Anotācija Likumprojektam „Grozījums likumā „Par nodokļiem un nodevām””

Likumprojekts

 

Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām"

 

Izdarīt likumā "Par nodokļiem un nodevām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7.nr.; 1996, 15.nr.; 1997, 24.nr.; 1998, 2., 18., 22., 24.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 11.nr.; 2001, 3., 8., 12.nr.; 2002, 2., 22.nr.; 2003, 2., 6., 8., 15., 22.nr.; 2004, 9.nr.; 2005, 2., 11.nr.; 2006, 1., 9., 13., 20., 24.nr.; 2007, 3.nr.) šādu grozījumu:

 

Papildināt 11.panta otro daļu ar 85.punktu šādā redakcijā:

 

"85) par sākotnējā ietekmes uz vidi izvērtējuma veikšanu."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vides ministrs

R.Vējonis

 


 

ANOTĀCIJA

likumprojektam

“Grozījums likumā „Par nodokļiem un nodevām””

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 7.februāra noteikumiem Nr.117 ”Noteikumi par Valsts vides dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi” sākotnējā ietekmes uz vidi izvērtējuma (turpmāk – sākotnējais izvērtējums) veikšana šobrīd ir viens no Valsts vides dienesta maksas pakalpojumiem. Sākotnējā izvērtējuma veikšanu nosaka likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” III nodaļa. Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 5. pants nosaka, ka sākotnējo izvērtējumu finansē paredzētās darbības ierosinātājs. Atbilstoši normatīvo aktu prasībām šobrīd vienīgi Valsts vides dienests ir tiesīgs veikt sākotnējo izvērtējumu un par tā veikšanu ir nosakāma valsts nodeva, nevis maksa par valsts iestādes sniegtu pakalpojumu. 2006.gada 7.februāra sēdē (protokollēmums Nr.7. 58.§) Ministru kabinets ir nolēmis, ka par sākotnējo izvērtējumu ir maksājama valsts nodeva, un ir uzdevis Vides ministrijai sagatavot attiecīgus grozījumus likumā „Par nodokļiem un nodevām” un likumā „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”. 

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

Likumprojekts paredz iekļaut likuma „Par nodokļiem un nodevām” 11.pantā jaunu valsts nodevas objektu – sākotnējā ietekmes uz izvērtējuma veikšana.

3. Cita informācija

Nav

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Valsts nodevas likme paredzēta 150,-Ls apmērā un, tā, salīdzinot ar maksu par Valsts vides dienesta sniegto pakalpojumu, netiks paaugstināta. Visām privātpersonām būs pieejama informācija par valsts nodevas likmi gan normatīvo aktu informācijas sistēmās, gan Valsts vides dienestā.

3. Sociālo seku izvērtējums

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi 

Valsts nodevas ieviešana par sākotnējā izvērtējumu sekmēs likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” prasību izpildi, un attiecīgi nodrošinās vides aizsardzības principa „piesārņotājs maksā” ieviešanu, kas nosaka, ka visus izdevumus par videi kaitīgas darbības novērtēšanu sedz darbības veicējs vai ierosinātājs.

5. Cita informācija

Nav.

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 

2007.

2008.

2009.

2010.

 

1. Izmaiņas valsts budžeta ieņēmumos

114,0

127,5

155,1

167,0

187,2

2. Izmaiņas valsts budžeta izdevumos 

 

114,0

 

127,5

 

155,1

 

167,0

 

187,2

3. Finansiālā ietekme

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 7.februāra noteikumiem Nr.117 ”Noteikumi par Valsts vides dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi” maksa par sākotnējo izvērtējumu ir 150,-Ls (ar pievienotās vērtības nodokli šis pakalpojums netiek aplikts). Arī valsts nodevu plānots noteikt 150,-Ls apmērā. Sakarā ar inflācijas procentu valsts nodevas likme periodiski ir jāpārskata. Ņemot vērā darba algu paaugstināšanas tendences un inflācijas procentu, no 2009.gada valsts nodeva plānota 165,-Ls apmērā.

Valsts nodevu veido (tā kā katra sākotnējā izvērtējuma izmaksas var atšķirties atkarībā no teritorijas atrašanās vietas un iepriekšējās izpētes līmeņa, doti vidējie izcenojumi):

1) pieaicināto ekspertu (2) atalgojums – 80,-Ls (8 st x 5 Ls) un sociālās apdrošināšanas iemaksa – 19,3,-Ls

2) Valsts vides dienesta eksperta (1) atalgojums – 13.5,-Ls (6 st x 2.25 Ls) un sociālās apdrošināšanas iemaksa – 3.25,-Ls

3) pamatlīdzekļu nolietojums 3,-Ls

4) materiālu izmaksas un netiešās izmaksas – 30.95,-Ls

6. Cita informācija

 

 

Paredzot valsts nodevu par sākotnējā izvērtējuma veikšanu, nemainās kopējie valsts budžeta ieņēmumi. Tomēr tā kā maksa par pakalpojumu 2007.gadā neveidos Valsts vides dienesta budžetu kā pašu ieņēmumi, tad Valsts vides dienestam ir nepieciešama dotācija no valsts pamatbudžeta maksas par pakalpojumu apmērā.

2006.gadā Valsts vides dienesta ieņēmumi par sākotnējā izvērtējuma veikšanu ir plānoti 100950,-Ls. Sakarā ar komercdarbības un būvniecības paplašināšanos prognozējams, ka nākamo piecu gadu laikā katru gadu veikto sākotnējo izvērtējumu skaits pieaugs aptuveni par 90 gadā.

Gads

Plānotais sākotnējo izvērtējumu skaits

Plānotā valsts nodevas likme

Plānotie ieņēmumi (Ls)

2007.

760

150

114000

2008.

850

150

127500

2009.

940

165

155100

2010.

1030

165

169950

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

Vienlaikus ir sagatavots likumprojekts „Grozījumi likumā „Par ietekmes uz vidi novērtējumu””, kurā dots deleģējums Ministru kabinetam noteikt valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību. 

2. Cita informācija

Nav

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

 Nav.

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

 Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

 Konsultācijas nav notikušas.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

 Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

 Nav.

 

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunas valsts vai pašvaldību iestāžu funkcijas netiek radītas. 

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likumprojekts tiks ievietots Vides ministrijas mājas lapā Internetā sabiedrības informēšanai un komentāru sniegšanai.

Likums tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, ievietots Normatīvo aktu informācijas sistēma (NAIS). Valsts nodevas apmērs tiks ievietots Valsts vides dienesta un tā reģionālo struktūrvienību Interneta mājas lapā – www.vvd.gov.lv, kā arī būs uzzināms reģionālajās struktūrvienībās pirms sākotnējā izvērtējuma pieprasīšanas.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo.

Indivīds savas tiesības var aizstāvēt Administratīvā procesa likumā noteiktā kārtībā.

4. Cita informācija

Nav

 

 

Vides ministrs                                                                           R.Vējonis

 

 

 

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktora p.i.

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

G. Puķītis

U. Lapiņš

V. Puriņš

R. Vesere

 

07.02.2007  17:49

1087

S. Ruža

7026526, Sandra.Ruza@vidm.gov.lv