Grozījums Ciltsdarba likumā

Likumprojekts

 

Grozījums Ciltsdarba likumā

 

Izdarīt Ciltsdarba likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 10.nr.; 1999, 2.nr.; 2000, 8.nr.; 2004, 2., 23.nr.; 2006, 1.nr.; 2007, 3.nr.) šādu grozījumu:

 

Izteikt 10.panta pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

 

"2) šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijas. Šķirnes dzīvnieku audzētāju organizāciju atbilstības kritērijus un šķirnes dzīvnieku audzētāju organizāciju statusa piešķiršanas kārtību nosaka Ministru kabinets;".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemkopības ministrs

M.Roze

 

 

 

Likumprojekta “Grozījums Ciltsdarba likumā”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Ciltsdarba likuma 3.pants nosaka, ka likums attiecas uz personām, kas nodarbojas ar lauksaimniecības dzīvnieku – liellopu, cūku, aitu, kazu, zirgu, kažokzvēru, trušu, vistu, pīļu, zosu, tītaru, medus bišu un iežogotās platībās (izņemot medību saimniecības) turētu savvaļas dzīvnieku audzēšanu, un uz personām un valsts pārvaldes iestādēm un institūcijām, kuras pilda ar ciltsdarbu saistītas funkcijas. Pamatojoties uz šī likuma 1.panta 13.punktu, ar ciltsdarbu saistītās valsts pārvaldes funkcijas pilda šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijas. Ciltsdarba likuma 10.panta pirmās daļas 2.punktā ietvertais deleģējums Ministru kabinetam nosaka šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijas atbilstības kritērijus, kā arī mērķus un uzdevumus ciltsdarba veikšanai, bet nenosaka šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijas statusa piešķiršanas kārtību.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekts "Grozījums Ciltsdarba likumā" (turpmāk - likumprojekts) paredz precizēt Ciltsdarba likuma 10.panta pirmās daļas 2.punktā ietverto deleģējumu Ministru kabinetam, nosakot šķirnes dzīvnieku audzētāju organizāciju atbilstības kritērijus un statusa piešķiršanas kārtību. Saskaņā ar likumprojektā ietverto deleģējumu Ministru kabinetam tiks izdoti atbilstoši Ministru kabineta noteikumi.

3. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Šis likumprojekts regulē personu darbību lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas un ciltsdarba jomā, lai saglabātu un uzlabotu dzīvnieku produktivitāti un konkurētspēju, sekmējot augstražīgu ganāmpulku izaudzēšanu un ekonomisku lopkopības produkcijas ražošanu.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais 2007.gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

2008.

2009.

2010.

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

6. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Līdz 2007.gada 30.martam Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par šķirnes dzīvnieku audzētāju organizāciju atbilstības kritērijiem un šķirnes dzīvnieku audzētāju organizāciju statusa piešķiršanas kārtību” tiks iesniegts izskatīšanai Ministru kabinetā. Līdz ar šo Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanos, spēku zaudē Ministru kabineta 2000.gada 24.oktobra noteikumi Nr.367 “Noteikumi par šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijas atbilstības kritērijiem”.

2. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2.tabula

Latvijas tiesību akta projekta norma

ES tiesību akta un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe

Komentāri

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Likumprojekta sagatavošanas laikā konsultācijas notikušas ar Latvijas šķirnes dzīvnieku audzētāju savienību, Latvijas Holšteinas šķirnes lopu audzētāju asociāciju, Latvijas gaļas liellopu audzētāju asociāciju, Cūku ciltsdarba centru, SIA „Agrosels”, Latvijas zirgaudzētāju biedrību, Latvijas šķirnes zirgu audzētāju asociāciju, Latvijas aitu audzētāju asociāciju, Latvijas kazu audzētāju apvienību, Latvijas kazkopības biedrību, Savvaļas dzīvnieku audzētāju asociāciju, Latvijas zvērkopju asociāciju, Latvijas sīkdzīvnieku audzētāju biedrību „Trusis un citi” un biedrību „Latvijas strauss”.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādātie tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijas likumprojektu atbalsta.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Latvijas šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijas informētas elektroniski.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Šī likumprojekts un tam pakārtoto normatīvo aktu izpildes kontroli nodrošina Ciltsdarba valsts inspekcija.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likumprojekts tiks publicēts oficiālajā preses izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājā”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

Indivīds savas tiesības var aizstāvēt administratīvā procesa kārtībā.

4. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

Zemkopības ministra vietā -

īpašu uzdevumu ministrs Eiropas

Savienības līdzekļu apguves lietās                                              N.Broks

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts sekretāre

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

D.Lucaua

 

 

S.Grigaļūna

 

 

 

I.Smilga

 

 

B.Ingiļāvičute

26.02.2007. 9:11

865

B.Ingiļāvičute

7027611, Biruta.Ingilavicute@zm.gov.lv