Iesniedz Agrārās,vides un

Saeimas Prezidijam

 

 

 

Agrārās, vides un reģionālās politikas komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā trešajam lasījumam sagatavoto likumprojektu „Grozījumi likumā „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”” (Reģ. nr. 306/Lp9)..

 

 

Pielikumā: apkopoto priekšlikumu tabula likumprojekta

trešajam lasījumam uz …. lpp.

 

 

                   Ar cieņu,

                   komisijas priekšsēdētāja

 

 

                                                                   Anna Seile

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iesniedz Agrārās,vides un

reģionālās politikas komisija                                                                                                                                                         Likumprojekts trešajam  lasījumam

                                                                                                                                                                                               

 

Grozījumi likumā “Par ietekmes uz vidi novērtējumu”

(reģ. nr. 306/Lp9)

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Otrā lasījuma redakcija

Pr.nr.

Iesniegtie priekšlikumi

(6)

Komisijas slēdziens

Komisijas atbalstītā redakcija

1

2

3

4

5

6

 

Grozījumi likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu"

 

 

 

 

Grozījumi likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu"

 

 

Izdarīt likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 23.nr.; 2001, 13.nr.; 2003, 15.nr.; 2004, 7.nr.; 2005, 20.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 23.nr.; 2001, 13.nr.; 2003, 15.nr.; 2004, 7.nr.; 2005, 20.nr.) šādus grozījumus:

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

1.  1.pantā:

 

 

 

1.  1.pantā:

 

---------------------------------------

3) paredzētā darbība - aprīkojuma un tehnoloģijas ieviešana, papildināšana vai maiņa, būvniecība, dabas resursu ieguve vai izmantošana, kā arī citas darbības, kuru veikšana vai galarezultāts var būtiski ietekmēt vidi;

 

izteikt 3. un 4.punktu šādā redak cijā:

"3) paredzētā darbība – aprīkojuma, iekārtas un tehnoloģijas ieviešana, papildināšana vai maiņa, projekta īstenošana, būvniecība, dabas resursu ieguve vai izmantošana, cilvēka darbības neskartu vai mazpārveidotu teritoriju un ainavu ietekmēšana, kā arī citas darbības, kuru veikšana vai galarezultāts var būtiski ietekmēt vidi;

 

 

 

 

izteikt 3. un 4.punktu šādā redakcijā:

"3) paredzētā darbība – aprīkojuma, iekārtas un tehnoloģijas ieviešana, papildināšana vai maiņa, projekta īstenošana, būvniecība, dabas resursu ieguve vai izmantošana, cilvēka darbības neskartu vai mazpārveidotu teritoriju un ainavu ietekmēšana, kā arī citas darbības, kuru veikšana vai galarezultāts var būtiski ietekmēt vidi;

 

4) ierosinātājs - fiziskā vai juridiskā persona, kas gatavojas veikt kādu no šā likuma 4.pantā minētajām paredzētajām darbībām;

 

-----------------------

4) ierosinātājs – privātpersona, atvasināta publiska persona, tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde, kura gatavojas veikt paredzēto darbību un ir iesniegusi iesniegumu par attiecīgās darbības veikšanu;".

 

 

 

Redakcionāli precizēts

4) ierosinātājs – privātpersona, atvasināta publiska persona, tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde, kura gatavojas veikt paredzēto darbību un ir iesniegusi kompetentajai institūcijai iesniegumu par attiecīgās darbības veikšanu;".

 

4.pants. Ietekmes novērtējuma nepieciešamība

 

 

 

 

 

(1) Ietekmes novērtējums ir nepieciešams paredzētajām darbībām:

 

 

 

 

 

1) kuras ir saistītas ar šā likuma 1.pielikumā minētajiem objektiem;

 

 

 

 

 

2) kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams saskaņā ar Latvijas Republikas noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem;

 

 

 

 

 

3) kurām to nosaka šā likuma 6.pantā minētā kompetentā institūcija:

 

 

 

 

 

a) saskaņā ar sākotnējā izvērtējuma rezultātiem,

 

 

 

 

 

b) ja vairākas paredzētās darbības ietekmē vienu un to pašu teritoriju, ņemot vērā paredzēto darbību kopējo un savstarpējo ietekmi;

 

 

 

 

 

c) (izslēgts ar 15.09.2005. likumu).

 

 

 

 

 

(2) Ja paredzētajai darbībai ietekmes novērtējums nav nepieciešams, reģionālās vides pārvaldes vadītājs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izdod tehniskos noteikumus katrai konkrētajai paredzētajai darbībai. Ministru kabinets nosaka paredzētās darbības, kuru veikšanai nepieciešami tehniskie noteikumi, prasības attiecībā uz tehnisko noteikumu saturu, to pieprasīšanas un sagatavošanas kārtību.

 

 

 

 

 

(21) Tehniskajos noteikumos ietvertās vides aizsardzības prasības reģionālās vides pārvaldes vadītājs var grozīt visā tehnisko noteikumu darbības laikā.

 

 

 

 

 

(3) Stratēģisko novērtējumu veic plānošanas dokumentiem, arī tiem, kuri saistīti ar Eiropas Savienības līdzfinansējuma izmantošanu, un to grozījumiem, ja attiecīgos plānošanas dokumentus saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai citiem noteikumiem izstrādā vai pieņem Saeima, Ministru kabinets, pašvaldība, valsts vai pašvaldības institūcija:

 

 

 

 

 

1) lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības, enerģētikas, rūpniecības, transporta, atkritumu apsaimniekošanas, ūdens resursu apsaimniekošanas, telekomunikāciju, tūrisma, derīgo izrakteņu ieguves jomā un plānošanas dokumentiem, kuri saistīti ar reģionālo attīstību, zemes izmantošanu, teritoriju plānojumiem un ietver pamatnosacījumus šā likuma 1. vai 2.pielikumā paredzēto darbību īstenošanai;

 

 

 

 

 

 

2) kas var būtiski ietekmēt Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000), izņemot plānošanas dokumentus, kuri nosaka dabas aizsardzības un apsaimniekošanas prasības un pasākumus attiecībā uz šīm teritorijām.

 

 

 

 

 

(4) Stratēģisko novērtējumu veic plānošanas dokumentiem jomās, kuras nav minētas šā panta trešās daļas 1.punktā, ja tie ietver pamatnosacījumus paredzēto darbību īstenošanai un plānošanas dokumentu īstenošana var būtiski ietekmēt vidi.

 

 

 

 

 

(5) Šā panta trešajā daļā minētajiem plānošanas dokumentiem, kuri attiecas uz nelielu teritoriju izmantošanu vietējās pašvaldības līmenī, kā arī šā panta trešajā daļā minēto plānošanas dokumentu nelieliem tehniskiem grozījumiem stratēģisko novērtējumu neveic, izņemot gadījumus, kad šo dokumentu īstenošana var būtiski ietekmēt vidi.

 

 

 

 

 

(6) Šā likuma noteikumi neattiecas uz:

 

 

 

 

 

1) paredzētajām darbībām un plānošanas dokumentiem, kas saistīti tikai ar valsts aizsardzību;

2.  4.pantā:

izslēgt sestās daļas 1.punktā vārdus "paredzētajām darbībām un";

 

 

 

 

2.  4.pantā:

izslēgt sestās daļas 1.punktā vārdus "paredzētajām darbībām un";

 

2) plānošanas dokumentiem, kas saistīti tikai ar ārkārtas situācijām;

 

 

 

 

 

3) plānošanas dokumentiem finanšu vai budžeta jomā.

 

 

 

 

 

 

papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

 

"(7) Ministru kabinets, izdodot atsevišķu rīkojumu, var nepiemērot ietekmes novērtējumu paredzētajām darbībām, kas saistītas ar valsts aizsardzību, ja tas var nelabvēlīgi ietekmēt attiecīgo paredzēto darbību mērķu sasniegšanu."

 

1

 

 

 

 

2

Vides ministrs R.Vējonis

Aizstāt 4. panta septītajā daļā vārdu “tas”ar vārdiem “ietekmes novērtējums”.

 

Atbildīgā komisija

Aizstāt 4. panta septītajā daļā vārdu “tas”ar vārdiem “ietekmes novērtējuma procedūras piemērošana”.

 

Atbalstīt daļēji,

iekļauts 2. priekšlik.

 

 

Atbalstīt

papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

 

"(7) Ministru kabinets, izdodot atsevišķu rīkojumu, var nepiemērot ietekmes novērtējumu paredzētajām darbībām, kas saistītas ar valsts aizsardzību, ja ietekmes novērtējuma procedūras piemērošana var nelabvēlīgi ietekmēt attiecīgo paredzēto darbību mērķu sasniegšanu."

 

4.1 pants. Paredzētās darbības Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijās (NATURA 2000)

 

 

 

 

 

 

(1) Ja paredzēta darbība, kuras īstenošana saskaņā ar šā likuma 6.pantā minētās kompetentās institūcijas lēmumu var būtiski ietekmēt Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000), bet kura nav minēta šā likuma 1. un 2.pielikumā un kuras īstenošanai nav jāveic ietekmes novērtējums saskaņā ar šā likuma 14.pantu, tās ietekmi uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000) novērtē saskaņā ar atsevišķi noteiktu kārtību.

3. 4.1 pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdu un skaitli  “un 2. “;

 

 

 

3. 4.1 pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdu un skaitli  “un 2. “;

(2) Šā panta pirmajā daļā minēto atsevišķo kārtību, kādā novērtējama paredzētās darbības ietekme uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000), nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

 

papildināt pantu

 ar  trešo daļu šādā redakcijā:

 

(3) Ja paredzētajai darbībai  veic ietekmes novērtējumu un šīs darbības īstenošana var būtiski ietekmēt Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000), veic novērtējumu par ietekmi uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000) un novērtējuma ziņojumu ietver darba ziņojumā par ietekmes novērtējumu un noslēguma ziņojumā par ietekmes novērtējumu saskaņā ar Ministru kabineta noteikto kārtību.”

3

Vides ministrs R.Vējonis

Aizstāt 4.1 panta trešajā daļā vārdus “Ministru kabineta”ar vārdiem “normatīvajos aktos par ietekmes novērtējumu”.

Atbalstīt

 

papildināt pantu

 ar  trešo daļu šādā redakcijā:

 

“(3) Ja paredzētajai darbībai  veic ietekmes novērtējumu un šīs darbības īstenošana var būtiski ietekmēt Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000), veic novērtējumu par ietekmi uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000) un novērtējuma ziņojumu ietver darba ziņojumā par ietekmes novērtējumu un noslēguma ziņojumā par ietekmes novērtējumu saskaņā ar normatīvajos aktos par ietekmes novērtējumu noteikto kārtību.”

5.pants. Ietekmes novērtējuma finansēšana

 

 

 

 

 

Ietekmes uz vidi novērtējumu un ietekmes sākotnējo izvērtējumu finansē paredzētās darbības ierosinātājs. Stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu finansē plānošanas dokumenta izstrādātājs (turpmāk - izstrādātājs).

3. Papildināt 5.pantu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

 

"Par ietekmes sākotnējo izvērtējumu paredzētās darbības ierosinātājs maksā valsts nodevu Ministru kabineta noteiktajā apmērā un kārtībā."

 

 

 

 

 

4. Papildināt 5.pantu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

 

"Par ietekmes sākotnējo izvērtējumu paredzētās darbības ierosinātājs maksā valsts nodevu Ministru kabineta noteiktajā apmērā un kārtībā."

 

 

 

4. Papildināt likumu ar 8.1 pantu šādā redakcijā:

                    

"8.1 pants. Paredzētās darbības pieteikšana Valsts vides dienestam

 

 

 

 

5. Papildināt likumu ar 8.1 pantu šādā redakcijā:

                    

"8.1 pants. Paredzētās darbības pieteikšana Valsts vides dienestam

 

 

Paredzēto darbību, kuru plānots veikt Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā vai Latvijas Republikas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā, ierosinātājs piesaka Valsts vides dienestam, iesniedzot rakstveida iesniegumu, kurā norāda vismaz divus dažādus risinājumus attiecībā uz paredzētās darbības vietu un izmantojamo tehnoloģiju veidiem."

 

 

 

 

Paredzēto darbību, kuru plānots veikt Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā vai Latvijas Republikas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā, ierosinātājs piesaka Valsts vides dienestam, iesniedzot rakstveida iesniegumu, kurā norāda vismaz divus dažādus risinājumus attiecībā uz paredzētās darbības vietu un izmantojamo tehnoloģiju veidiem."

 

          20.1 pants. Paredzētās darbības, kurām var būt pārrobežu ietekme

 

 

 

 

 

 

(1) Ja kompetentā institūcija lēmumā par ietekmes novērtējuma nepieciešamību norāda, ka paredzētajai darbībai var būt būtiska pārrobežu ietekme, tā rakstveidā paziņo par to ierosinātājam, Vides ministrijai un Ārlietu ministrijai, kā arī ieinteresētajām valsts institūcijām un pašvaldībām.

 

 

 

 

 

(2) Kompetentā institūcija pēc saskaņošanas ar Vides ministriju un Ārlietu ministriju nosūta rakstveida paziņojumu par paredzēto darbību, kurai var būt pārrobežu ietekme, uz valsti, kuru paredzētā darbība var ietekmēt, pirms ierosinātājs informē Latvijas sabiedrību par paredzēto darbību saskaņā ar šā likuma 15.panta pirmo daļu.

 

 

 

 

 

(3) Paziņojumā tiek sniegta šāda informācija:

 

 

 

 

 

1) paredzētās darbības iesniegums;

 

 

 

 

 

2) jebkura pieejama informācija par paredzēto darbību, kurai var būt pārrobežu ietekme;

 

 

 

 

 

3) informācija par iespējamo lēmumu;

 

 

 

 

 

4) termiņš un vieta, kur valsts var sniegt atbildi, norādot, vai tā ir paredzējusi piedalīties ietekmes novērtējumā.

 

 

 

 

 

(4) Kompetentā institūcija, saņēmusi rakstveida pieprasījumu no jebkuras valsts, kuru paredzētā darbība var būtiski ietekmēt, nosūta tai šā panta trešajā daļā minēto paziņojumu, pirms ierosinātājs informē Latvijas sabiedrību par paredzēto darbību saskaņā ar šā likuma 15.panta pirmo daļu.

 

 

 

 

 

(5) Ja valsts, kura ir saņēmusi šā panta trešajā daļā minēto paziņojumu, tajā norādītajā termiņā sniedz atbildi par to, ka tā nolēmusi piedalīties ietekmes novērtējumā, kompetentā institūcija nosūta tai programmu, darba ziņojumu un informāciju par ietekmes novērtējuma kārtību.

 

 

 

 

 

(6) Kompetentā institūcija, sadarbojoties ar tās valsts kompetento institūciju, kura ir nolēmusi piedalīties ietekmes novērtējumā, nodrošina kārtību, kādā ietekmētās valsts ieinteresētās institūcijas un sabiedrība var iepazīties ar šā panta trešajā un piektajā daļā minēto informāciju un iesniegt priekšlikumus kompetentajai institūcijai, pirms tā sniedz atzinumu par noslēguma ziņojumu.

 

 

 

 

 

 

5. Papildināt 20.1 pantu ar 6.1, 6.2 un 6.3 daļu šādā redakcijā:

 

"(61) Ja paredzēto darbību plānots īstenot ārpus Latvijas jurisdikcijā esošas teritorijas un tai var būt būtiska ietekme uz Latvijas vidi, kompetentā institūcija 14 dienu laikā pēc tam, kad no attiecīgās valsts kompetentās institūcijas saņemta šā panta trešajā vai piektajā daļā noteiktā informācija, ievieto paziņojumu par to savā mājaslapā internetā un publicē šo paziņojumu vismaz vienā vietējā laikrakstā un laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

(62) Kompetentā institūcija paziņojumā norāda vietu, kur sabiedrība un ieinteresētās institūcijas var iegūt informāciju par paredzēto darbību un tās pārrobežu ietekmi, kā arī informāciju par termiņu, līdz kuram kompetentajai institūcijai var iesniegt rakstveida priekšlikumus. Kompetentā institūcija nosūta paziņojumu tām institūcijām un organizācijām, ar kurām nepieciešams konsultēties par programmu un darba ziņojumu.

 

 

 

(63) Kompetentā institūcija apkopo sabiedrības un ieinteresēto institūciju iesniegtos priekšlikumus un nosūta tos attiecīgās valsts kompetentajai institūcijai."

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

6. Papildināt 20.1 pantu ar 6.1, 6.2 un 6.3 daļu šādā redakcijā:

 

"(61) Ja paredzēto darbību plānots īstenot ārpus Latvijas jurisdikcijā esošas teritorijas un tai var būt būtiska ietekme uz Latvijas vidi, kompetentā institūcija 14 dienu laikā pēc tam, kad no attiecīgās valsts kompetentās institūcijas saņemta šā panta trešajā vai piektajā daļā noteiktā informācija, ievieto paziņojumu par to savā mājaslapā internetā un publicē šo paziņojumu vismaz vienā vietējā laikrakstā un laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

(62) Kompetentā institūcija paziņojumā norāda vietu, kur sabiedrība un ieinteresētās institūcijas var iegūt informāciju par paredzēto darbību un tās pārrobežu ietekmi, kā arī informāciju par termiņu, līdz kuram kompetentajai institūcijai var iesniegt rakstveida priekšlikumus. Kompetentā institūcija nosūta paziņojumu tām institūcijām un organizācijām, ar kurām nepieciešams konsultēties par programmu un darba ziņojumu.

 

 

 

(63) Kompetentā institūcija apkopo sabiedrības un ieinteresēto institūciju iesniegtos priekšlikumus un nosūta tos attiecīgās valsts kompetentajai institūcijai."

 

(7) Kompetentā institūcija konsultējas ar tās valsts kompetento institūciju, kura nolēmusi piedalīties ietekmes novērtējumā, par paredzētās darbības iespējamo pārrobežu ietekmi, par pasākumiem nelabvēlīgas ietekmes novēršanai vai samazināšanai, kā arī par konsultācijām nepieciešamo termiņu.

 

 

 

 

 

22.pants. Paredzētās darbības akceptēšana

 

 

 

 

 

(1) Lai saņemtu atļauju uzsākt paredzēto darbību, ierosinātājs iesniedz attiecīgajai valsts institūcijai, pašvaldībai vai citai likumā noteiktajai institūcijai noslēguma ziņojumu un kompetentās institūcijas atzinumu par noslēguma ziņojumu kopā ar citos normatīvajos aktos noteiktajiem dokumentiem.

 

 

 

 

 

(2) Attiecīgā valsts institūcija, pašvaldība vai cita likumā noteiktā institūcija, vispusīgi izvērtējusi noslēguma ziņojumu un kompetentās institūcijas atzinumu par noslēguma ziņojumu, kā arī ņemot vērā ieinteresēto valsts institūciju, pašvaldību un sabiedrības viedokli, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu akceptēt vai neakceptēt paredzēto darbību.

 

 

 

 

 

(3) Ja paredzētajai darbībai ir pārrobežu ietekme, attiecīgā valsts institūcija, pašvaldība vai cita likumā noteiktā institūcija, pieņemot lēmumu akceptēt vai neakceptēt paredzēto darbību, ņem vērā ietekmētās valsts ieinteresēto institūciju un sabiedrības viedokli, kā arī konsultāciju rezultātus.

 

 

 

 

 

(4) Ja paredzētā darbība negatīvi ietekmēs Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) un saskaņā ar likumu “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” ir nepieciešams saņemt Eiropas Komisijas atzinumu, attiecīgā valsts institūcija vai pašvaldība, pieņemot lēmumu par paredzētās darbības akceptēšanu, ņem vērā Eiropas Komisijas atzinumu par paredzēto darbību un likumā “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” noteiktās prasības par kompensējošajiem pasākumiem attiecībā uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000).

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Papildināt 22.pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:

 

"(41) Lēmumu akceptēt vai neakceptēt paredzēto darbību, kas minēta šā likuma 2.pielikuma 3.punkta 9.apakšpunktā, pieņem Vides ministrija."

 

 

 

 

7. Papildināt 22.pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:

 

"(41) Lēmumu akceptēt vai neakceptēt paredzēto darbību, kas minēta šā likuma 2.pielikuma 3.punkta 9.apakšpunktā, pieņem Vides ministrija."

 

(5) Paredzēto darbību akceptē Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

 

 

 

 

 

 

 

Pārejas noteikumi

 

 

 

 

 

1. Ministru kabinets ne vēlāk kā līdz 1999.gada 1.janvārim izveido kompetento institūciju.

 

 

 

 

 

 2. Vides valsts ekspertīzes pārvalde pilda kompetentās institūcijas pienākumus līdz dienai, kad darbību uzsāk kompetentā institūcija.

 

 

 

 

 

 

4. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē:

 

 

 

 

 

1) likums "Par valsts ekoloģisko ekspertīzi" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 45.nr.);

 

 

 

 

 

2) Satversmes 81. panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr. 278 "Noteikumi par ietekmes uz vidi novērtējumu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 18.nr.).

 

 

 

 

 

5. Ministru kabinets līdz 2001.gada 1.oktobrim sagatavo un apstiprina šā likuma 4.panta otrajā daļā minētos noteikumus.

 

 

 

 

 

 

6. Stratēģiskais novērtējums nav nepieciešams plānošanas dokumentiem, kuru izstrāde noteikta ar normatīvajiem aktiem līdz 2004.gada 21.jūlijam vai kuru izstrāde uzsākta pirms 2004.gada 21.jūlija, ja izstrādātājs līdz 2004.gada 21.jūlijam ir informējis par šādu plānošanas dokumentu kompetento institūciju un plānošanas dokumentu pieņem līdz 2006.gada 21.jūlijam, izņemot:

 

 

 

 

 

1) gadījumus, kad pēc informācijas saņemšanas kompetentā institūcija, ņemot vērā šā likuma 23.pantā minētos stratēģiskā novērtējuma nepieciešamības kritērijus un plānošanas dokumenta izstrādes stadiju, pieņem lēmumu par stratēģiskā vides novērtējuma nepieciešamību;

 

 

 

 

 

2) šo pārejas noteikumu 7.punktā minētos gadījumus.

 

 

 

 

 

7. Plānošanas dokumentiem, kuru īstenošana var būtiski ietekmēt Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas, stratēģiskais novērtējums ir nepieciešams, ja tos pieņem pēc 2004.gada 1.maija.

 

 

 

 

 

 

8. Ja izstrādātājs piemēro plānošanas dokumentam stratēģisko novērtējumu pirms šo pārejas noteikumu 6. vai 7.punktā minēto termiņu beigām, stratēģiskais novērtējums piemērojams atbilstoši šā likuma noteikumiem.

 

 

 

 

 

9. Ministru kabinets izdod šajā likumā minētos noteikumus līdz 2004.gada 1.martam.

 

 

 

 

 

 

10. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2004.gada 1.martam ir piemērojami šādi Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu:

 

 

 

 

 

1) Ministru kabineta 1999.gada 15.jūnija noteikumi nr.213 “Kārtība, kādā novērtējama ietekme uz vidi” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 14.nr.);

 

 

 

 

 

2) Ministru kabineta 2001.gada 18.decembra noteikumi nr.521 “Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts biroja nolikums” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 3.nr.).

 

 

 

 

 

11. Ministru kabinets līdz 2006.gada 1.maijam izdod šā likuma 4.1 pantā, 19.panta ceturtajā daļā, 22.panta piektajā daļā un 23.5 panta 7.2 daļā minētos noteikumus.

 

 

 

 

 

 

 

8.Papildināt pārejas noteikumus ar 12. punktu šādā redakcijā:

4

Juridiskais birojs

Papildināt pārejas noteikumus ar 12. punktu šādā redakcijā:

Atbalstīt

 

8. Papildināt pārejas noteikumus ar 12. un 13 punktu šādā redakcijā:

 

“12. Ministru kabinets līdz 2008.gada 1. janvārim izdod šā likuma 5.pantā minētos noteikumus. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai maksa par ietekmes sākotnējo izvērtējumu tiek noteikta saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 7. februāra noteikumiem Nr.117 „Noteikumi par Valsts vides dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.”.

 

“12. Ministru kabinets līdz 2008.gada 1. janvārim izdod šā likuma 5.pantā minētos noteikumus. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2008. gada 1. janvārim, piemērojami Ministru kabineta 2006.gada 7. februāra noteikumi Nr.117 „Noteikumi par Valsts vides dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.”

 

 

“12. Ministru kabinets līdz 2008.gada 1. janvārim izdod šā likuma 5.pantā minētos noteikumus. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2008. gada 1. janvārim piemērojami Ministru kabineta 2006.gada 7. februāra noteikumi Nr.117 „Noteikumi par Valsts vides dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

Vides ministrs R.Vējonis

Papildināt pārejas noteikumus ar 13. punktu šādā redakcijā:

“13. Šā likuma 5. pantā minētie noteikumi stājas spēkā  2008. gada 1. janvārī.”

 

Juridiskais birojs

Papildināt pārejas noteikumus ar 13. punktu šādā redakcijā:

“13. Grozījumi šā likuma 5. pantā  attiecībā uz ierosinātāja pienākumu maksāt valsts nodevu par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu stājas spēkā 2008. gada 1. janvārī.”

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt daļēji,

iekļauts 6. priekšlik.

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Grozījumi šā likuma 5. pantā  attiecībā uz ierosinātāja pienākumu maksāt valsts nodevu par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu stājas spēkā 2008. gada 1. janvārī.”

 

1.pielikums

Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams

-----------------------------------

 

 

 

 

 

3. Atomelektrostacijas un kodolreaktori, arī to demontāža vai likvidēšana (izņemot zinātniskās pētniecības darbam paredzētās iekārtas kodolmateriālu un transformējamo kodolmateriālu ražošanai un konversijai, ja to maksimālā jauda nepārsniedz vienu kilovatu vidējās siltumspējas).

 

9.  1.pielikumā:

papildināt 3.punktu ar teikumu šādā redakcijā:

 

"(Atomelektrostacijas vai cita kodolreaktora darbība uzskat āma par pārtrauktu, kad visa kodoldegviela un citi radioaktīvi piesārņotie elementi ir pilnībā aizvākti no iekārtas atrašanās vietas.)";

 

 

 

 

 

9.  1.pielikumā:

papildināt 3.punktu ar teikumu šādā redakcijā:

 

"(Atomelektrostacijas vai cita kodolreaktora darbība uzskatāma par pārtrauktu, kad visa kodoldegviela un citi radioaktīvi piesārņotie elementi ir pilnībā aizvākti no iekārtas atrašanās vietas.)";

 

 

4. Iekārtas, kas paredzētas izmantotās kodoldegvielas atkārtotai apstrādei.

aizstāt 4. un 5.punktā vārdu "izmantotās" ar vārdu "apstarotās";

 

 

 

 

aizstāt 4. un 5.punktā vārdu "izmantotās" ar vārdu "apstarotās";

 

5. Iekārtas vai zonas, kas paredzētas:

 

 

 

 

 

1) kodoldegvielas ražošanai vai bagātināšanai;

 

 

 

 

 

2) izmantotās kodoldegvielas vai augstas radioaktivitātes atkritumu apstrādei;

 

 

 

 

 

3) izmantotās kodoldegvielas apglabāšanai;

 

 

 

 

 

4) radioaktīvo atkritumu apglabāšanai;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------

papildināt pielikumu ar 17.1 punktu šādā redakcijā:

 

"17.1 Projekti, kas paredz ūdens resursu pārdali starp upju baseiniem (izņemot centralizētu dzeramā ūdens ieguvi), ja ūdens resursu pārdales mērķis ir novērst iespējamo ūdens trūkumu un ja pārvietotā ūdens daudzums pārsniedz 100 miljonus kubikmetru gadā.";

 

 

 

Redakcionāli precizēts

papildināt pielikumu ar 17.1 punktu šādā redakcijā:

 

"17.1 Projekti, kas paredz ūdens resursu pārdali starp upju baseiniem (izņemot centralizētu dzeramā ūdens ieguvi), ja šo resursu pārdales mērķis ir novērst iespējamo ūdens trūkumu un ja pārvietotā ūdens daudzums pārsniedz 100 miljonus kubikmetru gadā.";

 

20. Projekti, kas paredz naftas un dabasgāzes rūpniecisku ieguvi.

 

aizstāt 20.punktā vārdus "rūpniecisku ieguvi" ar vārdiem "ieguvi komerciālos nolūkos";

 

 

 

aizstāt 20.punktā vārdus "rūpniecisku ieguvi" ar vārdiem "ieguvi komerciālos nolūkos";

21. Aizsprosti vai citas hidrobūves, kas paredzētas ūdeņu uzkrāšanai, ja to mākslīgi uzkrātā ūdens tilpums pārsniedz 10 miljonu kubikmetru. 

 

papildināt 21.punktu pēc vārda "ūdeņu" ar vārdiem "aizturēšanai vai pastāvīgai ūdeņu".

 

 

 

 

Redakcionāli precizēts

papildināt 21.punktu pēc vārda "ūdeņu" ar vārdiem "aizturēšanai vai pastāvīgai ".

 

 

2. pielikums

 Darbības, kurām nepieciešams sākotnējais izvērtējums

 

 

 

 

 

1. Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība:

 

 

 

 

 

1) lauksaimniecībā izmantojamās zemes un meža zemes transformācija, ja transformējamās zemes platība ir lielāka par 50 hektāriem;

 

 

 

 

 

2) daļēji pārveidotu vai saimnieciskajā darbībā neizmantotu teritoriju pārveidošana par aramzemi, ja zemes platība ir lielāka par 50 hektāriem;

 

 

 

 

 

3) saimnieciskie ūdens projekti, arī meliorācija un apūdeņošana, ja zemes platība ir lielāka par 100 hektāriem;

 

 

 

 

 

4) apmežošana, ja zemes platība ir lielāka par 500 hektāriem;

10.  2.pielikumā:

aizstāt 1.punkta 4.apakšpunktā skaitli "500" ar skaitli "50";

 

 

 

 

10.  2.pielikumā:

aizstāt 1.punkta 4.apakšpunktā skaitli "500" ar skaitli "50";

 

5) mājlopu un mājputnu intensīvas audzēšanas kompleksu būvniecība, ja tie paredzēti:

 

 

 

 

 

a) vairāk nekā 2000 gaļas cūkām, kuru svars pārsniedz 30 kilogramus,

 

 

 

 

 

b) vairāk nekā 750 sivēnmātēm,

 

 

 

 

 

c) vairāk nekā 40 000 mājputniem;

 

 

 

 

 

 

papildināt 1.punkta 5.apakšpunktu ar "d" un "e" apakšpunktu šādā redakcijā:

 

"d) saimniecībām, kurās ir 500 liellopu,

 
 

 

 

 

papildināt 1.punkta 5.apakšpunktu ar "d" un "e" apakšpunktu šādā redakcijā:

 

"d) saimniecībām, kurās ir 500 liellopu,

 
 

 

e) saimniecībām, kurās ir 250 liellopu, ja šajās saimniecībās nav pietiekamas lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības kūtsmēslu izkliedei (nosakot pieļaujamās dzīvnieku vienības – 1,7 dzīvnieku vienības uz vienu hektāru lauksaimniecībā izmantojamās zemes);";

 
 

 

 

 

e) saimniecībām, kurās ir 250 liellopu, ja šajās saimniecībās nav pietiekamas lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības kūtsmēslu izkliedei (nosakot pieļaujamās dzīvnieku vienības – 1,7 dzīvnieku vienības uz vienu hektāru lauksaimniecībā izmantojamās zemes);";

 
 

6) zivju audzēšanai paredzētu dīķu ierīkošana, kuru kopējā platība pārsniedz 20 hektārus, zivju audzēšanas kompleksu ierīkošana dabiskās ūdenstilpēs un ūdenstecēs;

aizstāt 1.punkta 6.apakšpunktā skaitli "20" ar skaitli "10";

 

 

 

 

aizstāt 1.punkta 6.apakšpunktā skaitli "20" ar skaitli "10";

 

7) jūras teritoriju atgūšana.

 

 

 

 

 

3. Enerģētiskā rūpniecība:

 

 

 

 

 

1) rūpniecisko iekārtu uzstādīšana elektrības, tvaika un karstā ūdens ražošanai, ja to ievadītā siltuma jauda pārsniedz 50 megavatus;

 

 

 

 

 

2) gāzes, tvaika un karstā ūdens pārvades līniju un augstsprieguma elektrolīniju ierīkošana, ja to garums pārsniedz 5 kilometrus;

 

 

 

 

 

3) dabasgāzes virszemes un pazemes krātuvju ierīkošana;

papildināt 3.punkta 3.apakšpunktu aiz vārda "un" ar vārdiem "dabasgāzes un citas degošas gāzes";

 

 

 

 

papildināt 3.punkta 3.apakšpunktu pēc vārda "un" ar vārdiem "dabasgāzes un citas degošas gāzes";

 

4) fosilā kurināmā virszemes krātuvju ierīkošana;

 

 

 

 

 

 

5) ogļu un brūnogļu briketēšanas iekārtu uzstādīšana;

 

 

 

 

 

6) radioaktīvo atkritumu apstrādes un glabāšanas iekārtu uzstādīšana;

papildināt 3.punkta 6.apakšpunktu aiz vārda "uzstādīšana" ar vārdiem "(visas darbības, uz kurām neattiecas šā likuma 1.pielikums)";

 

 

 

 

papildināt 3.punkta 6.apakšpunktu pēc vārda "uzstādīšana" ar vārdiem "(visas darbības, uz kurām neattiecas šā likuma 1.pielikums)";

 

7) hidroelektrostaciju būvniecība;

 

 

 

 

 

8) vēja ģeneratoru uzstādīšana un būvniecība, ja būves augstums pārsniedz 20 metrus.

 

 

 

aizstāt 3.punkta 8.apakšpunktā vārdus "vēja ģeneratoru uzstādīšana un būvniecība" ar vārdiem "vēja elektrostaciju būvniecība";

 

 

 

aizstāt 3.punkta 8.apakšpunktā vārdus "vēja ģeneratoru uzstādīšana un būvniecība" ar vārdiem "vēja elektrostaciju būvniecība";

 

papildināt 3.punktu ar 9.apakšpunktu šādā redakcijā: 

"9) vēja elektrostaciju būvniecība Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā un Latvijas Republikas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā.";

 

 

 

 

papildināt 3.punktu ar 9.apakšpunktu šādā redakcijā: 

"9) vēja elektrostaciju būvniecība Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā un Latvijas Republikas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā.";

 

10. Infrastruktūras projekti:

 

 

 

 

 

1) rūpniecisko teritoriju ierīkošana;

 

 

 

 

 

2) pilsētvides attīstības projekti (piemēram, tirdzniecības centri, jaunu ūdensapgādes vai kanalizācijas ārējo tīklu būvniecība, ja to kopgarums pārsniedz 20 kilometrus, vairāk nekā 300 automašīnām paredzētas autostāvvietas);

 

 

 

 

 

3) dzelzceļa līniju būvniecība, ja to kopgarums pārsniedz vienu kilometru, un kravas pārkraušanas iekārtu un termināļu būvniecība (visas darbības, uz kurām neattiecas šā likuma 1.pielikums)

 

 < /o:p>

 

 

 

4) lidlauku būvniecība (visas darbības, uz kurām neattiecas šā likuma 1.pielikums);

 

 

 

 

 

5) ceļu, ostu un kuģu piestātņu (arī zvejas ostu) būvniecība (visas darbības, uz kurām neattiecas šā likuma 1.pielikums);

 

 

 

 

 

6) iekšējo ūdensceļu būvniecība (visas darbības, uz kurām neattiecas šā likuma 1.pielikums);

 

 

 

 

 

7) aizsprostu un citu ūdens uzkrāšanai paredzētu konstrukciju būvniecība, ja ūdens tilpums ūdenskrātuvē pārsniedz 3 000 000 kubikmetrus;

 

 

 

 

 

8) tramvaja un metro līniju būvniecība;

 

papildināt 10.punkta 8.apakšpunktu pēc vārda "būvniecība" ar vārdiem "vai cita veida sliežu transports pasažieru pārvadāšanai;";

 

 

 

 

papildināt 10.punkta 8.apakšpunktu pēc vārda "būvniecība" ar vārdiem "vai cita veida sliežu transports pasažieru pārvadāšanai;";

 

9) cauruļvadu ierīkošana naftas un gāzes transportēšanai, ja to garums pārsniedz 20 kilometrus;

 

 

 

 

 

10) ūdensvadu ierīkošana, ja to kopgarums pārsniedz 20 kilometrus;

 

 

 

 

 

11) ēku un būvju būvniecība, rekonstrukcija, renovācija un restaurācija Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā; dambju, molu un citu būvju būvniecība jūrā, kur iespējamas krasta pārmaiņas, izņemot esošo būvju uzturēšanu;

 

 

 

 

 

12) pazemes ūdeņu ieguve un pazemes ūdeņu mākslīga papildināšana, ja gada kopējais apjoms ir 1 000 000 un vairāk kubikmetru;

 

 

 

 

 

13) mākslīgu ūdensteču un ūdenstilpju izveidošana, ja tās ir garākas par 0,5 kilometriem vai to platība ir lielāka par 10 hektāriem;

 

 

 

 

 

14) projekti, kas paredz ūdens resursu pārdali starp upju baseiniem, ja pārvietojamā ūdens daudzums pārsniedz 2 procentus no tā plūsmas;

 

 

 

 

 

15) akveduktu vai maģistrālo ūdens cauruļ­vadu ierīkošana ūdens padevei lielos attālumos;

 

 

 

 

 

11. Pārējās darbības:

 

 

 

 

 

1) sacīkšu trašu un mehānisko transportlīdzekļu izmēģinājumu poligonu izveidošana;

 

 

 

 

 

2) atkritumu apglabāšanas un pārstrādes iekārtas (visas darbības, uz kurām neattiecas šā likuma 1.pielikums);

 

 

 

 

 

3) notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecība, ja to jauda pārsniedz 20 000 cilvēkekvivalentus;

 

 

 

 

 

4) dūņu izvietošanas vietu būvniecība;

 

 

 

 

 

5) metāllūžņu glabāšanas vietu (arī teritoriju, kas paredzētas vairāk nekā 300 nolietoto transportlīdzekļu glabāšanai) ierīkošana;

 

 

 

 

 

6) motoru, turbīnu un reaktoru stacionāro izmēģinājumu stendu (laboratoriju) uzstādīšana;

 

 

 

 

 

7) mākslīgo minerālšķiedru ražošanas iekārtu uzstādīšana;

 

 

 

 

 

 

8) sprāgstvielu iznīcināšanas iekārtu uzstādīšana;

 

 

 

 

 

 

9) kapsētu ierīkošana;

papildināt 11.punkta 9.apakšpunktu pēc vārda "ierīkošana" ar vārdiem "[arī mājas (istabas) dzīvnieku kapsētu ierīkošana]".

 

 

 

 

 

papildināt 11.punkta 9.apakšpunktu pēc vārda "ierīkošana" ar vārdiem "[arī mājas (istabas) dzīvnieku kapsētu ierīkošana]".

 

10) iekārtu būvniecība tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu pārstrādei, kuri nav paredzēti izmantošanai pārtikā;

 

 

 

 

 

11) bīstamo atkritumu šķirošanas laukumi.