Iesniedz Agrārās,vides un

Saeimas Prezidijam

 

 

 

Agrārās, vides un reģionālās politikas komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā otrajam lasījumam sagatavoto likumprojektu „Grozījums Ciltsdarba likumā” (Reģ. Nr. 308/Lp 9).

 

 

Pielikumā: apkopoto priekšlikumu tabula likumprojekta

otrajam lasījumam uz …. lpp.

 

 

                    Ar cieņu,

                    komisijas priekšsēdētāja

 

 

                                                                   Anna Seile

                                                                  

         


 

 

Iesniedz Agrārās,vides un

reģionālās politikas komisija                                                                                                                                                                Likumprojekts otrajam lasījumam

                                                                                                                                                                                               

 

Grozījums Ciltsdarba likumā

(reģ. nr. 308)

 

 

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Pr.nr.

Iesniegtie priekšlikumi

(2)

Komisijas slēdziens

Komisijas atbalstītā redakcija

1

2

3

4

5

6

 

Grozījums Ciltsdarba likumā

 

 

 

Grozījumi Ciltsdarba likumā

Ciltsdarba likums

Izdarīt Ciltsdarba likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 10.nr.; 1999, 2.nr.; 2000, 8.nr.; 2004, 2., 23.nr.; 2006, 1.nr.; 2007, 3.nr.) šādu grozījumu:

 

 

 

 

Redakcionāli precizēts

Izdarīt Ciltsdarba likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 10.nr.; 1999, 2.nr.; 2000, 8.nr.; 2004, 2., 23.nr.; 2006, 1.nr.; 2007, 3.nr.) šādu grozījumu:

 

 

4.pants

 

 

 

 

 

 

(1) Zemkopības ministrija:

 

 

 

 

 

 

1) koordinē vienotu ciltsdarba stratēģiju dzīvnieku saimnieciski derīgo īpašību izkopšanā un atražošanā;

 

 

 

 

 

 

2) sagatavo priekšlikumus par investīciju ieguldīšanu ciltsdarbā;

 

 

 

 

 

 

3) (izslēgts ar 24.11.2005. likumu);

 

 

 

 

 

4) izstrādā ar ciltsdarbu saistīto normatīvo aktu projektus;

 

 

 

 

 

5) saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību pasūtījumu" izvēlas konkrētas šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijas, kuras pilnvaro pildīt ar ciltsdarbu saistītās valsts pārvaldes funkcijas.

 

 

 

 

 

 

 

1

Atbildīgā komisija

Izslēgt 4. panta pirmās daļas 5. punktu.

 

Atbalstīt

1. Izslēgt 4. panta pirmās daļas 5. punktu.

 

(2) Zemkopības ministrs ministrijas padotībā esošajām institūcijām apstiprina:

 

 

 

 

 

1) instrukciju par šķirnes dzīvnieku ciltsvērtības noteikšanu;

 

 

 

 

 

2) instrukciju par pārraugu, mākslīgās apsēklošanas tehniķu un dzīvnieku vērtēšanas ekspertu apmācību un sertificēšanas procedūru.

 

 

 

 

 

(3) Instrukcijas un ieteikumi tiek publicēti laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

 

 

 

 

(4) Zemkopības ministrs izveido šķirnes dzīvnieku audzēšanas konsultatīvās padomes.

 

 

 

 

 

         10.pants

 

 

 

 

 

(1) Ciltsdarbu veic:

 

 

 

 

 

1) komersanti, kas atbilstoši to statūtiem veic ar ciltsdarbu saistītās funkcijas, dzīvnieku īpašnieki, kā arī šā likuma 5.pantā minētās fiziskās personas;

 

 

 

 

 

2) šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijas, kuru atbilstības kritērijus nosaka Ministru kabinets, paredzot šīm organizācijām noteiktus mērķus un uzdevumus ciltsdarba veikšanai;

Izteikt 10.panta pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

 

"2) šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijas. Šķirnes dzīvnieku audzētāju organizāciju atbilstības kritērijus un šķirnes dzīvnieku audzētāju organizāciju statusa piešķiršanas kārtību nosaka Ministru kabinets;".

2

Atbildīgā komisija

Izteikt 10. panta pirmās daļas 2. punktu šādā redakcijā:

“2) šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijas, kurām Ministru kabinets deleģē pildīt ar ciltsdarbu saistītus valsts pārvaldes uzdevumus. Šķirnes dzīvnieku audzētāju atbilstības kritērijus un šķirnes dzīvnieku audzētāju organizāciju statusa piešķiršanas kārtību nosaka Ministru kabinets;”.

Atbalstīt

2. Izteikt 10. panta pirmās daļas 2. punktu šādā redakcijā:

“2) šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijas, kurām Ministru kabinets deleģē pildīt ar ciltsdarbu saistītus valsts pārvaldes uzdevumus. Šķirnes dzīvnieku audzētāju atbilstības kritērijus un šķirnes dzīvnieku audzētāju organizāciju statusa piešķiršanas kārtību nosaka Ministru kabinets;”.

3) šķirnes dzīvnieku audzēšanas saimniecības, kuru atbilstības kritērijus nosaka Ministru kabinets, paredzot šķirnes dzīvnieku audzēšanas saimniecību statusa piešķiršanas kārtību.

 

 

 

 

 

(2) Šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijas:

 

 

 

 

 

1) izstrādā, apstiprina un īsteno ciltsdarba programmas, kas regulē attiecīgo dzīvnieku sugu un šķirņu ciltsdarbu;

 

 

 

 

 

2) kārto liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu Valsts ciltsgrāmatu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

 

 

 

 

 

3) kārto liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu ciltsdokumentāciju Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

 

 

 

 

 

4) sagatavo priekšlikumus ciltsdarbu regulējošo normatīvo aktu (instrukciju, ieteikumu) projektiem;

 

 

 

 

 

5) piedalās lopkopības izstāžu organizēšanā;

 

 

 

 

 

6) pārstāv šķirnes dzīvnieku audzētājus Latvijā un ārvalstīs;