Par Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības vienošanos par grozījumu izdarīšanu 1995.gada 9.jūnija Nolīgumā starp Latvijas Republikas valdību un Lietuvas Republikas valdību par valsts robežas šķērsošanas vietām

Anotācija

Līgums latviešu val.

Līgums krievu val.

 

 

Likumprojekts

 

Par Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības vienošanos par grozījumu izdarīšanu 1995.gada 9.jūnija Nolīgumā starp Latvijas Republikas valdību un Lietuvas Republikas valdību par valsts robežas šķērsošanas vietām

 

1.pants. 2007.gada 28.februārī Viļņā parakstītā Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības vienošanās par grozījumu izdarīšanu 1995.gada 9.jūnija Nolīgumā starp Latvijas Republikas valdību un Lietuvas Republikas valdību par valsts robežas šķērsošanas vietām (turpmāk – Vienošanās) ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.

 

2.pants. Vienošanās stājas spēkā tās 4.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

3.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināma Vienošanās latviešu un krievu valodā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iekšlietu ministrs

I.Godmanis

 

 

Anotācija likumprojektam „Par Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības vienošanos par grozījumu izdarīšanu 1995.gada 9.jūnija Nolīgumā starp Latvijas Republikas valdību un Lietuvas Republikas valdību par valsts robežas šķērsošanas vietām”

 

 

I  Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs?

 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums.

 

1995.gada 9.jūnijā tika parakstīts Nolīgums starp Latvijas Republikas valdību un Lietuvas Republikas valdību par valsts robežas šķērsošanas vietām.

2003.gada 16.aprīlī Atēnās (Grieķija) tika parakstīts Līgums starp Beļģijas Karalisti, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Īriju, Itālijas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Portugāles Republiku, Somijas Republiku, Zviedrijas Karalisti, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti (Eiropas Savienības dalībvalstis) un Čehijas Republiku, Igaunijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Ungārijas Republiku, Maltas Republiku, Polijas Republiku, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku par Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai (turpmāk – Pievienošanās līgums), ar kuru Latvija, cita starpā, ir uzņēmusies arī saistības nepiemērot Eiropas Savienības tiesību kopumam neatbilstošus starptautiskus līgumus ar 2004.gada 1.maiju.

Iekšlietu ministrija ir izstrādājusi Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības vienošanās par grozījumu izdarīšanu 1995.gada 9.jūnija Nolīgumā starp Latvijas Republikas valdību un Lietuvas Republikas valdību par valsts robežas šķērsošanas vietām projektu, lai saskaņotu šajā nolīgumā noteiktās robežšķērsošanas vietas ar Pievienošanās līguma II Pielikuma 18.sadaļas C daļā noteiktajām robežšķērsošanas vietām, mainot robežpārejas punktu statusu uz starptautisko robežkontroles punktu statusu.

2. Normatīvā akta projekta būtība.

Ar šo likumprojektu apstiprināmā Vienošanās groza 1995.gada 9.jūnija Nolīgumu starp Latvijas Republikas valdību un Lietuvas Republikas valdību par valsts robežas šķērsošanas vietām, paredzot, ka valsts robežas šķērsošanas vietu darbības pārtraukšana vai to darba režīma izmaiņas notiks uz Pušu pilnvaroto robežu pārstāvju savstarpējas vienošanās pamata.

 Šī Vienošanās paredz iespēju Pusēm kopīgi veikt robežkontroli vienas vai otras Puses valsts teritorijā.

Šī Vienošanās dod iespēju vienas Puses kompetentajām institūcijām veikt abu Pušu kompetento institūciju robežas kontroles funkcijas (vienpusējā robežas kontrole) vienas vai otras Puses valsts teritorijā.

Vienošanās groza Nolīguma 1., 2. un 3.pantus. Nolīguma 4. un 5. panti paliek spēkā.

3. Cita informācija.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

II  Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību?

 

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

3. Sociālo seku izvērtējums.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

5. Cita informācija.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

III  Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem?

 

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

 

2007

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu  neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins:

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

6. Cita informācija.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

IV Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu?

 

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Cita informācija.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

V  Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts?

1. Saistības pret Eiropas Savienību.

2003.gada 16.aprīlī Atēnās (Grieķija) tika parakstīts Pievienošanās līgums, ar kuru Latvija, cita starpā, ir uzņēmusies arī saistības nepiemērot Eiropas Savienības tiesību kopumam neatbilstošus starptautiskus līgumus ar 2004.gada 1.maiju. Iekšlietu ministrija ir uzsākusi darbu pie Latvijas noslēgto starptautisko līgumu saskaņošanas ar Eiropas Savienības tiesību kopumu.

 Grozījumi Nolīgumā starp Latvijas Republikas valdību un Lietuvas Republikas valdību par valsts robežas šķērsošanas vietām ir nepieciešami, lai saskaņotu šajā nolīgumā noteikto robežšķērsošanas vietu statusu ar Pievienošanās līguma II Pielikuma 18.sadaļas C daļā noteikto.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Kopienu tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju.

Līgums starp Beļģijas Karalisti, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Īriju, Itālijas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Portugāles Republiku, Somijas Republiku, Zviedrijas Karalisti, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti (Eiropas Savienības dalībvalstis) un Čehijas Republiku, Igaunijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Ungārijas Republiku, Maltas Republiku, Polijas Republiku, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku par Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai, parakstīts 2003.gada 16.aprīlī Atēnās (Grieķija).

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

Likumprojekts

Pievienošanās līguma II Pielikuma 18.sadaļas C daļa

Atbilst

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

VI  Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu?

 

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas?

Konsultācijas nav notikušas.

 

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)?

Konsultācijas nav notikušas.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis?

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem.

Konsultācijas nav notikušas.

 

5. Cita informācija

2004.gada 16.februārī ar Iekšlietu ministrijas rīkojumu Nr.144 tika izveidota darba grupa ar mērķi izstrādāt Vienošanās projektu par grozījumiem Nolīgumā starp Latvijas Republikas valdību un Lietuvas Republikas valdību par valsts robežas šķērsošanas vietām, darba grupā piedalījās pārstāvji no Iekšlietu ministrijas, Valsts robežsardzes, Ārlietu ministrijas un Valsts ieņēmumu dienesta.

VII  Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde?

 

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas?

Jaunas valsts institūcijas netiks radītas. Normatīvais akts tiks īstenots esošo resursu ietvaros

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu?

Tiesību akts tiks publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un informācija par to tiks ievietota Iekšlietu ministrijas mājas lapā un NAIS.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo?

Indivīds var aizstāvēt savas tiesības Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Iekšlietu ministrs                                                        I.Godmanis

 

 

 

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktors

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

A.Straume

M.Rāzna

T.Stragova

K.Perehoda

 

 

 

 

 

 

19.03.2007. 14:23

vārdu skaits: 1238

Juridiskā departamenta

Starptautisko līgumu nodaļas

vadītāja K.Perehoda

tel.:7219584; fakss: 7219135

e-pasts: karina.perehoda@iem.gov.lv

 

 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS VALDĪBAS UN LIETUVAS REPUBLIKAS VALDĪBAS VIENOŠANĀS PAR GROZĪJUMU IZDARĪŠANU 1995.GADA 9. JŪNIJA NOLĪGUMĀ STARP LATVIJAS REPUBLIKAS VALDĪBU UN LIETUVAS REPUBLIKAS VALDĪBU PAR VALSTS ROBEŽAS ŠĶĒRSOŠANAS VIETĀM

 

 

            Latvijas Republikas valdība un Lietuvas Republikas valdība, turpmāk sauktas par „Pusēm”,

 

          tiecoties nodrošināt 2003.gada 16.aprīļa Līguma starp Beļģijas Karalisti, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Īriju, Itālijas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Portugāles Republiku, Somijas Republiku, Zviedrijas Karalisti, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti (Eiropas Savienības dalībvalstis) un Čehijas Republiku, Igaunijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Ungārijas Republiku, Maltas Republiku, Polijas Republiku, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku par Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai noteikumu izpildi,

 

           ir vienojušās izdarīt grozījumus 1995.gada 9.jūnija Nolīgumā starp Latvijas Republikas valdību un Lietuvas Republikas valdību par valsts robežas šķērsošanas vietām, turpmāk saukts par Nolīgumu:

 

1.pants

 

1. Papildināt Nolīguma 1.panta pirmo daļu ar 1.2.7. – 1.2.26. punktiem šādā redakcijā:

 

„1.2.7.
Plūdoņi         
Skodas         
-
-
Latvijas Republika
Lietuvas Republika
1.2.8.
Skaistkalne  
Germanišķi   
-
-
Latvijas Republika
Lietuvas Republika
1.2.9. 
Lankuti        Laņķimi      
-
-
Latvijas Republika
Lietuvas Republika
1.2.10.
Aizvīķi       
Gesali         
-
-
Latvijas Republika
Lietuvas Republika
1.2.11. 
Vaiņode      
Strelišķe     
-
-
Latvijas Republika
Lietuvas Republika
1.2.12. 
Laižuva      
Laižuva      
-
-
Latvijas Republika
Lietuvas Republika
1.2.13.
Priedula      
Kļikoļi        
-
-
Latvijas Republika
Lietuvas Republika
1.2.14.
Adžūni       
Ziemele      
-
-
Latvijas Republika
Lietuvas Republika
1.2.15.
Krievgali    
Podžūni      
-
-
Latvijas Republika
Lietuvas Republika
1.2.16.
Brunava     
Joneļi         
-
-
Latvijas Republika
Lietuvas Republika
1.2.17.
Pilskalne    
Kvetkaja    
-
-
Latvijas Republika
Lietuvas Republika
1.2.18.
Aknīste      
Jodupe       
-
-
Latvijas Republika
Lietuvas Republika
1.2.19.
Rauda        
Stelmuiže  
-
-
Latvijas Republika
Lietuvas Republika
1.2.20.
Demene     
Tilže          
-
-
Latvijas Republika
Lietuvas Republika
1.2.21.
Vītiņi         
Vegeri       
-
-
Latvijas Republika
Lietuvas Republika
1.2.22.
Žagare       
Žagare        
-
-
Latvijas Republika
Lietuvas Republika
1.2.23.
Nereta        
Suvainišķi 
-
-
Latvijas Republika
Lietuvas Republika
1.2.24.
Zemgale      
Turmantas  
-
-
Latvijas Republika
Lietuvas Republika
1.2.25.
Lukne         
Lukne         
-
-
Latvijas Republika
Lietuvas Republika
1.2.26.
Piķeļmuiža  
Piķeļi          
-
-
Latvijas Republika
Lietuvas Republika.”

 

2. Nolīguma 1.panta otro daļu uzskatīt par spēku zaudējušo.

 

3. Izteikt Nolīguma 1.panta trešo daļu šādā redakcijā:

 

„3. Šī Nolīguma 1.pantā minēto valsts robežas šķērsošanas vietu slēgšana, kā arī jaunu valsts robežas šķērsošanas vietu atvēršana notiks uz Pušu savstarpējas vienošanās pamata, apmainoties ar diplomātiskajām notām.

 Šī Nolīguma 1.pantā minēto valsts robežas šķērsošanas vietu darbības pārtraukšana vai to darba režīma izmaiņas notiks uz Pušu pilnvaroto robežu pārstāvju savstarpējas vienošanās pamata, saskaņā ar 2002.gada 1.marta Nidā noslēgto Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības vienošanos par pilnvaroto robežas pārstāvju darbību.”

 

4. Izteikt Nolīguma 1.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

 

„4. Personas, transportlīdzekļi un preces šķērso valsts robežas šķērsošanas vietas saskaņā ar šo Nolīgumu, katras Puses tiesību aktiem un Eiropas Savienības tiesību aktiem.”

 

 5. Nolīguma 1.panta sesto daļu uzskatīt par spēku zaudējušo.

 

2.pants

 

Izteikt Nolīguma 2.panta otro daļu šādā redakcijā:

 

„2. Izveidojot valsts robežas šķērsošanas vietu infrastruktūru, tiek paredzēta iespēja radīt apstākļus, lai Pušu kompetentās institūcijas varētu veikt kopīgas robežas kontroles vienas vai otras Puses teritorijā saskaņā ar šo Nolīgumu un katras Puses valsts tiesību aktiem. Īstenojot robežas kontroli valsts robežas šķērsošanas vietās, Pušu kompetentās institūcijas vadās pēc 1995.gada 9.jūnijā Rīgā noslēgtā Nolīguma starp Latvijas Republikas valdību un Lietuvas Republikas valdību par sadarbību, veicot kontroli valsts robežas apvienotajos kontrolpunktos un 2002.gada 5.aprilī Viļņā noslēgtā Protokola par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības nolīgumā par sadarbību, veicot kontroli valsts robežas apvienotajos kontrolpunktos, noteikumiem.”

3.pants

 

      Izteikt Nolīguma 3.pantu šādā redakcijā:

 

 „3.pants

1. Pušu kompetentās institūcijas sadarbojas jautājumos, kas ir saistīti ar satiksmes pilnveidošanu pāri valsts robežai un valsts robežas šķērsošanas vietu optimālu izmantošanu. Īstenojot šos uzdevumus, tiek ievēroti šī Nolīguma 2.panta noteikumi.

 

2. Pēc Pušu pilnvaroto robežu pārstāvju savstarpējas vienošanās šī Nolīguma 1.panta pirmās daļas 1.2.punktā minētajos valsts robežas šķērsošanas vietās, vienas Puses kompetentās institūcijas veic abu Pušu kompetentu institūciju robežas kontroles funkcijas (vienpusējā robežas kontrole) vienas vai otras Puses teritorijā saskaņā ar šo Nolīgumu un katras Puses valsts tiesību aktiem. Pušu pilnvarotie robežu pārstāvji pēc savstarpējas vienošanās nosaka vienpusējās robežas kontroles īstenošanas principus un vietas.”

 

4.pants

 

Šī Vienošanās stājās spēkā pēc trīsdesmit (30) dienām, skaitot no dienas, kad ir saņemts pēdējais rakstiskais paziņojums pa diplomātiskajiem kanāliem par Pušu valsts iekšējo procedūru izpildi, lai tā stātos spēkā.

 

Noslēgta Viļņā 2007.gada 28.februārī divos oriģinālos eksemplāros, katrs latviešu, lietuviešu un krievu valodās, turklāt visiem tekstiem esot vienlīdz autentiskiem. Domstarpību gadījumā, kas rodas, interpretējot šīs Vienošanās noteikumus, par pamatu tiek ņemts teksts krievu valodā.

 

LATVIJAS REPUBLIKAS VALDĪBAS VĀRDĀ

 

 

Gunārs Dāboliņš

LIETUVAS REPUBLIKAS VALDĪBAS VĀRDĀ

 

 

Saulius Stripeika

 

 

 

Iekšlietu ministrs

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktors

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

I.Godmanis

A.Straume

M. Rāzna

T.Stragova

K.Perehoda

 

 

 

 

 

 

19.03.2007. 10:23

vārdu skaits: 793

Juridiskā departamenta

Starptautisko līgumu nodaļas

vadītāja K.Perehoda

tel.:7219584; fakss: 7219135

e-pasts: karina.perehoda@iem.gov.lv

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ

МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ЛИТОВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ

ЛИТОВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О ПУНКТАХ ПРОПУСКА ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ ОТ 9 ИЮНЯ 1995 ГОДА

 

 

          Правительство Латвийской Республики и Правительство Литовской Республики, далее именуемые Сторонами,

 

          исходя из стремления к обеспечению выполнения требований Договора между Королевством Бельгия, Королевством Дания, Федеративной Республикой Германия, Греческой Республикой, Королевством Испания, Французской Республикой, Ирландией, Итальянской Республикой, Великим Герцогством Люксембург, Королевством Нидерландов, Республикой Австрия, Португальской Республикой, Республикой Финляндия, Королевством Швеция, Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии (государствами-членами Европейского Союза) и Чешской Республикой, Эстонской Республикой, Республикой Кипр, Латвийской Республикой, Литовской Республикой, Венгерской Республикой, Республикой Мальта, Республикой Польша, Республикой Словения и Словацкой Республикой относительно присоединения Чешской Республики, Эстонской Республики, Республики Кипр, Латвийской Республики, Литовской Республики, Венгерской Республики, Республики Мальта, Республики Польша, Республики Словения и Словацкой Республики к Европейскому Союзу от 16 апреля 2003 года,

 

договорились о внесении изменений в Соглашение между Правительством Латвийской Республики и Правительством Литовской Республики о пунктах пропуска через государственную границу от 9 июня 1995 года, далее именуемое Соглашением:

 

Статья 1

 

1.                 Дополнить часть 1 статьи 1 Соглашения пунктами 1.2.7. – 1.2.26. в следующей редакции:

„1.2.7.

Плудони

Скуодас

-

-

Латвийская Республика

Литовская Республика

1.2.8.

Скайсткалне

Гярманишкис

-

-

Латвийская Республика

Литовская Республика

1.2.9.

Ланкути

Лянкимай

-

-

Латвийская Республика

Литовская Республика

1.2.10.

Айзвити

Гесалай

-

-

Латвийская Республика

Литовская Республика

1.2.11.

Вайнеде

Стрелишкяй

-

-

Латвийская Республика

Литовская Республика

1.2.12.

Лайжувa

Лайжува

-

-

Латвийская Республика

Литовская Республика

1.2.13.

Приедула

Кликоляй

-

-

Латвийская Республика

Литовская Республика

1.2.14.

Аджуни

Жеймялис

-

-

Латвийская Республика

Литовска Республика

1.2.15.

Криевгали

Пуоджюнай

-

-

Латвийская Республика

Литовская Республика

1.2.16.

Брунава

Йоняляй

-

-

Латвийская Республика

Литовская Республика

1.2.17.

Пилскалне

Квяткай

-

-

Латвийская Республика

Литовская Республика

1.2.18.

Акнисте

Юодупис

-

-

Латвийская Республика

Литовская Республика

1.2.19.

Рауда

Стялмуже

-

-

Латвийская Республика

Литовская Республика

1.2.20.

Демене

Тильже

-

-

Латвийская Республика

Литовская Республика

1.2.21.

Витини

Вягяряй

-

-

Латвийская Республика

Литовская Республика

1.2.22.

Жагаре

Жагаре

-

-

Латвийская Республика

Литовская Республика

1.2.23.

Нерета

Сувайнишкис

-

-

Латвийская Республика

Литовская Республика

1.2.24.

Земгале

Турмантас

-

-

Латвийская Республика

Литовская Республика

1.2.25.

Лукне

Лукне

-

-

Латвийская Республика

Литовская Республика

1.2.26.

Пикелмуйжа

Пикяляй

-

-

Латвийская Республика

Литовская Республика

         

2. Часть 2 статьи 1 Соглашения признать утратившей силу.

 

          3. Изложить часть 3 статьи 1 Соглашения в следующей редакции:

 

          „3. Закрытие пунктов пропуска через госуда 088;ственную границу, перечисленных в статье 1 настоящего Соглашения, и открытие новых пунктов пропуска через государственную границу будут осуществляться по взаимному согласию Сторон путем обмена дипломатическими нотами.

          Прекращение работы пунктов пропуска через государственную границу, перечисленных в статье 1 настоящего Соглашения, или изменение режима их работы возможно на основании соответствующей взаимной договоренности пограничных уполномоченных Сторон в соответствии с положениями Соглашения между Правительством Литовской Республики и Правительством Латвийской Республики о деятельности пограничных уполномоченных, заключенного 1 марта 2002 года в Ниде.”

 

          4. Изложить часть 4 статьи 1 Соглашения в следующей редакции:

 

          „4. Пропуск лиц, транспортных средств и товаров в пунктах пропуска через государственную границу осуществляется на основании настоящего Соглашения, законодательства каждой из Сторон и права Европейского Союза.”

 

          5. Часть 6 статьи 1 Соглашения признать утратившей силу.

 

Статья 2

 

Изложить часть 2 статьи 2 Соглашения в следующей редакции:

 

„2. При формировании инфрастуктуры пунктов пропуска через государственную границу предусматривается возможность создания условий для осуществления компетентными органами Сторон совместного контроля на территории государства одной из Сторон в соответствии с настоящим Соглашением и законодательством государства каждой из Сторон. При осуществлении пограничного контроля в пунктах пропуска через государственную границу компетентные органы Сторон руководствуются положениями Соглашения между Правительством Латвийской Республики и Правительством Литовской Республики о сотрудничестве в осуществлении пограничного контроля на объединенных пунктах пропуска через государственную границу, заключенного 9 июня 1995 года в Риге и Протокола об изменении и дополнении Соглашения между Правительством Латвийской Республики и Правительством Литовской Республики о сотрудничестве в осуществлении пограничного контроля на объединенных пунктах пропуска через государственную границу, заключенного  5 апреля 2002 года в Вильнюсе.”

 

Статья 3

 

Изложить статью 3 Соглашения в следующей редакции:

 

„Статья 3

1. Компетентные органы Сторон взаимодействуют по вопросам совершенствования сообщения через государственную границу и оптимального использования пунктов пропуска через государственную границу. При реализации этих задач осуществляются положения статьи 2 настоящего Соглашения.

 

2.                 По взаимному согласию пограничных уполномоченных Сторон в пунктах пропуска через государственную границу, перечисленных в пункте 1.2 статьи 1 настоящего Соглашения, компетентные органы одной из Сторон осуществляют функции пограничного контроля компетентных органов обеих Сторон (односторонний пограничный контроль) на территории государства одной из Сторон – в соответствии с настоящим Соглашением и законодательством государства каждой из Сторон. Пограничные уполномоченные Сторон по взаимному согласию устанавливают принципы и места осуществления одностороннего пограничного контроля.”

 

Статья 4

 

Настоящее Соглашение вступает в силу по истечении тридцати (30) дней со дня получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами всех внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.

 

 

Совершено в г. Вильнюс 28 февраля 2007 года в двух подлинных экземплярах на латышском, литовском и русском языках, причем все тексты являются аутентичными. При возникновении разногласий в толковании положений настоящего Соглашения за основу принимается текст на русском языке.

 

 

ЗА ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 

 

Гунарс Даболиньш                                            

ЗА ПРАВИТЕЛЬСТВО                          ЛИТОВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 

 

Саулюс Стрипейка

 

 

 

 

 

Iekšlietu ministrs

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktors

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

I.Godmanis

A.Straume

M. Rāzna

T.Stragova

K.Perehoda

 

 

 

 

 

 

 

19.03.2007. 14:23

vārdu skaits: 867

Juridiskā departamenta

Starptautisko līgumu nodaļas

vadītāja K.Perehoda

tel.:7219584; fakss: 7219135

e-pasts: karina.perehoda@iem.gov.lv