Saeimas Prezidijam

 

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Pamatojoties uz Saeimas Kārtības ruļļa 79.pantu, Agrārās, vides un reģionālās politikas komisija ir sagatavojusi un iesniedz Saeimai izskatīšanai likumprojektu „Grozījumi likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos””.

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 51.un 82.pantu komisija lūdz iekļaut minēto likumprojektu Saeimas š.g. 19.aprīļa sēdes darba kārtībā un nodot to Agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija.

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 86.pantu komisija lūdz virzīt minēto likumprojektu izskatīšanai pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā un iekļaut to Saeimas š.g. 19.aprīļa sēdes darba kārtībā.

Komisija ierosina atzīt minēto likumprojektu par steidzamu.

 

Pielikumā: 1) likumprojekts „Grozījumi likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos”” uz …. lpp.

2) anotācija likumprojektam „Grozījumi likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos””   uz …. lpp.

 

 

 

                    Ar cieņu,

                    komisijas priekšsēdētāja

 

 

                                                                   Anna Seile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iesniedz Agrārās, vides

un reģionālās politikas komisija                        

Likumprojekts

 

 

 

Grozījumi likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos”

 

 

 

Izdarīt likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 32./33./34. nr.; 1993, 18./19. nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 1. nr.; 1995, 2. nr.; 1996, 1., 15. nr.; 1997, 2. nr.; 2001, 22. nr.; 2003, 9. nr; 2005, nr. 24) šādus grozījumus:

          1. Izslēgt 25. pantu.

2. Izslēgt pārejas noteikumu 2. punkta pirmajā teikumā vārdus “un grozījumi 25. pantā attiecībā uz to, ka ar zemes privatizāciju saistītie zemes ierīcības darbi tiek veikti par valsts budžeta un pašvaldību budžetu līdzekļiem Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmēros”.

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekta

„Grozījumi likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos””

anotācija

 

I. Kādēļ tiesību akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

     Likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 25. pantā ir dots deleģējums, kas paredz, ka ar zemes privatizāciju saistītie zemes ierīcības darbi tiek veikti par valsts budžeta un pašvaldību budžetu līdzekļiem Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Deleģējumu zemes reformas un zemes privatizācijas darbu finansēšanas kārtībai lauku apvidos jau paredz likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos” 22. pants, turklāt neviens no zemes reformas un zemes privatizācijas darbiem nav veicams par pašvaldību budžetu līdzekļiem, kā to paredz likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 25. pants. Ņemot vērā minēto, likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 25. pantam nav juridiskās slodzes, tas ir nelietderīgs un no likuma izslēdzams.

2. Likumprojekta projekta būtība

     Likumprojekts ir izstrādāts ar mērķi sakārtot jautājumu par zemes ierīcības darbiem, kas tiek veikti par valsts budžeta un pašvaldību līdzekļiem.

3. Cita informācija

     Citas informācijas nav.

 

II. Kāda var būt likumprojekta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi

     Likumprojekts atstās pozitīvu ietekmi uz makroekonomisko vidi.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

     Likumprojekts veicinās pozitīvu uzņēmējdarbības vides attīstību.

3. Sociālo seku izvērtējums

     Likumprojekts tūlītējas sociālās sekas neradīs, tomēr ilgtermiņā tam var būt labvēlīgas sekas.

4. Ietekme uz vidi

     Likumprojekts šo jomu neskar.

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

 

2005

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos.

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos.

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme.

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins.

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

1

2

3

4

5

6

6. Cita informācija.

 

 

 

 

IV. Kāda var būt likumprojekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

Kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi papildus jāizdod un vai ir sagatavoti projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Likumprojekts šo jomu neskar.   

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst tiesību akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saisto­šajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem

 līgumiem

 

Likumprojekts šo jomu neskar. 

4. Atbilstības izvērtējums

 

1. tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

2. tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts tiešā veidā neskar.

Likumprojekts tiešā veidā neskar.

Likumprojekts neskar.

5. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot tiesību aktu projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīciju (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs neatbalsta)

Nevalstisko organizāciju priekšlikumi nav saņemti.

3. Kādi sabiedrības informēšanas

pasākumi ir veikti un kāds ir

sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar

starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

VII. Kā tiks nodrošināta likumprojekta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta likumprojekta izpilde no valsts puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likuma izpilde notiks pastāvošās institucionālās sistēmas ietvaros.

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par norma­tīvā akta ieviešanu

Tiesību akts tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un būs ievietots normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS).

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Likumprojekts tiešā veidā šo jomu neskar.

4. Cita informācija

Likumprojekts tiešā veidā šo jomu neskar.