Par Līgumu starp Beļģijas karalisti, Dānijas Karalisti, Itālijas Republiku, Īriju, Luksmenburgas Lielhercogisti, Nīderlandes karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Eiropas Atomenerģijs kopienu un Starptautisko atomenerģijas aģentūru, kas noslēgts, pildot III panta 1. un 4.punktu Līgumā par kodolieroču neizplatīšanu, un Papildu protokolu

Anotācija

Līgums latv.val.

Preambula latv.val.

Līgums angļu val.

Preambula angļu val.

 

Likumprojekts

 

Par Līgumu starp Beļģijas Karalisti, Dānijas Karalisti, Itālijas Republiku, Īriju, Luksemburgas Lielhercogisti, Nīderlandes Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Eiropas Atomenerģijas kopienu (Euratom) un Starptautisko atomenerģijas aģentūru, kas noslēgts, pildot III panta 1. un 4.punktu Līgumā par kodolieroču neizplatīšanu, un Papildu protokolu Līgumam starp Austrijas Republiku, Beļģijas Karalisti, Dānijas Karalisti, Somijas Republiku, Vācijas Federatīvo Republiku, Grieķijas Republiku, Īriju, Itālijas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Nīderlandes Karalisti, Portugāles Republiku, Spānijas Karalisti, Zviedrijas Karalisti, Eiropas Atomenerģijas kopienu un Starptautisko atomenerģijas aģentūru, īstenojot III panta 1. un 4.punktu Līgumā par kodolieroču neizplatīšanu

 

1.pants. 1977.gada 21.februāra Līgums starp Beļģijas Karalisti, Dānijas Karalisti, Itālijas Republiku, Īriju, Luksemburgas Lielhercogisti, Nīderlandes Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Eiropas Atomenerģijas kopienu (Euratom) un Starptautisko atomenerģijas aģentūru, kas noslēgts, pildot III panta 1. un 4.punktu Līgumā par kodolieroču neizplatīšanu (turpmāk – Līgums), un 1998.gada 22.septembra Papildu protokols Līgumam starp Austrijas Republiku, Beļģijas Karalisti, Dānijas Karalisti, Somijas Republiku, Vācijas Federatīvo Republiku, Grieķijas Republiku, Īriju, Itālijas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Nīderlandes Karalisti, Portugāles Republiku, Spānijas Karalisti, Zviedrijas Karalisti, Eiropas Atomenerģijas kopienu un Starptautisko atomenerģijas aģentūru, īstenojot III panta 1. un 4.punktu Līgumā par kodolieroču neizplatīšanu (turpmāk – Protokols), ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

2.pants. Līgumā un Protokolā noteikto saistību izpildi nodrošina Radiācijas drošības centrs.

 

3.pants. Līgums stājas spēkā tā 23.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, bet Protokols – tā 17.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Līgums un Protokols angļu valodā un to tulkojums latviešu valodā.

 

Vides ministrs

R.Vējonis

 

Likumprojekta “Par Līgumu starp Beļģijas Karalisti, Dānijas Karalisti, Itālijas Republiku, Īriju, Luksemburgas Lielhercogisti, Nīderlandes Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Eiropas Atomenerģijas kopienu (Euratom) un Starptautisko atomenerģijas aģentūru, kas noslēgts, pildot III panta 1. un 4. punktu Līgumā par kodolieroču neizplatīšanu, un Papildu protokolu Līgumam starp Austrijas Republiku, Beļģijas Karalisti, Dānijas Karalisti, Somijas Republiku, Vācijas Federatīvo Republiku, Grieķijas Republiku, Īriju, Itālijas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Nīderlandes Karalisti, Portugāles Republiku, Spānijas Karalisti, Zviedrijas Karalisti, Eiropas Atomenerģijas kopienu un Starptautisko atomenerģijas aģentūru, īstenojot III panta 1. un 4. punktu Līgumā par kodolieroču neizplatīšanu” anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Latvijas Republika pirms pievienošanās Eiropas Savienībai ir noslēgusi šādus līgumus par garantiju piemērošanu (turpmāk – divpusējie līgumi):

1) 1993.gada 21.decembra Latvijas Republikas un Starptautiskās atomenerģijas aģentūras nolīgums par garantiju piemērošanu saskaņā ar Līgumu par kodolieroču neizplatīšanu, kas akceptēts ar Ministru kabineta 1993.gada 12.oktobra lēmumu Nr.33;

2) 2001.gada 12.jūlija Papildu protokols starp Latvijas Republikas valdību un Starptautisko atomenerģijas aģentūru Nolīgumam par garantiju piemērošanu saskaņā ar Līgumu par kodolieroču neizplatīšanu, kas akceptēts ar Ministru kabineta 2000.gada 19.janvāra rīkojumu Nr.27.

Latvijai kā Eiropas Savienības dalībvalstij saskaņā ar Akta par Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanās nosacījumiem un pielāgojumiem Līgumos, kas ir Eiropas Savienības pamatā, 6.pantu un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.pantu ir pienākums pievienoties tiem starptautiskajiem līgumiem, ko dalībvalstis un Kopiena noslēgušas pirms Latvijas Republikas pievienošanās Eiropas Savienībai.

1973.gada 5.aprīlī tika parakstīts un 1977.gada 21.februārī stājās spēkā Līgums starp Beļģijas Karalisti, Dānijas Karalisti, Itālijas Republiku, Īriju, Luksemburgas Lielhercogisti, Nīderlandes Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Eiropas Atomenerģijas kopienu un Starptautisko atomenerģijas aģentūru, kas noslēgts, pildot III panta 1. un 4. punktu Līgumā par kodolieroču neizplatīšanu (turpmāk – Līgums), kuram, līdz ar iestāšanos Eiropas Atomenerģijas kopienā, pievienojās arī Grieķijas Republika, Spānijas Karaliste, Portugāles Republika, Austrijas Republika, Somijas Republika un Zviedrijas Karaliste. Šim Līgumam tika pievienots Papildu protokols (turpmāk – Protokols), kuru parakstīja 1998.gada 22.septembrī un kurš stājās spēkā 2004.gada 3.aprīlī.

(Līgums un Protokols ir publicēti Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša latviešu valodas 2004.gada speciālizdevumā 11.nodaļas 5. un 31.sējumā.)

Līgums un Protokols paredz sadarbību starp Starptautisko atomenerģijas aģentūru, Eiropas Atomenerģijas kopienu un valstīm, lai piemērotu garantijas, kas attiecas uz darbībām ar kodolmateriāliem, nodrošinot to neizmantošanu kodolieročiem.

Informāciju, kas attiecas uz darbībām ar kodolmateriāliem, ko Latvija sniedza līdz šim Starptautiskai atomenerģijas aģentūrai, atbilstoši divpusējo līgumu prasībām, būtiski neatšķiras no informācijas, kas jāsniedz Eiropas Atomenerģijas kopienai saskaņā ar Līgumu un Protokolu. Latvija ir veikusi visus sagatavošanās pasākumus, nodrošinot noteiktas formas atskaišu nosūtīšanu Eiropas Atomenerģijas kopienai saskaņā ar Protokola prasībām jau kopš 2005.gada.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekts paredz pieņemt un apstiprināt Līgumu un Protokolu, kā arī nosaka, ka Radiācijas drošības centrs veiks Līgumā un Protokolā paredzēto saistību izpildi. Atbilstoši Līguma 23.panta b) apakšpunktam Likumprojekts nosaka, ka garantiju piemērošana saskaņā ar divpusējiem līgumiem tiek pārtraukta uz šā Līguma spēkā esamības laiku.

3. Cita informācija

Saskaņā ar Līguma 23.panta a) punkta i) apakšpunktu un Protokola 17.panta a) apakšpunktu Līgums un Protokols stājas spēkā tad, kad Latvijas Republika ir nosūtījusi Starptautiskajai Atomenerģijas aģentūrai paziņojumu, kas apliecina, ka procedūras, kas attiecas uz Līguma un Protokola stāšanos spēkā ir izpildītas. Paziņojumā jānorāda datums, ar kuru Līgums un Protokols stājas spēkā. Šis datums jāsaskaņo ar Eiropas Atomenerģijas kopienu, lai nodrošinātu, ka Eiropas Atomenerģijas kopiena savā paziņojumā Starptautiskajai Atomenerģijas aģentūrai, atbilstoši Līguma 23.panta a) punkta ii) apakšpunktam un Protokola 17.panta a) apakšpunktam, ar šo pašu datumu būtu gatava piemērot savas garantijas, kas attiecas uz Latvijas Republiku.

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Nav.

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem (tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Likumprojekts šo jomu neskar.

6. Cita informācija

Nav.

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Pēc Līguma un Protokola stāšanās spēkā jāizstrādā Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 22.aprīļa noteikumos Nr.398 „Kārtība, kādā veicamas darbības ar kodolmateriāliem, ar tiem saistītajiem materiāliem un aprīkojumu””.

2. Cita informācija

Nav.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Akts par Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanās nosacījumiem un pielāgojumiem Līgumos, kas ir Eiropas Savienības pamatā.

Eiropas Atomenerģijas Kopienas dibināšanas līgums.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras garantiju piemērošana līdz ar Līguma un Protokola stāšanos spēkā tiks piemērota atbilstoši Līgumā un Protokolā paredzētajām saistībām.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Garantiju piemērošana saskaņā ar divpusējiem līgumiem tiek pārtraukta uz šā Līguma spēkā esamības laiku.

4. Atbilstības izvērtējuma

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas, atzinumi u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju.

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

ES tiesību akta un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst, neatbilst)

Komentāri

-

-

-

-

5. Cita informācija

Nav.

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijas nav notikušas.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

Notikusi sarakste ar Ārlietu ministriju un Tieslietu ministriju par pievienošanos Līgumam un Protokolam.

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Netiek radītas jaunas institūcijas un netiek paplašinātas esošo institūciju funkcijas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likumprojekts tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Cita informācija

Nav.

Vides ministrs                                                                 R.Vējonis

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktora p.i.

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

G.Puķītis

U.Lapiņš

V.Puriņš

D.Šatrovska

 

 

01.02.2007 12:57

1150

A.Kirillova,

7026591, arnita.kirillova@vidm.gov.lv

 

 

Līgums starp Beļģijas Karalisti, Dānijas Karalisti, Itālijas Republiku, Īriju, Luksemburgas Lielhercogisti, Nīderlandes Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Eiropas Atomenerģijas kopienu (Euratom) un Starptautisko atomenerģijas aģentūru, kas noslēgts, pildot III panta 1. un 4. punktu Līgumā par kodolieroču neizplatīšanu

(78/164/Euratom)

TĀ KĀ Beļģijas Karaliste, Dānijas Karaliste, Itālijas Republika, Īrija, Luksemburgas Lielhercogiste, Nīderlandes Karaliste un Vācijas Federatīvā Republika (še turpmāk "valstis") ir parakstījušas Līgumu par kodolieroču neizplatīšanu (še turpmāk "līgums"), kas bija pieejams parakstīšanai Londonā, Maskavā un Vašingtonā 1968. gada 1. jūlijā un stājās spēkā 1970. gada 5. martā;

ŅEMOT VĒRĀ, ka, ievērojot līguma IV panta 1. punktu, līgumā nekas nav interpretējams tā, ka skar visu līgumslēdzēju pušu neatņemamās tiesības attīstīt kodolenerģijas pētniecību, ražošanu un izmantošanu mierīgiem nolūkiem bez diskriminācijas un atbilstīgi līguma I un II pantam;

ŅEMOT VĒRĀ, ka saskaņā ar līguma IV panta 2. punktu visas līgumslēdzējas puses apņemas atvieglot iespējami pilnīgāko iekārtu, materiālu un zinātniskās un tehniskās informācijas apmaiņu un piedalīties tajā, lai kodolenerģiju izmantotu mierīgiem nolūkiem;

ŅEMOT VĒRĀ arī to, ka saskaņā ar tā paša punkta noteikumiem līgumslēdzējas puses, uz ko tas attiecas, atsevišķi vai kopā sadarbojas arī ar citām valstīm vai starptautiskām organizācijām, lai turpinātu izstrādāt kodolenerģijas lietojumus mierīgiem nolūkiem, īpaši to valstu teritorijā, kurām nav kodolieroču un kuras ir līgumslēdzējas puses;

TĀ KĀ līguma III panta 1. punktā ir paredzēts, ka visas valstis, kam nav kodolieroču un kas ir līgumslēdzējas puses, apņemas akceptēt garantijas, kuras noteiktas apspriežamā un noslēdzamā līgumā ar Starptautisko atomenerģijas aģentūru (še turpmāk "aģentūra") saskaņā ar aģentūras statūtiem (še turpmāk "statūti") un aģentūras garantiju sistēmu, kuras vienīgais nolūks ir pārbaudīt to saistību izpildi, kuras uzliek šis līgums, un novērst kodolenerģijas novirzīšanu no mierīgiem lietojumiem uz kodolieročiem vai citām kodolsprādzienierīcēm;

TĀ KĀ III panta 4. punktā paredzēts, ka valstis, kam nav kodolieroču un kas ir līgumslēdzējas puses, slēdz līgumus ar aģentūru, lai izpildītu minētā panta prasības atsevišķi vai kopā ar citām valstīm saskaņā ar statūtiem;

 

TĀ KĀ valstis ir Eiropas Atomenerģijas kopienas (Euratom) (še turpmāk "Kopiena") dalībvalstis un ir piešķīrušas regulējošas, izpildu un tiesu pilnvaras iestādēm, kas ir kopīgas Eiropas Kopienām, un šīs iestādes tās patstāvīgi realizē savas kompetences jomā, un tās var tieši stāties spēkā dalībvalstu tiesību sistēmā;

TĀ KĀ šajā iestāžu sistēmā Kopienas īpašais uzdevums ir ar attiecīgām garantijām nodrošināt to, ka kodolmateriālus nenovirza mērķiem, kas nav mērķi, kuriem tie paredzēti, un no līguma spēkā stāšanās brīža valstu teritorijā tai ar Euratom Līgumā noteikto garantiju sistēmu nodrošināt to, ka valstu teritorijā izejmateriālu un īpašo skaldmateriālu mierīgā kodoldarbībā nenovirza kodolieročiem vai citām kodolsprādzienierīcēm;

TĀ KĀ šīs garantijas ietver paziņošanu Kopienai par kodoliekārtu galvenajiem tehniskajiem raksturlielumiem, uzskaites dokumentu kārtošanu un iesniegšanu, kas Kopienā ļauj uzskaitīt kodolmateriālus kopumā, inspicēšanu, kuru veic Kopienas amatpersonas, un sankciju sistēmu;

TĀ KĀ Kopienas uzdevums ir dibināt attiecības ar citām valstīm un starptautiskām organizācijām, kas var veicināt kodolenerģijas izmantošanu mierīgiem nolūkiem, un tā ir skaidri pilnvarota uzņemties īpašas garantiju saistības līgumā ar trešo valsti vai starptautisku organizāciju;

TĀ KĀ aģentūras starptautisko garantiju sistēma, kas minēta līgumā, ietver īpaši noteikumus par projekta informācijas iesniegšanu aģentūrai, uzskaites kārtošanu, ziņojumu iesniegšanu par visu kodolmateriālu, uz kuru attiecas aģentūrai dotās garantijas, inspekcijas, ko veic aģentūras inspektori, prasības valsts kodolmateriāla uzskaites un kontroles sistēmas izveidei un uzturēšanai un pasākumus, kuri attiecas uz nenovirzīšanas pārbaudi;

TĀ KĀ aģentūrai saskaņā ar saviem statūtos noteiktajiem pienākumiem un savām attiecībām ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālo Asambleju un Drošības Padomi jāpārliecina starptautiskā sabiedrība par to, ka saskaņā ar līgumu piemēro efektīvas garantijas;

NORĀDOT, ka valstis, kas līguma parakstīšanas brīdī ir bijušas Kopienas dalībvalstis, parakstot darījušas zināmu to, ka garantijas, kuras paredzētas līguma III panta 1. punktā, jānoteic pārbaužu līgumā starp Kopienu, valstīm un aģentūru un jāformulē tā, lai neskar valstu un Kopienas tiesības un pienākumus;

TĀ KĀ aģentūras augstākā valde (še turpmāk "valde") ir apstiprinājusi pilnīgu noteikumu struktūras un satura paraugu līgumiem starp aģentūru un valstīm, kas saskaņā ar līgumu jāizmanto par pamatu sarunām par garantiju līgumiem starp aģentūru un valstīm, kurām nav kodolieroču un kuras ir līgumslēdzējas puses;

TĀ KĀ saskaņā ar statūtu III panta A) punkta 5. apakšpunktu aģentūra ir pilnvarota pēc līgumslēdzēju pušu pieprasījuma piemērot garantijas jebkuras divpusējas vai daudzpusējas vienošanās gadījumā vai pēc kādas valsts pieprasījuma jebkurām šīs valsts darbībām atomenerģētikas jomā;

TĀ KĀ aģentūras, Kopienas un valstu interesēs ir novērst nevajadzīgu garantijas pasākumu pārklāšanos,

AĢENTŪRA, KOPIENA UN VALSTIS IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀKO.

I DAĻA

PAMATVIENOŠANĀS

1. pants

Ievērojot līguma III panta 1. punktu, valstis vienojas par to, ka saskaņā ar šā līguma noteikumiem tās akceptē garantijas, kas attiecas uz visu izejmateriālu un īpašo skaldmateriālu visās mierīgās kodoldarbībās savā teritorijā un savā jurisdikcijā vai kodoldarbībās, kuras to kontrolē notiek citur, ar vienīgo nolūku, lai pārbaudītu, vai šādu materiālu nenovirza kodolieročiem vai citām kodolsprādzienierīcēm.

GARANTIJU PIEMĒROŠANA

2. pants

Aģentūrai ir tiesības un pienākums nodrošināt to, ka garantijas saskaņā ar šā līguma noteikumiem piemēro visam izejmateriālam vai īpašajam skaldmateriālam visās mierīgās kodoldarbībās valstu teritorijā to jurisdikcijā vai kodoldarbībās, kuras to kontrolē notiek citur, ar vienīgo nolūku, lai pārbaudītu, vai šādu materiālu nenovirza kodolieročiem vai citām kodolsprādzienierīcēm.

3. pants

a) Kopiena apņemas, piemērojot savas garantijas par izejmateriālu un īpašo skaldmateriālu visās mierīgās kodoldarbībās valstu teritorijā, sadarboties ar aģentūru saskaņā ar šā līguma noteikumiem, lai konstatētu, ka šādu izejmateriālu un īpašo skaldmateriālu nenovirza kodolieročiem vai citām kodolsprādzienierīcēm.

b) aģentūra piemēro savas garantijas saskaņā ar šā līguma noteikumiem tā, lai tā var pārbaudīt un konstatēt, ka kodolmateriāls no mierīgiem lietojumiem nav novirzīts kodolieročiem vai citām kodolsprādzienierīcēm, un saskaņā ar Kopienas garantiju sistēmas secinājumiem. Aģentūras pārbaudē cita starpā iekļauj neatkarīgus mērījumus un novērojumus, ko aģentūra izdara saskaņā ar procedūrām, kuras noteiktas šajā līgumā. Aģentūra savā pārbaudē pienācīgi ņem vērā Kopienas garantiju sistēmas efektivitāti saskaņā ar šā līguma noteikumiem.

SADARBĪBA STARP AĢENTŪRU, KOPIENU UN VALSTĪM

4. pants

Aģentūra, Kopiena un valstis sadarbojas, ciktāl šajā līgumā paredzēto garantiju realizācijas veicināšana attiecas uz katru līgumslēdzēju pusi, un novērš nevajadzīgu garantijas darbību pārklāšanos.

GARANTIJU REALIZĀCIJA

5. pants

Šajā līgumā paredzētās garantijas realizē tā, lai:

a) novērstu ekonomikas un tehnikas attīstības kavēšanu Kopienā vai starptautiskās sadarbības kavēšanu mierīgo kodoldarbību jomā, ieskaitot kodolmateriāla starptautisko apmaiņu;

b) novērstu neadekvātu iejaukšanos mierīgajās kodoldarbībās Kopienā un īpaši iekārtu darbībā; un

c) konsekventi ievērotu piesardzīgas vadības praksi, kas vajadzīga, lai kodoldarbības veiktu ekonomiski un droši.

6. pants

a) Aģentūra veic visus piesardzības pasākumus, lai aizsargātu komerciālos un rūpnieciskos noslēpumus un citu konfidenciālo informāciju, ko tā iegūst, pildot šo līgumu.

b) i) Aģentūra nepublicē vai nepaziņo nevienai valstij, organizācijai vai personai informāciju, ko tā iegūst saistībā ar šā līguma izpildi, izņemot gadījumu, kad specifisku informāciju, kura attiecas uz tā izpildi, drīkst sniegt valdei un tiem aģentūras štata locekļiem, kam šāda informācija vajadzīga viņu oficiālo pienākumu izpildei saistībā ar garantijām, bet tikai tādā mērā, kādā tas vajadzīgs, lai aģentūra izpildītu savus pienākumus šā līguma izpildē.

ii) Informācijas kopsavilkumu par kodolmateriālu, uz ko attiecas garantijas saskaņā ar šo līgumu, drīkst publicēt ar valdes lēmumu, ja tieši ieinteresētās valstis vai Kopiena, ciktāl tas attiecas uz katru no līgumslēdzējām pusēm atsevišķi, tam piekrīt.

7. pants

a) Realizējot garantijas saskaņā ar šo līgumu, pilnīgi ievēro tehnikas attīstību jomā, uz ko attiecas garantijas, un dara visu, lai nodrošinātu optimālu izmaksu lietderību un tās kodolmateriāla plūsmas efektīvas garantēšanas principa piemērošanu, uz kuru attiecas garantijas saskaņā ar šo līgumu, izmantojot līdzekļus un citas metodes noteiktos stratēģiskos punktos tādā mērā, kādā tagadējā vai vēlāka laika tehnoloģija ļauj.

b) Lai nodrošinātu optimālu izmaksu lietderību, izmanto tādus līdzekļus kā:

i) norobežojumu kā līdzekli materiālu bilances noteikšanai uzskaites nolūkos;

ii) statistikas metodes un paraugu ņemšanu izlases kārtā kodolmateriāla plūsmas vērtēšanai; un

iii) pārbaudes procedūru koncentrēšanu uz tām kodoldegvielas cikla stadijām, kas saistītas ar tā kodolmateriāla ražošanu, pārstrādi, lietošanu vai glabāšanu, no kura varētu viegli izgatavot kodolieročus vai citas kodolsprādzienierīces, un pārbaudes procedūru samazināšanu līdz minimumam attiecībā uz kodolmateriālu, ar nosacījumu, ka tas netraucē izpildīt šo līgumu.

INFORMĀCIJAS SNIEGŠANA AĢENTŪRAI

8. pants

a) Lai nodrošinātu efektīvu garantiju realizēšanu saskaņā ar šo līgumu, Kopiena saskaņā ar šā līguma noteikumiem sniedz aģentūrai informāciju par kodolmateriālu, uz ko attiecas šādas garantijas, un par to iekārtu funkcijām, kurām ir nozīme garantiju realizēšanā attiecībā uz šādu materiālu.

b) i) Aģentūra pieprasa tikai obligāto informācijas un datu daudzumu, kas vajadzīgs, lai tā izpildītu savus pienākumus saskaņā ar šo līgumu.

ii) Informācija, kas attiecas uz iekārtām, ir obligātā informācija, kura vajadzīga, lai saskaņā ar šo līgumu realizētu garantijas attiecībā uz kodolmateriālu.

c) Pēc Kopienas lūguma aģentūra ir gatava Kopienas telpās izskatīt projekta informāciju, ko Kopiena uzskata par īpaši konfidenciālu. Šāda informācija nav fiziski jāpārraida uz aģentūru, ja tā paliek viegli pieejama turpmākai aģentūras izskatīšanai Kopienas telpās.

AĢENTŪRAS INSPEKTORI

9. pants

a) i) Aģentūra nodrošina Kopienas un valstu piekrišanu aģentūras inspektoru norīkošanai uz valstīm.

ii) Ja Kopiena norīkošanas priekšlikuma brīdī vai pēc norīkošanas iebilst pret norīkojumu, tad aģentūra dod priekšlikumu Kopienai un valstīm par alternatīvu norīkojumu/alternatīviem norīkojumiem.

iii) Ja tādēļ, ka Kopiena atkārtoti atsakās akceptēt aģentūras inspektoru norīkojumu, inspekcijas, kas jāveic saskaņā ar šo līgumu, tiek traucētas, tad šādu atteikumu izskata valde pēc aģentūras ģenerāldirektora (še turpmāk "ģenerāldirektors") ierosinājuma, lai pieņemtu attiecīgu lēmumu.

b) Kopiena un attiecīgās valstis veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu to, ka aģentūras inspektori var efektīvi pildīt savas funkcijas saskaņā ar šo līgumu.

c) Aģentūras inspektoru apmeklējumi un darbības jāsaskaņo tā, lai:

i) līdz minimumam samazinātu iespējamās neērtības un traucējumus Kopienai, valstīm un inspicējamām mierīgajām kodoldarbībām; un

ii) nodrošinātu rūpniecisko noslēpumu vai jebkuras citas tādas konfidenciālas informācijas aizsardzību, ko iegūst aģentūras inspektori.

PRIVILĒĢIJAS UN NEAIZSKARAMĪBA

10. pants

Visas valstis aģentūrai, arī tās īpašumam, līdzekļiem un aktīviem, tās inspektoriem un citām amatpersonām, kas pilda savas funkcijas saskaņā ar šo līgumu, piemēro attiecīgos noteikumus, kuri ir līgumā attiecībā uz Starptautiskās atomenerģijas aģentūras privilēģijām un neaizskaramību.

KODOLMATERIĀLA PATĒRIŅŠ VAI ATŠĶAIDĪJUMS

11. pants

Saskaņā ar šo līgumu garantijas, kas attiecas uz kodolmateriālu, beidzas, kad Kopiena un aģentūra konstatē, ka materiāls ir patērēts vai atšķaidīts tā, ka vairs nav lietojams nevienai kodoldarbībai, uz kuru attiecas garantijas, vai ir kļuvis faktiski neatgūstams.

KODOLMATERIĀLA NODOŠANA ĀRPUS VALSTĪM

12. pants

Kopiena saskaņā ar šā līguma noteikumiem paziņo aģentūrai par tā kodolmateriāla nodošanu ārpus valstīm, uz kuru attiecas garantijas. Garantijas, kas saskaņā ar šo līgumu attiecas uz kodolmateriālu, beidzas, kad saņēmējvalsts par to ir uzņēmusies atbildību, kas paredzēta šajā līgumā. Aģentūra uzskaita katru nodošanas gadījumu un pēc vajadzības garantiju atkārtoto piemērošanu nodotajam kodolmateriālam.

NOTEIKUMI, KAS ATTIECAS UZ KODOLMATERIĀLU, KAS IZMANTOJAMS AR KODOLENERĢIJU NESAISTĪTĀS DARBĪBĀS

13. pants

Ja kodolmateriāls, uz ko saskaņā ar šo līgumu attiecas garantijas, jāizmanto tādās ar kodolenerģiju nesaistītās darbībās kā sakausējumu vai keramikas ražošanā, tad Kopiena pirms šādas materiāla izmantošanas vienojas ar aģentūru par apstākļiem, kādos var izbeigt garantijas, kuras saskaņā ar šo līgumu attiecas uz šādu materiālu.

GARANTIJU NEPIEMĒROŠANA KODOLMATERIĀLAM, KAS IZMANTOJAMS DARBĪBĀS, KURAS NAV MIERĪGAS DARBĪBAS

14. pants

Ja valsts plāno īstenot virzību uz tāda kodolmateriāla izmantošanu, kam saskaņā ar šo līgumu jāpiemēro garantijas, tādā kodoldarbībā, kurai saskaņā ar šo līgumu nav jāpiemēro garantijas, tad piemēro šādas procedūras:

a) Kopiena un valsts informē aģentūru par darbību, un valsts izskaidro:

i) ka kodolmateriāla izmantošana neparedzētā militārā darbībā nav pretrunā tam, ka valsts var būt apņēmusies kodolmateriālu izmantot tikai mierīgā kodoldarbībā, uz ko arī attiecas aģentūras garantijas; un

ii) ka garantiju nepiemērošanas periodā saskaņā ar šo līgumu kodolmateriālu neizmanto kodolieroču vai citu kodolsprādzienierīču ražošanai;

b) aģentūra un Kopiena vienojas par to, ka šajā līgumā paredzētās garantijas nepiemēro tikai laikā, kad kodolmateriālu izmanto šādā darbībā. Vienojoties pēc iespējas nosaka periodu vai apstākļus, kuros šādas garantijas nepiemēro. Jebkurā gadījumā šajā līgumā paredzētās garantijas atkal piemēro, tiklīdz kodolmateriāls atgriežas mierīgā kodoldarbībā. Aģentūru pastāvīgi informē par šāda materiāla kopējo daudzumu attiecīgajā valstī vai attiecīgajās valstīs un sastāvu, kā arī par jebkuru šāda materiāla nodošanu no attiecīgās valsts vai attiecīgajām valstīm; un

c) katra vienošanās jāsaskaņo ar aģentūru. Šāds saskaņojums jādod pēc iespējas ātri, un tam jāattiecas tikai uz tādiem jautājumiem kā, cita starpā, laika, procedūras un ziņošanas noteikumiem, bet tajā neietver nekādu apstiprinājumu vai konfidenciālu informāciju par militāro darbību vai to neattiecina uz kodolmateriāla izmantošanu tajā.

FINASĒJUMS

15. pants

Aģentūra, Kopiena un valstis sedz izdevumus, kas katrai no tām rodas, pildot pienākumus saskaņā ar šo līgumu. Tomēr, ja Kopienai, valstīm vai personām to kompetences robežās rodas ārkārtas izdevumi kāda īpaša aģentūras pieprasījuma dēļ, tad aģentūra šādus izdevumus atmaksā ar noteikumu, ka tā iepriekš piekritusi atmaksāt. Jebkurā gadījumā aģentūra sedz jebkuras tās inspektoru pieprasītas papildu mērīšanas vai paraugu ņemšanas izmaksas.

TREŠO PERSONU ATBILDĪBA PAR KODOLKAITĒJUMU

16. pants

Kopiena un valstis nodrošina to, ka jebkura aizsardzība, ieskaitot jebkuru apdrošināšanu vai citu finansiālu nodrošinājumu pret kodolkaitējumu, ko rada trešās personas, un kura var būt pieejama saskaņā ar to normatīvajiem aktiem, aģentūrai un tās amatpersonām šā līguma izpildes nolūkā ir piemērojama tāpat kā šādu aizsardzību piemēro attiecīgo valstu pilsoņiem.

STARPTAUTISKĀ ATBILDĪBA

17. pants

Jebkuru Kopienas vai kādas valsts prasību pret aģentūru vai aģentūras prasību pret Kopienu vai kādu valsti, kas attiecas uz kaitējumu, kurš radies, realizējot garantijas saskaņā ar šo līgumu, un kurš nav kaitējums, kas radies no kodolincidenta, risina saskaņā ar starptautiskajām tiesībām.

PASĀKUMI, KAS ATTIECAS UZ NENOVIRZĪŠANAS PĀRBAUDI

18. pants

Ja valde pēc ģenerāldirektora ziņojuma nolemj, ka Kopienas vai valsts rīcība, ciktāl tas attiecas uz katru pusi atsevišķi, ir būtiska un steidzama, lai nodrošinātu pārbaudi, vai kodolmateriālu, uz ko saskaņā ar šo līgumu attiecas garantijas, nenovirza kodolieročiem vai citām kodolsprādzienierīcēm, valde var aicināt Kopienu vai valsti bez kavēšanās rīkoties pēc vajadzības neatkarīgi no tā, vai ir izmantotas procedūras domstarpību atrisināšanai, ievērojot 22. pantu.

19. pants

Ja valde, izskatot attiecīgo informāciju, ko tai paziņojis ģenerāldirektors, secina, ka aģentūra nespēj apstiprināt, ka kodolmateriāls, kam saskaņā ar šo līgumu piemērojamas garantijas, nav novirzīts kodolieročiem vai citām kodolsprādzieniekārtām, tad tā var sagatavot ziņojumus, kuri paredzēti statūtu XII panta C) punktā, un pēc vajadzības veikt arī pārējos pasākumus, kas paredzēti minētajā punktā. Tādā gadījumā valde ņem vērā to, kādā mērā piemērotie garantiju pasākumi ir pārliecinoši, un piedāvā Kopienai vai valstij, ciktāl tas attiecas uz katru līgumslēdzēju pusi atsevišķi, visas pieņemamās iespējas sniegt valdei visus vajadzīgos pierādījumus tam, ka piemērotie garantiju pasākumi ir pārliecinoši.

LĪGUMA INTERPRETĀCIJA, PIEMĒROŠANA UN DOMSTARPĪBU RISINĀŠANA

20. pants

Pēc aģentūras, Kopienas vai kādas valsts pieprasījuma apspriež jebkuru jautājumu, kas izriet no šā līguma interpretācijas vai piemērošanas.

21. pants

Kopienai un valstīm ir tiesības pieprasīt jebkuru jautājumu, kas izriet no šā līguma interpretācijas vai piemērošanas, izskatīt valdē. Valde uzaicina Kopienu un attiecīgo valsti piedalīties jebkura tāda jautājuma apspriešanā valdē.

22. pants

Jebkuras domstarpības, kas rodas, interpretējot vai piemērojot šo līgumu, izņemot domstarpības, kuras attiecas uz valdes secinājumu saskaņā ar 19. pantu vai valdes rīcību, ievērojot šādu secinājumu, un kas nav atrisinātas sarunās vai pēc citas procedūras, par kuru aģentūra, Kopiena un valstis vienojušās, pēc pieprasījuma, ko kāda no tām iesniedz, domstarpības izskata šķīrējtiesas tribunāls piecu šķīrējtiesnešu sastāvā. Divus šķīrējtiesnešus izraugās Kopiena un valstis un divus — aģentūra, un šie četri šķīrējtiesneši ievēlē piekto, kurš ir priekšsēdētājs.

Ja 30 dienās pēc tam, kad ir pieprasīta izskatīšana šķīrējtiesā, Kopiena un valstis vai aģentūra nav izraudzījusies katra divus šķīrējtiesnešus, tad Kopiena vai aģentūra var pieprasīt, lai šos šķīrējtiesnešus norīko Starptautiskās tiesas priekšsēdētājs. Tādu pašu procedūru piemēro, ja trīsdesmit dienās pēc ceturtā šķīrējtiesneša iecelšanas vai norīkošanas nav ievēlēts piektais šķīrējtiesnesis.

Šķīrējtiesas tribunāla locekļu vairākums veido kvorumu, un visu lēmumu pieņemšanai ir vajadzīgs vismaz triju šķīrējtiesnešu labvēlīgs balsojums. Šķīrējtiesas procesu nosaka tribunāls. Tribunāla lēmumi ir aģentūrai, Kopienai un attiecīgajām valstīm saistoši.

PIEVIENOŠANĀS

23. pants

a) Šis līgums stājas spēkā attiecībā uz valstīm, kam nav kodolieroču, kas ir līgumslēdzējas puses un kas kļūst par Kopienas dalībvalstīm:

i) attiecīgajai valstij paziņojot aģentūrai, ka tās procedūras, kas attiecas uz šā līguma stāšanos spēkā, ir izpildītas; un

ii) Kopienai paziņojot aģentūrai, ka tā ir gatava piemērot savas garantijas, kas attiecas uz šo valsti šā līguma nozīmē.

b) Ja attiecīgā valsts ir noslēgusi citus līgumus ar aģentūru par aģentūras garantiju piemērošanu, tad, attiecībā uz šo valsti stājoties spēkā šim līgumam, aģentūras garantiju piemērošanu saskaņā ar šādiem līgumiem pārtrauc uz šā līguma spēkā esamības laiku; tomēr saskaņā ar minētajiem līgumiem turpina piemērot šīs valsts saistības neizmantot elementus, uz ko šie līgumi attiecas tā, ka turpinās šo elementu izmantošana kādam militāram nolūkam.

LĪGUMA GROZĪŠANA

24. pants

a) Aģentūra, Kopiena un valstis, ja kāda no tām to pieprasa, apspriež šā līguma grozīšanu.

b) Visiem grozījumiem vajadzīga aģentūras, Kopienas un valstu vienošanās.

c) Ģenerāldirektors nekavējoties informē visas aģentūras dalībvalstis par jebkuru šā līguma grozījumu.

STĀŠANĀS SPĒKĀ UN TERMIŅŠ

25. pants

a) Šis līgums stājas spēkā dienā, kad aģentūra no Kopienas un valstīm saņem rakstisku paziņojumu par to, ka to prasības, lai līgums stātos spēkā, ir izpildītas. Generāldirektors nekavējoties informē visas aģentūras dalībvalstis par šā līguma stāšanos spēkā.

b) Šis līgums paliek spēkā, kamēr valstis ir līgumslēdzējas puses.

PROTOKOLS

26. pants

Protokols, kas pievienots šim līgumam, ir tā neatņemama sastāvdaļa. Termins "līgums" šajā dokumentā ir līgums kopā ar protokolu.

II DAĻA

IEVADS

27. pants

Šīs līguma daļas mērķis ir pēc vajadzības noteikt procedūras, kas jāpiemēro, realizējot I daļas garantiju noteikumus.

GARANTIJU MĒRĶIS

28. pants

Šajā līgumā noteikto garantiju procedūru mērķis ir laikus atklāt ievērojamu kodolmateriāla daudzumu novirzīšanu no mierīgām kodoldarbībām kodolieroču vai citu kodolsprādzienierīču ražošanai vai nezināmiem nolūkiem un atturēt no šādas novirzīšanas ar to, ka pastāv ātras atklāšanas iespējamība.

29. pants

Lai sasniegtu 28. pantā noteikto mērķi, par būtiskas nozī mes garantiju pasākumu izmanto materiāla uzskaiti, kuras nozīmīgi papildu pasākumi ir norobežošana un uzraudzība.

30. pants

Aģentūras pārbaudes darbību tehniskais noslēgums ir paziņojums par noteiktā periodā nereģistrētā materiāla daudzumu katrā materiālu bilances zonā un paziņoto daudzumu pareizības robežām.

KOPIENAS GARANTIJU SISTĒMA

31. pants

Ievērojot 3. pantu, aģentūra, veicot pārbaudes darbības, pilnīgi izmanto Kopienas garantiju sistēmu.

32. pants

Kopienas kodolmateriāla uzskaites un kontroles sistēma saskaņā ar šo līgumu pamatojas uz materiālu bilances zonu struktūru. Kopiena, piemērojot savas garantijas, izmanto un, ciktāl vajadzīgs, paredz tādus lietderīgus un papildu vienošanās noteiktus pasākumus kā:

a) mērīšanas sistēmu, saņemtā, saražotā, nosūtītā, zudušā vai citādi no uzskaites noņemtā kodolmateriāla daudzumu un uzskaitē esošā kodolmateriāla daudzumu noteikšanai;

b) mērījumu pareizības un precizitātes novērtēšanu un mērījumu neprecizitātes novērtēšanu;

c) procedūras starpību konstatēšanai, pārskatīšanai un novērtēšanai nosūtītāju/saņēmēju mērījumos;

d) procedūras fiziskā kodolmateriāla daudzuma uzskaitei;

e) procedūras nemērītu daudzumu un nemērītu zudumu uzkrājumu novērtēšanai;

f) uzskaites un ziņojumu sistēmu, kas katrā materiālu bilances zonā rāda kodolmateriāla daudzumu un izmaiņas šajā daudzumā, to skaitā saņemto kodolmateriālu un kodolmateriāla nodošanu no materiālu bilances zonas;

g) noteikumus, ar ko nodrošina uzskaites procedūru un pasākumu pareizu izpildi; un

h) procedūras ziņojumu sniegšanai aģentūrai saskaņā ar 59. – 65. un 67. – 69. pantu.

33. pants

Garantijas saskaņā ar šo līgumu nepiemēro materiālam ieguves vai rūdas pārstrādes darbībās.

34. pants

a) Ja kādu materiālu, kas satur urānu vai toriju, kurš nav sasniedzis c) punktā aprakstīto kodoldegvielas cikla stadiju, tieši vai netieši eksportē uz valsti, kam nav kodolieroču un kas nav šā līguma puse, Kopiena informē aģentūru par tā daudzumu, sastāvu un galamērķi, ja materiālu neeksportē īpašiem nolūkiem, kuri nav saistīti ar kodoldarbību.

b) Ja valstīs importē kādu materiālu, kas satur urānu vai toriju, kurš nav sasniedzis c) punktā aprakstīto kodoldegvielas cikla stadiju, tad Kopiena informē aģentūru par tā daudzumu un sastāvu, ja materiālu neimportē īpašiem nolūkiem, kuri nav saistīti ar kodoldarbību.

c) Ja kādu kodolmateriālu, kura sastāvs un tīrība ir piemērota degvielas ražošanai vai bagātināšanai ar izotopiem, izņem no iekārtas vai procesa, kurā tas ražots, vai ja šādu kodolmateriālu vai kādu citu kodolmateriālu, kas ražots vēlākā kodoldegvielas cikla stadijā, importē valstīs, tad uz šo kodolmateriālu attiecas pārējās garantiju procedūras, kuras noteiktas šajā līgumā.

GARANTIJU IZBEIGŠANA

35. pants

a) Garantijas attiecībā uz kodolmateriālu saskaņā ar šo līgumu beidzas ar nosacījumiem, kas izklāstīti 11. pantā. Ja minētā panta nosacījumi nav izpildīti, bet Kopiena uzskata, ka kodolmateriāla atgūšana, uz ko attiecas garantijas saskaņā ar šo līgumu, no atliekām pašlaik nav realizējama vai vēlama, tad aģentūra un Kopiena apspriež attiecīgo garantiju pasākumu piemērošanu.

b) Garantijas, kas saskaņā ar šo līgumu attiecas uz kodolmateriālu, beidzas saskaņā ar 13. panta nosacījumiem, ja aģentūra un Kopiena vienojas par to, ka šāds kodolmateriāls ir faktiski neatgūstams.

ATBRĪVOJUMI NO GARANTIJĀM

36. pants

Pēc Kopienas pieprasījuma aģentūra kodolmateriālu no garantijām, kas uz to attiecas saskaņā ar šo līgumu, atbrīvo:

a) īpašo skaldmateriālu, ja to lieto gramu vai mazākos daudzumos par devēja elementu instrumentos;

b) kodolmateriālu, ja to lieto ar kodolenerģiju nesaistītās darbībās saskaņā ar 13. pantu un šāds kodolmateriāls ir atgūstams; un

c) plutoniju, ja plutonija-238 izotopu koncentrācija pārsniedz 80 %.

37. pants

Pēc Kopienas pieprasījuma aģentūra atbrīvo no garantijām, kas saskaņā ar šo līgumu attiecas uz kodolmateriālu, uz kuru citādi šīs garantijas attiektos, ar noteikumu, ka kopējais kodolmateriāla daudzums, ko saskaņā ar šo pantu atbrīvo no garantijām valstīs, nekad nedrīkst pārsniegt:

a) pavisam vienu kilogramu īpašā skaldmateriāla, kas var sastāvēt no vienas šādas sastāvdaļas vai vairākām šādām sastāvdaļām:

i) plutonija;

ii) urāna, kura bagātinājums ir 0,2 (20 %) vai lielāks, tā masu reizinot ar bagātinājumu; un

iii) urāna, kura bagātinājums ir 0,2 (20 %) vai mazāks un pārsniedz dabīgā urāna izotopu saturu, tā masu reizinot ar pieckārtīgu bagātinājuma kvadrātu;

b) pavisam 10 tonnām dabīgā urāna un noplicinātā urāna, kura bagātinājums pārsniedz 0,005 (0,5 %);

c) 20 tonnām noplicinātā urāna, kura bagātinājums ir 0,005 (0,5 %) vai mazāks; un

d) 20 tonnām torija;

vai tādiem lielākiem daudzumiem, kādus valde var noteikt vienotai piemērošanai.

38. pants

Ja atbrīvots kodolmateriāls jāpārstrādā vai jāglabā kopā ar kodolmateriālu, uz ko attiecas garantijas saskaņā ar šo līgumu, tad jāparedz šādu garantiju atkārtota piemērošana tam.

PAPILDU VIENOŠANĀS

39. pants

Kopiena papildus vienojas ar aģentūru, tik sīki nosakot, kā jāpiemēro šajā līgumā noteiktās procedūras, cik tas vajadzīgs, lai aģentūra var efektīvi un profesionāli izpildīt savus pienākumus saskaņā ar šo līgumu. Papildu vienošanās var paplašināt vai mainīt, aģentūrai un Kopienai vienojoties, bez grozījumiem šajā līgumā.

40. pants

Papildu vienošanās stājas spēka vienlaikus ar šā līguma stāšanos spēkā vai iespējami drīz pēc tā stāšanās spēkā. Aģentūra, Kopiena un valstis dara visu iespējamo, lai panāktu to stāšanos spēkā 90 dienās pēc šā līguma stāšanās spēkā; par šā perioda pagarināšanu aģentūrai, Kopienai un valstīm jāvienojas. Kopiena nekavējoties sniedz aģentūrai informāciju, kas vajadzīga, lai izpildītu papildu vienošanās. Šim līgumam stājoties spēkā, aģentūrai ir tiesības piemērot tajā noteiktās procedūras, kas attiecas uz kodolmateriālu, kurš uzskaitīts, kā paredzēts 41. pantā, pat tad, ja papildu vienošanās vēl nav stājušās spēkā.

UZSKAITE

41. pants

Pamatojoties uz sākuma ziņojumu, kas minēts 62. pantā, aģentūra valstīs ievieš vienotu visa tā kodolmateriāla uzskaiti, uz kuru attiecas garantijas saskaņā ar šo līgumu, neatkarīgi no tā izcelsmes un turpina šo uzskaiti, pamatojoties uz turpmākajiem ziņojumiem un savu pārbaudes darbību rezultātiem. Uzskaites eksemplārus dara pieejamus Kopienai ar intervāliem, par kuriem jāvienojas.

PROJEKTA INFORMĀCIJA

Vispārīgi noteikumi

42. pants

Ievērojot 8. pantu, projekta informāciju, kas attiecas uz esošajām iekārtām, Kopiena aģentūrai sniedz, apspriežot papildu vienošanās. Termiņus projekta informācijas sniegšanai par jaunām iekārtām nosaka papildu vienošanās un šādu informāciju sniedz iespējami drīz līdz kodolmateriāla ievadīšanai jaunajā iekārtā.

43. pants

Projekta informācijā, kas jāsniedz aģentūrai, par katru iekārtu pēc vajadzības jāiekļauj:

a) iekārtas identifikācija, norādot tās vispārīgo raksturu, nolūku, nominālo jaudu un ģeogrāfisko atrašanās vietu, kā arī nosaukumu un adresi, kuru var izmantot ikdienas darba nolūkos;

b) iekārtas vispārīgā izkārtojuma apraksts, cik pamatoti iespējams, norādot kodolmateriāla formu, atrašanās vietu un plūsmu, kā arī to nozīmīgo iekārtas elementu vispārīgo shēmu, kuros izmanto, ražo vai pārstrādā kodolmateriālu;

c) to iekārtas funkciju apraksts, kas attiecas uz materiāla uzskaiti, norobežojumu un uzraudzību; un

d) iekārtā izmantoto un ierosināto kodolmateriāla uzskaites un kontroles procedūru apraksts ar īpašu norādi uz materiāla bilances zonām, kuras noteicis operators, plūsmas mērīšanas un fiziskā daudzuma noteikšanas procedūru apraksts.

44. pants

Aģentūrai sniedz arī citu informāciju, kurai ir nozīme garantiju piemērošanai saskaņā ar šo līgumu, attiecībā uz katru iekārtu, ja tā noteikts papildu vienošanās. Kopiena sniedz aģentūrai papildu informāciju par veselības aizsardzības un drošības procedūrām, kuras jāievēro aģentūrai un tās inspektoriem iekārtā.

45. pants

Kopiena sniedz aģentūrai projekta informāciju, kas attiecas uz modifikāciju, kurai ir nozīme attiecībā uz garantijām saskaņā ar šo līgumu, izskatīšanai, un Kopiena laikus informē aģentūru par jebkurām izmaiņām informācijā, ko tā sniegusi aģentūrai saskaņā ar 44. pantu, lai vajadzības gadījumā var pielāgot garantiju procedūras, kuras jāpiemēro saskaņā ar šo līgumu.

46. pants

Projekta informācijas izskatīšanas nolūks

Aģentūrai sniegto projekta informāciju izmanto šādiem nolūkiem:

a) lai tik sīki noteiktu tās iekārtu un kodolmateriāla funkcijas, kas ir nozīmīgas garantiju piemērošanai kodolmateriālam, ka pietiekami atvieglo pārbaudi;

b) lai noteiktu materiālu bilances zonas, kas jāizmanto uzskaites nolūkiem saskaņā ar šo līgumu, un lai noteiktu stratēģiskos punktus, kuri ir kritiskie mērījumu punkti un kuri jāizmanto kodolmateriāla plūsmas un daudzuma noteikšanai; nosakot šādas materiālu bilances zonas, cita starpā izmanto šādus kritērijus:

i) materiālu bilances zonas lielumu attiecina pret pareizību, ar kādu materiālu bilanci var noteikt;

ii) nosakot materiālu bilances zonu, izmanto iespēju ar norobežojuma un uzraudzības palīdzību nodrošināt plūsmasmērījumu pilnīgumu, tādējādi vienkāršojot garantiju pie mērošanu un koncentrējot mērīšanu kritiskajos mērījumu punktos;

iii) pēc Kopienas vai attiecīgās valsts pieprasījuma var izveidot īpašu materiālu bilances zonu ap procesa stadiju, kas saistīta ar komerciāli konfidenciālu informāciju;

c) lai noteiktu nominālos termiņus un procedūras kodolmateriāla fiziskā daudzuma noteikšanai uzskaites nolūkos saskaņā ar šo līgumu;

d) lai noteiktu dokumentācijas un ziņojumu prasības un dokumentācijas novērtēšanas procedūras;

e) lai noteiktu prasības un procedūras kodolmateriāla daudzuma un atrašanās vietas pārbaudei; un

f) lai izraudzītos piemērotas norobežošanas un uzraudzības metožu un paņēmienu kombinācijas un stratēģiskos punktus to piemērošanai.

Projekta informācijas izskatīšanas rezultātus pēc aģentūras un Kopienas vienošanās iekļauj papildu vienošanās.

47. pants

Projekta informācijas atkārtota izskatīšana

Projekta informāciju atkārtoti izskata saskaņā ar izmaiņām darbības apstākļos, garantiju pasākumu tehnoloģijas attīstību vai pieredzi pārbaudes procedūru piemērošanā, lai modificētu darbību, ko veic, ievērojot 46. pantu.

48. pants

Projekta informācijas pārbaude

Aģentūra sadarbībā ar Kopienu un attiecīgo valsti var nosūtīt inspektorus uz iekārtām, lai pārbaudītu projekta informāciju, kas 46. pantā noteiktajos nolūkos aģentūrai sniegta, ievērojot 42. – 45. pantu.

INFORMĀCIJA, KAS ATTIECAS UZ KODOLMATERIĀLU ĀRPUS IEKĀRTĀM

49. pants

Ja kodolmateriāks parasti jālieto ārpus iekārtām, tad Kopiena pēc vajadzības sniedz aģentūrai šādu informāciju:

a) kodolmateriāla izmantošanas vispārīgu aprakstu, tā atrašanās vietu un lietotāja nosaukumu un adresi ikdienas darba nolūkos; un

b) izmantoto un ierosināto kodolmateriāla uzskaites un kontroles procedūru vispārīgu aprakstu, kas noteikts papildu vienošanās.

Kopiena laikus informē aģentūru par jebkuru izmaiņu informācijā, kura sniegta saskaņā ar šo pantu.

50. pants

Informāciju, kas aģentū rai sniegta, ievērojot 49. pantu, drīkst, ciktāl vajadzīgs, izmantot 46. panta b) – f) punktā noteiktajos nolūkos.

DOKUMENTĀCIJAS SISTĒMA

Vispārīgi noteikumi

51. pants

Kopiena vienojas par dokumentāciju, kas jākārto attiecībā uz katru materiālu bilances zonu. Kārtojamo dokumentāciju apraksta papildu vienošanās.

52. pants

Kopiena veic pasākumus, lai aģentūras inspektoriem atvieglotu dokumentācijas izskatīšanu, īpaši, ja dokumentācija nav kārtota angļu, franču, krievu vai spāņu valodā.

53. pants

Šo dokumentāciju glabā vismaz piecus gadus.

54. pants

Dokumentācija pēc vajadzības sastāv no:

a) tā kodolmateriāla uzskaites dokumentiem, uz kuru attiecas garantijas saskaņā ar šo līgumu; un

b) ekspluatācijas dokumentiem, kas attiecas uz iekārtām, kurās ir šāds kodolmateriāls.

55. pants

Mērījumu sistēma, uz ko pamatojas dokumentācija, kuru izmanto ziņojumu sagatavošanai, atbilst jaunākajiem starptautiskajiem standartiem vai pēc kvalitātes ir līdzvērtīga šādiem standartiem.

Uzskaites dokumenti

56. pants

Uzskaites dokumentos par katru materiālu bilances zonu uzrāda:

a) visas kodolmateriālu daudzuma izmaiņas, lai jebkurā laikā var noteikt reģistrēto kodolmateriālu daudzumu;

b) visus mērījumu rezultātus, ko izmanto, lai noteiktu fizisko kodolmateriālu daudzumu; un

c) visus pielāgojumus un korekcijas, kas izdarītas atkarībā no kodolmateriālu daudzumu izmaiņām, reģistrētajiem kodolmateriālu daudzumiem un fiziskajiem kodolmateriālu daudzumiem.

57. pants

Dokumentos visas daudzumu izmaiņas un fiziskos daudzumus norāda attiecībā uz katru kodolmateriāla partiju, identificējot materiālu, partijas datus un empīriskos datus. Šajos uzskaites datos atsevišķi norāda urāna, torija un plutonija daudzumu katrā kodolmateriāla partijā. Turklāt katru daudzuma izmaiņu datē un pēc vajadzības norāda nosūtāmā materiāla bilances zonu un saņemamā materiāla bilances zonu vai saņēmēju.

58. pants

Ekspluatācijas dokumenti

Ekspluatācijas dokumentos par katru materiālu bilances zonu pēc vajadzības uzrāda:

a) tos ekspluatācijas datus, pēc kuriem noteic izmaiņas kodolmateriāla daudzumos un sastāvā;

b) kameru un instrumentu kalibrēšanas un paraugu ņemšanas un analīžu datus, kvalitātes kontroles mērījumu procedūras un iegūtos izlases veida un sistemātiskās kļūdas vērtējumus;

c) to secīgo darbību aprakstu, kuras izpilda, lai sagatavotos fiziskā kodolmateriālu daudzuma uzskaitei un to veiktu pareizi un pilnīgi; un

d) to darbību aprakstu, kuras izpilda, lai noskaidrotu visu nejaušo vai neizmērīto zudumu cēloni un apmēru, ja tādi zudumi būtu radušies.

ZIŅOŠANAS SISTĒMA

Vispārīgi noteikumi

59. pants

Kopiena sniedz aģentūrai ziņojumus, kas 60. – 65. un 67. – 69. pantā noteikti attiecībā uz kodolmateriālu, uz kuru attiecas garantijas saskaņā ar šo līgumu.

60. pants

Ziņojumus sagatavo angļu, franču, krievu un spāņu valodā, izņemot gadījumu, kad ar papildu vienošanos noteikts citādi.

61. pants

Ziņojumi pamatojas uz dokumentāciju, ko kārto saskaņā ar 51. – 58. pantu, un pēc vajadzības sastāv no uzskaites ziņojumiem un īpašajiem ziņojumiem.

Uzskaites ziņojumi

62. pants

Kopiena sniedz aģentūrai sākuma ziņojumu par visu kodolmateriālu, uz ko attiecas garantijas saskaņā ar šo līgumu. Sākuma ziņojumu aģentūrai nosūta 30 dienās pēc tā kalendārā mēneša pēdējās dienas, kurā šis līgums stājas spēkā, un tajā uzrāda stāvokli minētā mēneša pēdējā dienā.

63. pants

Kopiena par katru materiālu bilances zonu sniedz aģentūrai šādus uzskaites ziņojumus:

a) kodolmateriālu daudzuma izmaiņu ziņojumus, kuros uzrāda visas kodolmateriāla daudzuma izmaiņas. Ziņojumus nosūta pēc iespējas agri un vēlākais termiņos, kas noteikti papildu vienošanās; un

b) materiālu bilances ziņojumus, kuros uzrāda materiāla bilanci, kas pamatojas uz fizisko kodolmateriāla daudzumu, kas faktiski ir materiālu bilances zonā. Ziņojumus nosūta pēc iespējas agri un vēlākais termiņos, kas noteikti papildu vienošanās.

Ziņojumi pamatojas uz datiem, kas pieejami ziņošanas dienā, un vēlāk tos pēc vajadzības var koriģēt.

64. pants

Daudzuma izmaiņu ziņojumos norāda kodolmateriāla identifikāciju un katras partijas datus, daudzuma izmaiņu dienu un pēc vajadzības nosūtāmā materiāla bilances zonu un saņemamā materiāla bilances zonu vai saņēmēju. Šiem ziņojumiem pievieno īsas piezīmes, kurās:

a) pamatojoties uz ekspluatācijas datiem, kas iekļauti ekspluatācijas dokumentos, kuri paredzēti saskaņā ar 58. panta a) punktu, izskaidro daudzuma izmaiņas; un

b) kā noteikts papildu vienošanās, apraksta paredzamo darbības programmu, īpaši fiziskā daudzuma noteikšanu.

65. pants

Kopiena ziņo par katru daudzuma izmaiņu, pielāgojumu un korekciju periodiski ar konsolidētu sarakstu vai atsevišķi. Ziņojot daudzuma izmaiņas izsaka partijās. Kā noteikts papildu vienošanās, mazas kodolmateriāla daudzuma izmaiņas, piemēram, analītisko paraugu nodošanu, var apvienot vienā partijā un par tām ziņot kā par vienu daudzuma izmaiņu.

66. pants

Aģentūra sniedz Kopienai attiecīgo personu lietošanai pusgada paziņojumus par tā kodolmateriāla reģistrēto daudzumu, uz ko attiecas garantijas saskaņā ar šo līgumu, katrā materiālu bilances zonā, pamatojoties uz daudzuma izmaiņu ziņojumiem par periodu, uz kuru attiecas katrs šāds paziņojums.

67. pants

Ja aģentūra un Kopiena nevienojas citādi, tad materiālu bilances ziņojumos jāiekļauj šādi ieraksti:

a) fiziskais sākuma daudzums;

b) daudzuma izmaiņas (vispirms pieaugumi, pēc tam samazinājumi);

c) beigu reģistrēto kodolmateriālu daudzums;

d) nosūtīto/saņemto kodolmateriālu starpība;

e) pielāgotais reģistrēto kodolmateriālu daudzums;

f) beigu fiziskais kodolmateriālu daudzums; un

g) nereģistrētais kodolmateriāls.

Paziņojumu par fizisko daudzumu, kurā atsevisķi uzskaita visas partijas un katrai partijai norāda kodolmateriāla identifikācijas un partijas datus, pievieno katram materiālu bilances ziņojumam.

68. pants

Īpašie ziņojumi

Kopiena nekavējoties sagatavo īpašus ziņojumus:

a) ja kāds neparasts gadījums vai neparasti apstākļi dod pamatu Kopienai domāt par notikušu vai iespējamu kodolmateriāla zudumu, kas pārsniedz robežas, kuras šim nolūkam noteiktas papildu vienošanās; vai,

b) ja norobežojums ir negaidīti izmainījies tā, ka neatbilst papildu vienošanās noteiktajam tādā mērā, ka ir bijis iespējams neatļauti izņemt kodolmateriālu.

69. pants

Ziņojumu apstiprināšana un skaidrošana

Pēc aģentūras lūguma Kopiena tai sniedz jebkura ziņojuma apstiprinājumus vai skaidrojumus, ciktāl tiem ir nozīme garantiju nolūkā saskaņā ar šo līgumu.

INSPEKCIJAS

70. pants

Vispārīgi noteikumi

Aģentūrai ir tiesības inspicēt, kā paredzēts šajā līgumā.

Inspekciju nolūks

71. pants

Aģentūra var izdarīt īpašas inspekcijas, lai:

a) pārbaudītu informāciju, kas iekļauta sākuma ziņojumā par kodolmateriālu, uz kuru attiecas garantijas saskaņā ar šo līgumu, un identificētu un pārbaudītu izmaiņas stāvoklī, kas radušās no sākuma ziņojuma dienas līdz dienai, kad stājas spēkā papildu vienošanās par attiecīgo iekārtu; un

b) identificētu un, ja iespējams, pārbaudītu tā kodolmateriāla daudzumu un sastāvu, uz ko attiecas garantijas saskaņā ar šā līguma 93. un 96. pantu, līdz tā nodošanai valstīm vai izvešanai no valstīm, izņemot nodošanu Kopienā.

72. pants

Aģentūra var izdarīt regulāras inspekcijas, lai:

a) pārbaudītu, vai ziņojumi atbilst dokumentācijai;

b) pārbaudītu visa tā kodolmateriāla atrašanās vietu, identitāti, daudzumu un sastāvu, uz kuru attiecas garantijas saskaņā ar šo līgumu; un

c) pārbaudītu informāciju par iespējamiem kodolmateriāla nereģistrēšanas, nosūtīto/saņemto kodolmateriālu starpības un kodolmateriāla registrācijas neprecizitāšu cēloņiem.

73. pants

Saskaņā ar procedūrām, kas noteiktas 77. pantā, aģentūra var izdarīt speciālas inspekcijas:

a) lai pārbaudītu informāciju, kas iekļauta īpašajos ziņojumos; vai

b) ja aģentūra uzskata, ka Kopienas sniegtā informācija, ieskaitot Kopienas skaidrojumus, un regulārās inspekcijās iegūtā informācija nav pietiekama, lai aģentūra izpildītu savus pienākumus saskaņā ar šo līgumu.

Inspekciju uzskata par speciālu, ja to izdara papildus regulārajai inspekciju jaudai, kas paredzēta šajā līgumā, vai ja tā ir saistīta ar piekļūšanu informācijai vai atrašanās vietām papildus piekļūsanai, kura 76. pantā noteikta īpašajām un regulārajām inspekcijām, vai abos gadījumos kopā.

Inspekciju apjoms

74. pants

Aģentūra 71. – 73. panta nozīmē drīkst:

a) izskatīt dokumentāciju, ko kārto, ievērojot 51. – 58. pantu;

b) izdarīt neatkarīgus visa tā kodolmateriāla mērījumus, uz kuru attiecas garantijas saskaņā ar šo līgumu;

c) pārbaudīt instrumentu un citu mērīšanas un kontroles iekārtu darbību un kalibrējumu;

d) piemērot un izmantot uzraudzības un norobežošanas pasākumus; un

e) izmantot citas objektīvas metodes, kuru tehniskā pamatotība ir pierādīta.

75. pants

Aģentūrai 74. panta piemērošanas jomā dod iespēju:

a) novērot, vai paraugus kritiskajos mērījumu punktos materiālu bilances uzskaitei ņem saskaņā ar procedūrām, kas dod repre zentatīvus paraugus, novērot paraugu apstrādi un analīzi un saņemt šādu paraugu dublikātus;

b) novērot, vai kodolmateriāla mērījumi kritiskajos mērījumu punktos materiālu bilances uzskaitei ir reprezentatīvi, un novērot iesaistīto instrumentu un iekārtu kalibrēšanu;

c) vienoties ar Kopienu un, ciktāl vajadzīgs, ar attiecīgo valsti par to, ka pēc vajadzības:

i) izdara papildu mērījumus un ņem papildu paraugus aģentūras lietošanai;

ii) analizē aģentūras standarta analītiskos paraugus;

iii) instrumentu un citu iekārtu kalibrēšanā izmanto piemērotus absolūtos standartus; un

iv) izdara citu kalibrēšanu;

d) vienoties par aģentūras iekārtu lietošanu neatkarīgiem mērījumiem un uzraudzībai, kā arī par šādu iekārtu uzstādīšanu, ja par to ir vienošanās un tā ir noteikts ar papildu vienošanos;

e) lietot aģentūras plombas un citas identifikācijas un norobežojuma manipulāciju indikatorierīces, ja par to ir vienošanās un tā ir noteikts ar papildu vienošanos; un

f) vienoties ar Kopienu vai attiecīgo valsti par aģentūras lietošanai paņemto paraugu nosūtīšanu.

Piekļūšana inspicēšanas nolūkā

76. pants

a) Nolūkos, kas noteikti 71. panta a) punktā, un līdz stratēģisko punktu noteikšanai ar papildu vienošanos aģentūras inspektoriem nodrošina piekļūšanu jebkurai atrašanās vietai, par ko sākuma ziņojums vai kādas inspekcijas, kuras izdarītas saistībā ar to, liecina, ka tajā ir kodolmateriāls, uz ko attiecas garantijas saskaņā ar šo līgumu.

b) Nolūkos, kas noteikti 71. panta b) punktā, aģentūras inspektoriem nodrošina piekļūšanu jebkurai atrašanās vietai, par kuru aģentūrai paziņots saskaņā ar 92. panta d) punkta iii) apakšpunktu vai 95. panta d) punkta iii) apakšpunktu.

c) Nolūkos, kas noteikti 72. pantā, inspektoriem nodrošina piekļūšanu tikai stratēģiskajiem punktiem, kuri noteikti ar papildu vienošanos, un dokumentācijai, ko kārto, ievērojot 51. – 58. pantu.

d) ja Kopiena secina, ka kādu neparastu apstākļu dēļ jāpaplašina aģentūras piekļūšanas ierobežojumi, tad Kopiena nekavējoties vienojas ar aģentūru par to, kā nodrošināt aģentūras pienākumu izpildi saskaņā ar šiem ierobežojumiem. Ģenerāldirektors par katru šādu vienošanos ziņo valdei.

77. pants

Ja ir apstākļi, kuros 73. pantā noteiktajos nolūkos var būt jāizdara speciālas inspekcijas, tad Kopiena un aģentūra nekavējoties apspriežas. Pēc šādas apspriešanās aģentūra var:

a) izdarīt inspekcijas papildus šajā līgumā paredzēto regulāro inspekciju jaudai; un

b) saskaņojot ar Kopienu, piekļūt informācijai vai atrašanās vietām, kas nav noteiktas 76. pantā. Visas domstarpības risina saskaņā ar 21. un 22. pantu. Ja Kopienas vai kādas valsts rīcība, ciktāl tā attiecas uz katru pusi atsevišķi, ir būtiska un steidzama, tad piemēro 18. pantu.

Regulāro inspekciju biežums un intensitāte

78. pants

Piemērojot optimālu grafiku, nodrošina regulāro inspekciju minimālo skaitu, intensitāti un ilgumu, efektīvi realizējot garantiju procedūras, kas noteiktas šajā līgumā, un optimālu un ļoti ekonomisku inspekcijas resursu izlietojumu saskaņā ar šo līgumu.

79. pants

Aģentūra var veikt vienu regulāro inspekciju gadā attiecībā uz iekārtām un materiālu bilances zonām ārpus iekārtām ar kodolmateriāla saturu vai gada caurlaidi atkarībā no tā, kura vērtība ir lielāka, nepārsniedzot piecus efektīvos kilogramus.

80. pants

Regulāro inspekciju skaitu, intensitāti, ilgumu, grafiku un režīmu attiecībā uz iekārtām ar kodolmateriāla saturu vai gada caurlaidi, kas pārsniedz piecus efektīvos kilogramus, nosaka, pamatojoties uz to, ka maksimālajā vai ierobežojošā gadījumā inspekcijas režīms nav intensīvāks par nepieciešamo, lai pietiekami nodrošinātu nepārtrauktu informāciju par kodolmateriāla plūsmu un daudzumu, un regulāro inspekciju maksimālo jaudu attiecībā uz šādām iekārtām nosaka šādi:

a) attiecībā uz reaktoriem un slēgtas glabāšanas iekārtām regulāro inspekciju maksimālo summu gadā nosaka, atvēlot katrai šādai iekārtai vienu sesto daļu inspekcijas cilvēkgada;

b) attiecībā uz iekārtām, kas nav reaktori vai slēgtas glabāšanas iekārtas, kurās izmanto plutoniju vai urānu, kas bagātināts vairāk nekā 5 %, regulāro inspekciju maksimālo summu gadā nosaka, atvēlot katrai šādai iekārtai 30 × √E inspekcijas cilvēkdienu gadā, kur E ir kodolmateriāla daudzums vai gada caurlaide efektīvajos kilogramos atkarībā no tā, kura vērtība ir lielākā. Katrai šādai iekārtai noteiktais maksimums tomēr nedrīkst būt mazāks par 1,5 inspekcijas cilvēkgadiem; un

c) attiecībā uz iekārtām, uz ko neattiecas a) vai b) punkts, regulāro inspekciju maksimālo summu gadā nosaka, atvēlot katrai šādai iekārtai vienu trešo daļu inspekcijas cilvēkgada plus 0,4 x E inspekcijas cilvēkdienu gadā, kur E ir kodolmateriāla daudzums vai gada caurlaide efektīvajos kilogramos atkarībā no tā, kura vērtība ir lielāka.

Šā līguma līgumslēdzējas puses var vienoties par šajā pantā noteiktās maksimālās inspekcijas jaudas grozīšanu, ja valde noteic, ka šāds grozījums ir pamatots.

81. pants

Saskaņā ar 78. – 80. pantu starp kritērijiem, ko izmanto, lai noteiktu regulāro inspekciju faktisko skaitu, intensitāti, ilgumu, grafiku un režīmu attiecībā uz jebkuru iekārtu, ir:

a) kodolmateriāla forma, īpaši berams kodolmateriāls vai kodolmateriāls, kas sastāv no vairākām atsevišķām vienībām; tā ķīmiskais sastāvs un attiecībā uz urānu liels vai mazs bagātinājums; un tā pieejamība;

b) Kopienas garantiju efektivitāte, ieskaitot to, kādā mērā iekārtu operatori ir funkcionāli neatkarīgi no Kopienas garantijām; mērs, kādā Kopiena ir realizējusi 32. pantā noteiktos pasākumus; ātrums, ar kādu aģentūrai sniedz ziņojumus; to saderība ar aģentūras neatkarīgo pārbaudi; un nereģistrētā kodolmateriāla daudzums un pareizība saskaņā ar aģentūras pārbaudīto;

c) kodoldegvielas cikla raksturojums valstīs, īpaši to iekārtu skaits un veids, kurās ir kodolmateriāls, uz ko attiecas garantijas saskaņā ar šo līgumu, šādu iekārtu raksturlielumi, kuri attiecas uz garantijām saskaņā ar šo līgumu, īpaši norobežojuma pakāpe; mērs, kādā šādu iekārtu konstrukcija atvieglo kodolmateriāla daudzuma un plūsmas pārbaudi; un mērs, kādā var korelēt informāciju no dažādām materiālu bilances zonām;

d) starptautiskā savstarpējā atkarība, īpaši tas, kādā mērā kodolmateriālu saņem no citām valstīm vai sūta uz tām lietošanai vai pārstrādei; jebkuras aģentūras pārbaudes darbības, kas ar to saistās; un tas, kādā mērā kodoldarbības katrā valstī ir saistītas ar kodoldarbībām citās valstīs; un

e) tehniski jauninājumi garantiju jomā, to skaitā statistikas metožu un izlases kārtas paraugu ņemšanas izmantošana kodolmateriāla plūsmas vērtēšanā.

82. pants

Aģentūra un Kopiena apspriežas, ja pēdējā uzskata, ka inspekciju jauda tiek realizēta, to pienācīgi nekoncentrējot uz konkrētām iekārtām.

Paziņojums par inspekcijām

83. pants

Pirms aģentūras inspektoru ierašanās iekārtās vai materiālu bilances zonās ārpus iekārtām aģentūra par to paziņo Kopienai un attiecīgajām valstīm šādi:

a) par īpašām inspekcijām, ievērojot 71. panta b) punktu, vismaz 24 stundas iepriekš; par inspekcijām, ievērojot 71. panta a) punktu, un darbībām, kas paredzētas 48. pantā, vismaz vienu nedēļu iepriekš;

b) par speciālām inspekcijām, ievērojot 73. pantu, iespējami drīz pēc aģentūras un Kopienas apspriedes, kas paredzēta 77. pantā, saprotot, ka paziņojums par ierašanos parasti ir apspriedes sastāvdaļa; un

c) par regulārām inspekcijām, ievērojot 72. pantu, vismaz 24 stundas iepriekš attiecībā uz iekārtām, kas minētas 80. panta b) punktā, un slēgtām glabāšanas iekārtām, kurās ir plutonijs vai urāns, kas bagātināts līdz vairāk nekā 5 %, un vienu nedēļu iepriekš visos pārējos gadījumos.

Šādā paziņojumā par inspekcijām iekļauj aģentūras inspektoru vārdus un norāda apmeklējamās iekārtas un materiālu bilances zonas ārpus iekārtām, kā arī apmeklējuma periodu. Ja aģentūras inspektoriem jāierodas no vietām, kas ir ārpus valstīm, tad aģentūra iepriekš paziņo laiku un vietu, kurā inspektori ieradīsies šajās valstīs.

84. pants

Neatkarīgi no 83. panta noteikumiem aģentūra papildu pasākuma veidā bez iepriekšēja paziņojuma, ievērojot 80. pantu, var izdarīt daļu regulāro inspekciju saskaņā ar principu par paraugu ņemšanu izlases kārtā. Izdarot jebkuru nepaziņotu inspekciju, aģentūra pilnībā ņem vērā jebkuru darbības programmu, ko tai iesniedz, ievērojot 64. panta b) punktu. Bez tam, ja vien iespējams, un pamatojoties uz darbības programmu, tā periodiski konsultē Kopienu un attiecīgo valsti par savu paziņoto un nepaziņoto inspekciju vispārīgo programmu, norādot vispārīgos periodus, kuros paredzamas inspekcijas. Izdarot jebkuru nepaziņotu inspekciju, aģentūra dara visu iespējamo, lai Kopienai un attiecīgajai valstij, kā arī iekārtu operatoriem līdz minimumam samazinātu visas faktiskās grūtības, ievērojot attiecīgos 44. un 89. panta noteikumus. Līdzīgi Kopiena un attiecīgā valsts dara visu iespējamo, lai aģentūras inspektoriem atvieglotu viņu uzdevuma izpildi.

Aģentūras inspektoru norīkošana

85. pants

Aģentūras inspektoru norīkošanai izmanto šādas procedūras:

a) ģenerālirektors rakstveidā informē Kopienu un valstis par tā aģentūras inspektora vārdu, kvalifikāciju, valstspiederību, kategoriju un citiem iespējami nozīmīgiem datiem, kuru viņš izvirza norīkošanai par aģentūras inspektoru valstīs;

b) Kopiena 30 dienās pēc šāda priekšlikuma saņemšanas informē ģenerāldirektoru par to, vai tā pieņem šo priekšlikumu;

c) ģenerāldirektors par vienu no inspektoriem valstīs var norīkot jebkuru amatpersonu, kuru Kopiena un valstis ir akceptējušas, un par šādiem norīkojumiem viņš informē Kopienu un valstis; un

d) ģenerāldirektors pēc Kopienas pieprasījuma vai pēc savas iniciatīvas nekavējoties informē Kopienu un valstis par to, ka atceļ kādas amatpersonas norīkojumu par aģentūras inspektoru valstīs.

Tomēr attiecībā uz aģentūras inspektoriem, kas vajadzīgi darbībām, kuras paredzētas 48. pantā, un, lai izdarītu īpašas inspekcijas, ievērojot 71. panta a) punktu, norīkošanas procedūras, ja iespējams, izpilda 30 dienās pēc šā līguma stāšanās spēkā. Ja šāda norīkošana izrādās neiespējama šajā termiņā, tad aģentūras inspektorus šādiem nolūkiem norīko uz laiku.

86. pants

Valstis vajadzības gadījumā saskaņā ar 85. pantu norīkotajam inspektoram pēc iespējas ātri piešķir vai atjaunina attiecīgās vīzas.

Aģentūras inspektoru rīcība un apmeklējumi

87. pants

Aģentūras inspektori, pildot savas funkcijas saskaņā ar 48. un 71. – 75. pantu, veic savas darbības tā, lai netraucētu vai nekavētu iekārtu būvi, ievadi ekspluatācijā vai darbību vai neietekmētu to drošumu. Jo īpaši aģentūras inspektori nedarbina nevienu iekārtu paši vai neliek to darbināt iekārtas personālam. Ja aģentūras inspektori uzskata, ka, ievērojot 74. un 75. pantu, operatoram iekārtā jāizdara konkrētas darbības, tad viņi to pieprasa.

88. pants

Ja aģentūras inspektoriem ir vajadzīgi valstī pieejami pakalpojumi, to skaitā iekārtu lietošana, lai izpildītu inspekcijas, tad attiecīgā valsts un Kopiena aģentūras inspektoriem atvieglo šādu pakalpojumu pieejamību un šādu iekārtu lietošanu.

89. pants

Kopienai un attiecīgajām valstīm ir tiesības norīkot savus inspektorus un savus pārstāvjus aģentūras inspektoru pavadīšanai, kad tie izdara inspekcijas, ja tas nekavē vai citādi netraucē viņu funkciju pildīšanu.

PAZIŅOJUMS PAR AĢENTŪRAS PĀRBAUDES DARBĪBĀM

90. pants

Aģentūra ieinteresēto pušu vajadzībā informē Kopienu par:

a) inspekciju rezultātiem ar tādiem intervāliem, kādi jānosaka ar papildu vienošanos; un

b) secinājumiem, ko tā izdarījusi no pārbaudes darbībām.

KODOLMATERIĀLA NODOŠANA VALSTĪM VAI NO TĀM

91. pants

Vispārīgi noteikumi

Par kodolmateriālu, uz ko attiecas garantijas vai uz ko jāattiecas garantijām saskaņā ar šo līgumu un ko nodod valstīm vai izved no tām šā līguma nozīmē, atbild Kopiena un attiecīgā valsts:

a) nododot valstīm — no brīža, kad šāda atbildība beidzas valstij, no kuras kodolmateriālu nodod, un vēlākais ar brīdi, kad kodolmateriāls sasniedz galamērķi; un

b) izvedot no valstīm — līdz brīdim, kad saņēmējai valstij rodas šāda atbildība, un vēlākais ar brīdi, kad kodolmateriāls sasniedz galamērķi.

Atbildības pārejas brīdi noteic saskaņā ar attiecīgu vienošanos starp Kopienu un attiecīgo valsti, no vienas puses, un valsti, kurai vai no kuras kodolmateriālu nodod, no otras puses. Ne Kopienai, ne kādai valstij nav šādas atbildības par kodolmateriālu tikai tā fakta dēļ, ka kodolmateriāls ir tranzītā valsts teritorijā vai virs tās, vai ka to ved ar kuģi, kuram ir kādas valsts karogs, vai ar kādas valsts lidaparātu.

Kodolmateriāla izvešana no valsts

92. pants

a) Kopiena informē aģentūru par jebkuru plānotu kodolmateriāla izvešanu no valstīm, ja uz šo kodolmateriālu attiecas garantijas saskaņā ar šo līgumu un ja sūtījums pārsniedz vienu efektīvo kilogramu vai attiecībā uz iekārtām, no kurām parasti nodod ievērojamus daudzumus tajā pašā valstī tādos sūtījumos, no kuriem katrs nepārsniedz vienu efektīvo kilogramu, ja tā noteikts ar papildu vienošanos.

b) Šādu paziņojumu, ievērojot ar papildu vienošanos noteikto termiņu, aģentūrai sniedz, kad ir noslēgta vienošanās par nodošanu.

c) Aģentūra un Kopiena var vienoties par dažādām iepriekšējas paziņošanas procedūrām.

d) Paziņojumā norāda:

i) nododamā (izvedamā) kodolmateriāla identifikāciju un, ja iespējams, paredzamo daudzumu un sastāvu, kā arī materiālu bilances zonu, no kuras kodolmateriālu nodod;

ii) kodolmateriāla galamērķa valsti;

iii) kodolmateriāla nosūtīšanas un sūtījuma gatavošanas dienas un vietas;

iv) aptuvenas kodolmateriāla nosūtīšanas un saņemšanas dienas; un

v) kurā nodošanas brīdī saņēmēja valsts uzņemas atbildību par kodolmateriālu šā līguma nozīmē un iespējamo dienu, kad šis brīdis iestājas.

93. pants

Paziņojums, kas minēts 92. pantā, ir tāds, ka ļauj aģentūrai pēc vajadzības izdarīt īpašu inspekciju, lai identificētu un, ja iespējams, pārbaudītu kodolmateriāla daudzumu un sastāvu pirms tā izvešanas no valstīm, izņemot gadījumus, kad nodod Kopienā, un, ja aģentūra vēlas vai Kopiena pieprasa, noplombētu kodolmateriālu, kad tas ir sagatavots nosūtīšanai. Tomēr kodolmateriāla nodošanu neatliek neatkarīgi no aģentūras veiktajām vai apsvērtajām darbībām, ievērojot šādu paziņojumu.

94. pants

Ja saņēmējā valstī uz kodolmateriālu neattiecas aģentūras garantijas, tad Kopiena veic pasākumus, lai aģentūra trijos mēnešos pēc tam, kad saņēmēja valsts ir akceptējusi atbildību par kodolmateriālu, saņem nodošanas apstiprinājumu no saņēmējas valsts.

Kodolmateriāla nodošana valstīm

95. pants

a) Kopiena paziņo aģentūrai par jebkuru plānotu kodolmateriāla nodošanu valstīm, ja uz šo kodolmateriālu jāattiecas garantijām saskaņā ar šo līgumu un ja sūtījums pārsniedz vienu efektīvo kilogramu vai attiecībā uz iekārtām, no kurām parasti nodod ievērojamus daudzumus no tās pašas valsts tādos sūtījumos, no kuriem katrs nepārsniedz vienu efektīvo kilogramu, ja tā noteikts ar papildu vienošanos.

b) aģentūrai par to paziņo pēc iespējas agrāk pirms paredzamās kodolmateriāla pienākšanas un jebkurā gadījumā termiņos, kas noteikti ar pagaidu vienošanos.

c) aģentūra un Kopiena var vienoties par dažādām iepriekšējas paziņošanas procedūrām.

d) paziņojumā norāda:

i) kodolmateriāla identifikāciju un, ja iespējams, paredzamo daudzumu un sastāvu;

ii) kurā nodošanas brīdī Kopiena un attiecīgā valsts uzņemas atbildību par kodolmateriālu šā līguma nozīmē un iespējamo dienu, kad šo brīdi sasniedz; un

iii) paredzamo kodolmateriāla pienākšanas dienu, paredzamo izsaiņošanas vietu un dienu.

96. pants

Paziņojums, kas minēts 95. pantā, ir tāds, ka ļauj aģentūrai pēc vajadzības izdarīt īpašu inspekciju, lai identificētu un, ja iespējams, sūtījuma izsaiņošanas brīdī pārbaudītu valstīm nododamā kodolmateriāla daudzumu un sastāvu, izņemot gadījumus, kad nodod Kopienā. Tomēr neviena darbība, ko aģentūra veic vai apsver, ievērojot šādu paziņojumu, nedrīkst kavēt izsaiņošanu.

97. pants

Īpašie ziņojumi

Kopiena sagatavo īpašu ziņojumu, kas paredzēts 68. pantā, ja kāds neparasts gadījums vai neparasts apstāklis, ieskaitot to, ka kodolmateriāla nodošana valstīm vai no tām ievērojami kavējas, dod pamatu Kopienai domāt par notikušu vai iespējamu kodolmateriāla zudumu, kas radies nododot.

DEFINĪCIJAS

98. pants

Šajā līgumā:

1. A. "Kopiena" ir:

a) juridiska persona, kas izveidota ar Eiropas Atomenerģijas kopienas (Euratom) dibināšanas līgumu un kas ir šā līguma līgumslēdzēja puse; un

b) teritorijas, uz ko attiecas Euratom līgums;

B. "Valstis" ir valstis, kam nav kodolieroču un kas ir dalībvalstis Kopienā, kura ir šā līguma līgumslēdzēja puse;

2. A. "Pielāgojums" ir ieraksts uzskaites dokumentā vai ziņojumā, ar ko norāda nosūtītā/saņemtā kodolmateriāla starpību vai nereģistrēto kodolmateriālu;

B. "Gada caurlaide" 79. un 80. panta nozīmē ir kodolmateriāla daudzums, ko gadā nodod no iekārtas, kura darbojas ar nominālo jaudu;

C. "Partija" ir kodolmateriāla daudzums, kuru izmanto par vienību uzskaites nolūkos kritiskā mērījumu punktā un kura sastāvu un daudzumu nosaka vienotā specifikāciju vai mērījumu kompleksā. Kodolmateriāls var būt berams vai vairākās atsevišķās vienībās;

D. "Partijas dati" ir katra kodolmateriāla elementa kopējā masa un attiecībā uz plutoniju un urānu, pēc vajadzības, izotopiskais sastāvs. Uzskaites vienības ir šādas:

a) grami sastāvā esoša plutonija;

b) grami kopējā urāna un grami izolēta urāna-235 plus urāna-233 urānam, kas bagātināts ar šiem izotopiem; un

c) kilogrami sastāvā esoša torija, dabīgā urāna vai noplicināta urāna.

Ziņošanas nolūkos atsevišķo partijas vienību masas saskaita kopā un noapaļo līdz tuvākajai vienībai;

E. "Reģistrētais kodolmateriāla daudzums" materiālu bilances zonā ir attiecīgās materiāla bilances zonas jaunākā kodolmateriāla fiziskā daudzuma un visu to kodolmateriāla daudzuma izmaiņu algebriskā summa, kas notikušas pēc šā fiziskā kodolmateriāla daudzuma reģistrācijas;

F. "Korekcija" ir ieraksts uzskaites dokumentā vai ziņojumā, ar ko labo konstatētu kļūdu vai atspoguļo uzskaitē vai ziņojumā iepriekš ierakstīta daudzuma uzlabotu mērījumu. Katrā korekcijā jānorāda ieraksts, uz kuru tā attiecas;

G. "Efektīvais kilograms" ir īpaša vienība, ko izmanto kodolmateriāla drošības kontrolē. Daudzumu efektīvajos kilogramos noteic šādi:

a) plutonijam pēc tā masas kilogramos;

b) urānam, kura bagātinājums ir 0,01 (1 %) un lielāks, pēc tā masas kilogramos, ko reizina ar tā bagātinājumu kvadrātā;

c) urānam, kura bagātinājums ir mazāks par 0,01 (1 %) un lielāks par 0,005 (0,5 %), pēc tā masas kilogramos, ko reizina ar 0,0001; un

d) noplicinātam urānam, kura bagātinājums ir 0,005 (0,5 %) vai mazāks, un torijam pēc tā masas kilogramos, ko reizina ar 0,00005;

H. Bagātinājums ir urāna-223 un urāna-235 izotopu apvienotās masas attiecība pret kopējo attiecīgo urānu;

I. "Iekārta" ir:

a) reaktors, kritiskā iekārta, pārveidošanas iekārta, ražošanas iekārta, pārstrādes iekārta, izotopu separācijas iekārta vai atsevišķa glabāšanas iekārta; vai

b) jebkura atrašanās vieta, kur parasti kodolmateriālu lieto tādos daudzumos, kas pārsniedz vienu efektīvo kilogramu;

J. "Kodolmateriāla daudzuma izmaiņa" ir kodolmateriāla daudzuma pieaugums vai samazinājums partiju izteiksmē materiāla bilances zonā; šāda izmaiņa ir saistīta ar vienu no še turpmāk minētajiem:

a) pieaugumiem:

i) importu;

ii) iekšēju saņemšanu: kodolmateriāla saņemšanu valstu iekšienē; kodolmateriāla saņemšanu no citām materiālu bilances zonām; kodolmateriāla saņemšanu no darbības, uz ko neattiecas garantijas (kas nav mierīga darbība); kodolmateriāla saņemšanu garantiju sākumā;

iii) kodolražošanu: īpaša skaldmateriāla ražošanu reaktorā; un

iv) atbrīvojuma atcelšanu: garantiju atkārtotu piemērošanu kodolmateriālam, kas iepriekš no tām atbrīvots, ņemot vērā tā lietojumu vai daudzumu;

b) samazinājumiem:

i) eksportu;

ii) iekšēju nosūtīšanu: nosūtīšanu valstu iekšienē uz citām materiālu bilances zonām vai darbībai, uz ko neattiecas garantijas (kas nav mierīga darbība);

iii) kodolmateriāla zudumu: kodolmateriāla zudumu, kas rodas, to pārveidojot citā elementā vai izotopā (citos elementos vai izotopos) kodolreakcijās;

iv) izmērīto un izņemto materiālu: kodolmateriālu, kas ir izmērīts vai novērtēts, pamatojoties uz mērījumiem, un iznīcināts tā, ka vairs nav derīgs turpmākai lietošanai par kodolmateriālu;

v) aizturētos atkritumus: kodolmateriālu, ko iegūst pārstrādē vai avārijā un kas uz laiku uzskatāms par neatgūstamu, bet ko glabā;

vi) atbrīvojumu: kodolmateriāla atbrīvojumu no garantijām tā lietojuma vai daudzuma dēļ; un

vii) citu zudumu: piemēram, nejaušu zudumu (tas ir, neatgūstamu un neparedzētu kodolmateriāla zudumu, kas rodas avārijā) vai zādzību;

K. "Kritiskais mērījumu punkts" ir vieta, kur kodolmateriāls parādās tādā formā, ka to var izmērīt, lai noteiktu materiāla plūsmu vai daudzumu. Pie kritiskajiem mērījumu punktiem pieder ievades un izvades (ieskaitot izņemšanas mērījumus), un glabāšanas dati materiāla bilances zonās, bet še minētie nav vienīgie kritiskie mērījumu punkti;

L. "Inspekcijas cilvēkgads" 80. panta nozīmē ir 300 inspekcijas cilvēkdienas, pieņemot, ka cilvēkdiena ir diena, kurā viens inspektors jebkurā laikā var piekļūt iekārtai tik ilgu laiku, kas kopā nepārsniedz astoņas stundas;

M. "Materiālu bilances zona" ir zona iekārtā vai ārpus tās, kur:

a) var noteikt katru kodolmateriāla daudzumu, ko nodod katrā materiāla bilances zonā vai no tās; un

b) kodolmateriāla fizisko daudzumu katrā materiālu bilances zonā pēc vajadzības var noteikt saskaņā ar noteiktām procedūrām, lai aģentūras garantiju nolūkos var noteikt materiālu bilanci;

N. "Nereģistrētais kodolmateriāls" ir starpība starp fizisko kodolmateriāla daudzumu un reģistrēto kodolmateriāla daudzumu;

O. "Kodolmateriāls" ir jebkurš izejmateriāls vai jebkurš īpašais skaldmateriāls, kas definēts statūtu XX pantā. Termins "izejmateriāls" nav interpretējams tā, ka tas attiecas uz rūdu vai rūdas atlikumu. Jebkura noteikšana, ko valde izdara saskaņā ar statūtu XX pantu pēc šā līguma stāšanās spēkā un ar ko papildina materiālus, kurus uzskata par izejmateriāliem vai īpašiem skaldmateriāliem, saskaņā ar šo līgumu ir spēkā tikai tad, ja Kopiena un valstis to akceptē;

P. "Fiziskais kodolmateriāla daudzums" ir visu izmērīto vai aprēķināto, attiecīgajā laikā materiāla bilances zonā pieejamo kodolmateriāla partiju daudzumu summa, ko iegūst saskaņā ar noteiktām procedūrām;

Q. "Nosūtītā/saņemtā kodolmateriāla starpība" ir starpība starp to kodolmateriāla daudzumu partijā, kas norādīts nosūtīšanas materiāla bilances zonā un izmērīts saņemšanas materiāla bilances zonā;

R. "Empīriskie dati" ir dati, kas reģistrēti mērīšanas vai kalibrēšanas laikā vai ko izmanto, lai iegūtu empīriskas attiecības, pēc kurām identificē kodolmateriālu un sniedz partijas datus. Empīriskajos datos var ietilpt, piemēram, savienojumu masa, pārveidošanas koeficienti elementa masas noteikšanai, blīvums, elementa koncentrācija, izo topu attiecības, tilpuma un manometra rādījumu attiecība un saražotā plutonija un saražotās enerģijas attiecība;

S. "Stratēģiskais punkts" ir vieta, ko izvēlas, izskatot projekta informāciju un kur standarta nosacījumos un, savienojot ar informāciju no visiem "stratēģiskajiem punktiem" kopā, iegūst un pārbauda informāciju, kura ir nepieciešama un pietiekama garantiju izpildei; stratēģiskajā punktā var ietilpt jebkura vieta, kur izdara kritiskos mērījumus, kuri attiecas uz materiālu bilances uzskaiti, un kur izpilda norobežošanas un uzraudzības pasākumus.

PROTOKOLS

1. pants

Ar šo protokolu pastiprina dažus līguma noteikumus un īpaši noteic nosacījumus un līdzekļus, saskaņā ar ko sadarbojas, šajā līgumā paredzētās garantijas piemērojot tā, lai novērstu nevajadzīgu Kopienas garantijas pasākumu pārklāšanos.

2. pants

Kopiena vāc informāciju par iekārtām un kodolmateriālu ārpus iekārtām, kas jāsniedz aģentūrai saskaņā ar līgumu, pamatojoties uz orientējošu anketu, par kuru ir vienošanās un kura ir papildu vienošanās pielikumā.

3. pants

Aģentūra un Kopiena kopīgi izskata projekta informāciju, kas paredzēta līguma 46. panta a) – f) punktā, un rezultātus, par kuriem vienojas, iekļauj papildu vienošanās. Projekta informācijas pārbaudi, kas paredzēta līguma 48. pantā, aģentūra izdara sadarbībā ar Kopienu.

4. pants

Sniedzot aģentūrai šā protokola 2. pantā minēto informāciju, Kopiena arī pārraida informāciju par inspekcijas metodēm, ko tā ieteic izmantot, un priekšlikumus pilnībā, to skaitā inspekciju jaudas aplēses regulārajām inspekcijas darbībām, pievienošanai pie papildu vienošanās par iekārtām un materiālu bilances zonām ārpus iekārtām.

5. pants

Pievienojumus pie pagaidu vienošanās Kopiena sagatavo kopīgi ar aģentūru.

6. pants

Kopiena savāc operatoru ziņojumus, veic centralizētu uzskaiti, pamatojoties uz šiem ziņojumiem, un pēc tam tehniski un uzskaites jomā kontrolē un analizē saņemto informāciju.

7. pants

Beidzot šā protokola 6. pantā minēto uzdevumu izpildi, Kopiena reizi mēnesī sagatavo un iesniedz aģentūrai daudzuma izmaiņu ziņojumus tādos termiņos, kādi noteikti ar papildu vienošanos.

8. pants

Bez tam atkarībā no fiziskā daudzuma noteikšanas biežuma, kāds noteikts ar papildu vienošanos, Kopiena pārraida aģentūrai materiālu bilances ziņojumus un fizisko daudzumu sarakstus.

9. pants

Šā protokola 7. un 8. pantā minēto ziņojumu veidlapu un formātu saskaņā ar vienošanos starp aģentūru un Kopienu nosaka ar papildu vienošanos.

10. pants

Kopienas un aģentūras regulārās inspekcijas darbības, to skaitā līguma 84. pantā minētās inspekcijas, šā līguma nolūkos koordinē, ievērojot šā protokola 11. – 23. panta noteikumus.

11. pants

Saskaņā ar līguma 79. un 80. pantu, nosakot aģentūras inspekciju faktisko skaitu, intensitāti, ilgumu, grafiku un režīmu katrai iekārtai, ņem vērā Kopienas veikto inspekciju jaudu tās starptautiskajā garantiju sistēmā, ievērojot šā protokola noteikumus.

12. pants

Inspekcijas jaudu saskaņā ar līgumu katrai iekārtai nosaka pēc līguma 81. panta kritērijiem. Šādus kritērijus īsteno ar noteikumiem un metodēm, kas noteiktas ar papildu vienošanos un kas izmantotas, lai aprēķinātu inspekcijas jaudu konkrētos piemēros, kuri pievienoti pie papildu vienošanās. Šos noteikumus un metodes periodiski pārskata, ievērojot līguma 7. pantu, lai ņemtu vērā jauninājumus tehnikas attīstībā garantiju jomā un iegūto pieredzi.

13. pants

Šādu inspekcijas jaudu, ko izsaka ar pieņemtiem faktiski piemērojamās inspekcijas jaudas aprēķiniem, nosaka ar papildu vienošanos un attiecīgiem pārbaudes metožu un Kopienas un aģentūras veicamo inspekciju apjomu aprakstiem. Normālas ekspluatācijas apstākļos un ar še turpmāk izklāstītajiem nosacījumiem šī inspekcijas jauda nodrošina faktiski maksimālo inspekcijas jaudu iekārtā saskaņā ar līgumu:

a) nepārtrauktu derīgumu informācijai par Kopienas garantijām, kuras paredzētas līguma 32. pantā, kā noteikts ar papildu vienošanos;

b) nepārtrauktu derīgumu informācijai, ko aģentūrai sniedz saskaņā ar šā protokola 2. pantu;

c) Kopienas ziņojumu nepārtrauktu sniegšanu, ievērojot līguma 60., 61., 63. – 65. un 67. – 69. pantu, kā noteikts ar papildu vienošanos;

d) nepārtrauktu inspekciju saskaņošanas piemērošanu, ievērojot šā protokola 10. – 23. pantu, kā noteikts ar papildu vienošanos; un

e) Kopienas inspekciju jaudas piemērošanu iekārtai, kā noteikts ar papildu vienošanos, ievērojot šo pantu.

14. pants

a) Saskaņā ar šā protokola 13. panta nosacījumiem aģentūras inspekcijas izdara vienlaikus ar Kopienas inspekcijas darbībām. Aģentūras inspektori piedalās dažu Kopienas inspekciju izpildē.

b) Saskaņā ar a) punkta noteikumiem, ja aģentūras inspektori var sasniegt aģentūras regulāro inspekciju mērķus, kas noteikti līgumā, tad aģentūras inspektori līguma 74. un 75. panta noteikumus izpilda, novērojot Kopienas inspektoru inspekcijas darbības. Tomēr:

i) ja aģentūras inspektoriem jāveic inspekcijas darbības, ko nevar izdarīt ar Kopienas inspektoru darbību novērošanu, un šādas darbības ir paredzamas, tad tās nosaka ar papildu vienošanos; un

ii) inspekcijas gaitā aģentūras inspektori var veikt inspekcijas darbības, kas nav Kopienas inspektoru darbību novērošana, ja viņi to uzskata par būtisku un steidzamu un ja aģentūra citādi nevarētu sasniegt savu regulāro inspekciju mērķus, un tas nav bijis iepriekš paredzams.

15. pants

Kopienas inspekciju vispārīgo grafiku un plānu saskaņā ar līgumu Kopiena sastāda sadarbībā ar aģentūru.

16. pants

Par aģentūras inspektoru klātbūtni dažu Kopienas inspekciju izpildē aģentūra iepriekš vienojas ar Kopienu attiecībā uz katru iekārtu veidu un tādā mērā, kāds vajadzīgs attiecībā uz atsevišķām iekārtām.

17. pants

Lai dotu iespēju aģentūrai lemt par savu klātbūtni konkrētā Kopienas inspekcijā, pamatojoties uz statistikas paraugu ņemšanas prasībām, Kopiena aģentūrai iepriekš paziņo to vienību skaitu, veidu un saturu, kas jāinspicē saskaņā ar informāciju, kuru Kopienai sniedz iekārtas operators.

18. pants

Par tehniskajām procedūrām vispār attiecībā uz katra veida iekārtām, ciktāl tas vajadzīgs atsevišķām iekārtām, aģentūra un Kopiena vienojas iepriekš, īpaši attiecībā uz:

a) metožu noteikšanu statistikas paraugu ņemšanai izlases kārtā; un

b) standartu pārbaudi un identifikāciju.

19. pants

Saskaņošanas pasākumi, kas attiecas uz katra veida iekārtām saskaņā ar papildu vienošanos, ir pamats saskaņošanas pasākumiem, kuri jānosaka pievienojumā par katru iekārtu.

20. pants

Īpašās saskaņošanas darbības jautājumos, kas noteikti pievienojumos par iekārtu, ievērojot šā protokola 19. pantu, uzņemas Kopienas un aģentūras amatpersonas, kuras šim nolūkam norīkotas.

21. pants

Kopiena pārraida aģentūrai savu darba dokumentāciju par šīm inspekcijām, kurās piedalījušies aģentūras inspektori, un inspekciju ziņojumus par visām pārējām Kopienas inspekcijām, kas izdarītas saskaņā ar līgumu.

22. pants

Kodolmateriāla paraugus aģentūrai ņem no tām pašām izlases kārtā izraudzītajām partijām, no kurām Kopienai, un reizē ar paraugiem Kopienai, izņemot gadījumu, kad mazākās faktiskās aģentūras inspekcijas jaudas uzturēšanai vai samazināšanai līdz tai aģentūrai paraugi jāņem neatkarīgi saskaņā ar iepriekšēju vienošanos un, kā noteikts ar papildu vienošanos.

23. pants

Cik bieži iekārtu operatoriem jānoteic un garantiju nolūkos jāpārbauda fiziskie daudzumi, nosaka saskaņā ar papildu vienošanās pamatnostādnēm. Ja saskaņā ar līgumu papildu darbības attiecībā uz fiziskajiem daudzumiem uzskatāmas par būtiskām, tad tās apspriež sadarbības komitejā, kas paredzēta šā protokola 25. pantā, un vienojas par izpildi.

24. pants

Ja aģentūra savu īpašo inspekciju mērķus, kas noteikti līgumā, var sasniegt ar Kopienas inspektoru inspicēšanas darbību novērošanu, tad tā to dara.

25. pants

a) Lai atvieglotu līguma un šā protokola piemērošanu, izveido sadarbības komiteju, kas sastāv no Kopienas un aģentūras pārstāvjiem.

b) Komiteja sanāk vismaz vienreiz gadā:

i) lai pārskatītu īpaši šajā protokolā paredzēto saskaņošanas pasākumu, to skaitā pieņemto inspekciju jaudas aprēķinu, efektivitāti;

ii) lai izskatītu garantiju metožu un paņēmienu attīstību; un

iii) lai izskatītu visus jautājumus, kas tai adresēti periodiskajās sanāksmēs, kuras minētas c) punktā.

c) Komiteja periodiski sanāk zemākā līmenī, lai konkrēti un vajadzīgā līmenī apspriestu atsevišķas iekārtas, šajā protokolā paredzēto saskaņošanas pasākumu efektivitāti, arī saskaņā ar tehnikas un ekspluatācijas attīstību, atjauninātu pieņemto inspekcijas jaudu aprēķinus attiecībā uz izmaiņām caurlaides, daudzuma un iekārtas darbības programmās, kā arī inspekcijas procedūru piemērošanu dažādu veidu regulāro inspekciju darbībās un statistikas paraugu ņemšanas prasības vispār. Visus neatrisinātos jautājumus nodod sanāksmēm, kas minētas b) punktā.

d) Ja, neskarot steidzamas darbības, kas varētu būt vajadzīgas saskaņā ar līgumu, piemērojot šā protokola 13. pantu, rodas problēmas, īpaši tad, ja aģentūra ir uzskatījusi, ka minētā panta nosacījumi nav izpildīti, tad komiteja iespējami drīz sanāk piemērotajā līmenī, lai novērtētu stāvokli un apspriestu veicamos pasākumus. Ja problēmu nevar atrisināt, tad komiteja var dot attiecīgus priekšlikumus līgumslēdzējām pusēm, īpaši par regulāro inspekcijas darbību inspekcijas jaudu aprēķinu modificēšanu.

e) Komiteja pēc vajadzības izstrādā priekšlikumus, kas attiecas uz jautājumiem, kuros vajadzīga līgumslēdzēju pušu vienošanās.

 

Vides ministrs

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktora p.i.

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

R.Vējonis

G.Puķītis

U.Lapiņš

V.Puriņš

D.Šatrovska

 

21.12.2006 12:44

9758

A.Kirillova,

7026591, arnita.kirillova@vidm.gov.lv

 

 

 

 

Papildu protokols Līgumam starp Austrijas Republiku, Beļģijas Karalisti, Dānijas Karalisti, Somijas Republiku, Vācijas Federatīvo Republiku, Grieķijas Republiku, Īriju, Itālijas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Nīderlandes Karalisti, Portugāles Republiku, Spānijas Karalisti, Zviedrijas Karalisti, Eiropas Atomenerģijas kopienu un Starptautisko atomenerģijas aģentūru, īstenojot III panta 1. un 4. punktu Līgumā par kodolieroču neizplatīšanu (*)

(izziņots ar dokumentu COM(1998)314)

(1999/188/Euratom)

 

PREAMBULA

Tā kā Austrijas Republika, Beļģijas Karaliste, Dānijas Karaliste, Somijas Republika, Vācijas Federatīvā Republika, Grieķijas Republika, Īrija, Itālijas Republika, Luksemburgas Lielhercogiste, Nīderlandes Karaliste, Portugāles Republika, Spānijas Karaliste, Zviedrijas Karaliste (še turpmāk "valstis") un Eiropas Atomenerģijas kopiena (še turpmāk "Kopiena"), īstenojot III panta 1. un 4. punktu Līgumā par kodolieroču neizplatīšanu (še turpmāk "drošības līgums"), kas stājās spēkā 1997. gada 21. februārī, ir līgumslēdzējas puses līgumā starp valstīm, Kopienu un Starptautisko atomenerģijas aģentūru (še turpmāk "aģentūra");

Apzinoties starptautiskās sabiedrības vēlmi turpināt kodolieroču neizplatīšanas uzlabošanu, pastiprinot aģentūras drošības sistēmas efektivitāti un uzlabojot tās profesionalitāti;

Ievērojot to, ka aģentūrai, īstenojot drošības pasākumus, jāņem vērā tas, ka jānovērš Kopienas ekonomiskās un tehniskās attīstības vai starptautiskās sadarbības kavēšana kodolenerģijas mierīgas izmantošanas jomā, lai ievērotu veselības, drošības, fiziskās aizsardzības un citus spēkā esošus drošības noteikumus un personiskās tiesības un veiktu visus piesardzības pasākumus, lai aizsargātu komercnoslēpumus, tehnoloģiskos noslēpumus un ražošanas noslēpumus, un citu konfidenciālu informāciju, kas tai kļuvusi zināma;

Tā kā šajā protokolā aprakstīto pasākumu biežums un intensitāte jāuztur zemākajā līmenī, kurš atbilst aģentūras drošības pasākumu efektivitātes pastiprināšanas un profesionalitātes uzlabošanas mērķim,

Kopiena, valstis un aģentūra ir vienojušās par še turpmāk izklāstīto.

ATTIECĪBA STARP PROTOKOLU UN DROŠĪBAS LĪGUMU

1. pants

Drošības līguma noteikumiem jāattiecas uz šo protokolu tādā mērā, kādā tiem ir nozīme attiecībā uz šā protokola noteikumiem un kādā tie ir savienojami ar šā protokola noteikumiem. Ja starp drošības līguma noteikumiem un šā protokola noteikumiem ir pretruna, tad jāpiemēro šā protokola noteikumi.

INFORMĀCIJAS SNIEGŠANA

2. pants

a) Visām valstīm jāiesniedz aģentūrai deklarācija, kurā ir i), ii), iv), ix) un x) apakšpunktā noteiktā informācija. Kopienai jāiesniedz aģentūrai deklarācija, kurā ir v), vi) un vii) apakšpunktā noteiktā informācija. Visām valstīm un Kopienai jāiesniedz aģentūrai deklarācija, kurā ir iii) un viii) apakšpunktā noteiktā informācija.

i) Vispārīgs apraksts un informācija, kurā noteikta to kodoldegvielas cikla izpētes un izstrādes pasākumu vieta, kuros nav iesaistīts kodolmateriāls un kurus finansē, īpaši atļauj un kontrolē attiecīgā valsts vai tās vārdā.

ii) Tā informācija par operatīvajiem drošības pasākumiem objektos un atrašanās vietās ārpus objektiem, kur parasti izmanto kodolmateriālu, kuru aģentūra noteikusi, pamatojoties uz paredzamajiem efektivitātes vai profesionalitātes ieguvumiem, un kam piekritusi attiecīgā valsts.

iii) Katras teritorijas katras ēkas vispārīgs apraksts, iekļaujot tās lietojuma aprakstu, ja tas nav saprotams no minētā apraksta, tā satura. Aprakstā jāiekļauj teritorijas karte.

iv) Darbību diapazona apraksts katrai atrašanās vietai, kur veic šā protokola I pielikumā noteiktos pasākumus.

v) Informācija par urāna raktuvju un koncentrēšanas rūpnīcu un torija koncentrēšanas rūpnīcu atrašanās vietu, ekspluatācijas statusu un aprēķināto gada ražošanas jaudu katrā valstī un šādu raktuvju un koncentrēšanas rūpnīcu faktisko gada produkciju. Pēc aģentūras pieprasījuma Kopienai jāsniedz informācija par atsevišķas raktuves vai koncentrēšanas rūpnīcas faktisko gada produkciju. Šajā informācijā nav jāiekļauj sīki izstrādāta kodolmateriāla uzskaite.

vi) Šāda informācija, kas attiecas uz izejvielu, kurai nav tāda sastāva un ķīmiskās tīrības, ka to varētu izmantot degvielas ražošanai vai bagātināšanai ar izotopiem:

a) šāda materiāla daudzumi, ķīmiskais sastāvs, lietojums vai paredzētais lietojums kodolmērķiem vai mērķiem, kas nav kodolmērķi, katrā vietā valstīs, kur materiāls ir tādos daudzumos, kuri pārsniedz 10 tonnas urāna un/vai 20 tonnas torija, un citās atrašanās vietās, kur daudzumi pārsniedz 1 tonnu, valstu kopējais daudzums, ja kopējais daudzums pārsniedz 10 tonnas urāna vai 20 tonnas torija. Šajā informācijā nav jāiekļauj sīki izstrādāta kodolmateriāla uzskaite;

b) katra izvedamā daudzuma ķīmiskais sastāvs un galamērķis, šādu materiālu izvedot no valstīm uz valsti ārpus Kopienas specifiskiem mērķiem, kas nav kodolmērķi, tādos daudzumos, kuri pārsniedz:

1) 10 tonnas urāna vai, secīgi izvedot urānu uz vienu valsti tā, ka katrs izvedamais daudzums ir mazāks par 10 tonnām, bet kopējais eksports attiecīgajā gadā pārsniedz 10 tonnas;

2) 20 tonnas torija vai, secīgi izvedot toriju uz vienu valsti tā, ka katrs izvedamais daudzums ir mazāks par 20 tonnām, bet kopējais eksports attiecīgajā gadā pārsniedz 20 tonnas;

c) katra ievedamā daudzuma ķīmiskais sastāvs, atrašanās vieta attiecīgajā laikā un lietojums vai paredzamais lietojums, šādu materiālu no valstīm, kas ir ārpus Kopienas, specifiskiem mērķiem, kuri nav kodolmērķi, ievedot valstīs tādos daudzumos, kuri pārsniedz:

1) 10 tonnas urāna vai, secīgi ievedot urānu tā, ka katrs ievedamais daudzums ir mazāks par 10 tonnām, bet kopējais ievedamais daudzums attiecīgajā gadā pārsniedz 10 tonnas;

2) 20 tonnas torija vai, secīgi ievedot toriju tā, ka katrs ievedamais daudzums ir mazāks par 20 tonnām, bet kopējais ievedamais daudzums attiecīgajā gadā pārsniedz 20 tonnas;

ar to saprotot, ka par šādu materiālu, kas paredzēts mērķiem, kuri nav kodolmērķi, nav jāsniedz informācija, ja materiāls ir tādā galīgās izmantošanas formā, kas nav lietojums kodolmērķiem.

vii) a) Informācija, kas attiecas uz tā kodolmateriāla daudzumiem, lietojumiem un atrašanās vietām, ko atbrīvo no drošības pasākumiem, ievērojot drošības līguma 37. pantu;

b) informācija, kas attiecas uz tā kodolmateriāla daudzumiem (kas var būt aprēķinu formā) un lietojumiem katrā atrašanās vietā, kuru atbrīvo no drošības pasākumiem, ievērojot drošības līguma 36(b) pantu, bet kurš vēl nav tādā galīgās izmantošanas formā, lai izmantotu mērķiem, kas nav kodolmērķi, tādos daudzumos, kuri pārsniedz drošības līguma 37. pantā noteiktos. Šajā informācijā nav jāiekļauj sīki izstrādāta kodolmateriāla uzskaite.

viii) Informācija, kas attiecas uz tādu vidējas vai augstas radioaktivitātes atkritumu atrašanās vietu vai turpmāko pārstrādi, kuri satur plutoniju, augsta bagātinājuma urānu vai urānu–233, attiecībā uz ko drošības pasākumi ir izbeigti, ievērojot drošības līguma 11. pantu. Šajā punktā "turpmākā pārstrāde" neietver atkritumu pārsaiņošanu vai to turpmāko kondicionēšanu, kas nav saistīta ar elementu atdalīšanu, glabāšanai vai apglabāšanai.

ix) šāda informācija, kas attiecas uz noteiktu aprīkojumu un materiālu, kurš nav kodolmateriāls, kas ir sarakstā II pielikumā:

a) par katru šādu aprīkojumu un materiālu, ko izved no Kopienas: identifikācija, daudzums, atrašanās vieta, kur saņēmējā valstī paredzēts lietot, un izvešanas diena vai pēc vajadzības paredzētā diena;

b) pēc īpaša aģentūras pieprasījuma importētājas valsts apstiprinājums informācijai, ko aģentūrai par šāda aprīkojuma un materiāla izvešanu uz importētāju valsti sniedz valsts, kura ir ārpus Kopienas.

x) Vispārīgi plāni turpmākajam 10 gadu periodam, kas attiecas uz kodoldegvielas cikla izstrādi (ieskaitot plānotus kodoldegvielas cikla izpētes un izstrādes pasākumus), ja to apstiprina attiecīgās iestādes valstī.

b) Visām valstīm jāveic visi pamatotie pasākumi, lai sniegtu aģentūrai šādu informāciju:

i) vispārīgu aprakstu un informāciju, pēc kuras nosaka atrašanās vietu, kur notiek kodoldegvielas cikla izpētes un izstrādes pasākumi, neizmantojot kodolmateriālu, kas īpaši attiecas uz bagātināšanu, kodoldegvielas pārstrādi vai tādu vidējas vai augstas radioaktivitātes atkritumu pārstrādi, kuri satur plutoniju, augsta bagātinājuma urānu vai urānu–233, un ko izdara jebkur attiecīgajā valstī, bet ko attiecīgā valsts nefinansē, nekontrolē vai kam neizdod īpašu atļauju, vai ko izdara attiecīgās valsts vārdā. Šajā punktā vidējas vai augstas radioaktivitātes atkritumu "pārstrāde" neietver atkritumu pārsaiņošanu vai to kondicionēšanu, kas nav saistīta ar elementu atdalīšanu, glabāšanai vai apglabāšanai;

ii) pasākumu vispārīgu aprakstu un tās personas vai struktūras identifikāciju, kas šādus pasākumus veic atrašanās vietās, kuras aģentūra identificējusi ārpus teritorijas un kuras aģentūra uzskata par iespējami funkcionāli saistītām ar pasākumiem attiecīgajā teritorijā. Šī informācija jāsniedz pēc īpaša aģentūras pieprasījuma. Tā jāsniedz, apspriežoties ar aģentūru, un laicīgi;

c) Ja to pieprasa aģentūra, valsts vai Kopiena, vai pēc vajadzības visas kopā, tad, ciktāl tas attiecas uz drošības pasākumiem, jāsniedz jebkuras tādas informācijas pastiprinājumi vai skaidrojumi, kas sniegta saskaņā ar šo pantu.

3. pants

a) Katrai valstij vai Kopienai, vai pēc vajadzības abām 180 dienās pēc šā protokola stāšanās spēkā jāsniedz aģentūrai informācija, kas noteikta 2. panta a) punkta i), iii), iv), v), vi) apakšpunkta a) punktā, vii) un x) apakšpunktā un 2. panta b) punkta i) apakšpunktā.

b) Katrai valstij vai Kopienai, vai pēc vajadzības abām katru gadu līdz 15. maijam jāsniedz aģentūrai a) punktā minētās informācijas atjauninājumi par periodu, kas ietver iepriekšējo kalendāro gadu. Ja iepriekš sniegtā informācija nav mainījusies, tad katrai valstij vai Kopienai, vai pēc vajadzības abām tas jānorāda.

c) Kopienai katru gadu līdz 15. maijam jāsniedz aģentūrai 2. panta a) punkta vi) apakšpunkta b) un c) punktā noteiktā informācija par periodu, kas ietver iepriekšējo kalendāro gadu.

d) Visām valstīm reizi ceturksnī jāsniedz aģentūrai informācija, kas noteikta 2. panta a) punkta ix) apakšpunkta a) punktā. Šī informācija jāsniedz 60 dienās pēc katra ceturkšņa beigām.

e) Kopienai un visām valstīm 180 dienas pirms turpmākās pārstrādes jāsniedz aģentūrai 2. panta a) punkta viii) apakšpunktā noteiktā informācija un katru gadu līdz 15. maijam informācija par atrašanās vietas maiņām periodā, kas ietver iepriekšējo kalendāro gadu.

f) Visām valstīm un aģentūrai jāvienojas par 2. panta a) punkta ii) apakšpunktā noteiktās informācijas sniegšanas laika grafiku un biežumu.

g) Visām valstīm 60 dienās pēc aģentūras pieprasījuma jāsniedz aģentūrai 2. panta a) punkta ix) apakšpunkta b) punktā noteiktā informācija.

PAPILDU PIEEJA

4. pants

Saistībā ar papildu pieejas īstenošanu saskaņā ar šā protokola 5. pantu piemēro še turpmāk minēto:

a) Aģentūra nedrīkst censties mehāniski vai sistemātiski pārbaudīt 2. pantā minēto informāciju; tomēr aģentūrai jābūt pieejai:

i) jebkurai atrašanās vietai, kas minēta 5. panta a) punkta i) vai ii) apakšpunktā, izlases veidā, lai pārliecinātos, ka tur nav nedeklarēta kodolmateriāla un pasākumu;

ii) jebkurai atrašanās vietai, kas minēta 5. panta b) vai c) punktā, lai atrisinātu jautājumu, kurš attiecas uz tās informācijas pareizību un pilnīgumu, ko sniedz, ievērojot 2. pantu, vai atrisinātu pretrunu, kura ir šajā informācijā;

iii) jebkurai atrašanās vietai, kas minēta 5. panta a) punkta iii) apakšpunktā, tādā mērā, kādā tas vajadzīgs, lai aģentūra drošības nolūkos apstiprinātu Kopienas vai pēc vajadzības valsts deklarāciju par to, ka tāda objekta vai atrašanās vietas ārpus objekta, kur kādreiz parasti lietoja kodolmateriālu, ekspluatācija ir pārtraukta.

b) i) Izņemot gadījumu, kas paredzēts ii) punktā, aģentūrai vismaz 24 stundas iepriekš jāpaziņo attiecīgajai valstij vai attiecībā uz pieeju saskaņā ar 5. panta a) punktu vai 5. panta c) punktu, ja iesaistīts kodolmateriāls, attiecīgajai valstij un Kopienai.

ii) Lai pieietu jebkurai vietai teritorijā, ko apmeklē saistībā ar projekta informācijas pārbaudi vai īpašu vai kārtējo pārbaudi šajā teritorijā, iepriekšējā paziņojuma periodam, ja aģentūra pieprasa, jābūt vismaz divām stundām, bet izņēmuma apstākļos tas var būt īsāks par divām stundām.

c) Iepriekšējam paziņojumam jābūt rakstveidā, un tajā jānorāda pieejas iemesli un darbības, kas jāizdara pieejas laikā.

d) Jautājuma vai pretrunas gadījumā aģentūrai jādod attiecīgajai valstij un pēc vajadzības Kopienai iespēja to izskaidrot un palīdzēt jautājuma vai pretrunas atrisināšanā. Šāda iespēja jādod, pirms pieprasa pieeju, ja aģentūra neuzskata, ka pieejas atlikšana skar nolūku, kurā pieeju pieprasa. Nevienā gadījumā aģentūra nedrīkst izdarīt secinājumus par jautājumu vai pretrunu, kamēr attiecīgajai valstij vai pēc vajadzības Kopienai nav dota šāda iespēja.

e) Ja attiecīgā valsts nav piekritusi citādi, tad pieejai jānotiek tikai parastajā darba laikā.

f) Attiecīgajai valstij vai attiecībā uz pieeju saskaņā ar 5. panta a) punktu vai saskaņā ar 5. panta c) punktu, ja ir iesaistīts kodolmateriāls, attiecīgajai valstij un Kopienai ir tiesība norīkot savus pārstāvjus, kas pieejas laikā pavada aģentūras inspektorus, un pēc vajadzības Kopienas inspektorus ar noteikumu, ka tā nekavē aģentūras inspektorus vai citādi netraucē to funkciju izpildi.

5. pants

Visām valstīm jānodrošina aģentūrai pieeja:

a) i) jebkurai vietai teritorijā;

ii) jebkurai atrašanās vietai, kas noteikta saskaņā ar 2. panta a) punkta v) – viii) apakšpunktu;

iii) jebkuram objektam, kura ekspluatācija ir pārtraukta vai atrašanās vietai ārpus objektiem, kuras ekspluatācija ir pārtraukta, un kur kādreiz parasti lietoja kodolmateriālu.

b) Jebkurai atrašanās vietai, ko attiecīgā valsts noteikusi saskaņā ar 2. panta a) punkta i) apakšpunktu, 2. panta a) punkta iv) apakšpunktu, 2. panta a) punkta ix) apakšpunkta b) punktu vai 2. panta b) punktu, izņemot a) punkta i) apakšpunktā minētās, ar noteikumu, ka tad, ja attiecīgā valsts nespēj nodrošināt šādu pieeju, šai valstij jāveic visi pamatotie pasākumi, lai aģentūras prasības nekavējoties izpildītu ar citiem līdzekļiem.

c) Jebkurai atrašanās vietai, ko nosaka aģentūra, izņemot atrašanās vietas, kuras minētas a) un b) punktā, lai izdarītu atrašanās vietai specifisku vides paraugu ņemšanu, ar noteikumu, ka tad, ja attiecīgā valsts nespēj nodrošināt šādu pieeju, šai valstij jāveic visi pamatotie pasākumi, lai aģentūras prasības nekavējoties izpildītu blakus atrašanās vietās vai ar citiem līdzekļiem.

6. pants

Īstenojot 5. pantu, aģentūra drīkst veikt šādus pasākumus:

a) attiecībā uz pieeju saskaņā ar 5. panta a) punkta i) vai iii) apakšpunktu: vizuālu novērošanu; vides paraugu ņemšanu; to radiācijas detektoru un mērierīču, plombju un citu identifikācijas un neatļautas pieejas indikācijas ierīču lietošanu, kas noteiktas papildu noteikumos, un citus objektīvus pasākumus, par kuriem ir pierādīts, ka tie ir tehniski pamatoti, un kuru izmantošanai piekritusi valde (še turpmāk "valde") pēc apspriešanās starp aģentūru, Kopienu un attiecīgo valsti.

b) Attiecībā uz pieeju saskaņā ar 5. panta a) punkta ii) apakšpunktu: vizuālu novērošanu; kodolmateriāla pozīciju uzskaiti; nedestruktīvus mērījumus un paraugu ņemšanu; radiācijas detektoru un mērierīču lietošanu; tās dokumentācijas pārbaudi, kas attiecas uz materiāla daudzumiem, izcelsmi un izlietojumu; vides paraugu ņemšanu, un citus objektīvus pasākumus, par kuriem ir pierādīts, ka tie ir tehniski pamatoti, un kuru izmantošanai piekritusi valde pēc apspriešanās starp aģentūru, Kopienu un attiecīgo valsti.

c) Attiecībā uz pieeju saskaņā ar 5. panta b) punktu: vizuālu novērošanu; vides paraugu ņemšanu; tās ražošanas un nosūtīšanas dokumentācijas pārbaudi, kas attiecas uz drošības pasākumiem, un citus objektīvus pasākumus, par kuriem ir pierādīts, ka tie ir tehniski pamatoti, un kuru izmantošanai piekritusi valde pēc apspriešanās starp aģentūru un attiecīgo valsti.

d) Attiecībā uz pieeju saskaņā ar 5. panta c) punktu: vides paraugu ņemšanu un, ja ar rezultātiem atrašanās vietā, ko noteikusi aģentūra, jautājums vai pretruna nav atrisināma, ievērojot 5. panta c) punktu, tad vizuālu novērošanu šajā vietā, radiācijas detektoru un mērierīču lietošanu un ar attiecīgās valsts piekrišanu, un, ja ir iesaistīts kodolmateriāls, tad ar Kopienas un aģentūras piekrišanu citus objektīvus pasākumus.

7. pants

a) Pēc valsts pieprasījuma aģentūrai un šai valstij jāvienojas par vadāmu pieeju saskaņā ar šo protokolu, lai novērstu attiecībā uz izplatīšanu konfidenciālas informācijas izplatīšanu, lai izpildītu drošības vai fiziskās aizsardzības prasības vai aizsargātu konfidenciālu īpašuma vai komerciālo informāciju. Šādas vienošanās nedrīkst traucēt aģentūrai veikt pasākumus, kas vajadzīgi, lai ticami pārliecinātos par to, ka attiecīgajā atrašanās vietā nav nedeklarētu kodolmateriālu un darbību, un atrisinātu jautājumu, kurš attiecas uz tās informācijas pareizību un pilnīgumu, kas minēta 2. pantā, vai pretrunu, kura attiecas uz minēto informāciju.

b) Valsts, sniedzot informāciju, kas minēta 2. pantā, var informēt aģentūru par vietām teritorijā vai atrašanās vietā, kurās var piemērot vadāmu pieeju.

c) Līdz brīdim, kad stājas spēkā jebkuri vajadzīgie papildu noteikumi, valsts var izmantot vadāmo pieeju saskaņā ar a) punkta noteikumiem.

8. pants

Nekas šajā protokolā netraucē valstij piedāvāt aģentūrai pieeju atrašanās vietām papildus tām, kas minētas 5. un 9. pantā, vai pieprasīt aģentūrai pārbaudīt darbības konkrētā atrašanās vietā. Aģentūrai nekavējoties jāveic visi pamatotie pasākumi, lai rīkotos pēc šāda pieprasījuma.

9. pants

Visām dalībvalstīm jānodrošina aģentūrai pieeja atrašanās vietām, ko noteikusi aģentūra, lai plašā apgabalā ņemtu paraugus, ar noteikumu, ka tad, ja kāda valsts nespēj nodrošināt šādu pieeju, šai valstij jāveic visi pamatotie pasākumi, lai aģentūras prasības nekavējoties izpildītu alternatīvās atrašanās vietās. Aģentūra nedrīkst meklēt šādu pieeju, kamēr nav paņemti vides paraugi plašā apgabalā un valde tam nav apstiprinājusi procedūras noteikumus, un kamēr tas nav apspriests starp aģentūru un attiecīgo valsti.

10. pants

a) Aģentūrai attiecīgā valsts un pēc vajadzības Kopiena jāinformē par:

i) pasākumiem, ko veic saskaņā ar šo protokolu, to skaitā par tiem, kuri attiecas uz jebkuriem jautājumiem vai pretrunām, kam aģentūra pievērsusi attiecīgās valsts un pēc vajadzības Kopienas uzmanību 60 dienās pēc aģentūras pasākumu izpildes.

ii) To pasākumu rezultātiem, kas attiecas uz jebkuriem jautājumiem vai pretrunām, kam aģentūra pievērsusi attiecīgās valsts un pēc vajadzības Kopienas uzmanību pēc iespējas agri, bet noteikti 30 dienās pēc tam, kad aģentūra konstatē rezultātus.

b) Aģentūrai jāinformē attiecīgā valsts un Kopiena par secinājumiem, ko tā izdarījusi no savām darbībām saskaņā ar šo protokolu. Secinājumi jāsniedz katru gadu.

AĢENTŪRAS INSPEKTORU NORĪKOŠANA

11. pants

a) i) Ģenerāldirektoram jāpaziņo Kopienai un valstīm, ka valde ir apstiprinājusi kādu aģentūras amatpersonu par drošības inspektoru. Ja Kopiena trijos mēnešos pēc paziņojuma saņemšanas par valdes apstiprinājumu neieteic ģenerāldirektoram šādu amatpersonu noraidīt valstu inspektora amatā, tad inspektors, par kuru šādi paziņots Kopienai un valstīm, uzskatāms par norīkotu šīm valstīm.

ii) Ģenerāldirektoram, atbildot uz Kopienas pieprasījumu, vai pēc savas iniciatīvas Kopiena un valstis tūlīt jāinformē par tāda norīkojuma atcelšanu, ar ko kāda amatpersona ir norīkota valstu inspektora amatā.

b) Jāuzskata, ka Kopiena un valstis ir saņēmušas a) punktā minēto paziņojumu septiņas dienas pēc tam, kad aģentūra paziņojumu ierakstītā sūtījumā nosūtījusi Kopienai un valstīm.

VĪZAS

12. pants

Visām valstīm vienā mēnesī pēc attiecīga pieprasījuma saņemšanas norīkotajam inspektoram, kas norādīts pieprasījumā, jāizdod attiecīga vīza vairākkārtējai iebraukšanai/izbraukšanai un/vai pēc vajadzības tranzīta vīzas, lai inspektors var iebraukt un palikt attiecīgās valsts teritorijā savu funkciju izpildes nolūkā. Visām vajadzīgajām vīzām jābūt derīgām vismaz vienu gadu, un tās pēc vajadzības jāatjauno tā, lai ietver inspektora norīkojuma termiņu valstīs.

PAPILDU NOTEIKUMI

13. pants

a) Ja valsts vai pēc vajadzības Kopiena, vai aģentūra norāda, ka papildu noteikumos jānoteic, kā jāpiemēro šajā protokolā noteiktie pasākumi, tad šī valsts vai šī valsts un Kopiena, un aģentūra par šādiem papildu noteikumiem vienojas 90 dienās pēc šā protokola stāšanās spēkā vai, ja norādi par šādu papildu noteikumu nepieciešamību izdara pēc šā protokola stāšanās spēkā, tad 90 dienās pēc norādes dienas.

b) Līdz brīdim, kad jebkuri nepieciešamie papildu noteikumi stājas spēkā, aģentūrai ir tiesības piemērot pasākumus, kas noteikti šajā protokolā.

SAKARU SISTĒMAS

14. pants

a) Visām valstīm jāatļauj un jāaizsargā brīvi sakari, ko aģentūra oficiāliem nolūkiem uztur starp aģentūras inspektoriem attiecīgajā valstī un aģentūras vadību un/vai reģionālajiem birojiem, ieskaitot automātisku un neautomātisku tās informācijas pārraidi, ko ģenerē atsevišķas aģentūras struktūras un/vai uzraudzības ierīces vai mērierīces. Aģentūrai, apspriežoties ar attiecīgo valsti, ir tiesība izmantot starptautiskas tiešo sakaru sistēmas, to skaitā satelītu sistēmas un citu veidu telekomunikācijas, ko attiecīgajā valstī nelieto. Pēc kādas valsts vai aģentūras pieprasījuma informācija par šā punkta izpildi attiecīgajā valstī attiecībā uz tās informācijas automātisko vai neautomātisko pārraidi, ko ģenerē aģentūras struktūra un/vai uzraudzības ierīces vai mērierīces, jānorāda papildu noteikumos.

b) Īstenojot sakarus un informācijas pārraidi, kas paredzēta a) punktā, pienācīgi jāaizsargā tā konfidenciālā īpašuma vai komerciālā informācija vai projekta informācija, kuru attiecīgā valsts uzskata par īpaši konfidenciālu.

KONFIDENCIĀLĀS INFORMĀCIJAS AIZSARDZĪBA

15. pants

a) Aģentūrai jāuztur stingrs režīms, lai nodrošinātu efektīvu aizsardzību pret to komercnoslēpumu, tehnoloģisko noslēpumu, ražošanas noslēpumu un citas konfidenciālas informācijas izpaušanu, kas tai kļūst zināma, ieskaitot to informāciju, kas aģentūrai kļūst zināma, pildot šo protokolu.

b) Režīmā, kas minēts a) punktā, cita starpā jāietver noteikumi, kuri attiecas uz:

i) vispārējiem principiem un attiecīgajiem pasākumiem darbībai ar konfidenciālu informāciju;

ii) personāla nodarbināšanas nosacījumiem, kas attiecas uz konfidenciālas informācijas aizsardzību;

iii) procedūrām, kas paredzētas konfidencialitātes pārkāpumu vai iespējamu pārkāpumu gadījumiem.

c) Režīms, kas minēts a) punktā iepriekš, jāapstiprina un periodiski jāpārskata valdei.

PIELIKUMI

16. pants

a) Šā protokola pielikumi ir tā neatņemama sastāvdaļa. "Protokols" šajā dokumentā nozīmē "šis protokols un pielikumi kopā", izņemot gadījumus, kad to min I un II pielikuma grozīšanas nolūkos.

b) Pasākumu sarakstu, kas noteikts I pielikumā, un aprīkojuma un materiālu sarakstu, kurš noteikts II pielikumā, drīkst grozīt valde pēc valdes izveidotas atklātas ekspertu darba grupas ieteikuma. Jebkurš tāds grozījums stājas spēkā četrus mēnešus pēc tā pieņemšanas valdē.

c) Šā protokola III pielikumā ir noteikts, kā Kopienai un valstīm jāizpilda šā protokola pasākumi.

STĀŠANĀS SPĒKĀ

17. pants

a) Šis protokols stājas spēkā dienā, kad aģentūra no Kopienas un valstīm saņem rakstisku paziņojumu, ka tās ir izpildījušas prasības, kas uz tām attiecas, lai protokols var stāties spēkā.

b) Valstis un Kopiena jebkurā dienā līdz brīdim, kad šis protokols stājas spēkā, var paziņot, ka tās šo protokolu piemēros iepriekš.

c) Ģenerāldirektoram nekavējoties jāinformē visas aģentūras dalībvalstis par jebkuru iepriekšējas piemērošanas paziņojumu un šā protokola stāšanos spēkā.

DEFINĪCIJAS

18. pants

Šajā protokolā:

a) "kodoldegvielas cikla izpētes un izstrādes pasākumi" ir "pasākumi, kas ir specifiski saistīti ar kādu procesa vai sistēmas izstrādes aspektu kādā no šīm jomām":

- kodolmateriāla pārveidē,

- kodolmateriāla bagātināšanā,

- kodoldegvielas ražošanā,

- reaktoros,

- kritiskajās iekārtās,

- kodoldegvielas pārstrādē,

- tādu vidējas vai augstas radioaktivitātes atkritumu pārstrādē (neskaitot pārpakošanu vai kondicionēšanu, kas nav saistīta ar elementu atdalīšanu glabāšanai vai apglabāšanai), kas satur plutoniju, augsta bagātinājuma urānu vai urānu–233,

bet neietver pasākumus, kas saistīti ar teorētiskiem vai fundamentāliem pētījumiem vai radioizotopu rūpniecisko, medicīnisko, hidroloģisko un lauksaimniecisko lietojumu pētniecību un attīstību, ietekmes uz vidi un uzlabotas uzturēšanas pētniecību;

b) "teritorija" ir "apgabals, ko Kopiena un valsts norobežojusi attiecīgajā objekta projekta informācijā, ieskaitot ekspluatācijai slēgtu objektu, un attiecīgajā informācijā par atrašanās vietu ārpus objektiem, kur parasti lieto kodolmateriālu, ieskaitot ekspluatācijai slēgtu atrašanās vietu ārpus objektiem, kur kādreiz parasti lietoja kodolmateriālu (tas attiecas tikai uz atrašanās vietām ar karstajām kamerām vai atrašanās vietām, kur veiktas ar pārveidi, bagātināšanu, degvielas ražošanu vai pārstrādi saistītas darbības)". "Teritorijā" ietilpst arī ietaises, kas ir līdzās objektam vai atrašanās vietai, lai sniegtu vai izmantotu pamatpakalpojumus, to skaitā karstās kameras, kur pārstrādā apstarotus materiālus, kuri nesatur kodolmateriālu, ietaises, kur apstrādā, glabā un apglabā atkritumus, un ēkas, kas saistītas ar noteiktajām darbībām, kuras attiecīgā valsts nosaka saskaņā ar 2. panta a) punkta iv) apakšpunktu;

c) "objekts, kura ekspluatācija ir pārtraukta," vai "atrašanās vieta ārpus objekta, kuras ekspluatācija ir pārtraukta," ir "ietaise vai atrašanās vieta, no kuras atlikušās konstrukcijas un aprīkojums, kam ir būtiska nozīme tās ekspluatācijā, ir izņemts vai padarīts par neekspluatējamu tā, ka to neizmanto glabāšanai un vairs nevar izmantot, lai apstrādātu, pārstrādātu vai lietotu kodolmateriālu";

d) "ekspluatācijai slēgts objekts" vai "ekspluatācijai slēgta atrašanās vieta ārpus objektiem" ir "ietaise vai atrašanās vieta, kuras darbība ir pārtraukta un no kuras kodolmateriāls ir izņemts, bet kuras ekspluatācija nav pārtraukta";

e) "augsta bagātinājuma urāns" ir "urāns, kas satur 20 % vai vairāk urāna–235 izotopa";

f) "atrašanās vietai specifisku vides paraugu ņemšana" ir "vides (piemēram, gaisa, ūdens, veģetācijas, augsnes, piesārņojuma) paraugu ņemšana aģentūras noteiktā atrašanās vietā vai tās tiešā tuvumā, lai palīdzētu aģentūrai izdarīt secinājumus par to, ka noteiktajā atrašanās vietā nav nedeklarēta kodolmateriāla vai ka tur neizmanto kodolmateriālu";

g) "vides paraugu ņemšana plašā apgabalā" ir "vides (piemēram, gaisa, ūdens, veģetācijas, augsnes, piesārņojuma) paraugu ņemšana aģentūras noteiktās atrašanās vietās, lai palīdzētu aģentūrai izdarīt secinājumus par to, ka noteiktajās atrašanās vietās nav nedeklarēta kodolmateriāla vai ka plašā apgabalā neizmanto kodolmateriālu";

h) "kodolmateriāls" ir "jebkura izejviela vai jebkurš speciāls skaldmateriāls, kas noteikts statūtu XX pantā" Terminu "izejviela" nedrīkst interpretēt par tādu, kas attiecas uz rūdu vai rūdas atlikumu. Jebkurš tāds aģentūras noteikums saskaņā ar aģentūras statūtu XX pantu pēc šā protokola stāšanās spēkā, ar ko papildina materiālus, ko uzskata par izejvielu vai speciālu skaldmateriālu, ir spēkā saskaņā ar šo protokolu tikai, saņemot Kopienas un valstu akceptu;

i) "objekts" ir:

i) reaktors, kritiskā iekārta, pārveides iekārta, ražošanas iekārta, pārstrādes iekārta, izotopu atdalīšanas iekārta vai atsevišķa glabāšanas ietaise; vai

ii) jebkura atrašanās vieta, kur kodolmateriālu parasti lieto tādos daudzumos, kas pārsniedz vienu efektīvo kilogramu;

j) "atrašanās vieta ārpus objektiem" ir "jebkura ietaise vai atrašanās vieta, kas nav objekts, kurā kodolmateriālu parasti lieto tādos daudzumos, kas ir viens efektīvais kilograms vai mazāk".


Hecho en Viena, por duplicado, el veintidós de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, en las lenguas alemana, danesa, española, finesa, francesa, griega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca siendo cada uno de estos textos igualmente auténtico, si bien, en caso de discrepancia, harán fe los textos acordados en las lenguas oficiales de la Junta de gobernadores del OIEA

Udfærdiget i Wien den toogtyvende september nittenhundrede og otteoghalvfems i to eksemplarer på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk med samme gyldighed for alle versioner, idet teksterne på de officielle IAEA-sprog dog har fortrinsstilling i tilfælde af uoverensstemmelser

Geschehen zu Wien am 22. September 1998 in zwei Urschriften in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, schwedischer und spanischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich, im Fall von unterschiedlichen Auslegungen jedoch der Wortlaut in den Amtssprachen des Gouverneursrats der Internationalen Atomenergie-Organisation maßgebend ist

Έγινε στη Βιέννη εις διπλούν, την 22η ημέρα του Σεπτεμβρίου 1998, στη δανική, ολλανδική, αγγλική, φινλανδική, γαλλική, γερμανική, ελληνική, ιταλική, πορτογαλική, ισπανική και σουηδική γλώσσα· τα κείμενα σε όλες τις ανωτέρω γλώσσες είναι εξίσου αυθεντικά, εκτός από περίπτωση απόκλισης, οπότε υπερισχύουν τα κείμενα που έχουν συνταχθεί στις επίσημες γλώσσες του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας

Done at Vienna in duplicate, on the twenty second day of September 1998 in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Portuguese, Spanish and Swedish languages, the texts of which are equally authentic except that, in case of divergence, those texts concluded in the official languages of the IAEA Board of Governors shall prevail

Fait à Vienne, en deux exemplaires le 22 septembre 1998 en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise; tous ces textes font également foi sauf que, en cas de divergence, les versions conclues dans les langues officielles du Conseil des gouverneurs de l'AIEA prévalent

Fatto a Vienna in duplice copia, il giorno 22 del mese di settembre 1998 nelle lingue danese, finnico, francese, greco, inglese, italiano, olandese, portoghese, spagnolo, svedese e tedesco, ognuna delle quali facente ugualmente fede, ad eccezione dei testi conclusi nelle lingue ufficiali del Consiglio dei governatori dell'AIEA che prevalgono in caso di divergenza tra i testi

Gedaan te Wenen op 22 september 1998, in tweevoud, in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek, met dien verstande dat in geval van tegenstrijdigheid de teksten die zijn gesloten in de officiële talen van de IOAE bindend zijn

Feito em Viena em duplo exemplar, aos vinte e dois de Setembro de 1998 em língua alemã, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca; todos os textos fazem igualmente fé mas, em caso de divergência, prevalecem aqueles textos que tenham sido estabelecidos em línguas oficiais do Conselho dos Governadores da AIEA

Tehty Wienissä kahtena kappaleena 22 päivänä syyskuuta 1998 tanskan, hollannin, englannin, suomen, ranskan, saksan, kreikan, italian, portugalin, espanjan ja ruotsin kielellä; kaikki kieliversiot ovat yhtä todistusvoimaisia, mutta eroavuuden ilmetessä on noudatettava niitä tekstejä, jotka on tehty Kansainvälisen atomienergiajärjestön hallintoneuvoston virallisilla kielillä

Utfärdat i Wien i två exemplar den 22 september 1998 på danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska språken, varvid varje språkversion skall äga lika giltighet, utom ifall de skulle skilja sig åt då de texter som ingåtts på IAEA:s styrelses officiella språk skall ha företräde

Por el Gobierno del Reino de Bélgica

For Kongeriget Belgiens regering

Für die Regierung des Königreichs Belgien

Για την κυβέρνηση τον Βασιλείου τον Βελγίου

For the Government of the Kingdom of Belgium

Pour le gouvernement du Royaume de Belgique

Per il governo del Regno del Belgio

Voor de regering van het Koninkrijk België

Pelo Governo do Reino da Bélgica

Belgian kuningaskunnan hallituksen puolesta

För Konungariket Belgiens regering

Mireille Claeys

Por el Gobierno del Reino de Dinamarca

For Kongeriget Danmarks regering

Für die Regierung des Königreichs Dänemark

Για την κυβέρνηση τον Βασιλείον του Δανίας

For the Government of the Kingdom of Denmark

Pour le gouvernement du Royaume de Danemark

Per il governo del Regno di Danimarca

Voor de regering van het Koninkrijk Denemarken

Pelo Governo do Reino da Dinamarca

Tanskan kuningaskunnan hallituksen puolesta

För Konungariket Danmarks regering

Henrik Wøhlk

Por el Gobierno de la República Federal de Alemania

For Forbundsrepublikken Tysklands regering

Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

Για την κυβέρνηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας

For the Government of the Federal Republic of Germany

Pour le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

Per il governo della Repubblica federale di Germania

Voor de regering van de Bondsrepubliek Duitsland

Pelo Governo da República Federal da Alemanha

Saksan liittotasavallan hallituksen puolesta

För Förbundsrepubliken Tysklands regering

Karl Borchard        Helmut Stahl

Por el Gobierno de la República Helénica

For Den Hellenske Republiks regering

Für die Regierung der Griechischen Republik

Για την κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας

For the Government of the Hellenic Republic

Pour le gouvernement de la République hellénique

Per il governo della Repubblica ellenica

Voor de regering van de Helleense Republiek

Pelo Governo da República Helénica

Helleenien tasavallan hallituksen puolesta

För Republiken Greklands regering

Emmanuel Fragoulis

Por el Gobierno del Reino de España

For Kongeriget Spaniens regering

Für die Regierung des Königreichs Spanien

Για την κυβέρνηση του Βασιλείου της Ισπανίας

For the Government of the Kingdom of Spain

Pour le gouvernement du Royaume d'Espagne

Per il governo del Regno di Spagna

Voor de regering van het Koninkrijk Spanje

Pelo Governo do Reino de Espanha

Espanjan kuningaskunnan hallituksen puolesta

För Konungariket Spaniens regering

ad referendum

Antonio Ortiz García

Por el Gobierno de Irlanda

For Irlands regering Für die Regierung Irlands

Για την κυβέρνηση της Ιρλανδίας

For the Government of Ireland

Pour le gouvernement de l'Irlande

Per il governo dell'Irlanda

Voor de regering van Ierland

Pelo Governo da Irlanda

Irlannin hallituksen puolesta

För Irlands regering

Thelma M. Doran

Por el Gobierno de la República Italiana

For Den Italienske Republiks regering

Für die Regierung der Italienischen Republik

Για την κυβέρνηση της Ιταλικής Δημοκρατίας

For the Government of the Italian Republic

Pour le gouvernement de la République italienne

Per il governo della Repubblica italiana

Voor de regering van de Italiaanse Republiek

Pelo Governo da República Italiana

Italian tasavallan hallituksen puolesta

För Republiken Italiens regering

Vincenzo Manno

Por el Gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo

For Storhertugdømmet Luxembourgs regering

Für die Regierung des Großherzogtums Luxemburg

Για την κυβέρνηση του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου

For the Government of the Grand Duchy of Luxembourg

Pour le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

Per il governo del Granducato di Lussemburgo

Voor de regering van het Groothertogdom Luxemburg

Pelo Governo do Grão-Ducado do Luxemburgo

Luxemburgin suurherttuakunnan hallituksen puolesta

För Storhertigdömet Luxemburgs regering

Georges Santer

Por el Gobierno del Reino de los Países Bajos

For Kongeriget Nederlandenes regering

Für die Regierung des Königreichs der Niederlande

Για την κυβέρνηση τον Βασιλείου των Κάτω Χωρών

For the Government of the Kingdom of the Netherlands

Pour le gouvernement du Royaume des Pays-Bas

Per il governo del Regno dei Paesi Bassi

Voor de regering van het Koninkrijk der Nederlanden

Pelo Governo do Reino dos Países Baixos

Alankomaiden kuningaskunnan hallituksen puolesta

För Konungariket Nederländernas regering

Hans A.F.M. Förster

Por el Gobierno de la República de Austria

For Republikken Østrigs regering

Für die Regierung der Republik Österreich

Για την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Αυστρίας

For the Government of the Republic of Austria

Pour le gouvernement de la République d'Autriche

Per il governo della Repubblica d'Austria

Voor de regering van de Republiek Oostenrijk

Pelo Governo da República da Áustria

Itävallan tasavallan hallituksen puolesta

För Republiken Österrikes regering

Irene Freudenschuss-reichl

Por el Gobierno de la República Portuguesa

For Den Portugisiske Republiks regerin

gFür die Regierung der Portugiesischen Republik

Για την κυβέρνηση της Πορτογαλικής Δημοκρατίας

For the Government of the Portuguese Republic

Pour le gouvernement de la République portugaise

Per il governo della Repubblica portoghese

Voor de regering van de Portugese Republiek

Pelo Governo da República Portuguesa

Portugalin tasavallan hallituksen puolesta

För Republiken Portugals regering

Álvaro José Costa De Mendonça e Moura

Por el Gobierno de la República de Finlandia For Republikken Finlands regering Für die Regierung der Republik Finnland Για την κυβέρνηση της Φινλανδικής Δημοκρατίας For the Government of the Republic of Finland Pour le gouvernement de la République de Finlande Per il governo della Repubblica di Finlandia Voor de regering van de Republiek Finland Pelo Governo da República da FinlândiaSuomen tasavallan hallituksen puolesta För Republiken Finlands regering

Eva-christina Mäkeläinen

Por el Gobierno del Reino de Suecia

For Kongeriget Sveriges regering

Für die Regierung des Königreichs Schweden

Για την κυβέρνηση τον Βασιλείου της Σονηδίας

For the Government of the Kingdom of Sweden

Pour le gouvernement du Royaume de Suède

Per il governo del Regno di Svezia

Voor de regering van het Koninkrijk Zweden

Pelo Governo do Reino da Suécia

Ruotsin kuningaskunnan hallituksen puolesta

För Konungariket Sveriges regering

Björn Skala

Por la Comunidad Europea de la Energía Atómica

For Det Europæiske Atomenergifællesskab

Für die Europäische Atomgemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας

For the European Atomic Energy Community

Pour la Communauté européenne de l'énergie atomique

Per la Comunità europea dell'energia atomica

Voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

Pela Comunidade Europeia da Energia Atómica

Euroopan atomienergiayhteisön puolesta

För Europeiska atomenergigemenskapen

Lars-erik Lundin

Por el Organismo Internacional de Energía Atómica

For Den Internationale Atomenergiorganisation

Für die Internationale Atomenergie-Organisation

Για τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας

For the International Atomic Energy Agency

Pour l'Agence internationale de l'énergie atomique

Per l'Agenzia internazionale dell'energia atomica

Voor de Internationale Organisatie voor Atoomenergie

Pela Agência Internacional da Energia Atómica

Kansainvälisen atomienergiajärjestön puolesta

För Internationella atomenergiorganet

Mohamed Elbaradei

 


I PIELIKUMS

Protokola 2. panta a) punkta iv) apakšpunktā minēto darbību saraksts

i) Centrifūgu rotora cauruļu ražošana vai gāzes centrifūgu montāža.

Centrifūgu rotora caurules ir plānsienu cilindri, kas aprakstīti II pielikuma 5.1.1.b) punktā.

Gāzes centrifūgas ir centrifūgas, kas aprakstītas II pielikuma 5.1. punkta ievada piezīmē.

ii) Difūzijas barjeru ražošana.

Difūzijas barjeras ir plāni, poraini filtri, kas aprakstīti II pielikuma 5.3.1.a) punktā.

iii) Lāzera sistēmu ražošana vai montāža.

Lāzera sistēmas ir sistēmas, kurās ir vienības, kas aprakstītas II pielikuma 5.7. punktā;

iv) Elektromagnētisko izotopu atdalītāju ražošana vai montāža.

Elektromagnētiskie izotopu atdalītāji ir vienības, kas minētas II pielikuma 5.9.1. punktā un kas satur jonu avotus, kuri aprakstīti II pielikuma 5.9.1.a) punktā.

v) Kolonnu vai ekstrakcijas aprīkojuma ražošana vai montāža.

Kolonnas vai ekstrakcijas aprīkojums ir vienības, kas aprakstītas II pielikuma 5.6.1., 5.6.2., 5.6.3., 5.6.5., 5.6.6., 5.6.7. un 5.6.8. punktā.

vi) Aerodinamisko separācijas sprauslu vai virpuļcauruļu ražošana.

Aerodinamiskās separācijas sprauslas vai virpuļcaurules ir separācijas sprauslas un virpuļcaurules, kas aprakstītas attiecīgi II pielikuma 5.5.1. un 5.5.2. punktā.

vii) Urāna plazmas ražošanas sistēmu ražošana vai montāža.

Urāna plazmas ģeneratoru sistēmas ir urāna plazmas ģenerēšanas sistēmas, kas aprakstītas II pielikuma 5.8.3. punktā.

viii) Cirkonija cauruļu ražošana.

Cirkonija caurules ir caurules, kas aprakstītas II pielikuma 1.6. punktā;

ix) Smagā ūdens vai deitērija ražošana vai uzlabošana.

Smagais ūdens vai deitērijs ir deitērijs, smagais ūdens (deitērija oksīds) un jebkurš cits deitērija savienojums, kurā deitērija atomu attiecība pret ūdeņraža atomiem pārsniedz 1:5000.

x) Kodolkvalitātes grafīta ražošana.

Kodolkvalitātes grafīts ir grafīts, kura tīrības pakāpe ir augstāka par piecām bora ekvivalenta miljondaļām un blīvums ir lielāks par 1,50 g/cm3.

xi) Konteineru ražošana apstarotai degvielai.

Konteiners apstarotai degvielai ir apstarotas degvielas pārvadāšanai un/vai glabāšanai paredzēts trauks, kas nodrošina ķīmisku, termisku un radioloģisku aizsardzību un sabrukšanas siltuma izkliedi apstrādājot, pārvadājot un glabājot.

xii) Reaktora kontroles stieņu ražošana.

Reaktora kontroles stieņi ir stieņi, kas aprakstīti II pielikuma 1.4. punktā.

xiii) Sevišķi drošo tvertņu un trauku ražošana.

Sevišķi drošās tvertnes un trauki ir vienības, kas aprakstītas II pielikuma 3.2. un 3.4. punktā.

xiv) Apstarotas degvielas elementu kapājamo mašīnu ražošana.

Apstarotas degvielas elementu kapājamās mašīnas ir aprīkojums, kas aprakstīts II pielikuma 3.1. punktā.

xv) Karsto kameru uzbūve.

Karstās kameras ir kamera vai savstarpēji savienotas kameras ar 6 m3 kopējo tilpumu un ekrānu, kurš līdzvērtīgs 0,5 m dzelzsbetonam vai pārsniedz to, un kura blīvums ir 3,2 g/cm3 vai lielāks, un kam ir aprīkojums operāciju tālvadībai.


II PIELIKUMS

Deklarēšanai saskaņā ar 2. panta a) punkta ix) apakšpunktu noteiktā aprīkojuma un ar kodolenerģijas izmantošanu nesaistītā materiāla saraksts

1. REAKTORI UN TO APRĪKOJUMS.

1.1. Nokomplektēti kodolreaktori.

Kodolreaktori, kas var darboties tā, lai uzturētu vadāmu pašuzturošu ķēdes reakciju, izņemot nulles jaudas reaktorus; pēdējie ir reaktori ar nominālo maksimālo plutonija ražošanas jaudu, kura nepārsniedz 100 gramus gadā.

Paskaidrojums.

"Kodolreaktors" ietver galvenokārt vienības, kas atrodas reaktorā vai ir tieši savienotas ar reaktora korpusu, aprīkojumu, kas kontrolē jaudu aktīvajā zonā, un sastāvdaļas, kuras parasti satur reaktora aktīvās zonas primāro dzesētājšķidrumu, tieši saskaras ar to vai regulē to.

Nav paredzēts attiecināt izņēmumu uz reaktoriem, ko pamatoti varētu pārveidot, lai ražotu ievērojami vairāk nekā 100 gramus plutonija gadā. Reaktori, kas paredzēti stabilai darbībai ar ievērojami lielu jaudu, neatkarīgi no to plutonija ražošanas jaudas nav uzskatāmi par nulles jaudas reaktoriem.

1.2. Reaktora spiediena tilpnes.

Metāla tilpnes, kas ir nokomplektēti agregāti vai lielas rūpnieciski ražotas daļas, kuras ir speciāli konstruētas vai sagatavotas, lai tajās atrastos 1.1. punktā definētā kodolreaktora aktīvā zona, un kuras iztur primārā dzesētājšķidruma darba spiedienu.

Paskaidrojums.

Uz reaktora spiediena tilpnes virsējo plāksni, kas ir liela rūpnieciski ražota spiediena tilpnes daļa, attiecas 1.2. punkts.

Reaktora iekšējās daļas (piemēram, balsta kolonnas un plates serdenim un citām tilpnes iekšējām daļām, kontroles stieņu vadotnes caurules, siltumvairogus, atstarotājus, serdeņa sietplates, difuzora plates u.c.) parasti piegādā reaktora piegādātājs. Dažos gadījumos noteiktas iekšējās balsta sastāvdaļas iekļauj spiediena tilpnē, to ražojot. Šīs vienības ir pietiekami nepieciešamas drošībai un stabilai reaktora darbībai (un attiecīgi reaktora piegādātāja garantijām un atbildībai), tā ka to piegādi ārpus piegādes pamatnoteikumiem parasti nepraktizē. Tāpēc, lai gan šo unikālo, īpaši projektēto un sagatavoto, nepieciešamo un dārgo vienību atsevišķa piegāde nav obligāti uzskatāma par ārpus ievērības esošu, tomēr šādu piegādes veidu neuzskata par praktizējamu.

1.3. Reaktora uzpildes un izkraušanas mehānismi.

Aprīkojums manipulācijām, kas speciāli konstruēts vai sagatavots degvielas ielikšanai tādā reaktorā, kurš definēts 1.1. punktā, vai izņemšanai no tā, un kurš var darboties nepārtraukti, vai kam ir tehniski sarežģītas pozicionēšanas vai orientēšanas funkcijas, kuras dod iespēju veikt tādu kompleksu uzpildi, izslēdzot reaktoru, kas parasti nav iespējama, piemēram, bez degvielas tiešas novērošanas vai bez pieejas degvielai.

1.4. Reaktora kontroles stieņi.

Stieņi, kas speciāli konstruēti vai sagatavoti reakcijas ātruma regulēšanai kodolreaktorā, kas definēts 1.1. punktā.

Paskaidrojums.

Šis punkts attiecas ne tikai uz neitronus absorbējošo daļu, bet arī uz tās balsta vai piekares konstrukcijām, ko piegādā atsevišķi.

1.5. Reaktora spiediena caurules.

Caurules, kas speciāli izgatavotas vai sagatavotas, lai tajās atrastos degvielas elementi un primārais dzesētājšķidrums, kurš definēts 1.1. punktā un kura darba spiediens pārsniedz 5,1 MPa (740 psi).

1.6. Cirkonija caurules.

Cirkonija metāls un sakausējumi cauruļu vai cauruļu bloku formā un tādos daudzumos, kas jebkurā 12 mēnešu periodā pārsniedz 500 kg un ir speciāli konstruēti vai sagatavoti izmantošanai reaktorā, kurš definēts 1.1. punktā un kurā hafnija attiecība pret cirkoniju ir mazāka nekā 1: 500 masas daļām.

1.7. Primārā dzesētājšķidruma sūkņi.

Sūkņi, kas speciāli konstruēti vai sagatavoti primārā dzesētājšķidruma cirkulēšanai kodolreaktoros, kuri definēti 1.1. punktā.

Paskaidrojums.

Speciāli projektēti vai sagatavoti sūkņi var būt sarežģītas noslēgtas vai vairākkārtīgi noslēgtas sistēmas primārā dzesētājšķidruma noplūdes novēršanai, sūkņi ar hermetizētu piedziņu un sūkņi ar inerciālās masas sistēmām. Šī definīcijas ietver sūkņus, kas sertificēti atbilstīgi NC–1 standartam vai līdzvērtīgiem standartiem.

2. AR KODOLENERĢIJAS IZMANTOŠANU NESAISTĪTI MATERIĀLI REAKTORIEM.

2.1. Deitērijs un smagais ūdens.

Deitērijs, smagais ūdens (deitērija oksīds) un jebkurš cits deitērija savienojums, kurā deitērija un ūdeņraža atomu attiecība pārsniedz 1: 5000 un kurš paredzēts izmantošanai kodolreaktorā, kas definēts 1.1. punktā, tādos daudzumos, kuri pārsniedz 200 kg deitērija atomu jebkurai saņēmējvalstij jebkurā 12 mēnešu periodā.

2.2. Kodolkvalitātes grafīts.

Grafīts, kura tīrības pakāpe ir augstāka par 5 bora ekvivalenta miljondaļām un blīvums ir lielāks par 1,50 g/cm3 un kurš paredzēts izmantošanai kodolreaktorā, kas definēts 1.1. punktā, tādos daudzumos, kuri pārsniedz 3 x 104 kg (30 tonnas) jebkurai saņēmējvalstij jebkurā 12 mēnešu periodā.

Piezīme.

Ziņošanas nolūkā valdībai jānoteic, vai eksporta grafīts, kas atbilst iepriekšminētajām specifikācijām, paredzēts izmantošanai kodolreaktorā.

3. IEKĀRTAS APSTAROTAS DEGVIELAS PĀRSTRĀDEI UN APRĪKOJUMS, KAS SPECIĀLI TĀM KONSTRUĒTS VAI SAGATAVOTS.

Ievada piezīme.

Apstarotas degvielas pārstrādē plutoniju un urānu atdala no intensīvi radioaktīviem kodoldalīšanās produktiem un citiem transurāna elementiem. Šo atdalīšanu var sasniegt dažādos tehnoloģiskajos procesos. Tomēr gadu gaitā par visvairāk pieņemto un izmantoto procesu ir kļuvis Purex. Purex ietver apstarotās kodoldegvielas šķīdināšanu slāpekļskābē, pēc tam urāna, plutonija un kodoldalīšanās produktu atdalīšanu ekstrakcijā ar šķīdinātāju, izmantojot tributilfosfāta maisījumu ar organisku atšķaidītāju.

Purex iekārtām ir savstarpēji līdzīgas procesa funkcijas, to skaitā apstarotās degvielas elementu kapāšana, degvielas šķīdināšana, ekstrakcija ar šķīdinātāju un tvaicējamā šķīduma glabāšana. Var būt arī aprīkojums urāna nitrāta termiskai denitrēšanai, plutonija nitrāta pārveidei oksīdā vai metālā un kodoldalīšanās produktu atlieku šķīduma pārveidei tādā formā, kas piemērota ilgstošai glabāšanai vai apglabāšanai. Tomēr tā Purex aprīkojuma specifiskais tips un konfigurācija, kas pilda šīs funkcijas, var atšķirties vairāku iemeslu dēļ, to skaitā pēc pārstrādājamās apstarotās kodoldegvielas veida un daudzuma un paredzēto reģenerēto materiālu izlietojuma, kā arī pēc paredzētā objekta projekta drošuma un uzturēšanas veida.

Iekārta apstarotas degvielas elementu pārstrādei ietver aprīkojumu un sastāvdaļas, kas parasti tieši saskaras ar apstaroto degvielu un tieši regulē apstarotās degvielas un galvenās kodolmateriāla un kodoldalīšanās produktu pārstrādes plūsmas.

Šos procesus, ieskaitot nokomplektētās sistēmas plutonija pārveidei un plutonija metāla ražošanai, var identificēt pēc pasākumiem, ko veic, lai novērstu kritiskumu (piemēram, ar ģeometriju), radiācijas iedarbību (piemēram, ar ekranējumu) toksicitātes bīstamību (piemēram, ar aizsargbarjeru).

Pie aprīkojuma vienībām, ko uzskata par tādām, uz kurām attiecas frāze "un aprīkojums, kas speciāli konstruēts vai sagatavots" apstarotas degvielas elementu pārstrādei, pieder:

3.1. Apstarotas degvielas elementu kapājamās mašīnas.

Ievada piezīme.

Šis aprīkojums pārlauž degvielas pārklājumu, lai apstaroto kodoldegvielu izšķīdinātu. Visbiežāk izmanto speciāli šim nolūkam paredzētas metālgriežamās šķēres, lai gan var izmantot augstas tehnoloģijas aprīkojumu, piemēram, lāzerus.

Ar tālvadību darbināms aprīkojums apstarotas degvielas bloku, pakešu vai stieņu, ciršanai, kapāšanai vai griešanai, kas speciāli šim nolūkam paredzēts vai sagatavots lietošanai pārstrādes iekārtā, kura identificēta še iepriekš.

3.2. Šķīdinātāji.

Ievada piezīme.

Šķīdinātājos parasti nonāk sakapātā izlietotā degviela. Šajās sevišķi drošajās tilpnēs apstaroto kodolmateriālu izšķīdina slāpekļskābē un pārklājuma atlikumus atdala no procesa plūsmas.

Sevišķi drošas tvertnes (piemēram, neliela diametra apaļas vai taisnstūrveida tvertnes), kas pārstrādes iekārtā speciāli konstruētas vai sagatavotas apstarotas kodoldegvielas izšķīdināšanai un spēj izturēt karstu, stipri korozīvu šķidrumu, un ko var uzpildīt un uzturēt ar tālvadību.

3.3. Šķīdinātāja ekstraktori un šķīdinātāja ekstrakcijas aprīkojums.

Ievada piezīme.

Šķīdinātāja ekstraktoros nonāk apstarotās degvielas šķīdums no šķīdinātājiem un organiskais šķīdums, ar ko atdala urānu, plutoniju un kodoldalīšanās produktus. Šķīdinātāja ekstrakcijas aprīkojums parasti ir konstruēts atbilstīgi tādiem stingriem ekspluatācijas parametriem kā ilgs ekspluatācijas laiks bez uzturēšanas prasībām vai pielāgojamība vieglai nomaiņai, darbības un kontroles vienkāršība un pielāgojamība procesa nosacījumu izmaiņām.

Speciāli konstruēti vai sagatavoti šķīdinātāja ekstraktori, piemēram, pildījuma vai pulsējošas kolonnas, maisījuma nostādinātāji vai centrifūgas kontaktori lietošanai apstarotās degvielas pārstrādes iekārtā. Šķīdinātāja ekstraktoriem jāiztur slāpekļskābes korozīvā iedarbība. Šķī dinātāja ekstraktorus parasti ražo no nerūsējoša tērauda ar mazu oglekļa saturu, titāna, cirkonija vai citiem augstas kvalitātes materiāliem atbilstīgi galēji augstiem standartiem (ieskaitot speciālu metināšanu un pārbaudi, kā arī kvalitātes nodrošināšanu un kvalitātes kontroles metodes).

3.4. Ķimikāliju turēšanas un glabāšanas trauki.

Ievada piezīme.

Šķīdinātāja ekstrakcijas stadijā rodas procesa trīs galvenās šķīduma plūsmas. Turēšanas vai glabāšanas traukus visu triju plūsmu turpmākajā pārstrādē lieto šādi:

a) tīro urāna nitrāta šķīdumu koncentrē tvaicējot un pārvada uz denitrēšanas procesu, kurā to pārveido urāna oksīdā. Šo oksīdu atkārtoti lieto kodoldegvielas ciklā;

b) intensīvi radioaktīvo kodoldalīšanās produktu šķīdumu parasti koncentrē tvaicējot un glabā koncentrēta šķīduma formā. Vēlāk šo koncentrātu var tvaicēt un pārveidot glabāšanai vai apglabāšanai piemērotā formā;

c) tīro plutonija nitrāta šķīdumu koncentrē un glabā līdz pārnešanai uz turpmākajām procesa stadijām. Īpaši plutonija šķīdumu turēšanas un glabāšanas trauki ir konstruēti tā, lai novērstu kritiskuma problēmas, ko rada šīs plūsmas koncentrācijas un formas izmaiņas.

Turēšanas vai glabāšanas trauki, kas speciāli konstruēti vai sagatavoti lietošanai apstarotas degvielas pārstrādes iekārtā. Turēšanas vai glabāšanas traukiem jāiztur slāpekļskābes korozīvā iedarbība. Turēšanas vai glabāšanas traukus parasti ražo no tādiem materiāliem kā nerūsējošais tērauds ar mazu oglekļa saturu, titāns, cirkonijs vai cits augstas kvalitātes materiāls. Turēšanas vai glabāšanas trauki var būt paredzēti darbināšanai un uzturēšanai ar tālvadību, un tiem var būt šādi kodoldrošuma raksturlielumi:

1) sienas vai iekšējās konstrukcijas ar vismaz 2 % bora ekvivalenci; vai

2) 175 mm (7 collu) maksimālais diametrs cilindriskiem traukiem; vai

3) 75 mm (3 collu) maksimālais platums taisnstūrveida vai apaļam traukam.

3.5. Sistēma plutonija nitrāta pārveidei oksīdā.

Ievada piezīme.

Daudzās pārstrādes iekārtās šis beigu process ietver plutonija nitrāta šķīduma pārveidi plutonija dioksīdā. Šajā procesā galvenās funkcijas ir procesa šķīduma ielāde un regulēšana, nogulsnēšana un cietās fāzes/šķīduma atdalīšana, kalcinēšana, produkta apstrāde, ventilēšana, atkritumu apsaimniekošana un procesa vadība.

Nokomplektētas sistēmas, kas speciāli konstruētas vai sagatavotas plutonija nitrāta pārveidei plutonija oksīdā, īpaši pielāgotas tā, lai novērstu kritiskumu un radiācijas iedarbību un līdz minimumam samazinātu toksicitātes bīstamību.

3.6. Sistēma metāla ražošanai no plutonija oksīda.

Ievada piezīme.

Šis process, ko var attiecināt uz pārstrādes iekārtu, ietver plutonija oksīda fluorēšanu, parasti ar augstas korozivitātes fluorūdeņradi, lai iegūtu plutonija fluorīdu, kuru pēc tam reducē ar augstas tīrības pakāpes metālisko kalciju, lai iegūtu metālisko plutoniju un kalcija fluorīda sārņus. Šajā procesā galvenās funkcijas ir fluorēšana (piemēram, ar aprīkojumu, kas ražots vai pārklāts ar dārgmetālu), metāla reducēšana (piemēram, izmantojot keramikas tīģeļus), sārņu reģenerēšana, produkta apstrāde, ventilēšana, atkritumu apsaimniekošana un procesa vadība.

Nokomplektētas sistēmas, kas speciāli konstruētas vai sagatavotas plutonija metāla ražošanai, īpaši pielāgotas tā, lai novērstu kritiskumu un radiācijas iedarbību un līdz minimumam samazinātu toksicitātes bīstamību.

4. IEKĀRTAS DEGVIELAS ELEMENTU RAŽOŠANAI.

Pie "degvielas elementu ražošanas aprīkojuma" pieder aprīkojums, kas:

a) parasti tieši saskaras ar kodolmateriālu, tieši pārstrādā to vai regulē kodolmateriāla ražošanas plūsmu; vai

b) iekapsulē kodolmateriālu pārklājumā.

5. URĀNA IZOTOPU ATDALĪŠANAS APRĪKOJUMS UN APRĪKOJUMS, KAS NAV ANALĪTISKIE INSTRUMENTI UN KAS SPECIĀLI KONSTRUĒTS VAI SAGATVOTS ŠIM NOLŪKAM.

Pie aprīkojuma vienībām, ko uzskata par tādām, uz kurām attiecas frāze "aprīkojums, kas nav analītiskie instrumenti un kas speciāli konstruēts vai sagatavots" urāna izotopu atdalīšanai, pieder:

5.1. Gāzu centrifūgas, bloki un sastāvdaļas, kas speciāli konstruētas vai sagatavotas lietošanai gāzu centrifūgās.

Ievada piezīme.

Gāzes centrifūga parasti sastāv no plānsienu cilindra(–iem), kura(–u) diametrs ir no 75 mm (3 collām) līdz 400 mm (16 collām) un kurš(–i) atrodas vakuuma vidē un griežas ar lielu 300 m/s kārtas vai lielāku perifērisko ātrumu, un kura centrālā ass ir vertikāla. Lai sasniegtu lielu ātrumu, rotējošo sastāvdaļu konstrukcijas materiāliem jābūt ar augstu izturības attiecību pret blīvumu, un rotora bloks un attiecīgi tā atsevišķās sastāvdaļas jāražo ar ļoti mazām pielaidēm, lai līdz minimumam samazinātu nelīdzsvaru. Atšķirībā no citām centrifūgām gāzu centrifūgai, kas paredzēta urāna bagātināšanai, rotora kamerā ir rotējošs(–i) diska formas atstarotājs(–i) un stacionāri novietotas UF6 gāzes ielādes un ekstrakcijas caurules ar vismaz trijiem atsevišķiem kanāliem, no kuriem divi ir savienoti ar uztvērējiem, kas aizņem telpu no rotora ass virzienā uz rotora kameras perifēriju. Vakuuma vidē ir arī vairākas kritiskās vienības, kas nerotē, un, kaut arī tām ir speciāla konstrukcija, tās nav grūti izgatavot, un to izgatavošanā neizmanto unikālus materiālus. Tomēr centrifūgas iekārtai ir vajadzīgs liels skaits šo sastāvdaļu, lai daudzumi atbilst gala lietojumam.

5.1.1. Rotējošās sastāvdaļas:

a) nokomplektēti rotora bloki.

Plānsienu cilindrus vai vairākus savstarpēji savienotus plānsienu cilindri, kas ražoti no viena materiāla vai vairākiem materiāliem ar augstu izturības attiecību pret blīvumu, kuri aprakstīti šā punkta paskaidrojumā. Ja cilindri ir savienoti, tad tie ir savienoti ar elastīgām plēšām vai gredzeniem, kas aprakstīti 5.1.1.c) punktā še turpmāk. Rotors galīgajā formā ir aprīkots ar iekšēju(–iem) atstarotāju(–iem) un gala vāciņiem, kas aprakstīti 5.1.1.d) un e) punktā še turpmāk. Tomēr visu bloku var piegādāt tikai daļēji samontētu;

b) rotora caurules.

Speciāli konstruēti vai sagatavoti plānsienu cilindri, kuru biezums ir 12 mm (0,5 collas) vai mazāks un diametrs no 75 mm (3 collām) līdz 400 mm (16 collām) un kuri ražoti no viena materiāla vai vairākiem materiāliem ar augstu izturības attiecību pret blīvumu, kas aprakstīti šā punkta paskaidrojumā;

c) gredzeni vai plēšas.

Sastāvdaļas, kas speciāli konstruētas vai sagatavotas, lai lokāli balstītu rotora cauruli vai savienotu vairākas rotora caurules. Plēšas ir īss, neregulārs cilindrs, kura sienu biezums ir 3 mm (0,12 collas) vai mazāks, diametrs no 75 mm (3 collām) līdz 400 mm (16 collām) un kurš izgatavots no viena materiāla ar augstu izturības attiecību pret blīvumu, kas aprakstīts šā punkta paskaidrojumā;

d) atstarotāji.

Diska formas sastāvdaļas, kuru diametrs ir no 75 mm (3 collām) līdz 400 mm (16 collām) un kuras speciāli konstruētas vai sagatavotas uzstādīšanai centrifūgas rotora caurulē, lai izolētu priekškameru no galvenās atdalīšanas kameras, un dažos gadījumos, lai veicinātu UF6 gāzes cirkulāciju rotora caurules galvenajā atdalīšanas kamerā, un kuru ražošanai izmanto vienu no materiāliem ar augstu izturības attiecību pret blīvumu, kas aprakstīti šā punkta paskaidrojumā;

e) augšējie vāciņi/apakšējie vāciņi.

Diska formas sastāvdaļas, kuru diametrs ir no 75 mm (3 collām) līdz 400 mm (16 collām) un kuras speciāli konstruētas vai sagatavotas, lai der rotora caurules galiem un satur UF6 rotora caurulē, un dažos gadījumos, lai balsta, notur vai satur augšējā gultņa (augšējā vāciņa) elementu, kas ir neatņemama sastāvdaļa, vai tur rotējošos motora un apakšējā gultņa (apakšējā vāciņa) elementus, un kuru ražošanai izmanto vienu no materiāliem ar augstu izturības attiecību pret blīvumu, kas aprakstīti šā punkta paskaidrojumā.

Paskaidrojums.

Centrifūgas rotējošo sastāvdaļu ražošanā izmanto šādus materiālus:

a) martensīta tēraudu ar 2,05 × 109 N/m2 (300000 psi) vai lielāku maksimālo stiepes izturību;

b) alumīnija sakausējumus ar 0,46 × 109 N/m2 (67000 psi) vai lielāku maksimālo stiepes izturību;

c) pavedienveidīgos materiālus, kuri piemēroti izmantošanai kompleksās konstrukcijās un kuru īpatnējais modulis ir 12,3 × 106 m vai lielāks un īpatnējā maksimālā stiepes izturība 0,3 × 106 m vai lielāka ("īpatnējais modulis" ir "Junga modulis, ko izsaka ar N/m2, kurš dalīts ar īpatnējo svaru, kas izteikts ar N/m3"; "īpatnējā maksimālā stiepes izturība" ir "maksimālā stiepes izturība, ko izsaka ar N/m2, kurš dalīts ar īpatnējo svaru, kas izteikts ar N/m3").

5.1.2. Statiskās sastāvdaļas:

a) magnētiskās piekares gultņi.

Speciāli konstruēti vai sagatavoti gultņu bloki, kas sastāv no apaļa magnēta, kurš piekārts korpusā, kurā ir slāpēta vide. Korpusu izgatavo no UF6 izturīga materiāla (skatīt paskaidrojumu 5.2. punktā). Magnēts ir sapārots ar polu vai otru magnētu, kas uzmontēts augšējam vāciņam, kurš aprakstīts 5.1.1.e) punktā. Magnētam var būt gredzena forma, kuras ārējā un iekšējā diametra attiecība ir 1,6:1 vai mazāka. Magnēts var būt tādā formā, kuras sākotnējā caurlaidība ir 0,15 H/m (120000 CGS mērvienībās) vai lielāka vai kuras magnētiskā indukcija ir 98,5 % vai lielāka, vai kuras enerģijas atdeve pārsniedz 80 kJ/m3 (107 gausus–erstedus). Bez parastajām materiālu īpašībām pastāv priekšnoteikums, ka magnētisko asu novirzei no ģeometriskajām asīm jāiekļaujas ļoti šaurās pielaidēs (kas ir mazākas par 0,1 mm jeb 0,004 collām) vai ka magnēta materiālam jābūt īpaši homogēnam;

b) gultņi/amortizatori.

Speciāli konstruēti gultņi ar šarnīra/vāciņa bloku, kas uzmontēts amortizatoram. Šarnīrs parasti ir rūdīta tērauda vārpsta ar puslodi vienā galā un ierīci stiprināšanai pie apakšējā vāciņa, kas aprakstīts 5.1.1.e) punktā, otrā galā. Tomēr vārpstai var būt hidrodinamiskais gultnis. Vāciņam ir lodveida forma, kuras vienā pusē ir puslodes formas padziļinājums. Šīs sastāvdaļas bieži nepiegādā kopā ar amortizatoru;

c) molekulārie sūkņi.

Speciāli konstruēti vai sagatavoti cilindri ar iekšpusē iefrēzētām vai ekstrudētām spirālveida rievām un sienās iefrēzētām rēdzēm. Raksturīgie izmēri ir šādi: iekšējais diametrs no 75 mm (3 collām) līdz 400 mm (16 collām), sienu biezums vismaz 10 mm (0,4 collas), garums vienāds ar diametru vai lielāks. Rievām parasti ir taisnstūra šķērsgriezums, un to dziļums ir vismaz 2 mm (0,08 collas);

d) motora statori.

Speciāli konstruēti vai sagatavoti gredzenveida statori ātrgaitas daudzfāzu maiņstrāvas histerēzes (vai magnētiskās pretestības) motoriem sinhronai darbībai vakuumā un frekvenču diapazonā no 600 līdz 2000 Hz ar jaudu no 50 līdz 1000 VA. Statori sastāv no daudzfāzu tinumiem uz laminētas un zudumus maz radošas dzelzs serdes, kas sastāv no plānām, parasti 2,0 mm (0,08 collu) vai plānākām kārtām;

e) centrifūgas korpuss/uztvērēji.

Sastāvdaļas, kas speciāli konstruētas vai sagatavotas, lai saturētu gāzu centrifūgas rotora caurules bloku. Korpuss sastāv no stingra cilindra, kura sienu biezums ir līdz 30 mm (1,2 collām) un kura gali ir precīzi apstrādāti, lai ieliktu gultņus, un kuram ir viens atloks vai vairāki atloki stiprināšanai. Apstrādātie gali ir savstarpēji paralēli un perpendikulāri cilindra gareniskajai asij 0,05° vai šaurākās robežās. Korpusam var būt arī šūnu veida uzbūve, lai tajā var ielikt vairākas rotora caurules. Korpusus izgatavo no materiāliem, kas iztur UF6 korozīvo iedarbību, vai aizsargā ar tiem;

f) uztvērēji.

Speciāli konstruētas vai sagatavotas caurules, kuru iekšējais diametrs ir līdz 12 mm (0,5 collām), UF6 gāzes izvadīšanai no rotora caurules iekšpuses ar Pito cauruli (tas ir, ar atveri, kas pa perimetru vērsta uz gāzes plūsmas iekšpusi rotora caurulē, piemēram, ar saliektu radiāli novietotas caurules galu) un kuru var piestiprināt pie centrālās gāzes izvades sistēmas. Caurules izgatavo no materiāliem, kas ir izturīgi pret UF6 koroziju, vai aizsargā ar tiem.

5.2. Speciāli konstruētas vai sagatavotas palīgsistēmas, aprīkojums un sastāvdaļas gāzu centrifūgu bagātināšanas iekārtām.

Ievada piezīme.

Palīgsistēmas, aprīkojums un sastāvdaļas gāzu centrifūgu bagātināšanas iekārtai ir tās iekārtas sistēmas, kas vajadzīgas, lai ielādētu UF6 centrifūgās, savstarpēji savienotu atsevišķās centrifūgas kaskādēs (vai līmeņos), kuras ļauj progresīvi paaugstināt bagātinājumus un ekstrahēt UF6 produktu un atlikumus no centrifūgām, kopā ar aprīkojumu, kas vajadzīgs centrifūgu piedziņai vai iekārtas vadībai.

Parasti UF6 iztvaicē no cietās fāzes karstos autoklāvos un gāzes formā sadala pa centrifūgām, izmantojot kaskādes sadalītāju cauruļu sistēmu. Produkta un atlikumu UF6 gāzveida plūsmas no centrifūgām arī vada pa kaskādes sadalītāju cauruļu sistēmu uz izsaldētājiem (kas darbojas ar aptuveni 203 K (–70 °C temperatūru)), kur tās pirms turpmākās pārvades kondensē konteineros, kas piemēroti pārvadāšanai vai glabāšanai. Tā kā bagātināšanas iekārta sastāv no daudziem tūkstošiem centrifūgu, kas sakārtotas kaskādēs, kaskādes sadalītāju cauruļu sistēmas garums, ieskaitot tūkstošiem metinājumu ar ievērojamu plānojuma atkārtojumu, ir daudzi kilometri. Aprīkojums, sastāvdaļas un cauruļu sistēmas ražo pēc ļoti augstiem vakuuma un tīrības standartiem.

5.2.1. Ielādes sistēmas/produkta un atlikumu izvades sistēmas.

Speciāli konstruētas vai sagatavotas tehnoloģiskās sistēmas, ieskaitot:

- ielādes autoklāvus (vai stacijas), ko izmanto UF6 vadīšanai uz centrifūgu kaskādēm ar 100 kPa (15 psi) un ātrumu vismaz 1 kg/h,

- desublimatorus (vai izsaldētājus), ko izmanto, lai UF6 izvadītu no kaskādēm ar aptuveni 3 kPa (0,5 psi) spiedienu. Desublimatoriem jāiztur atdzesēšana līdz 203 K (–70 °C) un karsēšana līdz 343 K (70 °C),

- produkta un atlikumu stacijas, ko izmanto UF6 pildīšanai konteineros.

Šī iekārta, aprīkojums un cauruļu sistēma ir pilnīgi izgatavota no UF6 izturīgiem materiāliem vai izklāta ar tiem (skatīt šā punkta paskaidrojumu) un ražota pēc augstiem vakuuma un tīrības standartiem.

5.2.2. Automātisko sadalītāju cauruļu sistēmas.

Speciāli konstruētas vai sagatavotas cauruļu sistēmas un sadalītāju cauruļu sistēmas UF6 apstrādei centrifūgu kaskādēs. Cauruļu sistēma parasti ir trīsdaļīga sadalītāju sistēma, kurā katra centrifūga ir savienota ar katru no sadalītājiem. Tāpēc tās forma ievērojami atkārtojas. Tā ir pilnīgi izgatavota no UF6 izturīgiem materiāliem (skatīt šā punkta paskaidrojumu) un ražota pēc augstiem vakuuma un tīrības standartiem.

5.2.3. UF6 masspektrometri/jonu avoti.

Speciāli konstruēti vai sagatavoti magnētiskie vai četrpolu masspektrometri, ar ko var nepārtraukti ņemt ielādes, produkta vai atlikumu paraugus no UF6 gāzes plūsmām un kam ir šādi raksturlielumi:

1. Vienas vienības izšķirtspēja atommasas vienībai, kas pārsniedz 320;

2. Jonu avoti, kas izgatavoti no nihroma vai monela vai pārklāti ar to, vai niķelēti;

3. Elektronu apšaudes jonizācijas avoti;

4. Izotopu analīzei piemērota kolektoru sistēma.

5.2.4. Frekvences pārveidotāji.

Frekvences pārveidotāji (pazīstami arī ar konvertera vai invertora nosaukumu), kas speciāli konstruēti vai sagatavoti 5.1.2.d) punktā noteikto motoru statoru apgādei, vai šādu frekvences pārveidotāju daļas, sastāvdaļas un bloki, kuriem ir visi šie raksturlielumi:

1. Daudzfāzu izeja ar frekvenci no 600 līdz 2000 Hz;

2. Augsta stabilitāte (ar frekvenču kontroli virs 0,1 %);

3. Mazs harmoniskais kropļojums (mazāks par 2 %); un

4. Lietderības koeficients lielāks par 80 %.

Paskaidrojums.

Minētās vienības tieši saskaras ar UF6 tehnoloģisko gāzi vai tieši regulē centrifūgas un gāzes plūsmu no centrifūgas uz centrifūgu un no kaskādes uz kaskādi.

Materiāli, kas ir izturīgi pret UF6 koroziju, ir nerūsējošais tērauds, alumīnijs, alumīnija sakausējumi, niķelis vai sakausējumi, kuri satur vismaz 60 % niķeļa.

5.3. Speciāli konstruēti vai sagatavoti bloki un sastāvdaļas lietošanai gāzu difūzijas bagātināšanā.

Ievada piezīme.

Izmantojot gāzu difūzijas metodi urāna izotopu atdalīšanai, galvenais tehnoloģiskais bloks ir speciāla, poraina gāzu difūzijas barjera, siltummainis gāzes dzesēšanai (gāze sakarst saspiežot), slēgvārsti un regulēšanas vārsti, kā arī cauruļvadi. Ciktāl gāzu difūzijas tehnoloģijā lieto urāna heksafluorīdu (UF6), tiktāl visām aprīkojuma, cauruļvada un instrumentu virsmām (kas saskaras ar gāzi) jābūt no tādiem materiāliem, kuri saskarē ar UF6 nezaudē stabilitāti. Gāzu difūzijas iekārtai ir vajadzīgi vairāki šādi bloki, lai daudzumi atbilst gala lietojumam.

5.3.1. Gāzu difūzijas barjeras:

a) speciāli konstruēti vai sagatavoti poraini filtri, kuru poru izmērs ir 100 – 1000 Å (angstrēmu), biezums nepārsniedz 5 mm (0,2 collas), kuriem cauruļveida formas gadījumā diametrs nepārsniedz 25 mm (1 collu), kuri izgatavoti no metāla, polimēra vai keramikas materiāliem, kas ir izturīgi pret UF6 koroziju; un

b) speciāli sagatavoti savienojumi vai pulveri šādu filtru ražošanai. Pie šādiem savienojumiem un pulveriem pieder niķelis vai sakausējumi, kas satur vismaz 60 % niķeļa, alumīnija oksīda, vai UF6 izturīgi, pilnīgi fluorēti ogļūdeņražu polimēri, kuru tīrības pakāpe ir vismaz 99,9 %, daļiņu izmērs mazāks par 10 mikroniem un daļiņu izmēra vienveidība augsta, un kuri ir spec iāli sagatavoti gāzu difūzijas barjeru ražošanai.

5.3.2. Difuzoru korpusi.

Speciāli konstruēti vai sagatavoti hermētiski noslēgti cilindriski trauki, kuru diametrs pārsniedz 300 mm (12 collas) un kuru garums pārsniedz 900 mm (35 collas), vai pielīdzināmu izmēru taisnstūra formas trauki ar ievada pieslēgumu un diviem izvada pieslēgumiem, no kuriem visi ir ar tādu diametru, kas pārsniedz 50 mm (2 collas), un paredzēti, lai saturētu gāzu difūzijas barjeru, kura izgatavota no UF6 izturīgiem materiāliem vai pārklāta ar tiem un paredzēta uzstādīšanai horizontāli vai vertikāli.

5.3.3. Kompresori un gāzu pūtēji.

Speciāli konstruēti vai sagatavoti aksiālie, centrbēdzes vai turbokompresori vai gāzu pūtēji ar ieplūdes jaudu vismaz 1 m3 UF6/min. un ar izplūdes spiedienu līdz vairākiem simtiem kPa (100 psi), kas paredzēti ilgtermiņa darbībai UF6 vidē, ar attiecīgas jaudas elektromotoru vai bez tā, kā arī atsevišķi šādu kompresoru un gāzu pūtēju bloki. Šo kompresoru un gāzu pūtēju spiediena attiecība ir no 2:1 līdz 6:1, un tos ražo no UF6 izturīgiem materiāliem vai izklāj ar tiem.

5.3.4. Rotora vārpstas blīves.

Speciāli konstruētas vai sagatavotas vakuuma blīves ar ielādes un izvada pieslēgumiem, kas paredzētas, lai noblīvētu vārpstu, kura savieno kompresora vai gāzu pūtēja rotoru ar piedziņas motoru tā, lai droši izslēgtu gaisa ieplūdi kompresora vai gāzu ventilatora iekšējā kamerā, kas piepildīta ar UF6. Šādas blīves parasti konstruē atbilstīgi bufergāzes ieplūdes ātrumam, kas mazāks par 1000 cm3/min. (60 kubikcollas/min.).

5.3.5. Siltummaiņi UF6 dzesēšanai.

Speciāli konstruēti vai sagatavoti siltummaiņi, kas ražoti no UF6 izturīgiem materiāliem vai izklāti ar tiem (izņemot nerūsējošo tēraudu) vai varu, vai jebkuru minēto metālu kombināciju un paredzēti ieplūdes spiediena normas maiņai, kura ir mazāka par 10 Pa (0,0015 psi) stundā, ja spiedienu starpība ir 100 kPa (15 psi).

5.4. Speciāli konstruētas vai sagatavotas palīgsistēmas, aprīkojums un sastāvdaļas lietošanai gāzu difūzijas bagātināšanā.

Ievada piezīme.

Palīgsistēmas, aprīkojums un sastāvdaļas gāzu difūzijas bagātināšanas iekārtām ir tās iekārtas sistēmas, kas vajadzīgas, lai ielādētu UF6 gāzu difūzijas blokā, savstarpēji savienotu atsevišķos blokus kaskādēs (vai līmeņos), kuras ļauj progresīvi paaugstināt bagātinājumus un ekstrahēt UF6 produktu un atlikumus no difūzijas kaskādēm. Tā kā difūzijas kaskādēm ir augsti inerciālas īpašības, jebkurš pārtraukums to darbībā, īpaši to izslēgšana, rada smagas sekas. Tāpēc ir svarīgi visās tehnoloģiskajās sistēmās stingri un pastāvīgi uzturēt vakuumu, automātisko aizsardzību pret avārijām un precīzu automātisko gāzes plūsmas regulēšanu gāzu difūzijas iekārtā. Tāpēc iekārta jāaprīko ar daudzām speciālām mērīšanas, regulēšanas un vadības sistēmām.

Parasti UF6 iztvaicē no cilindriem, ko ieliek autoklāvos, un gāzes formā sadala pa ievada punktiem, izmantojot kaskādes sadalītāju cauruļu sistēmu. Produkta un atlikumu UF6 gāzveida plūsmas no izvada punktiem vada pa kaskādes sadalītāju cauruļu sistēmu uz izsaldētājiem vai uz kompresijas stacijām, kur UF6 gāzi pirms turpmākās pārvades sašķidrina konteineros, kas piemēroti pārvadāšanai vai glabāšanai. Tā kā gāzu difūzijas bagātināšanas iekārta sastāv no daudziem gāzu difūzijas blokiem, kas sakārtoti kaskādēs, kaskādes sadalītāju cauruļu sistēmas garums, ieskaitot tūkstošiem metinājumu ar ievērojamu plānojuma atkārtojumu, ir daudzi kilometri. Aprīkojumu, sastāvdaļas un cauruļu sistēmas ražo pēc ļoti augstiem vakuuma un tīrības standartiem.

5.4.1. Ielādes sistēmas/produkta un atlikumu izvades sistēmas.

Speciāli konstruētas vai sagatavotas tehnoloģiskās sistēmas, kas var darboties ar 300 kPa (45 psi) vai mazāku spiedienu, to skaitā:

- ielādes autoklāvi (vai sistēmas), ko izmanto UF6 ielādei gāzu difūzijas kaskādēs,

- desublimatori (vai izsaldētāji), ko izmanto UF6 izvadei no difūzijas kaskādēm,

- sašķidrināšanas stacijas, kur, saspiežot un atdzesējot UF6 gāzi, ko saņem no kaskādes, iegūst šķidru UF6,

- produkta vai atlikumu stacijas, ko izmanto UF6 pildīšanai konteineros.

5.4.2. Sadalītāju cauruļu sistēmas.

Speciāli konstruētas vai sagatavotas cauruļu sistēmas un sadalītāju sistēmas UF6 apstrādei gāzu difūzijas kaskādēs. Šī cauruļu sistēma parasti ir divdaļīga sadalītāju sistēma, kurā katra kamera ir savienota ar katru no sadalītājiem.

5.4.3. Vakuuma sistēmas.

a) speciāli konstruēti vai sagatavoti lieli vakuuma kolektori, vakuuma sadalītāji un vakuuma sūkņi, kuru nosūkšanas jauda ir vismaz 5 m3/min. (175 ft3/min.);

b) vakuuma sūkņi, kas speciāli konstruēti ekspluatēšanai UF6 saturošās vidēs un ražoti no alumīnija, niķeļa vai sakausējumiem, kuri satur vairāk nekā 60 % niķeļa, vai kas ir izklāti ar tiem. Šie sūkņi var būt rotācijas sūkņi vai vakuumsūkņi ar darba tilpuma un teflona blīvēm un speciāliem darba šķidrumiem.

5.4.4. Speciāli izslēgšanas vārsti un kontrolvārsti.

Speciāli konstruēti vai sagatavoti manuāli vai automātiski plēšu kontrolvārsti ar diametru no 40 līdz 1500 mm (1,5 – 59 collas), kurus ražo no UF6 izturīgiem materiāliem uzstādīšanai gāzu difūzijas bagātināšanas iekārtu galvenajās sistēmās un palīgsistēmās.

5.4.5. UF6 masspektrometri/jonu avoti.

Speciāli konstruēti vai sagatavoti magnētiskie vai četrpolu masspektrometri, ar ko var nepārtraukti ņemt ielādes, produkta vai atlikumu paraugus no UF6 gāzes plūsmām un kam ir šādi raksturlielumi:

1. Vienas vienības izšķirtspēja atommasas vienībai, kas pārsniedz 320;

2. Jonu avoti, kas izgatavoti no nihroma vai monela vai pārklāti ar to, vai niķelēti;

3. Elektronu apšaudes jonizācijas avoti;

4. Izotopu analīzei piemērota kolektoru sistēma.

Paskaidrojums.

Iepriekš minētās vienības tieši saskaras ar UF6 tehnoloģisko gāzi vai tieši regulē plūsmu kaskādē. Visas virsmas, kas saskaras ar tehnoloģisko gāzi, ir pilnīgi izgatavotas no UF6 izturīgiem materiāliem vai pārklātas ar tiem. Punktos, kas attiecas uz gāzu difūziju, pie UF6 koroziju izturīgiem materiāliem pieder nerūsējošais tērauds, alumīnijs, alumīnija sakausējumi, alumīnija oksīds, niķelis vai sakausējumi, kuri satur vismaz 60 % niķeļa, un UF6 izturīgi, pilnīgi fluorēti ogļūdeņražu polimēri.

5.5. Speciāli konstruētas vai sagatavotas sistēmas, aprīkojums un sastāvdaļas lietošanai aerodinamiskās bagātināšanas iekārtās.

Ievada piezīme.

Aerodinamiskās bagātināšanas procesos gāzveida UF6 un vieglas gāzes (ūdeņraža vai hēlija) maisījumu saspiež un pēc tam laiž caur atdalītājelementiem, kuros izotopu atdalīšanu nodrošina, liektas virsmas ģeometrijā radot lielus centrbēdzes spēkus. Ir sekmīgi izstrādāti divi šāda veida procesi: atdalīšana ar separācijas sprauslu un atdalīšana ar virpuļcauruli. Abos procesos galvenās sastāvdaļas atdalīšanas stadijā ir cilindriskas kameras, kurās ir speciālie atdalītājelementi (sprauslas vai virpuļcaurules), gāzu kompresori un siltummaiņi, ar ko noņem siltumu, kurš rodas saspiežot. Aerodinamiskajai iekārtai ir vajadzīgi vairāki šādi bloki, lai daudzumi atbilst gala lietojumam. Ciktāl aerodinamiskajos procesos lieto UF6, tiktāl visām aprīkojuma, cauruļvada un instrumentu virsmām (kas saskaras ar gāzi) jābūt no tādiem materiāliem, kuri saskarē ar UF6 nezaudē stabilitāti.

Paskaidrojums.

Šajā punktā minētās vienības tieši saskaras ar UF6 tehnoloģisko gāzi vai tieši regulē plūsmu kaskādē. Visas virsmas, kas saskaras ar tehnoloģisko gāzi, ir pilnīgi izgatavotas no UF6 izturīgiem materiāliem vai aizsargātas ar tiem. Punktos, kas attiecas uz aerodinamiskās bagātināšanas vienībām, pie UF6 koroziju izturīgiem materiāliem pieder varš, nerūsējošais tērauds, alumīnijs, alumīnija sakausējumi, niķelis vai sakausējumi, kuri satur vismaz 60 % niķeļa, un UF6 izturīgi, pilnīgi fluorēti ogļūdeņražu polimēri.

5.5.1. Separācijas sprauslas.

Speciāli konstruētas vai sagatavotas separācijas sprauslas un to bloki. Separācijas sprauslas sastāv no liektiem šķēluma formas kanāliem, kuru liekuma rādiuss ir mazāks par 1 mm (parasti 0,1 – 0,05 mm), kuri ir UF6 koroziju izturīgi un kuru iekšpusē ir šķēlējplakne, kas caurplūstošo gāzi sadala divās frakcijās.

5.5.2. Virpuļcaurules.

Speciāli konstruētas vai sagatavotas virpuļcaurules un to bloki. Virpuļcaurules ir cilindriskas vai koniskas 0,5 cm – 4 cm diametra tangenciālās ieplūdes caurules, kuru garuma attiecība pret diametru ir 20:1, kuras izgatavotas no UF6 koroziju izturīgiem materiāliem vai aizsargātas ar tiem un kurām ir viena vai vairākas tangenciālas ieplūdes atveres. Caurulēm vienā galā vai abos galos var būt sprauslveida pagarinājumi.

Paskaidrojums.

Ielādes gāze tangenciāli ieplūst virpuļcaurulē pa vienu galu, ar virpuļlāpstiņām vai pa daudzām tangenciālām ielādes vietām caurules perifērijā.

5.5.3. Kompresori un gāzu pūtēji.

Speciāli konstruēti vai sagatavoti aksiālie, centrbēdzes kompresori vai turbokompresori vai gāzu pūtēji, kas izgatavoti no UF6 koroziju izturīgiem materiāliem vai aizsargāti ar tiem un kuru nosūkšanas jauda ir vismaz 2 m3 UF6/nesējgāzes (ūdeņraža vai hēlija) maisījuma/min.

Paskaidrojums.

Šo kompresoru un gāzu pūtēju spiedienu attiecība parasti ir no 1,2:1 līdz 6:1.

5.5.4. Rotora vārpstas blīves.

Speciāli konstruētas vai sagatavotas rotora vārpstas blīves ar ielādes un izvada pieslēgumiem, kas paredzētas, lai noblīvētu vārpstu, kura savieno kompresora vai gāzu pūtēja rotoru ar piedziņas motoru tā, lai droši izslēgtu tehnoloģiskās gāzes noplūdi vai gaisa vai blīvētājgāzes ieplūdi kompresora vai gāzu ventilatora iekšējā kamerā, kas piepildīta ar UF6/nesējgāzes maisījumu.

5.5.5. Siltummaiņi gāzes dzesēšanai.

Speciāli konstruēti vai sagatavoti siltummaiņi, kas izgatavoti no UF6 koroziju izturīgiem materiāliem vai aizsargāti ar tiem.

5.5.6. Atdalītājelementu korpusi.

Speciāli konstruēti vai sagatavoti atdalītājelementu korpusi, kas satur virpuļcaurules vai separācijas sprauslas un ir izgatavoti no UF6 koroziju izturīgiem materiāliem vai aizsargāti ar tiem.

Paskaidrojums.

Šie korpusi var būt cilindriski trauki, kuru diametrs pārsniedz 300 mm un kuru garums pārsniedz 900 mm, vai pielīdzināmu izmēru taisnstūra formas trauki, kas paredzēti uzstādīšanai horizontāli vai vertikāli.

5.5.7. Ielādes sistēmas/produkta un atlikumu izvades sistēmas.

No UF6 koroziju izturīgiem materiāliem izgatavotas vai ar tiem aizsargātas, speciāli konstruētas vai sagatavotas bagātināšanas iekārtu tehnoloģiskās sistēmas vai aprīkojums, tostarp:

a) ielādes autoklāvi, krāsnis vai sistēmas UF6 ievadīšanai bagātināšanas procesā;

b) desublimatori (vai izsaldētāji), ko lieto UF6 izņemšanai no bagātināšanas procesa un pēc tam novadīšanai uz karsēšanu;

c) sašķidrināšanas vai sacietināšanas stacijas, kurās UF6 izdala no bagātināšanas procesa, saspiežot un pārveidojot UF6 šķidrā vai cietā formā;

d) produkta vai atlikumu stacijas, ko izmanto UF6 pildīšanai konteineros.

5.5.8. Sadalītāju cauruļu sistēmas.

Speciāli konstruētas vai sagatavotas sadalītāju cauruļu sistēmas, kas izgatavotas no UF6 koroziju izturīgiem materiāliem vai aizsargātas ar tiem un paredzētas UF6 apstrādei aerodinamiskajās kaskādēs. Šī cauruļu sistēma parasti ir divdaļīga sadalītāju konstrukcija, kurā katra pakāpe vai vienas grupas pakāpes ir savienotas ar katru no sadalītājiem.

5.5.9. Vakuuma sistēmas un sūkņi.

a) speciāli konstruētas vai sagatavotas vakuuma sistēmas, kuru nosūkšanas jauda ir vismaz 5 m3/min., kuras sastāv no vakuuma kolektoriem, vakuuma sadalītājiem un vakuuma sūkņiem un kuras paredzētas ekspluatēšanai UF6 saturošās vidēs;

b) vakuuma sūkņi, kas speciāli konstruēti vai sagatavoti ekspluatēšanai UF6 saturošās vidēs un izgatavoti no UF6 koroziju izturīgiem materiāliem vai aizsargāti ar tiem. Šiem sūkņiem var būt teflona blīves un speciāli darba šķidrumi.

5.5.10. Speciāli izslēgšanas vārsti un kontrolvārsti.

Speciāli konstruēti vai sagatavoti manuāli vai automātiski plēšu kontrolvārsti ar diametru no 40 līdz 1500 mm, kurus ražo no UF6 koroziju izturīgiem materiāliem vai aizsargā ar tiem un kuri paredzēti uzstādīšanai aerodinamisko bagātināšanas iekārtu galvenajās sistēmās un palīgsistēmās.

5.5.11. UF6 masspektrometri/jonu avoti.

Speciāli konstruēti vai sagatavoti magnētiskie vai četrpolu masspektrometri, ar ko var nepārtraukti ņemt ielādes, produkta vai atlikumu paraugus no UF6 gāzes plūsmām un kam ir visi šie raksturlielumi:

1. Vienas vienības izšķirtspēja atommasas vienībai, kas pārsniedz 320;

2. Jonu avoti, kas izgatavoti no nihroma vai monela vai pārklāti ar to, vai niķelēti;

3. Elektronu apšaudes jonizācijas avoti;

4. Izotopu analīzei piemērota kolektoru sistēma.

5.5.12. UF6/nesējgāzes atdalīšanas sistēmas.

Sistēmas, kas speciāli konstruētas vai sagatavotas UF6 atdalīšanai no nesējgāzes (ūdeņraža vai hēlija).

Paskaidrojums.

Šīs sistēmas ir konstruētas, lai samazinātu UF6 saturu nesējgāzē līdz 1 ppm vai mazākam saturam, un daudzās ir tāds aprīkojums kā:

a) kriogēnie siltummaiņi un krioseparatori, kas var sasniegt –120 °C vai zemāku temperatūru; vai

b) kriogēnās saldēšanas bloki, kas var sasniegt –120 °C vai zemāku temperatūru; vai

c) separācijas sprauslu vai virpuļcauruļu bloki UF6 atdalīšanai no nesējgāzesl; vai

d) UF6 izsaldētāji, kas var sasniegt –20 °C vai zemāku temperatūru.

5.6. Speciāli konstruētas vai sagatavotas sistēmas, aprīkojums un sastāvdaļas lietošanai ķīmiskās apmaiņas vai jonu apmaiņas bagātināšanas iekārtās.

Ievada piezīme.

Urāna izotopu nelielā masas starpība izraisa tādas nelielas izmaiņas ķīmisko reakciju līdzsvarā, kuras var izmantot par pamatu izotopu atdalīšanai. Ir sekmīgi izstrādāti divi procesi: šķidruma – šķidruma ķīmiskā apmaiņa un cietās fāzes – šķidruma jonu apmaiņa.

Šķidruma – šķidruma ķīmiskās apmaiņas procesā rada nesamaisāmu šķidruma fāzu (ūdens fāzes un organiskās fāzes) pretplūsmu saskari, lai izraisītu tūkstošu atdalīšanas stadiju kaskādes efektu. Ūdens fāze sastāv no urāna hlorīda sālsskābes šķīdumā; organiskā fāze sastāv no ekstraktanta, kas satur urāna hlorīdu organiskā šķīdinātājā. Kontaktori, ko lieto atdalīšanas kaskādē, var būt šķidruma – šķidruma apmaiņas kolonnas (tādas kā pulsējošās kolonnas ar sietplatēm) vai šķidruma centrifūgas kontaktori. Ķīmiska pārveide (oksidēšana un reducēšana) atteces nolūkos vajadzīga atdalīšanas kaskādes abos galos. Svarīgi konstruējot novērst tehnoloģisko plūsmu piesārņošanu ar dažu metālu joniem. Šim nolūkam lieto plastmasas, ar plastmasu (ieskaitot fluoroglekļa polimērus) izklātas un/vai ar stiklu izklātas kolonnas un cauruļu sistēmas.

Cietās fāzes – šķidruma jonu apmaiņas procesā bagātināšanu sasniedz, urānu adsorbējot/desorbējot ar speciāliem, īpaši ātrdarbīgiem jonu apmaiņas sveķiem vai adsorbentu. Urāna šķīdumu sālsskābē un citus ķīmiskos reaģentus laiž caur cilindriskām bagātināšanas kolonnām, kurās ir adsorbenta pildījuma slāņi. Nepārtrauktam procesam ir vajadzīga atteces sistēma, lai urānu no adsorbenta ielaistu atpakaļ šķidruma plūsmā tā, lai produktu un atlikumus var savākt. To panāk, lietojot piemērotus reducēšanas/oksidēšanas ķīmiskos reaģentus, ko pilnīgi reģenerē atsevišķā ārējā cirkulācijā un ko daļēji var reģenerēt pašās izotopu atdalīšanas kolonnās. Karstu, koncentrētu sālsskābes šķīdumu klātbūtne procesā nosaka to, ka aprīkojumam jābūt no speciāliem koroziju izturīgiem materiāliem vai aizsargātam ar tiem.

5.6.1. Šķidruma – šķidruma apmaiņas kolonnas (ķīmiskā apmaiņa).

Pretplūsmas šķidruma – šķidruma apmaiņas kolonnas ar mehānisko piedziņu (tas ir, pulsējošās kolonnas ar sietplatēm, virzuļkolonnas un kolonnas ar iekšējiem turbomaisītājiem), kas speciāli konstruētas vai sagatavotas urāna bagātināšanai ķīmiskās apmaiņas procesā. Lai šīs kolonnas un to iekšējās daļas būtu izturīgas pret koncentrētiem sālsskābes šķīdumiem, tās izgatavo no piemērotiem plastmasas materiāliem (piemēram, fluoroglekļa polimēriem) vai stikla vai aizsargā ar šiem materiāliem. Kolonnām paredzēts īss caurplūšanas laiks (30 sekundes vai īsāks).

5.6.2. Šķidruma – šķidruma centrifūgas kontaktori (ķīmiskā apmaiņa).

Šķidruma – šķidruma centrifūgas kontaktori, kas speciāli konstruēti vai sagatavoti urāna bagātināšanai ķīmiskās apmaiņas procesā. Šādos kontaktoros organiskās un ūdens plūsmas dispersiju panāk ar rotāciju, un pēc tam fāzes atdala ar centrbēdzes spēku. Lai kontaktori būtu izturīgi pret koncentrētiem sālsskābes šķīdumiem, tos izgatavo no piemērotiem plastmasas materiāliem (piemēram, fluoroglekļa polimēriem) vai izklāj ar tiem vai ar stiklu. Centrifūgas kontaktoriem paredzēts īss caurplūšanas laiks (30 sekundes vai īsāks).

5.6.3. Urāna reducēšanas sistēmas un aprīkojums (ķīmiskā apmaiņa).

a) speciāli konstruētas vai sagatavotas elektroķīmiskās reducēšanas kameras, kurās urānu reducē no viena valences stāvokļa līdz citam valences stāvoklim urāna bagātināšanai ķīmiskās apmaiņas procesā. Kameras materiāliem, kas saskaras ar tehnoloģiskajiem šķīdumiem, jābūt izturīgiem pret koncentrētu sālsskābes šķīdumu koroziju.

Paskaidrojums.

Kameras katoda nodalījumam jābūt konstruētam tā, lai novērstu urāna reoksidēšanu līdz tā augstākās valences stāvoklim. Lai urānu saturētu katoda nodalījumā, kamerai var būt necaurlaidīga diafragmas membrāna, kas izgatavota no speciāla katjonu apmaiņas materiāla. Katods sastāv no tāda piemērota cietvielas vadītāja kā grafīts;

b) speciāli konstruētas vai sagatavotas sistēmas, kas atrodas kaskādes produkta galā un ar ko izņem U4+ no organiskās plūsmas, regulē skābes koncentrāciju un ielādē elektroķīmiskās reducēšanas kamerās.

Paskaidrojums.

Šīs sistēmas sastāv no šķīdinātāja ekstrakcijas aprīkojuma U4+ novirzīšanai no organiskās plūsmas ūdens šķīdumā, tvaicēšanai un/vai cita aprīkojuma, ar ko regulē un kontrolē šķīduma pH, un sūkņiem vai citām pārvades ierīcēm ielādei elektroķīmiskās reducēšanas kamerās. Svarīgi konstruējot novērst ūdens plūsmas piesārņošanu ar dažu metālu joniem. Tāpēc aprīkojumu tajās sistēmas daļās, kas saskaras ar tehnoloģisko plūsmu, izgatavo no piemērotiem materiāliem (tādiem kā stikls, fluoroglekļa polimēri, polifenilsulfāts, poliētera sulfons un ar sveķiem piesūcināts grafīts) vai aizsargā ar tiem.

5.6.4. Ielādes sagatavošanas sistēmas (ķīmiskā apmaiņa).

Speciāli konstruētas vai sagatavotas sistēmas augstas tīrības pakāpes urāna hlorīda ielādes šķīdumu ražošanai ķīmiskās apmaiņas urāna izotopu atdalīšanas iekārtām.

Paskaidrojums.

Šīs sistēmas sastāv no šķīdināšanas, šķīdinātāja ekstrakcijas un/vai jonu apmaiņas aprīkojuma attīrīšanai un galvaniskajiem elementiem urāna U6+ vai U4+ reducēšanai līdz U3+. Šajās sistēmās iegūst urāna hlorīda šķīdumus, kas satur tikai dažas miljondaļas tādu metāla piemaisījumu kā hroms, dzelzs, vanādijs, molibdēns un citu katjonu, kas ir divvērtīgi vai ar augstāku vērtību. Pie materiāliem, no kuriem izgatavo daļas augstas tīrības pakāpes U3+ pārstrādes sistēmām, pieder stikls, fluoroglekļa polimēri, polifenilsulfāts vai ar plastmasu pārklāts poliētera sulfons un ar sveķiem piesūcināts grafīts.

5.6.5. Urāna oksidēšanas sistēmas (ķīmiskā apmaiņa).

Speciāli konstruētas vai sagatavotas sistēmas U3+ oksidēšanai līdz U4+ atkārtotai ievadei urāna izotopu atdalīšanas kaskādē ķīmiskās apmaiņas bagātināšanas procesā.

Paskaidrojums.

Šajās sistēmās var būt tāds aprīkojums kā:

a) aprīkojums, kurā hlors un skābeklis saskaras ar ūdens efluentu, kas plūst no izotopu atdalīšanas aprīkojuma, un ekstrahē U4+ novirzītajā organiskajā plūsmā, kas atgriežas no kaskādes produkta gala;

b) aprīkojums, ar ko atdala ūdeni no sālsskābes, lai ūdeni un koncentrēto salsskābi attiecīgajās vietās var atkārtoti ievadīt procesā.

5.6.6. Ātri reaģējoši jonu apmaiņas sveķi/adsorbenti (jonu apmaiņa).

Ātri reaģējoši jonu apmaiņas sveķi vai adsorbenti, kas speciāli paredzēti vai sagatavoti urāna bagātināšanai jonu apmaiņas procesā, to skaitā porozi sašūti sveķi un/vai membrānas, kurās aktīvās ķīmiskās apmaiņas grupas ir tikai inertas porainas nesējvirsmas un citas piemērotas formas kompozītu struktūras, to skaitā daļiņas vai šķiedras. Šo jonu apmaiņas sveķu/adsorbentu diametrs ir 0,2 mm vai mazāks, un tiem jābūt ķīmiski izturīgiem pret koncentrētiem sālsskābes šķīdumiem un fizikāli pietiekami izturīgiem, lai nesadalītos apmaiņas kolonnās. Sveķi/adsorbenti ir speciāli paredzēti tam, lai sasniegtu ļoti ātru urāna izotopu apmaiņas kinētiku (apmaiņas ātruma puslaiks mazāks par 10 sekundēm) un spētu darboties temperatūras intervālā no 100 °C līdz 200 °C.

5.6.7. Jonu apmaiņas kolonnas (jonu apmaiņa).

Cilindriskas kolonnas, kuru diametrs ir lielāks par 1000 mm, kuras paredzētas jonu apmaiņas sveķu/adsorbenta pildījuma slāņu saturēšanai un balstīšanai un kuras ir speciāli konstruētas vai sagatavotas urāna bagātināšanai jonu apmaiņas procesā. Šīs kolonnas izgatavo no tādiem materiāliem (kā titāns vai fluoroglekļa plastmasas), kas ir izturīgi pret koncentrētu sālsskābes šķīdumu koroziju, vai aizsargā ar tiem, un tās spēj darboties temperatūras intervālā no 100 °C līdz 200 °C un ar spiedienu virs 0,7 MPa (102 psi).

5.6.8. Jonu apmaiņas atteces sistēmas (jonu apmaiņa).

a) speciāli konstruētas vai sagatavotas ķīmiskās vai elektroķīmiskās reducēšanas sistēmas jonu apmaiņas urāna bagātināšanas kaskādēs lietotā(–o) ķīmiskās reducēšanas reaģenta(–u) reģenerēšanai;

b) speciāli konstruētas vai sagatavotas ķīmiskās vai elektroķīmiskās oksidēšanas sistēmas jonu apmaiņas urāna bagātināšanas kaskādēs lietotā(–o) ķīmiskās oksidēšanas reaģenta(–u) reģenerēšanai.

Paskaidrojums.

Jonu apmaiņas bagātināšanas procesā par reducēšanas katjonu var lietot, piemēram, trīsvērtīgu titānu (Ti3+), un tādā gadījumā reducēšanas sistēmā reģenerē Ti3+, reducējot Ti4+. Šajā procesā par oksidantu var lietot, piemēram, trīsvērtīgu dzelzi (Fe3+), un tādā gadījumā oksidēšanas sistēmā reģenerē Fe3+, oksidējot Fe2+.

5.7. Speciāli konstruētas vai sagatavotas sistēmas, aprīkojums un sastāvdaļas lāzera bagātināšanas iekārtām.

Ievada piezīme.

Esošās sistēmas, kas paredzētas bagātināšanas procesiem, izmantojot lāzerus, iedala divās kategorijās: sistēmas, kurās procesa vide ir atomārā urāna tvaiks, un sistēmas, kurās procesa vide ir urāna savienojuma tvaiks. Šādu procesu kopējā nomenklatūrā ietilpst: pirmā kategorija – atomārā tvaika izotopu atdalīšana ar lāzeru (ALVIS vai SILVA); otrā kategorija – molekulāro izotopu atdalīšana ar lāzeru (MLIS vai MOLIS) – un ķīmiska reakcija ar selektīvu izotopu lāzera aktivēšanu (CRISLA). Lāzera bagātināšanas iekārtu sistēmās, aprīkojumā un sastāvdaļās ietilpst:

a) urāna metāla tvaika ielādes ierīces (selektīvai fotojonizēšanai) vai urāna savienojuma tvaika padeves ierīces (fotojonizēšanai vai ķīmiskai aktivēšanai);

b) ierīces bagātinātā un noplicinātā urāna metāla produkta un atlikumu savākšanai pirmajā kategorijā un ierīces disociēto vai izreaģējušo savienojumu produkta un neskartās vielas atlikumu savākšanai otrajā kategorijā;

c) tehnoloģiskās lāzeru sistēmas selektīvai 235. tipa urāna izotopa ierosināšanai, un d) ielādes sagatavošanas un produkta pārveides aprīkojums. Tā kā urāna atomu un savienojumu spektroskopija ir sarežģīta, var būt jāizmanto jebkura no pieejamām lāzera tehnoloģijām.

Paskaidrojums.

Daudzas no šajā punktā iekļautajām vienībām tieši saskaras ar urāna metāla tvaiku, šķidru urānu vai tehnoloģisko gāzi, kas sastāv no UF6 vai UF6 un citu gāzu maisījuma. Visas virsmas, kas saskaras ar urānu vai UF6, ir pilnīgi izgatavotas no koroziju izturīgiem materiāliem vai aizsargātas ar tiem. Punktā, kas attiecas uz lāzera bagātināšanas vienībām, pie materiāliem, kuri ir izturīgi pret urāna metāla tvaika, šķidrā urāna vai urāna sakausējumu izraisīto koroziju, pieder ar itriju pārklāts grafīts un tantals; un pie materiāliem, kas ir izturīgi pret UF6 izraisīto koroziju, pieder varš, nerūsējošais tērauds, alumīnijs, alumīnija sakausējumi, niķelis vai sakausējumi, kuri satur vismaz 60 % niķeļa, un pilnīgi fluorēti ogļūdeņražu polimēri.

5.7.1. Urāna tvaicēšanas sistēmas (AVLIS).

Speciāli konstruētas vai sagatavotas urāna tvaicēšanas sistēmas, kurās ir lieljaudas stripinga vai skenēšanas elektronstaru lielgabali ar mērķī nonākošo jaudu virs 2,5 kW/cm.

5.7.2. Šķidrā urāna metāla apstrādes sistēmas (AVLIS).

Speciāli konstruētas vai sagatavotas šķidrā metāla apstrādes sistēmas urāna vai urāna sakausējumu apstrādei, kuras sastāv no tīģeļiem un tīģeļu dzesēšanas aprīkojuma.

Paskaidrojums.

Šīs sistēmas tīģeļus un citas daļas, kas saskaras ar urānu un urāna sakausējumiem, izgatavo no materiāliem, kuriem ir piemērota izturība pret koroziju un karstumu, vai aizsargā ar tiem. Pie piemērotiem materiāliem pieder tantals, ar itriju pārklāts grafīts, ar citu retzemju metālu oksīdiem vai to maisījumiem pārklāts grafīts.

5.7.3. Urāna metāla produkta un atlikumu kolektoru bloki (AVLIS).

Speciāli konstruēti produkta un atlikumu kolektoru bloki urāna metālam šķidrā vai cietā formā.

Paskaidrojums.

Sastāvdaļas šiem blokiem izgatavo no materiāliem, kas ir izturīgi pret urāna metāla tvaika vai šķidrā urāna koroziju un karstumu (piemēram, ar itriju pārklāts grafīts vai tantals), vai aizsargā ar šiem materiāliem, un to starpā var būt caurules, vārsti, savienotājelementi, teknes, ielādes pievadi, siltummaiņi un kolektoru plates atdalīšanai ar magnētiskām, elektrostatiskām vai citām metodēm.

5.7.4. Separatoru korpusi (AVLIS).

Speciāli konstruēti vai sagatavoti cilindriski vai taisnstūrveida trauki, kuros ir urāna metāla tvaika avots, elektronstaru lielgabals un produkta un atlikumu kolektori.

Paskaidrojums.

Šiem korpusiem ir daudzas pieslēgvietas elektroenerģijas un ūdens ielādes pievadiem, vakuumsūkņu savienojumiem un diagnostikas un kontroles ierīcēm, kā arī lāzera staru logi. Tās ir atveramas un aizveramas, lai var pārbaudīt iekšējās sastāvdaļas.

5.7.5. Virsskaņas izplešanās sprauslas (MLIS).

Speciāli konstruētas vai sagatavotas virsskaņas izplešanās sprauslas UF6 un nesējgāzes maisījumu dzesēšanai līdz 150 K vai zemākai temperatūrai, kas ir izturīgas pret UF6 izraisīto koroziju.

5.7.6. Urāna pentafluorīda produkta kolektori (MLIS).

Speciāli konstruēti vai sagatavoti urāna pentafluorīda (UF5) cietās fāzes produkta kolektori, kas sastāv no filtra, trieciena vai ciklona tipa kolektoriem vai to kombinācijām un kas izgatavoti no materiāliem, kuri ir izturīgi pret UF5/UF6 vidi.

5.7.7. UF6/nesējgāzes kompresori (MLIS).

Speciāli konstruēti vai sagatavoti kompresori UF6/nesējgāzes maisījumiem un paredzēti ilglaicīgai darbībai UF6 vidē. Šo kompresoru sastāvdaļas, kas saskaras ar tehnoloģisko gāzi, izgatavo no materiāliem, kuri ir izturīgi pret UF6 koroziju, vai aizsargā ar tiem.

5.7.8. Rotora vārpstas blīves (MLIS).

Speciāli konstruētas vai sagatavotas rotora vārpstas blīves ar blīves ielādes un blīves izvada pieslēgumiem, kas paredzētas, lai noblīvētu vārpstu, kura savieno kompresora rotoru ar piedziņas motoru tā, lai droši izslēgtu tehnoloģiskās gāzes noplūdi vai gaisa vai blīvētājgāzes ieplūdi kompresora iekšējā kamerā, kas piepildīta ar UF6/nesējgāzes maisījumu.

5.7.9. Fluorēšanas sistēmas (MLIS).

Speciāli konstruētas vai sagatavotas sistēmas UF5 (cietā fāze) fluorēšanai par UF6 (gāzveida fāze).

Paskaidrojums.

Šīs sistēmas ir paredzētas savāktā UF5 pulvera fluorēšanai par UF6, ko pēc tam savāc produkta traukos vai ielādei pārnes uz MLIS blokiem papildu bagātināšanai. Vienā gadījumā fluorēšanas reakciju var izdarīt izotopu atdalīšanas sistēmā, lai reakcija notiek tieši produkta kolektoros, no kurienes arī savāc produktu. Otrā gadījumā UF5 pulveri no produkta kolektoriem var izņemt/pārnest piemērotā reakcijas traukā (piemēram, virstošā slāņa reaktorā, gliemežkonveijera reaktorā vai liesmas kolonnā) fluorēšanai. Abos gadījumos izmanto aprīkojumu, kas paredzēts fluora (vai citu piemērotu fluorēšanas reaģentu) pārnešanai un UF6 savākšanai un pārnešanai.

5.7.10. UF6 masspektrometri/jonu avoti (MLIS).

Speciāli konstruēti vai sagatavoti magnētiskie vai četrpolu masspektrometri, ar ko var nepārtraukti ņemt ielādes, produkta vai atlikumu paraugus no UF6 gāzes plūsmām un kam ir visi šie raksturlielumi:

1. Vienas vienības izšķirtspēja atommasas vienībai, kas pārsniedz 320;

2. Jonu avoti, kas izgatavoti no nihroma vai monela, pārklāti ar to vai niķelēti;

3. Elektronu apšaudes jonizācijas avoti;

4. Izotopu analīzei piemērota kolektoru sistēma.

5.7.11. Ielādes sistēmas/produkta un atlikumu izvades sistēmas (MLIS).

No UF6 koroziju izturīgiem materiāliem izgatavotas vai ar tiem aizsargātas, speciāli konstruētas vai sagatavotas bagātināšanas iekārtu tehnoloģiskās sistēmas vai aprīkojums, tostarp:

a) ielādes autoklāvi, krāsnis vai sistēmas UF6 ievadīšanai bagātināšanas procesā;

b) desublimatori (vai izsaldētāji), ko lieto UF6 izdalīšanai no bagātināšanas procesa un pēc tam pārnešanai uz uzkarsēšanu;

c) sašķidrināšanas vai sacietināšanas stacijas, kurās UF6 izdala no bagātināšanas procesa, saspiežot un pārveidojot UF6 šķidrā vai cietā formā;

d) produkta vai atlikumu stacijas, ko izmanto UF6 pildīšanai traukos.

5.7.12. UF6/nesējgāzes atdalīšanas sistēmas (MLIS).

Sistēmas, kas speciāli konstruētas vai sagatavotas UF6 atdalīšanai no nesējgāzes. Nesējgāze var būt slāpeklis, argons vai cita gāze.

Paskaidrojums.

Šajās sistēmās var būt tāds aprīkojums kā:

a) kriogēnie siltummaiņi vai krioseparatori, kas var sasniegt –120 °C vai zemāku temperatūru; vai

b) kriogēnās saldēšanas bloki, kas var sasniegt –120 °C vai zemāku temperatūru; vai

c) UF6 izsaldētāji, kas var sasniegt –20 °C vai zemāku temperatūru.

5.7.13. Lāzeru sistēmas (AVLIS, MLIS un CRISLA).

Lāzeri vai lāzeru sistēmas, kas speciāli konstruētas vai sagatavotas urāna izotopu atdalīšanai.

Paskaidrojums.

Lāzeru sistēma AVLIS procesam parasti sastāv no diviem lāzeriem: vara tvaika lāzera un krāsvielu lāzera. Lāzeru sistēma MLIS procesam parasti sastāv no CO2 vai eksimēru lāzera un daudzceļu kivetes ar rotējošiem spoguļiem abos galos. Abu procesu lāzeriem vai lāzeru sistēmām vajadzīgs frekvenču spektra stabilizators nepārtrauktai ilgstošai darbībai.

5.8. Speciāli konstruētas vai sagatavotas sistēmas, aprīkojums un sastāvdaļas lietošanai bagātināšanas iekārtās ar plazmas atdalīšanu.

Ievada piezīme.

Plazmas atdalīšanas procesā urāna jonu plazma plūst caur elektrisko lauku, kas iestatīts uz U–235 jonu rezonanses frekvenci, lai tie galvenokārt absorbē enerģiju un palielina savu spirālveida orbītu diametru. Jonus ar liela diametra ceļu nofiltrē, lai iegūtu produktu, kas bagātināts ar U–235. Plazma, ko iegūst, jonizējot urāna tvaiku, ir vakuuma kamerā ar stipru magnētisko lauku, kuru rada supravadošs magnēts. Pie procesa galvenajām tehnoloģiskajām sistēmām pieder urāna plazmas ģenerēšanas sistēma, atdalītājs ar supravadošu magnētu un metāla atdalīšanas sistēmas produkta un atlikumu savākšanai.

5.8.1. Mikroviļņu enerģijas avoti un antenas.

Speciāli konstruēti vai sagatavoti mikroviļņu enerģijas avoti un antenas jonu ražošanai vai paātrināšanai, kam ir šādi raksturlielumi: frekvence, kura pārsniedz 30 GHz un vidējā jonu ražošanas izejas jauda, kas pārsniedz 50 kW.

5.8.2. Jonu ierosas spoles.

Speciāli konstruētas vai sagatavotas radio frekvences jonu ierosas spoles frekvencēm virs 100 kHz ar vidējo jaudu virs 40 kW.

5.8.3. Urāna plazmas ģeneratoru sistēmas.

Speciāli konstruētas vai sagatavotas sistēmas urāna plazmas ģenerēšanai, kurā var būt lieljaudas stripinga vai skenēšanas elektronstaru lielgabali ar mērķī nonākošo jaudu virs 2,5 kW/cm.

5.8.4. Šķidrā urāna metāla apstrādes sistēmas.

Speciāli konstruētas vai sagatavotas šķidrā metāla apstrādes sistēmas urāna vai urāna sakausējumu apstrādei, kuras sastāv no tīģeļiem un tīģeļu dzesēšanas aprīkojums.

Paskaidrojums.

Tīģeļus un citas šīs sistēmas daļas, kas saskaras ar urānu vai urāna sakausējumiem, izgatavo no materiāliem, kuriem ir atbilstoša izturība pret koroziju un karstumu, vai aizsargā ar tādiem materiāliem. Pie piemērotiem materiāliem pieder tantals, ar itriju pārklāts grafīts, ar citu retzemju metālu oksīdiem vai to maisījumiem pārklāts grafīts.

5.8.5. Urāna metāla produkta un atlikumu kolektora bloki.

Speciāli konstruēti vai sagatavoti produkta un atlikumu kolektora bloki, kas paredzēti urāna metālam cietā formā. Šos kolektora blokus izgatavo no materiāliem, kas ir izturīgi pret karstumu un urāna tvaika koroziju, piemēram, no grafīta, kurš pārklāts ar itriju, vai no tantala vai aizsargā ar tiem.

5.8.6. Separatoru korpusi.

Cilindriski trauki, kas speciāli konstruēti vai sagatavoti lietošanai bagātināšanas iekārtās ar plazmas atdalīšanu, lai saturētu urāna plazmas avotu, ar radiofrekvences ierosas spoli un ar produkta un atlikumu kolektoriem.

Paskaidrojums.

Šiem korpusiem ir daudzas pieslēgvietas elektroenerģijas ielādes pievadiem, difūzijas sūkņu savienojumiem un diagnostikas un kontroles ierīcēm. Tās ir atveramas un aizveramas, lai var pārbaudīt iekšējās sastāvdaļas, un izgatavotas no tāda piemērota nemagnētiska materiāla kā nerūsējošais tērauds.

5.9. Speciāli konstruētas vai sagatavotas sistēmas, aprīkojums un sastāvdaļas lietošanai elektromagnētiskās bagātināšanas iekārtās.

Ievada piezīme.

Elektromagnētiskajā procesā urāna metāla jonus, ko iegūst, jonizējot ielādēto sāli (parasti UCl4), paātrina un laiž caur magnētisko lauku, kurš dažādu izotopu jonus novada pa dažādiem ceļiem. Pie elektromagnētiskā izotopu separatora sastāvdaļām pieder: magnētiskais lauks izotopu jonu kūļa novirzīšanai/atdalīšanai, jonu avots ar paātrināšanas sistēmu un atdalīto jonu kolektoru sistēma. Pie procesa palīgsistēmām pieder magnēta elektroapgādes sistēma, jonu avota augstsprieguma elektroapgādes sistēma, vakuuma sistēma un kompleksas ķīmiskās apstrādes sistēmas produkta ražošanai un sastāvdaļu tīrīšanai/pārstrādei.

5.9.1. Elektromagnētiskie izotopu separatori.

Elektromagnētiskie izotopu separatori ir speciāli konstruēti vai sagatavoti urāna izotopu atdalīšanai, un pie to aprīkojuma un sastāvdaļām pieder:

a) jonu avoti.

Speciāli konstruēti vai sagatavoti atsevišķi vai salikti jonu avoti, kas sastāv no tvaika avota, jonizētāja un kūļa paātrinātāja un kas izgatavoti no tādiem piemērotiem materiāliem kā grafīts, nerūsējošais tērauds vai varš, un kas var nodrošināt 50 mA vai lielāku kopējo jonu kūļa strāvu;

b) jonu kolektori.

Kolektoru plates, kas sastāv no diviem vai vairākiem šķēlumiem un kabatām un kas speciāli konstruētas vai sagatavotas bagātinātā un noplicinātā urāna jonu kūļu savākšanai, un kas ir izgatavotas no tādiem piemērotiem materiāliem kā grafīts vai nerūsējošais tērauds;

c) vakuuma korpusi.

Speciāli konstruēti vai sagatavoti elektromagnētisko urāna separatoru vakuuma korpusi, kas izgatavoti no tādiem piemērotiem nemagnētiskiem materiāliem kā nerūsējošais tērauds un paredzēti darbam ar 0,1 Pa vai zemāku spiedienu;

Paskaidrojums.

Korpusi ir speciāli konstruēti, lai saturētu jonu avotus, kolektoru plates un ar ūdeni dzesējamus pārklājumus, un tiem var pieslēgt difūzijas sūkņus, kā arī tie ir atverami un aizverami, lai var izņemt un no jauna uzstādīt minētās sastāvdaļas.

d) magnēta poli.

Speciāli konstruēti vai sagatavoti magnēta poli, kuru diametrs ir lielāks par 2 mm un kurus lieto, lai elektromagnētiskajā izotopu separatorā uzturētu nemainīgu magnētisko lauku un pārnestu magnētisko lauku starp blakus esošiem separatoriem.

5.9.2. Augstsprieguma elektroapgāde.

Speciāli konstruēta vai sagatavota jonu avotu augstsprieguma elektroapgāde, kam ir visi šie raksturlielumi: spēja nepārtraukti darboties, vismaz 20000 V izejas spriegums, vismaz 1 A izejas strāva un sprieguma regulējamība, kura ir augstāka par 0,01 % astoņās stundās.

5.9.3. Magnēta elektroapgāde.

Speciāli konstruēta vai sagatavota magnēta lieljaudas līdzstrāvas elektroapgāde, kam ir visi šie raksturlielumi: spēja nepārtraukti ražot vismaz 500 A izejas strāvu ar vismaz 100 V spriegumu un strāvas vai sprieguma regulējamību, kura ir augstāka par 0,01 % astoņās stundās.

6. IEKĀRTAS SMAGĀ ŪDENS, DEITĒRIJA UN DEITĒRIJA SAVIENOJUMU RAŽOŠANAI UN TĀM PAREDZĒTAIS APRĪKOJUMS.

Ievada piezīme.

Smago ūdeni var iegūt dažādos procesos. Tomēr ir divi procesi, kuru rūpnieciskā lietderība ir pierādīta: ūdens – sērūdeņraža apmaiņas process (GS process) un amonjaka – ūdeņraža apmaiņas process.

GS process pamatojas uz ūdeņraža un deitērija apmaiņu starp ūdeni un sērūdeņradi vairākās kolonnās, kuras darbina ar aukstu augšējo sekciju un karstu apakšējo sekciju. Ūdens plūst pa kolonnām uz leju, bet sērūdeņraža gāze cirkulē no kolonnas apakšas uz augšu. Gāzes un ūdens sajaukšanos veicina ar perforētām plātēm. Deitērijs zemā temperatūrā migrē uz ūdeni un augstā temperatūrā uz sērūdeņradi. Gāzi vai ūdeni, kas bagātināts ar deitēriju, izdala no pirmās pakāpes kolonnām karstās un aukstās sekcijas savienojumā un procesu atkārto nākamās pakāpes kolonnās. Pēdējās pakāpes produktu, ūdeni, kas līdz 30 % bagātināts ar deitēriju, novada uz destilācijas bloku, lai iegūtu reaktora kvalitātes smago ūdeni, tas ir, 99,75 % deitērija oksīdu.

Amonjaka – ūdeņraža apmaiņas procesā deitēriju var ekstrahēt no sintēzes gāzes, tai saskaroties ar šķidru amonjaku katalizatora klātbūtnē. Sintēzes gāzi ievada apmaiņas kolonnās un amonjaka konverterā. Kolonnās gāze plūst no apakšas uz augšu, bet šķidrais amonjaks plūst no augšas uz leju. Deiteriju izdala no ūdeņraža sintēzes gāzē un koncentrē amonjakā. Pēc tam amonjaks ieplūst amonjaka krekinga iekārtā kolonnas apakšā, bet gāze ieplūst amonjaka konverterā kolonnas augšā. Bagātināšana turpinās nākamajās pakāpēs, un beigu destilēšanā iegūst reaktora kvalitātes smago ūdeni. Sintēzes gāzes ielādi var nodrošināt ar amonjaka iekārtu, kas savukārt var būt konstruēta saistībā ar smagā ūdens amonjaka – ūdeņraža apmaiņas iekārtu. Amonjaka – ūdeņraža apmaiņas procesā par deitērija ielādes avotu var lietot arī parasto ūdeni.

Daudzas no galvenā aprīkojuma vienībām smagā ūdens ražošanas iekārtām, kurās izmanto GS vai amonjaka – ūdeņraža apmaiņas procesus, ir kopējas vairākiem ķīmiskās un naftas rūpniecības segmentiem. Īpaši tas attiecas uz nelielām iekārtām, kurās izmanto GS procesu. Tomēr maz ir tādu vienību, kuras ir pieejamas gatavas. GS un amonjaka – ūdeņraža procesos paaugstinātā spiedienā jāapstrādā lieli daudzumi ugunsnedrošu, korozīvu un toksisku šķidrumu. Attiecīgi, nosakot to iekārtu un aprīkojuma ekspluatācijas standartus, kurās izmanto šos procesus, uzmanīgi jāizraugās materiāli un specifikācijas, lai nodrošinātu ilgu darbmūžu ar augstu drošuma un izturības koeficientu. Vēriena izraudzīšana ir galvenokārt ekonomikas un vajadzības funkcija. Tāpēc lielu daļu aprīkojuma vienību sagatavo pēc pircēja prasībām.

Beidzot, abu – GS un amonjaka – ūdeņraža apmaiņas – procesu aprīkojuma vienības, kas atsevišķi nav speciāli konstruētas vai sagatavotas smagā ūdens ražošanai, var samontēt sistēmās, kuras ir speciāli konstruētas vai sagatavotas smagā ūdens ražošanai. Katalizatora ražošanas sistēma, ko izmanto amonjaka – ūdeņraža apmaiņas procesā, un ūdens destilēšanas sistēmas, kuras izmanto smagā ūdens galīgajai koncentrēšanai līdz reaktora kvalitātei, attiecīgi katrā procesā ir šādu sistēmu piemēri.

Pie aprīkojuma vienībām, kas ir speciāli konstruētas vai sagatavotas smagā ūdens ražošanai ūdens – sērūdeņraža apmaiņas procesā vai amonjaka – ūdeņraža apmaiņas procesā, pieder:

6.1. Ūdens – sērūdeņraža apmaiņas kolonnas.

Apmaiņas kolonnas, kuras izgatavotas no smalkgraudaina oglekļa tērauda (piemēram, ASTM A516) un kuru diametrs ir no 6 m (20 collām) līdz 9 m (39 collām), un kuras spēj darboties ar vismaz 2 MPa (300 psi) spiedienu un ar vismaz 6 mm korozijas pielaidi un ir speciāli konstruētas vai sagatavotas smagā ūdens ražošanai ūdens – sērūdeņraža apmaiņas procesā.

6.2. Pūtēji un kompresori.

Vienfāzes zemie (tas ir, 0,2 MPa vai 30 psi) centrbēdzes pūtēji vai kompresori sērūdeņraža gāzes (tas ir, gāzes, kas satur vairāk nekā 70 % H2S) cirkulēšanai, kuri speciāli konstruēti vai sagatavoti smagā ūdens ražošanai ūdens – sērūdeņraža apmaiņas procesā. Šo pūtēju vai kompresoru caurlaides spēja ir vismaz 56 m3/sekundē (120000SCFM), darbojoties ar vismaz 1,8 MPa (260 psi) nosūkšanas spiedienu, un tiem ir blīves, kas paredzētas darbam ar slapju H2S.

6.3. Amonjaka –ūdeņraža apmaiņas kolonnas.

Amonjaka – ūdeņraža apmaiņas kolonnas, kuru augstums ir vismaz 35 m (114,3 pēdas), diametrs no 1,5 m (4,9 pēdas) līdz 2,5 m (8,2 pēdas) un kuras var darboties ar spiedienu, kas pārsniedz 15 MPa (2225 psi), un kuras ir speciāli konstruētas vai sagatavotas smagā ūdens ražošanai amonjaka – ūdeņraža apmaiņas procesā. Šīm kolonnām ir arī vismaz viena aksiāla atvere ar atloku, kuras diametrs ir vienāds ar cilindriskās daļas diametru un pa kuru var ielikt vai izņemt kolonnas iekšējās sastāvdaļas.

6.4. Kolonnu iekšējās sastāvdaļas un pakāpju sūkņi.

Kolonnu iekšējās sastāvdaļas un pakāpju sūkņi, kas speciāli konstruēti vai sagatavoti kolonnām, kurās smago ūdeni iegūst amonjaka – ūdeņraža apmaiņas procesā. Pie kolonnu iekšējām sastāvdaļām pieder speciāli konstruēti pakāpju kontaktori, kas veicina ciešu gāzes/šķidruma saskari. Pie pakāpju sūkņiem pieder speciāli konstruēti iegremdējamie sūkņi šķidrā amonjaka cirkulēšanai saskares pakāpē pakāpju kolonnās.

6.5. Amonjaka krekinga iekārtas.

Amonjaka krekinga iekārtas darbam ar vismaz 3 MPa (450 psi) spiedienu, kas konstruētas smagā ūdens ražošanai amonjaka–ūdeņraža apmaiņas procesā.

6.6. Infrasarkanās absorbcijas analizatori.

Infrasarkanās absorbcijas analizatori, kas spēj veikt nepārtrauktu ūdeņraža/deitērija attiecības analīzi, ja deitērija koncentrācija ir vismaz 90 %.

6.7. Katalītiskie degļi.

Katalītiskie degļi, kas speciāli konstruēti vai sagatavoti bagātinātas deitērija gāzes pārveidei smagajā ūdenī amonjaka – ūdeņraža apmaiņas procesā.

7. IEKĀRTAS URĀNA PĀRVEIDEI UN APRĪKOJUMS, KAS TĀM SPECIĀLI KONSTRUĒTS VAI SAGATAVOTS.

Ievada piezīme.

Urāna pārveides iekārtas un sistēmas var vienreiz vai vairākkārtīgi pārveidot vienu urāna ķīmisko savienojumu par citu, to skaitā urāna rūdas koncentrātus pārveidot par UO3, UO3 pārveidot par UO2, urāna oksīdus pārveidot par UF4 vai UF6, UF4 pārveidot par UF6, UF6 pārveidot par UF4, UF4 pārveidot par urāna metālu un urāna fluorīdus pārveidot par UO2. Daudzas no galvenā aprīkojuma vienībām urāna pārveides iekārtām ir kopējas vairākiem ķīmiskās pārstrādes segmentiem. Piemēram, pie to veidu aprīkojuma, ko izmanto šajos procesos, var piederēt kurtuves, rotācijas krāsnis, virstošā slāņa reaktori, liesmas kolonnas, šķidruma centrifūgas, destilācijas kolonnas un šķidruma – šķidruma ekstrakcijas kolonnas. Tomēr maz ir tādu vienību, kuras ir pieejamas gatavas, daudzas sagatavo pēc pircēja prasībām un specifikācijām. Dažos gadījumos ir vajadzīgi īpaši projektēšanas un izgatavošanas apsvērumi, kas attiecas uz dažu apstrādājamo ķimikāliju (HF, F2, CIF3, un urāna fluorīdu) korozīvajām īpašībām. Beidzot, jāatzīmē, ka visos urāna pārveides procesos aprīkojuma vienības, kas atsevišķi nav speciāli konstruētas vai sagatavotas urāna pārveidei, var samontēt sistēmās, kuras ir speciāli konstruētas vai sagatavotas urāna pārveidei.

7.1. Sistēmas, kas speciāli konstruētas vai sagatavotas urāna rūdas koncentrātu pārveidei par UO3.

Paskaidrojums.

Urāna rūdas koncentrātus var pārveidot par UO3, vispirms izšķīdinot rūdu slāpekļskābē un ekstrahējot attīrītu uranilnitrātu ar tādu šķīdinātāju kā tributilfosfātu. Pēc tam uranilnitrātu pārveido par UO3 vai nu, koncentrējot un denitrējot, vai, neitralizējot ar gāzveida amonjaku, lai, pēc tam filtrējot, žāvējot un kalcinējot, iegūtu amonija diuranātu.

7.2. Sistēmas, kas speciāli konstruētas vai sagatavotas UO3 pārveidei par UF6.

Paskaidrojums.

UO3 var tieši pārveidot par UF6 fluorējot. Procesam ir vajadzīgs fluora gāzes vai hlora trifluorīda avots.

7.3. Sistēmas, kas speciāli konstruētas vai sagatavotas UO3 pārveidei par UO2.

Paskaidrojums.

UO3 var pārveidot par UO2, reducējot UO3 ar krekinga amonjaka gāzi vai ūdeņradi.

7.4. Sistēmas, kas speciāli konstruētas vai sagatavotas UO2 pārveidei par UF4.

Paskaidrojums.

UO2 var pārveidot par UF4 UO2 reakcijā ar fluorūdeņradža gāzi (HF) 300 – 500 °C temperatūrā.

7.5. Sistēmas, kas speciāli konstruētas vai sagatavotas UF4 pārveidei par UF6.

Paskaidrojums.

UF4 pārveido par UF6 eksotermiskā reakcijā ar fluoru kolonnas reaktorā. UF6 kondensē no karstajām efluenta gāzēm, efluenta plūsmu laižot caur izsaldētāju, kas atdzesēts līdz –10 °C. Procesam ir vajadzīgs fluora gāzes avots.

7.6. Sistēmas, kas speciāli konstruētas vai sagatavotas UF4 pārveidei par urāna metālu.

Paskaidrojums.

UF4 pārveido par urāna metālu, reducējot ar magniju (lielos daudzumos) vai kalciju (mazos daudzumos). Reakciju izdara tādā temperatūrā, kas ir virs urāna kušanas punkta (1130 °C).

7.7. Sistēmas, kas speciāli konstruētas vai sagatavotas UF6 pārveidei par UO2.

Paskaidrojums.

UF6 var pārveidot par UO2 vienā no trijiem procesiem. Pirmajā UF6 reducē un hidrolizē par UO2 ar ūdeņradi un tvaiku. Otrajā UF6 hidrolizē, šķīdinot ūdenī, izgulsnētajam amonija diuranātam pievienojot amonjaku un diuranātu reducējot par UO2 ar ūdeņradi 820 °C temperatūrā. Trešajā procesā gāzveida UF6, CO2 un NH3 apvieno ūdenī, izgulsnējot amonija uranilkarbonātu. Amonija uranilkarbonātu apvieno ar tvaiku un ūdeņradi 500 – 600 °C temperatūrā, lai iegūtu UO2.

UF6 bieži pārveido par UO2 degvielas ražošanas iekārtas pirmajā pakāpē.

7.8. Sistēmas, kas speciāli konstruētas vai sagatavotas UF6 pārveidei par UF4.

Paskaidrojums.

UF6 pārveido par UF4, reducējot ar ūdeņradi.

III PIELIKUMS

Ciktāl šajā protokolā noteiktie pasākumi ir saistīti ar Kopienas deklarēto kodolmateriālu, un, neskarot šā protokola 1. pantu, aģentūrai un Kopienai jāsadarbojas, lai atvieglotu minēto pasākumu izpildi, un jānovērš nevajadzīga darbību dublēšana.

Kopienai jāsniedz aģentūrai informācija, kas attiecas uz materiāla pārnesi no katras valsts uz citu Kopienas dalībvalsti mērķiem, kas ir vai nav saistīti ar kodolenerģijas izmantošanu, un uz šādu pārnesi uz katru valsti no citas Kopienas dalībvalsts, kura atbilst informācijai, kas saskaņā ar 2. panta a) punkta vi) apakšpunkta b) punktu un saskaņā ar 2. panta a) punkta vi) apakšpunkta c) punktu jāsniedz attiecībā uz tādas izejvielas eksportu un importu, kura nav sasniegusi tādu sastāvu un tīrību, kas piemērota degvielas ražošanai vai bagātināšanai ar izotopiem.

Katrai valstij jāsniedz aģentūrai informācija, kas attiecas uz pārnesi uz citu Kopienas dalībvalsti vai no tās un kas atbilst informācijai par norādīto aprīkojumu un kodolmateriālu, kuru nelieto ar kodolenerģijas izmantošanu saistītiem mērķiem un kuri iekļauti šā protokola II pielikumā, un par kuriem informācija attiecībā uz eksportu, jāsniedz saskaņā ar 2. panta a) punkta ix) apakšpunkta a) punktu un pēc īpaša aģentūras pieprasījuma saskaņā ar 2. panta a) punkta ix) apakšpunkta b) punktu attiecībā uz importu.

Arī attiecībā uz Kopīgo pētniecības centru Kopienai jāveic pasākumi, kas šajā protokolā noteikti valstīm, pēc vajadzības cieši sadarbojoties ar valsti, kuras teritorijā ir centra institūts.

Sadarbības komiteja, kas izveidota saskaņā ar drošības līguma 26. pantā minētā protokola 25. panta a) punktu, jāpaplašina, lai tajā var piedalīties valstu pārstāvji un lai tā var pielāgoties jaunajiem apstākļiem, kuri izriet no šā protokola.

Tikai šā protokola izpildes nolūkos un, neskarot attiecīgo Kopienas un tās dalībvalstu kompetenci un atbildību, katrai valstij, kas nolemj uzticēt Eiropas Kopienu Komisijai tādu konkrētu noteikumu izpildi, par kuriem saskaņā ar šo protokolu atbild valstis, par to ar pavadvēstuli jāinformē pārējās protokola līgumslēdzējas puses. Eiropas Kopienu Komisijai jāinformē pārējās protokola līgumslēdzējas puses par to, ka tā akceptē šādus lēmumus.

 

Vides ministrs

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktora p.i.

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

R.Vējonis

G.Puķītis

U.Lapiņš

V.Puriņš

D.Šatrovska

21.12.2006 15:15

15361

A.Kirillova,

7026591, arnita.kirillova@vidm.gov.lv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agreement between the Kingdom of Belgium, the Kingdom of Denmark, the Federal Republic of Germany, Ireland, the Italian Republic, the Grand Duchy of Luxembourg, the Kingdom of the Netherlands, the European Atomic Energy Community and the International Atomic Energy Agency in implementation of Article III (1) and (4) of the Treaty on the non-proliferation of nuclear weapons

(78/164/Euratom)

WHEREAS the Kingdom of Belgium, the Kingdom of Denmark, the Federal Republic of Germany, Ireland, the Italian Republic, the Grand Duchy of Luxembourg and the Kingdom of the Netherlands (hereinafter referred to as "the States") are signatories of the Treaty on the non-proliferation of nuclear weapons (hereinafter referred to as "the Treaty") opened for signature at London, Moscow and Washington on 1 July 1968 and which entered into force on 5 March 1970;

RECALLING that pursuant to Article IV (1) of the Treaty nothing in the Treaty shall be interpreted as affecting the inalienable right of all the Parties to the Treaty to develop research, production and use of nuclear energy for peaceful purposes without discrimination and in conformity with Articles I and II of the Treaty;

RECALLING that according to Article IV (2) of the Treaty all the Parties to the Treaty undertake to facilitate, and have the right to participate in, the fullest possible exchange of equipment, materials and scientific and technological information for the peaceful uses of nuclear energy;

RECALLING further that under the terms of the same paragraph the Parties to the Treaty in a position to do so shall also cooperate in contributing alone or together with other States or international organizations to the further development of the applications of nuclear energy for peaceful purposes, especially in the territories of non-nuclear-weapon States party to the Treaty;

WHEREAS Article III (1) of the Treaty provides that each non-nuclear-weapon State party to the Treaty undertakes to accept safeguards, as set forth in an agreement to be negotiated and concluded with the International Atomic Energy Agency (hereinafter referred to as "the Agency") in accordance with the Statute of the Agency (hereinafter referred to as "the Statute") and the Agency's safeguards system, for the exclusive purpose of verification of the fulfilment of its obligations assumed under this Treaty with a view to preventing diversion of nuclear energy from peaceful uses to nuclear weapons or other nuclear explosive devices;

WHEREAS Article III (4) provides that non-nuclear-weapon States party to the Treaty shall conclude agreements with the Agency to meet the requirements of the said Article either individually or together with other States in accordance with the Statute;

WHEREAS the States are members of the European Atomic Energy Community (Euratom) (hereinafter referred to as "the Community") and have assigned to institutions common to the European Communities regulatory, executive and judicial powers which these institutions exercise in their own right in those areas for which they are competent and which may take effect directly within the legal systems of the Member States;

WHEREAS, with this institutional framework, the Community has in particular the task of ensuring, through appropriate safeguards, that nuclear materials are not diverted to purposes other than those for which they were intended, and will, from the time of the entry into force of the Treaty within the territories of the States, thus be required to satisfy itself through the system of safeguards established by the Euratom Treaty, that source and special fissionable material in all peaceful nuclear activities within the territories of the States is not diverted to nuclear weapons or other nuclear explosive devices;

WHEREAS these safeguards include notification to the Community of the basic technical characteristics of nuclear facilities, maintenance and submission of operating records to permit nuclear materials accounting for the Community as a whole, inspections by officials of the Community, and a system of sanctions;

WHEREAS the Community has the task of establishing with other countries and with international organizations relations which may promote progress in the use of nuclear energy for peaceful purposes and is expressly authorized to assume special safeguard obligations in an agreement with a third State or an international organization;

WHEREAS the Agency's international safeguards system referred to in the Treaty comprises, in particular, provisions for the submission of design information to the Agency, the maintenance of records, the submission of reports on all nuclear material subject to safeguards to the Agency, inspections carried out by the Agency's inspectors, requirements for the establishment and maintenance of a system of accounting for and control of nuclear material by a State, and measures in relation to verification of non-diversion;

WHEREAS the Agency, in the light of its statutory responsibilities and its relationship to the General Assembly and the Security Council of the United Nations, has the responsibility to assure the international Community that effective safeguards are being applied under the Treaty;

NOTING that the States, which were members of the Community when they signed the Treaty, made it known on that occasion that safeguards provided for in Article III (1) of the Treaty would have to be set out in a verification agreement between the Community, the States and the Agency and defined in such a way that the rights and obligations of the States and the Community would not be affected;

WHEREAS the Board of Governors of the Agency (hereinafter referred to as "the Board") has approved a comprehensive set of model provisions for the structure and content of agreements between the Agency and States required in connection with the Treaty to be used as the basis for negotiating safeguards agreements between the Agency and non-nuclear-weapon States party to the Treaty;

WHEREAS the Agency is authorized under Article III (A) (5) of the Statute, to apply safeguards, at the request of the Parties, to any bilateral or multilateral arrangement, or at the request of a State, to any of that State's activities in the field of atomic energy;

WHEREAS it is the desire of the Agency, the Community and the States to avoid unnecessary duplication of safeguards activities;

NOW, THEREFORE, THE AGENCY, THE COMMUNITY AND THE STATES HAVE AGREED AS FOLLOWS:

PART I

BASIC UNDERTAKING

Article 1

The States undertake, pursuant to Article III (1) of the Treaty, to accept safeguards, in accordance with the terms of this Agreement, on all source or special fissionable material in all peaceful nuclear activities within their territories, under their jurisdiction or carried out under their control anywhere, for the exclusive purpose of verifying that such material is not diverted to nuclear weapons or other nuclear explosive devices.

APPLICATION OF SAFEGUARDS

Article 2

The Agency shall have the right and the obligation to ensure that safeguards will be applied, in accordance with the terms of this Agreement, on all source or special fissionable material in all peaceful nuclear activities within the territories of the States, under their jurisdiction or carried out under their control anywhere, for the exclusive purpose of verifying that such material is not diverted to nuclear weapons or other nuclear explosive devices.

Article 3

(a) The Community undertakes, in applying its safeguards on source and special fissionable material in all peaceful nuclear activities within the territories of the States, to cooperate with the Agency, in accordance with the terms of this Agreement, with a view to ascertaining that such source and special fissionable material is not diverted to nuclear weapons or other nuclear explosive devices.

(b) The Agency shall apply its safeguards, in accordance with the terms of this Agreement, in such a manner as to enable it to verify, in ascertaining that there has been no diversion of nuclear material from peaceful uses to nuclear weapons or other nuclear explosive devices, findings of the Community's system of safeguards. The Agency's verification shall include inter alia independent measurements and observations conducted by the Agency in accordance with the procedures specified in this Agreement. The Agency, in its verification, shall take due account of the effectiveness of the Community's system of safeguards in accordance with the terms of this Agreement.

COOPERATION BETWEEN THE AGENCY, THE COMMUNITY AND THE STATES

Article 4

The Agency, the Community and the States shall cooperate, in so far as each Party is concerned, to facilitate the implementation of the safeguards provided for in this Agreement and shall avoid unnecessary duplication of safeguards activities.

IMPLEMENTATION OF SAFEGUARDS

Article 5

The safeguards provided for in this Agreement shall be implemented in a manner designed:

(a) to avoid hampering the economic and technological development in the Community or international cooperation in the field of peaceful nuclear activities, including international exchange of nuclear material;

(b) to avoid undue interference in the peaceful nuclear activities in the Community, and in particular in the operation of facilities ; and

(c) to be consistent with prudent management practices required for the economic and safe conduct of nuclear activities.

Article 6

(a) The Agency shall take every precaution to protect commercial and industrial secrets and other confidential information coming to its knowledge in the implementation of this Agreement.

(b) (i) The Agency shall not publish or communicate to any State, organization or person any information obtained by it in connection with the implementation of this Agreement, except that specific information relating to the implementation thereof may be given to the Board and to such Agency staff members as require such knowledge by reason of their official duties in connection with safeguards, but only to the extent necessary for the Agency to fulfil its responsibilities in implementing this Agreement.

(ii) Summarized information on nuclear material subject to safeguards under this Agreement may be published upon decision of the Board if the States directly concerned or the Community, in so far as either Party is individually concerned, agree thereto.

Article 7

(a) In implementing safeguards under this Agreement, full account shall be taken of technological development in the field of safeguards, and every effort shall be made to ensure optimum cost-effectiveness and the application of the principle of safeguarding effectively the flow of nuclear material subject to safeguards under this Agreement by use of instruments and other techniques at certain strategic points to the extent that present or future technology permits.

(b) In order to ensure optimum cost-effectiveness, use shall be made, for example, of such means as:

(i) containment as a means of defining material balance areas for accounting purposes;

(ii) statistical techniques and random sampling in evaluating the flow of nuclear material ; and

(iii) concentration of verification procedures on those stages in the nuclear fuel cycle involving the production, processing, use of storage of nuclear material from which nuclear weapons or other nuclear explosive dev ices could readily be made, and minimization of verification procedures in respect of the nuclear material, on condition that this does not hamper the implementation of this Agreement.

PROVISION OF INFORMATION TO THE AGENCY

Article 8

(a) In order to ensure the effective implementation of safeguards under this Agreement, the Community shall, in accordance with the provisions set out in this Agreement, provide the Agency with information concerning nuclear material subject to such safeguards and the features of facilities relevant to safeguarding such material.

(b) (i) The Agency shall require only the minimum amount of information and data consistent with carrying out its responsibilities under this Agreement.

(ii) Information pertaining to facilities shall be the minimum necessary for safeguarding nuclear material subject to safeguards under this Agreement.

(c) If the Community so requests, the Agency shall be prepared to examine, on premises of the Community, design information which the Community regards as being of particular sensitivity. Such information need not be physically transmitted to the Agency provided that it remains readily available for further examination by the Agency on premises of the Community.

AGENCY INSPECTORS

Article 9

(a) (i) The Agency shall secure the consent of the Community and the States to the designation of Agency inspectors to the States.

(ii) If the Community, either upon proposal of a designation or at any other time after a designation has been made, objects to the designation, the Agency shall propose to the Community and the States an alternative designation or designations.

(iii) If, as a result of the repeated refusal of the Community to accept the designation of Agency inspectors, inspections to be conducted under this Agreement would be impeded, such refusal shall be considered by the Board, upon referral by the Director-General of the Agency (hereinafter referred to as "the Director-General"), with a view to its taking appropriate action.

(b) The Community and the States concerned shall take the necessary steps to ensure that Agency inspectors can effectively discharge their functions under this Agreement.

(c) The visits and activities of Agency inspectors shall be so arranged as:

(i) to reduce to a minimum the possible inconvenience and disturbance to the Community and the States and to the peaceful nuclear activities inspected ; and

(ii) to ensure protection of industrial secrets or any other confidential information coming to the knowledge of Agency inspectors.

PRIVILEGES AND IMMUNITIES

Article 10

Each State shall apply to the Agency, including its property, funds and assets, and to its inspectors and other officials, performing functions under this Agreement, the relevant provisions of the Agreement on the privileges and immunities of the International Atomic Energy Agency.

CONSUMPTION OR DILUTION OF NUCLEAR MATERIAL

Article 11

Safeguards under this Agreement shall terminate on nuclear material upon determination by the Community and the Agency that the material has been consumed, or has been diluted in such a way that it is no longer usable for any nuclear activity relevant from the point of view of safeguards, or has become practically irrecoverable.

TRANSFER OF NUCLEAR MATERIAL OUT OF THE STATES

Article 12

The Community shall give the Agency notification of transfers of nuclear material subject to safeguards under this Agreement out of the States, in accordance with the provisions of this Agreement. Safeguards under this Agreement shall terminate on nuclear material when the recipient State has assumed responsibility therefore as provided for in this Agreement. The Agency shall maintain records indicating each transfer and, where applicable, the re-application of safeguards to the transferred nuclear material.

PROVISIONS RELATING TO NUCLEAR MATERIAL TO BE USED IN NON-NUCLEAR ACTIVITIES

Article 13

Where nuclear material subject to safeguards under this Agreement is to be used in non-nuclear activities, such as the production of alloys or ceramics, the Community shall agree with the Agency, before the material is so used, on the circumstances under which the safeguards under this Agreement on such material may be terminated.

NON-APPLICATION OF SAFEGUARDS TO NUCLEAR MATERIAL TO BE USED IN NON-PEACEFUL ACTIVITIES

Article 14

If a State intends to exercise its direction to use nuclear material which is required to be safeguarded under this Agreement in a nuclear activity which does not require the application of safeguards under this Agreement, the following procedures shall apply:

(a) the Community and the State shall inform the Agency of the activity, and the State shall make it clear:

(i) that the use of the nuclear material in a non-prescribed military activity will not be in conflict with an undertaking the State may have given and in respect of which Agency safeguards apply, that the material will be used only in a peaceful nuclear activity ; and

(ii) that during the period of non-application of safeguards under this Agreement the nuclear material will not be used for the production of nuclear weapons or other nuclear explosive devices;

(b) the Agency and the Community shall make an arrangement so that, only while the nuclear material is in such an activity, the safeguards provided for in this Agreement will not be applied. The arrangement shall identify, to the extent possible, the period or circumstances during which such safeguards will not be applied. In any event, the safeguards provided for in this Agreement shall apply again as soon as the nuclear material is reintroduced into a peaceful nuclear activity. The Agency shall be kept informed of the total quantity and composition of such material in the State or in the States concerned and of any transfer of such material out of that State or those States ; and

(c) each arrangement shall be made in agreement with the Agency. Such agreement shall be given as promptly as possible and shall relate only to such matters as inter alia temporal and procedural provisions and reporting arrangements, but shall not involve any approval or classified knowledge of the military activity or relate to the use of the nuclear material therein.

FINANCE

Article 15

The Agency, the Community and the States will bear the expenses incurred by each of them in implementing their respective responsibilities under this Agreement. However, if the Community, the States or persons under their jurisdiction, incur extraordinary expenses as a result of a specific request by the Agency, the Agency shall reimburse such expenses provided that it has agreed in advance to do so. In any case, the Agency shall bear the cost of any additional measuring or sampling which Agency inspectors may request.

THIRD PARTY LIABILITY FOR NUCLEAR DAMAGE

Article 16

The Community and the States shall ensure that any protection against third party liability in respect of nuclear damage, including any insurance or other financial security which may be available under their laws or regulations shall apply to the Agency and its officials for the purpose of the implementation of this Agreement, in the same way as that protection applies to nationals of the States.

INTERNATIONAL RESPONSIBILITY

Article 17

Any claim by the Community or a State against the Agency or by the Agency against the Community or a State in respect of any damage resulting from the implementation of safeguards under this Agreement, other than damage arising out of a nuclear incident, shall be settled in accordance with international law.

MEASURES IN RELATION TO VERIFICATION OF NON-DIVERSION

Article 18

If the Board, upon report of the Director-General, decides that an action by the Community or a State, in so far as either Party is individually concerned, is essential and urgent in order to ensure verification that nuclear material subject to safeguards under this Agreement is not diverted to nuclear weapons or other nuclear explosive devices, the Board may call upon the Community or that State to take the required action without delay, irrespective of whether procedures have been invoked pursuant to Article 22 for the settlement of a dispute.

Article 19

If the Board, upon examination of relevant information reported to it by Director-General, finds that the Agency is not able to verify that there has been no diversion of nuclear material required to be safeguarded under this Agreement, to nuclear weapons or other nuclear explosive devices, it may make the reports provided for in Article XII (C) of the Statute and may also take, where applicable, the other measures provided for in that paragraph. In taking such action, the Board shall take account of the degree of assurance provided by the safeguards measures that have been applied and shall offer the Community or the State, in so far as either Party is individually concerned, every reasonable opportunity to furnish the Board with any necessary reassurance.

INTERPRETATION AND APPLICATION OF THE AGREEMENT AND SETTLEMENT OF DISPUTES

Article 20

At the request of the Agency, the Community or a State, there shall be consultations about any question arising out of the interpretation or application of this Agreement.

Article 21

The Community and the States shall have the right to request that any question arising out of the interpretation or application of this Agreement be considered by the Board. The Board shall invite the Community and the State concerned to participate in the discussion of any such question by the Board.

Article 22

Any dispute arising out of the interpretation or application of this Agreement except a dispute with regard to a finding by the Board under Article 19 or an action taken by the Board pursuant to such a finding, which is not settled by negotiation or another procedure agreed to by the Agency, the Community and the States shall, at the request of any one of them, be submitted to an arbitral tribunal composed of five arbitrators. The Community and the States shall designate two arbitrators and the Agency shall also designate two arbitrators, and the four arbitrators so designated shall elect a fifth, who shall be the chairman.

If, within 30 days of the request for arbitration, the Community and the States, or the Agency have not designated two arbitrators each, the Community or the Agency may request the President of the International Court of Justice to appoint these arbitrators. The same procedure shall apply if, within 30 days of the designation or appointment of the fourth arbitrator, the fifth arbitrator has not been elected.

A majority of the members of the arbitral tribunal shall constitute a quorum, and all decisions shall require the concurrence of at least three arbitrators. The arbitral procedure shall be fixed by the tribunal. The decisions of the tribunal shall be binding on the Agency, the Community and the States concerned.

ACCESSION

Article 23

(a) This Agreement shall come into force for non-nuclear-weapon States party to the Treaty which become Members of the Community, upon:

(i) notification to the Agency by the State concerned that its procedures with respect to the coming into force of this Agreement have been completed ; and

(ii) notification to the Agency by the Community that it is in a position to apply its safeguards in respect of that State for the purposes of this Agreement.

(b) Where the State concerned has concluded other agreements with the Agency for the application of Agency safeguards, upon the coming into force of this Agreement for that State, the application of Agency safeguards under such agreements shall be suspended while this Agreement is in force ; provided, however, that the State's undertaking in those agreements not to use items which are subject thereto in such a way as to further any military purpose shall continue to apply.

AMENDMENT OF THE AGREEMENT

Article 24

(a) The Agency, the Community and the States shall, at the request of any one of them, consult on amendment to this Agreement.

(b) All amendments shall require the agreement of the Agency, the Community and the States.

(c) The Director-General shall promptly inform all Member States of the Agency of any amendment to this Agreement.

ENTRY INTO FORCE AND DURATION

Article 25

(a) This Agreement shall enter into force on the date upon which the Agency receives from the Community and the States written notification that their own requirements for entry into force have been met. The Director-General shall promptly inform all Member States of the Agency of the entry into force of this Agreement.

(b) This Agreement shall remain in force as long as the States are parties to the Treaty.

PROTOCOL

Article 26

The Protocol attached to this Agreement shall be an integral part thereof. The term "Agreement" as used in this instrument means the Agreement and the Protocol together.

PART II

INTRODUCTION

Article 27

The purpose of this part of the Agreement is to specify, as required, the procedures to be applied in the implementation of the safeguards provisions of Part I.

OBJECTIVE OF SAFEGUARDS

Article 28

The objective of the safeguards procedures set forth in this Agreement is the timely detection of diversion of significant quantities of nuclear material from peaceful nuclear activities to the manufacture of nuclear weapons or of other nuclear explosive devices or for purposes unknown, and deterrence of such diversion by the risk of early detection.

Article 29

For the purpose of achieving the objective set forth in Article 28, material accountancy shall be used as a safeguards measure of fundamental importance, with containment and surveillance as important complementary measures.

Article 30

The technical conclusion of the Agency's verification activities shall be a statement, in respect of each material balance area, of the amount of material unaccounted for over a specific period, and giving the limits of accuracy of the amounts stated.

THE COMMUNITY'S SYSTEM OF SAFEGUARDS

Article 31

Pursuant to Article 3, the Agency, in carrying out its verification activities, shall make full use of the Community's system of safeguards.

Article 32

The Community's system of accounting for and control of nuclear material under this Agreement shall be based on a structure of material balance areas. The Community, in applying its safeguards, will make use of and, to the extent necessary, make provision for, as appropriate and specified in the subsidiary arrangements such measures as:

(a) a measurement system for the determination of the quantities of nuclear material received, produced, shipped, lost or otherwise removed from inventory, and the quantities on inventory;

(b) the evaluation of precision and accuracy of measurements and the estimation of measurement uncertainty;

(c) procedures for indentifying, reviewing and evaluating differences in shipper/receiver measurements;

(d) procedures for taking a physical inventory;

(e) procedures for the evaluation of accumulations of unmeasured inventory and unmeasured losses;

(f) a system of records and reports showing, for each material balance area, the inventory of nuclear material and the changes in that inventory including receipts into and transfers out of the material balance area;

(g) provisions to ensure that the accounting procedures and arrangements are being operated correctly ; and

(h) procedures for the provision of reports to the Agency in accordance with Articles 59 to 65 and 67 to 69.

Article 33

Safeguards under this Agreement shall not apply to material in mining or ore processing activities.

Article 34

(a) When any material containing uranium or thorium which has not reached the stage of the nuclear fuel cycle described in paragraph (c) is directly or indirectly exported to a non-nuclear-weapon State not party to this Agreement, the Community shall inform the Agency of its quantity, composition and destination, unless the material is exported for specifically non-nuclear purposes.

(b) When any material containing uranium or thorium which has not reached the stage of the nuclear fuel cycle described in paragraph (c) is imported into the States, the Community shall inform the Agency of its quantity and composition, unless the material is imported for specifically non-nuclear purposes.

(c) When any nuclear material of a composition and purity suitable for fuel fabrication or for isotopic enrichment leaves the plant or the process stage in which it has been produced, or when such nuclear material, or any other nuclear material produced at a later stage in the nuclear fuel cycle, is imported into the States, the nuclear material shall become subject to the other safeguards procedures specified in this Agreement.

TERMINATION OF SAFEGUARDS

Article 35

(a) Safeguards under this Agreement shall terminate on nuclear material, under the conditions set forth in Article 11. Where the conditions of that Article are not met, but the Community considers that the recovery of nuclear material subject to safeguards under this Agreement from residues is not for the time being practicable or desirable, the Agency and the Community shall consult on the appropriate safeguards measures to be applied.

(b) Safeguards under this Agreement shall terminate on nuclear material, under the conditions set forth in Article 13, provided that the Agency and the Community agree that such nuclear material is practicably irrecoverable.

EXEMPTIONS FROM SAFEGUARDS

Article 36

At the request of the Community, the Agency shall exempt nuclear material from safeguards under this Agreement, as follows:

(a) special fissionable material, when it is used in gram quantities or less as a sensing component in instruments;

(b) nuclear material, when it is used in non-nuclear activities in accordance with Article 13, if such nuclear material is recoverable ; and

(c) plutonium with an isotopic concentration of plutonium-238 exceeding 80 %.

Article 37

At the request of the Community the Agency shall exempt from safeguards under this Agreement nuclear material that would otherwise be subject to such safeguards, provided that the total quantity of nuclear material which has been exempted in the Sates in accordance with this Article may not at any time exceed:

(a) one kilogram in total of special fissionable material, which may consist of one or more of the following:

(i) plutonium;

(ii) uranium with an enrichment of 0,2 (20 %) and above, taken account of by multiplying its weight by its enrichment ; and

(iii) uranium with an enrichment below 0,2 (20 %) and above that of natural uranium, taken account of by multiplying its weight by five times the square of its enrichment;

(b) 10 tonnes in total of natural uranium and depleted uranium with an enrichment above 0,005 (0,5 %);

(c) 20 tonnes of depleted uranium with an enrichment of 0,005 (0,5 %) or below ; and

(d) 20 tonnes of thorium;

or such greater amounts as may be specified by the Board for uniform application.

Article 38

If exempted nuclear material is to be processed or stored together with nuclear material subject to safeguards under this Agreement, provision shall be made for the re-application of such safeguards thereto.

SUBSIDIARY ARRANGEMENTS

Article 39

The Community shall make subsidiary arrangements with the Agency which shall specify in detail, to the extent necessary to permit the Agency to fulfil its responsibilities under this Agreement in an effective and efficient manner, how the procedures laid down in this Agreement are to be applied. The subsidiary arrangements may be extended or changed by agreement between the Agency and the Community without amendment of this Agreement.

Article 40

The subsidiary arrangement shall enter into force at the same time as, or as soon as possible after, the entry into force of this Agreement. The Agency, the Community and the States shall make every effort to achieve their entry into force within 90 days of the entry into force of this Agreement ; an extension of that period shall require agreement between the Agency, the Community and the States. The Community shall provide the Agency promptly with the information required for completing the subsidiary arrangements. Upon the entry into force of this Agreement, the Agency shall have the right to apply the procedures laid down therein in respect of the nuclear material listed in the inventory provided for in Article 41, even if the subsidiary arrangements have not yet entered into force.

INVENTORY

Article 41

On the basis of the initial report referred to in Article 62, the Agency shall establish a unified inventory of all nuclear material in the States subject to safeguards under this Agreement, irrespective of its origin, and shall maintain this inventory on the basis of subsequent reports and of the results of its verification activities. Copies of the inventory shall be made available to the Community at intervals to be agreed.

DESIGN INFORMATION

General provisions

Article 42

Pursuant to Article 8, design information in respect of existing facilities shall be provided to the Agency by the Community during the discussion of the subsidiary arrangements. The time limits for the provision of design information in respect of the new facilities shall be specified in the subsidiary arrangements and such information shall be provided as early as possible before nuclear material is introduced into a new facility.

Article 43

The design information to be provided to the Agency shall include, in respect of each facility, when applicable:

(a) the identification of the facility, stating its general character, purpose, nominal capacity and geographic location, and the name and address to be used for routine business purposes;

(b) a description of the general arrangement of the facility with reference, to the extent feasible, to the form, location and flow of nuclear material and to the general layout of important items of equipment which use, produce or process nuclear material;

(c) a description of features of the facility relating to material accountancy, containment and surveillance ; and

(d) a description of the existing and proposed procedures at the facility for nuclear material accountancy and control, with special reference to material balance areas established by the operator, measurements of flow and procedures for physical inventory-taking.

Article 44

Other information relevant to the application of safeguards under this Agreement shall also be provided to the Agency in respect of each facility, if so specified in the subsidiary arrangements. The Community shall provide the Agency with supplementary information on the health and safety procedures which the Agency shall observe and with which Agency inspectors shall comply at the facility.

Article 45

The Agency shall be provided by the Community with design information in respect of a modification relevant for purposes of safeguards under this Agreement, for examination, and shall be informed of any change in the information provided to it under Article 44, sufficiently in advance for the safeguards procedures to be applied under this Agreement to be adjusted when necessary.

Article 46

Purpose of examination of design information

The design information provided to the Agency shall be used for the following purposes:

(a) to identify the features of facilities and nuclear material relevant to the application of safeguards to nuclear material in sufficient detail to facilitate verification;

(b) to determine material balance areas to be used for accounting purposes under this Agreement and to select those strategic points which are key measurement points and which will be used to determine flow and inventory of nuclear material ; in determining such material balance areas the following criteria shall inter alia be used:

(i) the size of the material balance area shall be related to the accuracy with which the material balance can be established;

(ii) in determining the material balance area advantage shall be taken of any opportunity to use containment and surveillance to help ensure the completeness of flow measurements and thereby to simplify the application of safeguards and to concentrate measurement efforts at key measurement points;

(iii) a special material balance area may be established at the request of the Community or of the State concerned around a process step involving commercially sensitive information;

(c) to establish the nominal timing and procedures for taking of physical inventory of nuclear material for accounting purposes under this Agreement;

(d) to establish the records and reports requirements and records evaluation procedures;

(e) to establish requirements and procedures for verification of the quantity and location of nuclear material ; and

(f) to select appropriate combinations of containment and surveillance methods and techniques and the strategic points at which they are to be applied.

The results of the examination of the design information, as agreed upon between the Agency and the Community, shall be included in the subsidiary arrangements.

Article 47

Re-examination of design information

Design information shall be re-examined in the light of changes in operating conditions, of developments in safeguards technology or of the experience in the application of verification procedures, with a view to modifying action taken pursuant to Article 46.

Article 48

Verification of design information

The Agency, in cooperation with the Community and the State concerned, may send inspectors to facilities to verify the design information provided to the Agency pursuant to Articles 42 to 45 for the purposes stated in Article 46.

INFORMATION IN RESPECT OF NUCLEAR MATERIAL OUTSIDE FACILITIES

Article 49

The Agency shall be provided by the Community with the following information when nuclear material is to be customarily used outside facilities, as applicable:

(a) a general description of the use of the nuclear material, its geographic location, and the user's name and address for routine business purposes ; and

(b) a general description of the existing and proposed procedures for nuclear material accountancy and control, as specified in the subsidiary arrangements.

The Agency shall be informed by the Community, on a timely basis, of any change in the information provided to it under this Article.

Article 50

The information provided to the Agency pursuant to Article 49 may be used, to the extent relevant, for the purposes set out in Article 46 (b) to (f).

RECORDS SYSTEM

General provisions

Article 51

The Community shall arrange that records are kept in respect of each material balance area. The records to be kept shall be described in the subsidiary arrangements.

Article 52

The Community shall make arrangements to facilitate the examination of records by Agency inspectors, particularly if the records are not kept in English, French, Russian or Spanish.

Article 53

Records shall be retained for at least five years.

Article 54

Records shall consist, as appropriate, of:

(a) accounting records of all nuclear material subject to safeguards under this Agreement ; and

(b) operating records for facilities containing such nuclear material.

Article 55

The system of measurements on which the records used for the preparation of reports are based shall either conform to the latest international standards or be equivalent in quality to such standards.

Accounting records

Article 56

The accounting records shall set forth the following in respect of each material balance area:

(a) all inventory changes, so as to permit a determination of the book inventory at any time;

(b) all measurement results that are used for determination of the physical inventory ; and

(c) all adjustments and corrections that have been made in respect of inventory changes, book inventories and physical inventories.

Article 57

For all inventory changes and physical inventories the records shall show, in respect of each batch of nuclear material : material identification, batch data and source data. The records shall account for uranium, thorium and plutonium separately in each batch of nuclear material. For each inventory change, the date of the inventory change and, when appropriate, the originating material balance area and the receiving material balance area or the recipient, shall be indicated.

Article 58

Operating records

The operating records shall set forth, as appropriate, in respect of each material balance area:

(a) those operating data which are used to establish changes in the quantities and composition of nuclear material;

(b) the data obtained from the calibration of tanks and instruments and from sampling and analyses, the procedures to control the quality of measurements and the derived estimates of random and systematic error;

(c) a description of the sequence of the actions taken in preparing for, and in taking, a physical inventory, in order to ensure that it is correct and complete ; and

(d) a description of the actions taken in order to ascertain the cause and magnitude of any accidental or unmeasured loss that might occur.

REPORTS SYSTEMS

General provisions

Article 59

The Community shall provide the Agency with reports as detailed in Articles 60 to 65 and 67 to 69 in respect of nuclear material subject to safeguards under this Agreement.

Article 60

Reports shall be made in English, French, Russian or Spanish, except as otherwise specified in the subsidiary arrangements.

Article 61

Reports shall be based on the records kept in accordance with Articles 51 to 58 and shall consist, as appropriate, of accounting reports and special reports.

Accounting reports

Article 62

The Agency shall be provided by the Community with an initial report on all nuclear material subject to safeguards under this Agreement. The initial report shall be dispatched to the Agency within 30 days of the last day of the calendar month in which this Agreement enters into force, and shall reflect the situation as of the last day of that month.

Article 63

The Community shall provide the Agency with the following accounting reports for each material balance area:

(a) inventory change reports showing all changes in the inventory of nuclear material. The reports shall be dispatched as soon as possible and in any event within the time limits specified in the subsidiary arrangements ; and

(b) material balance reports showing the material balance based on a physical inventory of nuclear material actually present in the material balance area. The reports shall be dispatched as soon as possible and in any event within the time limits specified in the subsidiary arrangements.

The reports shall be based on data available as of the date of reporting and may be corrected at a later date, as required.

Article 64

Inventory change reports shall specify identification and batch data for each batch of nuclear material, the date of the inventory change and, as appropriate, the originating material balance area and the receiving material balance area or the recipient. These reports shall be accompanied by concise notes:

(a) explaining the inventory changes, on the basis of the operating data contained in the operating records provided for under Article 58 (a) ; and

(b) describing, as specified in the subsidiary arrangements, the anticipated operational programme, particularly the taking of a physical inventory.

Article 65

The Community shall report each inventory change, adjustment and correction, either periodically in a consolidated list or individually. Inventory changes shall be reported in terms of batches. As specified in the subsidiary arrangements, small changes in inventory of nuclear material, such as transfers of analytical samples, may be combined in one batch and reported as one inventory change.

Article 66

The Agency shall provide the Community, for the use of the interested parties, with semi-annual statements of book inventory of nuclear material subject to safeguards under this Agreement, for each material balance area, as based on the inventory change reports for the period covered by each such statement.

Article 67

Material balance reports shall include the following entries, unless otherwise agreed by the Agency and the Community:

(a) beginning physical inventory;

(b) inventory changes (first increases, then decreases);

(c) ending book inventory;

(d) shipper/receiver differences;

(e) adjusted ending book inventory;

(f) ending physical inventory ; and

(g) material unaccounted for.

A statement of the physical inventory, listing all batches separately and specifying material identification and batch data for each batch, shall be attached to each material balance report.

Article 68

Special reports

The Community shall make special reports without delay:

(a) if any unusual incident or circumstance leads the Community to believe that there is or may have been loss of nuclear material that exceeds the limits specified for this purpose in the subsidiary arrangements ; or

(b) if the containment has unexpectedly changed from that specified in the subsidiary arrangements to the extent that unauthorized removal of nuclear material has become possible.

Article 69

Amplification and clarification of reports

If the Agency so requests, the Community shall provide it with amplifications or clarifications of any report, in so far as relevant for the purpose of safeguards under this Agreement.

INSPE CTIONS

Article 70

General provisions

The Agency shall have the right to make inspections as provided for in this Agreement.

Purpose of inspections

Article 71

The Agency may make ad hoc inspections in order to:

(a) verify the information contained in the initial report on the nuclear material subject to safeguards under this Agreement and identify and verify changes in the situation which have occurred between the date of the initial report and the date of the entry into force of the subsidiary arrangements in respect of a given facility ; and

(b) identify, and if possible verify the quantity and composition of, nuclear material subject to safeguards under this Agreement in accordance with Articles 93 and 96, before its transfer out of or upon its transfer into the States except for transfers within the Community.

Article 72

The Agency may make routine inspections in order to:

(a) verify that reports are consistent with records;

(b) verify the location, identity, quantity and composition of all nuclear material subject to safeguards under this Agreement ; and

(c) verify information on the possible causes of material unaccounted for, shipper/receiver differences and uncertainties in the book inventory.

Article 73

Subject to the procedures laid down in Article 77, the Agency may make special inspections:

(a) in order to verify the information contained in special reports ; or

(b) if the Agency considers that information made available by the Community, including explanations from the Community and information obtained from routine inspections, is not adequate for the Agency to fulfil its responsibilities under this Agreement.

An inspection shall be deemed to be special when it is either additional to the routine inspection effort provided for in this Agreement or involves access to information or locations in addition to the access specified in Article 76 for ad hoc and routine inspections, or both.

Scope of inspections

Article 74

For the purposes specified in Articles 71 to 73, the Agency may:

(a) examine the records kept pursuant to Articles 51 to 58;

(b) make independent measurements of all nuclear material subject to safeguards under this Agreement;

(c) verify the functioning and calibration of instruments and other measuring and control equipment;

(d) apply and make use of surveillance and containment measures ; and

(e) use other objective methods which have been demonstrated to be technically feasible.

Article 75

Within the scope of Article 74, the Agency shall be enabled:

(a) to observe that samples at key measurement points for material balance accountancy are taken in accordance with procedures which produce representative samples, to observe the treatment and analysis of the samples and to obtain duplicates of such samples;

(b) to observe that the measurements of nuclear material at key measurement points for material balance accountancy are representative, and to observe the calibration of the instruments and equipment involved;

(c) to make arrangements with the Community and to the extent necessary with the State concerned that, if necessary:

(i) additional measurements are made and additional samples taken for the Agency's use;

(ii) the Agency's standard analytical samples are analyzed;

(iii) appropriate absolute standards are used in calibrating instruments and other equipment ; and

(iv) other calibrations are carried out;

(d) to arrange to use its own equipment for independent measurement and surveillance, and if so agreed and specified in the subsidiary arrangements to arrange to install such equipment;

(e) to apply its seals and other identifying and tamper-indicating devices to containments, if so agreed and specified in the subsidiary arrangements ; and

(f) to make arrangements with the Community or the State concerned for the shipping of samples taken for the Agency's use.

Access for inspections

Article 76

(a) For the purposes specified in Article 71 (a) and until such time as the strategic points have been specified in the subsidiary arrangements, the Agency inspectors shall have access to any location where the initial report or any inspections carried out in connection with it indicate that nuclear material subject to safeguards under this Agreement is present.

(b) For the purposes specified in Article 71 (b), the Agency inspectors shall have access to any location of which the Agency has been notified in accordance with Article 92 (d) (iii) or 95 (d) (iii).

(c) For the purposes specified in Article 72, the inspectors shall have access only to the strategic points specified in the subsidiary arrangements and to the records maintained pursuant to Articles 51 to 58.

(d) In the event of the Community concluding that any unusual circumstances require extended limitations on access by the Agency, the Community and the Agency shall promptly make arrangements with a view to enabling the Agency to discharge its safeguards responsibilities in the light of these limitations. The Director-General shall report each such arrangement to the Board.

Article 77

In the circumstances which may lead to special inspections for the purposes specified in Article 73, the Community and the Agency shall consult forthwith. As a result of such consultations the Agency may:

(a) make inspections in addition to the routine inspection effort provided for in this Agreement ; and

(b) obtain access, in agreement with the Community, to information or locations in addition to those specified in Article 76. Any disagreement shall be resolved in accordance with Articles 21 and 22. In case action by the Community or a State, in so far as either Party is individually concerned, is essential and urgent, Article 18 shall apply.

Frequency and intensity of routine inspections

Article 78

The number, intensity and duration of routine inspections, applying optimum timing, shall be kept to the minimum consistent with the effective implementation of the safeguards procedures set forth in this Agreement, and optimum and most economical use of available inspection resources under the Agreement shall be made.

Article 79

The Agency may carry out one routine inspection per year in respect of facilities and material balance areas outside facilities with a content or annual throughput, whichever is greater, of nuclear material not exceeding five effective kilograms.

Article 80

The number, intensity, duration, timing and mode of routine inspections in respect of facilities with a content or annual throughput of nuclear material exceeding five effective kilograms shall be determined on the basis that in the maximum or limiting case the inspection regime shall be no more intensive than is necessary and sufficient to maintain continuity of knowledge of the flow and inventory of nuclear material, and the maximum routine inspection effort in respect of such facilities shall be determined as follows:

(a) for reactors and sealed storage installations the maximum total of routine inspection per year shall be determined by allowing one-sixth of a man-year of inspection for each such facility;

(b) for facilities, other than reactors or sealed storage installations, involving plutunium or uranium enriched to more than 5 %, the maximum total of routine inspection per year shall be determined by allowing by for each such facility 30 × square root E man-days of inspection per year, where E is the inventory or annual throughput of nuclear material, wichever is graeater, expressed in effective kilograms. The maximum established for any such facility shall not, however, be less than 1,5 man-yars of inspection; and

(c) for facilities not covered by paragraph (a) or (b), the maximum total of routine inspection per year shall be determined by allowing for each such facility one-third of a man-year of inspection plus 0,4 × E man-days of inspection per year, where E is the inventory or annual throughput of nuclear material, whichever is greater, expressed in effective kilograms.

The Parties to this Agreement may agree to amend the figures for the maximum inspection effort, specified in this Article, upon determination by the Board that such amendment is reasonable.

Article 81

Subject to Articles 78 to 80 the criteria to be used for determining the actual number, intensity, duration, timing and mode of routine inspections in respect of any facility shall include:

(a) the form of the nuclear material, in particular, whether the nuclear material is in bulk form or contained in a number of separate items ; its chemical composition and, in the case of uranium, whether it is of low or high enrichment ; and its accessibility;

(b) the effectiveness of the Community's safeguards, including the extent to which the operators of facilities are functionally independent of the Community's safeguards ; the extent to which the measures specified in Article 32 have been implemented by the Community ; the promptness of reports provided to the Agency ; their consistency with the Agency's independent verification ; and the amount and accuracy of the material unaccounted for, as verified by the Agency;

(c) characteristics of the nuclear fuel cycle in the States, in particular, the number and types of facilities containing nuclear material subject to safeguards under this Agreement, the characteristics of such facilities relevant to safeguards under this Agreement, notably the degree of containment ; the extent to which the design of such facilities facilitates verification of the flow and inventory of nuclear material ; and the extent to which information from different material balance areas can be correlated;

(d) international interdependence, in particular, the extent to which nuclear material is received from or sent to other States for use or processing ; any verification activities by the Agency in connection therewith ; and the extent to which the nuclear activities in each State are interrelated with those in other States ; and

(e) technical developments in the field of safeguards, including the use of statistical techniques and random sampling in evaluating the flow of nuclear material.

Article 82

The Agency and the Community shall consult if the latter considers that the inspection effort is being deployed with undue concentration on particular facilities.

Notice of inspections

Article 83

The Agency shall give advance notice to the Community and to the States concerned before arrival of Agency inspectors at facilities or material balance areas outside facilities, as follows:

(a) for ad hoc inspections pursuant to Article 71 (b), at least 24 hours ; for those pursuant to Article 71 (a), as well as the activities provided for in Article 48, at least one week;

(b) for special inspections pursuant to Article 73, as promptly as possible after the Agency and the Community have consulted as provided for in Article 77, it being understood that notification of arrival normally will constitute part of the consultations ; and

(c) for routine inspections pursuant to Article 72, at least 24 hours in respect of the facilities referred to in Article 80 (b) and sealed storage installations containing plutonium or uranium enriched to more than 5 %, and one week in all other cases.

Such notice of inspections shall include the names of the Agency inspectors and shall indicate the facilities and the material balance areas outside facilities to be visited and the period during which they will be visited. If the Agency inspectors are to arrive from outside the States, the Agency shall also give advance notice of the place and time of their arrival in the States.

Article 84

Notwithstanding the provisions of Article 83, the Agency may, as a supplementary measure, carry out without advance notification a portion of the routine inspections pursuant to Article 80 in accordance with the principle of random sampling. In performing any unannounced inspections, the Agency shall fully take into account any operational programme provided to it pursuant to Article 64 (b). Moreover, whenever practicable, and on the basis of the operational programme, it shall advise the Community and the State concerned periodically of its general programme of announced and unannounced inspections, specifying the general periods when inspections are foreseen. In carrying out any unannounced inspections, the Agency shall make every effort to minimize any practical difficulties for the Community and the State concerned and for facility operators, bearing in mind the relevant provisions of Articles 44 and 89. Similarly the Community and the State concerned shall make every effort to facilitate the task of Agency inspectors.

Designation of agency inspectors

Article 85

The following procedures shall apply to the designation of Agency inspectors:

(a) the Director-General shall inform the Community and the States in writing of the name, qualifications, nationality, grade and such other particulars as may be relevant, of each Agency official he proposes for designation as an Agency inspector for the States;

(b) the Community shall inform the Director-General within 30 days of the receipt of such a proposal whether the proposal is accepted;

(c) the Director-General may designate each official who has been accepted by the Community and the States as one of the Agency inspectors for the States, and shall inform the Community and the States of such designations ; and

(d) the Director-General, acting in response to a request by the Community or on his own initiative, shall immediately inform the Community and the States of the withdrawal of the designation of any official as an Agency inspector for the States.

However, in respect of Agency inspectors needed for the activities provided for in Article 48 and to carry out ad hoc inspections pursuant to Article 71 (a), the designation procedures shall be completed if possible within 30 days after the entry into force of this Agreement. If such designation appears impossible within this time limit, Agency inspectors for such purposes shall be designated on a temporary basis.

Article 86

The States shall grant or renew as quickly as possible appropriate visas, where required, for each Agency inspector designated pursuant to Article 85.

Conduct and visits of Agency inspectors

Article 87

Agency inspectors, in exercising their functions under Articles 48 and 71 to 75, shall carry out their activities in a manner designed to avoid hampering or delaying the construction, Commissioning or operation of facilities, or affecting their safety. In particular, Agency inspectors shall not operate any facility themselves or direct the staff of a facility to carry out any operation. If Agency inspectors consider that in pursuance of Articles 74 and 75, particular operations in a facility should be carried out by the operator, they shall make a request therefor.

Article 88

When Agency inspectors require services available in a State, including the use of equipment in connection with the performance of inspections, the State concerned and the Community shall facilitate the procurement of such services and the use of such equipment by Agency inspectors.

Article 89

The Community and the States concerned shall have the right to have Agency inspectors accompanied during their inspections by its inspectors and their representatives respectively, provided that Agency inspectors shall not thereby be delayed or otherwise impeded in the exercise of their functions.

STATEMENT ON THE AGENCY'S VERIFICATION ACTIVITIES

Article 90

The Agency shall inform the Community for the use of the interested Parties of:

(a) the results of its inspections, at intervals to be specified in the subsidiary arrangements ; and

(b) the conclusions it has drawn from its verification activities.

TRANSFERS INTO OR OUT OF THE STATES

Article 91

General provisions

Nuclear material subject or required to be subject to safeguards under this Agreement which is transferred into or out of the States shall, for purposes of this Agreement, be regarded as being the responsibility of the Community and of the State concerned:

(a) in the case of transfers into the States, from the time that such responsibility ceases to lie with the State from which the material is transferred, and no later than the time at which the material reaches its destination ; and

(b) in the case of transfers out of the States up to the time at which the recipient State has such responsibility, and no later than the time at which the nuclear material reaches its destination.

The point at which the transfer of responsibility will take place shall be determined in accordance with suitable arrangements to be made by the Community and the State concerned on the one hand, and the State to which or from which the nuclear material is transferred on the other. Neither the Community nor a State shall be deemed to have such responsibility for nuclear material merely by reason of the fact that the nuclear material is in transit on or over a State's territory, or that it is being transported on a ship under a State's flag or in the aircraft of a State.

Transfers out of the States

Article 92

(a) The Community shall notify the Agency of any intended transfer out of the States of nuclear material subject to safeguards under this Agreement if the shipment exceeds one effective kilogram, or, for facilities which normally transfer significant quantities to the same State in shipments each not exceeding one effective kilogram, if so specified in the subsidiary arrangements.

(b) Such notification shall be given to the Agency after the conclusion of the contractual arrangements leading to the transfer and within the time limit specified in the subsidiary Arrangements.

(c) The Agency and the Community may agree on different procedures for advance notification.

(d) The notification shall specify:

(i) the identification and, if possible, the expected quantity and the composition of the nuclear material to be transferred, and the material balance area from which it will come;

(ii) the State for which the nuclear material is destined;

(iii) the dates on and locations at which the nuclear material is to be prepared for shipping;

(iv) the approximate dates of dispatch and arrival of the nuclear material ; and

(v) at what point of the transfer the recipient State will assume responsibility for the nuclear material for the purpose of this Agreement, and the probable date on which that point will be reached.

Article 93

The notification referred to in Article 92 shall be such as to enable the Agency to make, if necessary, an ad hoc inspection to identify, and if possible verify, the quantity and composition of the nuclear material before it is transferred out of the States, except for transfers within the Community and, if the Agency so wishes or the Community so requests, to affix seals to the nuclear material when it has been prepared for shipping. However the transfer of the nuclear material shall not be delayed in any way by any action taken or contemplated by the Agency pursuant to such a notification.

Article 94

If nuclear material will not be subject to Agency safeguards in the recipient State the Community shall make arrangements for the Agency to receive within three months of the time when the recipient State accepts responsibility for the nuclear material, confirmation by the recipient State of the transfer.

Transfers into the States

Article 95

(a) The Community shall notify the Agency of any expected transfer into the States of nuclear material required to be subject to safeguards under this Agreement if the shipment exceeds one effective kilogram, or, for facilities to which significant quantities are normally transferred from the same State in shipments each not exceeding one effective kilogram, if so specified in the subsidiary arrangements.

(b) The Agency shall be notified as much in advance as possible of the expected arrival of the nuclear material, and in any case within the time limits specified in the subsidiary arrangements.

(c) The Agency and the Community may agree on different procedures for advance notification.

(d) The notification shall specify:

(i) the identification and, if possible, the expected quantity and composition of the nuclear material;

(ii) at what point of the transfer the Community and the State concerned will have responsibility for the nuclear material for the purpose of this Agreement, and the probable date on which that point will be reached ; and

(iii) the expected date of arrival, the location where, and the date on which, the nuclear material is intended to be unpacked.

Article 96

The notification referred to in Article 95 shall be such as to enable the Agency to make, if necessary, an ad hoc inspection to identify, and if possible verify, the quantity and composition of, the nuclear material transferred into the States, except for transfers within the Community, at the time the consignment is unpacked. However, unpacking shall not be delayed by any action taken or contemplated by the Agency pursuant to such a notification.

Article 97

Special reports

The Community shall make a special report as envisaged in Article 68 if any unusual incident or circumstance leads the Community to believe that there is or may have been loss of nuclear material, including the occurrence of significant delay, during a transfer into or out of the States.

DEFINITIONS

Article 98

For the purposes of this Agreement:

1. A. Community means both: (a) the legal person created by the Treaty establishing the European Atomic Energy Community (Euratom), Party to this Agreement ; and

(b) the territories to which the Euratom Treaty applies.

B. States means the non-nuclear-weapon States, members of the Community, party to this Agreement.

2. A. Adjustment means an entry into an accounting record or a report showing a shipper/receiver difference or material unaccounted for.

B. Annual throughput means, for the purposes of Articles 79 and 80, the amount of nuclear material transferred annually out of a facility working at nominal capacity.

C. Batch means a portion of nuclear material handled as a unit for accounting purposes at a key measurement point and for which the composition and quantity are defined by a single set of specifications or measurements. The nuclear material may be in bulk form or contained in a number of separate items.

D. Batch data means the total weight of each element of nuclear material and, in the case of plutonium and uranium, the isotopic composition when appropriate. The units of account shall be as follows:

(a) grams of contained plutonium;

(b) grams of total uranium and grams of contained uranium-235 plus uranium-233 for uranium enriched in these isotopes ; and

(c) kilograms of contained thorium, natural uranium or depleted uranium.

For reporting purposes the weights of individual items in the batch shall be added together before rounding to the nearest unit.

E. Book inventory of a material balance area means the algebraic sum of the most recent physical inventory of that material balance area and of all inventory changes that have occurred since that physical inventory was taken.

F. Correction means an entry into an accounting record or a report to rectify an identified mistake or to reflect an improved measurement of a quantity previously entered into the record or report. Each correction must identify the entry to which it pertains.

G. Effective kilogram means a special unit used in safeguarding nuclear material. The quantity in effective kilograms is obtained by taking: (a) for plutonium, its weight in kilograms;

(b) for uranium with an enrichment of 0,01 (1 %) and above, its weight in kilograms multiplied by the square of its enrichment;

(c) for uranium with an enrichment below 0,01 (1 %) and above 0,005 (0,5 %), its weight in kilograms multiplied by 0,0001 ; and

(d) for depleted uranium with an enrichment of 0,005 (0,5 %) or below, and for thorium, its weight in kilograms multiplied by 0,00005.

H. Enrichment means the ratio of the combined weight of the isotopes uranium-223 and uranium-235 to that of the total uranium in question.

I. Facility means:

(a) a reactor, a critical facility, a conversion plant, a fabrication plant, a reprocessing plant, an isotope separation plant or a separate storage installation ; or

(b) any location where nuclear material in amounts greater than one effective kilogram is customarily used.

J. Inventory change means an increase or decrease, in terms of batches, of nuclear material in a material balance area ; such a change shall involve one of the following:

(a) Increases:

(i) import ;

(ii) domestic receipt : receipts from within the States ; from other material balance areas ; from a non-safeguarded (non-peaceful) activity ; at the starting point of safeguards;

(iii) nuclear production : production of special fissionable material in a reactor ; and

(iv) de-exemption : reapplication of safeguards on nuclear material previously exempted therefrom on account of its use or quantity.

(b) Decreases:

(i) export;

(ii) domestic shipment : shipments within the States to other material balance areas or for a non-safeguarded (non-peaceful) activity;

(iii) nuclear loss : loss of nuclear material due to its transformation into other element(s) or isotope(s) as a result of nuclear reactions;

(iv) measured discard : nuclear material which has been measured, or estimated on the basis of measurements, and disposed of in such a way that it is not suitable for further nuclear use;

(v) retained waste : nuclear material generated from processing or from an operational accident, which is deemed to be unrecoverable for the time being but which is stored; (vi) exemption : exemption of nuclear material from safeguards on account of its use or quantity ; and

(vii) other loss : for example, accidental loss (that is, irretrievable and inadvertent loss of nuclear material as the result of an operational accident) or theft.

K. Key measurement point means a location where nuclear material appears in such a form that it may be measured to determine material flow or inventory. Key measurement points thus include, but are not limited to, the inputs and outputs (including measured discards) and storages in material balance areas.

L. Man-year of inspection means, for the purposes of Article 80, 300 man-days of inspection, a man-day being a day during which a single inspector has access to a facility at any time for a total of not more than eight hours.

M. Material balance area means an area in or outside of a facility such that:

(a) the quantity of nuclear material in each transfer into or out of each material balance area can be determined ; and

(b) the physical inventory of nuclear material in each material balance area can be determined when necessary in accordance with specified procedures,

in order that the material balance for Agency safeguards purposes can be established.

N. Material unaccounted for means the difference between book inventory and physical inventory.

O. Nuclear material means any source or any special fissionable material as defined in Article XX of the Statute. The term "source material" shall not be interpreted as applying to ore or ore residue. Any determination by the Board under Article XX of the Statute after the entry into force of this Agreement which adds to the materials considered to be source material or special fissionable material shall have effect under this Agreement only upon acceptance by the Community and the States.

P. Physical inventory means the sum of all the measured or derived estimates of batch quantities of nuclear material on hand at a given time within a material balance area, obtained in accordance with specified procedures.

Q. Shipper/receiver difference means the difference between the quantity of nuclear material in a batch as stated by the shipping material balance area and as measured at the receiving material balance area.

R. Source data means those data, recorded during measurement or calibration or used to derive empirical relationships, which identify nuclear material and provide batch data. Source data may include, for example, weight of compounds, conversion factors to determine weight of element, specific gravity, element concentration, isotopic ratios, relationship between volume and manometer readings and relationship between plutonium produced and power generated.

S. Strategic point means a location selected during examination of design information where, under normal conditions and when combined with the information from all strategic points taken together, the information necessary and sufficient for the implementation of safeguards measures is obtained and verified ; a strategic point may include any location where key measurements related to material balance accountancy are made and where containment and surveillance measures are executed.


PROTOCOL

Article 1

This Protocol amplifies certain provisions of the Agreement and, in particular, specifies the conditions and means according to which cooperation in the application of the safeguards provided for under the Agreement shall be implemented in such a way as to avoid unnecessary duplication of the Community's safeguards activities.

Article 2

The Community shall collect the information on facilities and on nuclear material outside facilities to be provided to the Agency under the Agreement on the basis of the agreed indicative questionnaire annexed to the subsidiary arrangements.

Article 3

The Agency and the Community shall carry out jointly the examination of design information provided for in Article 46 (a) to (f) of the Agreement and shall include the agreed results thereof in the subsidiary arrangements. The verification of design information provided for in Article 48 of the Agreement shall be carried out by the Agency in cooperation with the Community.

Article 4

When providing the Agency with the information referred to in Article 2 of this Protocol, the Community shall also transmit information on the inspection methods which it proposes to use and the complete proposals, including estimates of inspection efforts for the routine inspection activities, for attachments to the subsidiary arrangements for facilities and material balance areas outside facilities.

Article 5

The preparation of the attachments to the subsidiary arrangements shall be performed together by the Community and the Agency.

Article 6

The Community shall collect the reports from the operators, keep centralized accounts on the basis of these reports and proceed with the technical and accounting control and analysis of the information received.

Article 7

Upon completion of the tasks referred to in Article 6 of this Protocol the Community shall, on a monthly basis, produce and provide the Agency with the inventory change reports within the time limits specified in the subsidiary arrangements.

Article 8

Further, the Community shall transmit to the Agency the material balance reports and physical inventory listings with frequency depending on the frequency of physical inventory taking as specified in the subsidiary arrangements.

Article 9

The form and format of reports referred to in Articles 7 and 8 of this Protocol, as agreed between the Agency and the Community, shall be specified in the subsidiary arrangements.

Article 10

The routine inspection activities of the Community and of the Agency, including the inspections referred to in Article 84 of the Agreement, for the purposes of the Agreement, shall be coordinated pursuant to the provisions of Articles 11 to 23 of this Protocol.

Article 11

Subject to Articles 79 and 80 of the Agreement, in determining the actual number, intensity, duration, timing and mode of the Agency inspections in respect of each facility, account shall be taken of the inspection effort carried out by the Community in the framework of its multinational system of safeguards pursuant to the provisions of this Protocol.

Article 12

Inspection efforts under the Agreement for each facility shall be determined by the use of the criteria of Article 81 of the Agreement. Such criteria shall be implemented by using the rules and methods set forth in the subsidiary arrangements which have been used for the calculation of the inspection efforts in respect of specific examples attached to the subsidiary arrangements. These rules and methods shall be reviewed from time to time, pursuant to Article 7 of the Agreement, to take into account new technological developments in the field of safeguards and experience gained.

Article 13

Such inspection efforts, expressed as agreed estimates of the actual inspection efforts to be applied, shall be set out in the subsidiary arrangements together with relevant descriptions of verification approaches and scopes of inspections to be carried out by the Community and by the Agency. These inspection efforts shall constitute, under normal operating conditions and under the conditions set out below, the actual maximum inspection efforts at the facility under the Agreement: (a) the continued validity of the information on Community safeguards provided for in Article 32 of the Agreement, as specified in the subsidiary arrangements;

(b) the continued validity of the information provided to the Agency in accordance with Article 2 of this Protocol;

(c) the continued provision by the Community of the reports pursuant to Articles 60, 61, 63 to 65 and 67 to 69 of the Agreement, as specified in the subsidiary arrangements;

(d) the continued application of the coordination arrangements for inspections pursuant to Articles 10 to 23 of this Protocol, as specified in the subsidiary arrangements ; and

(e) the application by the Community of its inspection effort with respect to the facility, as specified in the subsidiary arrangements, pursuant to this Article.

Article 14

(a) Subject to the conditions of Article 13 of this Protocol, the Agency inspections shall be carried out simultaneously with the inspection activities of the Community. Agency inspectors shall be present during the performance of certain of the Community inspections.

(b) Subject to the provisions of paragraph (a), whenever the Agency can achieve the purposes of its routine inspections set out in the Agreement, the Agency inspectors shall implement the provisions of Articles 74 and 75 of the Agreement through the observation of the inspection activities of the Community inspectors, provided, however, that: (i) with respect to inspection activities of Agency inspectors to be implemented other than through the observation of the inspection activities of the Community inspectors, which can be foreseen, these shall be specified in the subsidiary arrangements ; and

(ii) in the course of an inspection, Agency inspectors may carry out inspection activities other than through the observation of the inspection activities of the Community inspectors where they find this to be essential and urgent, if the Agency could not otherwise achieve the purposes of its routine inspections and this was unforeseeable.

Article 15

The general scheduling and planning of the Community inspections under the Agreement shall be established by the Community in cooperation with the Agency.

Article 16

Arrangements for the presence of Agency inspectors during the performance of certain of the Community inspections shall be agreed in advance by the Agency and the Community for each type of facility, and to the extent necessary, for individual facilities.

Article 17

In order to enable the Agency to decide, based on requirements for statistical sampling, as to its presence at a particular Community inspection, the Community shall provide the Agency with an advance statement of the numbers, types and contents of items to be inspected according to the information available to the Community from the operator of the facility.

Article 18

Technical procedures in general for each type of facility and, to the extent necessary, for individual facilities, shall be agreed in advance by the Agency and the Community, in particular, with respect to: (a) the determination of techniques for random selection of statistical samples ; and

(b) the checking and identification of standards.

Article 19

The coordination arrangements for each type of facility set out in the subsidiary arrangements shall serve as a basis for the coordination arrangements to be specified in each facility attachment.

Article 20

The specific coordination actions on matters specified in the facility attachments pursuant to Article 19 of this Protocol shall be taken between Community and Agency officials designated for that purpose.

Article 21

The Community shall transmit to the Agency its working papers for these inspections at which Agency inspectors were present and inspection reports for all other Community inspections performed under the Agreement.

Article 22

The samples of nuclear material for the Agency shall be drawn from the same randomly selected batches of items as for the Community and shall be taken together with Community samples, except when the maintenance of or reduction to the lowest practical level of the Agency inspection effort requires independent sampling by the Agency, as agreed in advance and specified in the subsidiary arrangements.

Article 23

The frequencies of physical inventories to be taken by facility operators and to be verified for safeguards purposes will be in accordance with those laid down as guidelines in the subsidiary arrangements. If additional activities under the Agreement in relation to physical inventories are considered to be essentia l, they will be discussed in the Liaison Committee provided for in Article 25 of this Protocol and agreed implementation.

Article 24

Whenever the Agency can achieve the purposes of its ad hoc inspections set out in the Agreement through observation of the inspection activities of Community inspectors, it shall do so.

Article 25

(a) With a view to facilitating the application of the Agreement and of this Protocol, a Liaison Committee shall be established, composed of representatives of the Community and of the Agency.

(b) The Committee shall meet at least once a year: (i) to review, in particular, the performance of the coordination arrangements provided for in this Protocol, including agreed estimates of inspection efforts;

(ii) to examine the development of safeguards methods and techniques ; and

(iii) to consider any questions which have been referred to it by the periodic meetings referred to in paragraph (c).

(c) The Committee shall meet periodically at a lower level to discuss, in particular and to the extent necessary, for individual facilities, the operation of the coordination arrangements provided for in this Protocol, including, in the light of technical and operational developments, up-dating of agreed estimates of inspection efforts with respect to changes in throughput, inventory and facility operational programmes, and the application of inspection procedures in different types of routine inspection activities and, in general terms, statistical sampling requirements. Any questions which could not be settled would be referred to the meetings mentioned in paragraph (b).

(d) Without prejudice to urgent actions which might be required under the Agreement, should problems arise in the application of Article 13 of this Protocol, in particular, when the Agency considered that the conditions specified therein had not been met, the Committee would meet as soon as possible at the suitable level in order to assess the situation and to discuss the measures to be taken. If a problem could not be settled, the Committee may make appropriate proposals to the Parties, in particular, with the view to modifying the estimates of inspection efforts for routine inspection activities.

(e) The Committee shall elaborate proposals, as necessary, with respect to questions which require the agreement of the Parties.

Vides ministrs

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktora p.i.

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

R.Vējonis

G.Puķītis

U.Lapiņš

V.Puriņš

D.Šatrovska

21.12.2006 13:4413400A.Kirillova, 7026591, arnita.kirillova@vidm.gov.lv

Additional Protocol to the Agreement between the Republic of Austria, the Kingdom of Belgium, the Kingdom of Denmark, the Republic of Finland, the Federal Republic of Germany, the Hellenic Republic, Ireland, the Italian Republic, the Grand Duchy of Luxembourg, the Kingdom of the Netherlands, the Portuguese Republic, the Kingdom of Spain, the Kingdom of Sweden, the European Atomic Energy Community and the International Atomic Energy Agency in implementation of Article III(1) and (4) of the Treaty on the Non-proliferation of Nuclear weapons (*)

(notified under document number COM(1998)314)

(1999/188/Euratom)

 

PREAMBLE

Whereas the Republic of Austria, the Kingdom of Belgium, the Kingdom of Denmark, the Republic of Finland, the Federal Republic of Germany, the Hellenic Republic, Ireland, the Italian Republic, the Grand Duchy of Luxembourg, the Kingdom of the Netherlands, the Portuguese Republic, the Kingdom of Spain, the Kingdom of Sweden (hereinafter referred to as 'the States`) and the European Atomic Energy Community (hereinafter referred to as 'the Community`) are parties to an Agreement between the States, the Community and the International Atomic Energy Agency (hereinafter referred to as the 'the Agency`) in implementation of Article III(1) and (4) of the Treaty on the Non-proliferation of Nuclear Weapons (hereinafter referred to as the 'Safeguards Agreement`), which entered into force on 21 February 1997;

Aware of the desire of the international community to further enhance nuclear non-proliferation by strengthening the effectiveness and improving the efficiency of the Agency's safeguards system;

Recalling that the Agency must take into account in the implementation of safeguards the need to avoid hampering the economic and technological development in the Community or international cooperation in the field of peaceful nuclear activities, to respect health, safety, physical protection and other security provisions in force and the rights of individuals, and to take every precaution to protect commercial, technological and industrial secrets as well as other confidential information coming to its knowledge;

Whereas the frequency and intensity of activities described in this Protocol shall be kept to the minimum consistent with the objective of strengthening the effectiveness and improving the efficiency of Agency safeguards;

Now therefore the Community, the States and the Agency have agreed as follows:

RELATIONSHIP BETWEEN THE THE PROTOCOL AND THE SAFEGUARDS AGREEMENT

Article 1

The provisions of the Safeguards Agreement shall apply to this Protocol to the extent that they are relevant to and compatible with the provisions of this Protocol. In case of conflict between the provisions of the Safeguards Agreement and those of this Protocol, the provisions of this Protocol shall apply.

PROVISION OF INFORMATION

Article 2

(a) Each State shall provide the Agency with a declaration containing the information identified in sub-paragraphs (i), (ii), (iv), (ix) and (x). The Community shall provide the Agency with a declaration containing the information identified in sub-paragraphs (v), (vi) and (vii). Each State and the Community shall provide the Agency with a declaration containing the information identified in sub-paragraphs (iii) and (viii).

(i) A general description of and information specifying the location of nuclear fuel cycle-related research and development activities not involving nuclear material carried out anywhere that are funded, specifically authorised or controlled by, or carried out on behalf of, the State concerned.

(ii) Information identified by the Agency on the basis of expected gains in effectiveness or efficiency, and agreed to by the State concerned, on operational activities of safeguards relevance at facilities and locations outside facilities where nuclear material is customarily used.

(iii) A general description of each building on each site, including its use and, if not apparent from that description, its contents. The description shall include a map of the site.

(iv) A description of the scale of operations for each location engaged in the activities specified in Annex I to this Protocol.

(v) Information specifying the location, operational status and the estimated annual production capacity of uranium mines and concentration plants and thorium concentration plants in each State, and the current annual production of such mines and concentration plants. The Community shall provide, on request by the Agency, the current annual production of an individual mine or concentration plant. The provision of this information does not require detailed nuclear material accountancy.

(vi) Information regarding source material which has not reached the composition and purity suitable for fuel fabrication or for being isotopically enriched, as follows:

(a) the quantities, the chemical composition, the use or intended use of such material, whether in nuclear or non-nuclear use, for each location in the States at which the material is present in quantities exceeding 10 tonnes of uranium and/or 20 tonnes of thorium, and for other locations with quantities of more than 1 tonne, the aggregate for the States as a whole if the aggregate exceeds 10 tonnes of uranium or 20 tonnes of thorium. The provision of this information does not require detailed nuclear material accountancy;

(b) The quantities, the chemical composition and the destination of each export from the States to a State outside the Community, of such material for specifically non-nuclear purposes in quantities exceeding:

(1) 10 tonnes of uranium, or for successive exports of uranium to the same state, each of less than 10 tonnes, but exceeding a total of 10 tonnes for the year;

(2) 20 tonnes of thorium, or for successive exports of thorium to the same State, each of less than 20 tonnes, but exceeding a total 20 tonnes for the year;

(c) the quantities, chemical composition, current location and use or intended use of each import into the Sates from outside the Community of such material for specifically non-nuclear purposes in quantities exceeding:

(1) 10 tonnes of uranium, or for successive imports of uranium each of less than 10 tonnes, but exceeding a total of 10 tonnes for the year;

(2) 20 tonnes of thorium, or for successive imports of thorium each of less than 20 tonnes, but exceeding a total of 20 tonnes for the year;

it being understood that there is no requirement to provide information on such material intended for a non-nuclear use once it is in its non-nuclear end-use form.

(vii) (a) Information regarding the quantities, uses and locations of nuclear material exempted from safeguards pursuant to Article 37 of the Safeguards Agreement;

(b) information regarding the quantities (which may be in the form of estimates) and uses at each location, of nuclear material exempted from safeguards pursuant to Article 36(b) of the Safeguards Agreement but not yet in a non-nuclear end-use form, in quantities exceeding those set out in Article 37 of the Safeguards Agreement. The provision of this information does not require detailed nuclear material accountancy.

(viii) Information regarding the location or further processing of intermediate or high-level waste containing plutonium, high enriched uranium or uranium-233 on which safeguards have been terminated pursuant to Article 11 of the Safeguards Agreement. For the purpose of this paragraph, 'further processing` does not include repackaging of the waste or its further conditioning not involving the separation of elements, for storage or disposal.

(ix) The following information regarding specified equipment and non-nuclear material listed in Annex II:

(a) for each export out of the Community of such equipment and material: the identity, quantity, location of intended use in the receiving State and date or, as appropriate, expected date, of export;

(b) on specific request by the Agency, confirmation by the importing State of information provided to the Agency by a State outside of the Community concerning the export of such equipment and material to the importing State.

(x) General plans for the succeeding 10-year period relevant to the development of the nuclear fuel cycle (including planned nuclear fuel cycle-related research and development activities) when approved by the appropriate authorities in the State.

(b) Each State shall make every reasonable effort to provide the Agency with the following information:

(i) a general description of and information specifying the location of nuclear fuel cycle-related research and development activities not involving nuclear material which are specifically related to enrichment, reprocessing of nuclear fuel or the processing of intermediate or high-level waste containing plutonium, high enriched uranium or uranium-233 that are carried out anywhere in the State concerned but which are not funded, specifically authorised or controlled by, or carried out on behalf of, that State. For the purpose of this paragraph 'processing` of intermediate or high-level waste does not include repackaging of the waste or its conditioning not involving the separation of elements, for storage or disposal.

(ii) A general description of activities and the identity of the person or entity carrying out such activities, at locations identified by the Agency outside a site which the Agency considers might be functionally related to the activities of that site. The provision of this information is subject to a specific request by the Agency. It shall be provided in consultation with the Agency and in a timely fashion.

(c) On request by any or all of the Agency, a State or the Community, as appropriate, shall provide amplifications or clarifications of any information provided under this Article, in so far as relevant for the purpose of safeguards.

Article 3

(a) Each State or the Community, or both, as appropriate, shall provide to the Agency the information identified in Article 2(a)(i), (iii), (iv), (v), (vi)(a), (vii), and (x) and Article 2(b)(i) within 180 days of the entry into force of this Protocol.

(b) Each State or the Community, or both, as appropriate, shall provide to the Agency, by 15 May of each year, updates of the information referred to in paragraph (a) for the period covering the previous calendar year. If there has been no change to the information previously provided, each State or the Community, or both, as appropriate, shall so indicate.

(c) The Community shall provide to the Agency, by 15 May of each year, the information identified in Article 2(a)(vi)(b) and (c) for the period covering the previous calendar year.

(d) Each State shall provide to the Agency on a quarterly basis the information identified in Article 2(a)(ix)(a). This information shall be provided within 60 days of the end of each quarter.

(e) The Community and each State shall provide to the Agency the information identified in Article 2(a)(viii) 180 days before further processing is carried out and, by 15 May of each year, information on changes in location for the period covering the previous calendar year.

(f) Each State and the Agency shall agree on the timing and frequency of the provision of the information identified in Article 2(a)(ii).

(g) Each State shall provide to the Agency the information in Article 2(a)(ix)(b) within 60 days of the Agency's request.

COMPLEMENTARY ACCESS

Article 4

The following shall apply in connection with the implementation of complementary access under Article 5 of this Protocol:

(a) The Agency shall not mechanistically or systematically seek to verify the information referred to in Article 2; however, the Agency shall have access to:

(i) any location referred to in Article 5(a)(i) or (ii) on a selective basis in order to assure the absence of undeclared nuclear material and activities;

(ii) any location referred to in Article 5(b) or (c) to resolve a question relating to the correctness and completeness of the information provided pursuant to Article 2 or to resolve an inconsistency relating to that information;

(iii) any location referred to in Article 5(a)(iii) to the extent necessary for the Agency to confirm, for safeguards purposes, the Community's, or, as appropriate, a State's declaration of the decommissioned status of a facility or location outside facilities where nuclear material was customarily used.

(b) (i) Except as provided in paragraph (ii), the Agency shall give the State concerned, or for access under Article 5(a) or under Article 5(c) where nuclear material is involved, the State concerned and the Community, advance notice of access of at least 24 hours.

(ii) For access to any place on a site that is sought in conjunction with design information verification visits or ad hoc or routine inspections on that site, the period of advance notice shall, if the Agency so requests, be at least two hours but, in exceptional circumstances, it may be less than two hours.

(c) Advance notice shall be in writing and shall specify the reasons for access and the activities to be carried out during such access.

(d) In the case of a question or inconsistency, the Agency shall provide the State concerned and, as appropriate, the Community with an opportunity to clarify and facilitate the resolution of the question or inconsistency. Such an opportunity will be provided before a request for access, unless the Agency considers that delay in access would prejudice the purpose for which the access is sought. In any event, the Agency shall not draw any conclusions about the question or inconsistency until the State concerned and, as appropriate, the Community have been provided with such an opportunity.

(e) Unless otherwise agreed to by the State concerned, access shall only take place during regular working hours.

(f) The State concerned, or for access under Article 5(a) or under Article 5(c) where nuclear material is involved, the State concerned and the Community, shall have the right to have agency inspectors accompanied during their access by its representatives and, as appropriate, by Community inspectors provided that Agency inspectors shall not thereby be delayed or otherwise impeded in the exercise of their functions.

Article 5

Each State shall provide the Agency with access to:

(a) (i) any place on a site;

(ii) any location identified under Article 2(a)(v) to (viii);

(iii) any decommissioned facility or decommissioned location outside facilities where nuclear material was customarily used.

(b) Any location identified by the State concerned under Article 2(a)(i), Article 2(a)(iv), Article 2(a)(ix)(b) or Article 2(b), other than those referred to in paragraph (a)(i), provided that if the State concerned is unable to provide such access, that State shall make every reasonable effort to satisfy Agency requirements, without delay, through other means.

(c) Any location specified by the Agency, other than locations referred to in paragraphs (a) and (b), to carry out location-specific environmental sampling, provided that if the State concerned is unable to provide such access, that State shall make every reasonable effort to satisfy Agency requirements, without delay, at adjacent locations or through other means.

Article 6

When implementing Article 5, the Agency may carry out the following activities:

(a) for access in accordance with Article 5(a)(i) or (iii): visual observation; collection of environmental samples; utilisation of radiation detection and measurement devices; application of seals and other identifying and tamper indicating devices specified in Subsidiary Arrangements; and other objective measures which have been demonstrated to be technically feasible and the use of which has been agreed by the Board of Governors (hereinafter referred to as 'the Board`) and following consultations between the Agency, the Community and the State concerned.

(b) For access in accordance with Article 5(a)(ii): visual observation; item counting of nuclear material; non-destructive measurements and sampling; utilisation of radiation detection and measurement devices; examination of records relevant to the quantities, origin and disposition of the material; collection of environmental samples; and other objective measures which have been demonstrated to be technically feasible and the use of which has been agreed by the Board and following consultations between the Agency, the Community and the State concerned.

(c) For access in accordance with Article 5(b): visual observation; collection of environmental samples; utilisation of radiation detection and measurement devices; examination of safeguards relevant production and shipping records; and other objective measures which have been demonstrated to be technically feasible and the use of which has been agreed by the Board and following consultations between the Agency and the State concerned.

(d) For access in accordance with Article 5(c), collection of environmental samples and, in the event the results do not resolve the question or inconsistency at the location specified by the Agency pursuant to Article 5(c), utilisation at that location of visual observation, radiation detection and measurement devices, and, as agreed by the State concerned and, where nuclear material is involved, the Community, and the Agency, other objective measures.

Article 7

(a) On request by a State, the Agency and that State shall make arrangements for managed access under this Protocol in order to prevent the dissemination of proliferation sensitive information, to meet safety or physical protection requirements, or to protect proprietary or commercially sensitive information. Such arrangements shall not preclude the Agency from conducting activities necessary to provide credible assurance of the absence of undeclared nuclear materials and activities at the location in question, including the resolution of a question relating to the correctness and completeness of the information referred to in Article 2 or of an inconsistency relating to that information.

(b) A State may, when providing the information referred to in Article 2, inform the Agency of the places at a site or location at which managed access may be applicable.

(c) Pending the entry into force of any necessary Subsidiary Arrangements, a State may have recourse to managed access consistent with the provisions of paragraph (a).

Article 8

Nothing in this Protocol shall preclude a State from offering the Agency access to locations in addition to those referred to in Articles 5 and 9 or from requesting the Agency to conduct verification activities at a particular location. The Agency shall, without delay, make every reasonable effort to act on such a request.

Article 9

Each State shall provide the Agency with access to locations specified by the Agency to carry out wide-area environmental sampling, provided that if a State is unable to provide such access that State shall make every reasonable effort to satisfy Agency requirements at alternative locations. The Agency shall not seek such access until the use of wide-area environmental sampling and the procedural arrangements therefor have been approved by the Board and following consultations between the Agency and the State concerned.

Article 10

(a) The Agency shall inform the State concerned and, as appropriate, the Community of:

(i) the activities carried out under this Protocol, including those in respect of any questions or inconsistencies the Agency had brought to the attention of the State concerned and, as appropriate, the Community within 60 days of the activities being carried out by the Agency.

(ii) The results of activities in respect of any questions or inconsistencies the Agency had brought to the attention of the State concerned and, as appropriate, the Community as soon as possible but in any case within 30 days of the results being established by the Agency.

(b) The Agency shall inform the State concerned and the Community of the conclusions it has drawn from its activities under this Protocol. The conclusions shall be provided annually.

DESIGNATION OF AGENCY INSPECTORS

Article 11

(a) (i) The Director-General shall notify the Community and the States of the Board's approval of any Agency official as a safeguards inspector. Unless the Community advises the Director-General of the rejection of such an official as an inspector for the States within three months of receipt of notification of the Board's approval, the inspector so notified to the Community and the States shall be considered designated to the States.

(ii) The Director-General, acting in response to a request by the Community or on his own initiative, shall immediately inform the Community and the States of the withdrawal of the designation of any official as an inspector for the States.

(b) A notification referred to in paragraph (a) shall be deemed to be received by the Community and the States seven days after the date of the transmission by registered post of the notification by the Agency to the Community and the States.

VISAS

Article 12

Each State shall, within one month of the receipt of a request therefor, provide the designated inspector specified in the request with appropriate multiple entry/exit and/or transit visas, where required, to enable the inspector to enter and remain on the territory of the State concerned for the purpose of carrying out his/her functions. Any visas required shall be valid for at least one year and shall be renewed, as required, to cover the duration of the inspector's designation to the States.

SUBSIDIARY ARRANGEMENTS

Article 13

(a) Where a State or the Community, as appropriate, or the Agency indicate that it is necessary to specify in subsidiary Arrangements how measures laid down in this Protocol are to be applied, that State, or that State and the Community and the Agency shall agree on such Subsidiary Arrangements within 90 days of the entry into force of this Protocol or, where the indication of the need for such Subsidiary Arrangements is made after the entry into force of this Protocol, within 90 days of the date of such indication.

(b) Pending the entry into force of any necessary Subsidiary Arrangements, the Agency shall be entitled to apply the measures laid down in this Protocol.

COMMUNICATIONS SYSTEMS

Article 14

(a) Each State shall permit and protect free communications by the Agency for official purposes between Agency inspectors in that State and Agency Headquarters and/or Regional Offices, including attended and unattended transmission of information generated by Agency containment and/or surveillance or measurement devices. The Agency shall have, in consultation with the State concerned, the right to make use of internationally established systems of direct communications, including satellite systems and other forms of telecommunication, not in use in that State. At the request of a State, or the Agency, details of the implementation of this paragraph in that State with respect to the attended or unattended transmission of information generated by Agency containment and/or surveillance or measurement devices shall be specified in the Subsidiary Arrangements.

(b) Communication and transmission of information as provided for in paragraph (a) shall take due account of the need to protect proprietary or commercially sensitive information or design information which the State concerned regards as being of particular sensitivity.

PROTECTION OF CONFIDENTIAL INFORMATION

Article 15

(a) The Agency shall maintain a stringent regime to ensure effective protection against disclosure of commercial, technological and industrial secrets and other confidential information coming to its knowledge, including such information coming to the Agency's knowledge in the implementation of this Protocol.

(b) The regime referred to in paragraph (a) shall include, among others, provisions relating to:

(i) general principles and associated measures for the handling of confidential information;

(ii) conditions of staff employment relating to the protection of confidential information;

(iii) procedures in cases of breaches or alleged breaches of confidentiality.

(c) The regime referred to in paragraph (a) above shall be approved and periodically reviewed by the Board.

ANNEXES

Article 16

(a) The Annexes to this Protocol shall be an integral part thereof. Except for the purposes of amendment of Annexes I and II, the term 'Protocol` as used in this instrument means this Protocol and the Annexes together.

(b) The list of activities specified in Annex I, and the list of equipment and material specified in Annex II, may be amended by the Board on the advice of an open-ended working group of experts established by the Board. any such amendment shall take effect four months after its adoption by the Board.

(c) Annex III to this Protocol specifies how measures in this Protocol shall be implemented by the Community and the States.

ENTRY INTO FORCE

Article 17

(a) This Protocol shall enter into force on the day on which the Agency receives from the Community and the States written notification that their respective requirements for entry into force have been met.

(b) The States and the Community may, at any date before this Protocol enters into force, declare that they will apply this Protocol provisionally.

(c) The Director-General shall promptly inform all Member States of the Agency of any declaration of provisional application of, and of the entry into force of, this Protocol.

DEFINITIONS

Article 18

For the purpose of this Protocol:

(a) 'nuclear fuel cycle-related research and development activities` means those activities which are specifically related to any process or system development aspect of any of the following:

- conversion of nuclear material,

- enrichment of nuclear material,

- nuclear fuel fabrication,

- reactors,

- critical facilities,

- reprocessing of nuclear fuel,

- processing (not including repackaging or conditioning not involving the separation of elements, for storage or disposal) of intermediate or high-level waste containing plutonium, high enriched uranium or uranium-233,

but do not include activities related to theoretical or basic scientific research or to research and development on industrial radioisotope applications, medical, hydrological and agricultural applications, health and environmental effects and improved maintenance.

(b) 'Site` means that area delimited by the Community and a State in the relevant design information for a facility, including a closed-down facility, and in the relevant information on a location outside facilities where nuclear material is customarily used, including a closed-down location outside facilities where nuclear material was customarily used (this is limited to locations with hot cells or where activities related to conversion, enrichment, fuel fabrication or reprocessing were carried out). 'Site` shall also include all installations, colocated with the facility or location, for the provision or use of essential services, including: hot cells for processing irradiated materials not containing nuclear material; installations for the treatment, storage and disposal of waste; and buildings associated with specified activities identified by the State concerned under Article 2(a)(iv).

(c) 'Decommissioned facility` or 'decommissioned location outside facilities` means an installation or location at which residual structures and equipment essential for its use have been removed or rendered inoperable so that it is not used to store and can no longer be used to handle, process or utilise nuclear material.

(d) 'Closed-down facility` or 'closed-down location outside facilities` means an installation or location where operations have been stopped and the nuclear material removed but which has not been decommissioned.

(e) 'High enriched uranium` means uranium containing 20 % or more of the isotope uranium-235.

(f) 'Location-specific environmental sampling` means the collection of environmental samples (e. g. air, water, vegetation, soil, smears) at, and in the immediate vicinity of, a location specified by the Agency for the purpose of assisting the Agency to draw conclusions about the absence of undeclared nuclear material or nuclear activities at the specified location.

(g) 'Wide-area environmental sampling` means the collection of environmental samples (e. g. air, water, vegetation, soil, smears) at a set of locations specified by the Agency for the purpose of assisting the Agency to draw conclusions about the absence of undeclared nuclear material or nuclear activities over a wide area.

(h) 'Nuclear material` means any source or any special fissionable material as defined in Article XX of the Statute. The term source material shall not be interpreted as applying to ore or ore residue. Any determination by the Board under Article XX of the Statute of the Agency after the entry into force of this Protocol which adds to the materials considered to be source material or special fissionable material shall have effect under this Protocol only on acceptance by the Community and the States.

(i) 'Facility` means:

(i) a reactor, a critical facility, a conversion plant, a fabrication plant, a reprocessing plant, an isotope separation plant or a separate storage installation, or

(ii) any location where nuclear material in amounts greater than one effective kilogram is customarily used.

(j) 'Location outside facilities` means any installation or location, which is not a facility, where nuclear material is customarily used in amounts of one effective kilogram or less.

Hecho en Viena, por duplicado, el veintidós de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, en las lenguas alemana, danesa, española, finesa, francesa, griega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca siendo cada uno de estos textos igualmente auténtico, si bien, en caso de discrepancia, harán fe los textos acordados en las lenguas oficiales de la Junta de gobernadores del OIEA.

Udfærdiget i Wien den toogtyvende september nittenhundrede og otteoghalvfems i to eksemplarer på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk med samme gyldighed for alle versioner, idet teksterne på de officielle IAEA-sprog dog har fortrinsstilling i tilfælde af uoverensstemmelser.

Geschehen zu Wien am 22. September 1998 in zwei Urschriften in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, schwedischer und spanischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich, im Fall von unterschiedlichen Auslegungen jedoch der Wortlaut in den Amtssprachen des Gouverneursrats der Internationalen Atomenergie-Organisation maßgebend ist.

Έγινε στη Βιέννη εις διπλούν, την 22η ημέρα του Σεπτεμβρίου 1998, στη δανική, ολλανδική, αγγλική, φινλανδική, γαλλική, γερμανική, ελληνική, ιταλική, πορτογαλική, ισπανική και σουηδική γλώσσα· τα κείμενα σε όλες τις ανωτέρω γλώσσες είναι εξίσου αυθεντικά, εκτός από περίπτωση απόκλισης, οπότε υπερισχύουν τα κείμενα που έχουν συνταχθεί στις επίσημες γλώσσες του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας.

Done at Vienna in duplicate, on the twenty second day of September 1998 in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Portuguese, Spanish and Swedish languages, the texts of which are equally authentic except that, in case of divergence, those texts concluded in the official languages of the IAEA Board of Governors shall prevail.

Fait à Vienne, en deux exemplaires le 22 septembre 1998 en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise; tous ces textes font également foi sauf que, en cas de divergence, les versions conclues dans les langues officielles du Conseil des gouverneurs de l'AIEA prévalent.

Fatto a Vienna in duplice copia, il giorno 22 del mese di settembre 1998 nelle lingue danese, finnico, francese, greco, inglese, italiano, olandese, portoghese, spagnolo, svedese e tedesco, ognuna delle quali facente ugualmente fede, ad eccezione dei testi conclusi nelle lingue ufficiali del Consiglio dei governatori dell'AIEA che prevalgono in caso di divergenza tra i testi.

Gedaan te Wenen op 22 september 1998, in tweevoud, in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek, met dien verstande dat in geval van tegenstrijdigheid de teksten die zijn gesloten in de officiële talen van de IOAE bindend zijn.

Feito em Viena em duplo exemplar, aos vinte e dois de Setembro de 1998 em língua alemã, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca; todos os textos fazem igualmente fé mas, em caso de divergência, prevalecem aqueles textos que tenham sido estabelecidos em línguas oficiais do Conselho dos Governadores da AIEA.

Tehty Wienissä kahtena kappaleena 22 päivänä syyskuuta 1998 tanskan, hollannin, englannin, suomen, ranskan, saksan, kreikan, italian, portugalin, espanjan ja ruotsin kielellä; kaikki kieliversiot ovat yhtä todistusvoimaisia, mutta eroavuuden ilmetessä on noudatettava niitä tekstejä, jotka on tehty Kansainvälisen atomienergiajärjestön hallintoneuvoston virallisilla kielillä.

Utfärdat i Wien i två exemplar den 22 september 1998 på danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska språken, varvid varje språkversion skall äga lika giltighet, utom ifall de skulle skilja sig åt då de texter som ingåtts på IAEA:s styrelses officiella språk skall ha företräde.

Por el Gobierno del Reino de Bélgica

For Kongeriget Belgiens regering

Für die Regierung des Königreichs Belgien

Για την κυβέρνηση τον Βασιλείου τον Βελγίου

For the Government of the Kingdom of Belgium

Pour le gouvernement du Royaume de Belgique

Per il governo del Regno del Belgio

Voor de regering van het Koninkrijk België

Pelo Governo do Reino da Bélgica

Belgian kuningaskunnan hallituksen puolesta

För Konungariket Belgiens regering

Mireille CLAEYS

Por el Gobierno del Reino de Dinamarca

For Kongeriget Danmarks regering

Für die Regierung des Königreichs Dänemark

Για την κυβέρνηση τον Βασιλείον του Δανίας

For the Government of the Kingdom of Denmark

Pour le gouvernement du Royaume de Danemark

Per il governo del Regno di Danimarca

Voor de regering van het Koninkrijk Denemarken

Pelo Governo do Reino da Dinamarca

Tanskan kuningaskunnan hallituksen puolesta

För Konungariket Danmarks regering

Henrik WØHLK

Por el Gobierno de la República Federal de Alemania

For Forbundsrepublikken Tysklands regering

Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

Για την κυβέρνηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας

For the Government of the Federal Republic of Germany

Pour le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

Per il governo della Repubblica federale di Germania

Voor de regering van de Bondsrepubliek Duitsland

Pelo Governo da República Federal da Alemanha

Saksan liittotasavallan hallituksen puolesta

För Förbundsrepubliken Tysklands regering

Karl BORCHARD Helmut STAHL

Por el Gobierno de la República Helénica

For Den Hellenske Republiks regering

Für die Regierung der Griechischen Republik

Για την κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας

For the Government of the Hellenic Republic

Pour le gouvernement de la République hellénique

Per il governo della Repubblica ellenica

Voor de regering van de Helleense Republiek

Pelo Governo da República Helénica

Helleenien tasavallan hallituksen puolesta

För Republiken Greklands regering

Emmanuel FRAGOULIS

Por el Gobierno del Reino de España

For Kongeriget Spaniens regering

Für die Regierung des Königreichs Spanien

Για την κυβέρνηση του Βασιλείου της Ισπανίας

For the Government of the Kingdom of Spain

Pour le gouvernement du Royaume d'Espagne

Per il governo del Regno di Spagna

Voor de regering van het Koninkrijk Spanje

Pelo Governo do Reino de Espanha

Espanjan kuningaskunnan hallituksen puolesta

För Konungariket Spaniens regering

ad referendum

Antonio Ortiz GARCÍA

Por el Gobierno de Irlanda

For Irlands regering

Für die Regierung Irlands

Για την κυβέρνηση της Ιρλανδίας

For the Government of Ireland

Pour le gouvernement de l'Irlande

Per il governo dell'Irlanda

Voor de regering van Ierland

Pelo Governo da Irlanda

Irlannin hallituksen puolesta

För Irlands regering

Thelma M. DORAN

Por el Gobierno de la República Italiana

For Den Italienske Republiks regering

Für die Regierung der Italienischen Republik

Για την κυβέρνηση της Ιταλικής Δημοκρατίας

For the Government of the Italian Republic

Pour le gouvernement de la République italienne

Per il governo della Repubblica italiana

Voor de regering van de Italiaanse Republiek

Pelo Governo da República Italiana

Italian tasavallan hallituksen puolesta

För Republiken Italiens regering

Vincenzo MANNO

Por el Gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo

For Storhertugdømmet Luxembourgs regering

Für die Regierung des Großherzogtums Luxemburg

Για την κυβέρνηση του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου

For the Government of the Grand Duchy of Luxembourg

Pour le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

Per il governo del Granducato di Lussemburgo

Voor de regering van het Groothertogdom Luxemburg

Pelo Governo do Grão-Ducado do Luxemburgo

Luxemburgin suurherttuakunnan hallituksen puolesta

För Storhertigdömet Luxemburgs regering

Georges SANTER

Por el Gobierno del Reino de los Países Bajos

For Kongeriget Nederlandenes regering

Für die Regierung des Königreichs der Niederlande

Για την κυβέρνηση τον Βασιλείου των Κάτω Χωρών

For the Government of the Kingdom of the Netherlands

Pour le gouvernement du Royaume des Pays-Bas

Per il governo del Regno dei Paesi Bassi

Voor de regering van het Koninkrijk der Nederlanden

Pelo Governo do Reino dos Países Baixos

Alankomaiden kuningaskunnan hallituksen puolesta

För Konungariket Nederländernas regering

Hans A.F.M. FÖRSTER

Por el Gobierno de la República de Austria

For Republikken Østrigs regering

Für die Regierung der Republik Österreich

Για την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Αυστρίας

For the Government of the Republic of Austria

Pour le gouvernement de la République d'Autriche

Per il governo della Repubblica d'Austria

Voor de regering van de Republiek Oostenrijk

Pelo Governo da República da Áustria

Itävallan tasavallan hallituksen puolesta

För Republiken Österrikes regering

Irene FREUDENSCHUSS-REICHL

Por el Gobierno de la República Portuguesa

For Den Portugisiske Republiks regering

Für die Regierung der Portugiesischen Republik

Για την κυβέρνηση της Πορτογαλικής Δημοκρατίας

For the Government of the Portuguese Republic

Pour le gouvernement de la République portugaise

Per il governo della Repubblica portoghese

Voor de regering van de Portugese Republiek

Pelo Governo da República Portuguesa

Portugalin tasavallan hallituksen puolesta

För Republiken Portugals regering

Álvaro José Costa DE MENDONÇA E MOURA

Por el Gobierno de la República de Finlandia

For Republikken Finlands regering

Für die Regierung der Republik Finnland

Για την κυβέρνηση της Φινλανδικής Δημοκρατίας

For the Government of the Republic of Finland

Pour le gouvernement de la République de Finlande

Per il governo della Repubblica di Finlandia

Voor de regering van de Republiek Finland

Pelo Governo da República da Finlândia

Suomen tasavallan hallituksen puolesta

För Republiken Finlands regering

Eva-Christina MÄKELÄINEN

Por el Gobierno del Reino de Suecia

For Kongeriget Sveriges regering

Für die Regierung des Königreichs Schweden

Για την κυβέρνηση τον Βασιλείου της Σονηδίας

For the Government of the Kingdom of Sweden

Pour le gouvernement du Royaume de Suède

Per il governo del Regno di Svezia

Voor de regering van het Koninkrijk Zweden

Pelo Governo do Reino da Suécia

Ruotsin kuningaskunnan hallituksen puolesta

För Konungariket Sveriges regering

Björn SKALA

Por la Comunidad Europea de la Energía Atómica

For Det Europæiske Atomenergifællesskab

Für die Europäische Atomgemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας

For the European Atomic Energy Community

Pour la Communauté européenne de l'énergie atomique

Per la Comunità europea dell'energia atomica

Voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

Pela Comunidade Europeia da Energia Atómica

Euroopan atomienergiayhteisön puolesta

För Europeiska atomenergigemenskapen

Lars-Erik LUNDIN

Por el Organismo Internacional de Energía Atómica

For Den Internationale Atomenergiorganisation

Für die Internationale Atomenergie-Organisation

Για τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας

For the International Atomic Energy Agency

Pour l'Agence internationale de l'énergie atomique

Per l'Agenzia internazionale dell'energia atomica

Voor de Internationale Organisatie voor Atoomenergie

Pela Agência Internacional da Energia Atómica

Kansainvälisen atomienergiajärjestön puolesta

För Internationella atomenergiorganet

Mohamed ELBARADEI

ANNEX I

List of activities referred to in Article 2(a)(iv) of the Protocol

(i) The manufacture of centrifuge rotor tubes or the assembly of gas centrifuges.

Centrifuge rotor tubes means thin-walled cylinders as described at point 5.1.1(b) of Annex II.

Gas centrifuges means centrifuges as described in the introductory note to point 5.1 of Annex II.

(ii) The manufacture of diffusion barriers.

Diffusion barriers means thin, porous filters as described in point 5.3.1(a) of Annex II.

(iii) The manufacture or assembly of laser-based systems.

Laser-based systems means systems incorporating those items as described in point 5.7 of Annex II.

(iv) The manufacture or assembly of electromagnetic isotope separators.

Electromagnetic isotope separators means those items referred to in point 5.9.1 of Annex II containing ion sources as described in 5.9.1(a) of Annex II.

(v) The manufacture or assembly of columns or extraction equipment.

Columns or extraction equipment means those items as described in points 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3, 5.6.5, 5.6.6, 5.6.7 and 5.6.8 of Annex II.

(vi) The manufacture of aerodynamic separation nozzles or vortex tubes.

Aerodynamic separation nozzles or vortex tubes means separation nozzles and vortex tubes as described respectively in points 5.5.1 and 5.5.2 of Annex II.

(vii) The manufacture or assembly of uranium plasma generation systems.

Uranium plasma generation systems means systems for the generation of uranium plasma as described in point 5.8.3 of Annex II.

(viii) The manufacture of zirconium tubes.

Zirconium tubes means tubes as described in point 1.6 of Annex II.

(ix) The manufacture or upgrading of heavy water or deuterium.

Heavy water or deuterium means deuterium, heavy water (deuterium oxide) and any other deuterium compound in which the ratio of deuterium to hydrogen atoms exceeds 1:5 000.

(x) The manufacture of nuclear grade graphite.

Nuclear grade graphite means graphite having a purity level better than five parts per million boron equivalent and with a density greater than 1,50 g/cm3.

(xi) The manufacture of flasks for irradiated fuel.

A flask or irradiated fuel means a vessel for the transportation and/or storage of irradiated fuel which provides chemical, thermal and radiological protection, and dissipated decay heat during handling, transportation and storage.

(xii) The manufacture of reactor control rods.

Reactor control rods means rods as described in point 1.4 of Annex II.

(xiii) The manufacture of criticality safe tanks and vessels.

Criticality safe tanks and vessels means those items as described in points 3.2 and 3.4 of Annex II.

(xiv) The manufacture of irradiated fuel element chopping machines.

Irradiated fuel element chopping machines means equipment as described in point 3.1 of Annex II.

(xv) The construction of hot cells.

Hot cells means a cell or interconnected cells totalling at least 6 m3 in volume with shielding equal to or greater than the equivalent of 0,5 m of concrete, with a density of 3,2 g/cm3 or greater, outfitted with equipment for remote operations.

ANNEX II

List of specified equipment and non-nuclear material for the reporting of exports and imports according to Article 2(a)(ix)

1. REACTORS AND EQUIPMENT THEREFOR

1.1. Complete nuclear reactors

Nuclear reactors capable of operation so as to maintain a controlled self-sustaining fission chain reaction, excluding zero energy reactors, the latter being defined as reactors with a designed maximum rate of production of plutonium not exceeding 100 grams per year.

Explanatory note

A 'nuclear reactor` basically includes the items within or attached directly to the reactor vessel, the equipment which controls the level of power in the core, and the components which normally contain or come in direct contact with or control the primary coolant of the reactor core.

It is not intended to exclude reactors which could reasonably be capable of modification to produce significantly more than 100 grams of plutonium per year. Reactors designed for sustained operation at significant power levels, regardless of their capacity for plutonium production, are not considered as 'zero energy reactors`.

1.2. Reactor pressure vessels

Metal vessels, as complete units or as major shop-fabricated parts therefor, which are especially designed or prepared to contain the core of a nuclear reactor as defined in paragraph 1.1 and are capable of withstanding the operating pressure of the primary coolant.

Explanatory note

A top plate for a reactor pressure vessel is covered by item 1.2 as a major shop-fabricated part of a pressure vessel.

Reactor internals (e.g. support columns and plates for the core and other vessel internals, control rod guide tubes, thermal shields, baffles, core grid plates, diffuser plates, etc.) are normally supplied by the reactor supplier. In some cases, certain internal support components are included in the fabrication of the pressure vessel. These items are sufficiently critical to the safety and reliability of the operation of the reactor (and, therefore, to the guarantees and liability of the reactor supplier), so that their supply, outside the basic supply arrangement for the reactor itself, would not be common practice. Therefore, although the separate supply of these unique, especially designed and prepared, critical, large and expensive items would not necessarily be considered as falling outside the area of concern, such a mode of supply is considered unlikely.

1.3. Reactor fuel charging and discharging machines

Manipulative equipment especially designed or prepared for inserting or removing fuel in a nuclear reactor as defined in paragraph 1.1 capable of on-load operation or employing technically sophisticated positioning or alignment features to allow complex off-load fuelling operations such as those in which direct viewing of or access to the fuel is not normally available.

1.4. Reactor control rods

Rods especially designed or prepared for the control of the reaction rate in a nuclear reactor as defined in paragraph 1.1.

Explanatory note

This item includes, in addition to the neutron absorbing part, the support or suspension structures therefor is supplied separately.

1.5. Reactor pressure tubes

Tubes which are especially designed or prepared to contain fuel elements and the primary coolant in a reactor as defined in paragraph 1.1 at an operating pressure in excess of 5,1 MPa (740 psi).

1.6. Zirconium tubes

Zirconium metal and alloys in the form of tubes or assemblies of tubes, and in quantities exceeding 500 kg in any period of 12 months, especially designed or prepared for use in a reactor as defined in paragraph 1.1, and in which the relation of hafnium to zirconium is less than 1:500 parts by weight.

1.7. Primary coolant pumps

Pumps especially designed or prepared for circulating the primary coolant for nuclear reactors as defined in paragraph 1.1.

Explanatory note

Especially designed or prepared pumps may include elaborate sealed or multisealed systems to prevent leakage of primary coolant, canned-driven pumps, and pumps with inertial mass systems. This definition encompasses pumps certified to NC-1 or equivalent standards.

2. NON-NUCLEAR MATERIALS FOR REACTORS

2.1. Deuterium and heavy water

Deuterium, heavy water (deuterium oxide) and any other deuterium compound in which the ratio of deuterium to hydrogen atoms exceeds 1:5000 for use in a nuclear reactor as defined in paragraph 1.1 in quantities exceeding 200 kg of deuterium atoms for any one recipient country in any period of 12 months.

2.2. Nuclear grade graphite

Graphite having a purity level better than 5 parts per million boron equivalent and with a density greater than 1,50 g/cm3 for use in a nuclear reactor as defined in paragraph 1.1 in quantities exceeding 3 x 104 kg (30 tonnes) for any one recipient country in any period of 12 months.

Note

For the purpose of reporting, the government will determine whether or not the exports of graphite meeting the above specifications are for nuclear reactor use.

3. PLANTS FOR THE REPROCESSING OF IRRADIATED FUEL ELEMENTS, AND EQUIPMENT ESPECIALLY DESIGNED OR PREPARED THEREFOR

Introductory note

Reprocessing irradiated nuclear fuel separates plutonium and uranium from intensely radioactive fission products and other transuranic elements. Different technical processes can accomplish this separation. However, over the years purex has become the most commonly used and accepted process. Purex involves the dissolution of irradiated nuclear fuel in nitric acid, followed by separation of the uranium, plutonium, and fission products by solvent extraction using a mixture of tributyl phosphate in an organic diluent.

Purex facilities have process functions similar to each other, including: irradiated fuel element chopping, fuel dissolution, solvent extraction, and process liquor storage. There may also be equipment for thermal denitration of uranium nitrate, conversion of plutonium nitrate to oxide or metal, and treatment of fission product waste liquor to a form suitable for long term storage or disposal. However, the specific type and configuration of the equipment performing these functions may differ between purex facilities for several reasons, including the type and quantity of irradiated nuclear fuel to be reprocessed and the intended disposition of the recovered materials, and the safety and maintenance philosophy incorporated into the design of the facility.

A 'plant for the reprocessing of irradiated fuel elements` included the equipment and components which normally come in direct contact with and directly control the irradiated fuel and the major nuclear material and fission product processing streams.

These processes, including the complete systems for plutonium conversion and plutonium metal production, may be identified by the measures taken to avoid criticality (e.g. by geometry), radiation exposure (e.g. by shielding), and toxicity hazards (e.g. by containment).

Items of equipment that are considered to fall within the meaning of the phrase 'and equipment especially designed or prepared` for the reprocessing of irradiated fuel elements include:

3.1. Irradiated fuel element chopping machines

Introductory note

This equipment breaches the cladding of the fuel to expose the irradiated nuclear material to dissolution. Especially designed metal cutting shears are the most commonly employed, although advanced equipment, such as lasers, may be used.

Remotely operated equipment especially designed or prepared for use in a reprocessing plant as identified above and intended to cut, chop or shear irradiated nuclear fuel assemblies, bundles or rods.

3.2. Dissolvers

Introductory note

Dissolvers normally receive the chopped-up spent fuel. In these critically safe vessels, the irradiated nuclear material is dissolved in nitric acid and the remaining hulls removed from the process stream.

Critically safe tanks (e.g. small diameter, annular or slab tanks) especially designed or prepared for use in a reprocessing plant as identified above, intended for dissolution of irradiated nuclear fuel and which are capable of withstanding hot, highly corrosive liquid, and which can be remotely loaded and maintained.

3.3. Solvent extractors and solvent extraction equipment

Introductory note

Solvent extractors both receive the solution of irradiated fuel from the dissolvers and the organic solution which separates the uranium, plutonium, and fission products. Solvent extraction equipment is normally designed to meet strict operating parameters, such as long operating lifetimes with no maintenance requirements or adaptability to easy replacement, simplicity of operation and control, and flexibility for variations in process conditions.

Especially designed or prepared solvent extractors such as packed or pulse columns, mixer settlers or centrifugal contactors for use in a plant for the reprocessing of irradiated fuel. Solvent extractors must be resistant to the corrosive effect of nitric acid. Solvent extractors are normally fabricated to extremely high standards (including special welding and inspection and quality assurance and quality control techniques) out of low carbon stainless steels, titanium, zirconium, or other high quality materials.

3.4. Chemical holding or storage vessels

Introductory note

Three main process liquor streams result from the solvent extraction step. Holding or storage vessels are used in the further processing of all three streams, as follows:

(a) the pure uranium nitrate solution is concentrated by evaporation and passed to a denitration process where it is converted to uranium oxide. This oxide is reused in the nuclear fuel cycle;

(b) the intensely radioactive fission products solution is normally concentrated by evaporation and stored as a liquor concentrate. This concentrate may be subsequently evaporated and converted to a form suitable for storage or disposal;

(c) the pure plutonium nitrate solution is concentrated and stored pending its transfer to further process steps. In particular, holding or storage vessels for plutonium solutions are designed to avoid criticality problems resulting from changes in concentration and form of this stream.

Especially designed or prepared holding or storage vessels for use in a plant for the reprocessing of irradiated fuel. The holding or storage vessels must be resistant to the corrosive effect of nitric acid. The holding or storage vessels are normally fabricated of materials such as low carbon stainless steels, titanium or zirconium, or other high quality materials. Holding or storage vessels may be designed for remote operation and maintenance and may have the following features for control of nuclear criticality:

(1) walls or internal structures with a boron equivalent of at least 2 %, or

(2) a maximum diameter of 175 mm (7'') for cylindrical vessels, or

(3) a maximum width of 75 mm (3'') for either a slab or annular vessel.

3.5. Plutonium nitrate to oxide conversion system

Introductory note

In most reprocessing facilities, this final process involves the conversion of the plutonium nitrate solution to plutonium dioxide. The main functions involved in this process are: process feed storage and adjustment, precipitation and solid/liquor separation, calcination, product handling, ventilation, waste management, and process control.

Complete systems especially designed or prepared for the conversion of plutonium nitrate to plutonium oxide, in particular adapted so as to avoid criticality and radiation effects and to minimise toxicity hazards.

3.6. Plutonium oxide to metal production system

Introductory note

This process, which could be related to a reprocessing facility, involves the fluorination of plutonium dioxide, normally with highly corrosive hydrogen fluoride, to produce plutonium fluoride which is subsequently reduced using high purity calcium metal to produce metallic plutonium and a calcium fluoride slag. The main functions involved in this process are: fluorination (e.g. involving equipment fabricated or lined with a precious metal), metal reduction (e.g. employing ceramic crucibles), slag recovery, product handling, ventilation, waste management and process control.

Complete systems especially designed or prepared for the production of plutonium metal, in particular adapted so as to avoid criticality and radiation effects and to minimise toxicity hazards.

4. PLANTS FOR THE FABRICATION OF FUEL ELEMENTS

A 'plant for the fabrication of fuel elements` includes the equipment:

(a) which normally comes in direct contact with, or directly processes, or controls, the production flow of nuclear material, or

(b) which seals the nuclear material within the cladding.

5. PLANTS FOR THE SEPARATION OF ISOTOPES OF URANIUM AND EQUIPMENT, OTHER THAN ANALYTICAL INSTRUMENTS, ESPECIALLY DESIGNED OR PREPARED THEREFOR

Items of equipment that are considered to fall within the meaning of the phrase 'equipment, other than analytical instruments, especially designed or prepared` for the separation of isotopes of uranium include:

5.1. Gas centrifuges and assemblies and components especially designed or prepared for use in gas centrifuges

Introductory note

The gas centrifuge normally consists of a thin-walled cylinder(s) of between 75 mm (3'') and 400 mm (16'') diameter contained in a vacuum environment and spun at high peripheral speed of the order of 300 m/s or more with its central axis vertical. In order to achieve high speed the materials of construction for the rotating components have to be of a high strength to density ratio and the rotor assembly, and hence its individual components, have to be manufactured to very close tolerances in order to minimise the imbalance. In contrast to other centrifuges, the gas centrifuge for uranium enrichment is characterised by having within the rotor chamber a rotating disc-shaped baffle(s) and a stationary tube arrangement for feeding and extracting to UF6 gas and featuring at least three separate channels, of which two are connected to scoops extending from the rotor axis towards the periphery of the rotor chamber. Also contained within the vacuum environment are a number of critical items which do not rotate and which although they are especially designed are not difficult to fabricate nor are they fabricated out of unique materials. A centrifuge facility however requires a large number of these components, so that quantities can provide an important indication of end use.

5.1.1. Rotating components

(a) Complete rotor assemblies

Thin-walled cylinders, or a number of interconnected thin-walled cylinders, manufactured from one or more of the high strength to density ratio materials described in the explanatory note to this section. If interconnected, the cylinders are joined together by flexible bellows or rings as described in Section 5.1.1.(c) following. The rotor is fitted with an internal baffle(s) and end caps, as described in Section 5.1.1.(d) and (e) following, if in final form. However the complete assembly may be delivered only partly assembled.

(b) Rotor tubes

Especially designed or prepared thin-walled cylinders with thickness of 12 mm (0,5'') or less, a diameter of between 75 mm (3'') and 400 mm (16''), and manufactured from one or more of the high strength to density ratio materials described in the explanatory note to this section.

(c) Rings or bellows

Components especially designed or prepared to give localised support to the rotor tube or to join together a number of rotor tubes. The bellows is a short cylinder of wall thickness 3 mm (0,12'') or less, a diameter of between 75 mm (3'') and 400 m (16''), having a convolute, and manufactured from one of the high strength to density ratio materials described in the explanatory note to this section.

(d) Baffles

Disc-shaped components of between 75 mm (3'') and 400 m (16'') diameter especially designed or prepared to be mounted inside the centrifuge rotor tube, in order to isolate the take-off chamber from the main separation chamber and, in some cases, to assist the UF6 gas circulation within the main separation chamber of the rotor tube, and manufactured from one of the high strength to density ratio materials described in the explanatory note to this section.

(e) Top caps/bottom caps

Disc-shaped components of between 75 mm (3'') and 400 (16'') diameter especially designed or prepared to fit to the ends of the rotor tube, and so contain the UF6 within the rotor tube, and in some cases to support, retain or contain as an integrated part an element of the upper bearing (top cap) or to carry the rotating elements of the motor and lower bearing (bottom cap), and manufactured from one of the high strength to density ratio materials described in the explanatory note to this section.

Explanatory note

The materials used for centrifuge rotating components are:

(a) maraging steel capable of an ultimate tensile strength of 2,05 x 109 N/m2 (300 000 psi) or more,

(b) aluminium alloys capable of an ultimate tensile strength of 0,46 x 109 N/m2 (67 000 psi) or more,

(c) filamentary materials suitable for use in composite structures and having a specific modulus of 12,3 x 106 m or greater and a specific ultimate tensile strength of 0,3 x 106 m or greater ('Specific Modulus` is the Young's Modulus in N/m2 divided by the specific weight in N/m3; 'Specific Ultimate Tensile Strength` is the ultimate tensile strength in N/m2 divided by the specific weight in N/m3.

5.1.2. Static components

(a) Magnetic suspension bearings

Especially designed or prepared bearing assemblies consisting of an annular magnet suspended within a housing containing a damping medium. The housing will be manufactured from a UF6-resistant material (see explanatory note to Section 5.2). The magnet couples with a pole piece or a second magnet fitted to the top cap described in Section 5.1.1.(e). The magnet may be ring-shaped with a relation between outer and inner diameter smaller or equal to 1,6:1. The magnet may be in a form having an initial permeability of 0,15 H/m (120 000 in CGS units) or more, or a remanence of 98,5 % or more, or an energy product of greater than 80 kJ/m3 (107 gauss-oersteds). In addition to the usual material properties, it is a prerequisite that the deviation of the magnetic axes from the geometrical axes is limited to very small tolerances (lower than 0,1 mm or 0,004 in) or that homogeneity of the material of the magnet is specially called for.

(b) Bearings/dampers

Especially designed or prepared bearings comprising a pivot/cup assembly mounted on a damper. The pivot is normally a hardened steel shaft with a hemisphere at one end with a means of attachment to the bottom cap described in section 5.1.1.(e) at the other. The shaft may however have a hydrodynamic bearing attached. The cup is pellet-shaped with a hemispherical indentation in one surface. These components are often supplied separately to the damper.

(c) Molecular pumps

Especially designed or prepared cylinders having internally machined or extruded helical grooves and internally machines bores. Typical dimensions are as follows: 75 mm (3'') to 400 mm (16'') internal diameter, 10 mm (0,4'') or more wall thickness, with the length equal to or greater than the diameter. The grooves are typically rectangular in cross-section and 2 mm (0,08'') or more in depth.

(d) Motor stators

Especially designed or prepared ring-shaped stators for high speed multiphase AC hysteresis (or reluctance) motors for synchronous operation within a vacuum in the frequency range of 600-2 000 Hz and a power range of 50-1 000 VA. The stators consist of multiphase windings on a laminated low loss iron core comprised of thin layers typically 2,0 mm (0,08'') thick or less.

(e) Centrifuge housing/recipients

Components especially designed designed or prepared to contain the rotor tube assembly of a gas centrifuge. The housing consists of a rigid cylinder of wall thickness up to 30 mm (1,2'') with precision machined ends to locate the bearings and with one or more flanges for mounting. The machined ends are parallel to each other and perpendicular to the cylinder's longitudinal axis to within 0,05° or less. The housing may also be a honeycomb type structure to accommodate several rotor tubes. The housings are made of or protected by materials resistant to corrosion by UF6.

(f) Scoops

Especially designed or prepared tubes up to 12 mm (0,5'') internal diameter for the extraction of UF6 gas from within the rotor tube by a pilot tube action (that is, with an aperture facing into the circumferential gas flow within the rotor tube, for example by bending the end of a radially disposed tube) and capable of being fixed to the central gas extraction system. The tubes are made of or protected by materials resistant to corrosion by UF6.

5.2. Especially designed or prepared auxiliary systems, equipment and components for gas centrifuge enrichment plants

Introductory note

The auxiliary systems, equipment and components for a gas centrifuge enrichment plant are the systems of plant needed to feed UF6 to the centrifuges, to link the individual centrifuges to each other to form cascades (or stages) to allow for progressively higher enrichments and to extract the 'product` and 'tails` UF6 from the centrifuges, together with the equipment required to drive the centrifuges or to control the plant.

Normally UF6 is evaporated from the solid using heated autoclaves and is distributed in gaseous form to the centrifuges by way of cascade header pipework. The 'product` and 'tails` UF6 gaseous streams flowing from the centrifuges are also passed by way of cascade header pipework to cold traps (operating at about 203 K (-70 °C)) where they are condensed prior to onward transfer into suitable containers for transportation or storage. Because an enrichment plant consists of many thousands of centrifuges arranged in cascades there are many kilometres of cascade header pipework, incorporating thousands of welds with a substantial amount of repetition of layout. The equipment, components and piping systems are fabricated to very high vacuum and cleanliness standards.

5.2.1. Feed systems/product and tails withdrawal systems

Especially designed or prepared process systems including:

- feed autoclaves (or stations), used for passing UF6 to the centrifuge cascades at up to 100 kPa (15 psi) and at a rate of 1 kg/h or more,

- desublimers (or cold traps) used to remove UF6 from the cascades at up to 3 kPa (0,5 psi) pressure. The desublimers are capable of being chilled to 203 K (-70 °C) and heated to 343 K (70 °C),

- 'product` and 'tails` stations used for trapping UF6 into containers.

This plant, equipment and pipework is wholly made of or lined with UF6-resistant materials (see explanatory note to this section) and is fabricated to very high vacuum and cleanliness standards.

5.2.2. Machine header piping systems

Especially designed or prepared piping systems and header systems for handling UF6 within the centrifuge cascades. The piping network is normally of the 'triple` header system with each centrifuge connected to each of the headers. There is thus a substantial amount of repetition in its form. It is wholly made of UF6-resistant materials (see explanatory note to this section) and is fabricated to very high vacuum and cleanliness standards.

5.2.3. UF6 mass spectrometers/ion sources

Especially designed or prepared magnetic or quadrupole mass spectrometers capable of taking 'on-line` samples of feed, product or tails, from UF6 gas streams and having all of the following characteristics:

1. unit resolution for atomic mass unit greater than 320;

2. ion sources constructed of or lined with nichrome or monel or nickel plated;

3. electron bombardment ionisation sources;

4. having a collector system suitable for isotopic analysis.

5.2.4. Frequency changers

Frequency changers (also known as converters or invertors) especially designed or prepared to supply motor stators as defined under 5.1.2(d), or parts, components and subassemblies of such frequency changers having all of the following characteristics:

1. a multiphase output of 600 to 2 000 Hz;

2. high stability (with frequency control better than 0,1 %);

3. low harmonic distortion (less than 2 %), and

4. an efficiency of greater than 80 %.

Explanatory note

The items listed above either come into direct contact with the UF6 process gas or directly control the centrifuges and the passage of the gas from centrifuge to centrifuge and cascade to cascade.

Materials resistant to corrosion by UF6 include stainless steel, aluminium, aluminium alloys, nickel or alloys containing 60 % or more nickel.

5.3. Especially designed or prepared assemblies and components for use in gaseous diffusion enrichment

Introductory note

In the gaseous diffusion method of uranium isotope separation, the main technological assembly is a special porous gaseous diffusion barrier, heat exchanger for cooling the gas (which is heated by the process of compression), seal valves and control valves, and pipelines. Inasmuch as gaseous diffusion technology uses uranium hexafluoride (UF6), all equipment, pipeline and instrumentation surfaces (that come in contact with the gas) must be made of materials that remain stable in contact with UF6. A gaseous diffusion facility requires a number of these assemblies, so that quantities can provide an important indication of end use.

5.3.1. Gaseous diffusion barriers

(a) Especially designed or prepared thin, porous filters, with a pore size of 100-1 000 Å (angstroms), a thickness of 5 mm (0,2'') or less, and for tubular forms, a diameter of 25 mm (1'') or less, made of metallic, polymer or ceramic materials resistant to corrosion by UF6, and

(b) especially prepared compounds or powders for the manufacture of such filters. Such compounds and powders include nickel or alloys containing 60 % or more nickel, aluminium oxide, or UF6-resistant fully fluorinated hydrocarbon polymers having a purity of 99,9 % or more, a particle size less than 10 microns, and a high degree of particle size uniformity, which are especially prepared for the manufacture of gaseous diffusion barriers.

5.3.2. Diffuser housings

Especially designed or prepared hermetically sealed cylindrical vessels greater than 300 mm (12'') in diameter and greater than 900 mm (35'') in length, or rectangular vessels of comparable dimensions, which have an inlet connection and two outlet connections all of which are greater than 50 mm (2'') in diameter, for containing the gaseous diffusion barrier, made of or lined with UF6-resistant materials and designed for horizontal or vertical installation.

5.3.3. Compressors and gas blowers

Especially designed or prepared axial, centrifugal, or positive displacement compressors, or gas blowers with a suction volume capacity of 1 m3/min. or more of UF6 and with a discharge pressure of up to several hundred kPa (100 psi), designed for long-term operation in the UF6 environment with or without an electrical motor of appropriate power, as well as separate assemblies of such compressors and gas blowers. These compressors and gas blowers have a pressure ratio between 2:1 and 6:1 and are made of, or lined with, materials resistant to UF6.

5.3.4. Rotary shaft seals

Especially designed or prepared vacuum seals, with seal feed and seal exhaust connections, for sealing the shaft connecting the compressor or the gas blower rotor with the driver motor so as to ensure a reliable seal against in-leaking of air into the inner chamber of the compressor or gas blower which is filled with UF6. Such seals are normally designed for a buffer gas in-leakage rate of less than 1 000 cm3/min (60 in3/min).

5.3.5. Heat exchangers for cooling UF6

Especially designed or prepared heat exchangers made of or lined with UF6-resistant materials (except stainless steel) or with copper or any combination of those metals, and intended for a leakage pressure change rate of less than 10 Pa (0,0015 psi) per hour under a pressure difference of 100 kPa (15 psi).

5.4. Especially designed or prepared auxiliary systems, equipment and components for use in gaseous diffusion enrichment

Introductory note

The auxiliary systems, equipment and components for gaseous diffusion enrichment plants are the systems of plant needed to feed UF6 to the gaseous diffusion assembly, to link the individual assemblies to each other to form cascades (or stages) to allow for progressively higher enrichments and to extract the 'product` and 'tails` UF6 from the diffusion cascades. Because of the high inertial properties of diffusion cascades, any interruption in their operation, and especially their shutdown, leads to serious consequences. Therefore, a strict and constant maintenance of vacuum in all technological systems, automatic protection from accidents, and precise automated regulation of the gas flow is of importance in a gaseous diffusion plant. All this leads to a need to equip the plant with a large number of special measuring, regulating and controlling systems.

Normally UF6 is evaporated from cylinders placed within autoclaves and is distributed in gaseous form to the entry point by way of cascade header pipework. The 'product` and 'tails` UF6 gaseous streams flowing from exit points are passed by way of cascade header pipework to either cold traps or to compression stations where the UF6 gas is liquefied prior to onward transfer into suitable containers for transportation or storage. Because a gaseous diffusion enrichment plant consists of a large number of gaseous diffusion assemblies arranged in cascades, there are many kilometres of cascade header pipework, incorporating thousands of welds with substantial amounts of repetition of layout. The equipment, components and piping systems are fabricated to very high vacuum and cleanliness standards.

5.4.1. Feed systems/product and tails withdrawal systems

Especially designed or prepared process systems, capable of operating at pressures of 300 kPa (45 psi) or less, including:

- feed autoclaves (or systems), used for passing UF6 to the gaseous diffusion cascades,

- desublimers (or cold traps) used to remove UF6 from diffusion cascades,

- liquefaction stations where UF6 gas from the cascade is compressed and cooled to form liquid UF6,

- 'product` or 'tails` stations used for transferring UF6 into containers.

5.4.2. Header piping systems

Especially designed or prepared piping systems and header systems for handling UF6 within the gaseous diffusion cascades. This piping network is normally of the 'double` header system with each cell connected to each of the headers.

5.4.3. Vacuum systems

(a) Especially designed or prepared large vacuum manifolds, vacuum headers and vacuum pumps having a suction capacity of 5 m3/min. (175 ft3/min.) or more.

(b) Vacuum pumps especially designed for service in UF6-bearing atmospheres made of, or lined with, aluminium, nickel, or alloys bearing more than 60 % nickel. These pumps may be either rotary or positive, may have displacement and fluorocarbon seals, and may have special working fluids present.

5.4.4. Special shut-off and control valves

Especially designed or prepared manual or automated shut-off and control bellows valves made of UF6-resistant materials with a diameter of 40 to 1 500 mm (1,5 to 59'') for installation in main and auxiliary systems of gaseous diffusion enrichment plants.

5.4.5. UF6 mass spectrometers/ion sources

Especially designed or prepared magnetic or quadrupole mass spectrometers capable of taking on-line samples of feed, product or tails, from UF6 gas streams and having all of the following characteristics:

1. unit resolution for atomic mass unit greater than 320;

2. ion sources constructed of or lined with nichrome or monel or nickel plated;

3. Electron bombardment ionisation sources;

4. collector system suitable for isotopic analysis.

Explanatory note

The items listed above either come into direct contact with the UF6 process gas or directly control the flow within the cascade. All surfaces which come into contact with the process gas are wholly made of, or lined with, UF6-resistant materials. For the purposes of the sections relating to gaseous diffusion items the materials resistant to corrosion by UF6 include stainless steel, aluminium, aluminium alloys, aluminium oxide, nickel or alloys containing 60 % or more nickel and UF6-resistant fully fluorinated hydrocarbon polymers.

5.5. Especially designed or prepared systems, equipment and components for use in aerodynamic enrichment plants

Introductory note

In aerodynamic enrichment processes, a mixture of gaseous UF6 and light gas (hydrogen of helium) is compressed and then passed through separating elements wherein isotopic separation is accomplished by the generation of high centrifugal forces over a curved-wall geometry. Two processes of this type have been successfully developed: the separation nozzle process and the vortex tube process. For both processes the main components of a separation stage include cylindrical vessels housing the special separation elements (nozzles or vortex tubes), gas compressors and heat exchangers to remove the heat of compression. An aerodynamic plant requires a number of these stages, so that quantities can provide an important indication of end use. Since aerodynamic processes use UF6 all equipment, pipeline and instrumentation surfaces (that come in contact with the gas) must be made of materials that remain stable in contact with UF6.

Explanatory note

The items listed in this section either come into direct contact with the UF6 process gas or directly control the flow within the cascade. All surfaces which come into contact with the process gas are wholly made of or protected by UF6-resistant materials. For the purpose of the section relating to aerodynamic enrichments items, the materials resistant to corrosion by UF6 include copper, stainless steel, aluminium, aluminium alloys, nickel or alloys containing 60 % or more nickel and UF6-resistant fully fluorinated hydrocarbon polymers.

5.5.1. Separation nozzles

Especially designed or prepared separation nozzles and assemblies thereof. The separation nozzles consist of slit-shaped, curved channels having a radius of curvature less than 1 mm (typically 0,1 to 0,05 mm), resistant to corrosion by UF6 and having a knife-edge within the nozzle that separates the gas flowing through the nozzle into two fractions.

5.5.2. Vortex tubes

Especially designed or prepared vortex tubes and assemblies thereof. The vortex tubes are cylindrical or tapered, made of or protected by materials resistant to corrosion by UF6, having a diameter of between 0,5 cm and 4 cm, a length to diameter ratio of 20:1 or less and with one or more tangential inlets. The tubes may be equipped with nozzle-type appendages at either or both ends.

Explanatory note

The feed gas enters the vortex tube tangentially at one end or through swirl vanes or at numerous tangential positions along the periphery of the tube.

5.5.3. Compressors and gas blowers

Especially designed or prepared axial, centrifugal or positive displacement compressors or gas blowers made of or protected by materials resistant to corrosion by UF6 and with a suction volume capacity of 2 m3/min. or more of UF6/carrier gas (hydrogen or helium) mixture.

Explanatory note

These compressors and gas blowers typically have a pressure ratio between 1.2:1 and 6:1.

5.5.4. Rotary shaft seals

Especially designed or prepared rotary shaft seals, with seal feed and seal exhaust connections, for sealing the shaft connecting the compressor rotor or the gas blower rotor with the driver motor so as to ensure a reliable seal against out-leakage of process gas or in-leakage of air or seal gas into the inner chamber of the compressor or gas blower which is filled with a UF6/carrier gas mixture.

5.5.5. Heat exchangers for gas cooling

Especially designed or prepared heat exchangers made of or protected by materials resistant to corrosion by UF6.

5.5.6. Separation element housings

Especially designed or prepared separation element housings, made of or protected by materials resistant to corrosion by UF6, for containing vortex tubes or separation nozzles.

Explanatory note

These housings may be cylindrical vessels greater than 300 mm in diameter and greater than 900 mm in length, or may be rectangular vessels of comparable dimensions, and may be designed for horizontal or vertical installation.

5.5.7. Feed systems/product and tails withdrawal systems

Especially designed or prepared process systems or equipment for enrichment plants made of or protected by materials resistant to corrosion by UF6, including:

(a) feed autoclaves, ovens, or systems used for passing UF6 to the enrichment process;

(b) desublimers (or cold traps) used to remove UF6 from the enrichment process for subsequent transfer upon heating;

(c) solidification or liquefaction stations used to remove UF6 from the enrichment process by compressing and converting UF6 to a liquid or solid form;

(d) 'product` or 'tails` stations used for transferring UF6 into containers.

5.5.8. Header piping systems

Especially designed or prepared header piping systems, made of or protected by materials resistant to corrosion by UF6 for handling UF6 within the aerodynamic cascades. This piping network is normally of the 'double` header design with each stage or group of stages connected to each of the headers.

5.5.9. Vacuum systems and pumps

(a) Especially designed or prepared vacuum systems having a suction capacity of 5 m3/min or more, consisting of vacuum manifolds, vacuum headers and vacuum pumps, and designed for service in UF6-bearing atmospheres.

(b) Vacuum pumps especially designed or prepared for service in UF6-bearing atmospheres and made of or protected by materials resistant to corrosion by UF6. These pumps may use fluorocarbon seals and special working fluids.

5.5.10. Special shut-off and control valves

Especially designed or prepared manual or automated shut-off and control bellows valves made of or protected by materials resistant to corrosion by UF6 with a diameter of 40 to 1 500 mm for installation in main and auxiliary systems of aerodynamic enrichment plants.

5.5.11. UF6 mass spectrometers/ion sources

Especially designed or prepared magnetic or quadrupole mass spectrometers capable of taking 'on-line` samples of feed, 'product` or 'tails`, from UF6 gas streams and having all of the following characteristics:

1. unit resolution for mass greater than 320;

2. ion sources constructed of or lined with nichrome or monel or nickel plated;

3. electron bombardment ionisation sources;

4. collector system suitable for isotopic analysis.

5.5.12. UF6/carrier gas separation systems

Especially designed or prepared systems for separating UF6 from carrier gas (hydrogen or helium).

Explanatory note

These systems are designed to reduce the UF6 content in the carrier gas to 1 ppm or less and many incorporate equipment such as:

(a) cryogenic heat exchangers and cryoseparators capable of temperatures of -120 °c or less, or

(b) cryogenic refrigeration units capable of temperatures of -120 °C or less, or

(c) separation nozzle or vortex tube units for the separation of UF6 from carrier gas, or

(d) UF6 cold traps capable of temperatures of -20 °C or less.

5.6. Especially designed or prepared systems, equipment and components for use in chemical exchange or ion exchange enrichment plants

Introductory note

The slight difference in mass between the isotopes of uranium causes small changes in chemical reaction equilibria that can be used as a basis for separation of the isotopes. Two processes have been successfully developed: liquid-liquid chemical exchange and solid-liquid ion exchange.

In the liquid-liquid chemical exchange process, immiscible liquid phases (aqueous and organic) are countercurrently contacted to give the cascading effect of thousands of separation stages. The aqueous phase consists of uranium chloride in hydrochloric acid solution; the organic phase consists of an extractant containing uranium chloride in an organic solvent. The contactors employed in the separation cascade can be liquid-liquid exchange columns (such as pulsed columns with sieve plates) or liquid centrifugal contactors. Chemical conversions (oxidation and reduction) are required at both ends of the separation cascade in order to provide for the reflux requirements at each end. A major design concern is to avoid contamination of the process streams with certain metal ions. Plastic, plastic-lined (including use of fluorocarbon polymers) and/or glass-lined columns and piping are therefore used.

In the solid-liquid ion-exchange process, enrichment is accomplished by uranium adsorption/desorption on a special, very fast-acting, ion-exchange resin or adsorbent. A solution of uranium in hydrochloric acid and other chemical agents is passed through cylindrical enrichment columns containing packed beds of the adsorbent. For a continuous process, a reflux system is necessary to release the uranium from the adsorbent back into the liquid flow so that 'product` and 'tails` can be collected. This is accomplished with the use of suitable reduction/oxidation chemical agents that are fully regenerated in separate external circuits and that may be partially regenerated within the isotopic separation columns themselves. The presence of hot concentrated hydrochloric acid solutions in the process requires that the equipment be made of or protected by special corrosion-resistant materials.

5.6.1. Liquid-liquid exchange columns (chemical exchange)

Countercurrent liquid-liquid exchange columns having mechanical power input (i.e., pulsed columns with sieve plates, reciprocating plate columns, and columns with internal turbine mixers), especially designed or prepared for uranium enrichment using the chemical exchange process. For corrosion resistance to concentrated hydrochloric acid solutions, these columns and their internals are made of or protected by suitable plastic materials (such as fluorocarbon polymers) or glass. The stage residence time of the columns is designed to be short (30 seconds or less).

5.6.2. Liquid-liquid centrifugal contactors (chemical exchange)

Liquid-liquid centrifugal contactors especially designed or prepare d for uranium enrichment using the chemical exchange process. Such contactors use rotation to achieve dispersion of the organic and aqueous streams and then centrifugal force to separate the phases. For corrosion resistance to concentrated hydrochloric acid solutions, the contactors are made of or are lined with suitable plastic materials (such as fluorocarbon polymers) or are lined with glass. The stage residence time of the centrifugal contactors is designed to be short (30 seconds or less).

5.6.3. Uranium reduction systems and equipment (chemical exchange)

(a) Especially designed or prepared electrochemical reduction cells to reduce uranium from one valence state to another for uranium enrichment using the chemical exchange process. The cell materials in contact with process solutions must be corrosion resistant to concentrated hydrochloric acid solutions.

Explanatory note

The cell cathodic compartment must be designed to prevent reoxidation of uranium to its higher valence state. To keep the uranium in the cathodic compartment, the cell may have an impervious diaphragm membrane constructed of special cation exchange material. The cathode consists of a suitable solid conductor such as graphite.

(b) Especially designed or prepared systems at the product end of the cascade for taking the U4+ out of the organic stream, adjusting the acid concentration and feeding to the electrochemical reduction cells.

Explanatory note

These systems consist of solvent extraction equipment for stripping the U4+ from the organic stream into an aqueous solution, evaporation and/or other equipment to accomplish solution pH adjustment and control, and pumps or other transfer devices for feeding to the electrochemical reduction cells. A major design concern is to avoid contamination of the aqueous stream with certain metal ions. Consequently, for those parts in contact with the process stream, the system is constructed of equipment made of or protected by suitable materials (such as glass, fluorocarbon polymers, polyphenyl sulfate, polyether sulfone, and resin-impregnated graphite).

5.6.4. Feed preparation systems (chemical exchange)

Especially designed or prepared systems for producing high-purity uranium chloride feed solutions for chemical exchange uranium isotope separation plants.

Explanatory note

These systems consist of dissolution, solvent extraction and/or ion exchange equipment for purification and electrolytic cells for reducing the uranium U6+ or U4+ to U3+. These systems produce uranium chloride solutions having only a few parts per million of metallic impurities such as chromium, iron, vanadium, molybdenum and other bivalent or higher multi-valent cations. Materials of construction for portions of the systems processing high-purity U3+ include glass, fluorocarbon polymers, polyphenyl sulfate or polyether sulfone plastic-lined and resin-impregnated graphite.

5.6.5. Uranium oxidation systems (chemical exchange)

Especially designed or prepared systems for oxidation of U3+ to U4+ for return to the uranium isotope separation cascade in the chemical exchange enrichment process.

Explanatory note

These systems may incorporate equipment such as:

(a) equipment for contacting chlorine and oxygen with the aqueous effluent from the isotope separation equipment and extracting the resultant U4+ into the stripped organic stream returning from the product end of the cascade,

(b) equipment that separates water from hydrochloric acid so that the water and the concentrated hydrochloric acid may be reintroduced to the process at the proper locations.

5.6.6. Fast-reacting ion exchange resins/adsorbents (ion exchange)

Fast-reacting ion-exchange resins or adsorbents especially designed or prepared for uranium enrichment using the ion exchange process, including porous macroreticular resins, and/or pellicular structures in which the active chemical exchange groups are limited to a coating on the surface of an inactive porous support structure, and other composite structures in any suitable form including particles or fibres. These ion exchange resins/adsorbents have diameters of 0,2 mm or less and must be chemically resistant to concentrated hydrochloric acid solutions as well as physically strong enough so as not to degrade in the exchange columns. The resins/adsorbents are especially designed to achieve very fast uranium isotope exchange kinetics (exchange rate half-time of less than 10 seconds) and are capable of operating at a temperature in the range of 100 °C to 200 °C.

5.6.7. Ion exchange columns (ion exchange)

Cylindrical columns greater than 1 000 mm in diameter for containing and supporting packed beds of ion exchange resin/adsorbent, especially designed or prepared for uranium enrichment using the ion exchange process. These columns are made of or protected by materials (such as titanium or fluorocarbon plastics) resistant to corrosion by concentrated hydrochloric acid solutions and are capable of operating at a temperature in the range of 100 °C to 200 °C and pressures above 0,7 MPa (102 psia).

5.6.8. Ion exchange reflux systems (ion exchange)

(a) Especially designed or prepared chemical or electrochemical reduction systems for regeneration of the chemical reducing agent(s) used in ion exchange uranium enrichment cascades.

(b) Especially designed or prepared chemical or electrochemical oxidation systems for regeneration of the chemical oxidising agent(s) used in ion exchange uranium enrichment cascades.

Explanatory note

The ion exchange enrichment process may use, for example, trivalent titanium (Ti3+) as a reducing cation in which case the reduction system would regenerate Ti3+ by reducing Ti4+. The process may use, for example, trivalent iron (Fe3+) as an oxidant in which case the oxidation system would regenerate Fe3+ by oxidising Fe2+.

5.7. Expecially designed or prepared systems, equipment and components for use in laser-based enrichment plants

Introductory note

Present systems for enrichment processes using lasers fall into two categories: those in which the process medium is atomic uranium vapour and those in which the process medium is the vapour of a uranium compound. Common nomenclature for such processes include: first category, atomic vapour laser isotope separation (AVLIS or SILVA); second category, molecular laser isotope separation (MLIS or MOLIS) and chemical reaction by isotope selective laser activation (CRISLA). The systems, equipment and components for laser enrichment plants embrace:

(a) devices to feed uranium-metal vapour (for selective photo-ionisation) or devices to feed the vapour of a uranium compound (for photo-dissociation or chemical activation);

(b) devices to collect enriched and depleted uranium metal as 'product` and 'tails` in the first category, and devices to collect dissociated or reacted compounds as 'product` and unaffected material as 'tails` in the second category;

(c) process laser systems to selectively excite the uranium-235 species, and (d) feed preparation and product conversion equipment. The complexity of the spectroscopy of uranium atoms and compounds may require incorporation of any of a number of available laser technologies.

Explanatory note

Many of the items listed in this section come into direct contact with uranium metal vapour or liquid or with process gas consisting of UF6 or a mixture of UF6 and other gases. All surfaces that come into contact with the uranium or UF6 are wholly made of or protected by corrosion-resistant materials. For the purposes of the section relating to laser-based enrichment items, the materials resistant to corrosion by the vapour or liquid of uranium metal or uranium alloys include yttria-coated graphite and tantalum; and the materials resistant to corrosion by UF6 include copper, stainless steel, aluminium, aluminium alloys, nickel or alloys containing 60 % or more nickel and UF6-resistant fully fluorinated hydrocarbon polymers.

5.7.1. Uranium vaporisation systems (AVLIS)

Especially designed or prepared uranium vaporisation systems which contain high-power strip or scanning electron beam guns with a delivered power on the target of more than 2,5 kW/cm.

5.7.2. Liquid uranium metal handling systems (AVLIS)

Especially designed or prepared liquid metal handling systems for molten uranium or uranium alloys, consisting of crucibles and cooling equipment for the crucibles.

Explanatory note

The crucibles and other parts of this system that come into contact with molten uranium and uranium alloys are made of or protected by materials of suitable corrosion and heat resistance. Suitable materials include tantalum, yttria-coated graphite, graphite coated with other rare earth oxides or mixtures thereof.

5.7.3. Uranium metal 'product` and 'tails` collector assemblies (AVLIS)

Especially designed or prepared 'product` and 'tails` collector assemblies for uranium metal in liquid or solid form.

Explanatory note

Components for these assemblies are made of or protected by materials resistant to the heat and corrosion of uranium metal vapour or liquid (such as yttria-coated graphite or tantalum) and may include pipes, valves, fittings, 'gutters`, feed-throughs, heat exchangers and collector plates for magnetic, electrostatic or other separation methods.

5.7.4. Separator module housings (AVLIS)

Especially designed or prepared cylindrical or rectangular vessels for containing the uranium metal vapour source, the electron beam gun, and the 'product` and 'tails` collectors.

Explanatory note

These housings have multiplicity of ports for electrical and water feed-throughs, laser beam windows, vacuum pump connections and instrumentation diagnostics and monitoring. They have provisions for opening and closure to allow refurbishment of internal components.

5.7.5. Supersonic expansion nozzles (MLIS)

Especially designed or prepared supersonic expansion nozzles for cooling mixtures of UF6 and carrier gas to 150 K or less and which are corrosion resistant to UF6.

5.7.6. Uranium pentafluoride product collectors (MLIS)

Especially designed or prepared uranium pentafluoride (UF5) solid product collectors consisting of filter, impact, or cyclone-type collectors, or combinations thereof, and which are corrosion resistant to the UF5/UF6 environment.

5.7.7. UF6/carrier gas compressors (MLIS)

Especially designed or prepared compressors for UF6/carrier gas mixtures, designed for long term operation in a UF6 environment. The components of these compressors that come into contact with process gas are made of or protected by materials resistant to corrosion by UF6.

5.7.8. Rotary shaft seals (MLIS)

Especially designed or prepared rotary shaft seals, with seal feed and seal exhaust connections, for sealing the shaft connecting the compressor rotor with the driver motor so as to ensure a reliable seal against out-leakage of process gas or in-leakage of air or seal gas into the inner chamber of the compressor which is filled with a UF6/carrier gas mixture.

5.7.9. Fluorination systems (MLIS)

Especially designed or prepared systems for fluorinating UF5 (solid) to UF6 (gas).

Explanatory note

These systems are designed to fluorinate the collected UF5 powder to UF6 for subsequent collection in product containers or for transfer as feed to MLIS units for additional enrichment. In one approach, the fluorination reaction may be accomplished within the isotope separation system to react and recover directly off the 'product` collectors. In another approach, the UF5 powder may be removed/transferred from the 'product` collectors into a suitable reaction vessel (e.g., fluidised-bed reactor, screw reactor or flame tower) for fluorination. In both approaches, equipment for storage and transfer of fluorine (or other suitable fluorinating agents) and for collection and transfer of UF6 are used.

5.7.10. UF6 mass spectrometers/ion sources (MLIS)

Especially designed or prepared magnetic or quadrupole mass spectrometers capable of taking 'on-line` samples of feed, 'product` or 'tails`, from UF6 gas streams and having all of the following characteristics:

1. unit resolution for mass greater than 320;

2. ion sources constructed of or lined with nichrome or monel or nickel plated;

3. electron bombardment ionisation sources;

4. collector system suitable for isotopic analysis.

5.7.11. Feed systems/product and tails withdrawal systems (MLIS)

Especially designed or prepared process systems or equipment for enrichment plants made of or protected by materials resistant to corrosion by UF6, including:

(a) feed autoclaves, ovens, or systems used for passing UF6 to the enrichment process;

(b) desublimers (or cold traps) used to remove UF6 from the enrichment process for subsequent transfer upon heating;

(c) solidification or liquefaction stations used to remove UF6 from the enrichment process by compressing and converting UF6 to a liquid or solid form;

(d) 'product` or 'tails` stations used for transferring UF6 into containers.

5.7.12. UF6/carrier gas separation systems (MLIS)

Especially designed or prepared process systems for separating UF6 from carrier gas. The carrier gas may be nitrogen, argon, or other gas.

Explanatory note

These systems may incorporate equipment such as:

(a) cryogenic heat exchangers or cryoseparators capable of temperatures of -120 °C or less, or

(b) cryogenic refrigeration units capable of temperatures of -120 °C or less, or

(c) UF6 cold traps capable of temperatures of -20 °C or less.

5.7.13. Laser systems (AVLIS, MLIS and CRISLA)

Lasers or laser systems especially designed or prepared for the separation of uranium isotopes.

Explanatory note

The laser system for the AVLIS process usually consists of two lasers: a copper vapour laser and a dye laser. The laser system for MLIS usually consists of a CO2 or excimer laser and a multipass optical cell with revolving mirrors at both ends. Lasers or laser systems for both processes require a spectrum frequency stabiliser for operation over extended periods of time.

5.8. Especially designed or prepared systems, equipment and components for use in plasma separation enrichment plants

Introductory note

In the plasma separation process, a plasma of uranium ions passes through an electric field tuned to the U-235 ion resonance frequency so that they preferentially absorb energy and increase the diameter of their corkscrew-like orbits. Ions with a large-diameter path are trapped to produce a product enriched in U-235. The plasma, which is made by ionising uranium vapour, is contained in a vacuum chamber with a high-strength magnetic field produced by a superconducting magnet. The main technological systems of the process include the uranium plasma generation system, the separator module with superconducting magnet and metal removal systems for the collection of 'product` and 'tails`.

5.8.1. Microwave power sources and antennae

Especially designed or prepared microwave power sources and antennae for producing or accelerating ions and having the following characteristics: greater than 30 GHz frequency and greater than 50 kW mean power output for ion production.

5.8.2. Ion excitation coils

Especially designed or prepared radio frequency ion excitation coils for frequencies of more than 100 kHz and capable of handling more than 40 kW mean power.

5.8.3. Uranium plasma generation systems

Especially designed or prepared systems for the generation of uranium plasma, which may contain high-power strip or scanning electron beam guns with a delivered power on the target of more than 2,5 kW/cm.

5.8.4. Liquid uranium metal handling systems

Especially designed or prepared liquid metal handling systems for molten uranium or uranium alloys, consisting of crucibles and cooling equipment for the crucibles.

Explanatory note

The crucibles and other parts of this system that come into contact with molten uranium or uranium alloys are made of or protected by materials of suitable corrosion and heat resistance. Suitable materials include tantalum, yttria-coated graphite, graphite coated with other rare earth oxides or mixtures thereof.

5.8.5. Uranium metal 'product` and 'tails` collector assemblies

Especially designed or prepared 'product` and 'tails` collector assemblies for uranium metal in solid form. These collector assemblies are made of or protected by materials resistant to the heat and corrosion of uranium metal vapour, such as yttria-coated graphite or tantalum.

5.8.6. Separator module housings

Cylindrical vessels especially designed or prepared for use in plasma separation enrichment plants for containing the uranium plasma source, radio-frequency drive coil and the 'product` and 'tail` collectors.