Likuma “Grozījumi Hipotekāro ķīlu zīmju likumā” projekts

 

LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba iela 10/12        LV 1811                tālr. 708 7318, fakss 708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

2007.gada 23.maijs

Nr.9/2 – 2 – 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz iekļaut Saeimas kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojekta ”Grozījumi Krājaizdevu sabiedrību likumā” (Nr.324/Lp9) izskatīšanu 2.lasījumā.

 

 

Pielikumā: Komisijas apkopotie priekšlikumi uz 6 lpp.

 

Ar cieņu,

 

komisijas priekšsēdētājs                                                 K.Leiškalns

 

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

Grozījumi Krājaizdevu sabiedrību likumā

(Nr.324/Lp9)

 

Spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

(3)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

(ar valodas speciālistu labojumiem)

 

Izdarīt Krājaizdevu sabiedrību likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 10.nr.; 2004, 2.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Krājaizdevu sabiedrību likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 10.nr.; 2004, 2.nr.) šādus grozījumus:

1.pants. Likuma mērķis

Šā likuma mērķis ir sekmēt finanšu resursu pieejamību, kā arī reģionālo attīstību, veicinot Latvijas iedzīvotāju līdzdarbošanos tautsaimniecībā.

1. Aizstāt 1.pantā vārdus "Latvijas iedzīvotāju" ar vārdu "indivīdu".

 

 

 

1. Aizstāt 1.pantā vārdus "Latvijas iedzīvotāju" ar vārdu "indivīdu".

2.pants. Krājaizdevu sabiedrības jēdziens, uzdevumi un tiesības

(6) Krājaizdevu sabiedrība nav tiesīga atvērt kontus ārvalstīs reģistrētajās finanšu iestādēs un kredītiestādēs.

2. Izslēgt 2.panta sesto daļu.

 

 

 

2. Izslēgt 2.panta sesto daļu.

12.pants. Prasības krājaizdevu sabiedrības amatpersonām

(1) Par krājaizdevu sabiedrības valdes priekšsēdētāju, valdes locekli, galveno grāmatvedi, revīzijas komisijas priekšsēdētāju un locekli var būt persona:

1) kura ir iekšzemes nodokļu maksātājs (rezidents);

2) kura ir kompetenta finanšu vadības jautājumos;

3) kurai ir nepieciešamā izglītība un profesionālā pieredze krājaizdevu sabiedrību darbībā;

4) kurai ir nevainojama reputācija (uz to neattiecas neviens no šā panta otrajā daļā minētajiem nosacījumiem);

5) kurai nav atņemtas tiesības veikt uzņēmējdarbību.

3.  12.pantā:

izslēgt pirmās daļas 1.punktu;

 

aizstāt pirmās daļas 3.punktā vārdu "un" ar vārdu "vai";

 

aizstāt pirmās daļas 5.punktā vārdu "uzņēmējdarbību" ar vārdu "komercdarbību".

 

 

 

3.  12.pantā:

izslēgt pirmās daļas 1.punktu;

 

aizstāt pirmās daļas 3.punktā vārdu "un" ar vārdu "vai";

 

aizstāt pirmās daļas 5.punktā vārdu "uzņēmējdarbību" ar vārdu "komercdarbību".

19.pants. Krājaizdevu sabiedrības darbības veidi

 (2) Krājaizdevu sabiedrība pieņem noguldījumus tikai no saviem biedriem atbilstoši kopsapulces (pilnvaroto sapulces) apstiprinātajiem noguldījumu pieņemšanas noteikumiem.

4. Izslēgt 19.panta otrajā daļā vārdus "atbilstoši kopsapulces (pilnvaroto sapulces) apstiprinātajiem noguldījumu pieņemšanas noteikumiem".

 

 

 

4. Izslēgt 19.panta otrajā daļā vārdus "atbilstoši kopsapulces (pilnvaroto sapulces) apstiprinātajiem noguldījumu pieņemšanas noteikumiem".

20.pants. Krājaizdevu sabiedrības darbību regulējošās prasības

 (6) Krājaizdevu sabiedrība ir tiesīga saviem biedriem aizdevumos neizsniegtos līdzekļus noguldīt tikai Latvijas Republikā reģistrētās kredītiestādēs.

(10) Kopējais krājaizdevu sabiedrības valdes priekšsēdētājam, revīzijas komisijas priekšsēdētājam, valdes un revīzijas komisijas locekļiem vai viņu laulātajiem, vecākiem vai bērniem izsniegto kredītu apjoms nedrīkst pārsniegt 15 procentus no krājaizdevu sabiedrības pašu kapitāla, izņemot gadījumus, kad šīm personām izsniegtie kredīti nodrošināti ar viņu papildpajām vai noguldījumiem krājaizdevu sabiedrībā.

(11) Kredīti, kuri katrs atsevišķi vai kopumā pārsniedz 1000 latu un tiek piešķirti krājaizdevu sabiedrības valdes priekšsēdētājam, revīzijas komisijas priekšsēdētājam, kredītkomitejas priekšsēdētājam vai kādam no valdes, kredītkomitejas un revīzijas komisijas locekļiem, piešķirami ar vienbalsīgi pieņemtu krājaizdevu sabiedrības valdes lēmumu.

5.  20.pantā:

izslēgt sestajā daļā vārdus "Latvijas Republikā reģistrētās";

 

izslēgt desmitajā un vienpadsmitajā daļā vārdus "valdes priekšsēdētājam, revīzijas komisijas priekšsēdētājam".

 

 

 

5.  20.pantā:

izslēgt sestajā daļā vārdus "Latvijas Republikā reģistrētās";

 

izslēgt desmitajā un vienpadsmitajā daļā vārdus "valdes priekšsēdētājam, revīzijas komisijas priekšsēdētājam".

23.pants. Krājaizdevu sabiedrības grāmatvedība un gada pārskats

(2) Krājaizdevu sabiedrības gada pārskatu sagatavo saskaņā ar Komisijas noteikumiem. Par gada pārskata sagatavošanu atbild valde, un to pirms kopsapulces (pilnvaroto sapulces), kurā šis pārskats apstiprināms, pārbauda krājaizdevu sabiedrības revīzijas komisija. Krājaizdevu sabiedrībai, kuras aktīvi pārskata gada beigās pārsniedz 50 000 latu, gada pārskatu pārbauda zvērināts revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība.

6. Aizstāt 23.panta otrajā daļā skaitli "50000" ar skaitli "100000".

 

 

 

6. Aizstāt 23.panta otrajā daļā skaitli “50 000” ar skaitli “100 000”.

 

VI nodaļa

Krājaizdevu sabiedrības darbības uzraudzība

 

7. Papildināt VI nodaļu ar 27.1 pantu šādā redakcijā:

 "27.1 pants. Parādnieku reģistra izveidošana un funkcionēšana

(1) Lai nodrošinātu Parādnieku reģistra izveidošanu un funkcionēšanu, krājaizdevu sabiedrība sniedz Latvijas Bankai saskaņā ar tās apstiprinātajiem noteikumiem un normatīvajiem norādījumiem ziņas par saviem parādniekiem un viņu saistību izpildes gaitu.

(2) Latvijas Bankai ir tiesības tās apstiprinātajos noteikumos un normatīvajos norādījumos noteiktajā kārtībā sniegt šā panta pirmajā daļā minētās ziņas bankām, to meitas sabiedrībām, kuras sniedz ar kredītrisku saistītus finanšu pakalpojumus, krājaizdevu sabiedrībām, apdrošinātājiem un Finanšu un kapitāla tirgus komisijai.

 (3) Krājaizdevu sabiedrībām, apdrošinātājiem, bankām un to meitas sabiedrībām, kuras sniedz ar kredītrisku saistītus finanšu pakalpojumus, ir tiesības tieši vai ar īpaši šim mērķim izveidotas institūcijas starpniecību savstarpēji apmainīties ar ziņām par parādniekiem un viņu saistību izpildes gaitu."

1

 

Deputāts K.Leiškalns

Izteikt 27.1 pantu šādā redakcijā:

"27.1 pants. Dalība Kredītu reģistrā

(1) Krājaizdevu sabiedrība Latvijas Bankas noteiktā apjomā un kārtībā sniedz Latvijas Bankai ziņas par saviem aizņēmējiem un aizņēmēju galviniekiem, viņu saistībām un to izpildes gaitu.

(2) Latvijas Banka uzkrāj un glabā šā panta pirmajā daļā minētās ziņas Kredītu reģistrā, kas izveidots un darbojas saskaņā ar Latvijas Bankas apstiprinātiem noteikumiem.

(3) Ziņu apjomu un kārtību, kādā Kredītu reģistrā esošās ziņas tiek sniegtas aizņēmējam, aizņēmēja galviniekam, krājaizdevu sabiedrībai un Finanšu un kapitāla tirgus komisijai, nosaka Latvijas Banka.

(4) Krājaizdevu sabiedrība nedrīkst izpaust no Kredītu reģistra saņemtās ziņas trešajām personām, izņemot to personu, par kuru ziņas saņemtas.

(5) Lai segtu Kredītu reģistra uzturēšanas izdevumus, krājaizdevu sabiedrība un Finanšu un kapitāla tirgus komisija maksā Latvijas Bankai maksu par Kredītu reģistra izmantošanu. Maksas apmēru un maksāšanas kārtību nosaka Latvijas Banka.

(6) Ja krājaizdevu sabiedrība nepilda šā panta pirmās daļas prasības, Latvijas Banka ir tiesīga uzlikt tam soda naudu līdz 5000 latiem."

Atbalstīts, redakcionāli precizējot

7. Papildināt VI nodaļu ar 27.1 pantu šādā redakcijā:

 “27.1 pants. Dalība Kredītu reģistrā

(1) Krājaizdevu sabiedrība Latvijas Bankas noteiktajā apjomā un kārtībā sniedz Latvijas Bankai ziņas par saviem aizņēmējiem un aizņēmēju galviniekiem, viņu saistībām un to izpildes gaitu.

(2) Latvijas Banka uzkrāj un glabā šā panta pirmajā daļā minētās ziņas Kredītu reģistrā, kas izveidots un darbojas saskaņā ar Latvijas Bankas apstiprinātajiem noteikumiem.

(3) Ziņu apjomu un kārtību, kādā Kredītu reģistrā esošās ziņas tiek sniegtas aizņēmējam, aizņēmēja galviniekam, krājaizdevu sabiedrībai un Finanšu un kapitāla tirgus komisijai, nosaka Latvijas Banka.

(4) No Kredītu reģistra saņemtās ziņas krājaizdevu sabiedrība nedrīkst izpaust trešajām personām, izņemot to personu, par kuru ziņas saņemtas.

(5) Lai segtu Kredītu reģistra uzturēšanas izdevumus, krājaizdevu sabiedrība un Finanšu un kapitāla tirgus komisija maksā Latvijas Bankai maksu par Kredītu reģistra izmantošanu. Maksas apmēru un maksāšanas kārtību nosaka Latvijas Banka.

(6) Ja krājaizdevu sabiedrība nepilda šā panta pirmās daļas prasības, Latvijas Banka ir tiesīga uzlikt tai soda naudu līdz 5000 latiem.”

 

Pārejas noteikumi

1. Likuma 13.panta 7.punkts un 30.panta devītās daļas 1.punkts stājas spēkā vienlaikus ar attiecīgiem grozījumiem Fizisko personu noguldījumu garantiju likumā.

 2. Līdz brīdim, kad stāsies spēkā Komisijas normatīvie noteikumi un rīkojumi, krājaizdevu sabiedrībām saistoši ir Latvijas Bankas normatīvi.

3. Līdz aroddarbības likuma spēkā stāšanās dienai ar šajā likumā lietoto terminu "aroddarbība" saprot "individuālo darbu".

4. Krājaizdevu sabiedrībām izsniegtās speciālās atļaujas (licences) kredītiestādes darbībai, kuras izsniegtas, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem, kas bija spēkā līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai, atzīstamas par spēkā esošām.

5. Ministru kabinets līdz 2001.gada 1.septembrim iesniedz Saeimai grozījumus Kredītiestāžu likumā, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā, nodokļu likumos un citos likumos, kas saistīti ar šā likuma spēkā stāšanos.

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

Deputāts K.Leiškalns

Papildināt pārejas noteikumus ar 6.punktu šādā redakcijā:

"6. Likuma papildināšana ar 27.1 pantu attiecībā uz Kredītu reģistru stājas spēkā 2008. gada 1. janvārī.".

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt pārejas noteikumus ar 6.punktu šādā redakcijā:

“6. Šā likuma 27.1 pants stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī.”

 

Atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšlikumā nr.3

 

 

 

 

Atbalstīts

8. Papildināt pārejas noteikumus ar 6.punktu šādā redakcijā:

“6. Šā likuma 27.1 pants stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī.”