošanas, uzraudzības un kontroles sistēma.”

 

5. Izteikt 9.pantu šādā redakcijā:

 

“9.pants. Fonda padome

 

(1) Fonda padomes sastāvā ir:

 

1) izglītības un zinātnes ministrs, kultūras ministrs, labklājības ministrs, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs, kā arī tieslietu ministrs;

 

2) Valsts prezidenta pastāvīgais pārstāvis un pa vienam pastāvīgajam pārstāvim no Kurzemes, Vidzemes, Latgales, Zemgales un Rīgas plānošanas reģiona;

 

3) seši pārstāvji no nevalstiskajām organizācijām.

 

(2) Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās Fonda padomes sēdēs piedalās ar padomdevēja tiesībām.

 

(3) Fonda padomes sastāvā ietilpstošās nevalstiskās organizācijas izraugās uz trim gadiem. Ministru kabinets nosaka kārtību un kritērijus, pēc kādiem izraugās nevalstiskās organizācijas, kuras var deleģēt savu pārstāvi darbam Fonda padomē.

 

(4) Fonda padome, pildot šajā likumā noteiktos Fonda uzdevumus, ir neatkarīga savu lēmumu pieņemšanā un funkciju pildīšanā. Fonda padomes pieņemtos lēmumus var atcelt tikai tiesa, ja attiecībā uz Fondu ārējā normatīvajā aktā nav noteikts, ka pirms pārsūdzēšanas tiesā tos apstrīd augstākā iestādē.

 

(5) Fonda padomes locekļi no sava vidus ievēlē Fonda padomes priekšsēdētāju, kurš vada Fonda padomes darbu.

 

(6) Fonda padomes locekļi par piedalīšanos Fonda padomes sēdēs atalgojumu nesaņem.”

6. Papildināt 11.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Par valsts deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi atbildīgā amatpersona ir sekretariāta direktors.”

7.  12.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus “sabiedrības integrācijas” ar vārdiem “sabied­rības integrācijas, publiskā un nevalstiskā sektora attīstības”;

izteikt astoto daļu šādā redakcijā:

“(8) Projektus, kurus finansē no Eiropas Savienības struktūrfondiem, Eiropas Ekonomikas zonas valstu finanšu instrumentiem, Eiropas Komisijas un citiem starptautiskiem finanšu instrumentiem, izvērtē saskaņā ar attiecīgos finanšu instrumentus reglamentējošiem tiesību aktiem.”

8. Papildināt likumu ar 15.pantu šādā redakcijā:

 

“15.pants. Fonda darbības tiesiskuma kontrole

 

(1) Fonda padomes administratīvos aktus, kas izdoti, pildot šajā likumā noteiktos Fonda uzdevumus, un Fonda padomes faktisko rīcību var pārsūdzēt administratīvajā tiesā, ja attiecībā uz Fondu ārējā normatīvajā aktā nav noteikts, ka pirms pārsūdzēšanas tiesā tos apstrīd augstākā iestādē.

 

(2) Citus šā panta pirmajā daļā neminētus administratīvos aktus un faktisko rīcību apstrīd un pārsūdz likumā noteiktajā kārtībā.”

 

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.