Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā"

Likumprojekts

 

Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā

 

Izdarīt Latvijas Sodu izpildes kodeksā šādus grozījumus:

 

1. Izslēgt 146.pantā vārdus "valsts policijas iestādes".

 

2. Izteikt 147.pantu šādā redakcijā:

 

"147.pants. Kārtība, kādā izpildāms spriedums par izraidīšanu no Latvijas Republikas

 

Ja saskaņā ar tiesas spriedumu krimināllietā persona pēc pamatsoda izciešanas ir izraidāma no Latvijas Republikas, brīvības atņemšanas iestāde 25 darbdienas pirms pamatsoda izciešanas termiņa beigām nosūta tiesas priekšsēdētājam rakstisku paziņojumu. Tiesas priekšsēdētājs triju darbdienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas dod rīkojumu pēc pamatsoda izciešanas iz­pildīt spriedumā noteikto papildsodu – izraidīt personu no Latvijas Republikas – un tiesas sprieduma norakstu nosūta Valsts robežsardzei un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei vai to teritoriālajām nodaļām, kuru darbības teritorijā persona izcieš pamatsodu.

Ja personu, kura notiesāta ar brīvības atņemšanu, nosacīti pirms termiņa atbrīvo no pamatsoda, tiesas priekšsēdētājs nekavējoties par to informē Valsts robežsardzi.

Persona tiek izraidīta Imigrācijas likumā noteiktajā kārtībā."

 

 

 

 

 

 

 

Iekšlietu ministrs

I.Godmanis


Likumprojekta

“Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

No 1994. gada 14. septembra līdz 2002. gada 1. janvārim ārzemnieku piespiedu izraidīšanu veica Iekšlietu ministrijas Valsts policijas Imigrācijas policija.  No 2002. gada 2. janvāra Imigrācijas policija tika reorganizēta un iekļauta Valsts robežsardzes sastāvā. Valsts robežsardze, pamatojoties uz Imigrācijas likuma 3. pantu, atbilstoši savai kompetencei, kontrolē ārzemnieka ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas Republikā un, pamatojoties uz Imigrācijas likuma 50. panta otro daļu, veic ārzemnieka piespiedu izraidīšanu.

Latvijas Sodu izpildes kodeksa 147. panta pirmā daļa neparedz konkrētu termiņu, kādā tiesas priekšsēdētājs izdod rīkojumu par papildsoda izpildi. Tā rezultātā var rasties situācija, ka papildsods netiks savlaicīgi izpildīts, jo Valsts robežsardzei, savlaicīgi nesaņemot rīkojumu par papildsoda izpildi, nav pamata izraidīt ārzemnieku vai tiks pārkāptas cilvēktiesības, ja ārzemnieks tiks turēts brīvības atņemšanas vietā līdz rīkojuma par papildsoda izpildi izdošanu. Lai novērstu šādu situāciju ir nepieciešams papildināt Latvijas Sodu izpildes kodeksa 147. panta pirmo daļu ar konkrētu termiņu.

Ar ārzemnieku piespiedu izraidīšanu (arī tādu, kuri izcieš sodu brīvības atņemšanas iestādē) saistītus pasākumus un kārtību nosaka Imigrācijas likuma un Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumu Nr.212 „Ārzemnieku piespiedu izraidīšanas kārtība, izceļošanas dokumenta forma un tā izsniegšanas kārtība”  normas.

Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī to, ka kārtība, kādā brīvības atņemšanas iestāde paziņo par ārzemnieku, kurš attiecīgajā iestādē izcieš brīvības atņemšanas sodu, un kuru pēc soda izciešanas ir jāizraida no Latvijas Republikas, nav šā likuma regulēšanas jautājums, no Latvijas Sodu izpildes kodeksa jāizslēdz 147.panta otro daļu.

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

Likumprojekts ir sagatavots, lai precizētu institūciju, kas savas kompetences ietvaros veic ārzemnieka izraidīšanu no Latvijas Republikas, novērstu tiesību normu dublēšanos, kā arī, lai noteiktu konkrētu termiņu, kādā brīvības atņemšanas iestāde paziņo tiesas priekšsēdētājam par piespriestā pamatsoda izpildes beigu termiņu un kādā tiesas priekšsēdētājs izdod rīkojumu par papildsoda izpildi. Likumprojektā ir noteikti termiņi - divdesmit piecas darba dienas, kuros brīvības atņemšanas iestādei jāpaziņo par piespriestā pamatsoda izpildes beigu termiņu un trīs darba dienas tiesas priekšsēdētājam, lai izdotu rīkojumu par papildsoda izpildi. Šādi termiņi ir paredzēti, lai Valsts robežsardzes rīcībā nonāktu informācija par ārzemnieka atbrīvošanu divas nedēļas pirms tām, kas dotu iespēju savlaicīgi sagatavot visus dokumentus ārzemnieka piespiedu izraidīšanai.

 

3. Cita informācija

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžeta un pašvaldības budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5.Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

6. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Cita informācija

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saisto­šajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas ar nevalstiskajām organizācijām nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesnieg­tie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

Nevalstisko organizāciju pozīcija nav noskaidrota.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti un sabiedriskās domas viedoklis nav noskaidrots.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem nav notikušas.

5. Cita informācija

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpil­de no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunas valsts institūcijas netiks radītas, esošo institūciju funkcijas netiks paplašinātas.

Normatīvā akta projekta izpildi, savas kompetences ietvaros, nodrošina:

1) attiecīgā brīvības atņemšanas iestāde – paziņojuma nosūtīšanu tiesas priekšsēdētājam divdesmit piecas darba dienas pirms pamatsoda izciešanas termiņa beigām;

2) tiesas priekšsēdētājs – rīkojuma par papildsoda izpildi izdošanu un sprieduma nosūtīšanu attiecīgai iestādei;

3) Valsts robežsardze un Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde – rīkojuma par papildsoda (izraidīšana no Latvijas Republikas izpildi).

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par norma­tīvā akta ieviešanu

 

 

Normatīvais akts tiks publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un ievietots Normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS).

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds savas tiesības varēs aizstāvēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā

4. Cita informācija

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

                            

                                                        Iekšlietu ministrs                               I. Godmanis 

 

 

 

Iekšlietu

ministrs

Valsts

sekretārs

Juridiskā

departamenta

direktors

Par kontroli

atbildīgā

amatpersona

Atbildīgā

amatpersona

 

 

 

 

 

I. Godmanis

A. Straume

M. Rāzna

T. Stragova

M. Petrušins  

 

 

 

 

 

 

 

28.02.2007. 10:04

1013

Steļmaka

7075641, solvita.stelmaka@rs.gov.lv