Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

Likumprojekts

 

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

 

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

 

1. Papildināt 159.7 pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

 

"Par tādu skaidrā naudā ar fiziskajām personām veikto darījumu nedeklarēšanu, kuru apmērs mēnesī pārsniedz septiņus tūkstošus latu, –

uzliek naudas sodu fiziskajām un juridiskajām personām piecpadsmit procentu apmērā no nedeklarētās summas."

 

2. Papildināt 159.8 pantu ar septīto, astoto un devīto daļu šādā redakcijā:

 

"Par mantiskā stāvokļa deklarācijas iesniegšanu, pārkāpjot nodokļu normatīvajos aktos noteikto iesniegšanas termiņu līdz 15 kalendāra dienām, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt latiem.

Par mantiskā stāvokļa deklarācijas iesniegšanu, pārkāpjot nodokļu normatīvajos aktos noteikto iesniegšanas termiņu no 16 līdz 30 kalendāra dienām, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no desmit līdz trīssimt latiem.

Par mantiskā stāvokļa deklarācijas iesniegšanu, pārkāpjot nodokļu normatīvajos aktos noteikto iesniegšanas termiņu vairāk par 30 kalendāra dienām, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divdesmit līdz piecsimt latiem."

 

Likums stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanšu ministrs

O.Spurdziņš


Likumprojekta

„Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

  2005.gada 29.septembrī Ministru kabinets pieņēma rīkojumu nr.624 “Par koncepciju “Par fizisko personu ienākumu gūšanas kontroles pilnveidošanu”, paredzot ieviest jaunu kontroles mehānismu fizisko personu ienākumu gūšanas kontroles uzlabošanai. Savukārt, izstrādāt normatīvo aktu bāzi minētā pasākuma īstenošanai, uzdeva ar Ministru prezidenta 2005.gada 12.oktobra rīkojumu Nr.424 “Par darba grupu tiesību aktu projektu izstrādei” izveidotajai darba grupai. 

Ņemot vērā to, ka fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarēšanās Latvijā līdz šim nav bijusi noteikta normatīvajos aktos, ir izstrādāts jauns normatīvā akta projekts - likumprojekts “Fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarēšanas likums” (turpmāk – likumprojekts), kas nosaka fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarēšanas pienākumu.

 Ievērojot Latvijas tiesību sistēmu, par fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarēšanas pienākumu neievērošanu ir piemērojama administratīvā atbildība, kas ir nosakāma Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā.

2. Normatīvā akta projekta būtība

    Likumprojekts “Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” paredz:

§      noteikt atbildību  par skaidrā naudā veikto darījumu ar fiziskajām personām nedeklarēšanu;

§      noteikt atbildību par mantiskā stāvokļa deklarācijas iesniegšanas termiņa neievērošanu.

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

5. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

Likumprojekts šo jomu neskar

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 1

 2

 3

 4

 5

 6

1.Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Likumprojekts šo jomu neskar.

2.Izmaiņas budžeta izdevumos

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Likumprojekts šo jomu neskar.

Cita informācija:

 

Ņemot vērā to, ka šobrīd nav iespējams prognozēt to fizisko personu skaitu, kuras deklarācijā uzrādīs nepatiesu mantisko stāvokli un ienākumus, nav iespējams noteikt likumprojektā paredzēto soda sankciju ietekmi uz valsts budžetu.

 

 IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā stājas spēkā vienlaicīgi ar grozījumiem likumā „Par nodokļiem un nodevām” un Fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarēšanas likumu.

2. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

 V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts šo jomu neskar.

 4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju.

Likumprojekts šo jomu neskar.

 2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

5. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Darba grupā, kas izstrādāja likumprojektu, piedalījās Nodokļu maksātāju interešu aizsardzības fonda pārstāvis.

 

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta) 

Nodokļu maksātāju interešu aizsardzības fonds atbalsta likumprojektu.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti. Pēc likumprojekta atbalstīšanas paredzēts ievietot informāciju par to ministrijas mājas lapā.

Tiks sagatavota informācija publicēšanai masu saziņas līdzekļos, kā arī sagatavoti informatīvie bukleti.

 

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem nav notikušas.

 

5. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

  VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcija

Likumprojekta īstenošanai netiek radītas jaunas valsts iestādes un netiks paplašinātas esošo iestāžu funkcijas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

 Informācija par likumprojekta pieņemšanu pēc tā izskatīšanas Ministru kabinetā tiks publicēta plašsaziņas līdzekļos un Finanšu ministrijas mājas lapā.  Pēc likumprojekta pieņemšanas Saeimā tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un periodiskajā izdevumā “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds savas tiesības varēs aizstāvēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

 

4. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

 

Finanšu ministrs                                                                               O.Spurdziņš

 

 

 

Valsts sekretāres vietnieks

 

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

D.Tauriņš

E.Strazdiņa

M.Radeiko

T.Trenko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.04.2007 11:07

810     

T.Trenko 7095515

Tatjana.Trenko@fm.gov.lv