17

LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba ielā 10/12, Rīgā, LV-1811             tālr. 708 7318, fakss 708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

2008.gada 17.aprīlis

Nr.9/2 – 2 – 73 – (9/08)

 

Saeimas Prezidijam

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz iekļaut Saeimas kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojekta "Grozījums likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"" (Nr.331/Lp9) izskatīšanu 3.lasījumā.

 

Pielikumā: Komisijas apkopotie priekšlikumi uz 17 lp.

 

 

Godbijībā,

komisijas priekšsēdētājs                                                 K.Leiškalns

 

 

21.04.2008

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Likumprojekts trešajam lasījumam

 

Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"

 (Nr.331/Lp9)

 

Spēkā esošā redakcija

Otrā lasījuma redakcija
Nr.
Priekšlikumi

(33)

Komisijas atzinums
Komisijas atbalstītā redakcija
(ar valodas speciālistu labojumiem)

 

Izdarīt likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 22./23.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 2., 23.nr.; 1995, 8., 14.nr.; 1996, 9.nr.; 1997, 3., 21.nr.; 1998, 1.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 5.nr.; 2001, 1., 24.nr.; 2002, 6.nr.; 2003, 15.nr.; 2004, 2.nr.; 2005, 2., 8., 24.nr.; 2006, 14., 22.nr.; 2007, 3.nr.) šādus grozījumus:

1

Juridiskais birojs

Ierosinām precizēt likumprojekta ievaddaļā atsauci uz likuma oficiālajām publikācijām un izteikt to šādā redakcijā:

„(Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 22./23.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 2., 23.nr.; 1995, 8., 14.nr.; 1996, 9.nr.; 1997, 3., 21.nr.; 1998, 1.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 5.nr.; 2001, 1., 24.nr.; 2002, 6.nr.; 2003, 15.nr.; 2004, 2.nr.; 2005, 2., 8., 24.nr.; 2006, 14., 22.nr.; 2007, 3., 12., 24.nr.)”.

Atbalstīts

Izdarīt likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 22./23.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 2., 23.nr.; 1995, 8., 14.nr.; 1996, 9.nr.; 1997, 3., 21.nr.; 1998, 1.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 5.nr.; 2001, 1., 24.nr.; 2002, 6.nr.; 2003, 15.nr.; 2004, 2.nr.; 2005, 2., 8., 24.nr.; 2006, 14., 22.nr.; 2007, 3., 12., 24.nr.) šādus grozījumus:

2.pants. Nodokļa maksātāji

Nodokli maksā fiziskās personas (turpmāk - maksātāji):

1) kas atbilstoši likumam "Par nodokļiem un nodevām" ir iekšzemes nodokļu maksātāji (turpmāk - arī rezidenti) un taksācijas periodā (kalendārajā gadā) ir guvuši ienākumus Latvijas Republikā un/vai ārvalstīs;

 

2

Deputāts M.Mitrofanovs

Svītrot likuma 2.panta 1.punktā vārdus „un/vai ārvalstīs”

 

Neatbalstīts

 

3.pants. Ar nodokli apliekamais objekts

1. Ar nodokli tiek aplikts iekšzemes nodokļa maksātāja taksācijas perioda (kalendārā gada) apliekamo ienākumu apjoms. Algas nodokļa objekts ir maksātāja mēneša apliekamie ienākumi.

2. Iekšzemes nodokļa maksātāja gada (algas nodokļa maksātāja - mēneša) apliekamais ienākums ir viņa gada (mēneša) ienākums, izņemot šā likuma 9.pantā minētos neapliekamos ienākumus, no kura tiek atskaitīti:

1) šā likuma 10.pantā noteiktie attaisnotie izdevumi;

2) maksātāja gada (mēneša) neapliekamais minimums;

3) šā likuma 13.pantā noteiktie atvieglojumi.

 

 

 

 

 

 

1. Papildināt 3.pantu ar 2.1 un 2.2 daļu šādā redakcijā:

“2.1 Ja maksātājs taksācijas gada laikā gūst ienākumus, kuri tiek aplikti ar nodokli pēc atšķirīgām likmēm, apliekamo ienākumu saskaņā ar šā panta otro daļu nosaka, šā panta otrās daļas 1.—3.punktā minētos atskaitījumus sadalot proporcionāli starp attiecīgajiem ienākumu veidiem.

2.2 Ja ienākumi, kurus apliek ar vienu nodokļa likmi, ir mazāki nekā uz tiem attiecinātie atskaitījumi saskaņā ar šā panta otrās daļas 1.—3.punktu un 2.daļu, par atlikušo atskaitījumu daļu samazina ienākumus, kas apliekami ar citu nodokļa likmi.”

3

 

 

 

 

 

4

Deputāts B.Cilevičs

Izslēgt likumprojekta 1.pantu (3.panta papildinājumi ar 2.1 un 2.2 daļu).

 

 

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt likuma 3. panta 2.1 un 2.2 daļā (likumprojekta 1. pants) vārdus un skaitļus „šā panta otrās daļas 1.-3. punktā” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem un skaitļiem „šā panta otrās daļas 1., 2. un 3. punktā” (attiecīgā locījumā).

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

Atbalstīts

1.Papildināt 3.pantu ar 2.1 un 2.2 daļu šādā redakcijā:

“2.1 Ja maksātājs taksācijas gada laikā gūst ienākumus, kuri tiek aplikti ar nodokli pēc atšķirīgām likmēm, apliekamo ienākumu saskaņā ar šā panta otro daļu nosaka, šā panta otrās daļas 1., 2. un 3. punktā minētos atskaitījumus sadalot proporcionāli starp attiecīgajiem ienākumu veidiem.

2.2 Ja ienākumi, kurus apliek ar vienu nodokļa likmi, ir mazāki nekā uz tiem attiecinātie atskaitījumi saskaņā ar šā panta otrās daļas 1., 2. un 3. punktu un 2.daļu, par atlikušo atskaitījumu daļu samazina ienākumus, kas apliekami ar citu nodokļa likmi.”

 

3. Ārvalsts nodokļa maksātāja (nerezidenta) ar nodokli apliekamais ienākums ir:

11) procentu ienākums, izņemot šā likuma 9.panta pirmajā daļā noteiktos procentu ienākumus;

 

 

5

Deputāti A.Golubovs, I.Ribakovs

Izteikt 3. panta trešās daļas 11. punktu šādā redakcijā:

” 11) procentu ienākums:

- ienākumi no hipotekārajām ķīlu zīmēm;

- ienākumi no Latvijas valsts un pašvaldību parādzīmēm.”

 

Neatbalstīts

 

 

8.pants. Gada apliekamā ienākuma avoti

3. Pie pārējiem fiziskās personas ienākumiem, par kuriem ir jāmaksā nodoklis, tiek pieskaitīti:

10) pensijas neatkarīgi no to izmaksas avota;

 

6

Deputāti A.Golubovs, I.Ribakovs

Izteikt 8. panta trešās daļas 10. punktu šādā redakcijā:

“10) pensijas neatkarīgi no izmaksas avota, izņemot I un II grupas invalīdu pensijas”

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

7

Deputāti A.Golubovs, I.Ribakovs

Papildināt 8. panta trešo daļu ar 12. punktu šādā redakcijā:

“12) fiziskajām personām izmaksātās dividendes no uzņēmējdarbības vai kapitālsabiedrības  peļņas.” 

Neatbalstīts

 

 

6. Ienākumu no nekustamā īpašuma atsavināšanas atbilstoši šā panta trešās daļas 11.punktam nosaka kā nekustamā īpašuma atsavināšanas cenas un iegādes vērtības starpību. Ja nekustamais īpašums iegūts uz dāvinājuma līguma pamata vai mantojuma ceļā, par tā iegādes vērtību uzskata attiecīgi mantojuma masā ietilpstošā konkrētā īpašuma vērtību vai dāvinājuma līgumā norādītā konkrētā īpašuma vērtību. Nekustamā īpašuma iegādes vērtībā tiek iekļauti arī izdevumi, kas saistīti ar tā iegūšanu, — valsts nodeva par darījuma noformēšanu, valsts nodeva lietā par apstiprināšanu mantojuma tiesībās vai lietā par pēdējās gribas rīkojuma akta vai mantojuma līguma stāšanos likumīgā spēkā, valsts nodeva par īpašumtiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, komisijas nauda un citi līdzīgi izdevumi, kuri nav saistīti ar īpašuma apsaimniekošanu.

 

 

8

Deputāts M.Mitrofanovs

Izteikt likuma 8. panta sesto daļu šādā redakcijā:

 „6. Ienākumu no nekustamā īpašuma atsavināšanas atbilstoši šā panta trešās daļas 11.punktam nosaka kā nekustamā īpašuma atsavināšanas cenas un iegādes vērtības starpību. Ja nekustamais īpašums iegūts uz dāvinājuma līguma pamata vai mantojuma ceļā, par tā iegādes vērtību uzskata attiecīgi mantojuma masā ietilpstošā konkrētā īpašuma vērtību vai dāvinājuma līgumā norādītā konkrētā īpašuma vērtību. Kārtību kādā aprēķināma mantojuma masā ietilpstošā konkrētā īpašuma vērtība nosaka Ministru kabinets. Nekustamā īpašuma iegādes vērtībā tiek iekļauti arī izdevumi, kas saistīti ar tā iegūšanu, — valsts nodeva par darījuma noformēšanu, valsts nodeva lietā par apstiprināšanu mantojuma tiesībās vai lietā par pēdējās gribas rīkojuma akta vai mantojuma līguma stāšanos likumīgā spēkā, valsts nodeva par īpašumtiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, komisijas nauda un citi līdzīgi izdevumi, kuri nav saistīti ar īpašuma apsaimniekošanu.”

 

Neatbalstīts

 

 

9.pants. Ar nodokli neapliekamo ienākumu veidi

1. Gada apliekamajā ienākumā netiek ietverti un ar nodokli netiek aplikti šādi ienākumu veidi:

2) fiziskās personas - individuālā uzņēmuma īpašnieka - ienākums no individuālā uzņēmuma, kurš ir uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātājs, un fiziskajām personām izmaksātās dividendes no Latvijas Republikas kapitālsabiedrības vai kooperatīvās sabiedrības peļņas, kā arī no citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts rezidenta - sabiedrības peļņas, izņemot dividendes no iekšzemes uzņēmuma, kuram nav jāmaksā uzņēmumu ienākuma nodoklis, vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts rezidenta - sabiedrības, kurai nav jāmaksā uzņēmumu ienākuma nodoklim pēc būtības līdzīgs ienākuma nodoklis savā rezidences valstī, kā arī no tām kapitālsabiedrībām, kuras izmanto citos Latvijas Republikas likumos (izņemot likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli") noteiktos uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojumus vai atlaides vai pēc būtības līdzīgus citā Eiropas Savienības dalībvalstī un Eiropas Ekonomikas zonas valstī noteiktus ienākuma nodokļa atvieglojumus vai atlaides dividenžu deklarēšanas gadā vai iepriekšējā gadā;

 

 

 

 

9

 

 

 

Deputāti A.Golubovs, I.Ribakovs

Izteikt  9. panta pirmās  daļas 2. punktu šādā redakcijā:

“2) fiziskas personas – individuālā uzņēmuma īpašnieka – ienākums no individuālā uzņēmuma, kurš ir uzņēmuma ienākuma nodokļa maksātājs.”

Neatbalstīts

 

 

 6) ienākumi no Latvijas vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts un pašvaldību parādzīmēm;

 

 

 

10

Deputāti A.Golubovs, I.Ribakovs

Izslēgt 9. panta pirmās daļas 6. punktu.  

Neatbalstīts

 

 

7) normatīvajos aktos noteiktie no budžeta izmaksājamie (paredzēti budžeta apropriācijā) pabalsti, normatīvajos aktos noteiktā atlīdzība par aizbildņa pienākumu pildīšanu un atlīdzība par audžuģimenes pienākumu veikšanu, izņemot pārejošas darba nespējas pabalstus un pabalstus, kuru piešķiršanas pamats ir personas darba vai dienesta attiecības ar budžeta finansētu institūciju, kā arī citi pabalsti, kas izmaksājami no Ministru kabineta noteiktajām biedrībām un nodibinājumiem;

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāti A.Golubovs, I.Ribakovs

Izteikt 9. panta pirmās daļas 7. punktu šāda redakcijā:

"7) normatīvajos aktos noteiktie no budžeta izmaksājamie (paredzēti budžetā apropriācijā) pabalsti, pensijas, normatīvajos aktos noteiktā atlīdzība par aizbildņa pienākumu pildīšanu un atlīdzība par audžuģimenes pienākumu veikšanu, izņemot pārejošas darba nespējas pabalstus un pabalstus, kuru piešķiršanas pamats ir personas darba vai dienesta attiecības ar budžeta finansētu institūciju, kā arī citi pabalsti, kas izmaksājami no Ministru kabineta noteiktajām biedrībām un nodibinājumiem;"

 

 

Deputāte  A.Barča

Ierosinu papildināt likuma 9.panta pirmās daļas 7. apakšpunktu pēc vārdiem „par audžuģimenes pienākumu veikšanu” ar vārdiem „atlīdzība par vecu vientuļu un slimu pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojošu iedzīvotāju aprūpi mājās”.

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

13

Deputāti A.Golubovs, I.Ribakovs

Papildināt likuma 9.panta pirmo daļu ar jaunu 31.punktu šādā redakcijā:

“31) smagas invaliditātes: I un II grupas invalīdu pensijas”.

 

Neatbalstīts

 

 

 

2. Papildināt 9.pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

“8. Ja tiek atsavināts nekustamais īpašums, ko veido ēka vai būve un zeme, uz kuras atrodas ēka vai būve, bet uz šo zemi īpašuma tiesības zemesgrāmatā nostiprinātas vēlāk nekā uz ēku vai būvi, tad par nekustamā īpašuma iegādes brīdi uzskata dienu, kad ēka vai būve reģistrēta zemesgrāmatā.”

14

Juridiskais birojs

Ierosinām precizēt 9. panta astoto daļu (likumprojekta 2. pants) un izteikt to šādā redakcijā:

„8. Ja tiek atsavināts nekustamais īpašums, ko veido ēka vai būve un zeme, uz kuras atrodas ēka vai būve, bet uz šo zemi īpašuma tiesības iegūtas un zemesgrāmatā nostiprinātas vēlāk nekā uz ēku vai būvi, tad par nekustamā īpašuma iegādes brīdi uzskata dienu, kad ēka vai būve ierakstīta zemesgrāmatā.”.

 

 

Atbalstīts

2. Papildināt 9.pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

8. Ja tiek atsavināts nekustamais īpašums, ko veido ēka vai būve un zeme, uz kuras atrodas ēka vai būve, bet uz šo zemi īpašuma tiesības iegūtas un zemesgrāmatā nostiprinātas vēlāk nekā uz ēku vai būvi, tad par nekustamā īpašuma iegādes brīdi uzskata dienu, kad ēka vai būve ierakstīta zemesgrāmatā.

12.pants. Maksātāja gada neapliekamais minimums

1. Maksātāja gada apliekamajā ienākumā netiek ietverta summa vienas personas gada neapliekamā minimuma apmērā. Gada neapliekamais minimums ir visu gada mēnešu neapliekamo minimumu summa. Mēneša neapliekamā minimuma apmēru taksācijas gadam nosaka Ministru kabinets līdz pirmstaksācijas gada 30.jūnijam.

2. Nerezidentiem neapliekamais minimums netiek piemērots, izņemot nerezidentu, kurš ir citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts rezidents un taksācijas gadā Latvijā guvis vairāk nekā 75 procentus no saviem kopējiem ienākumiem.

3. Šajā pantā minēto neapliekamo minimumu nepiemēro personām, kurām piemēro šā likuma 13.panta pirmās daļas 2., 3. un 4.punktā paredzēto neapliekamo minimumu.

 

15

Deputāti A.Golubovs, I.Ribakovs

Izslēgt 12. panta trešo daļu.

 

Neatbalstīts

 

 

13.pants. Atvieglojumi maksātājam

1. Maksātājam paredzēti šādi atvieglojumi:

2) personām, kurām pensija piešķirta līdz 1996.gada 1.janvārim atbilstoši likumam "Par valsts pensijām", neapliekamais minimums ir šīs pensijas apmērā;

 

16

Deputāti A.Golubovs, I.Ribakovs

Izteikt 13.panta pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

“2) personām, kurām pensija piešķirta līdz 1996.gada 1.janvārim atbilstoši likumam 

 “Par valsts pensijām”, kā arī personām, kuras saskaņā ar likumiem ir atzītas par I

un II grupas invalīdiem, neapliekamais minimums ir šīs pensijas apmērā;”

Neatbalstīts

 

 

3) personām, kurām piešķirta vai pārrēķināta pensija pēc 1996.gada 1.janvāra vai noteikta piemaksa pie pensijas par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim, atbilstoši likumam “Par valsts pensijām” vai izdienas pensija, vai speciālā valsts pensija atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, neapliekamais minimums šīm pensijām (kopā ar piemaksu par uzkrāto apdrošināšanas stāžu) ir 1980 latu gadā;

 

17

Deputāti A.Golubovs, I.Ribakovs

Izslēgt 13. panta pirmās daļas 3.punktu.

Neatbalstīts

 

 

1.1 Šā panta pirmās daļas 3.punktā noteiktais neapliekamais minimums ir piemērojams arī no ārvalstīm saņemtajai pensijai (piemērojot to kopā no ārvalstīm saņemtajai pensijai un pensijai, kas piešķirta vai pārrēķināta pēc 1996.gada 1.janvāra atbilstoši likumam “Par valsts pensijām”, vai izdienas pensijai, vai speciālajai valsts pensijai atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem).

 

18

Deputāti A.Golubovs, I.Ribakovs

Izslēgt 13. panta 1 1 daļu.

Neatbalstīts

 

 

15.pants. Nodokļa likmes

 1. Gada apliekamais ienākums, kas noteikts kā starpība starp maksātāja gada ienākuma summu, no kuras atskaitīta maksātāja saimnieciskās darbības ienākuma summa, un summu, kura aprēķināta saskaņā ar šā likuma 10.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 5. un 6.punkta, kā arī 12. un 13.panta noteikumiem, tiek aplikts ar nodokli pēc šā panta otrajā daļā noteiktajām likmēm. Saimnieciskās darbības ienākums tiek aplikts ar nodokli pēc šā panta 2.1 daļā noteiktās likmes. /Šāda 1.daļas redakcija piemērojama ar taksācijas gadu, kas sākas 2008.gadā/

3. Izteikt 15.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“1. Gada apliekamais ienākums tiek aplikts ar nodokli atbilstoši šajā pantā noteiktajām likmēm.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Izteikt 15.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“1. Gada apliekamais ienākums tiek aplikts ar nodokli atbilstoši šajā pantā noteiktajām likmēm.”

 

2. Nodokļa likme, kas jāmaksā no gada apliekamā ienākuma, ir 25 procenti. Algas nodokļa maksātājam nodokļa likme 25 procentu apmērā jāmaksā no mēneša apliekamā ienākuma.

 

 

19

Deputāti A.Vidavskis I.Ribakovs

 Izteikt 15.panta otro daļu šādā redakcijā:

“Nodokļa likmes, kas jāmaksā no gada apliekamā ienākuma, kā arī algas nodokļa maksātājam, kas jāmaksā no mēneša apliekamā ienākuma ir :

-līdz Ministru kabineta noteiktajam ienākuma minimumam - 5 %,         

-no Ministru kabineta noteiktā ienākuma minimuma līdz 300 LV -10 %

- no 301 līdz 600 LVL -    20 %,              

- no 601 līdz 1500 LVL  - 25 %,

- no 1501 LVL - 30 %,              

pensijām, neatkarīgi no to izmaksas avota, piemēro koeficientu 0,5 no nodokļa likmes.”

Neatbalstīts

 

 

18.pants. Nodokļa aprēķināšana no saimnieciskās darbības ienākuma un tā maksāšana avansā

9. Maksātājs, kurš maksā fiksēto ienākuma nodokli, nodokļa avansa maksājumu 25 latu apmērā veic līdz taksācijas gada 15.martam.

 

 

20

Finanšu ministrs A.Slakteris

Papildināt 18.panta devīto daļu ar teikumiem šādā redakcijā:

„Maksātājs, kurš taksācijas gadā uzsāk saimniecisko darbību vēlāk nekā 15.martā un izvēlas maksāt fiksēto ienākuma nodokli, patstāvīgi iemaksā budžetā nodokļa avansa maksājumu par taksācijas gadu pēc saimnieciskās darbības reģistrācijas nākamajā, šā likuma panta trešajā daļā noteiktajā, avansa maksājumu veikšanas termiņā. Ja maksātājs uzsāk saimniecisko darbību vēlāk nekā taksācijas gada 15.novembrī, taksācijas gadā nodokļa avansa maksājums netiek veikts.”.

Atbalstīts

4. Papildināt 18.panta devīto daļu ar tekstu šādā redakcijā:

“Maksātājs, kurš taksācijas gadā uzsāk saimniecisko darbību vēlāk nekā 15.martā un izvēlas maksāt fiksēto ienākuma nodokli, patstāvīgi iemaksā budžetā nodokļa avansa maksājumu par taksācijas gadu pēc saimnieciskās darbības reģistrācijas nākamajā, šā panta trešajā daļā noteiktajā avansa maksājumu veikšanas termiņā. Ja maksātājs uzsāk saimniecisko darbību vēlāk nekā taksācijas gada 15.novembrī, taksācijas gadā nodokļa avansa maksājums netiek veikts.”

 

19.pants. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas rezumējošā kārtība

2. Atbilstoši šim likumam nodoklis tiek aprēķināts par gada apliekamā ienākuma kopējo apjomu, kuru nosakot saimnieciskās darbības zaudējumus nevar segt uz citu ienākumu veidu rēķina, un tas tiek atspoguļots deklarācijā.

Deklarācijā tiek uzrādīti visi maksātāja taksācijas periodā (kalendārajā gadā) gūtie ienākumi, arī ar nodokli neapliekamie ienākumi, ja to kopējā summa pārsniedz gada neapliekamā minimuma apmēru, izņemot šā likuma 9.panta pirmās daļas 29. un 30.punktā minētos ienākumus.

 

21

Finanšu ministrs A.Slakteris

19.pantā:

izteikt otrās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

„Deklarācijā tiek uzrādīti visi maksātāja taksācijas periodā (kalendārajā gadā) gūtie ienākumi, arī ar nodokli neapliekamie ienākumi, ja to kopējā summa pārsniedz četrkāršotu gada neapliekamā minimuma apmēru, izņemot šā likuma 9.panta pirmās daļas 29. un 31.punktā minētos ienākumus.”;

Atbalstīts

5. 19.pantā:

izteikt otrās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

“Deklarācijā tiek uzrādīti visi maksātāja taksācijas periodā (kalendārajā gadā) gūtie ienākumi, arī ar nodokli neapliekamie ienākumi, ja to kopējā summa pārsniedz četrkāršotu gada neapliekamā minimuma apmēru, izņemot šā likuma 9.panta pirmās daļas 29. un 31.punktā minētos ienākumus.”;

3. Maksātājs ne vēlāk kā 15 dienu laikā no šajā likumā noteiktās deklarācijas iesniegšanas dienas iemaksā budžetā aprēķinātā nodokļa summu, bet, ja aprēķinātā nodokļa summa pārsniedz 100 latus, maksātājs to var iemaksāt budžetā trijās reizēs — līdz 16.aprīlim, 16.maijam un 16.jūnijam, iemaksājot katru reizi trešo daļu no šīs summas. Turklāt šī summa ir samazināma par to nodokļa daļu, kuru taksācijas gada laikā darba devēji samaksājuši kā algas nodokli vai pats maksātājs — kā avansu vai nodokli, kas ieturēts no maksātāja ienākuma, izmaksājot viņam šā likuma 17.panta desmitajā daļā minētos ienākumus.

 

22

Finanšu ministrs A.Slakteris

aizstāt trešajā daļā skaitli „100” ar skaitli „450”;

Atbalstīts

aizstāt trešajā daļā skaitli “100” ar skaitli “450”;

 

3.1 Maksātājs ne vēlāk kā 15 dienu laikā no šajā likumā noteiktās deklarācijas iesniegšanas dienas iemaksā budžetā fiksētā ienākuma nodokļa atlikušo daļu, ko nosaka kā starpību starp fiksētā ienākuma nodokļa summu, kas noteikta atbilstoši šā likuma 15.panta piektajai daļai, un saskaņā ar šā likuma 18.panta devīto daļu noteikto avansa maksājumu.

 

23

Finanšu ministrs A.Slakteris

papildināt 3.1daļu ar teikumu šādā redakcijā:

„Ja fiksētā ienākuma nodokļa atlikusī daļa, kas jāiemaksā budžetā, pārsniedz 450 latus, tad piemēro šā likuma panta trešo daļu.”.

Atbalstīts

papildināt 3.daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Ja fiksētā ienākuma nodokļa atlikusī daļa, kas jāiemaksā budžetā, pārsniedz 450 latus, piemēro šā panta trešo daļu.”

 

30.pants. Maksātāja tiesības

Maksātājam ir šādas tiesības:

3) pieprasīt Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei pēc savas dzīvesvietas atmaksāt pārmaksāto vai rezumējošā kārtībā kļūdaini samaksāto nodokļa summu;

 

24

Deputāts B.Cilevičs

Izteikt 30. panta trešo punktu šādā redakcijā:

„3) pieprasīt Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei pēc savas dzīvesvietas atmaksāt pārmaksāto vai rezumējošā kārtībā kļūdaini samaksāto nodokļa summu 30   dienu laikā,  no dienas,  kad  tas ir konstatēts, vai lūgt šo summu ieskaitīt nākamā perioda iemaksās

Neatbalstīts

 

 

Pārejas noteikumi

4. Papildināt pārejas noteikumus ar 41.punktu šādā redakcijā:

“41. Šā likuma 3.panta 2.1 un 2.daļa, kā arī grozījumi 15.panta pirmajā daļā un likuma pielikumā piemērojami ar 2008.gada 1.janvāri.”

25

 

 

 

 

Deputāts B.Cilevičs

Izslēgt likumprojekta 4.pantu.

 

Neatbalstīts

 

6. Papildināt pārejas noteikumus ar 41., 42., 43. un 44.punktu šādā redakcijā:

“41. Šā likuma 3.panta 2.1 un 2.daļa, kā arī grozījumi 15.panta pirmajā daļā un likuma pielikumā piemērojami ar 2008.gada 1.janvāri.

 

 

26

 

Deputāts M.Mitrofanovs

Papildināt pārejas noteikumus ar 42.punktu šādā redakcijā:

„42. Ministru kabinets līdz 2008. gada 1.septembrim izstrādā likuma 8.panta sestajā daļā minētos noteikumus mantojuma masā ietilpstošā konkrētā īpašuma vērtības noteikšanai.”

Neatbalstīts

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts M.Grīnblats

Papildināt likuma Pārejas noteikumus ar jaunu 42. punktu šādā redakcijā:

“42. Pašvaldībām, kas ar Finanšu ministriju noslēgušas līgumu par iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksāšanas un uzskaites kārtību attiecīgās pašvaldības teritorijā, tiek garantēta iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognozes, kas noteikta ar Ministru kabineta 2007. gada 18. decembra noteikumiem Nr. 913 „Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2008. gadā”, izpilde Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.”

 

 

Deputāts K.Leiškalns

Papildināt likuma Pārejas noteikumus ar jaunu 42. punktu šādā redakcijā:

„42. Ņemot vērā grozījumu šā likuma 15.panta pirmās daļas otrajā teikumā, pašvaldībām, kas ar Finanšu ministriju noslēgušas līgumu par iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksāšanas un uzskaites kārtību attiecīgās pašvaldības teritorijā, tiek garantēta iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognozes, kas noteikta ar Ministru kabineta 18.12.2007. noteikumiem Nr. 913 „Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2008. gadā”, izpilde Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.”.

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

Deputāts K.Leiškalns

Papildināt likuma pārejas noteikumus ar jaunu 43.punktu šādā redakcijā:

„43. Ņemot vērā grozījumu šā likuma 15.panta pirmās daļas otrajā teikumā, Ministru kabinets līdz 01.04.2008. sagatavo grozījumus šī likuma 26. panta 1. daļā, lai segtu pašvaldību ieņēmumu samazinājumu 2009.gadā un turpmākajos gados.”.

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

30

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt likuma pārejas noteikumus ar 42.punktu šādā redakcijā:

„42. Ministru kabinets izvērtē šā likuma 3.panta 2.1 un 2.2 daļas ietekmi uz pašvaldību ieņēmumiem 2008.gadā un, ja tas nepieciešams, sagatavo grozījumus likumā „Par valsts budžetu 2008.gadam”, lai segtu pašvaldību ieņēmumu samazinājumu.”.

 

Atbalstīts

42. Ministru kabinets izvērtē šā likuma 3.panta 2.1 un 2.2 daļas ietekmi uz pašvaldību ieņēmumiem 2008.gadā un, ja nepieciešams, sagatavo grozījumus likumā “Par valsts budžetu 2008.gadam”, lai segtu pašvaldību ieņēmumu samazinājumu.

 

 

 

31

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt likuma pārejas noteikumus ar 43.punktu šādā redakcijā:

„43. Grozījumi šā likuma 19.panta 3. un 3.1  daļā attiecināmi uz iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām par 2008.gadu un turpmākajiem taksācijas gadiem.”.

Atbalstīts

43. Grozījumi šā likuma 19.panta 3. un 3.1  daļā attiecināmi uz iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām par 2008.gadu un turpmākajiem taksācijas gadiem.

 

 

32

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt likuma pārejas noteikumus ar 44.punktu šādā redakcijā:

„44. No aplikšanas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli atbrīvo 2008. un 2009. taksācijas gadā gūtos ienākumus, kas izmaksāti no pašvaldības budžeta kā atlīdzība fiziskajai personai par sociālās aprūpes pakalpojuma – aprūpe mājās – sniegšanu saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 23. panta trešo daļu, ja persona, kas saņem minēto atlīdzību, nav darba tiesiskajās attiecībās ar atlīdzības izmaksātāju un pastāv viens no šādiem nosacījumiem:

a) persona ir darba tiesiskajās attiecībās ar citu personu, no kuras gūst lielāko ienākuma daļu un šos ienākumus neveido atlīdzība par sociālās aprūpes pakalpojuma –aprūpe mājās– sniegšanu;

b) saņem pensiju atbilstoši likumam “Par valsts pensijām” vai izdienas pensiju, vai speciālo valsts pensiju atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.”

Atbalstīts

44. No aplikšanas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli atbrīvo 2008. un 2009. taksācijas gadā gūtos ienākumus, kas izmaksāti no pašvaldības budžeta kā atlīdzība fiziskajai personai par sociālās aprūpes pakalpojuma – aprūpe mājās – sniegšanu saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 23. panta trešo daļu, ja persona, kas saņem minēto atlīdzību, nav darba tiesiskajās attiecībās ar atlīdzības izmaksātāju un pastāv viens no šādiem nosacījumiem:

a) persona ir darba tiesiskajās attiecībās ar citu personu, no kuras gūst lielāko ienākuma daļu un šos ienākumus neveido atlīdzība par sociālās aprūpes pakalpojuma – aprūpe mājās – sniegšanu;

b) persona saņem pensiju atbilstoši likumam “Par valsts pensijām” vai izdienas pensiju, vai speciālo valsts pensiju atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.”

 

 

5. Aizstāt likuma pielikumā skaitli “501,01” ar skaitli “500,01”.

 

 

 

7. Aizstāt likuma pielikumā skaitli “501,01” ar skaitli “500,01”.

 

Likums stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī.

33

Juridiskais birojs

Ierosinām izslēgt noteikumu par likuma spēkā stāšanās laiku.

 

Atbalstīts