Likumprojekts otrajam lasījumam

Rīgā, 2007.gada 11.aprīlī

Nr.9/3 –

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojektu “Valsts prezidenta ievēlēšanas likums” (Nr.305/Lp9) izskatīšanai otrajā lasījumā.

 

 

Pielikumā: likumprojekts uz 7.lpp.

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                             M.Segliņš

Juridiskā komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

Valsts prezidenta ievēlēšanas likums (Nr.305/Lp9)

 

 

1.

Pirmā lasījuma redakcija

2.

Nr.

3.

Priekšlikumi (10)

4.

Komisijas atzinums

5.

Komisijas atbalstītā redakcija

1.pants. Par Valsts prezidentu var ievēlēt Latvijas pilsoni, kurš vēlēšanu dienā ir sasniedzis 40 gadu vecumu un kuram nav citas valsts pilsonības, ja uz viņu neattiecas kāds no šā likuma 2.pantā minētajiem ierobežojumiem.

 

 

 

1.pants. Par Valsts prezidentu var ievēlēt Latvijas pilsoni, kurš vēlēšanu dienā ir sasniedzis 40 gadu vecumu un kuram nav citas valsts pilsonības, ja uz viņu neattiecas kāds no šā likuma 2.pantā minētajiem ierobežojumiem.

2.pants. Valsts prezidenta amatā nevar ievēlēt personu, kura:

1) likumā paredzētajā kārtībā atzīta par rīcības nespējīgu;

2) izcieš sodu brīvības atņemšanas vietās;

3) ir sodīta par tīšu noziedzīgu nodarījumu, izņemot personu, kura ir reabilitēta vai kurai sodāmība dzēsta vai noņemta;

4) Krimināllikumā paredzētā nodarījuma izdarīšanas laikā atradusies nepieskaitāmības stāvoklī, ierobežotas pieskaitāmības stāvoklī vai arī pēc noziedzīga nodarījuma izdarīšanas saslimusi ar psihiskiem traucējumiem, kas tai atņēmusi iespēju saprast savu rīcību vai to vadīt, un kurai sakarā ar to piemērots medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis vai arī lieta izbeigta bez šāda piespiedu līdzekļa piemērošanas;

5) ir vai ir bijusi PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestu, izlūkdienestu vai pretizlūkošanas dienestu štata darbinieks;

6) pēc 1991.gada 13.janvāra darbojusies PSKP (LKP), Latvijas PSR Darbaļaužu internacionālajā frontē, Darba kolektīvu apvienotajā padomē, Kara un darba veterānu organizācijā, Vislatvijas Sabiedrības glābšanas komitejā vai tās reģionālajās komitejās;

7) ir sodīta ar aizliegumu kandidēt Saeimas, Eiropas Parlamenta, pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanās, izņemot personu, kura ir reabilitēta vai kurai sodāmība dzēsta vai noņemta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts V.Buzajevs

Izteikt 2.panta 5.punktu šādā redakcijā:

“5) ir vai pēdējo 15 gadu laikā līdz vēlēšanu dienai ir bijusi ārvalstu valsts drošības dienestu, izlūkdienestu vai pretizlūkošanas dienestu štata darbinieks;”.

 

Deputāts V.Agešins

Izslēgt likumprojekta 2.panta 5. un 6.punktu.

 

Deputāts V.Buzajevs

Izslēgt 2.panta 6.punktu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

Neatbalstīts

2.pants. Valsts prezidenta amatā nevar ievēlēt personu, kura:

1) likumā paredzētajā kārtībā atzīta par rīcības nespējīgu;

2) izcieš sodu brīvības atņemšanas vietā;

3) ir sodīta par tīšu noziedzīgu nodarījumu, izņemot personu, kura ir reabilitēta vai kurai sodāmība dzēsta vai noņemta;

4) Krimināllikumā paredzētā nodarījuma izdarīšanas laikā atradusies nepieskaitāmības stāvoklī, ierobežotas pieskaitāmības stāvoklī vai arī pēc noziedzīga nodarījuma izdarīšanas saslimusi ar psihiskiem traucējumiem, kas tai atņēmuši iespēju saprast savu rīcību vai to vadīt, un kurai sakarā ar to piemērots medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis vai arī lieta izbeigta bez šāda piespiedu līdzekļa piemērošanas;

5) ir vai ir bijusi PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestu, izlūkdienestu vai pretizlūkošanas dienestu štata darbinieks;

6) pēc 1991.gada 13.janvāra darbojusies PSKP (LKP), Latvijas PSR Darbaļaužu internacionālajā frontē, Darba kolektīvu apvienotajā padomē, Kara un darba veterānu organizācijā, Vislatvijas Sabiedrības glābšanas komitejā vai tās reģionālajās komitejās;

7) ir sodīta ar aizliegumu kandidēt Saeimas, Eiropas Parlamenta, pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanās, izņemot personu, kura ir reabilitēta vai kurai sodāmība dzēsta vai noņemta.

3.pants. Par Valsts prezidentu var ievēlēt Latvijas pilsoni ar nevainojamu reputāciju.

4.

Deputāts V.Agešins

Izslēgt likumprojekta 3.pantu.

Neatbalstīts

3.pants. Par Valsts prezidentu var ievēlēt Latvijas pilsoni ar nevainojamu reputāciju.

 

5.

Deputāts V.Buzajevs

Papildināt likumu ar jaunu 4.pantu (attiecīgi mainot esošo pantu numerāciju) šādā redakcijā:

“4. Tiesības izvirzīt kandidatūru Valsts prezidenta amatam ir Saeimas frakcijai. Katra frakcija ir tiesīga izvirzīt tikai vienu kandidatūru Valsts prezidenta amatam.”

Neatbalstīts

 

4.pants. Kandidatūras Valsts prezidenta amatam iesniedzamas Saeimas Prezidijam rakstveidā ne agrāk kā piecdesmit dienas un ne vēlāk kā četrdesmit piecas dienas pirms esošā Valsts prezidenta pilnvaru laika beigām.

 

 

 

4.pants. Kandidatūras Valsts prezidenta amatam iesniedzamas Saeimas Prezidijam rakstveidā ne agrāk kā 50 dienas un ne vēlāk kā 45 dienas pirms esošā Valsts prezidenta pilnvaru laika beigām.

5.pants. Deputātu iesniegumam par Valsts prezidenta amata kandidatūru pievienojami šādi dokumenti:

1) kandidāta parakstīta deklarācija, ka viņš atbilst šā likuma 1.panta prasībām un uz viņu neattiecas šā likuma 2.pantā minētie ierobežojumi;

2) kandidāta parakstītas ziņas:

a) kandidāta vārds, uzvārds, dzimšanas gads, dzimums, ja vēlas, — arī tautība, ģimenes stāvoklis,

b) personas kods,

c) dzīvesvieta (pilsēta vai rajons un apdzīvota vieta),

d) darbavietas un amati (arī amati sabiedriskajās organizācijās, biedrībās, politiskajās, reliģiskajās organizācijās un arodbiedrībās) vai — ja darbavietas nav — nodarbošanās, statuss,

e) kādas izglītības iestādes beidzis un kurā gadā, kāda izglītības pakāpe iegūta un kādā specialitātē,

f) pašnovērtējums par latviešu valodas prasmi,

g) ir vai nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs,

h) kandidāta īpašumā vai valdījumā (arī sakarā ar nodibināto aizbildnību vai aizgādnību) esošie nekustamie īpašumi (to veids un atrašanās vietas), kandidātam piederošie valsts institūcijās reģistrējamie transportlīdzekļi (sauszemes, gaisa un ūdens transporta līdzekļi — to veids, izlaides un reģistrācijas gads), nekustamie īpašumi (to veids un atrašanās vietas), kurus kandidāts iznomā citām personām vai nomā no citām personām, kandidāta parādsaistību summa, ja parādsaistību vērtība katrā gadījumā atsevišķi vai kopā pārsniedz 20 valdības noteiktās minimālās mēnešalgas, kandidāta izsniegto aizdevumu summa, ja aizdevumu vērtība katrā gadījumā atsevišķi vai kopā pārsniedz 20 valdības noteiktās minimālās mēnešalgas, kandidātam piederošas kapitāla daļas (akcijas, pajas), norādot kapitāla daļu skaitu un summu, kandidāta skaidrās naudas uzkrājumi, ja to summa pārsniedz 500 latus, bezskaidrās naudas uzkrājumi un bezskaidrās naudas norēķinu karšu kontu atlikumi, ja to summa pārsniedz 500 latus (norādot katra bezskaidrās naudas uzkrājumu turētāja vai bezskaidrās naudas norēķinu kartes izdevēja nosaukumu), kandidātam piederošie vērtspapīri sadalījumā pa to veidiem [norādot to veidu, skaitu, summu (nominālvērtībā) un juridiskās personas — vērtspapīru emitenta — nosaukumu, privatizācijas un kompensācijas sertifikātiem norādot tikai to skaitu].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts V.Agešins

Izslēgt likumprojekta 5.panta 2.punkta “g” apakšpunktu.

 

Deputāts V.Buzajevs

Izteikt 5.panta 2.punkta “g” apakšpunktu šādā redakcijā:

“g) ir vai nav sadarbojies ar ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs,”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

Neatbalstīts

5.pants. Deputāta iesniegumam par Valsts prezidenta amata kandidatūru pievienojami šādi dokumenti:

1) kandidāta parakstīta deklarācija, ka viņš atbilst šā likuma 1.panta prasībām un uz viņu neattiecas šā likuma 2.pantā minētie ierobežojumi;

2) kandidāta parakstītas ziņas:

a) kandidāta vārds, uzvārds, dzimšanas gads, dzimums, ja vēlas, — arī tautība, ģimenes stāvoklis,

b) personas kods,

c) dzīvesvieta (pilsēta vai rajons un apdzīvota vieta),

d) darbavietas un amati (arī amati sabiedriskajās organizācijās, biedrībās, politiskajās, reliģiskajās organizācijās un arodbiedrībās) vai — ja darbavietas nav — nodarbošanās, statuss,

e) kādas izglītības iestādes beidzis un kurā gadā, kāda izglītības pakāpe iegūta un kādā specialitātē,

f) pašnovērtējums par latviešu valodas prasmi,

g) ir vai nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs,

h) kandidāta īpašumā vai valdījumā (arī sakarā ar nodibināto aizbildnību vai aizgādnību) esošie nekustamie īpašumi (to veids un atrašanās vietas), kandidātam piederošie valsts institūcijās reģistrējamie transportlīdzekļi (sauszemes, gaisa un ūdens transporta līdzekļi — to veids, izlaides un reģistrācijas gads), nekustamie īpašumi (to veids un atrašanās vietas), kurus kandidāts iznomā citām personām vai nomā no citām personām, kandidāta parādsaistību summa, ja parādsaistību vērtība katrā gadījumā atsevišķi vai kopā pārsniedz 20 valdības noteiktās minimālās mēnešalgas, kandidāta izsniegto aizdevumu summa, ja aizdevumu vērtība katrā gadījumā atsevišķi vai kopā pārsniedz 20 valdības noteiktās minimālās mēnešalgas, kandidātam piederošas kapitāla daļas (akcijas, pajas), norādot kapitāla daļu skaitu un summu, kandidāta skaidrās naudas uzkrājumi, ja to summa pārsniedz 500 latus, bezskaidrās naudas uzkrājumi un bezskaidrās naudas norēķinu karšu kontu atlikumi, ja to summa pārsniedz 500 latus (norādot katra bezskaidrās naudas uzkrājumu turētāja vai bezskaidrās naudas norēķinu kartes izdevēja nosaukumu), kandidātam piederošie vērtspapīri sadalījumā pa to veidiem [norādot to veidu, skaitu, summu (nominālvērtībā) un juridiskās personas — vērtspapīru emitenta — nosaukumu, privatizācijas un kompensācijas sertifikātiem norādot tikai to skaitu].

6.pants. Valsts prezidenta kārtējām vēlēšanām Saeimas Prezidijs sasauc Saeimas sēdi ne agrāk kā četrdesmit dienas un ne vēlāk kā trīsdesmit dienas pirms esošā Valsts prezidenta pilnvaru laika beigām.

 

 

 

6.pants. Kārtējām Valsts prezidenta vēlēšanām Saeimas Prezidijs sasauc Saeimas sēdi ne agrāk kā 40 dienas un ne vēlāk kā 30 dienas pirms esošā Valsts prezidenta pilnvaru laika beigām.

7.pants. Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija pārbauda vai kandidatūras atbilst likuma noteikumiem. Par kandidatūru noraidīšanu lemj Saeima.

 

 

 

7.pants. Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija pārbauda, vai kandidatūras atbilst likuma noteikumiem. Par kandidatūru noraidīšanu lemj Saeima.

8.pants.  Kandidātus vēlēšanu zīmē ieraksta to pieteikšanas secībā. Valsts prezidentu ievēl aizklāti balsojot, ar vēlēšanu zīmēm Saeimas kārtības rullī noteiktajā kārtībā. Deputāti vēlēšanu aploksni pašrocīgi iemet vēlēšanu kastē, kas atrodas Saeimas sēžu zālē.

 

 

 

8.pants.  Kandidātus vēlēšanu zīmē ieraksta to pieteikšanas secībā. Valsts prezidentu ievēlē, aizklāti balsojot, ar vēlēšanu zīmēm Saeimas kārtības rullī noteiktajā kārtībā. Deputāti vēlēšanu aploksni pašrocīgi iemet vēlēšanu kastē, kas atrodas Saeimas sēžu zālē.

9.pants. Ja Valsts prezidenta vēlēšanu pēdējā kārtā neviens kandidāts nav ieguvis ievēlēšanai nepieciešamo balsu skaitu, tiek rīkotas jaunas vēlēšanas. Kandidatūras jaunām Valsts prezidenta vēlēšanām izvirza ne vēlāk kā piecas dienas pēc pēdējās vēlēšanu kārtas.

 

 

 

9.pants. Ja Valsts prezidenta vēlēšanu pēdējā kārtā neviens kandidāts nav ieguvis ievēlēšanai nepieciešamo balsu skaitu, tiek rīkotas jaunas vēlēšanas. Kandidatūras jaunām Valsts prezidenta vēlēšanām izvirza ne vēlāk kā piecas dienas pēc pēdējās vēlēšanu kārtas.


 

10.pants. (1) Valsts prezidenta jaunām vēlēšanām Saeimas Prezidijs sasauc Saeimas sēdi ne agrāk kā desmit dienas un ne vēlāk kā piecpadsmit dienas pēc pēdējās vēlēšanu kārtas.

(2) Ja arī jaunu vēlēšanu pēdējā kārtā neviens kandidāts nav ieguvis ievēlēšanai nepieciešamo balsu skaitu, vēlēšanas atkārto pēc analoģijas piemērojot šajā pantā noteikto kandidātu pieteikšanas un vēlēšanu rīkošanas kārtību.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

Deputāts V.Agešins

Izteikt likumprojekta 10.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Ja arī jaunu vēlēšanu pēdējā kārtā neviens kandidāts nav ieguvis ievēlēšanai nepieciešamo balsu skaitu, atkārtoti rīko jaunas vēlēšanas saskaņā ar šā likuma 9.panta un 10.panta nosacījumiem

 

 

 

 

Atbalstīts

10.pants. (1) Jaunām Valsts prezidenta vēlēšanām Saeimas Prezidijs sasauc Saeimas sēdi ne agrāk kā 10 dienas un ne vēlāk kā 15 dienas pēc pēdējās vēlēšanu kārtas.

(2) Ja arī jaunu vēlēšanu pēdējā kārtā neviens kandidāts nav ieguvis ievēlēšanai nepieciešamo balsu skaitu, atkārtoti rīko jaunas vēlēšanas saskaņā ar šā likuma 9. un 10.panta nosacījumiem.

11.pants. Saeimas Prezidijs nosaka dienu, kad ievēlētais Valsts prezidents dod svinīgo solījumu. 

9.

Deputāts V.Agešins

Izteikt likumprojekta 11.pantu šādā redakcijā:

“11.pants. Saeimas Prezidijs nosaka dienu, kad ievēlētais Valsts prezidents Saeimas sēdē dod svinīgo solījumu.”

Neatbalstīts

11.pants. Saeimas Prezidijs nosaka dienu, kad ievēlētais Valsts prezidents dod svinīgo solījumu. 

12.pants. (1) Valsts prezidenta ārkārtas vēlēšanas notiek, ja esošais Valsts prezidents:

1) atsakās no amata,

2) nomirst,

3) ir atlaists.

(2) Ja tiek rīkotas Valsts prezidenta ārkārtas vēlēšanas, kandidatūru iesniegšanas termiņu un Valsts prezidenta vēlēšanu dienu nosaka Saeimas Prezidijs.

 

 

 

12.pants. (1) Valsts prezidenta ārkārtas vēlēšanas notiek, ja esošais Valsts prezidents:

1) atsakās no amata;

2) nomirst;

3) ir atlaists.

(2) Ja tiek rīkotas Valsts prezidenta ārkārtas vēlēšanas, kandidatūru iesniegšanas termiņu un Valsts prezidenta vēlēšanu dienu nosaka Saeimas Prezidijs.

13.pants. (1) Ja Saeimas pilnvaru termiņa izbeigšanās dēļ nav iespējams ievērot šajā likumā noteiktos kandidātu pieteikšanas un Valsts prezidenta vēlēšanu termiņus, Valsts prezidentu ievēl jaunievēlētā Saeima.

(2) Šajā gadījumā kandidatūras Valsts prezidenta amatam iesniedzamas Saeimas Prezidijam rakstveidā ne agrāk kā desmit dienas un ne vēlāk kā piecpadsmit dienas pēc jaunievēlētās Saeimas pilnvaru pirmās dienas. Valsts prezidenta vēlēšanām Saeimas Prezidijs sasauc Saeimas sēdi ne agrāk kā divdesmit dienas un ne vēlāk kā trīsdesmit dienas pēc jaunievēlētās Saeimas pilnvaru pirmās dienas.

 

 

 

13.pants. (1) Ja Saeimas pilnvaru termiņa izbeigšanās dēļ nav iespējams ievērot šajā likumā noteiktos kandidātu pieteikšanas un Valsts prezidenta vēlēšanu termiņus, Valsts prezidentu ievēlē jaunievēlētā Saeima.

(2) Šajā gadījumā kandidatūras Valsts prezidenta amatam iesniedzamas Saeimas Prezidijam rakstveidā ne agrāk kā 10 dienas un ne vēlāk kā 15 dienas pēc jaunievēlētās Saeimas pilnvaru pirmās dienas. Valsts prezidenta vēlēšanām Saeimas Prezidijs sasauc Saeimas sēdi ne agrāk kā 20 dienas un ne vēlāk kā 30 dienas pēc jaunievēlētās Saeimas pilnvaru pirmās dienas.

14.pants. Ja ievēlētais Valsts prezidents atsakās dot svinīgo solījumu Saeimas Prezidija noteiktajā dienā, tiek rīkojamas jaunas Valsts prezidenta vēlēšanas.

10.

Deputāts V.Agešins

Izslēgt likumprojekta 14.pantu.

Neatbalstīts

14.pants. Ja ievēlētais Valsts prezidents atsakās dot svinīgo solījumu Saeimas Prezidija noteiktajā dienā, tiek rīkotas jaunas Valsts prezidenta vēlēšanas.

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

 

 

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Juridiskās komisijas konsultante

K.Vītola