Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija Likumprojekts 2

2007. gada ____. septembrī

Nr.9/6 -

 

 

 

SAEIMAS PREZIDIJAM

 

         

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija savā šā gada 5. septembra sēdē ir izskatījusi likumprojektu “Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā” (reģ.Nr.293/Lp9) otrajam lasījumam.

Komisija lūdz likumprojektu iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai otrajā lasījumā.

 

Pielikumā: likumprojekta “Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā” (Reģ.Nr.293/Lp9) salīdzinošā tabula uz 10 lpp.                   

 

 

 

 

Ar cieņu

komisijas priekšsēdētājs

Juris Dalbiņš

 

 

 

 

 

 

 

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija                                                                                              Likumprojekts 2. lasījumam       

 

Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā

Reģ.Nr. 293/Lp9

 

Spēkā esošā redakcija

1. lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.nr.

Priekšlikumi 2. lasījumam

 

(6)

Atbildīgās komisijas atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija 2. lasījumam

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt Latvijas Sodu izpildes kodeksā šādus grozījumus:

 

 

 

 

Izdarīt Latvijas Sodu izpildes kodeksā šādus grozījumus:

 

46.pants. Juridiskā palīdzība personām, kuras notiesātas ar brīvības atņemšanu

Notiesātajam atļauts tikties ar aizstāvi, zvērinātu notāru un valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniedzēju juridiskās palīdzības saņemšanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Šādu tikšanos skaits netiek ierobežots, tās netiek iekļautas šajā kodeksā paredzēto īslaicīgo vai ilgstošo satikšanos skaitā un notiek brīvības atņemšanas iestādē noteiktajā darba laikā.

Satikšanās ar aizstāvi netiek kontrolēta.

Satikšanās ar zvērinātu notāru un valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniedzēju notiek vizuālās kontroles apstākļos.

(2007.gada 4.aprīļa likuma redakcijā)

 

 

1

Saeimas deputāts V. Agešins:

Izteikt 46. pantu šādā redakcijā:

“46. pants. Juridiskā un tulkošanas palīdzība personām, kuras notiesātas ar brīvības atņemšanu.

Notiesātajam atļauts tikties ar aizstāvi, zvērinātu notāru, valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniedzēju, kā arī tulku juridiskās un tulkošanas palīdzības saņemšanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Šādu tikšanos skaits netiek ierobežots, tās netiek iekļautas šajā kodeksā paredzēto īslaicīgo vai ilgstošo satikšanos skaitā un notiek brīvības atņemšanas iestādē noteiktajā darba laikā.

Satikšanās ar aizstāvi netiek kontrolēta.

Satikšanās ar zvērinātu notāru, valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniedzēju, kā arī tulku notiek vizuālās kontroles apstākļos.

Brīvības atņemšanas iestādes administrācija nepieciešamības gadījumā nodrošina notiesātajam tulka palīdzību bez maksas”.

neatbalstīts

 

  55.pants. Ieturējumi no darba samaksas ar brīvības atņemšanu notiesātajiem

Darba devējs, kas nodarbina notiesātos, veic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par katru darba ņēmēju, kā arī iemaksā budžetā no darba ņēmēja darba samaksas ieturētās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas daļu un ieturēto iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Notiesātajiem no aprēķinātās darba samaksas izdara ieturējumu daļējai to izdevumu segšanai, kuri saistīti ar ieslodzīto uzturēšanu. Šā ieturējuma apmērs ir 50 procenti no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas.

Notiesātajam, kurš darba pienākumus pilda nepilnu darba dienu (darba nedēļu), darba samaksu aprēķina un ieturējumu izdara proporcionāli pienākumu pildīšanas laikam. Piemērojot akorda algas sistēmu, ieturējumus izdara proporcionāli izstrādes normu izpildei, bet ne vairāk kā 50 procentu apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas.

Notiesātajiem no aprēķinātās darba samaksas izdara ieturējumus pēc izpildrakstiem un citiem izpildu dokumentiem Civilprocesa likumā paredzētajā kārtībā tādā apmērā, lai pēc visu ieturējumu izdarīšanas notiesātā personiskajā kontā varētu ieskaitīt vismaz 20 procentus no aprēķinātās darba samaksas, bet pensijas vecumu sasniegušo notiesāto, notiesāto pirmās un otrās grupas invalīdu, nepilngadīgo, grūtnieču, kā arī to notiesāto sieviešu personiskajā kontā, kurām ir bērni cietuma bērnunamā, — vismaz 40 procentus no aprēķinātās darba samaksas.

(2006.gada 7.septembra likuma redakcijā)

 

2

Saeimas deputāts V. Buzajevs:

Izteikt kodeksa 55.pantu šādā redakcijā:

"55.pants. Ieturējumi no darba samaksas ar brīvības atņemšanu notiesātajiem 

Darba devējs, kas nodarbina notiesātos, veic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par katru darba ņēmēju, kā arī iemaksā budžetā no darba ņēmēja darba samaksas ieturētās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas daļu un ieturēto iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Notiesātajam, kurš darba pienākumus pilda nepilnu darba dienu (darba nedēļu), darba samaksu aprēķina proporcionāli pienākumu pildīšanas laikam.

Notiesātajiem no aprēķinātās darba samaksas izdara ieturējumus pēc izpildrakstiem un citiem izpildu dokumentiem Civilprocesa likumā paredzētajā kārtībā tādā apmērā, lai pēc visu ieturējumu izdarīšanas notiesātā personiskajā kontā varētu ieskaitīt vismaz 20 procentus no aprēķinātās darba samaksas, bet pensijas vecumu sasniegušo notiesāto, notiesāto pirmās un otrās grupas invalīdu, nepilngadīgo, grūtnieču, kā arī to notiesāto personiskajā kontā, kurām ir bērni cietuma bērnunamā, – vismaz 40 procentus no aprēķinātās darba samaksas."

 

neatbalstīts

 

124.pants. Policijas kontroles piemērošanas kārtība

Personai, kurai ar tiesas spriedumu noteikta policijas kontrole, konkrētus ierobežojumus šā kodeksa 123.pantā noteiktajos ietvaros nosaka policijas iestādes priekšnieks pēc tās dzīvesvietas.

Policijas kontroles realizēšanas kārtību nosaka iekšlietu ministrs.

 

3

LR tieslietu ministrs G. Bērziņš:

Aizstāt 124. panta otrajā daļā vārdus „iekšlietu ministrs” ar vārdiem „Ministru kabinets”.

atbalstīts

1. Aizstāt 124. panta otrajā daļā vārdus „iekšlietu ministrs” ar vārdiem „Ministru kabinets”.

146.pants. Institūcijas, kas izpilda izraidīšanu no Latvijas Republikas

Izraidīšanu no Latvijas Republikas savas kompetences ietvaros izpilda valsts policijas iestādes, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde un Valsts robežsardze saskaņā ar likumu.

1. Izslēgt 146.pantā vārdus "valsts policijas iestādes".

 

 

 

 

2. Izslēgt 146.pantā vārdus "valsts policijas iestādes".

 

147.pants. Kārtība, kādā izpildāms spriedums par izraidīšanu no Latvijas Republikas

Ja saskaņā ar tiesas spriedumu krimināllietā persona pēc pamatsoda izciešanas ir izraidāma no Latvijas Republikas, tiesas priekšsēdētājs, tiklīdz saņēmis paziņojumu par to, ka tiesas piespriestais pamatsods ir izpildīts, nekavējoties dod rīkojumu izpildīt spriedumā noteikto papildsodu - izraidīt personu, kas ir citas valsts pilsonis, no Latvijas Republikas un vienlaikus nosūta tiesas sprieduma norakstu attiecīgai valsts policijas iestādei un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei vai tās teritoriālajai nodaļai, kuras darbības teritorijā persona izcieš pamatsodu.

Ja izraidāmā persona izcieš brīvības atņemšanas sodu, brīvības atņemšanas iestādes administrācija savlaicīgi pirms notiesātā atbrīvošanas informē Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi un tās teritoriālo nodaļu par to, ka atbrīvojamai personai, kas ir citas valsts pilsonis, piespriesta izraidīšana no Latvijas Republikas, kā arī norāda konkrētu datumu, kad persona tiks atbrīvota no brīvības atņemšanas iestādes.

Personas izraidīšanas procedūra notiek saskaņā ar likumā noteikto kārtību.

 

2. Izteikt 147.pantu šādā redakcijā:

 

"147.pants. Kārtība, kādā izpildāms spriedums par izraidīšanu no Latvijas Republikas

Ja saskaņā ar tiesas spriedumu krimināllietā persona pēc pamatsoda izciešanas ir izraidāma no Latvijas Republikas, brīvības atņemšanas iestāde 25 darbdienas pirms pamatsoda izciešanas termiņa beigām nosūta tiesas priekšsēdētājam rakstisku paziņojumu. Tiesas priekšsēdētājs triju darbdienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas dod rīkojumu pēc pamatsoda izciešanas iz­pildīt spriedumā noteikto papildsodu – izraidīt personu no Latvijas Republikas – un tiesas sprieduma norakstu nosūta Valsts robežsardzei un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei vai to teritoriālajām nodaļām, kuru darbības teritorijā persona izcieš pamatsodu.

Ja personu, kura notiesāta ar brīvības atņemšanu, nosacīti pirms termiņa atbrīvo no pamatsoda, tiesas priekšsēdētājs nekavējoties par to informē Valsts robežsardzi.

Persona tiek izraidīta Imigrācijas likumā noteiktajā kārtībā."

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LR tieslietu ministrs G. Bērziņš:

Izteikt 147. pantu šādā redakcijā:

„147. pants. Kārtība, kādā izpildāms spriedums par izraidīšanu no Latvijas Republikas

Ja saskaņā ar tiesas spriedumu krimināllietā persona pēc pamatsoda izciešanas ir izraidāma no Latvijas Republikas, kriminālsoda izpildes institūcija paziņojumu par to, ka tiesas piespriestais pamatsods, izņemot brīvības atņemšana, ir izpildīts, nekavējoties nosūta Valsts robežsardzei un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei.

Ja saskaņā ar tiesas spriedumu krimināllietā persona pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas ir izraidāma no Latvijas Republikas, brīvības atņemšanas iestādes administrācija ne vēlāk kā 30 dienas pirms notiesātā atbrīvošanas informē Valsts robežsardzi un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi par to, ka notiesātajam piespriesta izraidīšana no Latvijas Republikas, kā arī norāda konkrētu datumu, kad persona tiks atbrīvota no brīvības atņemšanas iestādes.

Gadījumā, kad saņemts iesniegums par personas atbrīvošanu no soda izciešanas pirms termiņa likumā noteiktajā kārtībā un notiesātajam ir piemērots papildsods izraidīšana no Latvijas Republikas, tiesa 15 dienas pirms tiesas sēdes, kurā tiks izskatīts iesniegums par personas atbrīvošanu no soda izciešanas pirms termiņa, informē par to Valsts robežsardzi. Ja tiesas sēdē tiesa nolemj notiesāto atbrīvot no soda izciešanas pirms termiņa, tā lēmuma norakstu nekavējoties izsniedz Valsts robežsardzes amatpersonai un nosūta Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei.

Persona tiek izraidīta Imigrācijas likumā noteiktajā kārtībā.”.

 

 

 

LR iekšlietu ministrs I. Godmanis:

Izteikt 147. pantu šādā redakcijā:

„147. pants Kārtība, kādā izpildāms spriedums par izraidīšanu no Latvijas Republikas

Ja saskaņā ar tiesas spriedumu krimināllietā persona pēc pamatsoda izciešanas ir izraidāma no Latvijas Republikas, tiesas priekšsēdētājs, tiklīdz saņēmis paziņojumu no iestādes, kas ir atbildīga par kriminālsoda izpildi, par to, ka piespriestais pamatsods ir izpildīts, nekavējoties dod rīkojumu izpildīt spriedumā noteikto papildsodu – izraidīt personu no Latvijas Republikas pēc pamatsoda izciešanas un vienlaikus nosūta tiesas sprieduma norakstu Valsts robežsardzei un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei vai to teritoriālajām nodaļām, kuru darbības teritorijā persona izcieš pamatsodu.

Ja izraidāmā persona izcieš brīvības atņemšanas sodu, brīvības atņemšanas iestāde nosūta rakstisku paziņojumu tiesas priekšsēdētājam divdesmit piecas darba dienas pirms pamatsoda izciešanas termiņa beigām. Tiesas priekšsēdētājs, saņemot brīvības atņemšanas iestādes paziņojumu par tiesas piespriestā pamatsoda izpildes beigu termiņu, triju darba dienu laikā dod rīkojumu izpildīt spriedumā noteikto papildsodu – izraidīt personu no Latvijas Republikas pēc pamatsoda izciešanas un vienlaikus nosūta tiesas sprieduma norakstu Valsts robežsardzei un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei vai to teritoriālajām nodaļām, kuru darbības teritorijā persona izcieš pamatsodu.

Personas tiek izraidītas Imigrācijas likumā noteiktajā kārtībā.”

 

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija:

Izteikt 147. pantu šādā redakcijā:

„147. pants. Kārtība, kādā izpildāms spriedums par izraidīšanu no Latvijas Republikas

Ja saskaņā ar tiesas spriedumu krimināllietā notiesātais pēc pamatsoda izciešanas ir izraidāms no Latvijas Republikas, kriminālsoda izpildes institūcija paziņojumu par to, ka tiesas piespriestais pamatsods, izņemot brīvības atņemšana, ir izpildīts, nekavējoties nosūta Valsts robežsardzei un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei.

Ja saskaņā ar tiesas spriedumu krimināllietā notiesātais pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas ir izraidāms no Latvijas Republikas, brīvības atņemšanas iestādes administrācija ne vēlāk kā 30 dienas pirms notiesātā atbrīvošanas informē Valsts robežsardzi un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi par to, ka notiesātajam piespriesta izraidīšana no Latvijas Republikas, kā arī norāda konkrētu datumu, kad notiesātais tiks atbrīvots no brīvības atņemšanas iestādes.

Gadījumā, kad saņemts iesniegums par notiesātā atbrīvošanu no soda izciešanas pirms termiņa likumā noteiktajā kārtībā un notiesātajam ir piemērots papildsods izraidīšana no Latvijas Republikas, tiesa savlaicīgi pirms tiesas sēdes, kurā tiks izskatīts iesniegums par notiesātā atbrīvošanu no soda izciešanas pirms termiņa, informē par to Valsts robežsardzi. Ja tiesas sēdē tiesa nolemj notiesāto atbrīvot no soda izciešanas pirms termiņa, tā lēmuma norakstu nekavējoties izsniedz Valsts robežsardzes amatpersonai un nosūta Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei.

Notiesātais tiek izraidīts Imigrācijas likumā noteiktajā kārtībā.”.

 

 

Atbalstīts.

Iekļauts komisijas priekšlikumā

Nr.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts.

Iekļauts komisijas priekšlikumā

Nr.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Izteikt 147. pantu šādā redakcijā:

„147. pants. Kārtība, kādā izpildāms spriedums par izraidīšanu no Latvijas Republikas

Ja saskaņā ar tiesas spriedumu krimināllietā notiesātais pēc pamatsoda izciešanas ir izraidāms no Latvijas Republikas, kriminālsoda izpildes institūcija paziņojumu par to, ka tiesas piespriestais pamatsods, izņemot brīvības atņemšanu, ir izpildīts, nekavējoties nosūta Valsts robežsardzei un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei.

Ja saskaņā ar tiesas spriedumu krimināllietā notiesātais pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas ir izraidāms no Latvijas Republikas, brīvības atņemšanas iestādes administrācija ne vēlāk kā 30 dienas pirms notiesātā atbrīvošanas informē Valsts robežsardzi un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi par to, ka notiesātajam piespriesta izraidīšana no Latvijas Republikas, kā arī norāda konkrētu datumu, kad notiesātais tiks atbrīvots no brīvības atņemšanas iestādes.

Gadījumā, kad saņemts iesniegums par notiesātā atbrīvošanu no soda izciešanas pirms termiņa likumā noteiktajā kārtībā un notiesātajam ir piemērots papildsods – izraidīšana no Latvijas Republikas, tiesa savlaicīgi pirms tiesas sēdes, kurā tiks izskatīts iesniegums par notiesātā atbrīvošanu no soda izciešanas pirms termiņa, informē par to Valsts robežsardzi. Ja tiesas sēdē tiesa nolemj notiesāto atbrīvot no soda izciešanas pirms termiņa, tā lēmuma norakstu nekavējoties izsniedz Valsts robežsardzes amatpersonai un nosūta Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei.

Notiesātais tiek izraidīts Imigrācijas likumā noteiktajā kārtībā.”